Sak 5 Årsplan Hordaland Sp 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5 Årsplan Hordaland Sp 2010"

Transkript

1 Sak Årsplan Hordaland Sp 0 Fridom i by og distrikt

2 Innleiing I tråd med verksemdsplanen for Senterpartiet er 0 eit organisasjonsår for Hordaland SP. For å styrkja partiet i det politiske arbeidet og i neste valkamp i 0 må me byggja organisasjonen no, både i medlemstal, engasjement og kunnskap. Sjølve kjernen i virket til partiet, også for organisasjonsbygginga, er det politiske arbeidet. Den politiske delen av planen kjem derfor først. I toårsbolken som er innleidd fram mot valet i 0 er det overordna målet å styrkja oppslutnaden ved kommune- og fylkestingsvalet 0.. Politisk del.1 Politiske hovudprioriteringar Om partiet vinn gjennom og får gjennomslag vert først og fremst avgjort av i kor stor grad partileiinga, stortingsrepresentantar og andre tillitsvalde også i Hordaland evnar å kombinera overblikk og strategi med utarbeiding og presentasjon av gode politiske løysingar. Partiet sin innsats må først og fremst rettast inn mot å få gjennomslag på dei tre hovudsaksområda som vi prioriterte og profilerte fram mot stortingsvalet. EIT GRØNARE NÆRINGSLIV der du bur Fornybarsatsing Auka matproduksjon i ei verd som svelt Berekraftig forvalting, lokalt eigarskap og desentralisert struktur i fiskeri- og havbruksnæringa Styrke dei små og mellomstore verksemdene Nye arbeidsplassar og auka kvalitet i reiselivsnæringa Breiare spekter av kompetansearbeidsplassar i distrikta Eit aktivt og målretta statleg eigarskap BETRE SAMFERDSEL der du bur Kollektivsatsing i byane og vegar i distrikta Superbeiband i hele landet innan 01 Grøne bilar er framtida Trafikktryggleik og gang- og sykkelvegar SKULE OG OMSORG der du bur Nær og trygg eldreomsorg Ein skule tilpassa situasjonen lokalt Folkehelse- og samhandlingsreform, ein ny helsepolitikk

3 I løpet av perioden vil det også dukka opp nye problemstillingar og utfordringar som partiet må forhalda seg til.. Dei sentrale politiske dokumenta Partiets prinsipp- og handlingsprogram legg rammene for partiet sitt arbeid dei kommande fire åra. Link: Hovudsaksdokumentet frå valkampen 00 gir ein klar prioritering av kva saksområde som skal stå høgast på dagsorden for partiet sitt arbeid i fireårsperioden. Link: https://sprint.senterpartiet.no/article.html Politisk plattform for fleirtalsregjeringa er også eit svært viktig grunnlagsdokument for partiet sitt arbeid framover. Alle våre tre hovudsaksområde vert gjenspeila godt i dette dokumentet. Link: Politisk profilering SP er Noregs viktigaste parti. Me sit i fleirtalsregjering, me har nest flest ordførarar, og mange fleire enn våre veljarar har svært stor tillit til at partiet får gjennomført politikken vår. Dette inneber eit stort ansvar. Det er vår oppgåve å setja preg på den politiske debatten og driva fram sakene. For å få det til, må me både byggja ein attkjenneleg og retningsgjevande ideologisk grunnmur og samstundes profilera sakene appetittvekkjande, og tenkja medvite på omdømebygging. Det er viktig at partiet i den offentlege debatten vågar vera frisk nok i kanten til å bli lagt merke til. Sprek retorikk stiller krav til gjennomtenkt politikk. Sentrum-periferidimensjonen er den viktigaste for Sp, og me vil alltid leggja til rette for gode løysingar for distrikta. Det er oftast det beste for heile samfunnet, også for byane. Byane har i tillegg andre problemstillingar, som Sp vil skapa løysingar for. Sp ønskjer spreiing av makt, kapital, næringsliv, velferdstilbod. Det gjeld på fleire ulike nivå. Internasjonalt vil me at alle land skal ha reell makt til å rå seg sjølve, derfor held me fast ved motstanden mot EU-medlemskap. Nasjonalt og regionalt er heile Hordaland ein utkant, der Sp vil styrkja regionen sin posisjon mot tyngda hovudstadsområdet utgjer. I Hordaland har me ein levande by-landdimensjon med éin storby og mange distriktskommunar (ispedd eit par mindre byar), og desse er gjensidig avhengige av kvarandre. Bergen må ta større ansvar som motoren for utviklinga i fylket. Samstundes må distrikta ha stor fridom til utvikling på eigne premissar. Det er vår oppgåve å utvikla betre løysingar for heile fylket.

4 I formuleringa fridom i by og distrikt ligg målet om at vi skal ha rike val med omsyn til arbeid, bustad og livsform. Då må det leggjast til rette, på ulike vis, i heile fylket, for næring, arbeidsplassar og velferdstilbod. I tillegg til det er det ein stor sivil og privat sfære som me sjølv som individ og familiar må ha stor fridom til å fylla. For å oppnå dette, ønskjer Hordaland Sp større differensiering mellom sentrum og distrikt i dei politikkområda som handlar om å byggja, og større likskap i dei politikkområda som handlar om å fordela. næringspolitikk, rett til naturbruk, industrietablering og samferdsle må differensierast meir, og det lokale nivået må få større makt over utforminga. Den viktigaste kvaliteten og inntektsmoglegheiten ligg ofte i å ta i bruk naturkvalitetar som ikkje er mangelvare. Det er relevante skilnader mellom by og distrikt her som må fangast opp i politikken. helsetilbod, rett til nærskule, kollektive fritids- og kulturtilbod må underleggjast sterkare krav til likskap ut frå at kvart individ skal ha nokolunde lik rett tilgang til tenestene. Det er ikkje gode grunnar til at skule- eller barnevernstilbodet skal vera dårlegare i små enn store kommunar. Organiseringa og dimensjoneringa vil sjølvsagt variera, og det skal avgjerast lokalt, men retten til tilbodet bør vera likare enn i dag. Etablering av sentralfunksjonar både i statleg og privat sektor handlar om både å byggja og å fordela. Sp vil ta i bruk styringsinstrument i større grad for å nå ein betre balanse regionalt, der det er eit viktig mål å oppnå fleire slike funksjonar i Hordaland. Hordaland Sp vil utvikla ein katalog med politiske saker og løysingar for å nå dette. Døme: strandsonedifferensiering mellom pressområde og andre område veg og kollektivtrafikk, begge delar overalt, men ulike løysingar gje kommunane reelle val mellom drift av nærskular eller skyss til større skular lokal tilpassing i samhandlingsreforma rom for ulike løysingar Fleire arbeidsplassar der folk bur Tiltak for å betra luftkvaliteten i Bergen 1 Hordaland Sp må vidareutvikla det liberale rommet Sp held i fleirtalsregjeringa. Partiet blir utfordra kvar dag til å velja enkle og trygge offentlege løysingar. Dei er ofte dei beste, men ikkje alltid. Utan å føra ein pågåande debatt om grensene for stat og

5 offentleg sektor, om reelt deltakande demokrati, om politisk makt kontra byråkratisering, og ikkje minst om kulturpolitikk og kva som skal vera styrande for den, vil me ikkje evna å halda dette rommet. Sp har dei seinare åra arbeidd lite med slike spørsmål, men grunnlaget er klårt i programmet. Aktuelle saker: datalagringsdirektivet, grensa mellom individ og samfunnskontroll etablering av møteplassar i det fleirkulturelle Noreg folkerøystingar om fleire spørsmål kommunane må få større makt til å avgjera arealbruk, ressursutnytting byråkratiet si makt må minskast.organisasjon - Drift og utvikling 0 er året me byggjer organisasjonen fram mot valåret 0. I Senterpartiet sin verksemdsplan for 0-01 er den eine av to overordna målsettingar at: «Senterpartiet skal styrka oppslutinga ved kommune og fylkestingsvalet i 0 og på grunnlag av dette styrka oppslutninga ytterlegare ved stortingsvalet i 01» For å få dette til trengs det god planlegging av organisasjonsaktiviteten og høg aktivitet i alle ledd. Involvera lokallagsleiarane sterkare i den politiske debatten er eit viktig mål for fylkeslaget Organisatorisk utval (OU) Hordaland Senterparti har sett ned eit organisatorisk utval. Utvalet har som hovudoppgåve å drifta det organisatoriske arbeidet i fylket. Utvalet er samansett slik: 1. nestleiar er organisatorisk nestleiar Fylkessekretær Studieleiar Leiar i Hordaland Senterungdom Leiar i KVPU 0 1. Rekruttering nye medlemmer Hordaland Senterparti har som mål at medlemstalet må aukast. Organisasjonen har hatt ein liten nedgang i medlemstalet ved omlegginga til sentral innkrevjing av medlemspengane. Denne nedgangen må takast inn att med strakstiltak i 1. kvartal i 0. Oppsøkande aktivitet direkte kontakt er eit naudsynt og effektivt tiltak. Resten av året må heile organisasjonen ha fokus på verving av nye medlemmer. Betre samarbeid med Senterungdomen må etablerast. Her vil faste møte i OU vera viktig. Lokallaga og SU er vår viktigaste ressurs i rekrutteringsarbeidet.

6 Det vert og vervekonkurranse med premiering på både person og lagsnivå...1rekruttering kandidatar til kommune og fylkestingsvalet 0 Senterpartiet har mange gode folk i sine rekker. Me har eit felles ansvar for å få fram dei beste på listene til kommune og fylkesting. SP liste i kvar kommune er målet Distriktsvise arbeidslag I Hordaland legg me opp til at det vert distriktsvise arbeidslag. Det vil innebera at me skapar samarbeidsarenaer mellom fleire lokallag. Viktige deltakarar på desse samlingane vil vera: lokallagsleiarane, gruppeleiarane, studieleiarane og andre i lokallagsstyret. Gjennom året vil me ha fylgjande samlingar: Kursing av lokallagsstyra i samarbeid med studieforbundet Utarbeiding av handlingsplanar Lesarbrevskriving og valkamp Til desse samlingane ynskjer me deltakar frå kvart lag / kommune Fadderordning Fadderordninga som me har i Hordaland må brukast aktivt og fylkesstyremedlemene har eit særskilt ansvar for at den vert fylgt opp. Fylkesstyret skal før kvart styremøte ha vore i kontakt med sine fadderlag. Rapporten på faste skjema skal fyllast ut og sendast inn til fylkessekretær. Gjennom fadderordninga har me som mål: Betre oversikt over aktivitet og medlemsutvikling Etablera ein fast møteplass mellom lokalaget og fylkesstyret Gjennom dette få innsyn i viktige lokale saker og synspunkt som fylkesstyret tek med seg i sitt arbeid.kvartalsvise telefonkonferansar For å inspirera og trekka lokallagsleiarane meir med i den politiske debatten vil ein ha kvartalsvise telefonkonferansar der lokallagsleiarane, fylkesleiar og stortingsrepresentant deltek. Dette skal vera ein møteplass der ein får nytt frå storting og fylket, samstundes som lokale saker og spørsmål kan reisast.

7 Politiske og sosiale aktivitetar I senterpartiet har me alltid lagt stor vekt på å kombinera det politiske med det sosiale. Som ledd i dette vil fylkesstyret ta initiativ til fylgjande: - Tur til Oslo for lokalagsleiarar i lag med fylkesstyret i slutten av mai. - Seinsommarfest for heile partiet SP er 0 år i 0. Det må markerast..studiearbeidet i 0 Hordaland Senterparti ser fram mot eit aktivt studieår i 0. Fylkeslaget legg opp til studiearrangement både i eigen regi, i lokallaga sin regi og initiert frå Sentralstyret. I tillegg vil vi i løpet av året styrkje studiearbeidet til fylkespartiet gjennom å danne eit studieutval..1studieutval I fylkesstyret har vi studieleiar. Studieleiarfunksjonen har til oppgåve å stimulere til, og hjelpe til med, studiearbeid i fylkeslaget og i lokallaga. Studieleiar skal og vere eit ledd mellom lokallaga og sentralstyret. For å styrkje studiearbeidet har vi arbeidd med ein ide om å etablere eit studieutval. Utvalet sine medlemmer skal vere fylkesstudieleiar, Nord-Sør kontakt og studieleiarar frå lokallaga. Fylkessekretær vert og fast medlem av studieutvalet. Dei studieleiarane frå lokallaga som deltar, skal rullere mellom ulike lokallag, innad i ulike regionar, slik at i løpet av ein viss tidsperiode, vil alle lokallag ha hatt høve til å vere med i studieutvalet. Studieutvalsmedlemmene skal vere med å styrkje kontakten ut til alle lokallaga, og frå lokallaga og til styret. Studieutvalet skal gjere organisasjonen vår meir effektiv i opplæring, kurs og informasjonsutveksling..kurs frå studieforbundet Sentralstyret legg opp til vidare organisasjonsbygging, og satsar mykje og godt på opplæring av lokallagsstyra. Medlemmer frå lokallagstyra vert invitert til kurs tidleg i februar. Dette er ei forlenging/utviding av kurset for medlemmer av valkomitéane som vart halde november 00..Kurs frå fylkeslaget Vi legg opp til to kurs i regi av fylkeslaget. Våren 0 set vi fokus på handlingsplanar og aktivitetar i lokallaga. Hausten 0 har kurset tittel valkamparbeid og skriving av lesarinnlegg..kurs i regi av lokallaga

8 Vi vil vidare oppmode lokallaga til å lage studiegrupper og organisere samlingar. Kursa kan vere å videreføre og utvide studiearbeid i regi av sentral- eller fylkesstyret, eller eigenvalde tema. Ta gjerne kontakt med studieutvalet sine medlemmer for hjelp og støtte i studiearbeid..møteplan Møteplan - Hordaland Senterparti 0 Månad Aktivitet Stad Merknader Januar Februar og et Kursing lokallagsstyre Kursing lokallagstyr et Fylkesårsmøte Vinterferie Fylkeskontoret Hardanger Museum Bergen Rådhus Scandic Airport Bergen Stortingsrep, AU, ordførarar,gruppeleiar FTG

9 Mars April Veke 1 Mai Vinterferie Fylkesting Landsmøte Senterkvinnene Palmesøndag Skulering av fylkesstyret Påske Landsstyremøte et DA-møter Ordførarsamling Stortingsrep,AU, Ordførarar,gruppeleiar FTG Utforming av handlingsplanar Stortingsrep, AU, ordførarar,gruppeleiar FTG

10 Dato ikkje sett Himmelspretten Nasjonaldagen Sentalstyremøte Regionale samlingar for nyinnmelde medlemmar Juni Verdens miljødag Fylkestinget Stortingsrep,AU, Ordførarar,gruppeleiar FTG Dato ikkje sett Juli /tur lokallagsleiarar Oslo August

11 Dato ikkje sett Landstyremøte Seinsommarfest Utlysing i lokallag September Dato ikkje sett Dato ikkje sett Oktober Dato ikkje sett Veke 0 Senterpartiet 0-år! Fylkestinget DA-møte Stortingsrep, AU, ordførarar, gruppeleiar FTG Stortingsrep,AU, Ordførarar,gruppeleiar FTG Valkamp og

12 mediehandtering/ lesarbrev November Desember Senterungdommens Landsmøte Landsstyremøte (julefest) Lokallagsårsmøte innan 1. Ulvik Stortingsrep,AU, Ordførarar,Gruppeleiar FTG Stortingsrep, AU, ordførarar og gruppeleiar FTG Fylkestinget 1 1

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer