MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Biblioteket Holtålen 19:00 23: Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Biblioteket Holtålen 19:00 23:00 21.03.2013. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås"

Transkript

1 MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Biblioteket Holtålen 19:00 23: Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer E-post og hjemmeside Heidi Greni Per-Erik Heksem Per Bakken Iver Lillegjære Dag Knudsen John Erik Bruhjell Meland Roar Aasen Irene Bremnes Morten Ingebrigtsvoll Olav Halvor Megård Til stede Antall Herav 21 av medl 5 varamedl. Rådmann Marius Jermstad Andre møtende Ass. Rådmann Kjersti Forbord Jensås Sak nr./år (f.o.m. - t.o.m.) Behandlede saker 14/13 23/13 Merknader til protokollen (Fylles ut når møteboken er godkjent.) (Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:) Underskrifter Ekspedisjonspåtegninger Rådmannen orienterte om status økonomi.

2 2 Sak 14/13 - ÅLEN SENTRUM - PRIORITERING OG FINANSIERING 1. Ålen sentrum gjenoppbygges slik det er i dag, med de endringer som allerede er gjort og som fremgår av vedlagte kart datert og kostnadsoverslag, uten ny bebyggelse. 2. Rådmannen avklarer de forskjellige utfallene av forsikringsoppgjør knyttet til Lorentzenhuset. Rådmannen utreder tre alternativer: a. Riving b. Salg c. Istandsetting og bruk av huset til allaktivitetshus 3. Gjenoppbygging av Ålen sentrum i hht. pkt. 1 sendes ut på anbud 4. Bygging av kloakkledning sendes ut på anbud dersom departementet tillater at deler av resterende flommidler brukes til finansiering. 5. Alt dette forutsetter at departementet tillater at resterende flommidler brukes på denne måten. Tilleggsforslag til nytt pkt 6 fra Marte Stenmo (Ap): En forsøker å minimere kostnader knyttet til gjenoppbygging av sentrum, slik at Allaktivitetshuset kan realiseres etter tidligere vedtak. Forslag Marte Stenmo (Ap) til endring av sakens heading: Ålen sentrum nord prioritering og finansering. Forslag fra Kristin Bendos (SV): 1. Allaktivitetshus bygges som allerede vedtatt i sak 29/12 punkt 2 2. Rådmannen avklarer de forskjellige utfallene av forsikringsoppgjør knyttet til Lorentzenhuset. Rådmannen utreder to alternativ: a. Riving b. Salg 3. Gjenoppbygging av Ålen Sentrum Nord avklares i henhold til ny finansieringsplan Punktene 4 og 5 som innstillingens pkt 4 og 5. Forslag til nytt pkt 6 fra Gudbrand Rognes (FL): Det er kommunestyrets intensjon å bidra til at brukergruppene i Midtstuggu gis et tilfredsstillende tilbud på kort og lang sikt. Forslag til nytt pkt 7 fra Reidar Mylius (FL): Netto forsikringsoppgjør for Midtstuggu avsettes til formålet nevnt i pkt 6. Kristin Bendos (SV) trakk sitt forslag, men opprettholdt sitt forslag til nytt pkt 2. Avstemning: Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt

3 3 Innstillingens pkt 2 ble satt opp mot Bendos forslag til nytt pkt 2: Formannskapets forslag fikk 12 stemmer mot Bendos forslag som fikk 9 stemmer og som dermed falt. Innstillingens pkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt 6 fra Marte Stenmo (Ap) ble holdt opp mot forslag til nytt pkt 6 fra Gudbrand Rognes (FL): Rognes forslag fikk 12 stemmer mot Stenmos forslag som fikk 9 stemmer og som dermed falt. Forslag til nytt pkt 7 fra Reidar Mylius (FL) ble enstemmig vedtatt. 1. Ålen sentrum gjenoppbygges slik det er i dag, med de endringer som allerede er gjort og som fremgår av vedlagte kart datert og kostnadsoverslag, uten ny bebyggelse. 2. Rådmannen avklarer de forskjellige utfallene av forsikringsoppgjør knyttet til Lorentzenhuset. Rådmannen utreder tre alternativer: a. Riving b. Salg c. Istandsetting og bruk av huset til allaktivitetshus 3. Gjenoppbygging av Ålen sentrum i hht. pkt. 1 sendes ut på anbud 4. Bygging av kloakkledning sendes ut på anbud dersom departementet tillater at deler av resterende flommidler brukes til finansiering. 5. Alt dette forutsetter at departementet tillater at resterende flommidler brukes på denne måten. 6. Det er kommunestyrets intensjon å bidra til at brukergruppene i Midtstuggu gis et tilfredsstillende tilbud på kort og lang tid. 7. Netto forsikringsoppgjør for Midtstuggu avsettes til formålet nevnt i pkt 6. Sak 15/13 - KOMMUNAL PLANSTRATEGI Holtålen kommune vedtar den kommunale planstrategien for jf. pbl Reidar Mylius (FL) ba om korreksjon følgende steder i det vedlagte dokumentet: s. 12 og s. 17 i pakt med Formannskapets vedtak 26.12, sak 188/12. Det må da framgå av dokumentet at det er korrigert

4 4 Holtålen kommune vedtar den kommunale planstrategien for jf. pbl Sak 16/13 - REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING Regional plan Forollhogna villreinområde , Holtålen kommunes høringsuttalelse. Holtålen kommune viser til plankart med retningslinjer og handlingsprogram, planforslag datert , samt vedlegg 1 Kart villreinområde Regional plan Forollhogna datert Plankart I Holtålen kommune settes grensene slik: - nasjonalt villreinområde settes lik nasjonalparkgrensene i Forollhogna, - randområdet settes lik landskapsvernområdene i kommunen. Begrunnelsen som følger: En kan ikke se at det har fremkommet ny kunnskap om villreinens dokumenterte bruk av områdene i Holtålen, som gjør at grensene satt ved etablering av Nasjonalparken (NP) hvor et av verneformålene var villrein, bør utvides. S. 26: «Villrein er ikke en del av verneformålet i landskapsvernområdene (LVO), som det er i Nasjonalparken». Med det som bakgrunn ønsker Holtålen ikke at villreinområdet og randområdet legges utenfor nevnte verneområder. Holtålen har allerede i dag en stor grad av båndlagte arealer, samfunnsmessig er det svært lite ønskelig å utvide disse ytterligere, og legge strengere føringer enn hva plan- og bygningsloven gjør i dag. Forskriftene for verneområdene (NP og LVO) gjelder uansett regional plan, utenfor verneområdene gjelder plan- og bygningsloven. Det blir lite ryddig, og vanskelig å håndheve, med små snipper av areal med egne bestemmelser (villreinområder og randområder) utenfor de gjeldene NP og LVO. Kommunens behov for arealer til utvikling av lokalsamfunnet, og utøvelse av lokal selvråderett må vektlegges i stor grad. 2 S. 56, mineraler og løsmasser: Etableringen av Nasjonalt villreinområde og randområde skal ikke legge nye begrensninger på mineralutvinning og virksomhet assosiert med denne. Det er samfunnsmessig svært viktig at det gis anledning til letevirksomhet i Hessjø- og Nordgruvfeltet. Det skal også være anledning til å nytte de drivverdige mineralressursene i samme område, herunder infrastrukturmessige og øvrige tiltak tilknyttet mineralutvinning.

5 5 3 Handlingsprogrammet s. 71, Holtålen kommunes økonomiske situasjon forutsetter at det tilføres eksterne ressurser fra bl.a. departement og direktorat, for å oppfylle handlingsprogrammet. Endringsforslag fra Reidar Mylius (FL) til innstillingens pkt 3:.eksterne ressurser fra stat/fylke, for å oppfylle handlingsprogrammet. Mylius trakk sitt forslag. Regional plan Forollhogna villreinområde , Holtålen kommunes høringsuttalelse. Holtålen kommune viser til plankart med retningslinjer og handlingsprogram, planforslag datert , samt vedlegg 1 Kart villreinområde Regional plan Forollhogna datert Plankart I Holtålen kommune settes grensene slik: - nasjonalt villreinområde settes lik nasjonalparkgrensene i Forollhogna, - randområdet settes lik landskapsvernområdene i kommunen. Begrunnelsen som følger: En kan ikke se at det har fremkommet ny kunnskap om villreinens dokumenterte bruk av områdene i Holtålen, som gjør at grensene satt ved etablering av Nasjonalparken (NP) hvor et av verneformålene var villrein, bør utvides. S. 26: «Villrein er ikke en del av verneformålet i landskapsvernområdene (LVO), som det er i Nasjonalparken». Med det som bakgrunn ønsker Holtålen ikke at villreinområdet og randområdet legges utenfor nevnte verneområder. Holtålen har allerede i dag en stor grad av båndlagte arealer, samfunnsmessig er det svært lite ønskelig å utvide disse ytterligere, og legge strengere føringer enn hva plan- og bygningsloven gjør i dag. Forskriftene for verneområdene (NP og LVO) gjelder uansett regional plan, utenfor verneområdene gjelder plan- og bygningsloven. Det blir lite ryddig, og vanskelig å håndheve, med små snipper av areal med egne bestemmelser (villreinområder og randområder) utenfor de gjeldene NP og LVO. Kommunens behov for arealer til utvikling av lokalsamfunnet, og utøvelse av lokal selvråderett må vektlegges i stor grad.

6 2 S. 56, mineraler og løsmasser: Etableringen av Nasjonalt villreinområde og randområde skal ikke legge nye begrensninger på mineralutvinning og virksomhet assosiert med denne. Det er samfunnsmessig svært viktig at det gis anledning til letevirksomhet i Hessjø- og Nordgruvfeltet. Det skal også være anledning til å nytte de drivverdige mineralressursene i samme område, herunder infrastrukturmessige og øvrige tiltak tilknyttet mineralutvinning. 6 3 Handlingsprogrammet s. 71, Holtålen kommunes økonomiske situasjon forutsetter at det tilføres eksterne ressurser fra bl.a. departement og direktorat, for å oppfylle handlingsprogrammet. Sak 17/13 - PROSJEKT INTERKOMMUNALT PSYKISK HELSEARBEID FOR RØROS, HOLTÅLEN OG MIDTRE GAULDAL KOMMUNER 1. Holtålen kommune gir sin tilslutning til å gå inn i prosjektet Interkommunalt psykisk helsetilbud slik beskrevet i saksframlegget. Det forutsettes at prosjektet kan finansieres gjennom de omstillingsmidler på kr. 5 mill. pr år, som vedtatt av St. Olavs hospital, og at ytterligere finansieringsbehov dekkes gjennom tilførsel av eksterne prosjektmidler. 2. Holtålen kommune anmoder på det sterkeste om at perioden med omstillingsmidler på kr 5 mill. årlig forlenges tom Det vil gi prosjektet «Interkommunalt psykisk helsetilbud» større muligheter til å bli et bærekraftig og varig helsetilbud. 3. Holtålen kommune tar ansvaret på vegne av de samarbeidende kommuner som prosjekteier etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28. Vertskommuneavtale behandles som egen sak etter at deltakerkommunen har gitt sin tilslutning til prosjektet. 4. Det forutsettes at prosjektet evalueres i løpet av siste halvår før prosjektperioden utløper og at en evalueringsrapport legges fram for kommunestyret. Hjørdis Stuedal (Ap) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er leder ved Haltdalen DPS. Stuedal fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret fant Stuedal inhabil og hun fratrådte møtet under behandling av saken. Stuedal tiltrådte møtet etter behandling av saken. 1. Holtålen kommune gir sin tilslutning til å gå inn i prosjektet Interkommunalt psykisk helsetilbud slik beskrevet i saksframlegget. Det forutsettes at prosjektet kan finansieres gjennom de omstillingsmidler på kr. 5 mill. pr år, som vedtatt av St. Olavs

7 7 hospital, og at ytterligere finansieringsbehov dekkes gjennom tilførsel av eksterne prosjektmidler. 2. Holtålen kommune anmoder på det sterkeste om at perioden med omstillingsmidler på kr 5 mill. årlig forlenges tom Det vil gi prosjektet «Interkommunalt psykisk helsetilbud» større muligheter til å bli et bærekraftig og varig helsetilbud. 3. Holtålen kommune tar ansvaret på vegne av de samarbeidende kommuner som prosjekteier etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28. Vertskommuneavtale behandles som egen sak etter at deltakerkommunen har gitt sin tilslutning til prosjektet. 4. Det forutsettes at prosjektet evalueres i løpet av siste halvår før prosjektperioden utløper og at en evalueringsrapport legges fram for kommunestyret. Sak 18/13 - BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL I TRØNDERENERGI AS - PROSJEKTSKISSE Kontrollutvalgets innstilling: Holtålen kommune bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en pris for Holtålen kommune anslått til kr og levering innen Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalget i Holtålen fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme. Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Holtålen kommune bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en pris for Holtålen kommune anslått til kr og levering innen Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalget i Holtålen fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme. Sak 19/13 - SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNAL LØNNSAVDELING Samarbeidsavtale om interkommunal lønnsavdeling vedtas. Rådmannen gis delegert myndighet til å underskrive avtalen. Vedtaket er kun gyldig når samarbeidskommunene har godkjent likelydende avtale.

8 8 Samarbeidsavtale om interkommunal lønnsavdeling vedtas. Rådmannen gis delegert myndighet til å underskrive avtalen. Vedtaket er kun gyldig når samarbeidskommunene har godkjent likelydende avtale. Sak 20/13 - UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG FOR NESVOLD HYTTEGREND REGULERINGSPLAN NR Søknad fra Nesvold hyttegrend v/espen Sivertsgård og Johannes Testad om utbygging av avløpsanlegg i Nesvold hyttegrend avslås. Saken kan vurderes på nytt når minst 25 hytter er bebygd. 2. Med hjemmel i Forurensningsforskriftens del 4, kap tillates avløp løst med tett tank for inntil 25 enheter. 3. Når det er bygd 25 enheter, forplikter utbyggerne seg til å bygge et avløpsanlegg som oppfyller kravene i Forurensingsforskriftens Kap. 4, del 13, Når et slikt anlegg er bygd, forplikter alle hytteeierne å tilkople seg dette anlegget, også de med tett tank. 4. Denne forpliktelsen innarbeides i reguleringsbestemmelsene og i kjøpekontraktene for hyttetomtene. 1. Søknad fra Nesvold hyttegrend v/espen Sivertsgård og Johannes Testad om utbygging av avløpsanlegg i Nesvold hyttegrend avslås. Saken kan vurderes på nytt når minst 25 hytter er bebygd. 2. Med hjemmel i Forurensningsforskriftens del 4, kap tillates avløp løst med tett tank for inntil 25 enheter. 3. Når det er bygd 25 enheter, forplikter utbyggerne seg til å bygge et avløpsanlegg som oppfyller kravene i Forurensingsforskriftens Kap. 4, del 13, Når et slikt anlegg er bygd, forplikter alle hytteeierne å tilkople seg dette anlegget, også de med tett tank. 4. Denne forpliktelsen innarbeides i reguleringsbestemmelsene og i kjøpekontraktene for hyttetomtene.

9 Sak 21/13 - ENDRING AV ANTALL STEMMEKRETSER I HOLTÅLEN KOMMUNE 9 1. Antall stemmekretser i Holtålen kommune reduseres fra 4 til Kommunestyre-, fylkesting- og stortingsvalg vil fra 2013 bli avholdt i kretsene Ålen og Haltdalen. 3. Kretsene Aunegrenda og Hessdalen vil fra 2013 bli lagt ned. 4. Valglokalet i Ålen stemmekrets holder åpent fra kl Valglokalet i Haltdalen stemmekrets holder åpent fra kl Antall stemmekretser i Holtålen kommune reduseres fra 4 til Kommunestyre-, fylkesting- og stortingsvalg vil fra 2013 bli avholdt i kretsene Ålen og Haltdalen. 3. Kretsene Aunegrenda og Hessdalen vil fra 2013 bli lagt ned. 4. Valglokalet i Ålen stemmekrets holder åpent fra kl Valglokalet i Haltdalen stemmekrets holder åpent fra kl Sak 22/13 - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV Rådmannens innstilling: 1. Iver Lillegjære gis permisjon fra sine verv i kommunestyre og formannskap fra og med til Som nytt medlem i kommunestyret velges Morten Ingebrigtsvoll (Ap). 3. Som nytt medlem i formannskapet velges Torbjørn Wolden (Ap) 4. Som nytt varamedlem for Ap til formannskapet velges Morten Ingebrigtsvoll (Ap) Formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme. 1. Iver Lillegjære gis permisjon fra sine verv i kommunestyre og formannskap fra og med til Som nytt medlem i kommunestyret velges Morten Ingebrigtsvoll (Ap). 3. Som nytt medlem i formannskapet velges Torbjørn Wolden (Ap) 4. Som nytt varamedlem for Ap til formannskapet velges Morten Ingebrigtsvoll (Ap)

10 10 Sak 23/13 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV I DRIFTSUTVALGET 1. Torbjørn Wolden gis permisjon så lenge han sitter i formannskapet 2. Som nytt medlem i Driftsutvalget i permisjonstiden til Torbjørn Wolden velges Hjørdis Stuedal 3. Som nestleder i samme tidsrom velges: Marit Hegseth Torbjørn Wolden (Ap) ba om å få sin habilitet vurdert. Wolden fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. Wolden ble erklært inhabil under behandling av pkt 1 i saken. Wolden fratrådte møtet under behandling av sakens pkt 1. Innstillingens pkt 1: enstemmig vedtatt. Wolden tiltrådte møtet. Det ble avholdt gruppemøte. Innstillingens pkt 2: Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 3: Enstemmig vedtatt. 1. Torbjørn Wolden gis permisjon så lenge han sitter i formannskapet 2. Som nytt medlem i Driftsutvalget i permisjonstiden til Torbjørn Wolden velges Hjørdis Stuedal 3. Som nestleder i samme tidsrom velges: Marit Hegseth

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer