Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord"

Transkript

1 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

2 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

3 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

4

5 INNHOLD Innledning 6 Avtale 6 Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge 6 Visjon og mål for det nordnorske kultursamarbeidet 7 Visjon 7 Hovedmål 7 Strategier 7 Samisk kunst og kultur 7 Internasjonalt samarbeid 7 Satsingsområder i avtaleperioden 8 Satsingsområder Film 8 Visuell kunst 8 Litteratur 8 Dans 9 Vedlegg - oversikt over institusjoner i den nordnorske kulturavtalen Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LINN) Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) Nordland kunst- og filmfagskole Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) Den nordnorske kunstutstilling Nordnorsken Trastad Samlinger (TS) Pikene på Broen AS Festspillene i Nord-Norge Dansearena nord Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) Tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere 24

6 6 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som ble inngått for første gang i Avtalen er utvidet og revidert flere ganger, hhv 1994, 1998, 2004 og Formålet med avtalen er å videreutvikle kultursamarbeidet i Nord-Norge. Den nordnorske kulturavtalen omfatter visjon, målsetting og strategier for det nordnorske kultursamarbeidet. Den beskriver fordelingen av det regionale tilskuddet til landsdelsdekkende kunst- og kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. Den nordnorske kulturavtalen bygger på de tre nordnorske fylkeskommunenes planverk og skal fungere som et redskap for realisering av kulturpolitikken i Nord-Norge. Avtale Den nordnorske kulturavtalen trer i kraft 1. januar Avtalen bygger på tidligere avtale om landsdelssamarbeid, som trådte i kraft fra 1. januar Avtalen revideres automatisk hvert fjerde år i forbindelse med rullering av regionale planstrategier. Krav om oppsigelse eller reforhandlinger av avtalen utenom den automatiske revideringen, kan framsettes av hver enkelt avtalepart senest 1. oktober. Endringer kan tidligst gjøres gjeldende 1. januar i det budsjettår som starter 15 måneder senere. Dersom vesentlige forutsetninger endres, kan det åpnes for reforhandlinger om den enkelte institusjon. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av politisk ansvarlig for kultur i Nordland, Troms og Finnmark og skal koordinere det kulturpolitiske samarbeidet mellom fylkeskommunene. Landsdelsrådet skal sette dagsorden for den nasjonale og internasjonale kulturpolitikken på områder med interesse for Nord-Norge. Landsdelsrådet skal drøfte felles kulturpolitiske utfordringer, definere og iverksette felles strategier og utviklingsprosjekter. Landsdelsrådet skal årlig gjennomgå kulturavtalen samt være en aktiv eier og pådriver for utvikling av kulturinstitusjonene i landsdelen. Landsdelsrådet skal ha en pågående dialog med kulturlivet i landsdelen. Det skal som et minimum arrangeres en kulturpolitisk konferanse i Nord-Norge annen hvert år. Andre møter og seminarer arrangeres etter behov. Landsdelsrådet skal arbeide etter prinsipp om konsensus mellom likeverdige parter. Hver fylkeskommune stiller med en administrativ ressurs som stilles til rådighet for rådet.

7 7 Visjon og mål for det nordnorske kultursamarbeidet Visjon Det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende, med høy kvalitet og som er en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen og i nordområdene. Hovedmål Samarbeidet har som mål å utvikle en kulturpolitikk for Nord-Norge som: - sikrer at kunst og kultur av høy kvalitet er tilgjengelig for alle - synliggjør og videreutvikler vår flerkulturelle og internasjonale landsdel - sikrer det kulturelle mangfoldet - gjør det attraktivt for kunst- og kulturutøvere å virke og etablere seg i landsdelen Strategier - Utvikle kulturpolitikk i nær dialog med kunst- og kulturlivet i landsdelen - Være pådriver og premissgiver for politikkutforming på nasjonalt nivå - Utvikle robust kulturell infrastruktur i landsdelen - Motivere til bredt samarbeid mellom kunst, kultur og reiseliv Samisk kunst og kultur Samisk kunst og kultur er en sentral og integrert del av det nordnorske kulturlivet. Hver av fylkeskommunene har egne samarbeidsavtaler med Sametinget som inneholder definerte kulturstrategier og tiltak. Fylkeskommunene vil styrke dialogen om samisk kunst og kultur i et landsdelsperspektiv. Alle institusjoner i den nordnorske kulturavtalen har et selvstendig ansvar for å følge opp den samiske dimensjonen innenfor sitt ansvarsområde. Internasjonalt samarbeid I tillegg til satsingsområdene vil internasjonalt samarbeid med et særlig fokus på Nordområdet og Barentsregionen være et viktig samarbeidsområde for alle de tre nordnorske fylkeskommunene. Landsdelsrådet for kultur har et fokus på kultursamarbeidet i nordområdene, med et spesielt fokus mot Russland. Norsk - russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene ble undertegnet januar Handlingsplanen for perioden har pekt ut dans, visuell kunst og kulturturisme som fokusområder. Planen understreker hvor viktig det er at kultursamarbeidet fortsatt utvikles på grunnlag av lokale og regionale initiativer, og at regional deltakelse er med på å sikre sterke forbindelser til befolkningen i nord. Landsdelsrådet spiller en aktiv rolle i dette arbeidet. Arbeidet skal også bygge på de bilaterale avtalene mellom fylkene i nord. Barentssamarbeidet Fylkeskommunene er aktivt med i Barentssamarbeidet gjennom arbeidsgruppen for kultur, Joint Working Group on Culture (JWGC) som er en felles arbeidsgruppe for kultur med representanter fra regionalt og nasjonalt nivå. Det internasjonale samarbeidet vil bygge videre på dette og det eksisterende samarbeidet på Nordkalotten.

8 8 Satsingsområder i avtaleperioden Satsingsområder Det nordnorske kultursamarbeidet skal i avtaleperioden ha fire satsingsområder. Det er enighet om følgende satsingsområder: Film, visuell kunst, litteratur og dans. Film Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Fylkeskommunene vil bidra til et felles nordnorsk samarbeid som skaper forutsetninger for et sterkere og mer konkurransekraftig filmmiljø, og vil bidra til økt filmproduksjon i regionen. Film kan bli en motor for regional utvikling ved å skape arbeidsplasser, bolyst og oppmerksomhet. Målet er å utvikle gode forutsetninger for filmen som kulturuttrykk og den audiovisuelle industrien som regional næring. Det er et mål at aktørene, kompetansen og investeringene blir værende og får vokse i regionen. De regionale utviklingsstrategiene og -satsingene skal dekke områder som arena og møteplasser, nettverk, kompetanseutvikling, kompetansesenter, ressurs- og infrastruktursenter og filmfond. Regionale filmfond har bidratt til å skape større mangfold i norsk filmproduksjon og styrke de regionale filmmiljøene. I dag er filmindustrien en sterk potensiell næring i Nord-Norge. Fylkeskommunene ønsker å sikre stabilitet og kontinuitet for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det vil også arbeides for å sikre utviklingskapital til regionale filmer. Utviklingen av bærekraftige produksjons- og distribusjonsmiljøer er en sentral utfordring. Visuell kunst Strategi for visuell kunst i Nord-Norge Nordnorsk kunstliv mot 2020 ble vedtatt i juni Hovedmålet for strategien er å styrke produksjon og formidling av visuell kunst av høy kvalitet i Nord-Norge. Fylkeskommunene mener det er viktig å sikre at Nord-Norge har et levende og sterkt kunstliv, at nordnorske kunstnere kan være aktører på den globale kunstscenen og at det formidles kunst på internasjonalt nivå over hele Nord-Norge. Strategien inneholder seks strategier som Landsdelsrådet for kultur vil bidra til blir iverksatt: 1. Opprette nytt nordnorsk finansieringsprogram for produksjon og formidling 2. Innføre prinsipp om utstillingshonorar for kunstnere 3. Styrke arenaer for formidling av kunst og styrke turné-apparatet 4. Styrke fagmiljøet gjennom kompetanseheving og faglige nettverk 5. Internasjonalisering 6. Stimulere flere etableringer av kunstnerisk næringsvirksomhet Litteratur Fylkeskommunene ønsker å styrke nordnorsk litteratur i nær dialog med aktører som forfattere, forlag, festivaler, bibliotek og andre produsenter og formidlere. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur. Dette omfatter både produksjon, arenaer for formidling, kompetansearbeid og nettverksbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det må stimuleres til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater.

9 9 Dans Fylkeskommunene ønsker å styrke dans som kunstform i landsdelen. I første rekke må Dansearena nord styrkes som et regionalt senter for dans i Nord-Norge. Dansearena nord må ha rammebetingelser som gjør det mulig å yte tjenester i hele landsdelen. Fylkeskommunene skal i tillegg bidra til at dansekunstnere og dans som kunstart får bedre rammebetingelser for produksjon og formidling. Det handler om hensiktsmessige arenaer for formidling, midler til produksjon og nettverksbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det må også stimuleres til økt samarbeid med andre kunstformer. Tilskudd til de nordnorske kunst- og kulturinstitusjonene Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samarbeider om finansiering av flere nordnorske kunst- og kulturinstitusjoner med et landsdelsdekkende oppdrag. Avtalen regulerer fordelingen av tilskuddene og ansvarsforhold i forbindelse med utbetaling og oppfølging. Ansvaret for beregning av det regionale tilskuddet, utbetaling til institusjonen og oppfølging gjennom samtaler før budsjettsøknad, ligger hos den fylkeskommunen som er vertsfylke for tilskuddsmottakeren. Fylkeskommunen betaler ut det regionale tilskuddet i sin helhet og sender refusjonskrav til de andre tilskuddspartene. Tilskuddet reguleres årlig med informasjon om reguleringen til de andre partene. Den enkelte tilskuddsmottaker er ansvarlig for å oppfylle landsdelsoppdraget, og å rapportere og sende budsjettsøknader i overensstemmelse med kravene i tildelingsbrevet. Kopi skal sendes alle fylkeskommunene. Organisatoriske endringer som omfatter institusjonene kan medføre endringer i fordelingen mellom fylkeskommunene. Beskrivelse av institusjonene med landsdelsoppdrag som inngår i den nordnorske kulturavtalen ligger som vedlegg til avtaleteksten. Vedlegg: Oversikt over institusjoner i Den nordnorske kulturavtalen Avtalen ble vedtatt i de respektive fylkesting i Vadsø Tromsø Bodø Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune

10 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Hollow Earth (installasjon), Emilija Skarnulyte og Tanya Busse, ungkunstnere for 2013 Fotograf: Joar Nango, 2013

11 Vedlegg - oversikt over institusjoner i den nordnorske kulturavtalen

12 12 1. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LINN) Musikksamarbeidet gjennom Landsdelsmusikerordningen skal sikre et mangfoldig profesjonelt kulturliv med et nettverk av institusjoner som fyller ulike roller i Nord-Norge. Musikksamarbeidet skal utvikle levende lokalsamfunn gjennom størst mulig grad av samhandling på alle plan innen musikkområdet. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge LINN er en nettverksorganisasjon som består av Musikk i Nordland, Kultur i Troms, Nordnorsk Jazzsenter og Scene Finnmark. I tillegg organiseres Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) under LINN. RYK består av Nordnorsk Jazzsenter, Folkemusikk Nord (Kultur i Troms) og Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR, Tromsø kommune). RYK administreres av Nordnorsk Jazzsenter. LINN er sammensatt av enheter med spesialkompetanse. Samlet sett gir dette et helhetlig, profesjonelt musikktilbud til hele landsdelen. Disse enhetene skal være desentraliserte og skal samarbeide med alle miljøer på tvers av geografiske og sjangermessige grenser LINN skal gi et profesjonelt og kvalitativt godt tilbud til lokalsamfunn i hele Nord-Norge LINN skal utvikle en helhetlig strategi for det profesjonelle musikktilbudet i Nord-Norge. Strategiene utvikles og oppdateres årlig i nært samarbeid med Landsdelsrådet for kultur. Det skal rettes spesielt fokus på Nordområdene, arrangørutvikling og kompetanseflyt mellom miljøer og regioner RYK skal være katalysator for rytmisk kompetanse i landsdelen. Tiltakene skal rettes mot profesjonelle artister med tilhørende støtteapparat og bransje, det skal tilbys kompetansetiltak ovenfor arrangører, det skal arbeides for utvikling rettet mot etablerte og nye scener, og det skal arbeides med rekruttering og talentutvikling. Landsdelsmusikerne finansieres med 75 % fra staten, og 25 % fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 40 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 25 % Det regionale tilskuddet for RYK fordeles slik: Nordland fylkeskommune 31,25 % Troms fylkeskommune 31,25 % Finnmark fylkeskommune 6,25 % Tromsø kommune 31,25 % Nordland fylkeskommune v/ Musikk i Nordland har ansvar for koordinering av virksomheten, herunder innkalling til årlige koordineringsmøter. Nordland fylkeskommune er også ansvarlig for koordinering av søknad om tilskudd og rapportering til staten. De øvrige fylkeskommunene forplikter seg til å bidra i dette arbeidet innenfor de tidsfrister som blir satt. Prioritering av tiltak det søkes tilskudd til, gjøres av de tre fylkeskommunene i fellesskap.

13 13 Nordland fylkeskommune utbetaler det fylkeskommunale og det statlige tilskuddet til Nordnorsk Jazzsenter, og fører tilsyn med regnskap og aktivitet. Den regionale andelen fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Vertskommuneforpliktelser og kommunal medvirkning avtales i hvert enkelt tilfelle. 2. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS er et offentlig eid aksjeselskap. Selskapets formål er å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet av høy kunstnerisk kvalitet i Nord-Norge. Ensemblene Bodø Sinfonietta og Tromsø kammerorkester utgjør kjernen av musikere i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Begge orkestre opptrer også hver for seg i sine respektive byer. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester har turneer i hele landsdelen, og selskapet produserer operaforestillinger som også spilles i hele landsdelen. Eierforhold Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver, mens Nordland-, Troms- og Finnmark fylkeskommune er tilskuddsparter gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Lokalisering Forretningsadressen ambulerer mellom Bodø og Tromsø hvert fjerde år. Styring Selskapets styre skal ha fra syv til ti styremedlemmer. To styremedlemmer med varamedlemmer oppnevnes for to år av gangen av og blant de ansatte, ett av og blant de ansatte i Bodø og ett av og blant de ansatte i Tromsø. Resterende styremedlemmer velges for to år med maksimal funksjonstid fire år, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra stat og region, fordelt med 70 % fra staten og 30 % fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Tromsø kommune 10 % Bodø kommune 10 % Nordland fylkeskommune 4,75 % Troms fylkeskommune 4,75 % Finnmark fylkeskommune 0,5 %

14 14 3. Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) Nordnorsk Filmsenter AS har til formål å være et kompetansesenter for film og filmarbeidere i nord, og skal bidra til å styrke film som kunstnerisk uttrykk i landsdelen. Nordnorsk Filmsenter AS skal på grunnlag av søknader fordele offentlig støtte til nordnorsk kort- og dokumentarfilmproduksjon, organisere opplæringstiltak for filmarbeidere i landsdelen, tilrettelegge for rekruttering til filmbransjen og drive aktivt informasjonsarbeid overfor senterets målgrupper. Eierforhold Nordnorsk Filmsenter AS er et aksjeselskap som eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Lokalisering Nordnorsk Filmsenter AS er lokalisert til Tromsø kommune i Troms. Styring Generalforsamlingen oppnevner et styre på fem medlemmer. Nordnorsk Filmsenter AS tildeles årlig produksjonsmidler fra staten. Filmsenteret finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme fra fylkeskommunene og vertskommunen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 43,3 % Troms fylkeskommune 30,0 % Finnmark fylkeskommune 16,7 % Tromsø kommune 10,0 % 4. Nordland kunst- og filmfagskole Nordland kunst- og filmfagskole skal gi en to-årig fagutdanning i visuelle kunstfag og film. I løpet av de to årene skal studentene introduseres for et vidt spekter av uttrykk og uttrykksformer slik at de utvikler praktiske og teoretiske ferdigheter for å realisere og kommunisere eget kunstneriske arbeid. Skolen kan ta opp inntil 24 studenter hvert år fordelt på de to avdelingene kunst og film. Under forutsetning av at de tilfredsstiller opptakskriteriene skal søkere fra Nord-Norge prioriteres. Eierforhold Nordland kunst- og filmfagskole er en fylkeskommunal institusjon som drives av Nordland fylkeskommune. Lokalisering Skolen er lokalisert til Kabelvåg i Vågan kommune i Nordland.

15 15 Styring Nordland fylkesting og Fylkesrådet i Nordland er skolens styringsorganer. Administrativt er skolen underlagt undervisningsavdelingen. Nordland kunst- og filmfagskole mottar årlig statstilskudd pr. elev for maksimalt 24 elever pr. årstrinn. I tillegg til statstilskuddet finansieres skolens drift med tilskudd fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % 5. Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) Nordnorsk kunstnersenter skal være landsdelens felles kunstnersenter og skal: Arbeide for formidling av billedkunst og kunsthåndverk Skape og formidle arbeidsoppgaver for billedkunstnere og kunsthåndverkere Arbeide for formidling av billedkunst og kunsthåndverk spesielt rettet mot barn og unge Formidle pedagogiske opplegg til skoler i landsdelen Senteret skal gjennom den kunstnerstyrte formidling sikre kunstnerne ytringsfrihet og bidra til å motvirke uheldig kommersialisering av kunstlivet Drift av Lofoten Internasjonale kunstfestival (LIAF) inngår Nordnorsk kunstnersenter skal bidra til at Nord-Norge er en levende og attraktiv scene for samtidskunst. På denne scenen ønsker NNKS å være en ledende formidler. Retningsgivende verdier er: Åpenhet, tilrettelegging for publikum, synlighet i hele Nord-Norge, samarbeid med andre institusjoner, samt villighet til å ta nye oppgaver. Eierforhold Nordnorsk kunstnersenter eies av organisasjonen Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere avd. Nord-Norge (NKNN). Lokalisering Nordnorsk kunstnersenter er lokalisert til Vågan kommune i Nordland. Styring Årsmøtet er Nordnorsk kunstnersenters høyeste organ. Årsmøtet velger styre og revisor for virksomheten. Det velges et styre med seks medlemmer. Nordnorske Bildende Kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge velger to representanter hver. Disse nomineres av organisasjonene og velges på organisasjonenes årsmøter. Det praktiseres rullerende ordning. Nordland fylkeskommune, på vegne av Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner oppnevner én representant med personlig vara, og de ansatte velger én representant til styret. Styremedlemmene velges for en periode på fire år. Et styremedlem kan bare sitte to sammenhengende perioder. Styremedlemmet fra de ansatte velges for to år av gangen.

16 16 Nordnorsk kunstnersenter finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 33,5 % Troms fylkeskommune 23 % Finnmark fylkeskommune 10 % Vågan kommune 33,5 % 6. Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) SKINN skal formidle god samtidskunst til folk i Nord-Norge for å skape refleksjon, og for å gi opplevelse og økt livskvalitet. Formålet er å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innenfor visuelle kunstopplevelser gjennom: Utvikling av nettverk, styrking av frivillig organisert og lokalt basert formidlingsapparat gjennom kompetanseheving innen arrangørkunnskap, formidling, media, markedsføring og publikumbygging Turné og formidling av utstillinger/produksjoner innenfor nettverket Informasjon om kunstformidling i landsdelen Eierforhold SKINN er en interesseorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge, og kan ha kunstforeninger og andre organisasjoner som sine medlemmer. Styring SKINN er en frivillig organisasjon, med årsmøtet som sitt høyeste organ. Årsmøtet velger et styre bestående av tre medlemmer med varamedlemmer. Innkalling til og protokoll fra årsmøtet, samt regnskap skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Referat fra samtlige styremøter skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Lokalisering SKINNs årsmøte avgjør lokalisering av organisasjonens sekretariat, som p.t. er Bodø. SKINN finansierer sine årlige driftsutgifter med 75 % fra staten og 25 % fra regionen. Vertskommunen Bodø betaler husleie for SKINN. Det regionale driftstilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 %

17 17 7. Den nordnorske kunstutstilling Nordnorsken Den nordnorske kunstutstilling Nordnorsken er en årlig juryert utstilling for kunstnere med tilknytning til landsdelen. Utstillingen skal formidles i hele landsdelen og kan slik bidra til at særlig unge og uetablerte kunstnere gis muligheter til å få juryert og vist sine verk for et bredt publikum. Formålet er å gi samtidskunsten en arena for nyetablering og nyutvikling, og tilrettelegge for at flest mulig i landsdelen skal ha mulighet til å oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø. Eierforhold Nordnorsken arrangeres og administreres av Bodø kunstforening. Bodø kunstforening står fritt til å velge arbeidsform for produksjon av utstillingen. Styring Årsmøtet i Bodø kunstforening er Nordnorskens høyeste organ. Årsmøtet velger styre for kunstforeningen, som også er styre for Nordnorsken. Lokalisering Nordnorskens sekretariat ligger i Bodø. Nordnorsken finansieres av de regionale tilskuddspartnere etter følgende fordeling: Nordland fylkeskommune 85 % Troms fylkeskommune 10 % Finnmark fylkeskommune 5 % Nordnorsken mottar ikke statstilskudd. Bodø kunstforening er ansvarlig for å fremme søknad om tilskudd til gjennomføring av Nordnorsken. Søknaden skal gjelde for ett budsjettår av gangen, og skal fremmes innenfor de tidsfrister som Nordland fylkeskommune fastsetter. Det skal føres eget regnskap for Nordnorsken, adskilt fra kunstforeningens øvrige regnskap. Regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor.

18 18 8. Trastad Samlinger (TS) Trastad Galleri ved Trastad Samlinger har verdens største samling av kunst laget av utviklingshemmede, med ca arbeider/objekter. Institusjonen er nasjonalt kompetansesenter innenfor sitt felt, og deltar i et internasjonalt nettverk om temaet Outsider s Art. Det er et mål å få økt statlig finansering til dette arbeidet. Trastad Samlinger arbeider med fokus på Outsider s Art, og skal samarbeide med kunstnere fra landsdelen, og med miljøet rundt kunstnerne. De skal legge til rette for at Outsider s Art både er synlig, får sin plass i det offentlige rom og holdes levende. Trastad Galleri skal gjennomføre utstillinger i landsdelen og bidra til mer kunnskap om, og kompetanse knyttet til, Outsider s Art. Eierforhold Trastad Samlinger inngår som del av stiftelsen Sør-Troms Museum, som har det overordnede økonomiansvaret. Sør- Troms Museum sender budsjettsøknad og rapporterer årlig til tilskuddspartene på vegne av Trastad Galleri, Trastad Samlinger. Lokalisering Trastad Galleri ved Trastad Samlingerer er lokalisert til Kvæfjord kommune i Troms. Styring Trastad Samlingers høyeste organ er styret i Sør-Troms Museum. Driftstilskudd til Trastad Galleri finansierer med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 %

19 19 9. Pikene på Broen AS Formål og lansdelsoppdrag Pikene på Broen AS er et kompetanse-, ressurs- og turnésenter for grenseoverskridende kunstsamarbeid i Nord-Norge, med spesiell vekt på samarbeid i Barentsområdet. Pikene på Broen AS har et ansvar for dialog, erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom aktører i Nord-Norge som har et internasjonalt kunstsamarbeid. Eierforhold Pikene på Broen er et privateid aksjeselskap. I henhold til selskapets vedtekter skal det ikke tas ut utbytte. Styring Generalforsamlingen er Pikene på Broen AS sitt høyeste organ. Det velges et styre på fem medlemmer og ett varamedlem. Lokalisering Pikene på Broen AS er lokalisert til Sør-Varanger kommune i Finnmark. Pikene på Broen AS finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 43 % Troms fylkeskommune 30 % Finnmark fylkeskommune 17 % Sør - Varanger kommune 10 % 10. Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst sitt formål er å støtte og formidle samisk billedkunst, kunsthåndverk og dáiddaduodji av høyeste kvalitet. SDG skal være det ledende internasjonale senteret for samisk samtidskunst, og en synlig aktør på samtidskunstarenaen. SDG har et spesielt ansvar for formidling av samisk kunst i landsdelen, herunder også gjennom Den kulturelle skolesekken. SDG har ansvar for et nettverk innen samisk kunst i Nord-Norge. Eierforhold SDG er en stiftelse eid av Samiske kunstneres forbund, (SDS) og Sametinget. Styring Stiftelsesstyret er SDGs høyeste organ. Det velges et styre på fem medlemmer, tre medlemmer valgt fra SDS, ett medlem fra Sametinget og ett medlem fra Karasjok kommune.

20 20 Lokalisering SDG er lokalisert til Karasjok kommune i Finnmark. SDG finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70 % tilskudd fra Sametinget og 30 % fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 43 % Troms fylkeskommune 30 % Finnmark fylkeskommune 17 % Karasjok kommune 10 % 11. Festspillene i Nord-Norge Festspillene i Nord-Norge er en knutepunktinstitusjon. Festspillene i Nord-Norge skal bidra til å styrke kulturlivet og kunstnerisk virksomhet i Nord Norge ved å: Arrangere årlige festspill og turneer i landsdelen Initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter med det profesjonelle kunstmiljøet i landsdelen Arrangere en årlig mønstring av ungdomskultur Være et kreativt møtested for aktører innen regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv Virksomheter: Barnas Festspill UNG: Festspill NUK++ Turnévirksomhet Festspillene festival Festspillene i Nord-Norge forvalter også de statlige turnémidlene til frie profesjonelle musikkgrupper. Midlene fordeles av styret i Festspillene i Nord-Norge. Klagenemnda i Troms fylkeskommune er ankeinstans. Eierforhold Festspillene i Nord-Norge er en stiftelse. Lokalisering Festspillene i Nord-Norge er lokalisert til Harstad kommune i Troms.

21 21 Styring Stiftelsen skal ha et styre på seks medlemmer samt to varamedlemmer. Samtlige velges for fire år av gangen. Ingen kan sammenhengende være styremedlem i mer enn åtte år. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Troms fylkeskommune oppnevner på vegne av de øvrige tilskuddspartene styreleder samt fire styremedlemmer og to varamedlemmer, hvorav minimum to medlemmer må inneha relevant kompetanse eller erfaring fra kunst- og kulturfeltet. God geografisk representasjon i styret må tilstrebes. Harstad kommune oppnevner ett styremedlem. Styret velger selv nestleder. Styreleder, nestleder og direktør utgjør styrets arbeidsutvalg (AU). Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar. Festspillene i Nord-Norge finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Troms fylkeskommune 33 % Nordland fylkeskommune 28 % Finnmark fylkeskommune 10 % Harstad kommune 29 % 12. Dansearena nord Dansearena nord skal: Bidra til produksjon og formidling av ny norsk scenisk dans med Nord-Norge som prioritert område Bidra til utvikling av dansekunst i Nord-Norge, også i samarbeid med andre kunstformer Være et regionalt kompetanse- og nettverkssenter for dansekunst i Nord-Norge Ha internasjonal orientering med Barentsregionen som prioritert område Stiftelsen har ikke til formål å skaffe økonomisk utbytte til stifterne og/eller styret. Overskudd i selskapet skal brukes til aktivitet i samsvar med selskapets formål. Driftstilskuddet fordeles med 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra de regionale tilskuddspartene. Eierforhold Dansearena nord er en stiftelse med Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune som stiftere. Styring Dansearena nord sitt høyeste organ er stiftelsens styre. Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Norske dansekunstnere oppnevner ett styremedlem, Hammerfest kommune oppnevner ett styremedlem. Finnmark fylkeskommune oppnevner styreleder, på vegne av de tre fylkeskommunene. Lokalisering Dansearena nord er lokalisert til Hammerfest kommune i Finnmark.

22 22 Dansearena nord finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom tilskudd fra de regionale tilskuddspartene og staten. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 30 % Finnmark fylkeskommune 25 % Troms fylkeskommune 20 % Hammerfest kommune 25 % 13. Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for det frivillige revy- og teatermiljøet i Nord-Norge. HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk i Nord- Norge. HATS skal delta aktivt i utviklingen av et teaterfaglig nettverk for å oppnå disse mål. På grunnlag av uttrykt behov hos medlemmene iverksettes det tilbud som veiledning, kurs, registøtte, workshops, utviklingsprosjekter, seminarer og manuskonsultasjoner. Eierforhold HATS er en medlemsorganisasjon for enkeltmedlemmer, organisasjoner, lag og foreninger som driver aktivt arbeid innenfor revy, teater og andre sceniske uttrykk i landsdelen. Styring HATS er en frivillig organisasjon og har årsmøtet som sitt høyeste organ. Årsmøtet fastsetter vedtekter, og velger et styre bestående av fire medlemmer med varamedlemmer. Det er lagt vekt på representasjon av tillitsvalgte fra fylkene i Nord- Norge. Lokalisering Årsmøtet avgjør lokaliseringen av HATS administrasjon, p.t. Tromsø. HATS drift finansieres gjennom et årlig driftstilskudd fra staten via Norsk teaterråd som utgjør 75 % av organisasjonens samlede offentlige tilskudd. De øvrige 25 % dekkes av de regionale tilskuddspartene, og fordeles slik:: Nordland fylkeskommune 45 % Troms fylkeskommune 40 % Finnmark fylkeskommune 15 %

23 Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av tre nasjonale fartøyvernsentre. Senterets nasjonale ansvarsområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, og nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Fartøyvernsenterets formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Nordnorsk Fartøyvernsenter skal drive oppdragsbasert antikvarisk istandsetting av båter og fartøyer med tilhørighet i Nord-Norge. I tillegg skal senteret bidra til å bevare en grunnstamme av fartøyer i Nord-Norge som er representative for landsdelens maritime historie, gjennom å drive forskning, dokumentasjon og formidling av/opplæring i gamle håndverksteknikker og kystkultur knyttet til fartøyer. Virksomheten drives etter faglige retningslinjer gitt av Riksantikvaren. Eierforhold Nordnorsk Fartøyvernsenter er en stiftelse. De tre nordnorske fylkeskommunene er medlemmer i stiftelsen og har bidratt med stiftelseskapital. Lokalisering Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert til Gratangen kommune i Troms. Styring Styret er stiftelsens høyeste organ. Styret skal ha sju medlemmer og seks varamedlemmer. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Gratangen kommune. To styremedlemmer og ett varamedlem oppnevnes av Troms fylkeskommune. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Nordland fylkeskommune. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Finnmark fylkeskommune. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Fagrådet ved NNFA. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av stiftelsens ansatte. Nordnorsk Fartøyvernsenter finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 %

24 Tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere De nordnorske kunstnerorganisasjonene er en viktig drivkraft i kunst- og kulturlivet i landsdelen. De tre nordnorske fylkeskommunene vil bidra til at organisasjonene har levedyktige arbeidsvilkår og kan bidra til utvikling av kulturlivet i Nord- Norge. Den nordnorske kulturavtalen regulerer derfor en egen tilskuddsordning til drift av nordnorske organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere. Målgruppe Tilskuddet er rettet mot organisasjoner i landsdelen som organiserer skapende og/eller utøvende kunstnere. og kriterier for tilskudd Organisasjonene gis et årlig driftstilskudd fra fylkeskommunene. Den totale rammen til driftstilskuddene fordeles slik mellom fylkeskommunene: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Det gis driftstilskudd på bakgrunn av antall medlemmer, sist vedtatte årsmelding inkludert regnskap, aktivitetsplan og budsjett. Søknadsfrist er 15. januar for driftstilskudd for inneværende år. Finnmark fylkeskommune forvalter driftstilskudd til organisasjonene på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene.

25

26 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som ble inngått for første gang i Den nordnorske kulturavtalen omfatter visjon, målsetting og strategier for det nordnorske kultursamarbeidet. Den beskriver fordelingen av det regionale tilskuddet til landsdelsdekkende kunst- og kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. Publikasjonen er også tilgjengelig på fylkeskommunenes nettsider: Design: Troms fylkeskommune 2014

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Den nordnorske kulturavtalen

Den nordnorske kulturavtalen Den nordnorske kulturavtalen 2018 2021 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2010 2013

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2010 2013 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2010 2013 Forsiden: Aslaug Juliussen Tittel: HornRose Aslaug Juliussen / BONO 2010 Prod.år: 2006 Mat.: patinerte reinsdyrhorn, reinsdyrhår, hudlim Innkjøp: Fondet for Norsk

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides:

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides: \t, Nordland fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200702091 Arkivnr.: 600 Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksgang Fylkesrådet 18.09.2007 131/07 Sakstittel: Høringsuttalelse. Knutepunktoppdrag Fylkesrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Notat Til Fra Styrene i NNKS, NNBK og NKNN Arbeidsgruppen Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Kunst i Nordland 2012 2015

Kunst i Nordland 2012 2015 Kunst i Nordland 2012 2015 handlingsplan for visuell kunst Nordland fylkeskommune har satt seg som mål å være ledende som kulturfylke. Det er et mål fylkesrådet tar på alvor. Kultur har egenverdi i tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes.

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes. STYREPROTOKOLL Sted: Telefonmøte Dato: 11. april 2016 Tidspunkt: kl 18.30-19.45 Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder Lindor Lorentsen Anne Grethe Kristensen Frid Einarsdotter Fossbakk Ingeborg Mauseth

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015-2020

Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015-2020 Finnmark fylkeskommune Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015-2020 HØRINGSUTKAST AUGUST 2014 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 Formål... 2 Hvem er planen for?... 2 2. STATUS, UTFORDRINGER OG ROLLER...

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE

STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE 1 STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE - et tillegg til Den nordnorske kulturavtalen 2010-2013 _ Dan Grallam: Uten tinel, 1996, Skulpturlandskap Nordland I La Compagnie Malabar, Barents Spektakel, 20091

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. Norsk jazzforums strategiplan

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer