Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010"

Transkript

1

2 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap Regnskapsskjema 2 B fordeling investeringer.. 6 Bevilgningsregnskap Vedlegg 3 Balanseregnskapet... 8 Vedlegg 4 Økonomisk oversikt drift Vedlegg 5 Økonomisk oversikt investeringer Vedlegg 6 Anskaffelse og anvendelse av midler.. 11 Anleggs-/Prosjektregnskap Noter til drifts-, investerings- og balanseregnskap. 26 Revisjonsberetning Hitra, 31. desember 2010/14.februar Roger A. Antonsen Rådmann Edel Øyen Myhren Økonomisjef Regnskap

3 Regnskapsskjema 1 A Regnskap 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Kommunens frie inntekter Skatt på inntekt og formue Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Utenfor overgangsordning Distriktsskjønn Ordinært skjønn Skjønn Inntektsutjevning Kompensasjon merverdiavgift Ressurskrevende brukere Tiltakspakken/økte frie inntekter Sum skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Refusjoner/interne overføringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., prov., finansutgifter Avdrag på lån Avdrag på lån - næringslivet FINANSINNT./UTG. NETTO Til dekn. tidl. års merforbruk Til fri disponibel avsetning Til bundne avsetninger Bruk tidl. års regnsk.mess. mindreforb Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Bruk av liv.reserve AVSETNINGER NETTO 1) Overført til investeringsregnskapet Kalkulatoriske renter Motpost avskrivninger TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (1 B) Regnsk.mess.mer-/ mindreforbruk 1) Regnskap

4 REGNSKAPSSKJEMA 1 B Regnskap Driftsregnskapet Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Til fordeling fra skjema 1A RO 9 - Reserver Netto drift RO 0 - Politisk virksomhet Netto drift RO 1 - Administrasjon Netto drift Premieavvik RO 5 - Kultur og kirke Netto drift RO 2 Oppvekst/kultur/kirke Netto drift RO 3 Helse og omsorg Netto drift RO 4 Drift, PLM, brann Netto drift Avskrivninger Til fordeling drift Regnskap

5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 2010 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 budsjett budsjett 2009 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger fond Kjøp av aksjer Overkurs KLP - egenkapitalkrav Dekket tidligere års udekket Overføring Kirkelig fellesråd Overføringer Avsetninger ubundet kap.fond Avsetninger bundet kap.fond Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Ubrukte lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Refusjoner Opphør likviditetsreserve Salg av aksjeer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger fond Sum finansiering Udekket/udisponert 2) Regnskap

6 Regnskapsskjema 2 B Investeringer - fordelt på prosjekter Regnskap Rev. Opprinn budsjett budsjett Til fordeling fra skjema 2 A Disponert slik: IKT-SEKSJONEN RÅDHUSET - RENOVERING IT I SKOLEN STRAND OPPVEKSTSENTER RENOVERING BARMAN OPPVEKSTSENTER - RENOVERING SKOLER/BARNEHAGER DRIFTSTILPASNING UTEOMRÅDER - BARNEHAGER OG SKOLER MELANDSJØ BARNEHAGE HITRA LEIRSKOLE - VANNFORSYNING HITRA HELSETUN - SOLSKJERMING/SANSEHAGE BOFELLESSKAP KIRKELIG FELLESRÅD INFRASTRUKTUR - VEI VIKAHOLMEN BOLIGAREAL SALG/KJØP BOLIGPROGRAM KJØP AV VIKAN FILLAN KIRKE-KYSTMUSEET - GRUNNERVERV MARKEDSPLASS/PARK.PLASS FILLAN SENTRUM TILTAK AURN NÆRINGSFORMÅL/INFRASTRUKTUR NÆRINGSAREAL SALG/KJØP HESTVIKA HAVN JØSTENØYA JØSTENØYA HITRA KINO TUSENÅRSSTEDET KUNSTGRESSBANEN DOLM PARKERING M.V RENOVERING KOMMUNALE BYGG VASSVERK - UTBYGGING NORDRE FILLAN - AVLØP/VANN MILJØSTASJON BRANNBIL SANDSTAD ULVAN HAVN - AREAL KOMMUNALE VEGER HAVNER/HURTIGBÅTTERMINAL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK UTEOMRÅDE BAK FILLAN SKOLE/RÅDHUS HITRA SENTRUMSPARK NY RV Regnskap

7 Bevilgningsregnskap Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2010 budsjett budsjett 2009 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger/kalk.renter Fordelte utgifter Sum utgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer Sum anvendelse av midler Finansiering Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Motpost avskrivninger/kalk. renter Sum inntekter Renteinntekter Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer Sum anskaffelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital 1) Regnskap

8 Vedlegg 3 Balanseregnskapet 2010 Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg jfr. note Utstyr, maskiner og transportmidler jfr. note Utlån Aksjer og andeler jfr. note Pensjonsmidler jfr. note Sum anleggmidler B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler jfr. note Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond jfr. note Bundne driftsfond jfr. note Ubudne investeringsfond jfr. note Bundne investeringsfond jfr. note Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig merforbruk (drift) Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet jfr. note Kapitalkonto jfr. note Endr. regnsk.prinsipp som påv. AK (drift) Endr. regnsk.prinsipp som påv. AK (invest) 0 0 Sum egenkapital D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 Pensjonsforpliktelse jfr. note Sertifikatlån 0 0 Andre lån jfr. note Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonto Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Sum memoriakonti Motkonto memoriakontiene Regnskap

9 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Vedlegg budsjett budsjett 2009 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Inntektsutjevning Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Kalkulatoriske renter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpesmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omlpøsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger/kalk.renter Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning tidl. års regnskapsmess. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,88 % 1,34 % 0,31 % 12,88 % jfr. note 26 Regnskap

10 Økonomisk oversikt - investeringer Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Vedlegg budsjett budsjett 2009 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån KLP-egenkapitalkrav Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansiseringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond, Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket investeringsregnskapet Regnskap

11 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Budsjett Regnskap Vedlegg Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finansieringstran Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finansieringstrans Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Regnskap Budsjett Regnskap Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Disponering av tidligere års overskudd Dekning av tidligere års udekket Udekket i investeringsregnskapet Bruk av likviditetsreserve Netto avsetninger Regnskap

12 IKT- INVESTERING /6448 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler tidligere år ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 Salgsmidler ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 RÅDHUSET - OMBYGGING/UTBYGGING /158/1587/6578/6549/6576 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjekt , , , , , ,00 Lånemidler , , , , , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler tidligere år ,63 0,00 0,00 0, ,63 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,77 ANLEGGSREGNSKAP 2010 IT I SKOLEN ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjekt , , , , , ,00 Regnskap

13 Lånemidler , , , , , ,00 Lånemidler tidligere år ,41 0,00 0,00 0, ,41 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,34 STRAND OPPVEKSTSENTER -OMBYGGING OG NYTT RADIATORANLEGG 2125/6617 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,98 ÅR 2010 BARMAN OPPVEKSTSENTER - OMBYGGING 2135/6598 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,58 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjekt ,58 0, , , , ,00 Lånemidler 0,00 0, , , , ,00 Lånemidler tidligere år , , , , , ,00 Momskompensasjon 0,00 0, , , , ,00 Tiltakspakken 0,00 0, , , , ,00 Salgsinntekter fast eiendom 0,00 0, ,52 0, ,52 0,00 Avsetning ub.kap.fond , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt ,58 0, , , , ,00 Regnskap

14 UTEOMRÅDER BARNEHAGER OG SKOLER 2191 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Lånemidler tidligere år 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler MELANDSJØ BARNEHAGE 2736/9999 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Lånemidler tidligere år , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 HITRA HELSETUN, SOLSKJERMING/SANSEHAGE 3745/6618 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Regnskap

15 Lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 BOFELLESSKAP 3802/ ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,50 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,50 0, , , , ,00 Statstilskudd 0,00 0, , , , ,00 Lånemidler 0,00 0, , , , ,00 Lånemidler tidligere år ,50 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,50 0, , , , ,00 BOLIGAREAL KJØP/SALG 4151/6602 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Tilbakekjøp boligtomter ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Salg nausttomt 8 058,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Salg av fast eiendom ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 Salg av driftsmidler ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Avsetning ubundet kap.fond 1 900,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 Finansering prosjekt ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Regnskap

16 INFRASTRUKTUR VEI VIKAHOLMEN/VIKANOMRÅDET 4153/6554 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Refusjoner fra staten 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Bruk av lånemidler tidligere år , , , , , ,13 Bruk av lånemidler. 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,32 UNGBO-PROSJEKTET/BOLIGPROGRAM 4155/6594 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,86 0,00 0, , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,86 0,00 0, , , ,00 Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,86 0,00 0, , , ,00 Finansering prosjekt ,86 0,00 0, , , ,00 Ubrukte lånemidler ,14 KJØP AV VIKAN 4156/6566 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Regnskap

17 Bruk av lånemidler tidligere år , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsinntekter 1 695,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 FILLAN KIRKE - KYSTMUSEET - GRUNNERVERV 4157/6606 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsinntekter 1 083,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 FILLAN SENTRUM - MARKEDSPL./PARKERINGSPL. 4166/6489. ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, , , , ,00 Refusjon fra private ,25 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år 0,00 0, , , , ,00 Salgsinntekter 0,00 0, ,63 0, ,63 0,00 Avsetning til bundet kap.fond ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 Finansering prosjekt ,00 0, , , , ,00 AURN - DIV.TILTAK 4167/6581 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, , , , ,00 Regnskap

18 Bruk av lånemidler tidligere år ,00 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,00 0, , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,00 NÆRINGSAREAL- TILRETTELEGGING. 4171/6557/6567/6589 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Nettoutgift prosjektet. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av lånemidler. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Momskompensasjon 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansering prosjekt 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ubrukte lånemidler ,00 NÆRINGSAREAL- SALG OG KJØP 4403/ ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Salg av næringstomter ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Nettoutgift prosjektet ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Refusjoner fra private ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Finansering prosjekt ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 HESTVIKA HAVN 4405/6434 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,62 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,62 0, , , , ,00 Regnskap

19 Bruk av lånemidler tidligere år ,62 0, , , , ,00 Refusjoner fra private ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt ,62 0, , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,38 JØSTENØYA 4407/6603 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR. TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år 0,00 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,85 JØSTENØYA 4408/6622 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,72 Regnskap

20 HITRA KINO 5003/6619 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,00 TUSENÅRSSTEDET 5007/6624 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,50 SPORT OG FRITIDSANLEGG 5402/6593 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0,00 0, , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0,00 0, , , ,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, , , ,00 Finansering prosjekt ,00 0,00 0, , , ,00 Regnskap

21 DOLM - PARKERING M.M. 5921/66623 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemdiler , ,00 0,00 0, , ,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 Ubrukte lånemidler ,37 RENOVERING BYGG 6045/6595 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , ,00 0,00 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , ,00 0,00 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsmidler ,86 0,00 0,00 0, ,86 0,00 Finansering prosjekt , ,00 0,00 0, , ,00 VANNVERKSUTBYGGING /6419/68/69/70/6548/50/51/55/6565/84/86/87 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Bruk av lånemidler , , , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,25 0, , , , ,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Regnskap

22 MILJØSTASJON 6432/6609 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,35 0,00 0, , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,35 0,00 0, , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,35 0,00 0, , , ,00 Finansering prosjekt ,35 0,00 0, , , ,00 Ubrukte lånemidler ,65 BRANNBIL SANDSTAD 6508/6583 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Forsikringsoppgjør 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Bruk av ubundne kap.fond ,08 0, ,00 0, ,08 0,00 Refusjon fra private ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 Finansering prosjekt ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ULVAN HAVN - AREAL 7514/6579 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,85 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,85 Regnskap

23 Bruk av lånemidler , , , , , ,85 Bruk av lånemidler tidliger år 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 Bruk av salgsmidler ,94 0, ,85 0, ,79 0,00 Avsetning ubundet kap.fond ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,85 SANDSTAD HURTIGBÅTTERMINAL 7521/6579 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,77 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,77 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,77 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,77 0, , , , ,00 Ubrukte lånemidler ,23 KOMMUNALE VEGER 7602/6202/6512/6585/6590/6591 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , , , , ,00 Nettoutgift prosjektet , , , , , ,00 Bruk av lånemidler , , , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,86 0, ,04 0, ,90 0,00 Finansering prosjekt , , , , , ,00 Regnskap

24 UTEOMRÅDE BAK FILLAN SKOLE/RÅDHUS 7608/6443 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,50 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,50 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,50 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,50 0, , , , ,00 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 7624/6642 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 Nettoutgift prosjektet ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 Refusjoner fra staten ,00 0,00 0, ,00 0,00 Finansering prosjekt ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 HITRA SENTRUMSPARK 7625/6605 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter , , ,95 0, , ,00 Nettoutgift prosjektet , , ,95 0, , ,00 Bruk av lånemidler , ,00 0,00 0, , ,00 Momskompensasjon , ,00 0,00 0, , ,00 Salgsmidler 0,00 0, ,95 0, ,95 0,00 Avsetning til ubundet kap.fond , ,95 0,00 0, , ,95 Finansering prosjekt , , ,95 0, , ,00 Regnskap

25 NY RV 714 AS 7701/6477 ÅR 2010 TIDLIGERE ÅR TOTALT TIL OG MED 2010 Sum utgifter ,00 0, , , , ,00 Nettoutgift prosjektet ,00 0, , , , ,00 Bruk av lånemidler tidligere år ,00 0, , , , ,00 Finansering prosjekt ,00 0, , , , ,00 Regnskap

26 Noter regnskapet 2010 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Organisering av kommunens virkosmhet Organisasjonskartet for 2010 viser kommunens organisering dette året. Kartet følger som eget vedlegg. Styringsprinsipper Hitra kommune endret sin organisering fra ved at det RO 4 igjen fikk kommunalsjef. Kommunalsjefene danner sammen med rådmannen strategisk legdergruppe SLG. I tillegg opphørte organisasjonsjefstillingen, og personalkonsulent ble personalsjef. Lederne av stabsfunksjonene er med i utvidet SLG hver 14. dag. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjefene, men har beslutningsmyndighet innen sine ansvarsområder. Saksbehandlingen skjer etter fullførte saksbehandlingsprinsipper, og det er vedtatt full delegasjonsmyndighet i delegasjonsreglementet, som ble sist oppdatert i Enhetslederne har økonomisk ansvar innen sine ansvarsområder. Tjenester som løses i egne selskap/foretak Hitra kommunestyre opprettet i forbindelse med etableringen av helsetunet Hitra Storkjøkken KF. Hitra Storkjøkken KF produserer all mat til sykehjem og til hjemmeboende som ønsker det, samt leveranser til kommunen i forbindelse med møtevirksomhet m.v. PP-tjenesten er lagt til et interkommunalt samarbeid, men ikke til et interkommunalt selskap. Det samme gjelder Kemnerkontoret for Frøya og Hitra. Vertskommuneprinsippet i hht kommunelovens 27 er driftsformen. Sør-Fosen Interkommunale feiervesen er også et interkommunalt samarbeid. Revisjon Midt-Norge IKS er et interkommunalt selskap hvor Hitra er med som eier,. det samme gjelder KU-sekretariatet. Tjenester løst av andre DalPro AS er et kommunalt AS hvor Hitra og Frøya kommuner er eiere, hvis oppgave er å gi tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker som tregner det. Hamos IKS er renovasjonsselskap for 9 kommuner, hvor Hitra kommune eier 11 %. PreBIO AS er et AS som har eiere i både Sør og Nord-Trøndelag, selskapet driver labratorietjenester for næringsmiddelsindustrien. Regnskap

27 NOTE 1 Endring i arbeidskapital ( F 5 nr. 1) Balanseregnskapet 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring i arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet år 2010 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter - Sum driftsutgifter + Eksterne finansinntekter - Eksterne finansutgifter + Motpost avskrivninger (990) Sum driftsregnskapet kr kr kr kr kr - kr kr ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter - Sum utgifter Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter - Utlån - Kjøp av aksjer og andeler Eksterne finansinntekter + Bruk av lån + Mottatte avdrag på utlån + Salg av aksjer og andeler Sum investeringsregnskapet Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital jfr. drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital Differanse (forklares kr kr kr kr kr kr kr kr - kr ( ) kr ( ) kr ( ) kr ( ) kr kr (0) Forklaring til differanse i arb.kapital : Forklart beløp kr - kr - kr - kr - kr - Regnskap

28 Note2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad KLP Vital SPK (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Sum Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik KLP VITAL Statens Pensjonskasse (SPK) Sum Pensjons- Arbeids- Pensjons- Arbeids- Pensjons- Arbeids- Pensjons- Arbeidsposter Balanse (F 13-1 bokstav E) giveravgift poster giveravgift poster giveravgift poster giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Sum premieavvik tidligere år Amortisert premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Amortisert premieavvik til føring Beregningsforutsetninger KLP VITAL SPK Forv. avskastn. pensjonsm. (F 13-5 bokstav F) 6,00 % 6,00 % 5,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % 5,00 % 5,00 % Forv. årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,35 % 3,35 % 3,35 % Forv. årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bok. C-D) 3,35 % 3,35 % 3,35 % Regnskap

29 Forutsetninger for frivillig avgang og AFP Uttak KLP Vital SPK Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav Uttaksandel G) : pr aldersgruppe Forventet frivillig avgang Forventet frivillig avgang under 20 år 20% i AFP-felles kom.pen.ordn.: under 45 år 2 % Inntil 50 år 3 % år 8% 62 år 33,00 % over 45 år 0 % Over 50 år 0 % år 6% AFP-uttak, ved fylte 62 år 50 % år 6% - 0,4% pr år over 25 år år 4% - 0,2% pr år over 30 år år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Estimatavvik Brutto Pensjons- Netto forpliktelse midler KLP Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik Vital Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik SPK Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik Regnskap

30 NOTE 3 Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantibeløp pr Opprinnlig garanti Garantien utløper Hitra Borettslag Hitrahallen AL HAMOS Forvaltning IKS Hitra Kirkelige Fellesråd Sum garantier Garantier for ansattes lån Garantibeløp pr Garantibeløp pr Antall garantier 0 0 Antall garantier 0 0 Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Garantibeløp pr Garantibeløp pr Ingen 0 0 Samlet garanti 0 0 Garantien utløper Garantien utløper Totalt garantibeløp alle garantier NOTE 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven 11 og 27 (F 5 nr 4) Kommunal virksomhet Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster , , , ,00 Sum kortsiktige poster , , , ,00 Langsiktige poster Sum langsiktige poster Regnskap

31 NOTE 5 Aksjer og andeler i varig eie (alle tall i hele 1000 kr Org. Nr. Selskapets navn Selskaps- Investert Endringer fra Markeds Eier- Stemmetype beløp forrige år verdi andel andel KLP - egenkapitalkrav , ,00 % KLP - egenkapitalkrav , ,00 % KLP - egenkapitalkrav , ,00 % KLP - egenkapitalkrav , ,00 % Biblioteksentralen BA 2 700,00 0 0,00 % DalPro AS AS , ,00 % Destinasjon Trøndelagskysten AS AS 5 375,00 0 2,98 % Frøya Flyplass DA Annet foretak 8 904, ,00 % Hamos Forvaltning IKS IKS ,00 0,00 10,00 % HitraFrøya fastlandssamband AS AS 2 100, ,30 % Hitra Golfklubb AS AS ,00 0,00 10,00 % KU Midt Norge IKS IKS , ,00 3,60 % Midt-Norsk Fergallianse AS ,00 0,00 20,00 % Museene i Sør-Trøndelag AS ,00 0,00 5,55 % Ny RV 714 AS , ,18 % Oi - Tøndersk Mat og drikke AS ,00 0 4,60 % PreBio AS AS , ,03 % Revisjon Midt-Norge IKS IKS ,00 0,00 3,60 % Sammen om fremtiden AS SUS ,00 0,00 50,00 % Tjeldbergodden Utvikling AS AS , ,82 % Torghatten ASA ASA ,00 0 0,00 % Trøndelag Reiseliv AS AS 638,97 0 0,04 % TrønderEnergi AS ,00 0 2,50 % , Aksjene i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge er ikke balanseført tidligere. Denne aksjeposten skriver seg fra dannelsen av Vestre Revisjonsdistrikt i 1994, og senere Revisjon Midt-Norge IKS. Det er ikke foretatt innbetaling, det er kun foretatt føringer i balansen for å få aksjeposten med i regnskapet. Regnskap

32 NOTE 6 Avsetninger og bruk av fond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger kr ,60 kr ,45 Bruk kr ( ,53) kr ( ,67) Til avsetning senere år Netto avsetninger kr ,07 kr ( ,22) Disposisjonsfond Beholdning , ,11 Bruk av fondet driftsregnskapet , ,56 Bruk av fondet investeringsregnsk , ,50 Avsetninger , ,30 Beholdning , ,35 Når det gjelder avsetninger disposisjonsfond er det avsatt til rentefond kr ,95 som er forskjellen mellom budsjetterte utgifter renter og betalte renter. Avsetningen er ikke budsjettert, men er vedtatt i k.sak 165/10, og prinsippet om avsetning til rentefond er fastsatt i finansreglementet. Bundne driftsfond Beholdning , ,30 Bruk av fondene driftsregnskapet , ,61 Avsetninger , ,02 Beholdning , ,71 Økningen i avsetninger bundne driftsfond skyldes avsetninger selvkostfond, jfr. Note 20 side 41. Ubundet investeringsfond Beholdning , ,13 Bruk av fondene , ,00 Avsetning til fondene , ,47 Beholdning , ,60 Bundet investeringsfond Beholdning , ,66 Bruk av fondene ,47 0,00 Avsetninger til fondene , ,66 Beholdning , ,32 Regnskap

33 NOTE nr. 7 Kapitalkonto ( F 5 nr 7) Balanse Balanse (underskudd i kapital) 0 (kapital) ,75 Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og Aktivering av fast eiendom anlegg ,93 og anlegg ,95 Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast 0,00 eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,55 0,00 Aktivering av utstyr, Salg av utstyr, maskiner og transportmidler maskiner og 0,00 transportmidler ,99 Nedskrivning av utstyr, Oppskriving av utstyr, maskiner og maskiner og transportmidler 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,51 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskrivning av aksjer og andeler KLP Oppskrivning av aksjer og 0,00 andeler ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,53 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på sosial lån ,52 Utlån sosial lån ,53 Avdrag på utlånte egne midler ,46 Utlån egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån ,11 Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Pensjonsmidler ,00 (debiteringer under AM) ,00 Urealisert kurstap utenlandslån KAPITALKONTO Urealisert kursgevinst utenlandslån 0, Balanse Balanse (Kapital) ,61 (underskudd i kapital) 0,00 Regnskap

34 NOTE 8 Salg av finansielle anleggsmidler ( F 5 nr 8) Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet Avkastningen er beregnet som det kommunen iht aksjeloven 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret basert på selskapets avlagte rgnskap for foregående år. Selskap Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje 0 kr - Salgssum pr. aksje 0 kr - Inntektsført i driftsregnskapet 0 Inntektsført i investeringsregnskapet 0 Sum inntektsført salgssum 0 Regnskap

35 NOTE 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Interkommunalt tiltak jf KL 27 Sør-Fosen interkomm. Feiervesen Overføring fra Hitra kommune(kontorkommunen) Overføring fra Frøya kommune (deltaker) Overføring kommune (deltaker) Overføring kommune (deltaker) Overføring kommune (deltaker) Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets utgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Underskudd dekket med bruk av bundet driftsfond Interkommunalt samarbeid PP-tjenesen i Sør-Fosen PP-tjenesten i Sør-Fosen Tekst Utgifter Overføring fra Hitra kommune(kontorkommunen) Overføring fra Frøya kommune (deltaker) Overføring fra Snillfjord kommune Overføring fra Orkdal kommune 0 Resultat av overføringer Hitra kommunes inntekter Driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet Hitra kommunes andel 40,3 % Overført til neste driftsår 43,3 % Udekket underskudd 16,4 % Regnskap

36 NOTE 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Lønnsoppgjøret pr. 01. mai 2010 medførte en økning i lønnsutgifter på ca. 4,7 pst. Dette var omtrent som forventet, og for de største enhetene innebar det merutgifter, som. ble dekket ved bruk av reserver. Avkastningen på plasserte midler ble mill. kr. Av dette er mill. kr. brukt i driften, og 10 mill. kr. avsatt til ulike disposisjonsfond,. Skjønnsmidler barnehager skal i henhold til Rundskriv F 11/07 gå uavkortet til å opprettholde aktiviteten i barnheagene fra før "Barnehageforliket" ble vedtatt. Dette medfører at den kommunale egenfinansieringen (netto driftsutgifter) skal minst være på samme nominelle nivå som i år Skjønnsmidler barnehager Bokført verdi anleggsmidler barnehagene Sum Bokført verdi (Verdi verdi )/ Bokført verdi (Verdi verdi )/ Netto utgifter Tjeneste Ordinært barnehagetilbud Netto utgifter Tjeneste Styrket barnehagetilbud Netto utgifter Tjeneste Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente anleggsmidler barnehager Avsatt til bundne driftsfond barnehager 0 0 Bruk av bundne driftsfond barnehager 0 0 Sum Oppsettet viser at det er brukt mer til barnehager i 2010 enn i Dette innebærer at tildelt skjønnstilskudd for 2010 er rettmessig utbetalt og vil ikke bli tilbakekrevd fra staten. NOTE 11 Vesentlige transaksjoner Kommunen har kjøpt følgende aksjer i 2010: Tjeldbergodden utvikling kr Aksjene i KONSEK Midt-Norge IKS er ikke balanseført tidligere, for å få dette i samsvar med faktiske forhold er det i 2010 ført som en balansepostering - kr I 2010 ble det foretatt oppgjør med Hitra sanitetsforeninger i forbindelse med at leieavtalen for barnehagen på Melandsjø ble avsluttet. Totale kostnader ble kr ,-. Regnskap

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer