1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan er dette oppsummert i følgende punkter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:"

Transkript

1 Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015

2 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde ferdige industriareal med infrastruktur og små og mellomstore bedrifter med uutnyttet potensial. B. Bosteds- og fritidskommunen: Meløy kommune er gode på naturopplevelser, barnehager, skole og utdanning samt lokale anlegg for fritidsaktiviteter. Barrierer for bolyst er manglende regionsenterfunksjoner/bypreg, svake helse- og omsorgstjenester, samferdselsstruktur og svak serviceorientering i kommunen. Søndre Meløy synes å oppleve dårligst tilbud. C. Næringslivskommunen: Viktigste innsats-/utviklingsområder med størst utviklingspotensiale er: 1. Industri, produksjon og foredling 2. Fiske, oppdrett og havbruk De viktigste hindre for å realisere ovenstående potensial er: 1. Kapital (investorer, fond, støtteordninger) 2. Engasjerte eiere 3. Manglende miljø 4. Manglende fagkompetanse D. Målene for omstillingsarbeidet: - Arbeidsplasser: Størst potensial innen industri. - Nyetableringer: Størst potensial innen industri og noe innen havbruk og reiseliv o.l. - Samhandling: Må få til leverandørsamarbeid, partnerskap og dialogarenaer. - Robusthet: Spre risiko, etablere fond og støtteordning, styrke eksisterende virksomheter og lokalt eierskap. - Kompetanse: Prioritere utviklingskompetanse og spesialkompetanse. - Demografi: Endre alderssammensetting, styrke høyere utdanning, og utvikle regionalt arbeidsmarked. 2

3 Hva sier omstillingsplanen? Omstillingsplanen for Meløy kommune omfatter de ekstraordinære tiltak som er planlagt, og er ikke den fullstendige strategiske næringsplan for kommunen. Planen fokuserer på tre hovedinnsatsområder: nyetableringer (A), eksisterende næringsliv (B) og kommunale rammebetingelser (C) i omstillingsarbeidet. I tillegg er det tre gjennomgående områder for å styrke strategiene A, B og C: kapital, kompetanse og kommunikasjon. Strategien balanserer mellom å få inn nye virksomheter (akkvisisjon) og satsing på eksisterende virksomheter. Det er satt et mål på 570 nye lønnsomme arbeidsplasser pr Status pr Omstillingsprogrammet fremstår i dag som en tydelig aktør i næringsutviklingen. Innsatsområdene er klart beskrevet. Mål for arbeidsplasser er ikke nådd for industrisatsingen, dette trenger lenger tid. De øvrige mål er i hovedsak nådd for Hovedutfordringen til Meløy er fallende folketall, og den viktigste årsaken er et svakt arbeidsmarked og fortsatt undersysselsetting i næringslivet. Ifølge SSB har Meløy en negativ befolkningsvekst i 2012 på 75 og i 2013 på 91. Til og med 3. kvartal 2014 hadde Meløy en befolkningsnedgang på 30. Befolkningstallet var da Arbeidsledigheten i 2014 var høyest i januar med 4,2 % og lavest i oktober/november med 2,9 %. Tall fra Nav Meløy viser følgende utvikling gjennom året: 2014 Jan Feb Mars April Mai Juni Jul Aug Sep Okt Nov Des Helt 138 4,18 % 123 3,7% 115 3,5% 212 3,6% 111 3,4% 102 3,2% 99 3,0% 117 3,5% 104 3,2% 95 2,9% 95 2,9% 100 3,1% delvis tiltak Om handlingsplanen Innspill til handlingsplan for 2015 er hentet fra omstillingens statusvurdering 2014, pågående prosjekter og styrets arbeid gjennom året. Rapport «Horisont Meløy 2014», Handels- og sentrumsanalyse for Ørnes og Industri idedugnad Rapporten Horisont Meløy 2014, UIN 2014, viser tre hovedprosesser som peker seg ut fremover, og som gjør at vi vil foreta en spissing av strategi og revidering av strategiplan for perioden

4 Nye bedrifter i ledige industrilokaler Økt bredde i omstillingsarbeidet Omstilling av den offentlige tjenesteproduksjonen. Handels- og sentrumsanalyse for Ørnes, Vista plan desember Rapporten viser at Ørnes har mulighet for å bli et regionalt senter for handel, og potensialet ligger opp mot en kvart milliard kroner eks. mva i omsetningsøkning. For å nå et slik mål må det rettes fokus mot kundetilpasning og kvalitet, og det er ikke tilstrekkelig å tillegge privat sektor alt ansvar for utviklingen. Nye tiltak og aktiviteter for styrking av Ørnes som handelssenter bør vurderes med bakgrunn i de analyser og tiltak som fremkommer i rapporten. Industri idedugnaden i januar 2015, samlet tretti sentrale Meløyaktører innen industri, næringsutvikling, fagforening og politikk. Dette styrket en felles holdning; Meløys industrikultur har mange fortrinn som vi i fellesskap vil ivareta og videreutvikle, og følgende bør prioriteres: Nettverk for og mellom industribedriftene Samarbeidsarenaer kommune, næring og industri Sikre MNU som utviklingsaktør Næringsrettet utdanning og kompetansestøtte Meløy som attraktiv plass å bosette seg. 4

5 2. Mål 2.1 for omstillingsarbeidet Visjon Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for omstillingsarbeidet: - Utvikle Meløy kommune som et kraftsenter for næringsutvikling i Salten-regionen og Nord-Norge - Gjenoppbygge antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen på 2010-nivået innen Deretter øke antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen frem mot 2025 Visjonen til kommuneplanen er: Økt livskvalitet for Meløys befolkning. En oversikt over sysselsettingsmål basert på omstillingsplan vil nøkternt minst kunne gi følgende resultat pr : A Nyetableringer: 420 B Eksisterende virksomheter: 150 C Kommunes ansvar i omstillingen: 0 Strategiplanen omfatter også andre mål som kommunen må rapportere til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Disse omhandler: - Styrke næringsmiljøer - Videreutvikling av etablerte bedrifter - Entreprenørskap - Kompetanse - Infrastruktur - Tjenester - Stedsutvikling og profilering I partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Meløy kommune er målet beskrevet slik: Målet med omstillingsmidlene er å styrke næringsgrunnlaget i regionen ved å bidra til å etablere lønnsomme arbeidsplasser og øke verdiskapingen. Omstillingsorganisasjonen skal arbeide for en robust- og bred næringsstruktur som kan tilby sysselsetting for både 5

6 kvinner og menn på tvers av næringer. Samtidig skal omstillingsmidlene medvirke til å styrke utviklingsevnen i området i løpet av omstillingsperioden. 2.2 Effektmål og langsiktige resultater Det skal vurderes i hvilken grad programmet har maktet å bidra til endring av de negative prognoser som lå til grunn for at Meløy kommune søkte statlige omstillingsmidler og om kommunen er blitt mer omstillingsdyktig. For å måle dette vil det bli brukt flere indikatorer basert på tilgjengelig data som oppdateres jevnlig. Demografisk utvikling, sysselsetting og lønnsomhet vil være sentrale måleindikatorer. For effektmålingen i Meløy er det valgt ut 9 måleindikatorer som er målsatt for Startmålingene går tilbake til Målingene er utarbeidet av Telemarksforsking. I tabellen vises startmålinger, utvikling siste år og mål for Ved siste registrerte måling ligger vi under målet for alle indikatorene. Indikator 2000 Utvikling siste år Mål 2018 startmåling Befolkningsindeks (2013), (2014) Befolkning (2013), (2014) Netto innflytting Meløy 8-72 (2012), (2013) Private arbeidsplasser (2011), (2012) Arbeidsplassindeks (2012) 114 Andel lønnsomme 55,8 59(2011), 60 (2012) 67 foretak i % NæringsNM rang (2011), (2012) Nyetableringer (2012) 70 Attraktivitet bosted 339 (2003) 189 (2012) Delmål I handlingsplan 2015 er følgende delmål vektlagt for å styrke omstillingsprogrammet: Samarbeidsarenaer kommune, næring og industri Svartisen som reiselivsprodukt Kompetanse og innovasjon Meløy attraktiv plass å bo/bosette seg Revisjon av strategi

7 3. Innsatsområder Innledning Målstruktur og innsatsområder i strategiplanen er som følger: For 2015 beholdes innsatsområdene under A og B, mens for området C utgår C1. Område C endret navn til Kommunale rammebetingelser. 3.1 Innsatsområde A- Nyetableringer Mål 420 arbeidsplasser. Meløy har hatt etablering av ny industri som et sentralt innsatsområde hvor det også er prognostisert flest arbeidsplasser. Akkvisisjon (tilføring av ny virksomhet fra andre steder) og nyetablering krever stor innsats, høy kompetanse og mye kapital. Følgende prioritering er hentet fra ideseminar med industrien i januar 2015: 7

8 Prioritert tiltak Hvorfor Etablere et nettverk for og mellom industribedriftene Legge til rett for samarbeid, mulighet til å lære av hverandre for lønnsom utvikling, arnested for nye ideer og prosjekter. Sikre involvering og engasjement, ha stadig tilgang av nye ideer og muligheter. Fokusere internasjonalt, posisjonere oss i internasjonale nettverk. Vi lever og konkurrere i et globalt marked. Samarbeidsarenaer kommune, næring og industri Sikre MNU som utviklingsaktør Klargjøre verdikjeden, skape samarbeidsarenaer, se felles muligheter. Sikre bredere involvering, klare ansvarslinjer og felles kurs i omstillingsarbeidet. Styrking og ivaretakelse av eksisterende bedrifter, vi må sikre det vi har. Være tydelige på hva Meløy kommune må prioritere. Er det infrastruktur, barnehager, næringsvennlighet? MNU er et grunnfjell for utviklingen fremover. Sikre videre satsing på magnesiumfabrikken. Fokusere internasjonalt, med i internasjonale nettverk. Bidra og arbeide for at de investorer vi tiltrekker oss har kapital og perspektiver. Prioritere næringsrettet utdanning og kompetansestøtte Meløy som attraktiv plass å bosette seg Sikre at vi har tilgang på den kompetansen vi har behov for, i dag og i morgen. Ta vare på og videreutvikle den videregående skolen og ingeniørutdanningen. Kompetente medarbeidere vil leve gode liv : Strategi A1: Ny Industri Styrkes gjennom direkte satsing på nye industriprosjekter-forstudie og forprosjekt. Minst 350 nye arbeidsplasser innenfor industri, og minst 4 nye bedrifter. 8

9 Søk etter nye industriprosjekter, forstudie/forprosjekt med 7-10 prosjekter, samt 1 ny etablering med arbeidsplasser. Nettverk for industribedriftene i Meløy. Modell for en Industriinkubator i Meløy. Styrke MNU som utviklingsaktør. Budsjett Finansiering Prosjektkostnad kr 16 mill. Omstillingsmidler kr 8.4 mill : Strategi A2: Olje/gass-etablering Forprosjekt styrke mulighetsrommet og strategien for Meløy, videreføring av arbeidet som startet i Strategi som støtter Meløy-bedriftenes satsing innen oljeindustrien. Utvikling av leverandørindustri og ambassadørkorps. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi A3: Etablering av mindre virksomheter Budsjett Etablererstipend, veiledning, etablererprogram og gründertreff. 30 nye arbeidsplasser innen Måleindikator er nyetableringer. Når minst 50 potensielle etablerere med et eller flere tiltak i løpet av Prosjektkostnad kr 1,9 mill. Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi A4: Offentlige arbeidsplasser Oppfølging av forstudiene i et forprosjekt. 20 nye offentlige arbeidsplasser innen Identifisere inntil 3 prosjekt og følge disse opp gjennom formålstjenlige kanaler. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr

10 3.2 Innsatsområde B Dagens virksomheter Mål 150 arbeidsplasser. I 2015 skal det videreføres konkrete samarbeidsprosjekt og opprettes nye arenaer for samhandling. Det handler om å stimulere flere eksisterende bedrifter i hele Meløy til vekst og økt sysselsetting. Etablering og drift av et bredt vekstprogram for eksisterende næringsliv vil utløse langt større omstillingskapasitet enn enkeltprosjekter. For 2015 skal det være et særskilt fokus på kompetanse arbeidsplasser og lederutvikling for kvinner i Meløy Strategi B1: Reiseliv Budsjett Finansiering Felles satsing for å løfte opplevelsesnæringen i Meløy og Svartisen som et felles opplevelsesprodukt. Styrket og mer synlig opplevelsesnæring. Nye produkter og flere bedrifter. Sette bedriftene i bedre stand til å produsere og promotere nye opplevelsesprodukter. En helhetlig plan for Svartisen som reiselivsprodukt. Prosjektmidler kr 3 mill. Omstillingsmidler kr 1,55 mill Strategi B2: Fiske/havbruk Budsjett Finansiering som vil stimulere etablerte bedrifter til økt satsing i kommunen. Satsing på oppdrett av nye arter vil videreføres i Innenfor havbruk vil det også åpnes for økt satsing på serviceindustrien knyttet til næringa. Utover dette åpnes det for samarbeid med næringa for å utvikle/realisere muligheter som næringa tar initiativ til å utvikle. Kommunens satsing på fiskere gjennom lån videreføres i Det er avsatt 1 million til dette. Økt omsetning innenfor havbruk ved flere etablerte enheter/nye satsninger. Satse på flere prosjekter etter initiativ fra næringa/etablere nye områder selv, eksempelvis Reipå havn. Prosjektmidler kr 3 mill. Omstillingsmidler kr 1,5 mill. Kommunal ordning for fiskere kr 1 mill. 10

11 3.2.3 Strategi B3: Handel og tjenesteytende næringer Nettverksprosjektet videreføres i Handels- og sentrumsanalyse for Ørnes utarbeidet for Meløygruppen AS, desember 2014 bør legges til grunn for ytterligere prioritering av prosjekt og felles satsing. Ørnes som et synlig handelssenter i region. Redusere handelslekkasjen og øke omsetningen og antall ansatte. og aktiviteter med bakgrunn i handels- og sentrumsanalyse for Ørnes. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Strategi B4: Leverandørsamarbeid Dette blir et viktig satsningsområde også i Erfaringene fra SMB Utvikling tilsier at det er et betydelig potensial for både økt omsetning og øke antall arbeidsplasser i Meløy blant dagens bedrifter. De næringene som fremstår som mest interessante for økt verdiskapning fremover er nye produkter i kjemiindustrien, avansert verkstedproduksjon, økt havbruksaktivitet, leverandører til havbruksnæringen, leverandører av tjenester til kraftproduksjon, levering av tjenester til andre bedrifter, bygge og anleggsvirksomhet, havfiskeflåten, opplevelsesbasert reiseliv og private helse og omsorgstjenester. Flere nettverkssamarbeid i Meløy, møteplasser og idémyldringer. Budsjett Finansiering Styrke lønnsomhet og omsetning, øke antall ansatte i dagens Meløybedrifter og knoppskytinger. 2 vekstprogram som omfatter økt samarbeid i verdikjeden, en av disse er SMB Utviklingsprogram for 12 bedrifter. Støtte til utvikling i enkelt bedrifter. Prosjektkostnad kr 4.8 mill. Omstillingsmidler kr 2.4 mill Strategi B5: Konsernbedrifter Nettverk for konsernbedriftene Øke antallet arbeidsplasser i Meløy. 11

12 Kartlegge og følge opp muligheter for nye satsinger i Meløy hos konsernbedrifter etablert i kommunen. 3.3 Innsatsområde C kommunale rammebetingelser Mål: Ansvaret for det generelle næringsutviklingsarbeidet ligger i kommunen. Omstillingen i Meløy er et avgrenset næringsutviklingsprogram. I 2015 er målet å styrke synergien mellom disse gjennom økt dialog, samarbeid og forståelse. for å møte utfordringene i 2015: 1. Organisering med oppgaver, roller og ansvar for kommunens «første linje næring» bør drøftes og konkretiseres av partene med fokus på omfang og ressursinnsats/ finansering av vedtatte oppgaver. 2. Det bør vurderes hvordan en kan trekke kommuneadministrasjon tettere inn i det utviklingsarbeid og det begrepsapparat en benytter og samtidig videreutvikle eksisterende utviklingsmiljø i Glomfjord. 3. Arena for møte med kommuneledelse og formannskapet Strategi C2: Næringsvennlig kommune Spørreundersøkelsen har avdekket at kommunen har et visst forbedringspotensial i behandling av næringslivet. Innovasjon Norge har et eget prosjekt «Næringsvennlig kommune» som det er ønskelig at kommunen gjennomfører i Dette er et tiltak alle kommuner som har omstillingsprogram anbefales å gjennomføre. Kommunal næringspolitikk og planlegging er av stor betydning for næringslivets konkurransekraft. Sikre og styrke tilretteleggingen for Meløys næringsliv. Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet. Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet ved blant annet å implementere PLP ProsjektLederProsessen som et felles verktøy for prosjektutvikling. Gjennomføre forstudie og forprosjekt næringsvennlig kommune. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr

13 3.3.2 Strategi C3: Bolyst Grunnlaget for det videre arbeidet er forstudie «bolyst» gjennomført i Resultat fra forstudie bolyst 2014 videreføres i et forprosjekt. En arbeidsgruppe på tre personer gjennomfører våren 2015 et utviklingsprogram i prosjekt- og prosessledelse for å sikre et omforent grunnlag for videre arbeid med forprosjektet. Bidra til å gjøre Meløy til et attraktivt sted å bo. Tilrettelegge og oppstart av forprosjekt for et større «bolystprosjekt» i kommunen. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr Felles Innsatsområder Felles innsatsområder kommer i tillegg og er med å styrke strategiene i A, B og C Strategi: Kompetanse «Kompetanseklynge Meløy» med representanter fra offentlig og privat sektor, er Meløys felles samarbeidsarena for kompetanseutvikling. Økt utviklingskompetanse i bedriftene, offentlig støtteapparat og i frivillig sektor. Strategiplan og utviklingsplan for kompetanseutvikling i Meløy. Forprosjekt vurdere innhold og etablering av en kompetansestrategi for Meløy. Delprosjekt kartlegging av kompetansemiljøene, mulighetene for å skape et enhetlig miljø, et kompetansehus. Arbeidsutvalget på tre personer gjennomfører våren 2015 et utviklingsprogram i prosjekt- og prosessledelse for å sikre et omforent grunnlag for videre arbeid med forprosjektet. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr

14 3.4.2 Strategi: Kapital Meløy Kapital AS ble stiftet i 2014 og forvalter egenkapitalfondet på 15 mill. Fondet kan gå inn i bedrifter i Meløy sammen med andre profesjonelle investorer. Nye industrietableringer krever betydelig kapital. Det er viktig at disse tiltrekker seg de rette eierne, med kapital og perspektiver som stayerevne og langsiktighet. : Sikre gode eiere for industrisatsingene i Meløy. Sikre nødvendig og «rett» egenkapital til viktige etableringer og prosjekter i Meløy. Prosjekter og etableringer som har betydning for realisering av nye sikre arbeidsplasser og som styrker robustheten i Meløy. Arbeid med å tiltrekke de rette eierne med kapital og perspektiver for nye industrisatsinger. Budsjett Prosjektkostnader Finansiering Omstillingsmidler Strategi: Kommunikasjon Egen handlingsplan for 2015/2016 kommunikasjonsstrategi nr. 4. Revidere strategiplan for omstilling høsten Bygge identitet og etablere fellesskap og eierskap, samt skape engasjement og fremtidstro. Nå ut til våre viktigste målgrupper, som er kommunens innbyggere, lokalt næringsliv, politikkere lokalt, regionalt og nasjonalt. Budsjett Prosjektkostnad kr Finansiering Omstillingsmidler kr

15 4. Budsjett og finansiering Oppsummert budsjett og finansiering for hvert av innsatsområdene. Område MU Prosjekteiere Sum Budsjett omstillingsmidler A1-Industrietabl A2-Olje/gass etabl A3-Mindre etabl A4-Offentlige arb.plasser B1-Reiseliv B2-Fiske/oppdrett B3-Handel/tj.ytende B4-Leverandørsamarb B5-Konsernbedrifter C1-Infrastruktur C2-Næringsvennlig kommune C3-Bolyst Kapital Kompetanse Kommunikasjon Sum Budsjett = total prosjektkostnad; omstillingsmidler + andre midler/ egeninnsats. Kostnadsplan 2015 Administrasjon Sum Finansieringsplan 2015 Meløy kommune 3500 Nordland fylkeskommune (NFK), overføring 8000 ubrukte midler tidligere år NFK midler Momsrefusjon, termin 1-4,

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer