Ekstraordinært styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinært styremøte 21.01.05"

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Ekstraordinært styremøte Det vises til utsendte innkalling til ekstraordinært styremøte fredag 21. januar 2005 kl via telefonkonferanse. Styresakene følger vedlagt i dette dokument. Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOKUMENT Side 1 av 18

2 Styresak 1/2005: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Telefonkonferanse Saksliste 01/2005: Godkjenning av saksliste. 02/2005: Godkjenning av protokoll. 03/2005: Oppnevnelse av valgstyre knyttet til valg av ansattes representanter til styret i Helgelandssykehuset HF. 04/2005: Styringskrav fra departementet. 05/2005: Møteplan. 06/2005: Eventuelt. VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 18

3 Styresak 02/2005: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Telefonkonferanse Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Mo i Rana Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Kristian Iversen Fanghol, Anette Fosse, Anna Aakre, Erik Fossum, Gunnleiv Birkeland, George André Milne, Lisbeth Ann Johansen. Meldt forfall: Terje Steigen Helseforetaksadministrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred Mürer, Randi Erlandsen, Lars-Inge Ingebrigtsen, Frank Høyen, Arne Wilskow, Terje Hanssen. 52/2004: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 53/2004: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. 54/2004: Regnskapsrapport per oktober Vedtak: Styret tar saken til orientering. 55/2004: Budsjett Vedtak: 1. Styret viser til det framlagte budsjettforslag. Styret vedtar det foreliggende forslag med et styringsmål på maksimalt 20 millioner i merforbruk for den samlede virksomhet. En første revidering av budsjettet, som følge av endringer i budsjettrammene etter Helse Nord RHF styrets endelige behandling, forelegges styret som første budsjettregulering 2005 på styremøte i mars. Her forelegges også styret forslag til videre arbeid med effektivisering av driften, inkludert evt. forslag om endringer i organisering av støttefunksjoner. 2. Styret vedtar den framlagte investeringsplan. Styret vil særlig understreke behovet for å gjennomføre investeringer som gir driftsøkonomisk effektivisering. 3. Styret er bekymret for at slitasjen på medarbeidere og realkapital blir for stor samtidig som investeringsrammene ikke sikrer tilstrekkelig fornying. Styret vedtar å avsette en million til kompetanseutviklingstiltak. Styret ser at en svekkelse av kompetanseutviklingstiltak vil slå ut både for rekruttering og gi mer langsiktige konsekvenser. Administrasjonen bes utrede hvordan kompetanseutviklingen kan styrkes gjennom interne tiltak og ved evt. samarbeid med andre aktører. 4. Styret vil overfor Helse Nord RHF understreke behovet for at en ved refordeling av budsjettrammene, som følge av endringer i ISF finansieringen, tar utgangspunkt i aktivitetsdata som gir et representativt bilde av virksomheten i Helgelandssykehuset over flere år. STYREDOKUMENT Side 3 av 18

4 56/ 2004: Ambulanseplan. Vedtak: 1. Styret tar den foreslåtte organisering og framdriftsplan for det videre arbeidet med ambulanseplanen i Helgelandssykehuset HF til orientering. 2. Styret viser til tiltaksplanen i sak 55/2004 og ber om å få fremlagt til drøftelse som egen tiltakssak i neste styremøte , økonomiske og faglige konsekvenser for foretaket og berørte kommuner / befolkning, av en eventuell reduksjon i dagens antall ambulansebåter før nye båter er på plass. 57/2004: Kjøkkendrift ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Vedtak: Helgelandssykehuset HF danner sammen med Vefsn kommune et AS etter skisserte modell for felles produksjon av mat etter kok-kjøl-prinsippet ved sykehuset i Mosjøen. Styret for Helgelandssykehuset HF oppnevner foretakets representanter i styret og godkjenner stiftelsesdokumenter og vedtekter. 58/2004: Møteplan Vedtak: Styremøte torsdag 3. februar 2005 flyttes til onsdag 2. mars /2004: Eventuelt. Vedtak: Nye saker som skal fremmes for styret: Status Fødestue i Mosjøen Oppsummering av tilsynssaker i Helgelandssykehuset 2005 Forskningsprosjekt VEDTAK: Protokoll fra møte godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT Side 4 av 18

5 Styresak 03/2004: Oppnevnelse av valgstyre knyttet til valg av ansattes representanter til styret i Helgelandssykehuset HF. Møtedato: Møtested: Telefonkonferanse Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av forskrift til helseforetaksloven. Iht. forskriftens 8,2 ledd skal det Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder en midlertidig avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Den Norske Legeforening, som til sammen representerer et flertall av de ansatte ved Helgelandssykehuset HF, har i brev av fremsatt krav om styrerepresentasjon for de ansatte, og at valget foregår som forholdstallsvalg. Iht. helseforetaksloven 24 er tjenestetiden for styrene to år, og valg skal finne sted annethvert år jfr. forskriftens 12. Valgdato fastsettes og kunngjøres av valgstyret. Selve gjennomføringen av valget krever minimum to måneders forberedelse ut fra de frister som følger av forskriften. Funksjonstiden for sittende ansatterepresentanter i Helgelandssykehuset HFs styre utløper 13. mars Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter innen valgperiodens utløp, fungerer de sittende styremedlemmer, observatører og varamedlemmer inntil nye er valgt, jfr. forskriftens 12 1.ledd Valg av ansattes representanter til styret skal ledes av valgstyret. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en er leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver. De foretakstillitsvalgte er bedt om å fremme kandidater til valgstyret. Deres kandidater fremgår av forslag til vedtak nedenfor. Pr i dag er det to ulike funksjonsperioder for ansatterepresentantene i Helse Nord RHF og underliggende foretak, henholdsvis med utløp 13. mars og 29. oktober Styret i Helse Nord RHF har i vedtak anbefalt valgstyret til å ta initiativ til mulig koordinering av valgene og funksjonstid i regionen. Det er ikke klart om en slik koordinering er mulig, men en må ta høyde for at valget vil bli utsatt til 29. oktober VEDTAK: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF: Astrid Pia Fjærvoll, jurist, Personal og organisasjonsavdelingen Mary Storvik, ansatterepr. (Mo i Rana) Jan Åge Simensen, ansatterepr. (Sandnessjøen) Åsmund Hagen, ansatterepr. (Mosjøen) 2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Jurist Astrid Pia Fjærvoll, Personal og organisasjonsavdelingen STYREDOKUMENT Side 5 av 18

6 Personal og organisasjonsseksjon MOSJØEN Referat fra møte kl Tema: Forslag til valgstyre - valg av ansatterepresentasjon i styret Helgelandssykehuset HF Tilstede: Mosjøen (pr. telefon) Astrid Pia Fjærvoll Bent Inge Henriksen Gunnleiv Birkeland Toril Pettersen Magne Antonsen Jurist PO Norsk Radiografforbund DNLF PARAT El & IT Mo i Rana (telestudio) Mary Storvik Fagforbundet Elsa Lillegård KFO George Andre Milne DNLF Sandnessjøen (telestudio) Bjørg Riisem Edvardsen Wenche J. Pettersen Fagforbundet NETF Arbeidstakerrepresentantene fremla følgende forslag til valgstyrerepresentanter: Fra Sandnessjøen: Jan Åge Simensen Fra Mosjøen: Åsmund Hagen Fra Mo i Rana: Mary Storvik Foretaksledelsen har foreslått Astrid Pia Fjærvoll som arbeidsgivers representant i valgstyret. Forslaget oversendes styret til behandling i styremøtet 21.januar Møtedeltakerne fant det uhensiktsmessig å fortsette møtet uten at Mosjøen ble koplet opp som telestudio. Det vil derfor bli innkalt til nytt møte med ansatterepresentantvalg som tema. Mosjøen Astrid Pia Fjærvoll referent STYREDOKUMENT Side 6 av 18

7 Styresak 04/2005: Styringskrav fra departementet. Møtedato: Møtested: Telefonkonferanse Innledning Helse og omsorgsdepartementet har nå lagt fram styringskravene for 2005 overfor de regionale helseforetakene. Styringen skjer gjennom: Bestillerdokumentet: Primært fagområder helsepolitikk (se Vedlegg 1 egen fil) Foretaksmøtet: Primært organisasjon og økonomi - eierstyring (se Vedlegg 2 egen fil) Vi presenterer på de neste sidene kortversjonen (foiler) av både bestillerdokumentet og foretaksmøtet slik det ble presentert av Helseministeren på den nylig avholdte pressekonferansen. Vedleggene vil utfylle denne informasjonen. Helse Nord RHF vil konkretisere disse styringskravene i egne bestillerdokument overfor helseforetakene i løpet av januar/februar og dette vil senere bli saker både for styret og foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF. VEDTAK: Styret tar saken til etterretning. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 7 av 18

8 Helhetlig styringsopplegg for Regionale helseforetak i 2005 Bestillerdokument: Overordnet helsepolitisk bestilling fra HOD Foretaksmøter: Eierstyring økonomiske og organisatoriske styringskrav Bestillerdokument 2005 STYREDOKUMENT Side 8 av 18

9 Overordnet mål Regionale helseforetak skal sørge for kvalitativt gode behandlingstilbud til alle. Regionale helseforetak skal sørge for et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi og den enkeltes livssituasjon. Tjenesten skal preges av kvalitet, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møtet med pasienten. 3 Hva prioriteres? Psykisk helsevern og behandling av rusmiddelmisbrukere RHF skal øke innsatsen til psykisk helsevern utover det som følger av Opptrappingsplanen for psykisk helsevern. RHF skal styrke kvaliteten og øke kapasiteten i behandling av rusmiddelmisbrukere. RHF skal sørge for at alle som blir henvist til behandling for rusmiddelmisbruk også får vurdert sitt behov for somatisk og psykiatrisk behandling. Prosentvis vekst skal være sterkere innenfor rusbehandling og psykisk helsevern enn innen somatikken 4 STYREDOKUMENT Side 9 av 18

10 Hva prioriteres? Kreftsykdommer Rehabilitering og habilitering Pasienter med kroniske sykdommer Fokus på pasientgrupper med behov for langvarige og sammensatte tjenester 5 Finansiering 65 mrd kr til spesialisthelsetjenester i ,7 mrd gjennom Innsatsstyrt finansiering (ISF) utgjør ca 30 pst av omsetningen ISF-andelen øker fra 40 til 60 pst av DRG-pris for somatisk behandling ISF-ordningen er rettet mot RHF, ikke enkeltsykehus. ISF-refusjoner skal ikke styre prioriteringene Det legges til rette for at aktiviteten kan videreføres på omtrent samme høye nivå som i STYREDOKUMENT Side 10 av 18

11 Forskning Fortsette en målrettet innsats for å forbedre forskningens rammevilkår og styrke medisinsk forskning i Norge. Forskning er avgjørende for vi skal ha en tjeneste preget av kvalitet, modernitet og tilgjengelighet også i fremtiden. 7 Strategi for lokalsykehusene Lokalsykehusene skal være en trygghetsbase for befolkningen RHF skal utarbeide strategier for utvikling av lokalsykehusene Planlegge med utgangspunkt i lokalsykehusenes fortrinn: Nærhet til pasientene og primærhelsetjenesten, og innrettes mot behovene i de store sykdomsgruppene Planene skal utarbeides i samarbeid med brukerne, og lokale og regionale politiske aktører skal trekkes inn 8 STYREDOKUMENT Side 11 av 18

12 Foretaksmøter 2005 Foretaksmøter med RHF Foretaksmøter med RHF vil bli avholdt denne og neste uke Helse- og omsorgsdepartementet formidler som eier styringsbudskap og krav på organisasjons- og økonomiområdet Protokoller fra møtene er sentrale i videre oppfølging 10 STYREDOKUMENT Side 12 av 18

13 Viktigste fokusområder for eier i 2005 Økt nasjonal koordinering og samordning nasjonalt grep om sykehuspolitikken Pasientgrupper som trenger et prioriteringsmessig løft God eier- og virksomhetsstyring Etterlevelse av juridisk rammeverk Håndtering av omstillingsutfordring krav om drift i balanse i løpet av Nasjonal samordning regionovergripende tiltak Realisering av samordningsgevinster knyttet til samlet statlig eierskap: - Samordning og standardisering av IKT - Landsdekkende støttefunksjoner innen bl. a. lønn, innkjøp, økonomi og logistikk - Nasjonal ledelsesutvikling og retningslinjer for styrearbeid Helse Øst / Helse Sør: Skal inngå forpliktende samarbeid om utnyttelse av ressursene i Oslo-området Samarbeidet skal omfatte avtale om Helse Østs kjøp av tjenester ved DNR/Rikshospitalet, funksjons- og oppgavefordeling og samordning av investeringer 12 STYREDOKUMENT Side 13 av 18

14 Rydde i RHFenes ulike roller RHF forvalter to roller: 1) RHF skal sørge for nødvendige helsetjenester til befolkningen i regionen og er avtalepartner for private leverandører. 2) RHF eier helseforetakene Krav til RHF om å etablere organisatorisk skille mellom disse to rollene Klargjøre innholdet i sørge for-ansvaret: Identifisere tjenestebehov i regionen, sikre riktig prioritering og oppfyllelse av pasientrettigheter 13 Krav om etablering av internkontroll og internrevisjon Internkontroll Styret i RHF skal sikre at det er etablert internkontroll for virksomheten, for å forebygge, forhindre og oppdage avvik Styret i RHF skal sikre nødvendig ledelsesforankring i hele organisasjonen Rapport til HOD hvert tertial om oppfølging 14 Internrevisjon Styret i RHF skal etablere intern revisjon administrativt underlagt adm. dir. innen 2. tertial. Kan også rapportere direkte til styret Tre av styrets medlemmer utgjør kontrollkomite med særlig ansvar for fokus på kontroll- og tilsynsfunksjon STYREDOKUMENT Side 14 av 18

15 Begrenset adgang til styrerepresentasjon Adgangen til styrerepresentasjon i egne HF for ansatte i RHF begrenses Ansatte i RHF hjemmehørende under sørge for -ansvaret bør tre ut av styrene på HF-nivå i løpet av Andre ansatte i RHF sin adgang til styrerepresentasjon: Evaluering i 2005, initiert av HOD i samarbeid med RHF. 15 Bedre samarbeid med private tjenesteytere Organisatorisk skille mellom RHFenes to roller Begrenset adgang til styrerepresentasjon RHF skal ivareta private aktørers behov for forutsigbarhet og langsiktighet Flerårige rammeavtaler bør være norm I større grad la private ta del i plikter og oppgaver på utdannings- og forskningsområdet Ta hensyn til særskilte forhold som gjelder private som driver på ikke-kommersielt grunnlag 16 STYREDOKUMENT Side 15 av 18

16 Økonomiske krav og rammebetingelser I tråd med Stortingets forutsetninger legges det til grunn av omstillingsutfordringene håndteres slik at økonomisk balanse oppnås for fire av de regionale helseforetakene i For Helse Sør er balansekravet utsatt til Det vil bli avholdt eget foretaksmøte i februar for å fastsette resultatkrav til Helse Sør i Raskere utjevning av underfinansieringen av Helse Vest og Helse Midt-Norge 17 STYREDOKUMENT Side 16 av 18

17 Styresak 05/2005: Møteplan. Møtedato: Møtested: Telefonkonferanse Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2005: Onsdag 2. mars 2005 Mosjøen Fredag 8. april 2005 Mo i Rana Tirsdag 7. juni 2005 Sandnessjøen Mandag 12. september 2005 Brønnøysund Fredag 7. oktober 2005 Bodø desember 2005 Mo i Rana VEDTAK: Møteplan for 2005 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT Side 17 av 18

18 Styresak 06/2005: Eventuelt Møtedato: Møtested: Telefonkonferanse VEDTAK: Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 18 av 18

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Hamar, august 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Introduksjon... 3 1.1 Helseforetaksmodellen...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/573 GEN Dykkar ref.: Dato: 19.10.2011 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Vi kallar med dette

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer