Til fakultetsstyret HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes Seksjon for FoU ved Fakultet for helsefag. 2. Seksjon for FOU ledes av en seksjonssjef, som rapporterer til fakultetsdirektør. 3. Stillingsressursene i dag overføres til Seksjon for FoU fra fakultetsdirektørens stab. 4. Endringen trer i kraft fra 1. august Innledning FoU-administrasjonen ved Fakultet for helsefag ivaretas i dag av to seniorrådgivere og en rådgiver som er organisatorisk plassert i stab til fakultetsdirektør. Endringer internt og eksternt (som vi kommer tilbake til under pkt.5) tilsier at dagens organisering av FoU-administrasjonen på fakultetet ikke er den best egnede til å til å oppfylle fakultetets og høgskolen strategiske målsetninger. Det foreslås å endre organiseringen av FoU-administrasjonen ved at det opprettes en Seksjon for FoU, ledet av en seksjonssjef. Vi vil i dette saksframlegget først opplyse om formell saksgang i saken. Nåværende organisering og saksområde for FoU-rådgiverne på fakultetet gjennomgås. Vi belyser deretter det vi mener er utfordringene med den nåværende organiseringen. Det redegjøres også kort for endringer i interne og eksterne forhold som har betydning for organiseringen av forskningsadministrasjon på fakultetet og hvordan en ny seksjonsorganisering kan bidra til å møte utfordringene. Det vil i dette saksframlegget ikke bli tatt opp detaljer i arbeidsdeling internt i den foreslåtte seksjonen. 2. Saksgang Det er i en omorganiseringssak viktig å sikre medbestemmelse for de berørte medarbeiderne. Medarbeiderne i FoU-administrasjonen har vært i løpende dialog med fakultetsdirektør i saken. I arbeidsmøter , og har de gitt verdifulle innspill til forslag til ny organisering. Dekanens ledergruppe ble orientert om forslaget i oktober 2013 og den ble også lagt fram i ledergruppens møte Ledergruppen stiller seg positiv til forslaget. Fakultetsdirektør la

2 også fram en orientering om forslaget i fakultetets FoU-utvalg FoU-utvalget stiller seg bak forslaget om en FoU-seksjon ved fakultetet. Informasjon om at dekan har bedt administrasjonen utrede organiseringen av FoU-rådgivningen, ble lagt fram for IDF-møtet på Fakultet for helsefag som en informasjonssak (se IDF-sak 46/2013 Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene). Saken legges fram for fakultetets IDF-møte som drøftingssak Under forutsetning av at Fakultetsstyret godkjenner forslaget til ny organisering i møtet , sendes saken til Høgskolestyret for vedtak våren Forut for behandling i Høgskolestyret legges saken fram for sentralt IDF-møte som forhandlingssak. Det tas sikte på at en omorganisering kan tre i kraft Nåværende organisering Pt består FoU-administrasjonen ved Fakultet for helsefag av to seniorrådgivere og en rådgiver som er organisatorisk plassert i stab til fakultetsdirektør. Det var ansatt en FoU-rådgiver på hhv Avdeling for sykepleie og Avdeling for helsefag ved HiO. Disse ble ved fusjonen plassert i stab til fakultetsdirektør ved nytt Fakultet for helsefag. I tillegg ble en ny FoU-rådgiver ansatt FoU-administrasjonens hovedoppgaver er å gi god forskningsstøtte til forskerne, støtte ledelsen i utvikling og oppfølging av fakultetets og høgskolens forskningsstrategi og drifte ph.d.-programmene. Forskningsadministrasjon innebærer i store trekk rådgiving til forskere, forskningsstrategisk og politisk planarbeid, utrednings- og analysearbeid, utvikling og oppfølging av juridiske/lovpålagte rutiner (datalagring, forskningsetikk etc.) og driftsoppgaver. Administrasjonen må være aktiv på eksterne arenaer for nasjonale og internasjonale strategier og politiske føringer. Hver medarbeider i FoU-administrasjonen har en selvstendig saksportefølje hver enkelt har ansvar for. Arbeidsoppgavene er i hovedsak fordelt ut fra at medarbeiderne i FoU-administrasjonen er kontaktpersoner ovenfor ulike institutter, noen arbeidsoppgaver er i tillegg fordelt ut fra kompetanseområde. Medarbeiderne har videre et ansvar til å gi koordinator oversikt over arbeidsoppgaver og status. For oversikt over arbeidsoppgaver i FoU-administrasjonen, se vedlegg 1 En seniorrådgiver har en koordinatorrolle i administrasjonen, men uten personal- og budsjettansvar. Hun koordinerer, følger opp, initierer endringer samt kommuniserer med ledelsen på områdene der alle rådgiverne har oppgaver. Koordinator sikrer daglig oppfølging av oppgaver i FoUadministrasjonen og har ansvar for at FoU-administrasjonen har fast ukentlig møte. Koordinator får oppgaver direkte fra dekan, prodekan for forskning og fakultetsdirektør, og har ansvar for jevnlige møter med forskningsdekanen for å sikre at fakultetets samlede FoU-portefølje ivaretas. Noen av møtene er med koordinator og forskningsdekan, noen møter er med forskningsdekan og alle i FoUadministrasjonen, men uten fakultetsdirektør. Koordinator vil kunne koble flere medarbeidere til oppgaven dersom det blir knapphet på tid, eller ved at en eller de andre har ferdigheter og kunnskaper som vil bidra til at oppgavene løses på en god måte, men har ikke personalansvar for de andre rådgiverne. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Fakultetsdirektørens stab for øvrig, består av fire personer som til sammen ivaretar fakultetsstyreoppgaver, IDF, utredninger, høringer, planer og rapporter, kvalitetssikring, kommunikasjonsoppgaver, nettredaksjon mm. 4. Utfordringer med nåværende organisering Utfordringene med nåværende organisering kan deles inn i tre hovedområder: 1) ledelsesforankring, 2) samarbeidsarenaer og 3) organisatorisk struktur. FoU-administrasjon er på et så stort fakultet som HF ikke en naturlig stabsfunksjon, men bør være linjeorganisert. Seksjonsorganisering er et virkemiddel for å oppnå dette. Når det gjelder ledelsesforankring og bruk av koordinatorrolle fører dagens organisering til at FoUadministrasjonen ofte blir utydelig i det administrative samarbeidet ved fakultetet, ettersom administrasjonen ikke har en faglig ledelse som deltar i seksjonssjefsmøter og utvidede lederseminarer. Fakultetsdirektøren, som er den formelle leder av FoU-administrasjonen, har ikke den detaljerte oversikten over feltet forskningsadministrasjon som er nødvendig for å bringe saker videre til de andre seksjonene/ledergruppen. Dette er ikke spesielt for FoU-administrasjon, fakultetsdirektør verken kan eller skal ha en slik detaljert oversikt over arbeidet som utføres i seksjonene for hhv økonomi, HR eller studieadministrasjon. Det er det de respektive seksjonssjefene som skal ha. I tillegg sist må det understrekes at koordinatorrollen er en uklar rolle som ikke har et definert mandat, og heller ikke er en del av organisasjonsstrukturen/linjen. Dagens organisering legger i for liten grad til rette for samarbeid med andre administrative seksjoner/enheter. Manglende samarbeidsarenaer i linjen fører til tunge administrative rutiner og prosesser. God forskningsstøtte mht. forskningsprosjekter og drift av ph.d.-programmene krever godt samarbeid mellom FoU-administrasjon, Seksjon STU (inkludert internasjonalisering) Seksjon for økonomi og Seksjon for HR. Alle de seksjonene har en seksjonssjef som inngår i fakultetsdirektørs ledergruppe, noe FoU-administrasjon ikke har. Samarbeidet med de andre seksjonene på fakultetet må fungere på tvers av linjeorganisasjonen og det er ikke det optimale for en driftssituasjon. Organiseringen gir heller ikke administrativ støtte til prodekan for forskning tilsvarende det prodekan for utdanning har ved seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering. Organisatorisk struktur på FoU-administrasjon på fakultetet speiler ikke organisatorisk struktur på sentralt nivå i institusjonen. Dette er en utfordring når det gjelder samarbeid mot sentralt nivå. Her kan nevnes at i fellesadministrasjonen er det Avdeling for forskning og bibliotek (Inkludert FoU-seksjon) og Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering. På fakultetene er det kun Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. Når det gjelder utvalgsstruktur, finner vi forskjeller som har betydning for ivaretagelse av administrative støttefunksjoner til utvalgene. Fakultetet har FoU-utvalg, doktorgradsutvalg og studieutvalg, men kun Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. 5. Endringer internt og eksternt etter fusjonen Fakultet for helsefag er HiOAs største og har i 2013 fått akkreditert en nytt ph.d.-program. Fakultetet har med det to ph.d.-programmer som skal driftes. Etter fusjonen har fakultetet også innført forskningsgrupper og økt det faglige samarbeidet både med helseforetakene og andre. HiOA har vedtatt universitetsstrategien 2020 som slår fast at høgskolen skal prioritere «forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU». Det er også et prioritert område «å utvikle en solid Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 forskningsinfrastruktur». Fakultet for helsefag har i sin strategiplan for perioden satt seg som mål å styrke forsknings- og utviklingsaktiviteten på fakultetet. Fakultetet har utfordringer på kompetanseprofilen, og andelen førstestillingskompetansen må øke, det samme gjelder publiseringsaktiviteten og ekstern finansering av prosjekter. Strategiplanen framhever også betydningen av å sikre effektiv forvaltning av FoU-ressursene gjennom profesjonell forskningsledelse og organisering. Nasjonale utviklingstrekk og føringer bidrar også til at forskningsstøtten må styrkes. Styret for Universitets- og høgskolerådet etablerte i juni 2013 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Nettverket sikrer kunnskapsutvikling innen FoU-administrasjon på universiteter og høgskoler i Norge og bidrar til en profesjonalisering av forskningsadministrasjon i UH-sektoren. I NFRs evaluering av norske fagmiljøer innenfor biologi, medisin og helsefag i 2011, ble det også understreket at administrativ støtte til planlegging og skriving av søknader om forskningsstøtte og gjennomføring av prosjekter burde være tilgjengelig for alle forskningsmiljøene. Helseforskningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Loven pålegger forskere og institusjonene mange oppgaver tilknyttet forskningsvirksomheten, herunder protokollføring, internkontroll, behandling i forskningsetiske komiteer, oppbevaring av datamateriale mm. Økende krav til oppgaver i og rundt forskningsprosjekter krever også en økt profesjonalisering innenfor FoUadministrasjon og rådgivning. Horisont 2020 /Horizon 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, med oppstart januar Horisont 2020 fokuserer innsatsen på tre felt, deriblant «forskning for å løse samfunnsutfordringer» der «helse» er en vesentlig del. Mange av forskningsgruppene ved fakultetet har tematikk som er meget relevante for programmet og fakultetet ønsker å satse på søknader om prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. En slik ekstra satsing inn mot rammeprogramfinansiering krever også økt innsats på støtte til både skriving av søknader og oppfølging av prosjektene, og utgjør et ansvarsområde som krever spesiell kompetanse, oppfølging og styring. Utviklingen internt og eksternt gjør at FoU-administrasjonen må ivareta en omfattende og variert oppgaveportefølje, som kan kategoriseres her (ikke uttømmende liste): Ph.d.-programmene: o Systematisk tildeling av stipendiatstillinger o Utvikle rutiner til tildeling og tilsetting o Utvikle og forvalte to emneporteføljen til to ph.d.-program o Rutiner for gjennomføring av disputaser Forskningsorganisasjon: o Instituttlederstøtte til å utvikle forskningspolicy på instituttnivå o Forskningsgrupper og ivareta forskningsgruppelederne o Policy og forvaltning strategiske midler HiOA og fakultetet o Eksterne finansieringskilder oversikt og kompetanse Individuell forskningsstøtte: o Bistå forskere (grupper og enkeltforskere) i søknadsskriving o Analysere tilslag o Analyseres avslag Ivareta krav jf helseforskningslovene, hvor institusjonene har et stort ansvar Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Søknader til Regionale etiske komiteer og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Sikker lagring og korrekt tilgang til forskningsdata FoU-administrasjon har utviklet seg til å utgjøre en egen administrativ profesjon på linje med HR, økonomi og studieadministrasjon, og trenger faglig fellesskap og en leder med FOU-administrativ erfaring og kompetanse, for å kunne drifte og støtte alle oppgavene på en god måte. 6. Forslag til organisering av ny seksjon Økt satsning på forskning og utvikling er viktig for høgskolens overordnede strategiske målsetning i Strategi For å nå de strategiske målene til fakultetet og høgskolen innen FoU, må det finnes et administrativt støtteapparat som legger til rette for dette. Dette gjelder i hovedsak solid forskningsstøtte, men også samarbeid med ledelsen og andre administrative enheter (internt og eksternt). Det foreslås derfor å opprette en egen seksjon for FoU-administrasjon og rådgivning ved Fakultet for helsefag, kalt Seksjon for FoU. Det foreslås at seksjonen skal ledes av en seksjonssjef med personalansvar, og som rapporterer til fakultetsdirektør. En egen seksjon for FoU-administrasjon vil tydeliggjøre FoU som den kjernevirksomheten den er og bidra til å gjøre tjenestene bedre kjent og tilgjengelig overfor brukergruppen, som i hovedsak er fakultetets egne faglige ansatte. Ny organisatorisk struktur vil gi en direkte og tydeligere og bedre samarbeidsarenaer med andre administrative enheter og ledelse ved fakultetet, HiOA sentralt og eksterne UH-institusjoner med tilsvarende organisatorisk struktur. Organiseringen vil bedre matche øvrig organisasjonsstruktur og utvalgsstruktur. Det ble fastsatt i fusjonsvedtaket at hvert fakultet skulle ha seksjon for hhv HR, økonomi og studieadministrasjon. Forslaget her avviker derfor fra den hovedstrukturen som i sin tid ble lagt til grunn for organiseringen av det administrative arbeidet. Det er imidlertid skjedd så mye i og utenfor organisasjonen siden fusjonstidspunktet, at det er tilrådelig å tenke nytt om organiseringen av fakultetets administrasjon. Vi viser bl.a. til at det ved fakultet LUI i tiden etter fusjonen er etablert en egen seksjon for oppdragsvirksomhet (S-sak 28/2012, vedtatt i Høgskolestyret 26. juni 2012). Vi viser også til at det ble etablert ny seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet LUI (S-sak 17/2013, vedtatt i Høgskolestyret 11. juni 2013). Hovedstrukturen ved det fakultetet er således allerede endret etter fusjonstidspunktet. En seksjonssjef vil ha områdeansvar for FoU-administrasjon og rådgivning og vil kunne drive dette området med en spesialkompetanse som fakultetsdirektør ikke forutsettes å kunne ivareta. En egen seksjon vil avlaste fakultetsdirektøren og vil også medføre at enheten i større grad kan trekkes med i fakultetets samlede ledelse. Det forutsettes også at hvis seksjonen får en egen leder, vil det føre til raskere saksbehandling og avgjørelser enn det som er mulig å få til i dag, når det er fakultetsdirektør som er ansvarlig. Seksjonssjef gir tydeligere ansvar, myndighet og samarbeid med øvrige seksjoner om oppgaver i skjæringspunktet mellom seksjonene. Det vil gi bedre håndtering av både drifts- og strategiske oppgaver og vil føre til en profesjonalisering av forskningsadministrasjon for å gi maksimal forskningsstøtte. Dette er oppgaver som en koordinatorrolle ikke kan ivareta. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Det ble i forbindelse med fusjonen foreslått at lederspenn for administrative ledere bør begrenses opp til 20 personer. Det foreslås her en ny leder for en seksjon med per i dag 3 ansatte. Denne lederen skal ha egen saksportefølje, det er ikke kun strategiledelse. Det er imidlertid ikke bare antall medarbeidere som bør ligge til grunn for hvorvidt arbeidet bør organiseres i en egen seksjon. Det er også hensiktsmessig å skille ut visse funksjoner som grunnlag for en slik enhet. I dag har FoUadministrasjonen en koordinator på seniorrådgivernivå som utfører en del av de oppgavene som vil tilfalle en seksjonssjef. Når det gjelder stillingsbeskrivelse for en seksjonssjef, så er det tilsettingsorganet på høgskolen som godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Det understrekes at det ikke foreslås å innføre et nytt ledernivå, det foreslås å gi FoU-administrasjon en lederfunksjon tilsvarende øvrige administrative funksjoner på fakultetet. Det er imidlertid slik at utlysing av en stilling som seksjonssjef vil bety behov for økte ressurser. Det må derfor understrekes at dette er en lederstilling som vil ha høy grad av egen saksportefølje innenfor seksjonens ansvarsområde. FoU-administrasjon på fakultetet må styrkes med studieadministrativ kompetanse. Det er imidlertid begrunnet i støtte til ph.d. programmene (nytt ph.d. program opprettet høsten 2013) og ikke pga. opprettelse av ny seksjon. Studieadministrativ støtte til ph.d.-programmene er helt nødvendig, uansett organisering. De interne og eksterne utviklingstrekkene som er kort berørt tidligere i saksframlegget, viser et økt behov for spesialisering innenfor juridiske, prosjektøkonomiske, tekniske, forskningsadministrative og forskningsetiske områder. Dette krever økt kompetanse, og bedre utvikling og forvaltning av denne kompetansen. For å ivareta disse økte og økende kravene, vil et eget ansvarsområde innenfor en seksjon bidra til dette og med det, bidra til å nå de overordnede strategiske målene for fakultetet. Det forutsettes at en ny seksjon med eget ansvarsområde vil legge til rette for bedre samarbeid med ledergruppen, andre seksjonssjefer og til FoU sentralt ved HiOA og sikre fakultetet en bedre kontaktflate for å utvikle enklere administrative rutiner. Det forutsettes også at det vil gi bedre kontaktpunkt for ledelse og forskere, og eksterne institusjoner. Egen seksjon med personalansvar innenfor seksjonen kan bidra til gi bedre utnyttelse av ressursene pga. tettere oppfølging og mer robust støtte til drift og utvikling av ph.d.-programmene og støtte til faglig ledelse av programmene. Nina Waaler Kristin Nordseth Vedlegg: 1. Oversikt over arbeidsoppgaver i FoU-administrasjonen i dag For mer informasjon om NARMA: Info om NFR-evalueringen finnes her: skning/ ?lang=no Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Vedlegg 1 Oversikt over arbeidsområder innenfor FoU-administrasjon Overordnet Bistå dekanatet i forskningspolitisk-/strategisk planarbeid og forskningsledelse Bistå dekanatet i utrednings- og analysearbeid knyttet til feltet Følge opp fakultetets kontakt med andre fakulteter, finansieringskilder (NFR, EU) samt evt. departementer, direktorat og helseforetak Internt rettet Rådgivning for forskere og instituttledere generelt Kontaktperson/brukerveiledning for Cristin FoU-tid søknader FoU-workshop Rapporter om forskningsaktivitet Eksternt rettet Forskningsformidling, internasjonalisering Forskerutveksling, inkl ph.d.-kandidater Innovasjon/entreprenørskap/kommersialisering/PR Samarbeidsavtaler FoU Utvalg Administrativ støtte til og drifting av FoU-utvalget og Doktorgradsutvalget Medlem av FUS (forskerutdanningssekretariatet) v/hioa Ph.d.programmene Implementering av ph.d. i helsevitenskap: budsjett, promotering, opptaksrutiner mm Administrativ støtte til faglig leder og all oppfølging av ph.d.-kandidater på to programmer Intern finansiering Strategiske midler fra HiOA og HF innen FoU Kommunikasjon med Seksjon for økonomi om rammer og bruk og overføring av midler Utforming av utlysning, justeringer av utlysning i samarbeid med utvalg oa Søknadsskjema, sortere og rangere Innstilling til utvalg, dekan oa Kommunikasjon med søkerne Ekstern finansering Søknader om ekstern finansiering: informasjon om utlysninger, søknadsveiledning/kvalitetssikring, oppstartmøter, kontraktsinngåelse, informasjon og veiledning om rapportering, generell oppfølging av eksternt finansierte prosjekter Strategisk arbeid mot Forskningsrådet og EU (Horisont 2020) Informasjonsarbeid på nett Utvikling av informasjon på nett og publisering/oppfølging av nødvendig informasjon FoU-sider, forskningsgruppene, forskerprofiler, instituttprofilering mm Prosjektdata Oppfølging av krav jf Helseforskningsloven Prosjektportefølje, kontrollrutiner, informasjon til forskere og studenter Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Oppfølging av enkeltprosjekter Informasjonssikkerhet og arkivering av prosjektdata Informasjon og prosjektstøtte til forskere og studenter Oversikt over prosjektporteføljen til HF mht Regional etisk komite og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037 Dato: 11.06.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com Forskerstøtte Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet colourbox.com Forskningsseksjon som rådgiver Prosjektadministrasjon Kontrakter Søknadsskriving pre-award post-award CV-bygging Prosjektbygging

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Strukturperspektivet hvordan har vi organisert støtteapperatet?

Strukturperspektivet hvordan har vi organisert støtteapperatet? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Strukturperspektivet hvordan har vi organisert støtteapperatet? NARMA vårkonferanse 1-2 april 2014 Anne Fjellbirkeland Rådgiver, Forskningsadministrativ avdeling

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Claudia Steidl Talgo Simen Nørstebø Agnes Myklebostad Stefan Andre Johnsen Ewelyn Jordal Ingunn

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON Følgende har vært medlemmer i arbeidsgruppen: Førsteamanuensis Andrew Kristiansen, Forskerforbundet Prodekan Tove Leming, AFL Prodekan Marie-Theres Federhofer,

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter Forskningsavdelingen 20.1.2010 Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter UMB innfører rutiner for: I) Registrering av søknader til europeiske programmer.

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven INTERNT BAKGRUNNSNOTAT I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven Bakgrunn En rekke forskningsprosjekter ved fakultetet håndterer

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Institutt for helse og samfunn

Institutt for helse og samfunn Institutt for helse og samfunn Forslag til justert bemanningsplan Helsam (avdelingsstøtte delegert ut til hver avdeling) Nr. Tittel (SKO) % Oppgaver Kvalifikasjonskrav Status Fellestjenester 520100 1 Kontorsjef

Detaljer

Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet

Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet Prosjekt Bedre forskerstøtte Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet Presentasjon del I: Ansvarskart Hele prosjektets levetid Alle viktige forskningsadministrative roller Samspill mellom roller

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Ansvarlige for sesjonen: Ingrid Sogner, UiO Troels Gyde Jacobsen, UiS Vibeke Moe, HiOA Oppgave

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012.

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012. PROTOKOLL LUIS FAKULTETSSTYRE Torsdag 15. desember 2011 kl. 11.30 16.30 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna (leder) Rolf Aslaksrud Kristiansen (tilstede

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Institutt for helse og samfunn

Institutt for helse og samfunn Institutt for helse og samfunn Forslag til justert bemanningsplan Helsam (avdelingsstøtte integrert i administrativ organisering) Nr. Tittel (SKO) % Oppgaver Kvalifikasjonskrav Status Fellestjenester 520100

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Infrastruktur store søknader og prosjekter. Katrine Eldegard, INA

Infrastruktur store søknader og prosjekter. Katrine Eldegard, INA Infrastruktur store søknader og prosjekter Katrine Eldegard, INA Infrastruktur store søknader og prosjekter FU-NMBU seminar 20. okt. 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvordan skaffe

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH 02-09 godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor NOTAT Om: Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering 16. APRIL 2015 Informasjonsmøte FA 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Møte torsdag 16. oktober 2014, kl , møterom 301, Pilestredet 46. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Møte torsdag 16. oktober 2014, kl , møterom 301, Pilestredet 46. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 7/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 16. oktober 2014, kl. 14.00 15.15, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer