Ullensaker kommune Plan og næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Plan og næring"

Transkript

1 Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG RÅDHUSPLASSEN, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) fastsetter planprogrammet for reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen, datert , jf. pbl. 4-1 og Planprogrammet er justert med følgende endringer: Reguleringsplanen utarbeides som områderegulering Enkelte planlagte utredningstemaer er gitt en nærmere presisering Krysningen av jernbanen for myke trafikanter kreves utredet både som overgang og undergang Kryssingen av jernbanen utredes i form av en arkitektkonkurranse i samarbeid med statlige og regionale aktører Framdriften er justert for å sikre gode prosesser og god medvirkning Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2012/ Side 1 av 8

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Repr. Tom Staahle (Frp) fremmet følgende forslag som ikke ble realitetsbehandlet: Stasjonsområdet og Rådhusplassen er sentrale områder i Jessheim Sentrum. Det er avgjørende at det sikres gode, effektive løsninger som ivaretar behovet for gode trafikale løsninger for bil, buss og myke trafikanter en løsning for krysning av jernbanelinje bør utformes som en bro for myke trafikanter for å sikre åpne og tilgjengelige passeringer Dagens bussterminal må flyttes lenger nord langs Ringvegen og det må legges opp til bygninger der man kan inkorporere P-løsninger og bussterminal/drosjeholdeplass. Rådhusplassen må knyttes opp mot P-området foran Jessheim Storsenter. Her bør man legge vekt på at plassen stenges og gjøres bilfri. Parkeringer må legges under jorden i forbindelse med dagens P-anlegg og med utkjøring i rådhusvegen Det vises til tidligere forslag i forbindelse med en stenging av Storgata der man kan med enkle innretninger i vegen (heve/senkeløsninger) sikre at gaten stenges ved Veiberggata og i rundkjøringen ved Vegelgården. Det forutsettes at berørte aktører i området tas med på råd om utforminger og løsninger. Repr. Eli Stensby (H) fremmet følgende forslag: Repr Staahles forslag følger saken videre. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Repr. Stensbys forslag ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 2 av 8

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) fastsetter planprogrammet for reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen, datert , jf. pbl. 4-1 og Planprogrammet er justert med følgende endringer: Reguleringsplanen utarbeides som områderegulering Enkelte planlagte utredningstemaer er gitt en nærmere presisering Krysningen av jernbanen for myke trafikanter kreves utredet både som overgang og undergang Kryssingen av jernbanen utredes i form av en arkitektkonkurranse i samarbeid med statlige og regionale aktører Framdriften er justert for å sikre gode prosesser og god medvirkning Ullensaker, Siri Gauthun Kielland kommunaldirektør Saksnr. 2012/ Side 3 av 8

4 Saksbehandler: Vedlegg: Jeta Limani Andreassen/Elisabet Frøyland 1. Planprogram for reguleringsplan for stasjonsområdet og Rådhusplassen, Jessheim, datert Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med kommentarer 3. Innkomne høringsuttalelser: Statens vegvesen Akershus fylkeskommune Jernbaneverket Statnett Ruter AS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nannestad kommune Lensmann i Ullensaker ROM Eiendom AS Jessheim Byutvikling Harald Kværner Eiendom AS Sverre Lauten (kirkeverge Jessheim kirke) Linjebo Borettslag v/ Jan Olesen Saksdokumenter: -Varsel om oppstart av arbeid med regulering, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram for stasjonsområdet og Rådhusplassen (HOP-sak 13/141, vedtatt den ) - Høringsutkast Byplan Jessheim (HOP-sak 108/13, vedtatt den ), - Orientering om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen (HOP-sak 220/12, den ) SAKEN GJELDER Arbeid med reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen på Jessheim. Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2013 i HOP sak 13/141, den Høringsfrist var satt til , men ble senere utvidet til Saken fremmes for Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) for fastsettelse av planprogrammet. VURDERINGER/DRØFTINGER Stasjonsområdet og Rådhusplassen er sentrale byrom i Jessheim. Sammen med utviklingen av Jessheim stasjon til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt, er disse ryggraden i byens videre utvikling. Velfungerende trafikk- og kollektivløsninger, utforming av kvalitativt gode byrom og en helhetlig grøntstruktur, samt stedsutviklingsaspektet er vesentlige problemstillinger som skal avklares og sikres gjennom arbeidet med reguleringsplanen for dette området. Reguleringsplanarbeidet er i tråd med mål i gjeldende Byplan og høringsutkastet for Byplan Jessheim som utarbeides parallelt med denne prosessen. Planarbeidet bygger på forprosjektet «Midt i Jessheim» fra Planprogrammet angir formålet med planarbeidet, planavgrensningen, beskriver rammer og premisser for planarbeidet, og belyser problemstillinger og utredningsbehov. Hovedutvalg for overordnet planlegging ble også orientert om reguleringsarbeidet for stasjonsområdet og Rådhusplassen høsten 2012 i sak 220/12, HOP Saksnr. 2012/ Side 4 av 8

5 Det har kommet inn 13 innspill i høringsperioden; ni fra statlige og regionale myndigheter, to fra utbyggere og to fra organisasjoner og andre berørte. Planarbeidet vurderes svært positivt, og flere av uttalelsene bygger opp under de temaene og utredningene som allerede er beskrevet i planprogrammet. Ettersom reguleringsarbeidet for stasjonsområdet utføres samtidig med Byplan Jessheim, er det flere som henviser til uttalelser i forbindelse med høringsforslaget til Byplanen. Høringsinnspillene følger vedlagt, tilsvarende er også et sammendrag med rådmannens vurderinger vedlagt. Det er foretatt vise endringer i planprogrammet som følge av innspillene, disse omtales nedenfor. Forslaget til planprogram framhever syv temaer som skal utredes videre gjennom planarbeidet. Det har kommet innspill som berører de fleste av disse. Nedenfor kommenteres kort de viktigste innspillene. På bakgrunn av dette foreslåes enkelte mindre endringer i planprogrammet. Innspill til planform og endringer av planavgrensning Planområdet Det har kommet inn to innspill angående endringer i avgrensingen av planområdet. Harald Kværner AS foreslår at Arbeidskirken inkluderes i planområdet i forbindelse med planer for kirkens utvidelse, samt at hjørnet mellom Furusethgata og Rådhusvegen fjernes fra planen. I tillegg foreslår Kirkevergen at arbeidskirken inkluderes i planområdet. Rådmannen finner ikke grunn til å endre planavgrensningen i denne fasen. Avgrensningen mot arbeidskirken er vurdert tidligere i planprosessen, den innkomne merknaden endrer ikke denne konklusjonen. I en senere fase av planarbeidet vil det vurderes om det er aktuelt å endre avgrensningen av planområdet på hjørnet mellom Furusethgata og Rådhusvegen, det gjøres ingen endringer i denne fasen. Planform ROM Eiendom og JBU Eiendom anbefaler områderegulering som planform. Det ønskes å unngå detaljregulering på grunn av dens begrensede varighet etter loven, samt en sammensatt situasjon med tunge aktører. Akershus fylkeskommune anser detaljregulering som mer hensiktsmessig, og viser til at byplanen i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for overordnende føringer i Jessheim sentrum. På grunn av innspill i høringsperioden og interne drøftinger, anbefaler rådmannen at reguleringsplanen for stasjonsområdet og rådhusplassen utarbeides som områderegulering, men hvor enkelte deler av planområdet gis en detaljering slik at det ikke er krav om detaljregulering for disse områdene. Innspill om innholdet i planprogrammet De fleste av innspillene angår tema og utredningsbehov som allerede er planlagt utredet videre i planprosessen. En oppsummering av innspill gruppert på problemstillinger, samt relevante endringer i planprogrammet er gitt nedenfor. Trafikk- og kollektivløsninger 1. Løsninger for syklende og gående - Statens vegvesen, Akershus Fylkeskommune ønsker at det tilrettelegges i størst mulig grad for gode og logiske løsninger for gående og syklende på myke trafikanters premisser. Etablering av sykkelvegnettet, separate sykkelfelt, universell utforming av trafikkarealer, og tilpassede trafikkløsninger for barn og unge utpekes som viktige oppgaver. Saksnr. 2012/ Side 5 av 8

6 Utredning av disse temaer er planlagt under det videre arbeidet med reguleringsplanen, og planprogrammet ivaretar alle innspillene innenfor dette området. 2. Lokalisering av bussterminal - Jernbaneverket og Akershus Fylkeskommune anbefaler dagens lokalisering av bussterminalen. ROM Eiendom og Harald Kværner Eiendom vil at bussterminalen legges nord for den planlagte tverrforbindelsen for myke trafikanter. Ruter er opptatt av trafikksituasjonen og fremkommeligheten for buss inn mot terminalen og ønsker å bistå i arbeidet med trafikkanalyser. Løsningen for en ny bussterminal planlegges utredet under «Trafikk, transport og kollektivløsninger» som neste steg i planprosessen. Innspillene vil bli tatt i betraktning under arbeidet med planforslaget. 3. Parkering - Akershus Fylkeskommune ønsker økt kapasitet ved innfartsparkeringen, og løsningene bør sees i sammenheng med kapasiteten ved Hauerseter, Nordby og Kløfta. Nannestad kommune mener også at antall parkeringsplasser for pendlere bør opprettholdes, eventuelt økes. Jernbaneverket oppfordrer utredning av samarbeidsformer som legger til rette for økt sambruk av parkeringsområder i sentrum. Harald Kværner Eiendom foreslår å legge all parkering under bakken og sametablere parkeringsplasser ved å binde Ormen Lange sammen med parkeringshuset i kvartal 5, i tillegg til å bygge parkeringshus for pendlere nord for dagens busstasjon. Både Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen oppfordrer til fastsettelse av strenge og restriktive maksimumsnormer for parkering. Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen ønsker flere sykkelparkeringsplasser. Utredning av parkeringsløsninger er planlagt under det videre arbeidet med reguleringsplanen. Planprogrammet er justert til å inkludere utredning av muligheter for økt sambruk av p-plasser i sentrum. 4. Trafikk- og kjøremønstre - Lensmannen ønsker at Storgata på sikt blir en gågate. Harald Kværner Eiendom mener Rådhusplassen også bør stenges for gjennomgangstrafikk kun med av/påstigningssone, men da må en løsning på varelevering være på plass. Jernbaneverket ønsker avklaring av trafikkløsning langs Ringvegen mellom tverrvegen og Storgata, og ROM eiendom ønsker at Ringvegen gjøres om til kollektivgate fra Jessheim storsenter opp til den nye Tverrvegen. Mulige løsninger på trafikk- og kjøremønstre planlegges utredet i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Planprogrammet er justert til å inkludere beskrivelse av løsning for varelevering. 5. Krysningen av jernbanen for myke trafikanter - Krysningen av jernbanen for myke trafikanter i stasjonsområdet er vurdert som et viktig element av flere innsendere. Jernbaneverket skriver at det må legges til rette for flere funksjoner i arbeidet med utviklingen av tverrforbindelsen. Den skal knytte øst- og vestsiden av Jessheim sammen og fungere som atkomst til plattformene, i tillegg til å ha direkte og korte gangforbindelser. Akershus Fylkeskommune ønsker at sambruk med sykkel utredes som en del av løsningen. Det er flere innspill som knytter løsningen av en ny krysning for myke trafikanter med universell utforming og effektiv utnyttelse av arealet. Flere innsendere tror en overgang ville være en mer riktig løsning. For å ivareta disse innspillene er planprogrammet justert til å inkludere behov for å utrede både overgang og undergang som mulige løsninger for denne tverrforbindelsen. Denne problemstillingen berører flere tema som planlegges utredet i det videre arbeidet, som løsninger for trafikk, arealbruk for et fremtidsrettet kollektivknutepunkt og etablering av byrom. Saksnr. 2012/ Side 6 av 8

7 Arkitektkonkurranse for å utrede krysningen av jernbanen Ut fra de signaler som er gitt fra statlige og regionale instanser, anser rådmannen det som viktig at løsninger for både undergang og overgang utredes for å sikre et godt beslutningsgrunnlag som ivaretar funksjonelle, bymessige og arkitektoniske krav. Likeverdige utredninger av begge alternativene er nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. På den måten kan forsinkelser som følge av krav om ytterliggere utredninger senere i prosessen unngås. En arkitektkonkurranse vil være en spennende utredningsform av krysningen, hvor det også kan vektlegges mulighet for å forene bysentrum med bydelene øst for jernbanen, samt integrere eksisterende infrastruktur og byrom. Krysningen skal redusere jernbanens barrierevirkning og bidra til at aksen mellom Rådhusplassen og den fremtidige Dampsagaparken oppleves som en helhet. En arkitektkonkurranse, i samarbeid med aktørene og i regi av kommunen, er den sikreste måten å få fram den beste løsningen fra allerede stramme rammer i forbindelse med arealutnyttelse, funksjon og arkitektonisk utforming. Administrasjonen har klarert finansering av arkitektkonkurransen gjennom et spleiselag mellom Jernbaneverket, Akershus Fylkeskommune, Rom Eiendom, Jessheim Byutvikling og Ullensaker kommune (midler for 2013), innenfor en ramme på ,-. Prosessen med arkitektkonkurransen og løsningen for den nye krysningen er godt egnet for medvirkning og engasjement i den videre utviklingen av byen. Arealbruk Fylkesrådmannen, ROM Eiendom og Jessheim Byutvikling ønsker en høyere utnyttelse av arealene nær kollektivknutepunktet. Flere av disse innspillene støtter utbygging av dagens bussholdeplass med et mulig kultur- eller signalbygg. Jernbaneverket krever at det sikres tilstrekkelig med arealer for fremtidig utvidelse til stasjonsfunksjoner og spor. Jernbaneverket aksepterer ikke at området P1 (dagens bussholdeplass) brukes til parkformål og vil heller ikke tillate bygging nærmere enn 30 m i stasjonsområdet. Innsigelse vil bli vurdert i begge tilfeller dersom kravene ikke blir ivaretatt. Linjebo borettslag ønsker ikke at det bygges høyere i nordre del av planområdet av hensyn til deres eiendom. Høringsforslaget for Byplan Jessheim åpner for kun ett høyhus/signalbygg i Jessheim sentrum, og dette er foreslått ved krysset Trondheimvegen/Furusethgata. Dette av hensyn til en klar byforming. Utnyttelsesgrad, bebyggelsesstruktur og bygningsvolum er planlagt utredet i det videre planarbeidet. Bevaring og fornyelse Akershus Fylkeskommune presiserer at stasjonsbygningen i planen må avmerkes som hensynssone d) etter plan- og bygningsloven 11-8 d, jfr Stasjonspark, pakkhus og administrasjonsbygning, og eventuelt Rådhuset, bør reguleres med hensynssone etter plan- og bygningsloven 11-8 c, jfr Linjebo Borettslag mener at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til deres eiendom som er oppført i kategori B1 i Kulturminnevernplan for Ullensaker. Innspill fra Akershus Fylkeskommune er innarbeidet i planprogrammet. Andre utredninger angående bevaring og fornyelse av kulturminner planlegges utredet videre i planprosessen. Linjebo borettslag ligger utenfor planområdet. Hensynet til eiendommen vil vurderes i planarbeidet. Overvannshåndtering Det har kommet innspill fra Linjebo borettslag angående håndtering av grunnvann under utbygging av stasjonsområdet. Saksnr. 2012/ Side 7 av 8

8 Nødvendige beskrivelser av grunnforhold og grunnvann, er planlagt under det videre arbeidet med reguleringsplanen. Planprosessen Medvirkning Det arbeides for å sikre god forankring av planarbeidet, og det legges vekt på dialog med grunneierne. Videre pågår også tett dialog med statlige og regionale aktører med ansvar innen samferdsel. Det vil bli avholdt åpne møter underveis i prosessen. Andre metoder for å involvere innbyggerne vil bli brukt i forbindelse med utredning av relevante temaer. Samarbeid med statlige og regionale aktører Planarbeidet gjennomføres, som nevnt tidligere, i tett samarbeid med statlige og regionale aktører med ansvar innen samferdsel, og utbyggere i området. Dette for å sikre de nødvendige funksjonelle løsningene og mulighet for gjennomføring og finansiering. Statens vegvesen, Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune, Ruter AS og ROM Eiendom er invitert til å bidra aktivt i planprosessen. Framdrift Utredningsfasen for aktuelle problemstillinger, samt medvirkning med ulike målgrupper gjennomføres jf. plan- og bygningsloven 12-8 fra desember 2013 til mai Førstegangs behandling ved utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn planlegges utført i juni 2014, med endelig vedtak av reguleringsplanen i slutten av Dette forutsetter at det ikke fremmes innsigelser til planen eller oppstår andre forhold som fordrer nytt offentlig ettersyn. Det er i innspillet til Økonomiplan bedt om kr ,- til reguleringsplanarbeidet. Reduserte bevilgninger vil fordre at en større del av arbeidet gjøres i administrasjonen, dette vil gi forsinkelser i forhold til angitt framdrift. KONKLUSJON Høring av planprogrammet er gjennomført jf. plan- og bygningsloven 12-8 og På bakgrunn av innkomne innspill, er det foretatt vise endringer i planprogrammer. Planprogrammet skal legges til grunn i det videre planarbeidet. Rådmannen anbefaler Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) å fastsette planprogrammet for reguleringsplan for stasjonsområdet og Rådhusplassen med de justeringer som er foretatt. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2012/ Side 8 av 8

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer