Årsrapport fra Arena Eyde 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Arena Eyde 2013"

Transkript

1 Årsrapport fra Arena Eyde 2013 Prosjektnavn : Arena Eyde Kontraktspartner : Eyde-nettverket, org.nr: Prosjektleder : Helene Falch Fladmark Prosjektstart : 1. januar 2010 Utfylt av/dato : Helene Falch Fladmark, 13. januar 2014 Viktige endringer i 2013 Endringer i visjon, hovedmål og delmål Endringer i strategiene I topplederforum juni 2013 kom det frem at vår visjon og målsetting tydeligere bør uttrykke den nasjonale rollen Eyde-nettverket har fått, at Eyde-nettverket er det norske kunnskapsnavet for verdensledende bærekraftig prosessindustri. På strategisamlingen i januar 2014 skal vi arbeide videre med konkretisering av visjonen og målsetting for de neste fem årene. Vår strategi om å identifisere felles forskningsinnovasjons og utviklingsprosjekter knyttet til bærekraft og samfunnsansvar er forsterket. I topplederforum juni 2013 vedtok Eyde-nettverket å etablere et felles senter for forskning- og innovasjonsaktivitet: Eyde Innovation Centre. Topplederne vedtok også at Eyde-nettverket skal posisjonere seg mot NCE evt GCE når ny klyngeutlysning foreligger. Endringer i organisasjons- form Endringer i prosjektstyret Eyde-nettverket utreder organisasjonsform for Eyde Innovation Centre. Det er besluttet at senteret skal være knyttet til Eyde-nettverket, men ikke i hvilken form. Dette skal avklares på årsmøtet i januar Eyde-nettverket velger hvert år styremedlemmer fra bedriftene, som inngår i styringsgruppen for Arena Eyde sammen med våre klyngepartnere. I 2013 har dette bestått av: Leder Lars Petter Maltby (Saint- Gobain), Isabella Collett Sikel (Global Castings, tidl 1

2 Vestas), Jon Gabriel Noddeland (GE Healthcare), Håvard Moe (Elkem Technology), Per Ramsdal (Glencore, tidl. Xstrata), Tine Sundtoft, Vest Agder fylkeskommune (ble erstattet av Kenneth Andresen ila året), Klaus Schöffel (Teknova, ny adm. direktør i år), Simone Heinz (UIA), Agnes Norgaard (LO). Lasse leirfall (IN) og Siren M Neset (NFR) er observatører. Endringer i prosjektledelsen Prosjektledelsen har bestått av Helene Falch Fladmark (leder) og Mathias Havgar. Tilknyttet prosjektledelse for enkeltprosjekter: Marianne Rodvelt (Agderforskning), Karen Landmark (Agderforskning), Sissel Strickert (Agderforskning), Thore Jarle Sørensen (Teknova), Hege Indresand (Teknova) Anne Lene Dale (DaleStrategi) og Jorunn Voje (Elkem Technology). Deltakelse, aktiviteter og resultater i Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket 9 9 Antall øvrige bedrifter som deltar i Arena-prosjektets aktiviteter Antall nye bedrifter i klyngen som er kommet til i To bedrifter ønsker å bli medlem behandles årsmøtet januar 2014 Antall deltakende FoU-/kunnskapsmiljøer 6 9 Antall deltakende offentlige utviklingsaktører 14 9 Antall medlemmer i prosjektets styringsgruppe (eksklusive observatører) Herav antall bedriftsrepresentanter Herav antall kvinner 3 3 Faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk som prosjektet har hatt ansvaret for i 2013: Antall deltakere på møtesteder, åpne fora og fagnettverk (deltakerne telles bare en gang hvis de deltar i flere fora)

3 Utenlandske samarbeidspartnere (institusjoner) i klyngens aktiviteter Antall samarbeidsrelasjoner til andre klynger (nytt) Aktiviteter og resultater Antall innovasjonsprosjekter (med deltakelse fra flere bedrifter) hvor Arena-prosjektet har vært initiativtaker eller aktiv bidragsyter - Herav antall prosjekter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller internasjonale partnere/kunnskapsaktører - Herav felles antall søknader om midler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU eller andre offentlige finansiører 13 Antall bedrifter som deltar i disse prosjektene Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet i 2013 som skyldes initiativ eller aktivt bidrag fra Arenaprosjektet (sum mill kr) Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap, partnersøk, nettverksdannelse, markedsundersøkelser mv) 6 6 Antall prosjekter med sikte på utvikling av nye/bedre utdanningstilbud for klyngens bedrifter 2 2 Antall prosjekter (med deltakelse fra flere bedrifter) med sikte på kompetanseheving i klyngens bedrifter 6 11 Antall prosjekter (i Arenaprosjektet) igangsatt med sikte på etablering av nye bedrifter 1 1 Antall medie/presseoppslag Ca Hvilke resultater er viktigst og bør derfor framheves innen: 1. Innovasjon: Innovasjonsagenda basert på Visjon 2050 I Eyde-nettverkets strategiarbeid har vi tatt utgangspunkt i World Business Council for Sustainable Developments (WBCSD) sin visjon 2050: «A new agenda for business laying out a pathway to a world in which nine billion people can live well, and within the planet s resources, by mid-century». Bedriftene erkjenner at det blir knapphet på verdens ressurser og at dette fortløpende endrer deres betingelser for å operere. Felles fokus på ressurseffektivisering, prosessforbedring og produktutvikling er nå en sentral del av bedriftenes satsinger, og vi legger til grunn at samfunnsansvar og bærekraft vil være konkurransestyrkende fremover. Med dette som bakteppe arbeider bedriftene i felleskap med å utvikle forsknings- og innovasjonsprosjekter. Gjennom en prosess som startet november 2012 har våre forskningsledere og andre nøkkelmedarbeidere identifisert en prosjektportefølje av felles utviklingsprosjekter knyttet til ressurseffektivisering og bærekraft som er samlet under fellesparaplyen. Vi har søkte finansiering for flere enkeltprosjekter til Norges Forskningsråd (BIA), Innovasjon Norge (Miljøteknologiordningen) og har nå etablert partnerskap og arrangert workshops for å 3

4 Hvilke resultater er viktigst og bør derfor framheves innen: søke SPIRE under Horizon 2020 (se under Internasjonalisering) Eyde Miljøprogram: Eyde 0 waste Redusere behovet for deponi av avfall til 0 innen 2030 Eyde Biokarbon Bidra til å redusere globale C02-utslipp ved å erstatte nødvendig petrolkoks med biobrensel (trekull) i bedriftenes prosesser. Eyde Miljøanalyse Utvikle en metodologi for industrien for å overvåke og rapportere om flyktig (diffuse) utslipp til ytre miljø. Eydemodellen Etablere felles kultur for endring og omverdensforståelse som bygger opp under regionens potensiale som verdensledende kunnskapsregion for bærekraftig prosessindustri. Eyde Spillenergi Øke produktiviteten og redusere kostnadene til alle Eyde-bedriftene det totale energiforbruket i Eyde-nettverkets bedrifter ved å utnytte spillenergi (energi på avveie). Eyde Innovation Centre Vi er i ferd med å etablere Eyde Innovation Centre som skal være kjernen i Eydebedriftenes felles forskningssatsing. Hensikten er å oppnå mest mulig effektiv bruk av felles FoU-ressurser, effektiv og profesjonell prosjektledelse av felles prosjekter, utvikling av nye felles prosjekter, samt å posisjonere klyngen best mulig til nasjonale og internasjonale programmer for forskning og innovasjon, samt å knytte til oss de beste partnerne. 2. Kompetanseutvikling B2B-læring satt i system: Lean-forum i Eyde-nettverket startet i 2013 en «case-basert leanskole». Målet med tiltaket er å bidra til læring mellom bedrifter, læring internt i bedriftene og øke kompetansen til lean-koordinatorene i bedriftene, i tillegg til å kunne gi bedriftene en ståstedsanalyse med konkrete forbedringstiltak. For å oppnå disse målene går medlemmene i arbeidsutvalget i lean-forum hvert kvartal eller halvår (tre bedrifter ble besøkt i 2013) inn i en av bedriftene i Eyde-nettverket og analyserer bedriftene gjennom bruk av verktøyet lean-speil. Selve lean-speilet gjennomføres over tre dager, der deler av bedriften blir gjennomgått og både toppledere, mellomlinjeledere og førstelinjeansatte blir intervjuet. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra bedriftene og vil fortsette også i fremtiden. Ved at man bruker ansatte fra andre bedrifter i Eyde-nettverket er det lett å opprettholde en åpenhet som man sannsynligvis ikke ville fått ved bruk av eksterne ressurser, i tillegg så gir det grobunn for god erfaringsutveksling mellom bedriftene. Prosjektet har blitt en motor i læringen mellom bedriftene og erfaringsmessig blir resultatet av prosjektet økt samarbeid mellom de forskjellige bedriftene, økning i antall studiebesøk mellom medlemmene i Eyde-nettverket og økt kontakt mellom ressurspersoner i bedriftene. I tillegg så gir forbedringsforslagene en stor merverdi for den enkelte bedrift. Prosjektet har hatt finansiering fra Sørlandets Kompetansefond og har i oppstartsfasen benyttet seg av forskere fra Universitet i Agder og Agderforskning, nå står imidlertid prosjektet på egne ben. 4

5 Hvilke resultater er viktigst og bør derfor framheves innen: 3. Internasjonalisering: Systematisk satsing på Horizon 2020 Vi har nøye fulgt utviklingen av et mulig nytt «Public Private Partnership» kalt SPIRE (Sustainable Process Industry Resource Effiency) under EUs nye store forsknings- og innovasjonsprogram Horizon Eyde-nettverkets leder den nasjonale arenaen for prosessindustriell forskning og innovasjon, PROSIN, som er den norske ressursgruppen for SPIRE. Gjennom denne rollen har vi kunnet følge utviklingen av programmet og påvikre innholdet i utlysningen, som kom i desember VEyde-nettverket er derfor godt posisjonert til å søke SPIRE på flere av våre prosjekter innenfor Eyde Miljøprogram. Vi har deltatt aktivt på «brokerage events» i Brussel, og gjennom dette fått gode partnere. I januar 2014 arrangerte vi workshop med disse og er nå i gang med å skrive søknad for to prosjekter. 4. Klynge til klynge-samarbeid: NEW lederutvikling på tvers av klynger NEW NODE Eyde Women ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom NCE NODE og Arena Eyde i Formålet med NEW er å øke kompetansen i bedriftene og å bidra til å gjøre Sørlandet til en attraktivt region å jobbe i. Ved utgangen av 2013 er ca 300 kvinner aktive i NEW. NEW er organisert med flere delprosjekter, og her trekker vi frem ett av disse som spesielt er interessant med tanke på klyngesamarbeid: NEW Mentor skal bidra til å sikre tilgang på dyktige ledere av begge kjønn for industriene på Sørlandet. Gjennom programmet fanger vi opp ledertalenter, utvikler disse, og samtidig utfordrer eksisterende ledere. Pilotprosjektet er nå gjennomfør. 10 ledere i NODE og Eyde-bedrifter tok på seg å være mentor for 10 «protesjeer» i en annen bedrift (på tvers av klyngene). Både kvinner og menn deltok både som mentor og protesje. Deltakerne fikk veiledning og prosjektet ble fulgt av forskere fra UiA, og en evaluering av mentor-programmet erdel av en PhD-oppgave ved universitetet. Evauleringen av pilotprosjektet var god, og vi planlegger nå et fast program for en slik «Klynge-til-klynge» mentorordning. Prosjektets utløsende effekt for økt innovasjon Hvor viktig har Arena-prosjektet vært for utvikling/utløsing av økt innovasjonsaktivitet og verdiskaping i klyngen? Gi din vurdering m/begrunnelse på en skala fra 1 til 5 der 1 betyr ingen betydning og 5 betyr stor betydning. 5 Viktig læring/erfaringer fra prosjektet i God forankring i bedriftene. Gjennom arbeidet med vår innovasjonsstrategi har vi erfart at det er svært viktig at prosjekter er definert av og godt forankret i bedriftene helt fra starten av. Det er en møysommelig prosess fra ide, til finansiering, og eierskap fra bedriftenes side er viktig for å holde engasjementet oppe. 5

6 2. Start samarbeid nedenfra og finn gjensidig interesser. Eyde-nettverket søker nå midler til et kompetanseprosjekt i samarbeid med UiA og regionen. Dette kan skje fordi vi gjennom flere år har arbeidet målrettet med å finne rette miljø(er) å samarbeide med og opprettet et gjensidig fruktbart samarbeidsforhold som nå er klart for å løftes. Enkeltpersoner på begge sider har vært drivkrefter så langt, og det ligger nå klart for å løfte samarbeidsmodellene til mer strukturelt nivå. Gjennom denne nedenfra-opp-modellen er vi sikre på at samarbeidet om kompetanse blir nyttig for begge parter. 3. Troverdighet er nøkkel til innflytelse. Eyde-nettverket har gjennom de siste årene kommunisert at bedriftene er verdt å satse på fordi de ligger i den globale fronten hva gjelder bærekraftig produksjon. Gjennom de konkrete prosjektene i Eyde Miljøprogram og vårt samarbeid i Eyde Innovation Centre viser vi at dette er mer enn fagre ord. Vi ser at dette har gitt Eyde-nettverket troverdighet blant de øverste politiske myndigheter, og klyngen innflytelse i viktige prosesser. Historier fra Arena-prosjektet Historie 1 (maks 1 side): Eyde-Trainee I september 2013 startet den første traineen i Eyde-nettverket sitt eget traineeprogram, Eyde Trainee. Traineen skal arbeide ved tre forskjellige bedrifter i Eyde-nettverket i en periode på totalt 18 måneder, i dette tilfellet Glencore Nikkelverk, Saint-Gobain CM og GE Healthcare. Denne måten å organisere traineeprogrammet på gir store muligheter for kompetanseoverføring mellom bedriftene, samtidig som det gir traineen en unik mulighet til å få inngående kjennskap til tre forskjellige verdensledende bedrifter. Sammensetningen av bedrifter vil variere ved hvert opptak, men en trainee skal jobbe ved totalt tre eller fire Eyde-bedrifter. Målet med ordningen er flersidig. I første omgang ønsker bedriftene å tiltrekke seg ung og kompetent arbeidskraft, samtidig som man vil gi nyutdannede studenter med mastergrad en spennende mulighet til å arbeide i forskjellige internasjonale prosessindustribedrifter med arbeidsoppgaver som nyutdannede ellers ikke ville fått tilbud om. En trainee i dette programmet vil sitte nærmere ledelsen enn en vanlig ansatt og få tilgang til samarbeidsforum i Eyde-nettverket som vanligvis er forbeholdt personer med lang erfaring. I fremtiden så håper man at traineeprogrammet kan bli en velfungerende rekruteringsportal for bedriftene i klyngen og at man på denne måten skiller seg ut i arbeidsmarkedet med å gi godt kvalifiserte nyutdannede et attraktivt og anerkjent jobbtilbud. I dette tilfellet har bedriftene i Eyde-nettverket kunne tilegne seg en kjemiker med utdannelse fra University of Sheffield, en kompetanse som for øyeblikket er vanskelig å rekruttere lokalt. Traineeordningen er et samarbeid med Trainee-Sør, som gjør at traineene i Eyde-nettverket vil bli en del av et større sosialt miljø. Les artikkel om saken (http://www.eyde-nettverket.no/siste-nytt/eyde-nettverket-medsin-foerste-trainee/) Historie 2 (maks 1 side): Eyde Energi 6

7 Fokus på energiledelse og spillvarme har lenge vært høyt på agendaen i Eydenettverkets energi-forum. I 2013 ble det i samarbeid med Teknova og Agderforskning gjennomført en større kartlegging av mulighetene og begrensningene for spillvarme på Agder og da spesielt bedriftene i Eyde-nettverket. Arbeidet har blitt tilrettelagt gjennom flere workshops og arbeid internt i bedriftene og har gitt en god oversikt over mulighetene som finnes, i tillegg til potensialet hver enkelt bedrift har. Kartleggingen ble presentert på den nasjonale konferansen for prosessindustrien (PROSIN) i august og prosjektet har nå beveget seg over i en fase hvor man ser på konkrete muligheter for hvordan man kan nyttiggjøre seg av denne energien. I desember arrangert Eyde-nettverket en workshop hvor flere leverandører og teknologiutviklere ble koblet opp mot aktuelle bedrifter. Vi anser det som sannsynlig at prosjektet vil føre til økt utnyttelse av spillvarme på Agder ved et tettere samarbeid med teknologileverandører. I noen tilfeller er dette teknologi som enda ikke har vært brukt i særlig grad innen prosessindustrien, slik at prosjektet vil også bidra til betydelig innovasjon i leverandørbedrifter, så vel som Eyde-bedriftene. Potensialet for samarbeidsprosjekter med leverandører som har utestet teknologi gir også muligheter for større pilot- og forskningsprosjekter i fremtiden. Kartleggingen hadde finansering fra begge fylkeskommunene på Agder. 7

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer