SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2040"

Transkript

1 Side 1 Skaun kommune Arkivkode: 141 Arkivsaksnr.: 14/2235 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL PMUs INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune kommuneplanens arealdel med reguleringsbestemmelser (Plan ID ). Planens gyldighet forutsetter: Hensynssone for støy må legges inn tilsvarende støyvarselkart fra SVV. Støyvarselkart med prognose fram til 2030 legges til grunn. SAKSDOKUMENTER: 1. Planbeskrivelse, datert Vedlegg 1: Oversiktskart med delplankart, sist endret Vedlegg 2: Planbestemmelser, datert , sist endret Vedlegg 3: Notat Tetthet - Egnethetsvurdering Børsa 5. Vedlegg 4.1: Notat Naturmangfold for KPA 6. Vedlegg 4.2: Vurdering av Naturmangfold 7. Vedlegg 5: Merknadsliste innkomne merknader 8. Vedlegg 6: Matrise Fylkesmannens brev datert Vedlegg 7: Notat Beslutningsgrunnlag for KPA 10. Vedlegg 8: Vurderinger, anbefalinger for utbyggingsområder på dyrka mark KPA, rev Vedlegg 9.1: Matrise nye utbyggingsområder, Rev Vedlegg 10.2: Nummererte kart Rev Vedlegg 11: Arealmodell august Vedlegg 12: Matrise med oversikt og kommentarer til innkomne merknader. 15. Vedlegg 13: Innkomne merknader ved høring. 16. Vedlegg 14: Innkomne merknader etter høringsfristen. SAKSFRAMLEGG: I møte fattet PMU innstilling til vedtak som innstilt i denne saken (vist ovenfor). PMU sin innstilling til vedtak angående områdeplanene for Børsa og Buvika medfører ingen endringer i KPA.

2 Side 2 Hensynssone for støy er ennå ikke mottatt fra Statens vegvesen. Innleggelse av disse i KPA er fortsatt en betingelse for planens gyldighet for gjeldende arealer. Støyvarselkart med prognose fram til 2030 legges til grunn. PMU foreslår å sende områdeplanen for Venn tilbake til administrasjonen for bearbeiding. I møtet gav PMU uttrykk for at en forventer omfattende planendringer, - se nærmere omtale i sak om områdeplanen for Venn. Følgelig bør PMU sin innstilling til vedtak i kommunestyret tilføyes: Områdeplan for Venn gjøres ikke gjeldende i KPA. KPA vedtatt 2007 skal fortsatt gjelde for arealene omfattet av forslag til områdeplan, inklusivt ny vei nord og vest for Venn sentrum. Saksframlegg som ble behandlet i PMU 25.11: I desember 2011 ble det i kommunestyret i Skaun vedtatt at Arealplanen skal revideres. Forslag til arealplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden I løpet av høringsperioden er det kommet inn en rekke innspill som har resultert i behov for nye vurderinger i forhold til konseptuelt grep. Endringene har sammenheng med befolkningsutviklingen og planlegging knyttet til lang planhorisont. Endringene er såpass omfattende at planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn og høring. Framdrift på revidert KPA legger opp til ny høring og offentlig ettersyn i august/september, med sluttbehandling desember I løpet av arealplanarbeidet er det avholdt en rekke arbeidsmøter med administrativ ledelse og teknisk kontor i Skaun kommune for å avklare planens rammer og premisser. Politisk forankring underveis i planarbeidet har vært sikret bl.a. gjennom møter i plan- og miljøutvalget (PMU), som har vært en viktig arena for politiske drøftinger. Behov for nytt offentlig ettersyn og høring Skaun kommune er i en særskilt situasjon der utviklingen av strukturelle og samfunnsmessige rammebetingelser i regionen gir et stort mulighetsrom. Etableringen av ny moderne infrastruktur (E 39) legger til rette for et stort felles arbeids- og boligmarked og kommunen opplever som en følge av dette en befolkningsvekst og utbyggingspress. Avveielser i arealplanen må gjøres, og standpunkt må tas når en skal stake ut framtidig kurs for utviklingen i kommunen og spesielt for tettstedene Børsa og Buvika, samt ivareta og styrke innlandet med tettstedet Venn. Vekstmodellen (Nordconsult) som er lagt til grunn i utkast til kommuneplanens arealdel viser en gjennomsnittlig folketallsøkning på 220 personer per år. For 2040 er prognosen innbyggere. Vi må tenke langsiktig og på tvers av sektorer for å få en god bærekraftig sted- og samfunnsutvikling, håndtere folkeveksten samtidig som vi skal redusere klimautslipp. Befolkningsveksten gir utfordringer både for helse, velferd, miljø, transport og boligpolitikk. Det må bygges på langsiktig planlegging mot felles visjoner og mål. Klimasmart planlegging i dag er et viktig bidrag til et framtidig lavutslippssamfunn. Skaun kommune har i forslag til KPA valgt å benytte to planhorisonter for revisjon av arealplanen. En horisont i 2025 og en i Begrunnelsen for den langsiktige

3 Side 3 planhorisonten er behovet for å sikre viktige arealer for framtidig samfunns- og stedsutvikling samt sikre helhetlige løsninger og traseer for teknisk infrastruktur. I høringsperioden som sluttet 28. oktober ble det avholdt åpne møter for vedrørende områdeplanen for Børsa, Buvika og Venn, samtidig med presentasjon av nytt planforslag til arealplanen. Merknader ved 1. gangs offentlig ettersyn og høring - begrunnelse for revideringer Hovedtrekkene i innsigelsen/merknader til planforslag som har ligget ute til offentlig ettersyn og høring er; lang planhorisont målkonflikter (tetthetskrav, nedbygging av dyrkamark, SATP ) byggegrenser infrastruktur Juridiske formuleringer i reguleringsbestemmelsene. Ved utarbeidelse av revidert planforslag er ovennevnte forhold vurdert opp mot hverandre og beskrevet i planbeskrivelsen til arealplanen. Grunntanker om å ta utgangspunkt i en lang planhorisont der kontinentalprisnippet (SPR-BATP) legges til grunn for utvikling i Børsa og Buvika opprettholdes, samt at det tilrettelegges for næring med hovedvekt på Høgsetåsen. Ved første utleggelse av arealplanen til offentlig ettersyn og høring ble det for Børsa og Buvika presentert to alternativer for arealanvendelse. Hovedendringene i gjeldende planforslag er at alternativene er slått sammen, men er noe bearbeidet og endret siden første gangs høring. Hovedgrepet i planen som ble lagt ut ved andre gangs behandling av offentlig ettersyn og høring opprettholdes. Infrastruktur Arealplanen legger kontinentalprisnippet til grunn som innebærer å bygge ut fra eksisterende tettsteder, i dette tilfellet Buvika og Børsa. Utviklingen innebærer store infrastrukturkostnader. Utbyggingsavtale og infrastuktursone Opparbeidelse av teknisk infrastruktur ved regulering av bolig- og næringsområder innebærer store tiltak og kostnader som må finansieres i fellesskap. Det vil være nødvendig å komme fram til avtaler om opparbeidelse og finansering av nødvendig teknisk infrastruktur mellom aktører og kommunen. Utbyggingsavtalen skal som minimum regulerer ansvar, organisering og kostnader for utbygging av nødvendig teknisk infrastruktur, før det gis igangsettingstillatelse. Bruk av infrastruktursoner (iht. Jordskifteloven 2 bokstav h, jfr. 5 andre led) som angitt på plankart i arealdelen vil sikre en gjennomføring og rettferdig kostnadsfordeling for de involverte parter. Dette vil si at kommunen kan ved områderegulering og reguleringsplaner stille krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tekniske tiltak. Dette er sikret I bruk av infrastruktursoner i arealdelen. Infrastruktursoner gjelder for Børsa, Buvika, Venn og Viggja. Hjemmel for kostnadsfordeling Med virkning fra 1. januar 2007 ble det vedtatt nye regler i jordskifteloven som gir mulighet for at de rettsendrede virkemidlene i jordskifteloven kan tas i bruk ved gjennomføring av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Jf. veileder om jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder (Landbruks- og matdepartementet, miljøverndepartementet).

4 Side 4 Reguleringsbestemmelsen vil kunne sikre at arealverdier og kostnader ved felles tiltak innenfor infrastruktursonen blir fordelt mellom de involverte parter før utbygging finner sted. Infrastrukturfond For å sikre en god utvikling av infrastruktur i utbyggingsområder vil kommunen inngå utbyggingsavtaler i forbindelse med detaljregulering og byggesak. Kommunen kan pålegge utbygger innbetaling til bundne fond som øremerkes konkrete infrastrukturtiltak, som avtalt i utbyggingsavtaler. Skaun kommune kan benytte midlene selv eller inngå avtale med private utbyggere eller andre for gjennomføring av tiltakene. Midler til fondet innbetales av private utbyggere i henhold til inngåtte utbyggings avtaler. Størrelsen på innbetalingen avtales i hvert enkelt prosjekt gjennom utbyggingsavtale. En slik modell sikrer at kostnadene for opparbeidelse av infrastruktur ikke blir avgiftspliktig. Merknader fra sektormyndigheter og berørte ved 2. gangs offentlig ettersyn og høring Hovedtrekkene i merknadene fra berørte grunneier oppsummeres i generell skepsis til nedbygging av dyrka mark, for høy tetthet, dårlig infrastruktur, samt at fortetting går utover eksisterende infrastruktur. Noen ønsker ikke at Høgsetåsen skal omdisponeres til næringsområde og det vises blant annet til at området er et attraktivt turområde. Imidlertid ser noen fordelen med å omdisponere området til bolig, ut i fra dets nære beliggenhet til gode rekreasjonsområder. Ved utbygging av Høgsetåsen mener noen at arealet bør reduseres, særlig for nordområdene. Det stilles spørsmål til registrert jordkvalitet for flere områder. Videre har det kommet innspill på omdisponering av LNFR-områder til boligformål i områder som ligger i utkanten av sentrumsområdene (innlandet i Skaun), samt nært til Buvika og Børsa. Det har kommet innspill på at regulert boligområder i gjeldende arealplan, vest i Børsa ønskes opprettholdt og at Brekkeberga med omkringliggende områder (Buvika øst), samt Presthus/Huseby sør kan være egnede boligområder. Sektormyndighetene har flere vilkår for egengodkjenning. I hovedtrekk gjelder dette nedbygging av dyrka mark, tetthetskrav, byggegrenser langs E39, støyforhold og biologisk mangfold. Det foreligger innsigelse på opparbeidelse av gang- og sykkelveg, påtegning av hensynssoner d) for kirkeområder og endret plassering av innfartsparkering i delplan Buvika. Sør-Trøndelag fylkeskommune er positiv til at det planlegges for en lang planhorisont. Det anbefales å sette krav til minimumstetthet i boligområder i arealplanen jfr. statlige retningslinjer for bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR-BATP). Det må utføres arkeologiske utgravinger i store deler av Børsa og Venn for områder som skal omdisponering til utbyggingsområder. Dette må gjøres ved detaljregulering av områdene. Generelt anbefales det at bestemmelsene tydeliggjøres på enkelte punkter, samt sikre at de ikke er i motstrid. Dette gjelder blant annet punkter vedrørende støy, byggegrenser og geoteknikk. Det påminnes at Statens vegvesen har forvaltningsansvaret på riksveger og fylkesveger, og at universell utforming må sikres i videre planarbeid. NVE mener det er viktig at den reel skredfare utredes i forbindelse med detaljplanlegging. Det bes om at det legges inn bestemmelse om at «Ved detaljregulering skal det gjennomføres en skredvurdering av fagkyndige». I forhold til høyspenningsledninger bør det legges inn hensynssone rundt disse. Det anbefales ikke bebyggelse for varig opphold nærmere enn 15 m. fra høyspenningslinje.

5 Side 5 Trondheim HavnIKS har over flere år vurdert alternative lokaliteter hvorav Viggja, Thamshavn var en av dem. På bakgrunn av en helhetsvurdering er området ikke egnet for en containerhavn. Det bes om at dette hensyntas. Vurderinger Næringsarealer Sektormyndighetene har med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk innsigelser til nedbygging av dyrka mark utenfor eksisterende tettsteder. Behovet for næringsutvikling på område B54 synes ikke å være godt nok begrunnet og det er lagt innsigelse på området. Skaun kommune følger ikke sektormyndighetene i dette. Bakgrunnen for at det er lagt inn store næringsområder er basert på et stort behov for næringsområder sentralt til eksisterende infrastruktur. Generelt er det registrert stor etterspørsel etter næringsarealer i kommunen fra bedrifter, som ønsker å etablere seg i både Buvika og Børsa. Å sikre tilgang til sentrale tomtearealer er et konkurransefortrinn for kommunen og i samsvar med strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Formålet er å utvikle og sikre eksisterende næringsliv. Kommunen har få arbeidsplasser og stor utpendling til nabokommunene. I Børsa er det et stort behov for næringsareal for arealkrevende virksomheter med god tilgjengelighet til hovedvegsystemet. Følgelig er det svært viktig for kommunen å få realisert Kleiva som vist i arealplanen. Beliggenheten til Hammer nordre og søndre (B54) i Buvika er attraktiv i forhold til overordnet hovedveg E39, som er et moderne og effektivt transportnett for gods og persontrafikk. Området er lett tilgjengelig og har god lesbarhet. Områder på denne størrelsen er godt egnet for etablering av et attraktivt næringsområde for samlokalisering av bedrifter, hvor det kan legges til rette for et fremtidsrettet moderne næringspark med et mangfold av virksomheter (næringsklynge). Skaun kommune er svært opptatt av at det i arealplanen legges til rette for å kunne å etablere og sikre attraktive næringsområder, som motvirker en spredt etablering av næringsbedrifter i kommunen. Boligområder Regulering av nye boligområder på dyrka mark, har sammenheng med vekst i kommunen og utløsning av store infrastrukturkostnader for realisering av en rekke boligområder i Buvikåsen, Snøfugl vestre og østre, Hammer, Framigård (B52, B52a). Sektormyndighetene har innsigelse til felt B52 og B52a. Videre stilles det krav til at B59 og B60 (Buvikåsen) først kan realiseres når 70% av utbyggingspotensialet i Buvika er fradelt og utbygd. Skaun kommune kan akseptere et slikt vilkår, forutsatt at utlagt boligområder i «mellomlandet» (B52, B52a), kan legges til grunn. For å kunne dekke infrastrukturkostnadene er det behov for et minimum antall boliger/boligareal ved realisering av felt B59 og B60. Det er ikke mulig isolert sett for feltene B59 og B60 å kunne dekke kostnadene alene uten bidrag fra felter i «mellomlandet». Konsekvensen blir at ingen av områdene realiseres og det blir underskudd på boligarealer jfr. vekstmodellen for kommunen (Nordconsult). Situasjonene i Børsa er tilsvarende som ved Buvika med hensyn på boligområdene A8a og A7a. Sektormyndighetene har innsigelse til at områdene legges ut til boligformål. Boligområdene er vesentlige i forhold til infrastrukturkostnadene og Skaun kommune mener dette er tilsluttende utbygging i samsvar med nasjonale retningslinjer for areal og transport. Skaun kommune opprettholder boligarealene i planforslaget.

6 Side 6 Minimum tetthetskrav Sektormyndighetene har innsigelse til minimumskrav for tetthet i sentrum, sentrumsområdene og sentrumsnære områder og at de skal økes til henholdsvis minimum 6 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika, Børsa og Venn, minimum 4 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika og Børsa og 2,5 boliger pr. daa i sentrumsnære byggeområder i Buvika og Børsa. Kommuneplanen legger opp til en differensiering av tetthetskravet i ovennevnte områder. Det vil si at det på deler av områdene kan oppnå en tetthet på 4 bolig pr. daa og på andre deler 6 boliger pr. daa. Dette er basert på topografi, utfordrende grunnforhold og bratthet i terreng. De enkelte områder har ulike utfordringer derav differensiert tetthetskrav. Tetthetsvariablene er basert på egnethetsanalyser for områdene. Minimums tetthetskrav må vurderes ut fra stedegne situasjon som synliggjør den faktiske tettheten og realismen i det enkelte boligområdet. Skaun kommune har oppnådd deler av sektormyndighetens krav til minimumstetthet, tilsvarende 75 %. Skaun kommune mener dette er tilstrekkelig begrunnet. Statens vegvesen har innsigelse til byggegrense på 50 m nord og sør for E39. Det er svært vanskelig å utvide E39 på nordsiden. Dette har sammenheng med topografi, fjell og eksisterende bebyggelse. Plassering av ny tunnel må plasseres på sørsiden grunnet nødvendig fjelloverdekking på tunnelåpningen. Skaun kommune ønsker med dette ikke å etterkomme innsigelse på byggegrensene. Byggegrenser på 70 m sør og 30 m nord opprettholdes i planforslaget. Biologisk mangfold Fylkesmannen har innsigelser til biologisk mangfold på Høgsetåsen lokaliteten Granåsmyren vest og sør vedrørende tilstrekkelig buffersone. Det må gjøres en faglig vurdering på arealet som må beslaglegges i forhold til vannbalansen i sumpskogen. Det er lagt inn buffersoner i plankart med tilhørende bestemmelser for vurdering av biologisk mangfold i videre planlegging. Vurderinger vedrørende utstrekning på buffer i forhold til endrede vannbalanse i sumpskogen kan gjøres på et lavere plannivå når en har mer konkrete tanker om intern arealdisponering. Det er imidlertid svært viktig at bestemmelser sikrer en faglig vurdering av forholdet før eksakt arealdisponering fastlegges. For å sikre dette er det stilt bestemmelser om helhetlig vurdering av hele Høgsetåsen og at ovennevnte forhold skal vurderes og utredes i detaljeringsplanen. Øvrige vilkår for egengodkjenning Statens vegvesen har innsigelse til flytting av innfartsparkering. Dette har sammenheng med trafikale forhold for gående og syklende. Bakgrunnen for flytting av innfartsparkering har sin årsak i utfordrende grunnforhold i forhold til bygging i flere etasjer. Trafikksikre overganger for gående og syklende er løsbart. Plassering som foreslått opprettholdes i planforslaget. For vurdering av øvrige vilkår for egengodkjenning, innsigelser vises det til matrise, vedlegg 12, samt oppsummering i tabell under konklusjon. Sektormyndighetene har vilkår til egengodkjenning vedrørende riktig bruk av hensynssone d) ved de gamle kirkestedene, støybestemmelser og støysoner, samt teknisk godkjenning av riks- og fylkesveger. Fylkeskommunen tar forbehold for arealbruken når det gjelder automatisk frede kulturminner, da de ikke har full oversikt over dette per dags dato. Reguleringsplaner må følgelig oversendes fylkeskommunen i forhold til dette.

7 Side 7 Konklusjon Nedenstående matrise viser sektormyndigheters vilkår for egengodkjenning og innsigelser, samt hvordan de er hensyntatt.av en lang rekke faglige råd fra sektormyndighetene har en imøtekommet blant annet: Buffersone/korridorer tilknyttet naturtyperegistreringer på Høgsetåsen. Naturmangfold ivaretas i reguleringen av hytteområde Brekkberga. Vedrørende teknisk godkjenning av riks- og fylkesveger skal dette gjøres av SVV som har forvaltningsansvaret. Det må vises til riktige støyretningslinjer. T-1520 og T1442/2012. Sektor Innsigelse, Vilkår for egengodkjenning. Tatt til myndighet følge SVV Byggegrense på 50 m fra senterlinje Byggegrense på 60 m fra skjæringspunktet mellom midtlinje ved kryss Fv og Rv. Flytting av innfartsparkering delplan Buvika. Nytt boligområde langs Åsbygdvegen tas ut. Rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs fylkesveg fram til sentrumsfunksjon før utbygging realiseres. Krav til områdeplan for Lykkjeneset. Hensynssone for støy må legges inn tilsvarende støyvarselkart fra SVV. Prognose for støyvarselkart fram til 2030 legges til grunn. For lang planhorisont 2040 må nye støyvarselkart utarbeides og legges til grunn. FM Krav til minimumstetthet; Delvis - minimum 6 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika, Børsa og Venn, - minimum 4 boliger pr. daa i sentrumskjernen i Buvika og Børsa og - minimum 2,5 boliger pr. daa i sentrumsnære byggeområder i Buvika og Børsa. Innsigelse til Granåsmyren vest og sør med tilstrekkelig buffersone rundt disse, tas ut av planen. Åpning for utvikling av Buvikåsen B57 - B60 Delvis forutsetter at boligpotensialet tilsvarende 70% er fradelt og utbygd. Innsigelse til næringsområde Kleiva (48B) og Hammer nordre og søndre (B54) Innsigelse til Jyssan (A8a), Jyssan, Fossan, Skei (A7a), samt boligområde Ølsholmen (B51) og Snefugl vestre og østre Hammer, Framigård (B52). Parkeringsanlegg i flere etasjer SFKM Påtegning av hensynssone d) for kirkeområder Ikke tatt til følge

8 Side 8 Plankart med bestemmelser og tilhørende dokumenter legges til grunn for Kommuneplanens arealdel i Skaun kommune. ØKONOMISK VURDERING: Ingen direkte økonomiske konsekvenser Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 84/14 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 14/2235 Tittel: SAKSPROTOKOLL - SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Behandling: Reidar Hovtun fremmet på vegne av KrF og Mildrid W. Gimseng følgende forslag: Næringsarealene tilknyttet Høgsetåsen tas ut av planen. Forslaget fikk 6 stemmer: De som stemte for forslaget var Astrid Gimseng og Oddrun Helene Husby fra Sp, Ola Kjærem og Johanne Hammer fra H, Reidar Hovtun, Krf og Mildrid W. Gimseng, partiløs. Forslaget falt derfor. Lars Arne Pedersen, Ap fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber rådmannen å legge fram en sak for kommunestyret om infrastrukturfondet og hvordan dette er tenkt å skulle fungere. Dette forslaget ble trukket. Øystein Wiggen fremmet følgende forslag på vegne av Sp: Følgende punkt tas med i vedtaket 1. Områdeplan for Venn gjøres ikke gjeldende i KPA. KPA vedtatt 2007 skal fortsatt gjelde for arealene omfattet av forslag til områdeplan, inklusivt ny vei nord og vest for Venn sentrum. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble PMU s innstilling med det vedtatte tilleggsforslag avstemt: Dette ble enstemmig vedtatt.

9 Side 9 Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune kommuneplanens arealdel med reguleringsbestemmelser (Plan ID ). Planens gyldighet forutsetter: Hensynssone for støy må legges inn tilsvarende støyvarselkart fra SVV. Støyvarselkart med prognose fram til 2030 legges til grunn. Områdeplan for Venn gjøres ikke gjeldende i KPA. KPA vedtatt 2007 skal fortsatt gjelde for arealene omfattet av forslag til områdeplan, inklusivt ny vei nord og vest for Venn sentrum. Børsa, Rett utskrift: Ann Karin Viggen

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/590 Saksbehandler: Marit Kviseth

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/590 Saksbehandler: Marit Kviseth Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/590 Saksbehandler: Marit Kviseth Saksnummer Utvalg Møtedato 5/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 3/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Skaun kommune. Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 14/2196 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 14/2196 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 14/2196 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 17/15 Plan og miljøutvalget 24.02.2015 69/15 Plan og miljøutvalget 29.09.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMENTAR TIL BREV FRA FM, datert UTTALELSE KOMMUNEPLAN FOR SKAUN KOMMUNE AREALPLAN

KOMMENTAR TIL BREV FRA FM, datert UTTALELSE KOMMUNEPLAN FOR SKAUN KOMMUNE AREALPLAN KOMMENTAR TIL BREV FRA FM, datert 18.11.2013 UTTALELSE KOMMUNEPLAN FOR SKAUN KOMMUNE AREALPLAN KONKLUSJON ETTER MØTE MED FM 1 APRIL Dato: 13.01.2014 Dato Rev: 08.04.2014 Nr. Hovedtema (side nr. i brev)

Detaljer

Da saksbehandlingen startet, ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 24/16, 19/16, 21/16, 22/16, 26/16, 23/16, 25/16 og 20/16.

Da saksbehandlingen startet, ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 24/16, 19/16, 21/16, 22/16, 26/16, 23/16, 25/16 og 20/16. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 26.04.16. Etter åpning av møtet dro utvalget, som Trafikksikkerhetsutvalg, på befaring. På oppsummering etter befaringen deltok også Hege Røttereng, rådgiver

Detaljer

Forslag til planprogram for revidering av Kommuneplanens arealdel

Forslag til planprogram for revidering av Kommuneplanens arealdel Forslag til planprogram for revidering av Kommuneplanens arealdel Utarbeidet 18.01.2011 ESA (11/130) 1 Innledning Alle kommuner skal ha en kommuneplan med arealdel. Arealplanen er en oversiktsplan som

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 29/11 Plan og miljøutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 29/11 Plan og miljøutvalget Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 10/302 Saksbehandler: Anders Nordgård-Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 29/11 Plan og miljøutvalget 07.06.2011 SAKEN GJELDER: 1.GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer VEDLEGG 6.1 Notat Prosjektnummer / -navn 13056 Kommuneplan Skaun kommune Oppdragsgiver Skaun kommune PMU 06.05.2014 Saksbehandler Tittel Boligområder og egnethet Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 3.9.2015. Før behandlingen startet ba Lars Arne Pedersen, Ap om en orientering om følgende saker: 1. Flyktningesituasjonen; mottak i Skaun, boligsituasjonen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Statens vegvesen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Marthe Fjellheim / 45205288

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent.

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Møteinnkalling og saksliste utsendt 10.03.2015 ble godkjent. Spørsmål fra utvalget: Spørsmål fra Birgit Frengstad Oppføring av hytte og uthus på gnr/bnr 144/18. Hvor står saken? Marit Kviseth orienterte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /863

Ørland kommune Arkiv: /863 Ørland kommune Arkiv: 142-2014/863 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: Oddgeir Myklebust SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/36 Planutvalget - Ørland kommune 23.10.2014 Kommunestyret - Ørland kommune Kommuneplanens

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1760 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1760 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1760 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 40/14 Plan og miljøutvalget 26.08.2014 42/14 Kommunestyret 11.09.2014 SAKEN GJELDER:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 08.12.2016 Sak: 177/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/55249 Vedtak: Bystyret

Detaljer

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Ingen merknader til innkalling og sakliste datert den 9.2.16. Delegasjonsreglementet blir tema på neste møte. Etter åpning av møtet dro utvalget på befaring i sak 5/16. Leder for PMU Øystein Wiggen orienterte

Detaljer

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 10.11.2015. Turid Blækkan tiltrådte møtet under orienteringen. ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Før saksbehandlingen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1758 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1758 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1758 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 38/14 Plan og miljøutvalget 26.08.2014 41/14 Kommunestyret 11.09.2014 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/1012 Dato: 12.04.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune 19.04.2016 16/37 Kommunestyret - Ørland kommune 28.04.2016 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/146 REVISJON - KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LILLEHAMMER 2011-2024 Saksbehandler: Gunhild Stugaard Arkiv: 140 L Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/12 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet 06.06.2016 49/16 Kommunestyret 20.06.2016 Kommuneplanens

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid 2016007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.06.2017 PS 90/17 Kommunestyret 20.06.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Namsskogan kommune Arkiv: GNR 54/2 Arkivsaksnr.: 14/706 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 27.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Namsskogan formannskap 11.03.2014 9/14 Namsskogan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Skaun kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel og tilhørende kommunedelplaner for Buvika og Børsa/Viggja

Skaun kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel og tilhørende kommunedelplaner for Buvika og Børsa/Viggja Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2013/5578 15/3815-9 09.02.2016 Skaun kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014-2040 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 21 Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDNDALEN- Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg 22.09.2004

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Tilleggssak til møte i Plan og miljøutvalget kl. 09:00 på Hjørnet, Skaun rådhus.

Tilleggssak til møte i Plan og miljøutvalget kl. 09:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. Tilleggssak til møte i Plan og miljøutvalget 25.11.2014 kl. 09:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 74/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, DELPLAN BØRSA - NY VEITRASÉ EIENDOMMEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Detaljreguleringsplan for boligområde B6 i reguleringsplan for Hørte

Detaljreguleringsplan for boligområde B6 i reguleringsplan for Hørte Sauherad kommune Arkiv: FA - L12 Saksmappe: 16/1483 -

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Espen Lien Pedersen, Ap tiltrådte møtet under orienteringene.

Espen Lien Pedersen, Ap tiltrådte møtet under orienteringene. Innkalling og sakliste datert 24. mai 16 ble godkjent. ORIENTERINGER: Spørsmål fra siste møtet i PMU ble besvart av enhetsleder på Tekninsk Frøydis Aarnseth Aalbu vedrørende: Vegavgifter /parkering knyttet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/247 REGULERINGSPLAN - BREIVOLL SYD - PLANID 20140005 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/16 Formannskapet 09.03.2016 12/16

Detaljer