Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010"

Transkript

1

2 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap Regnskapsskjema 2 B fordeling investeringer.. 6 Bevilgningsregnskap Vedlegg 3 Balanseregnskapet... 8 Vedlegg 4 Økonomisk oversikt drift Vedlegg 5 Økonomisk oversikt investeringer Vedlegg 6 Anskaffelse og anvendelse av midler.. 11 Anleggs-/Prosjektregnskap Noter til drifts-, investerings- og balanseregnskap. 26 Revisjonsberetning Hitra, 31. desember 2010/14.februar Roger A. Antonsen Rådmann Edel Øyen Myhren Økonomisjef Regnskap

3 Regnskapsskjema 1 A Regnskap 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Kommunens frie inntekter Skatt på inntekt og formue Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Utenfor overgangsordning Distriktsskjønn Ordinært skjønn Skjønn Inntektsutjevning Kompensasjon merverdiavgift Ressurskrevende brukere Tiltakspakken/økte frie inntekter Sum skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Refusjoner/interne overføringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., prov., finansutgifter Avdrag på lån Avdrag på lån - næringslivet FINANSINNT./UTG. NETTO Til dekn. tidl. års merforbruk Til fri disponibel avsetning Til bundne avsetninger Bruk tidl. års regnsk.mess. mindreforb Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Bruk av liv.reserve AVSETNINGER NETTO 1) Overført til investeringsregnskapet Kalkulatoriske renter Motpost avskrivninger TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (1 B) Regnsk.mess.mer-/ mindreforbruk 1) Regnskap

4 REGNSKAPSSKJEMA 1 B Regnskap Driftsregnskapet Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Til fordeling fra skjema 1A RO 9 - Reserver Netto drift RO 0 - Politisk virksomhet Netto drift RO 1 - Administrasjon Netto drift Premieavvik RO 5 - Kultur og kirke Netto drift RO 2 Oppvekst/kultur/kirke Netto drift RO 3 Helse og omsorg Netto drift RO 4 Drift, PLM, brann Netto drift Avskrivninger Til fordeling drift Regnskap

5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 budsjett budsjett 2009 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger fond Kjøp av aksjer Overkurs KLP - egenkapitalkrav Dekket tidligere års udekket Overføring Kirkelig fellesråd Overføringer Avsetninger ubundet kap.fond Avsetninger bundet kap.fond Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Ubrukte lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Refusjoner Opphør likviditetsreserve Salg av aksjeer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger fond Sum finansiering Udekket/udisponert 2) Regnskap

6 Regnskapsskjema 2 B Investeringer - fordelt på prosjekter Regnskap Rev. Opprinn budsjett budsjett Til fordeling fra skjema 2 A Disponert slik: IKT-SEKSJONEN RÅDHUSET - RENOVERING IT I SKOLEN STRAND OPPVEKSTSENTER RENOVERING BARMAN OPPVEKSTSENTER - RENOVERING SKOLER/BARNEHAGER DRIFTSTILPASNING UTEOMRÅDER - BARNEHAGER OG SKOLER MELANDSJØ BARNEHAGE HITRA LEIRSKOLE - VANNFORSYNING HITRA HELSETUN - SOLSKJERMING/SANSEHAGE BOFELLESSKAP KIRKELIG FELLESRÅD INFRASTRUKTUR - VEI VIKAHOLMEN BOLIGAREAL SALG/KJØP BOLIGPROGRAM KJØP AV VIKAN FILLAN KIRKE-KYSTMUSEET - GRUNNERVERV MARKEDSPLASS/PARK.PLASS FILLAN SENTRUM TILTAK AURN NÆRINGSFORMÅL/INFRASTRUKTUR NÆRINGSAREAL SALG/KJØP HESTVIKA HAVN JØSTENØYA JØSTENØYA HITRA KINO TUSENÅRSSTEDET KUNSTGRESSBANEN DOLM PARKERING M.V RENOVERING KOMMUNALE BYGG VASSVERK - UTBYGGING NORDRE FILLAN - AVLØP/VANN MILJØSTASJON BRANNBIL SANDSTAD ULVAN HAVN - AREAL KOMMUNALE VEGER HAVNER/HURTIGBÅTTERMINAL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK UTEOMRÅDE BAK FILLAN SKOLE/RÅDHUS HITRA SENTRUMSPARK NY RV Regnskap

7 Bevilgningsregnskap Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 budsjett budsjett 2009 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger/kalk.renter Fordelte utgifter Sum utgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer Sum anvendelse av midler Finansiering Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Motpost avskrivninger/kalk. renter Sum inntekter Renteinntekter Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer Sum anskaffelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital 1) Regnskap

8 Vedlegg 3 Balanseregnskapet 2010 Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg jfr. note Utstyr, maskiner og transportmidler jfr. note Utlån Aksjer og andeler jfr. note Pensjonsmidler jfr. note Sum anleggmidler B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler jfr. note Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond jfr. note Bundne driftsfond jfr. note Ubudne investeringsfond jfr. note Bundne investeringsfond jfr. note Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig merforbruk (drift) Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet jfr. note Kapitalkonto jfr. note Endr. regnsk.prinsipp som påv. AK (drift) Endr. regnsk.prinsipp som påv. AK (invest) 0 0 Sum egenkapital D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 Pensjonsforpliktelse jfr. note Sertifikatlån 0 0 Andre lån jfr. note Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonto Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Sum memoriakonti Motkonto memoriakontiene Regnskap

9 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Vedlegg budsjett budsjett 2009 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Inntektsutjevning Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Kalkulatoriske renter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpesmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omlpøsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger/kalk.renter Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning tidl. års regnskapsmess. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,88 % 1,34 % 0,31 % 12,88 % jfr. note 26 Regnskap

10 Økonomisk oversikt - investeringer Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Vedlegg budsjett budsjett 2009 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån KLP-egenkapitalkrav Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansiseringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond, Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket investeringsregnskapet Regnskap

11 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Budsjett Regnskap Vedlegg Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finansieringstran Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finansieringstrans Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Regnskap Budsjett Regnskap Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Disponering av tidligere års overskudd Dekning av tidligere års udekket Udekket i investeringsregnskapet Bruk av likviditetsreserve Netto avsetninger Regnskap

12 IKT- INVESTERING /6448 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler tidligere år ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 Salgsmidler ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 RÅDHUSET - OMBYGGING/UTBYGGING /158/1587/6578/6549/6576 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjekt , , , , , ,00 Lånemidler , , , , , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler tidligere år ,63 0,00 0,00 0, ,63 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,77 ANLEGGSREGNSKAP 2010 IT I SKOLEN ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjekt , , , , , ,00 Regnskap

13 Lånemidler , , , , , ,00 Lånemidler tidligere år ,41 0,00 0,00 0, ,41 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,34 STRAND OPPVEKSTSENTER -OMBYGGING OG NYTT RADIATORANLEGG 2125/6617 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,98 ÅR 2010 BARMAN OPPVEKSTSENTER - OMBYGGING 2135/6598 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,58 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjekt ,58 0, , , , ,00 Lånemidler 0,00 0, , , , ,00 Lånemidler tidligere år , , , , , ,00 Momskompensasjon 0,00 0, , , , ,00 Tiltakspakken 0,00 0, , , , ,00 Salgsinntekter fast eiendom 0,00 0, ,52 0, ,52 0,00 Avsetning ub.kap.fond , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt ,58 0, , , , ,00 Regnskap

14 UTEOMRÅDER BARNEHAGER OG SKOLER 2191 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Lånemidler tidligere år 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler MELANDSJØ BARNEHAGE 2736/9999 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler tidligere år , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 HITRA HELSETUN, SOLSKJERMING/SANSEHAGE 3745/6618 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Regnskap

15 Lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 BOFELLESSKAP 3802/ ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,50 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,50 0, , , , ,00 Statstilskudd 0,00 0, , , , ,00 Lånemidler 0,00 0, , , , ,00 Lånemidler tidligere år ,50 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,50 0, , , , ,00 BOLIGAREAL KJØP/SALG 4151/6602 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Tilbakekjøp boligtomter ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Salg nausttomt 8 058,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Salg av fast eiendom ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 Salg av driftsmidler ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Avsetning ubundet kap.fond 1 900,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 Finansering prosjekt ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Regnskap

16 INFRASTRUKTUR VEI VIKAHOLMEN/VIKANOMRÅDET 4153/6554 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Refusjoner fra staten 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Bruk av lånemidler tidligere år , , , , , ,13 Bruk av lånemidler. 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,32 UNGBO-PROSJEKTET/BOLIGPROGRAM 4155/6594 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,86 0,00 0, , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,86 0,00 0, , , ,00 Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,86 0,00 0, , , ,00 Finansering prosjekt ,86 0,00 0, , , ,00 Ubrukte lånemidler ,14 KJØP AV VIKAN 4156/6566 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Regnskap

17 Bruk av lånemidler tidligere år , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsinntekter 1 695,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 FILLAN KIRKE - KYSTMUSEET - GRUNNERVERV 4157/6606 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsinntekter 1 083,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 FILLAN SENTRUM - MARKEDSPL./PARKERINGSPL. 4166/6489. ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, , , , ,00 Refusjon fra private ,25 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år 0,00 0, , , , ,00 Salgsinntekter 0,00 0, ,63 0, ,63 0,00 Avsetning til bundet kap.fond ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 Finansering prosjekt ,00 0, , , , ,00 AURN - DIV.TILTAK 4167/6581 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, , , , ,00 Regnskap

18 Bruk av lånemidler tidligere år ,00 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,00 0, , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,00 NÆRINGSAREAL- TILRETTELEGGING. 4171/6557/6567/6589 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Nettoutgift prosjektet. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av lånemidler. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Momskompensasjon 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansering prosjekt 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ubrukte lånemidler ,00 NÆRINGSAREAL- SALG OG KJØP 4403/ ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Salg av næringstomter ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Nettoutgift prosjektet ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Refusjoner fra private ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Finansering prosjekt ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 HESTVIKA HAVN 4405/6434 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,62 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,62 0, , , , ,00 Regnskap

19 Bruk av lånemidler tidligere år ,62 0, , , , ,00 Refusjoner fra private ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt ,62 0, , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,38 JØSTENØYA 4407/6603 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR. TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år 0,00 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,85 JØSTENØYA 4408/6622 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,72 Regnskap

20 HITRA KINO 5003/6619 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,00 TUSENÅRSSTEDET 5007/6624 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,50 SPORT OG FRITIDSANLEGG 5402/6593 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0,00 0, , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0,00 0, , , ,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, , , ,00 Finansering prosjekt ,00 0,00 0, , , ,00 Regnskap

21 DOLM - PARKERING M.M. 5921/66623 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemdiler , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,37 RENOVERING BYGG 6045/6595 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsmidler ,86 0,00 0,00 0, ,86 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 VANNVERKSUTBYGGING /6419/68/69/70/6548/50/51/55/6565/84/86/87 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Bruk av lånemidler , , , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,25 0, , , , ,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Regnskap

22 MILJØSTASJON 6432/6609 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,35 0,00 0, , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,35 0,00 0, , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,35 0,00 0, , , ,00 Finansering prosjekt ,35 0,00 0, , , ,00 Ubrukte lånemidler ,65 BRANNBIL SANDSTAD 6508/6583 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Forsikringsoppgjør 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Bruk av ubundne kap.fond ,08 0, ,00 0, ,08 0,00 Refusjon fra private ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 Finansering prosjekt ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ULVAN HAVN - AREAL 7514/6579 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,85 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,85 Regnskap

23 Bruk av lånemidler , , , , , ,85 Bruk av lånemidler tidliger år 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 Bruk av salgsmidler ,94 0, ,85 0, ,79 0,00 Avsetning ubundet kap.fond ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,85 SANDSTAD HURTIGBÅTTERMINAL 7521/6579 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,77 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,77 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,77 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,77 0, , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,23 KOMMUNALE VEGER 7602/6202/6512/6585/6590/6591 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Bruk av lånemidler , , , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,86 0, ,04 0, ,90 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Regnskap

24 UTEOMRÅDE BAK FILLAN SKOLE/RÅDHUS 7608/6443 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,50 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,50 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,50 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,50 0, , , , ,00 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 7624/6642 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 Nettoutgift prosjektet ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 Refusjoner fra staten ,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 HITRA SENTRUMSPARK 7625/6605 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , ,95 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , , ,95 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsmidler 0,00 0, ,95 0, ,95 0,00 Avsetning til ubundet kap.fond , ,95 0,00 0, , ,95 Finansering prosjekt , , ,95 0, , ,00 Regnskap

25 NY RV 714 AS 7701/6477 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,00 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,00 0, , , , ,00 Regnskap

26 Noter regnskapet 2010 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Organisering av kommunens virkosmhet Organisasjonskartet for 2010 viser kommunens organisering dette året. Kartet følger som eget vedlegg. Styringsprinsipper Hitra kommune endret sin organisering fra ved at det RO 4 igjen fikk kommunalsjef. Kommunalsjefene danner sammen med rådmannen strategisk legdergruppe SLG. I tillegg opphørte organisasjonsjefstillingen, og personalkonsulent ble personalsjef. Lederne av stabsfunksjonene er med i utvidet SLG hver 14. dag. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjefene, men har beslutningsmyndighet innen sine ansvarsområder. Saksbehandlingen skjer etter fullførte saksbehandlingsprinsipper, og det er vedtatt full delegasjonsmyndighet i delegasjonsreglementet, som ble sist oppdatert i Enhetslederne har økonomisk ansvar innen sine ansvarsområder. Tjenester som løses i egne selskap/foretak Hitra kommunestyre opprettet i forbindelse med etableringen av helsetunet Hitra Storkjøkken KF. Hitra Storkjøkken KF produserer all mat til sykehjem og til hjemmeboende som ønsker det, samt leveranser til kommunen i forbindelse med møtevirksomhet m.v. PP-tjenesten er lagt til et interkommunalt samarbeid, men ikke til et interkommunalt selskap. Det samme gjelder Kemnerkontoret for Frøya og Hitra. Vertskommuneprinsippet i hht kommunelovens 27 er driftsformen. Sør-Fosen Interkommunale feiervesen er også et interkommunalt samarbeid. Revisjon Midt-Norge IKS er et interkommunalt selskap hvor Hitra er med som eier,. det samme gjelder KU-sekretariatet. Tjenester løst av andre DalPro AS er et kommunalt AS hvor Hitra og Frøya kommuner er eiere, hvis oppgave er å gi tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker som tregner det. Hamos IKS er renovasjonsselskap for 9 kommuner, hvor Hitra kommune eier 11 %. PreBIO AS er et AS som har eiere i både Sør og Nord-Trøndelag, selskapet driver labratorietjenester for næringsmiddelsindustrien. Regnskap

27 NOTE 1 Endring i arbeidskapital ( F 5 nr. 1) Balanseregnskapet 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring i arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet år 2010 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter - Sum driftsutgifter + Eksterne finansinntekter - Eksterne finansutgifter + Motpost avskrivninger (990) Sum driftsregnskapet kr kr kr kr kr - kr kr ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter - Sum utgifter Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter - Utlån - Kjøp av aksjer og andeler Eksterne finansinntekter + Bruk av lån + Mottatte avdrag på utlån + Salg av aksjer og andeler Sum investeringsregnskapet Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital jfr. drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital Differanse (forklares kr kr kr kr kr kr kr kr - kr ( ) kr ( ) kr ( ) kr ( ) kr kr (0) Forklaring til differanse i arb.kapital : Forklart beløp kr - kr - kr - kr - kr - Regnskap

28 Note2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad KLP Vital SPK (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Sum Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik KLP VITAL Statens Pensjonskasse (SPK) Sum Pensjons- Arbeids- Pensjons- Arbeids- Pensjons- Arbeids- Pensjons- Arbeidsposter Balanse (F 13-1 bokstav E) giveravgift poster giveravgift poster giveravgift poster giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Sum premieavvik tidligere år Amortisert premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Amortisert premieavvik til føring Beregningsforutsetninger KLP VITAL SPK Forv. avskastn. pensjonsm. (F 13-5 bokstav F) 6,00 % 6,00 % 5,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % 5,00 % 5,00 % Forv. årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,35 % 3,35 % 3,35 % Forv. årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bok. C-D) 3,35 % 3,35 % 3,35 % Regnskap

29 Forutsetninger for frivillig avgang og AFP Uttak KLP Vital SPK Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav Uttaksandel G) : pr aldersgruppe Forventet frivillig avgang Forventet frivillig avgang under 20 år 20% i AFP-felles kom.pen.ordn.: under 45 år 2 % Inntil 50 år 3 % år 8% 62 år 33,00 % over 45 år 0 % Over 50 år 0 % år 6% AFP-uttak, ved fylte 62 år 50 % år 6% - 0,4% pr år over 25 år år 4% - 0,2% pr år over 30 år år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Estimatavvik Brutto Pensjons- Netto forpliktelse midler KLP Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik Vital Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik SPK Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik Regnskap

30 NOTE 3 Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantibeløp pr Opprinnlig garanti Garantien utløper Hitra Borettslag Hitrahallen AL HAMOS Forvaltning IKS Hitra Kirkelige Fellesråd Sum garantier Garantier for ansattes lån Garantibeløp pr Garantibeløp pr Antall garantier 0 0 Antall garantier 0 0 Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Garantibeløp pr Garantibeløp pr Ingen 0 0 Samlet garanti 0 0 Garantien utløper Garantien utløper Totalt garantibeløp alle garantier NOTE 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven 11 og 27 (F 5 nr 4) Kommunal virksomhet Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster , , , ,00 Sum kortsiktige poster , , , ,00 Langsiktige poster Sum langsiktige poster Regnskap

31 NOTE 5 Aksjer og andeler i varig eie (alle tall i hele 1000 kr Org. Nr. Selskapets navn Selskaps- Investert Endringer fra Markeds Eier- Stemmetype beløp forrige år verdi andel andel KLP - egenkapitalkrav , ,00 % KLP - egenkapitalkrav , ,00 % KLP - egenkapitalkrav , ,00 % KLP - egenkapitalkrav , ,00 % Biblioteksentralen BA 2 700,00 0 0,00 % DalPro AS AS , ,00 % Destinasjon Trøndelagskysten AS AS 5 375,00 0 2,98 % Frøya Flyplass DA Annet foretak 8 904, ,00 % Hamos Forvaltning IKS IKS ,00 0,00 10,00 % HitraFrøya fastlandssamband AS AS 2 100, ,30 % Hitra Golfklubb AS AS ,00 0,00 10,00 % KU Midt Norge IKS IKS , ,00 3,60 % Midt-Norsk Fergallianse AS ,00 0,00 20,00 % Museene i Sør-Trøndelag AS ,00 0,00 5,55 % Ny RV 714 AS , ,18 % Oi - Tøndersk Mat og drikke AS ,00 0 4,60 % PreBio AS AS , ,03 % Revisjon Midt-Norge IKS IKS ,00 0,00 3,60 % Sammen om fremtiden AS SUS ,00 0,00 50,00 % Tjeldbergodden Utvikling AS AS , ,82 % Torghatten ASA ASA ,00 0 0,00 % Trøndelag Reiseliv AS AS 638,97 0 0,04 % TrønderEnergi AS ,00 0 2,50 % , Aksjene i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge er ikke balanseført tidligere. Denne aksjeposten skriver seg fra dannelsen av Vestre Revisjonsdistrikt i 1994, og senere Revisjon Midt-Norge IKS. Det er ikke foretatt innbetaling, det er kun foretatt føringer i balansen for å få aksjeposten med i regnskapet. Regnskap

32 NOTE 6 Avsetninger og bruk av fond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger kr ,60 kr ,45 Bruk kr ( ,53) kr ( ,67) Til avsetning senere år Netto avsetninger kr ,07 kr ( ,22) Disposisjonsfond Beholdning , ,11 Bruk av fondet driftsregnskapet , ,56 Bruk av fondet investeringsregnsk , ,50 Avsetninger , ,30 Beholdning , ,35 Når det gjelder avsetninger disposisjonsfond er det avsatt til rentefond kr ,95 som er forskjellen mellom budsjetterte utgifter renter og betalte renter. Avsetningen er ikke budsjettert, men er vedtatt i k.sak 165/10, og prinsippet om avsetning til rentefond er fastsatt i finansreglementet. Bundne driftsfond Beholdning , ,30 Bruk av fondene driftsregnskapet , ,61 Avsetninger , ,02 Beholdning , ,71 Økningen i avsetninger bundne driftsfond skyldes avsetninger selvkostfond, jfr. Note 20 side 41. Ubundet investeringsfond Beholdning , ,13 Bruk av fondene , ,00 Avsetning til fondene , ,47 Beholdning , ,60 Bundet investeringsfond Beholdning , ,66 Bruk av fondene ,47 0,00 Avsetninger til fondene , ,66 Beholdning , ,32 Regnskap

33 NOTE nr. 7 Kapitalkonto ( F 5 nr 7) Balanse Balanse (underskudd i kapital) 0 (kapital) ,75 Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og Aktivering av fast eiendom anlegg ,93 og anlegg ,95 Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast 0,00 eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,55 0,00 Aktivering av utstyr, Salg av utstyr, maskiner og transportmidler maskiner og 0,00 transportmidler ,99 Nedskrivning av utstyr, Oppskriving av utstyr, maskiner og maskiner og transportmidler 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,51 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskrivning av aksjer og andeler KLP Oppskrivning av aksjer og 0,00 andeler ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,53 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på sosial lån ,52 Utlån sosial lån ,53 Avdrag på utlånte egne midler ,46 Utlån egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån ,11 Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Pensjonsmidler ,00 (debiteringer under AM) ,00 Urealisert kurstap utenlandslån KAPITALKONTO Urealisert kursgevinst utenlandslån 0, Balanse Balanse (Kapital) ,61 (underskudd i kapital) 0,00 Regnskap

34 NOTE 8 Salg av finansielle anleggsmidler ( F 5 nr 8) Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet Avkastningen er beregnet som det kommunen iht aksjeloven 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret basert på selskapets avlagte rgnskap for foregående år. Selskap Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje 0 kr - Salgssum pr. aksje 0 kr - Inntektsført i driftsregnskapet 0 Inntektsført i investeringsregnskapet 0 Sum inntektsført salgssum 0 Regnskap

35 NOTE 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Interkommunalt tiltak jf KL 27 Sør-Fosen interkomm. Feiervesen Overføring fra Hitra kommune(kontorkommunen) Overføring fra Frøya kommune (deltaker) Overføring kommune (deltaker) Overføring kommune (deltaker) Overføring kommune (deltaker) Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets utgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Underskudd dekket med bruk av bundet driftsfond Interkommunalt samarbeid PP-tjenesen i Sør-Fosen PP-tjenesten i Sør-Fosen Tekst Utgifter Overføring fra Hitra kommune(kontorkommunen) Overføring fra Frøya kommune (deltaker) Overføring fra Snillfjord kommune Overføring fra Orkdal kommune 0 Resultat av overføringer Hitra kommunes inntekter Driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet Hitra kommunes andel 40,3 % Overført til neste driftsår 43,3 % Udekket underskudd 16,4 % Regnskap

36 NOTE 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Lønnsoppgjøret pr. 01. mai 2010 medførte en økning i lønnsutgifter på ca. 4,7 pst. Dette var omtrent som forventet, og for de største enhetene innebar det merutgifter, som. ble dekket ved bruk av reserver. Avkastningen på plasserte midler ble mill. kr. Av dette er mill. kr. brukt i driften, og 10 mill. kr. avsatt til ulike disposisjonsfond,. Skjønnsmidler barnehager skal i henhold til Rundskriv F 11/07 gå uavkortet til å opprettholde aktiviteten i barnheagene fra før "Barnehageforliket" ble vedtatt. Dette medfører at den kommunale egenfinansieringen (netto driftsutgifter) skal minst være på samme nominelle nivå som i år Skjønnsmidler barnehager Bokført verdi anleggsmidler barnehagene Sum Bokført verdi (Verdi verdi )/ Bokført verdi (Verdi verdi )/ Netto utgifter Tjeneste Ordinært barnehagetilbud Netto utgifter Tjeneste Styrket barnehagetilbud Netto utgifter Tjeneste Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente anleggsmidler barnehager Avsatt til bundne driftsfond barnehager 0 0 Bruk av bundne driftsfond barnehager 0 0 Sum Oppsettet viser at det er brukt mer til barnehager i 2010 enn i Dette innebærer at tildelt skjønnstilskudd for 2010 er rettmessig utbetalt og vil ikke bli tilbakekrevd fra staten. NOTE 11 Vesentlige transaksjoner Kommunen har kjøpt følgende aksjer i 2010: Tjeldbergodden utvikling kr Aksjene i KONSEK Midt-Norge IKS er ikke balanseført tidligere, for å få dette i samsvar med faktiske forhold er det i 2010 ført som en balansepostering - kr I 2010 ble det foretatt oppgjør med Hitra sanitetsforeninger i forbindelse med at leieavtalen for barnehagen på Melandsjø ble avsluttet. Totale kostnader ble kr ,-. Regnskap

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer