SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2040"

Transkript

1 Side 1 Skaun kommune Arkivkode: 141 Arkivsaksnr.: 14/2235 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL PMUs INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune kommuneplanens arealdel med reguleringsbestemmelser (Plan ID ). Planens gyldighet forutsetter: Hensynssone for støy må legges inn tilsvarende støyvarselkart fra SVV. Støyvarselkart med prognose fram til 2030 legges til grunn. SAKSDOKUMENTER: 1. Planbeskrivelse, datert Vedlegg 1: Oversiktskart med delplankart, sist endret Vedlegg 2: Planbestemmelser, datert , sist endret Vedlegg 3: Notat Tetthet - Egnethetsvurdering Børsa 5. Vedlegg 4.1: Notat Naturmangfold for KPA 6. Vedlegg 4.2: Vurdering av Naturmangfold 7. Vedlegg 5: Merknadsliste innkomne merknader 8. Vedlegg 6: Matrise Fylkesmannens brev datert Vedlegg 7: Notat Beslutningsgrunnlag for KPA 10. Vedlegg 8: Vurderinger, anbefalinger for utbyggingsområder på dyrka mark KPA, rev Vedlegg 9.1: Matrise nye utbyggingsområder, Rev Vedlegg 10.2: Nummererte kart Rev Vedlegg 11: Arealmodell august Vedlegg 12: Matrise med oversikt og kommentarer til innkomne merknader. 15. Vedlegg 13: Innkomne merknader ved høring. 16. Vedlegg 14: Innkomne merknader etter høringsfristen. SAKSFRAMLEGG: I møte fattet PMU innstilling til vedtak som innstilt i denne saken (vist ovenfor). PMU sin innstilling til vedtak angående områdeplanene for Børsa og Buvika medfører ingen endringer i KPA.

2 Side 2 Hensynssone for støy er ennå ikke mottatt fra Statens vegvesen. Innleggelse av disse i KPA er fortsatt en betingelse for planens gyldighet for gjeldende arealer. Støyvarselkart med prognose fram til 2030 legges til grunn. PMU foreslår å sende områdeplanen for Venn tilbake til administrasjonen for bearbeiding. I møtet gav PMU uttrykk for at en forventer omfattende planendringer, - se nærmere omtale i sak om områdeplanen for Venn. Følgelig bør PMU sin innstilling til vedtak i kommunestyret tilføyes: Områdeplan for Venn gjøres ikke gjeldende i KPA. KPA vedtatt 2007 skal fortsatt gjelde for arealene omfattet av forslag til områdeplan, inklusivt ny vei nord og vest for Venn sentrum. Saksframlegg som ble behandlet i PMU 25.11: I desember 2011 ble det i kommunestyret i Skaun vedtatt at Arealplanen skal revideres. Forslag til arealplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden I løpet av høringsperioden er det kommet inn en rekke innspill som har resultert i behov for nye vurderinger i forhold til konseptuelt grep. Endringene har sammenheng med befolkningsutviklingen og planlegging knyttet til lang planhorisont. Endringene er såpass omfattende at planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn og høring. Framdrift på revidert KPA legger opp til ny høring og offentlig ettersyn i august/september, med sluttbehandling desember I løpet av arealplanarbeidet er det avholdt en rekke arbeidsmøter med administrativ ledelse og teknisk kontor i Skaun kommune for å avklare planens rammer og premisser. Politisk forankring underveis i planarbeidet har vært sikret bl.a. gjennom møter i plan- og miljøutvalget (PMU), som har vært en viktig arena for politiske drøftinger. Behov for nytt offentlig ettersyn og høring Skaun kommune er i en særskilt situasjon der utviklingen av strukturelle og samfunnsmessige rammebetingelser i regionen gir et stort mulighetsrom. Etableringen av ny moderne infrastruktur (E 39) legger til rette for et stort felles arbeids- og boligmarked og kommunen opplever som en følge av dette en befolkningsvekst og utbyggingspress. Avveielser i arealplanen må gjøres, og standpunkt må tas når en skal stake ut framtidig kurs for utviklingen i kommunen og spesielt for tettstedene Børsa og Buvika, samt ivareta og styrke innlandet med tettstedet Venn. Vekstmodellen (Nordconsult) som er lagt til grunn i utkast til kommuneplanens arealdel viser en gjennomsnittlig folketallsøkning på 220 personer per år. For 2040 er prognosen innbyggere. Vi må tenke langsiktig og på tvers av sektorer for å få en god bærekraftig sted- og samfunnsutvikling, håndtere folkeveksten samtidig som vi skal redusere klimautslipp. Befolkningsveksten gir utfordringer både for helse, velferd, miljø, transport og boligpolitikk. Det må bygges på langsiktig planlegging mot felles visjoner og mål. Klimasmart planlegging i dag er et viktig bidrag til et framtidig lavutslippssamfunn. Skaun kommune har i forslag til KPA valgt å benytte to planhorisonter for revisjon av arealplanen. En horisont i 2025 og en i Begrunnelsen for den langsiktige

3 Side 3 planhorisonten er behovet for å sikre viktige arealer for framtidig samfunns- og stedsutvikling samt sikre helhetlige løsninger og traseer for teknisk infrastruktur. I høringsperioden som sluttet 28. oktober ble det avholdt åpne møter for vedrørende områdeplanen for Børsa, Buvika og Venn, samtidig med presentasjon av nytt planforslag til arealplanen. Merknader ved 1. gangs offentlig ettersyn og høring - begrunnelse for revideringer Hovedtrekkene i innsigelsen/merknader til planforslag som har ligget ute til offentlig ettersyn og høring er; lang planhorisont målkonflikter (tetthetskrav, nedbygging av dyrkamark, SATP ) byggegrenser infrastruktur Juridiske formuleringer i reguleringsbestemmelsene. Ved utarbeidelse av revidert planforslag er ovennevnte forhold vurdert opp mot hverandre og beskrevet i planbeskrivelsen til arealplanen. Grunntanker om å ta utgangspunkt i en lang planhorisont der kontinentalprisnippet (SPR-BATP) legges til grunn for utvikling i Børsa og Buvika opprettholdes, samt at det tilrettelegges for næring med hovedvekt på Høgsetåsen. Ved første utleggelse av arealplanen til offentlig ettersyn og høring ble det for Børsa og Buvika presentert to alternativer for arealanvendelse. Hovedendringene i gjeldende planforslag er at alternativene er slått sammen, men er noe bearbeidet og endret siden første gangs høring. Hovedgrepet i planen som ble lagt ut ved andre gangs behandling av offentlig ettersyn og høring opprettholdes. Infrastruktur Arealplanen legger kontinentalprisnippet til grunn som innebærer å bygge ut fra eksisterende tettsteder, i dette tilfellet Buvika og Børsa. Utviklingen innebærer store infrastrukturkostnader. Utbyggingsavtale og infrastuktursone Opparbeidelse av teknisk infrastruktur ved regulering av bolig- og næringsområder innebærer store tiltak og kostnader som må finansieres i fellesskap. Det vil være nødvendig å komme fram til avtaler om opparbeidelse og finansering av nødvendig teknisk infrastruktur mellom aktører og kommunen. Utbyggingsavtalen skal som minimum regulerer ansvar, organisering og kostnader for utbygging av nødvendig teknisk infrastruktur, før det gis igangsettingstillatelse. Bruk av infrastruktursoner (iht. Jordskifteloven 2 bokstav h, jfr. 5 andre led) som angitt på plankart i arealdelen vil sikre en gjennomføring og rettferdig kostnadsfordeling for de involverte parter. Dette vil si at kommunen kan ved områderegulering og reguleringsplaner stille krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tekniske tiltak. Dette er sikret I bruk av infrastruktursoner i arealdelen. Infrastruktursoner gjelder for Børsa, Buvika, Venn og Viggja. Hjemmel for kostnadsfordeling Med virkning fra 1. januar 2007 ble det vedtatt nye regler i jordskifteloven som gir mulighet for at de rettsendrede virkemidlene i jordskifteloven kan tas i bruk ved gjennomføring av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Jf. veileder om jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder (Landbruks- og matdepartementet, miljøverndepartementet).

4 Side 4 Reguleringsbestemmelsen vil kunne sikre at arealverdier og kostnader ved felles tiltak innenfor infrastruktursonen blir fordelt mellom de involverte parter før utbygging finner sted. Infrastrukturfond For å sikre en god utvikling av infrastruktur i utbyggingsområder vil kommunen inngå utbyggingsavtaler i forbindelse med detaljregulering og byggesak. Kommunen kan pålegge utbygger innbetaling til bundne fond som øremerkes konkrete infrastrukturtiltak, som avtalt i utbyggingsavtaler. Skaun kommune kan benytte midlene selv eller inngå avtale med private utbyggere eller andre for gjennomføring av tiltakene. Midler til fondet innbetales av private utbyggere i henhold til inngåtte utbyggings avtaler. Størrelsen på innbetalingen avtales i hvert enkelt prosjekt gjennom utbyggingsavtale. En slik modell sikrer at kostnadene for opparbeidelse av infrastruktur ikke blir avgiftspliktig. Merknader fra sektormyndigheter og berørte ved 2. gangs offentlig ettersyn og høring Hovedtrekkene i merknadene fra berørte grunneier oppsummeres i generell skepsis til nedbygging av dyrka mark, for høy tetthet, dårlig infrastruktur, samt at fortetting går utover eksisterende infrastruktur. Noen ønsker ikke at Høgsetåsen skal omdisponeres til næringsområde og det vises blant annet til at området er et attraktivt turområde. Imidlertid ser noen fordelen med å omdisponere området til bolig, ut i fra dets nære beliggenhet til gode rekreasjonsområder. Ved utbygging av Høgsetåsen mener noen at arealet bør reduseres, særlig for nordområdene. Det stilles spørsmål til registrert jordkvalitet for flere områder. Videre har det kommet innspill på omdisponering av LNFR-områder til boligformål i områder som ligger i utkanten av sentrumsområdene (innlandet i Skaun), samt nært til Buvika og Børsa. Det har kommet innspill på at regulert boligområder i gjeldende arealplan, vest i Børsa ønskes opprettholdt og at Brekkeberga med omkringliggende områder (Buvika øst), samt Presthus/Huseby sør kan være egnede boligområder. Sektormyndighetene har flere vilkår for egengodkjenning. I hovedtrekk gjelder dette nedbygging av dyrka mark, tetthetskrav, byggegrenser langs E39, støyforhold og biologisk mangfold. Det foreligger innsigelse på opparbeidelse av gang- og sykkelveg, påtegning av hensynssoner d) for kirkeområder og endret plassering av innfartsparkering i delplan Buvika. Sør-Trøndelag fylkeskommune er positiv til at det planlegges for en lang planhorisont. Det anbefales å sette krav til minimumstetthet i boligområder i arealplanen jfr. statlige retningslinjer for bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR-BATP). Det må utføres arkeologiske utgravinger i store deler av Børsa og Venn for områder som skal omdisponering til utbyggingsområder. Dette må gjøres ved detaljregulering av områdene. Generelt anbefales det at bestemmelsene tydeliggjøres på enkelte punkter, samt sikre at de ikke er i motstrid. Dette gjelder blant annet punkter vedrørende støy, byggegrenser og geoteknikk. Det påminnes at Statens vegvesen har forvaltningsansvaret på riksveger og fylkesveger, og at universell utforming må sikres i videre planarbeid. NVE mener det er viktig at den reel skredfare utredes i forbindelse med detaljplanlegging. Det bes om at det legges inn bestemmelse om at «Ved detaljregulering skal det gjennomføres en skredvurdering av fagkyndige». I forhold til høyspenningsledninger bør det legges inn hensynssone rundt disse. Det anbefales ikke bebyggelse for varig opphold nærmere enn 15 m. fra høyspenningslinje.

5 Side 5 Trondheim HavnIKS har over flere år vurdert alternative lokaliteter hvorav Viggja, Thamshavn var en av dem. På bakgrunn av en helhetsvurdering er området ikke egnet for en containerhavn. Det bes om at dette hensyntas. Vurderinger Næringsarealer Sektormyndighetene har med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk innsigelser til nedbygging av dyrka mark utenfor eksisterende tettsteder. Behovet for næringsutvikling på område B54 synes ikke å være godt nok begrunnet og det er lagt innsigelse på området. Skaun kommune følger ikke sektormyndighetene i dette. Bakgrunnen for at det er lagt inn store næringsområder er basert på et stort behov for næringsområder sentralt til eksisterende infrastruktur. Generelt er det registrert stor etterspørsel etter næringsarealer i kommunen fra bedrifter, som ønsker å etablere seg i både Buvika og Børsa. Å sikre tilgang til sentrale tomtearealer er et konkurransefortrinn for kommunen og i samsvar med strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Formålet er å utvikle og sikre eksisterende næringsliv. Kommunen har få arbeidsplasser og stor utpendling til nabokommunene. I Børsa er det et stort behov for næringsareal for arealkrevende virksomheter med god tilgjengelighet til hovedvegsystemet. Følgelig er det svært viktig for kommunen å få realisert Kleiva som vist i arealplanen. Beliggenheten til Hammer nordre og søndre (B54) i Buvika er attraktiv i forhold til overordnet hovedveg E39, som er et moderne og effektivt transportnett for gods og persontrafikk. Området er lett tilgjengelig og har god lesbarhet. Områder på denne størrelsen er godt egnet for etablering av et attraktivt næringsområde for samlokalisering av bedrifter, hvor det kan legges til rette for et fremtidsrettet moderne næringspark med et mangfold av virksomheter (næringsklynge). Skaun kommune er svært opptatt av at det i arealplanen legges til rette for å kunne å etablere og sikre attraktive næringsområder, som motvirker en spredt etablering av næringsbedrifter i kommunen. Boligområder Regulering av nye boligområder på dyrka mark, har sammenheng med vekst i kommunen og utløsning av store infrastrukturkostnader for realisering av en rekke boligområder i Buvikåsen, Snøfugl vestre og østre, Hammer, Framigård (B52, B52a). Sektormyndighetene har innsigelse til felt B52 og B52a. Videre stilles det krav til at B59 og B60 (Buvikåsen) først kan realiseres når 70% av utbyggingspotensialet i Buvika er fradelt og utbygd. Skaun kommune kan akseptere et slikt vilkår, forutsatt at utlagt boligområder i «mellomlandet» (B52, B52a), kan legges til grunn. For å kunne dekke infrastrukturkostnadene er det behov for et minimum antall boliger/boligareal ved realisering av felt B59 og B60. Det er ikke mulig isolert sett for feltene B59 og B60 å kunne dekke kostnadene alene uten bidrag fra felter i «mellomlandet». Konsekvensen blir at ingen av områdene realiseres og det blir underskudd på boligarealer jfr. vekstmodellen for kommunen (Nordconsult). Situasjonene i Børsa er tilsvarende som ved Buvika med hensyn på boligområdene A8a og A7a. Sektormyndighetene har innsigelse til at områdene legges ut til boligformål. Boligområdene er vesentlige i forhold til infrastrukturkostnadene og Skaun kommune mener dette er tilsluttende utbygging i samsvar med nasjonale retningslinjer for areal og transport. Skaun kommune opprettholder boligarealene i planforslaget.

6 Side 6 Minimum tetthetskrav Sektormyndighetene har innsigelse til minimumskrav for tetthet i sentrum, sentrumsområdene og sentrumsnære områder og at de skal økes til henholdsvis minimum 6 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika, Børsa og Venn, minimum 4 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika og Børsa og 2,5 boliger pr. daa i sentrumsnære byggeområder i Buvika og Børsa. Kommuneplanen legger opp til en differensiering av tetthetskravet i ovennevnte områder. Det vil si at det på deler av områdene kan oppnå en tetthet på 4 bolig pr. daa og på andre deler 6 boliger pr. daa. Dette er basert på topografi, utfordrende grunnforhold og bratthet i terreng. De enkelte områder har ulike utfordringer derav differensiert tetthetskrav. Tetthetsvariablene er basert på egnethetsanalyser for områdene. Minimums tetthetskrav må vurderes ut fra stedegne situasjon som synliggjør den faktiske tettheten og realismen i det enkelte boligområdet. Skaun kommune har oppnådd deler av sektormyndighetens krav til minimumstetthet, tilsvarende 75 %. Skaun kommune mener dette er tilstrekkelig begrunnet. Statens vegvesen har innsigelse til byggegrense på 50 m nord og sør for E39. Det er svært vanskelig å utvide E39 på nordsiden. Dette har sammenheng med topografi, fjell og eksisterende bebyggelse. Plassering av ny tunnel må plasseres på sørsiden grunnet nødvendig fjelloverdekking på tunnelåpningen. Skaun kommune ønsker med dette ikke å etterkomme innsigelse på byggegrensene. Byggegrenser på 70 m sør og 30 m nord opprettholdes i planforslaget. Biologisk mangfold Fylkesmannen har innsigelser til biologisk mangfold på Høgsetåsen lokaliteten Granåsmyren vest og sør vedrørende tilstrekkelig buffersone. Det må gjøres en faglig vurdering på arealet som må beslaglegges i forhold til vannbalansen i sumpskogen. Det er lagt inn buffersoner i plankart med tilhørende bestemmelser for vurdering av biologisk mangfold i videre planlegging. Vurderinger vedrørende utstrekning på buffer i forhold til endrede vannbalanse i sumpskogen kan gjøres på et lavere plannivå når en har mer konkrete tanker om intern arealdisponering. Det er imidlertid svært viktig at bestemmelser sikrer en faglig vurdering av forholdet før eksakt arealdisponering fastlegges. For å sikre dette er det stilt bestemmelser om helhetlig vurdering av hele Høgsetåsen og at ovennevnte forhold skal vurderes og utredes i detaljeringsplanen. Øvrige vilkår for egengodkjenning Statens vegvesen har innsigelse til flytting av innfartsparkering. Dette har sammenheng med trafikale forhold for gående og syklende. Bakgrunnen for flytting av innfartsparkering har sin årsak i utfordrende grunnforhold i forhold til bygging i flere etasjer. Trafikksikre overganger for gående og syklende er løsbart. Plassering som foreslått opprettholdes i planforslaget. For vurdering av øvrige vilkår for egengodkjenning, innsigelser vises det til matrise, vedlegg 12, samt oppsummering i tabell under konklusjon. Sektormyndighetene har vilkår til egengodkjenning vedrørende riktig bruk av hensynssone d) ved de gamle kirkestedene, støybestemmelser og støysoner, samt teknisk godkjenning av riks- og fylkesveger. Fylkeskommunen tar forbehold for arealbruken når det gjelder automatisk frede kulturminner, da de ikke har full oversikt over dette per dags dato. Reguleringsplaner må følgelig oversendes fylkeskommunen i forhold til dette.

7 Side 7 Konklusjon Nedenstående matrise viser sektormyndigheters vilkår for egengodkjenning og innsigelser, samt hvordan de er hensyntatt.av en lang rekke faglige råd fra sektormyndighetene har en imøtekommet blant annet: Buffersone/korridorer tilknyttet naturtyperegistreringer på Høgsetåsen. Naturmangfold ivaretas i reguleringen av hytteområde Brekkberga. Vedrørende teknisk godkjenning av riks- og fylkesveger skal dette gjøres av SVV som har forvaltningsansvaret. Det må vises til riktige støyretningslinjer. T-1520 og T1442/2012. Sektor Innsigelse, Vilkår for egengodkjenning. Tatt til myndighet følge SVV Byggegrense på 50 m fra senterlinje Byggegrense på 60 m fra skjæringspunktet mellom midtlinje ved kryss Fv og Rv. Flytting av innfartsparkering delplan Buvika. Nytt boligområde langs Åsbygdvegen tas ut. Rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs fylkesveg fram til sentrumsfunksjon før utbygging realiseres. Krav til områdeplan for Lykkjeneset. Hensynssone for støy må legges inn tilsvarende støyvarselkart fra SVV. Prognose for støyvarselkart fram til 2030 legges til grunn. For lang planhorisont 2040 må nye støyvarselkart utarbeides og legges til grunn. FM Krav til minimumstetthet; Delvis - minimum 6 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika, Børsa og Venn, - minimum 4 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika og Børsa og - minimum 2,5 boliger pr. daa i sentrumsnære byggeområder i Buvika og Børsa. Innsigelse til Granåsmyren vest og sør med tilstrekkelig buffersone rundt disse, tas ut av planen. Åpning for utvikling av Buvikåsen B57 - B60 Delvis forutsetter at boligpotensialet tilsvarende 70% er fradelt og utbygd. Innsigelse til næringsområde Kleiva (48B) og Hammer nordre og søndre (B54) Innsigelse til Jyssan (A8a), Jyssan, Fossan, Skei (A7a), samt boligområde Ølsholmen (B51) og Snefugl vestre og østre Hammer, Framigård (B52). Parkeringsanlegg i flere etasjer SFKM Påtegning av hensynssone d) for kirkeområder Ikke tatt til følge

8 Side 8 Plankart med bestemmelser og tilhørende dokumenter legges til grunn for Kommuneplanens arealdel i Skaun kommune. ØKONOMISK VURDERING: Ingen direkte økonomiske konsekvenser Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 84/14 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 14/2235 Tittel: SAKSPROTOKOLL - SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Behandling: Reidar Hovtun fremmet på vegne av KrF og Mildrid W. Gimseng følgende forslag: Næringsarealene tilknyttet Høgsetåsen tas ut av planen. Forslaget fikk 6 stemmer: De som stemte for forslaget var Astrid Gimseng og Oddrun Helene Husby fra Sp, Ola Kjærem og Johanne Hammer fra H, Reidar Hovtun, Krf og Mildrid W. Gimseng, partiløs. Forslaget falt derfor. Lars Arne Pedersen, Ap fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber rådmannen å legge fram en sak for kommunestyret om infrastrukturfondet og hvordan dette er tenkt å skulle fungere. Dette forslaget ble trukket. Øystein Wiggen fremmet følgende forslag på vegne av Sp: Følgende punkt tas med i vedtaket 1. Områdeplan for Venn gjøres ikke gjeldende i KPA. KPA vedtatt 2007 skal fortsatt gjelde for arealene omfattet av forslag til områdeplan, inklusivt ny vei nord og vest for Venn sentrum. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble PMU s innstilling med det vedtatte tilleggsforslag avstemt: Dette ble enstemmig vedtatt.

9 Side 9 Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune kommuneplanens arealdel med reguleringsbestemmelser (Plan ID ). Planens gyldighet forutsetter: Hensynssone for støy må legges inn tilsvarende støyvarselkart fra SVV. Støyvarselkart med prognose fram til 2030 legges til grunn. Områdeplan for Venn gjøres ikke gjeldende i KPA. KPA vedtatt 2007 skal fortsatt gjelde for arealene omfattet av forslag til områdeplan, inklusivt ny vei nord og vest for Venn sentrum. Børsa, Rett utskrift: Ann Karin Viggen

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer