Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018"

Transkript

1 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan Styret i BkiB ønsker å gi kommentarer til Rådmannens forslag til Handlingsplan for , som er ute til høring. Oppsummering: BkiB foreslår at Bærum kunsthall kommer inn som en ny aktivitet under Økt aktivitet med BKIB foreslår endringer i noen formuleringer. Bærum kunsthall et nytt tilbud på Fornebu Fornebu er et prioritert område og et av de største byutviklingsprosjektene i Nord - Europa. Kulturtilbud av høy kvalitet er en forutsetning for områdets attraktivitet, lokal identitet og mangfold. Bkib ønsker å bidra med å utvikle Bærum Kunsthall på Fornebu. Bærum kunsthall er et samarbeid mellom Bkib, Bildende kunstnere i Bærum, Julio da Silva, Det tverrfaglige kunstinstitutt og Bærum kommune/kultur Bærum Kunsthall vil vise uavhengig, innovativ kunst med høy kvalitet. Kunst og opplevelser som styres av idéer og kvalitetsfokus, heller enn av markeds og trendfokus. Bærum Kunsthall vil tilby opplevelser og muligheter for publikum i alle aldre, fra alle samfunnslag og fra ulike kulturer gjennom inkluderende kunst og kulturarrangement. Bærum Kunsthalls ambisjon er å bidra til å opplyse og skape engasjement i lokalmiljøet ved å samarbeide med samtidskunstnere. fra Bærum kunsthalls nettsider Kunsthallen åpnet 16. Oktober 2014, med utstilling av Ole Lislerud. Åpningen ble besøkt av ca 300 mennesker. Det er også blitt mange medieoppslag. Ca 6 oppslag i Asker og Bærum budstikke og Aftenposten. I tillegg stor aktivitet på sosiale medier Vi har en langsiktig plan med Bærum kunsthall og har kontrakt på lokalen til Bærum kunsthall Innovativt samarbeid, finansiering og organisering Vi ønsker å rette fokus på Bærum kunsthall og innovasjon og referer til Handlingsplanen side 9 Organisasjon og utvikling Innovasjon der følgende står: Innovasjon og krav til et kontinuerlig forbedringsarbeid og økonomisk omstilling vil være en del av hverdagen i Bærum kommune i årene som kommer. Implementering av ny innovasjonsstrategi er høyt prioritert. Hovedelementet i strategien er hvordan jobbe med beskrevne behov og utfordringer på nye måter. Innbyggerne og brukerne må trekkes enda mer med i utviklingen av nye løsninger. Bærum kommune skal ha politikere, ledere og ansatte som tør å utfordre dagens praksis. Det skal være rom for å prøve og feile i arbeidet med å utvikle nye løsninger Bærum kommune satser på innovasjon som en del av hverdagen. BKIB vil gjøre oppmerksom på at Bærum kunsthall er et resultat av slik Innovasjon i samhandling med innbyggerne (i dette

2 fall kunstnere, kulturfolk, politikere, lokalt næringsliv og andre som bidratt til å få dette til.) Bærum kunsthall er et eksempel på innovativt samarbeid. Kunsthallen er også et resultat av frivillig arbeid. Et stort antall timer er lagt ned. Julio da Silva på DTK, Styret i BkiB og lokale sponsorer(el, lakkering, liftutleie mfl) har sammen fått til dette på et tilnærmet 0 budsjett. Lokalen har kommet i stand og blitt omgjort fra nærings- til kulturformål takket vare medarbeidere som samarbeidet på tvers av enheter i kommunen, stått på og turt å ta noen nye valg. Bærum kulturråd har støttet med kulturanleggsmidler på for å sette lokalene i stand, fra et veldig nedslitt lager til en nymalt Kunsthall, med 2 atelierer lengst inn. Kommunen har sørget for lys og ventilasjon. Frem til nå har Kunsthallen fått sponset lys i lokalen, lakkering av port, utebelysning og skiltmontering Lokalen har en subvensjonert på kr pr år, og finansieres som vist nedenfor:. Leietaker: Leiesum Bkib kr pr år DTK, kr pr år Bærum kommune kr pr år 2 kunstneratelierer kr pr år Årlig leie Kunsthallen pr år Bærum kunsthall har kommet i stand med Innovativ finansiering basert på frivillig innsats, sponsing og tilskudd. Innovativ organisering Kunsthallen skal drives som et treparts samarbeid. Året deles opp i utstillingsperioder som fordeles mellom de tre partene, BkiB, Julio da Silva og Bærum kommune. Felles målsetning er Kunstfaglig fokus på høyt nivå. Årlig program legges i samarbeid. Kurator og jury brukes for å sikre faglig nivå og uavhengighet ift kunstnerene i BkiB. Hver part er ansvarlig for sin periode. 9 utstillinger i året med tilleggsaktiviteter som planlegges i samarbeid. Kunsthallen skal være et tilbud til de mange, med kunst i fokus for allt samarbeid og tilbud. Styret i BkiB har alle redan tatt kontakt med både næringsliv og lokale vel og foreninger for å etablere samarbeid. Ved å etablere kontakt og nettverk kan vi få til samarbeid og tilbud, dette krever tid og deltagelse på arrangementer som koster penger. Bærum næringsråd sponset slik at BkiB kunne delta på Næringskonferansen på Fornebu, for å promotere Kunsthallen, samt bli oppdaterte på Fornebus utviklingsplaner. Kommunen og Frivillige er også i gang for å få til samarbeid med relevante aktører( Statoils Fadeprosjekt med mer). Kunsthallen blir også kontaktet av kunstnere, næringsaktører og andre som er interesserte av samarbeid. Dette arbeid tar tid og krever mange timers innsats av rette personer. Der interessen finnes finnes engasjementet da blir det resultater! Åpningstidene er torsdag 16 19, lørdag og søndag En etablering krever økte åpningstider både dagtid og kveldstid over tid. Kommentar til Handlingsplanen Side: Status - Grafen viser at Bærum ligger veldig lavt ift kunstformidling pr innbygger og driftsutgifter pr innbygger. Videre ligger Bærum lavt ift kulturformidling til barn og unge.

3 Finansering fremover Kunsthallen har per dags dato ingen driftsbudsjett. Vi arbeider med å finne en finansieringsmodell men trenger en fast pott til å utvikle og etablere kunsthallen over tid. Frivillig innsats kan ikke ligge til grunn for drift at Kunsthallen. Men Kunsthallen skaper arbeidstilfellen og vi ønsker at bidra til dette. Ett felles driftsbudsjett med fokus på aktiviteter vil også bidra til økte åpningstider i kunsthallen, som er særdeles viktig. Vi ønsker å betale kunstnere litt i vederlag for å stille ut hos oss. Mer som en principp enn som en reel lønnskostnad. Derfor foreslår vi en felles driftsbudsjett med fokus på aktiviteter. Leie og administrasjonskostnader vil hver enkelt part fortsatt ha ansvar for. Frivillig arbeid vil også fortsatt være en forutsetning for etablering og drift. Et felles driftsbudsjett for de tre partene er nødvendig og sikrer at rett personer kan avsette tid og at kvaliteten i arbeidet blir slik at det blir et godt resultat. Finansieringen er også innovasjon og en finansieringsmodell vil komme på plass i løpet av de nærmeste årene. Med en fast base i tre år vil vi kunne finne sponsorer og støtte fra flere hold. Vi foreslår at følgende Driftsbudsjett inkluderes i handlingsprogrammet for Driftsbudsjett pr år: Hva Kost Merknad Forsikring, alarm, internett Forsikring og alarm for utstillingene. Internett for at lokalen skal fungere til workshops, foredrag med mer. 9 utstillinger pr år pr utstilling i snitt. Kurator som planlegger, produserer utstilling. Jury 3 pers. som velger ut verk på noen utstillinger. Kunstnervederlag Ca 20 kunstnere kommer at vises i snitt i både separat og fellesutstillinger pr kunstner- en markering om ønske om å lønne kunstnere for sitt arbeid med utstillingen og til å delta på forskjellige måter. Gir synergier og vilje å bidra i samarbeide. Aktiviteter Kunstformidling Workshops, foredrag, musikk, arrangement, involvering ifm utstillingene. Ca 5500 pr utstillingsperiode gir mulighet til tilleggsaktiviteter som skal gynne publikum og lokale. For eksempel kunsthistorieforedrag dagtid. Samarbeid næringsliv Delta på konferanser og seminar for å etablere kontakt med næringsliv for mulighet til sponsorer og andre samarbeid. Møter med bedrifter. Samarbeid lokalmiljø Samarbeid med vel og foreninger. Etablere og gjennomføre tilbud barn og unge Produksjon til DKS Barn og unge Vakthold kunsthall Sikre åpningstider og øke åpningstider Markedsføring Etablere samarbeid med aktører som kan bidra å markedsføre Kunsthallen. Hotellene, bedrifter, Brosjyre, Trykksaker, web, sosiale medier, grafisk design. Mye gjøres gratis og frivillig må sikre kontinuitet og kvalitet. SUM

4 Vi vil gjøre oppmerksom på at investering i kultur gir resultater på tvers av sektorer - midler til kultur burde i praksis også komme fra på andre områder i budsjettet Folkehelse, stedsutvikling, barn og unge, skole osv. BKIB anbefaler at det settes av pr år til drift av kunsthallen for årene Midlene skal ikke gå til lønnsutgifter men til konkrete aktiviteter som skal sikre et godt tilbud i Kunsthallen. Det vil skape oppslutning og samarbeid rundt Bærum kunsthall og et godt tilbud til publikum med høy kunstfaglig kvalitet. Kommentar og forslag til endring av formuleringer - Side 93 Avsnitt Videreutvikling av møtesplasser med fokus på kultur. Her står: Utbyggingen og befolkningsutviklingen på Fornebu tydeliggjør behovet for møteplasser for ulike aldersgrupper. I samarbeid med aktører i Gamle Fornebu kultursenter utvikles kunsthallen i den gamle brannstasjonen til kultursenter for visuell kunst, museer og kreative kulturnæringer. Forslag til ny formulering: utvikles kunsthallen i den gamle brannstasjonen til kultursenter møtesplass for visuell kunst, museer og kreative kulturnæringer Det er forskjell mellom kultursenter, kunsthall og møtesplass. Gamle Fornebu kultursenter er samlingsnavnet og enheten som samler alle kulturaktører på Fornebu- det innebærer bredde og flere aktører sammen, innen flere felt. Kultur, håntverk, design, museer, litteratur, kunst m.m. Bærum kunsthall står for Profesjonell Kunst og er en egen virksomhet. Kunsthallen i sig er ikke et kultursenter for museer og kreative kulturnæringer. Kunsthallen er en møtesplass, som skal ha sin kjerne i kunst. Dette er veldig viktig at poengtere for å holde en kunstfaglig nivå på Kunsthallen. - Kommentar til post 6.2.5, side 93 - Økt driftsbudsjett. Vi ser at det er avsatt midler til Bakgården kr i tre år og kr til Kunst rett vest Bærum Kunsthall vil gi et tilbud til publikum i Bærum/Asker/Osloområdet hele året Til sammenligning er Kunst rett vest et 14 dagers arrangement, med en fellesutstilling i Bærum BkiB er en forening for profesjonelle kunstnere i Bærum. Kravet for medlemskap er profesjonell virksomhet som kunstner og NBK medlemskap (Norske Bildende kunstnere) Vi har ca 80 medlemmer og arbeider for å verve flere. Ca 9 medlemmer har atelier på Gamle Fornebu. Gamle Fornebu Kultursenter representerer et bredt spekter av kulturaktører, næring og kunstnere på alle nivåer. BKIB ser Bærum Kunsthall som et komplement til Gamle fornebu kultursenter, og en økt profesjonalisering, som kan gi mange synergier for hele Fornebu og attraksjonskraft til kulturnæringsamarbeid og utvikling av næringsklynge på Fornebu. Med en treårig støtte vil vi kunne sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet med å etablere Bærum kunsthall. Se og lik og følge Bærum kunsthall på Facebook - BKIB styret ved Stina Gellein

5

6

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2015-2018 5 C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT 20.02.2014 INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse

Detaljer

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014.

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Til KULTURUTREDNINGEN 2014 Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Vi vil også nevne at Norske Billedkunstnere har vært en pådriver for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer