Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord"

Transkript

1 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

2 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

3 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

4

5 INNHOLD Innledning 6 Avtale 6 Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge 6 Visjon og mål for det nordnorske kultursamarbeidet 7 Visjon 7 Hovedmål 7 Strategier 7 Samisk kunst og kultur 7 Internasjonalt samarbeid 7 Satsingsområder i avtaleperioden 8 Satsingsområder Film 8 Visuell kunst 8 Litteratur 8 Dans 9 Vedlegg - oversikt over institusjoner i den nordnorske kulturavtalen Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LINN) Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) Nordland kunst- og filmfagskole Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) Den nordnorske kunstutstilling Nordnorsken Trastad Samlinger (TS) Pikene på Broen AS Festspillene i Nord-Norge Dansearena nord Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) Tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere 24

6 6 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som ble inngått for første gang i Avtalen er utvidet og revidert flere ganger, hhv 1994, 1998, 2004 og Formålet med avtalen er å videreutvikle kultursamarbeidet i Nord-Norge. Den nordnorske kulturavtalen omfatter visjon, målsetting og strategier for det nordnorske kultursamarbeidet. Den beskriver fordelingen av det regionale tilskuddet til landsdelsdekkende kunst- og kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. Den nordnorske kulturavtalen bygger på de tre nordnorske fylkeskommunenes planverk og skal fungere som et redskap for realisering av kulturpolitikken i Nord-Norge. Avtale Den nordnorske kulturavtalen trer i kraft 1. januar Avtalen bygger på tidligere avtale om landsdelssamarbeid, som trådte i kraft fra 1. januar Avtalen revideres automatisk hvert fjerde år i forbindelse med rullering av regionale planstrategier. Krav om oppsigelse eller reforhandlinger av avtalen utenom den automatiske revideringen, kan framsettes av hver enkelt avtalepart senest 1. oktober. Endringer kan tidligst gjøres gjeldende 1. januar i det budsjettår som starter 15 måneder senere. Dersom vesentlige forutsetninger endres, kan det åpnes for reforhandlinger om den enkelte institusjon. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av politisk ansvarlig for kultur i Nordland, Troms og Finnmark og skal koordinere det kulturpolitiske samarbeidet mellom fylkeskommunene. Landsdelsrådet skal sette dagsorden for den nasjonale og internasjonale kulturpolitikken på områder med interesse for Nord-Norge. Landsdelsrådet skal drøfte felles kulturpolitiske utfordringer, definere og iverksette felles strategier og utviklingsprosjekter. Landsdelsrådet skal årlig gjennomgå kulturavtalen samt være en aktiv eier og pådriver for utvikling av kulturinstitusjonene i landsdelen. Landsdelsrådet skal ha en pågående dialog med kulturlivet i landsdelen. Det skal som et minimum arrangeres en kulturpolitisk konferanse i Nord-Norge annen hvert år. Andre møter og seminarer arrangeres etter behov. Landsdelsrådet skal arbeide etter prinsipp om konsensus mellom likeverdige parter. Hver fylkeskommune stiller med en administrativ ressurs som stilles til rådighet for rådet.

7 7 Visjon og mål for det nordnorske kultursamarbeidet Visjon Det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende, med høy kvalitet og som er en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen og i nordområdene. Hovedmål Samarbeidet har som mål å utvikle en kulturpolitikk for Nord-Norge som: - sikrer at kunst og kultur av høy kvalitet er tilgjengelig for alle - synliggjør og videreutvikler vår flerkulturelle og internasjonale landsdel - sikrer det kulturelle mangfoldet - gjør det attraktivt for kunst- og kulturutøvere å virke og etablere seg i landsdelen Strategier - Utvikle kulturpolitikk i nær dialog med kunst- og kulturlivet i landsdelen - Være pådriver og premissgiver for politikkutforming på nasjonalt nivå - Utvikle robust kulturell infrastruktur i landsdelen - Motivere til bredt samarbeid mellom kunst, kultur og reiseliv Samisk kunst og kultur Samisk kunst og kultur er en sentral og integrert del av det nordnorske kulturlivet. Hver av fylkeskommunene har egne samarbeidsavtaler med Sametinget som inneholder definerte kulturstrategier og tiltak. Fylkeskommunene vil styrke dialogen om samisk kunst og kultur i et landsdelsperspektiv. Alle institusjoner i den nordnorske kulturavtalen har et selvstendig ansvar for å følge opp den samiske dimensjonen innenfor sitt ansvarsområde. Internasjonalt samarbeid I tillegg til satsingsområdene vil internasjonalt samarbeid med et særlig fokus på Nordområdet og Barentsregionen være et viktig samarbeidsområde for alle de tre nordnorske fylkeskommunene. Landsdelsrådet for kultur har et fokus på kultursamarbeidet i nordområdene, med et spesielt fokus mot Russland. Norsk - russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene ble undertegnet januar Handlingsplanen for perioden har pekt ut dans, visuell kunst og kulturturisme som fokusområder. Planen understreker hvor viktig det er at kultursamarbeidet fortsatt utvikles på grunnlag av lokale og regionale initiativer, og at regional deltakelse er med på å sikre sterke forbindelser til befolkningen i nord. Landsdelsrådet spiller en aktiv rolle i dette arbeidet. Arbeidet skal også bygge på de bilaterale avtalene mellom fylkene i nord. Barentssamarbeidet Fylkeskommunene er aktivt med i Barentssamarbeidet gjennom arbeidsgruppen for kultur, Joint Working Group on Culture (JWGC) som er en felles arbeidsgruppe for kultur med representanter fra regionalt og nasjonalt nivå. Det internasjonale samarbeidet vil bygge videre på dette og det eksisterende samarbeidet på Nordkalotten.

8 8 Satsingsområder i avtaleperioden Satsingsområder Det nordnorske kultursamarbeidet skal i avtaleperioden ha fire satsingsområder. Det er enighet om følgende satsingsområder: Film, visuell kunst, litteratur og dans. Film Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Fylkeskommunene vil bidra til et felles nordnorsk samarbeid som skaper forutsetninger for et sterkere og mer konkurransekraftig filmmiljø, og vil bidra til økt filmproduksjon i regionen. Film kan bli en motor for regional utvikling ved å skape arbeidsplasser, bolyst og oppmerksomhet. Målet er å utvikle gode forutsetninger for filmen som kulturuttrykk og den audiovisuelle industrien som regional næring. Det er et mål at aktørene, kompetansen og investeringene blir værende og får vokse i regionen. De regionale utviklingsstrategiene og -satsingene skal dekke områder som arena og møteplasser, nettverk, kompetanseutvikling, kompetansesenter, ressurs- og infrastruktursenter og filmfond. Regionale filmfond har bidratt til å skape større mangfold i norsk filmproduksjon og styrke de regionale filmmiljøene. I dag er filmindustrien en sterk potensiell næring i Nord-Norge. Fylkeskommunene ønsker å sikre stabilitet og kontinuitet for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det vil også arbeides for å sikre utviklingskapital til regionale filmer. Utviklingen av bærekraftige produksjons- og distribusjonsmiljøer er en sentral utfordring. Visuell kunst Strategi for visuell kunst i Nord-Norge Nordnorsk kunstliv mot 2020 ble vedtatt i juni Hovedmålet for strategien er å styrke produksjon og formidling av visuell kunst av høy kvalitet i Nord-Norge. Fylkeskommunene mener det er viktig å sikre at Nord-Norge har et levende og sterkt kunstliv, at nordnorske kunstnere kan være aktører på den globale kunstscenen og at det formidles kunst på internasjonalt nivå over hele Nord-Norge. Strategien inneholder seks strategier som Landsdelsrådet for kultur vil bidra til blir iverksatt: 1. Opprette nytt nordnorsk finansieringsprogram for produksjon og formidling 2. Innføre prinsipp om utstillingshonorar for kunstnere 3. Styrke arenaer for formidling av kunst og styrke turné-apparatet 4. Styrke fagmiljøet gjennom kompetanseheving og faglige nettverk 5. Internasjonalisering 6. Stimulere flere etableringer av kunstnerisk næringsvirksomhet Litteratur Fylkeskommunene ønsker å styrke nordnorsk litteratur i nær dialog med aktører som forfattere, forlag, festivaler, bibliotek og andre produsenter og formidlere. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur. Dette omfatter både produksjon, arenaer for formidling, kompetansearbeid og nettverksbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det må stimuleres til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater.

9 9 Dans Fylkeskommunene ønsker å styrke dans som kunstform i landsdelen. I første rekke må Dansearena nord styrkes som et regionalt senter for dans i Nord-Norge. Dansearena nord må ha rammebetingelser som gjør det mulig å yte tjenester i hele landsdelen. Fylkeskommunene skal i tillegg bidra til at dansekunstnere og dans som kunstart får bedre rammebetingelser for produksjon og formidling. Det handler om hensiktsmessige arenaer for formidling, midler til produksjon og nettverksbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det må også stimuleres til økt samarbeid med andre kunstformer. Tilskudd til de nordnorske kunst- og kulturinstitusjonene Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samarbeider om finansiering av flere nordnorske kunst- og kulturinstitusjoner med et landsdelsdekkende oppdrag. Avtalen regulerer fordelingen av tilskuddene og ansvarsforhold i forbindelse med utbetaling og oppfølging. Ansvaret for beregning av det regionale tilskuddet, utbetaling til institusjonen og oppfølging gjennom samtaler før budsjettsøknad, ligger hos den fylkeskommunen som er vertsfylke for tilskuddsmottakeren. Fylkeskommunen betaler ut det regionale tilskuddet i sin helhet og sender refusjonskrav til de andre tilskuddspartene. Tilskuddet reguleres årlig med informasjon om reguleringen til de andre partene. Den enkelte tilskuddsmottaker er ansvarlig for å oppfylle landsdelsoppdraget, og å rapportere og sende budsjettsøknader i overensstemmelse med kravene i tildelingsbrevet. Kopi skal sendes alle fylkeskommunene. Organisatoriske endringer som omfatter institusjonene kan medføre endringer i fordelingen mellom fylkeskommunene. Beskrivelse av institusjonene med landsdelsoppdrag som inngår i den nordnorske kulturavtalen ligger som vedlegg til avtaleteksten. Vedlegg: Oversikt over institusjoner i Den nordnorske kulturavtalen Avtalen ble vedtatt i de respektive fylkesting i Vadsø Tromsø Bodø Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune

10 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Hollow Earth (installasjon), Emilija Skarnulyte og Tanya Busse, ungkunstnere for 2013 Fotograf: Joar Nango, 2013

11 Vedlegg - oversikt over institusjoner i den nordnorske kulturavtalen

12 12 1. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LINN) Musikksamarbeidet gjennom Landsdelsmusikerordningen skal sikre et mangfoldig profesjonelt kulturliv med et nettverk av institusjoner som fyller ulike roller i Nord-Norge. Musikksamarbeidet skal utvikle levende lokalsamfunn gjennom størst mulig grad av samhandling på alle plan innen musikkområdet. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge LINN er en nettverksorganisasjon som består av Musikk i Nordland, Kultur i Troms, Nordnorsk Jazzsenter og Scene Finnmark. I tillegg organiseres Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) under LINN. RYK består av Nordnorsk Jazzsenter, Folkemusikk Nord (Kultur i Troms) og Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR, Tromsø kommune). RYK administreres av Nordnorsk Jazzsenter. LINN er sammensatt av enheter med spesialkompetanse. Samlet sett gir dette et helhetlig, profesjonelt musikktilbud til hele landsdelen. Disse enhetene skal være desentraliserte og skal samarbeide med alle miljøer på tvers av geografiske og sjangermessige grenser LINN skal gi et profesjonelt og kvalitativt godt tilbud til lokalsamfunn i hele Nord-Norge LINN skal utvikle en helhetlig strategi for det profesjonelle musikktilbudet i Nord-Norge. Strategiene utvikles og oppdateres årlig i nært samarbeid med Landsdelsrådet for kultur. Det skal rettes spesielt fokus på Nordområdene, arrangørutvikling og kompetanseflyt mellom miljøer og regioner RYK skal være katalysator for rytmisk kompetanse i landsdelen. Tiltakene skal rettes mot profesjonelle artister med tilhørende støtteapparat og bransje, det skal tilbys kompetansetiltak ovenfor arrangører, det skal arbeides for utvikling rettet mot etablerte og nye scener, og det skal arbeides med rekruttering og talentutvikling. Landsdelsmusikerne finansieres med 75 % fra staten, og 25 % fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 40 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 25 % Det regionale tilskuddet for RYK fordeles slik: Nordland fylkeskommune 31,25 % Troms fylkeskommune 31,25 % Finnmark fylkeskommune 6,25 % Tromsø kommune 31,25 % Nordland fylkeskommune v/ Musikk i Nordland har ansvar for koordinering av virksomheten, herunder innkalling til årlige koordineringsmøter. Nordland fylkeskommune er også ansvarlig for koordinering av søknad om tilskudd og rapportering til staten. De øvrige fylkeskommunene forplikter seg til å bidra i dette arbeidet innenfor de tidsfrister som blir satt. Prioritering av tiltak det søkes tilskudd til, gjøres av de tre fylkeskommunene i fellesskap.

13 13 Nordland fylkeskommune utbetaler det fylkeskommunale og det statlige tilskuddet til Nordnorsk Jazzsenter, og fører tilsyn med regnskap og aktivitet. Den regionale andelen fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Vertskommuneforpliktelser og kommunal medvirkning avtales i hvert enkelt tilfelle. 2. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS er et offentlig eid aksjeselskap. Selskapets formål er å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet av høy kunstnerisk kvalitet i Nord-Norge. Ensemblene Bodø Sinfonietta og Tromsø kammerorkester utgjør kjernen av musikere i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Begge orkestre opptrer også hver for seg i sine respektive byer. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester har turneer i hele landsdelen, og selskapet produserer operaforestillinger som også spilles i hele landsdelen. Eierforhold Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver, mens Nordland-, Troms- og Finnmark fylkeskommune er tilskuddsparter gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Lokalisering Forretningsadressen ambulerer mellom Bodø og Tromsø hvert fjerde år. Styring Selskapets styre skal ha fra syv til ti styremedlemmer. To styremedlemmer med varamedlemmer oppnevnes for to år av gangen av og blant de ansatte, ett av og blant de ansatte i Bodø og ett av og blant de ansatte i Tromsø. Resterende styremedlemmer velges for to år med maksimal funksjonstid fire år, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra stat og region, fordelt med 70 % fra staten og 30 % fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Tromsø kommune 10 % Bodø kommune 10 % Nordland fylkeskommune 4,75 % Troms fylkeskommune 4,75 % Finnmark fylkeskommune 0,5 %

14 14 3. Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) Nordnorsk Filmsenter AS har til formål å være et kompetansesenter for film og filmarbeidere i nord, og skal bidra til å styrke film som kunstnerisk uttrykk i landsdelen. Nordnorsk Filmsenter AS skal på grunnlag av søknader fordele offentlig støtte til nordnorsk kort- og dokumentarfilmproduksjon, organisere opplæringstiltak for filmarbeidere i landsdelen, tilrettelegge for rekruttering til filmbransjen og drive aktivt informasjonsarbeid overfor senterets målgrupper. Eierforhold Nordnorsk Filmsenter AS er et aksjeselskap som eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Lokalisering Nordnorsk Filmsenter AS er lokalisert til Tromsø kommune i Troms. Styring Generalforsamlingen oppnevner et styre på fem medlemmer. Nordnorsk Filmsenter AS tildeles årlig produksjonsmidler fra staten. Filmsenteret finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme fra fylkeskommunene og vertskommunen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 43,3 % Troms fylkeskommune 30,0 % Finnmark fylkeskommune 16,7 % Tromsø kommune 10,0 % 4. Nordland kunst- og filmfagskole Nordland kunst- og filmfagskole skal gi en to-årig fagutdanning i visuelle kunstfag og film. I løpet av de to årene skal studentene introduseres for et vidt spekter av uttrykk og uttrykksformer slik at de utvikler praktiske og teoretiske ferdigheter for å realisere og kommunisere eget kunstneriske arbeid. Skolen kan ta opp inntil 24 studenter hvert år fordelt på de to avdelingene kunst og film. Under forutsetning av at de tilfredsstiller opptakskriteriene skal søkere fra Nord-Norge prioriteres. Eierforhold Nordland kunst- og filmfagskole er en fylkeskommunal institusjon som drives av Nordland fylkeskommune. Lokalisering Skolen er lokalisert til Kabelvåg i Vågan kommune i Nordland.

15 15 Styring Nordland fylkesting og Fylkesrådet i Nordland er skolens styringsorganer. Administrativt er skolen underlagt undervisningsavdelingen. Nordland kunst- og filmfagskole mottar årlig statstilskudd pr. elev for maksimalt 24 elever pr. årstrinn. I tillegg til statstilskuddet finansieres skolens drift med tilskudd fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % 5. Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) Nordnorsk kunstnersenter skal være landsdelens felles kunstnersenter og skal: Arbeide for formidling av billedkunst og kunsthåndverk Skape og formidle arbeidsoppgaver for billedkunstnere og kunsthåndverkere Arbeide for formidling av billedkunst og kunsthåndverk spesielt rettet mot barn og unge Formidle pedagogiske opplegg til skoler i landsdelen Senteret skal gjennom den kunstnerstyrte formidling sikre kunstnerne ytringsfrihet og bidra til å motvirke uheldig kommersialisering av kunstlivet Drift av Lofoten Internasjonale kunstfestival (LIAF) inngår Nordnorsk kunstnersenter skal bidra til at Nord-Norge er en levende og attraktiv scene for samtidskunst. På denne scenen ønsker NNKS å være en ledende formidler. Retningsgivende verdier er: Åpenhet, tilrettelegging for publikum, synlighet i hele Nord-Norge, samarbeid med andre institusjoner, samt villighet til å ta nye oppgaver. Eierforhold Nordnorsk kunstnersenter eies av organisasjonen Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere avd. Nord-Norge (NKNN). Lokalisering Nordnorsk kunstnersenter er lokalisert til Vågan kommune i Nordland. Styring Årsmøtet er Nordnorsk kunstnersenters høyeste organ. Årsmøtet velger styre og revisor for virksomheten. Det velges et styre med seks medlemmer. Nordnorske Bildende Kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge velger to representanter hver. Disse nomineres av organisasjonene og velges på organisasjonenes årsmøter. Det praktiseres rullerende ordning. Nordland fylkeskommune, på vegne av Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner oppnevner én representant med personlig vara, og de ansatte velger én representant til styret. Styremedlemmene velges for en periode på fire år. Et styremedlem kan bare sitte to sammenhengende perioder. Styremedlemmet fra de ansatte velges for to år av gangen.

16 16 Nordnorsk kunstnersenter finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 33,5 % Troms fylkeskommune 23 % Finnmark fylkeskommune 10 % Vågan kommune 33,5 % 6. Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) SKINN skal formidle god samtidskunst til folk i Nord-Norge for å skape refleksjon, og for å gi opplevelse og økt livskvalitet. Formålet er å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innenfor visuelle kunstopplevelser gjennom: Utvikling av nettverk, styrking av frivillig organisert og lokalt basert formidlingsapparat gjennom kompetanseheving innen arrangørkunnskap, formidling, media, markedsføring og publikumbygging Turné og formidling av utstillinger/produksjoner innenfor nettverket Informasjon om kunstformidling i landsdelen Eierforhold SKINN er en interesseorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge, og kan ha kunstforeninger og andre organisasjoner som sine medlemmer. Styring SKINN er en frivillig organisasjon, med årsmøtet som sitt høyeste organ. Årsmøtet velger et styre bestående av tre medlemmer med varamedlemmer. Innkalling til og protokoll fra årsmøtet, samt regnskap skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Referat fra samtlige styremøter skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Lokalisering SKINNs årsmøte avgjør lokalisering av organisasjonens sekretariat, som p.t. er Bodø. SKINN finansierer sine årlige driftsutgifter med 75 % fra staten og 25 % fra regionen. Vertskommunen Bodø betaler husleie for SKINN. Det regionale driftstilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 %

17 17 7. Den nordnorske kunstutstilling Nordnorsken Den nordnorske kunstutstilling Nordnorsken er en årlig juryert utstilling for kunstnere med tilknytning til landsdelen. Utstillingen skal formidles i hele landsdelen og kan slik bidra til at særlig unge og uetablerte kunstnere gis muligheter til å få juryert og vist sine verk for et bredt publikum. Formålet er å gi samtidskunsten en arena for nyetablering og nyutvikling, og tilrettelegge for at flest mulig i landsdelen skal ha mulighet til å oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø. Eierforhold Nordnorsken arrangeres og administreres av Bodø kunstforening. Bodø kunstforening står fritt til å velge arbeidsform for produksjon av utstillingen. Styring Årsmøtet i Bodø kunstforening er Nordnorskens høyeste organ. Årsmøtet velger styre for kunstforeningen, som også er styre for Nordnorsken. Lokalisering Nordnorskens sekretariat ligger i Bodø. Nordnorsken finansieres av de regionale tilskuddspartnere etter følgende fordeling: Nordland fylkeskommune 85 % Troms fylkeskommune 10 % Finnmark fylkeskommune 5 % Nordnorsken mottar ikke statstilskudd. Bodø kunstforening er ansvarlig for å fremme søknad om tilskudd til gjennomføring av Nordnorsken. Søknaden skal gjelde for ett budsjettår av gangen, og skal fremmes innenfor de tidsfrister som Nordland fylkeskommune fastsetter. Det skal føres eget regnskap for Nordnorsken, adskilt fra kunstforeningens øvrige regnskap. Regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor.

18 18 8. Trastad Samlinger (TS) Trastad Galleri ved Trastad Samlinger har verdens største samling av kunst laget av utviklingshemmede, med ca arbeider/objekter. Institusjonen er nasjonalt kompetansesenter innenfor sitt felt, og deltar i et internasjonalt nettverk om temaet Outsider s Art. Det er et mål å få økt statlig finansering til dette arbeidet. Trastad Samlinger arbeider med fokus på Outsider s Art, og skal samarbeide med kunstnere fra landsdelen, og med miljøet rundt kunstnerne. De skal legge til rette for at Outsider s Art både er synlig, får sin plass i det offentlige rom og holdes levende. Trastad Galleri skal gjennomføre utstillinger i landsdelen og bidra til mer kunnskap om, og kompetanse knyttet til, Outsider s Art. Eierforhold Trastad Samlinger inngår som del av stiftelsen Sør-Troms Museum, som har det overordnede økonomiansvaret. Sør- Troms Museum sender budsjettsøknad og rapporterer årlig til tilskuddspartene på vegne av Trastad Galleri, Trastad Samlinger. Lokalisering Trastad Galleri ved Trastad Samlingerer er lokalisert til Kvæfjord kommune i Troms. Styring Trastad Samlingers høyeste organ er styret i Sør-Troms Museum. Driftstilskudd til Trastad Galleri finansierer med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 %

19 19 9. Pikene på Broen AS Formål og lansdelsoppdrag Pikene på Broen AS er et kompetanse-, ressurs- og turnésenter for grenseoverskridende kunstsamarbeid i Nord-Norge, med spesiell vekt på samarbeid i Barentsområdet. Pikene på Broen AS har et ansvar for dialog, erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom aktører i Nord-Norge som har et internasjonalt kunstsamarbeid. Eierforhold Pikene på Broen er et privateid aksjeselskap. I henhold til selskapets vedtekter skal det ikke tas ut utbytte. Styring Generalforsamlingen er Pikene på Broen AS sitt høyeste organ. Det velges et styre på fem medlemmer og ett varamedlem. Lokalisering Pikene på Broen AS er lokalisert til Sør-Varanger kommune i Finnmark. Pikene på Broen AS finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 43 % Troms fylkeskommune 30 % Finnmark fylkeskommune 17 % Sør - Varanger kommune 10 % 10. Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst sitt formål er å støtte og formidle samisk billedkunst, kunsthåndverk og dáiddaduodji av høyeste kvalitet. SDG skal være det ledende internasjonale senteret for samisk samtidskunst, og en synlig aktør på samtidskunstarenaen. SDG har et spesielt ansvar for formidling av samisk kunst i landsdelen, herunder også gjennom Den kulturelle skolesekken. SDG har ansvar for et nettverk innen samisk kunst i Nord-Norge. Eierforhold SDG er en stiftelse eid av Samiske kunstneres forbund, (SDS) og Sametinget. Styring Stiftelsesstyret er SDGs høyeste organ. Det velges et styre på fem medlemmer, tre medlemmer valgt fra SDS, ett medlem fra Sametinget og ett medlem fra Karasjok kommune.

20 20 Lokalisering SDG er lokalisert til Karasjok kommune i Finnmark. SDG finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70 % tilskudd fra Sametinget og 30 % fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 43 % Troms fylkeskommune 30 % Finnmark fylkeskommune 17 % Karasjok kommune 10 % 11. Festspillene i Nord-Norge Festspillene i Nord-Norge er en knutepunktinstitusjon. Festspillene i Nord-Norge skal bidra til å styrke kulturlivet og kunstnerisk virksomhet i Nord Norge ved å: Arrangere årlige festspill og turneer i landsdelen Initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter med det profesjonelle kunstmiljøet i landsdelen Arrangere en årlig mønstring av ungdomskultur Være et kreativt møtested for aktører innen regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv Virksomheter: Barnas Festspill UNG: Festspill NUK++ Turnévirksomhet Festspillene festival Festspillene i Nord-Norge forvalter også de statlige turnémidlene til frie profesjonelle musikkgrupper. Midlene fordeles av styret i Festspillene i Nord-Norge. Klagenemnda i Troms fylkeskommune er ankeinstans. Eierforhold Festspillene i Nord-Norge er en stiftelse. Lokalisering Festspillene i Nord-Norge er lokalisert til Harstad kommune i Troms.

21 21 Styring Stiftelsen skal ha et styre på seks medlemmer samt to varamedlemmer. Samtlige velges for fire år av gangen. Ingen kan sammenhengende være styremedlem i mer enn åtte år. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Troms fylkeskommune oppnevner på vegne av de øvrige tilskuddspartene styreleder samt fire styremedlemmer og to varamedlemmer, hvorav minimum to medlemmer må inneha relevant kompetanse eller erfaring fra kunst- og kulturfeltet. God geografisk representasjon i styret må tilstrebes. Harstad kommune oppnevner ett styremedlem. Styret velger selv nestleder. Styreleder, nestleder og direktør utgjør styrets arbeidsutvalg (AU). Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar. Festspillene i Nord-Norge finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Troms fylkeskommune 33 % Nordland fylkeskommune 28 % Finnmark fylkeskommune 10 % Harstad kommune 29 % 12. Dansearena nord Dansearena nord skal: Bidra til produksjon og formidling av ny norsk scenisk dans med Nord-Norge som prioritert område Bidra til utvikling av dansekunst i Nord-Norge, også i samarbeid med andre kunstformer Være et regionalt kompetanse- og nettverkssenter for dansekunst i Nord-Norge Ha internasjonal orientering med Barentsregionen som prioritert område Stiftelsen har ikke til formål å skaffe økonomisk utbytte til stifterne og/eller styret. Overskudd i selskapet skal brukes til aktivitet i samsvar med selskapets formål. Driftstilskuddet fordeles med 70 % tilskudd fra staten og 30 % fra de regionale tilskuddspartene. Eierforhold Dansearena nord er en stiftelse med Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune som stiftere. Styring Dansearena nord sitt høyeste organ er stiftelsens styre. Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Norske dansekunstnere oppnevner ett styremedlem, Hammerfest kommune oppnevner ett styremedlem. Finnmark fylkeskommune oppnevner styreleder, på vegne av de tre fylkeskommunene. Lokalisering Dansearena nord er lokalisert til Hammerfest kommune i Finnmark.

22 22 Dansearena nord finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom tilskudd fra de regionale tilskuddspartene og staten. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 30 % Finnmark fylkeskommune 25 % Troms fylkeskommune 20 % Hammerfest kommune 25 % 13. Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for det frivillige revy- og teatermiljøet i Nord-Norge. HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk i Nord- Norge. HATS skal delta aktivt i utviklingen av et teaterfaglig nettverk for å oppnå disse mål. På grunnlag av uttrykt behov hos medlemmene iverksettes det tilbud som veiledning, kurs, registøtte, workshops, utviklingsprosjekter, seminarer og manuskonsultasjoner. Eierforhold HATS er en medlemsorganisasjon for enkeltmedlemmer, organisasjoner, lag og foreninger som driver aktivt arbeid innenfor revy, teater og andre sceniske uttrykk i landsdelen. Styring HATS er en frivillig organisasjon og har årsmøtet som sitt høyeste organ. Årsmøtet fastsetter vedtekter, og velger et styre bestående av fire medlemmer med varamedlemmer. Det er lagt vekt på representasjon av tillitsvalgte fra fylkene i Nord- Norge. Lokalisering Årsmøtet avgjør lokaliseringen av HATS administrasjon, p.t. Tromsø. HATS drift finansieres gjennom et årlig driftstilskudd fra staten via Norsk teaterråd som utgjør 75 % av organisasjonens samlede offentlige tilskudd. De øvrige 25 % dekkes av de regionale tilskuddspartene, og fordeles slik:: Nordland fylkeskommune 45 % Troms fylkeskommune 40 % Finnmark fylkeskommune 15 %

23 Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av tre nasjonale fartøyvernsentre. Senterets nasjonale ansvarsområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, og nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Fartøyvernsenterets formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Nordnorsk Fartøyvernsenter skal drive oppdragsbasert antikvarisk istandsetting av båter og fartøyer med tilhørighet i Nord-Norge. I tillegg skal senteret bidra til å bevare en grunnstamme av fartøyer i Nord-Norge som er representative for landsdelens maritime historie, gjennom å drive forskning, dokumentasjon og formidling av/opplæring i gamle håndverksteknikker og kystkultur knyttet til fartøyer. Virksomheten drives etter faglige retningslinjer gitt av Riksantikvaren. Eierforhold Nordnorsk Fartøyvernsenter er en stiftelse. De tre nordnorske fylkeskommunene er medlemmer i stiftelsen og har bidratt med stiftelseskapital. Lokalisering Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert til Gratangen kommune i Troms. Styring Styret er stiftelsens høyeste organ. Styret skal ha sju medlemmer og seks varamedlemmer. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Gratangen kommune. To styremedlemmer og ett varamedlem oppnevnes av Troms fylkeskommune. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Nordland fylkeskommune. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Finnmark fylkeskommune. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Fagrådet ved NNFA. Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av stiftelsens ansatte. Nordnorsk Fartøyvernsenter finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 %

24 Tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere De nordnorske kunstnerorganisasjonene er en viktig drivkraft i kunst- og kulturlivet i landsdelen. De tre nordnorske fylkeskommunene vil bidra til at organisasjonene har levedyktige arbeidsvilkår og kan bidra til utvikling av kulturlivet i Nord- Norge. Den nordnorske kulturavtalen regulerer derfor en egen tilskuddsordning til drift av nordnorske organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere. Målgruppe Tilskuddet er rettet mot organisasjoner i landsdelen som organiserer skapende og/eller utøvende kunstnere. og kriterier for tilskudd Organisasjonene gis et årlig driftstilskudd fra fylkeskommunene. Den totale rammen til driftstilskuddene fordeles slik mellom fylkeskommunene: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Det gis driftstilskudd på bakgrunn av antall medlemmer, sist vedtatte årsmelding inkludert regnskap, aktivitetsplan og budsjett. Søknadsfrist er 15. januar for driftstilskudd for inneværende år. Finnmark fylkeskommune forvalter driftstilskudd til organisasjonene på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene.

25

26 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som ble inngått for første gang i Den nordnorske kulturavtalen omfatter visjon, målsetting og strategier for det nordnorske kultursamarbeidet. Den beskriver fordelingen av det regionale tilskuddet til landsdelsdekkende kunst- og kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. Publikasjonen er også tilgjengelig på fylkeskommunenes nettsider: Design: Troms fylkeskommune 2014

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986

Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986 Institusjonens navn Det Norske Utvandrersenteret Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986 www.emigrationcenter.com Stiftelsen er en forskningsinstitusjon

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 2013

Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 2013 Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Ballettskolens elevforestilling 2012 2 Kulturløftet Foto: Jörg Politisk Wiesner regnskap / Den Norske 2005 2013 Opera & Ballett Innhold Forord...4

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer