Til fakultetsstyret HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes Seksjon for FoU ved Fakultet for helsefag. 2. Seksjon for FOU ledes av en seksjonssjef, som rapporterer til fakultetsdirektør. 3. Stillingsressursene i dag overføres til Seksjon for FoU fra fakultetsdirektørens stab. 4. Endringen trer i kraft fra 1. august Innledning FoU-administrasjonen ved Fakultet for helsefag ivaretas i dag av to seniorrådgivere og en rådgiver som er organisatorisk plassert i stab til fakultetsdirektør. Endringer internt og eksternt (som vi kommer tilbake til under pkt.5) tilsier at dagens organisering av FoU-administrasjonen på fakultetet ikke er den best egnede til å til å oppfylle fakultetets og høgskolen strategiske målsetninger. Det foreslås å endre organiseringen av FoU-administrasjonen ved at det opprettes en Seksjon for FoU, ledet av en seksjonssjef. Vi vil i dette saksframlegget først opplyse om formell saksgang i saken. Nåværende organisering og saksområde for FoU-rådgiverne på fakultetet gjennomgås. Vi belyser deretter det vi mener er utfordringene med den nåværende organiseringen. Det redegjøres også kort for endringer i interne og eksterne forhold som har betydning for organiseringen av forskningsadministrasjon på fakultetet og hvordan en ny seksjonsorganisering kan bidra til å møte utfordringene. Det vil i dette saksframlegget ikke bli tatt opp detaljer i arbeidsdeling internt i den foreslåtte seksjonen. 2. Saksgang Det er i en omorganiseringssak viktig å sikre medbestemmelse for de berørte medarbeiderne. Medarbeiderne i FoU-administrasjonen har vært i løpende dialog med fakultetsdirektør i saken. I arbeidsmøter , og har de gitt verdifulle innspill til forslag til ny organisering. Dekanens ledergruppe ble orientert om forslaget i oktober 2013 og den ble også lagt fram i ledergruppens møte Ledergruppen stiller seg positiv til forslaget. Fakultetsdirektør la

2 også fram en orientering om forslaget i fakultetets FoU-utvalg FoU-utvalget stiller seg bak forslaget om en FoU-seksjon ved fakultetet. Informasjon om at dekan har bedt administrasjonen utrede organiseringen av FoU-rådgivningen, ble lagt fram for IDF-møtet på Fakultet for helsefag som en informasjonssak (se IDF-sak 46/2013 Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene). Saken legges fram for fakultetets IDF-møte som drøftingssak Under forutsetning av at Fakultetsstyret godkjenner forslaget til ny organisering i møtet , sendes saken til Høgskolestyret for vedtak våren Forut for behandling i Høgskolestyret legges saken fram for sentralt IDF-møte som forhandlingssak. Det tas sikte på at en omorganisering kan tre i kraft Nåværende organisering Pt består FoU-administrasjonen ved Fakultet for helsefag av to seniorrådgivere og en rådgiver som er organisatorisk plassert i stab til fakultetsdirektør. Det var ansatt en FoU-rådgiver på hhv Avdeling for sykepleie og Avdeling for helsefag ved HiO. Disse ble ved fusjonen plassert i stab til fakultetsdirektør ved nytt Fakultet for helsefag. I tillegg ble en ny FoU-rådgiver ansatt FoU-administrasjonens hovedoppgaver er å gi god forskningsstøtte til forskerne, støtte ledelsen i utvikling og oppfølging av fakultetets og høgskolens forskningsstrategi og drifte ph.d.-programmene. Forskningsadministrasjon innebærer i store trekk rådgiving til forskere, forskningsstrategisk og politisk planarbeid, utrednings- og analysearbeid, utvikling og oppfølging av juridiske/lovpålagte rutiner (datalagring, forskningsetikk etc.) og driftsoppgaver. Administrasjonen må være aktiv på eksterne arenaer for nasjonale og internasjonale strategier og politiske føringer. Hver medarbeider i FoU-administrasjonen har en selvstendig saksportefølje hver enkelt har ansvar for. Arbeidsoppgavene er i hovedsak fordelt ut fra at medarbeiderne i FoU-administrasjonen er kontaktpersoner ovenfor ulike institutter, noen arbeidsoppgaver er i tillegg fordelt ut fra kompetanseområde. Medarbeiderne har videre et ansvar til å gi koordinator oversikt over arbeidsoppgaver og status. For oversikt over arbeidsoppgaver i FoU-administrasjonen, se vedlegg 1 En seniorrådgiver har en koordinatorrolle i administrasjonen, men uten personal- og budsjettansvar. Hun koordinerer, følger opp, initierer endringer samt kommuniserer med ledelsen på områdene der alle rådgiverne har oppgaver. Koordinator sikrer daglig oppfølging av oppgaver i FoUadministrasjonen og har ansvar for at FoU-administrasjonen har fast ukentlig møte. Koordinator får oppgaver direkte fra dekan, prodekan for forskning og fakultetsdirektør, og har ansvar for jevnlige møter med forskningsdekanen for å sikre at fakultetets samlede FoU-portefølje ivaretas. Noen av møtene er med koordinator og forskningsdekan, noen møter er med forskningsdekan og alle i FoUadministrasjonen, men uten fakultetsdirektør. Koordinator vil kunne koble flere medarbeidere til oppgaven dersom det blir knapphet på tid, eller ved at en eller de andre har ferdigheter og kunnskaper som vil bidra til at oppgavene løses på en god måte, men har ikke personalansvar for de andre rådgiverne. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Fakultetsdirektørens stab for øvrig, består av fire personer som til sammen ivaretar fakultetsstyreoppgaver, IDF, utredninger, høringer, planer og rapporter, kvalitetssikring, kommunikasjonsoppgaver, nettredaksjon mm. 4. Utfordringer med nåværende organisering Utfordringene med nåværende organisering kan deles inn i tre hovedområder: 1) ledelsesforankring, 2) samarbeidsarenaer og 3) organisatorisk struktur. FoU-administrasjon er på et så stort fakultet som HF ikke en naturlig stabsfunksjon, men bør være linjeorganisert. Seksjonsorganisering er et virkemiddel for å oppnå dette. Når det gjelder ledelsesforankring og bruk av koordinatorrolle fører dagens organisering til at FoUadministrasjonen ofte blir utydelig i det administrative samarbeidet ved fakultetet, ettersom administrasjonen ikke har en faglig ledelse som deltar i seksjonssjefsmøter og utvidede lederseminarer. Fakultetsdirektøren, som er den formelle leder av FoU-administrasjonen, har ikke den detaljerte oversikten over feltet forskningsadministrasjon som er nødvendig for å bringe saker videre til de andre seksjonene/ledergruppen. Dette er ikke spesielt for FoU-administrasjon, fakultetsdirektør verken kan eller skal ha en slik detaljert oversikt over arbeidet som utføres i seksjonene for hhv økonomi, HR eller studieadministrasjon. Det er det de respektive seksjonssjefene som skal ha. I tillegg sist må det understrekes at koordinatorrollen er en uklar rolle som ikke har et definert mandat, og heller ikke er en del av organisasjonsstrukturen/linjen. Dagens organisering legger i for liten grad til rette for samarbeid med andre administrative seksjoner/enheter. Manglende samarbeidsarenaer i linjen fører til tunge administrative rutiner og prosesser. God forskningsstøtte mht. forskningsprosjekter og drift av ph.d.-programmene krever godt samarbeid mellom FoU-administrasjon, Seksjon STU (inkludert internasjonalisering) Seksjon for økonomi og Seksjon for HR. Alle de seksjonene har en seksjonssjef som inngår i fakultetsdirektørs ledergruppe, noe FoU-administrasjon ikke har. Samarbeidet med de andre seksjonene på fakultetet må fungere på tvers av linjeorganisasjonen og det er ikke det optimale for en driftssituasjon. Organiseringen gir heller ikke administrativ støtte til prodekan for forskning tilsvarende det prodekan for utdanning har ved seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering. Organisatorisk struktur på FoU-administrasjon på fakultetet speiler ikke organisatorisk struktur på sentralt nivå i institusjonen. Dette er en utfordring når det gjelder samarbeid mot sentralt nivå. Her kan nevnes at i fellesadministrasjonen er det Avdeling for forskning og bibliotek (Inkludert FoU-seksjon) og Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering. På fakultetene er det kun Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. Når det gjelder utvalgsstruktur, finner vi forskjeller som har betydning for ivaretagelse av administrative støttefunksjoner til utvalgene. Fakultetet har FoU-utvalg, doktorgradsutvalg og studieutvalg, men kun Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. 5. Endringer internt og eksternt etter fusjonen Fakultet for helsefag er HiOAs største og har i 2013 fått akkreditert en nytt ph.d.-program. Fakultetet har med det to ph.d.-programmer som skal driftes. Etter fusjonen har fakultetet også innført forskningsgrupper og økt det faglige samarbeidet både med helseforetakene og andre. HiOA har vedtatt universitetsstrategien 2020 som slår fast at høgskolen skal prioritere «forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU». Det er også et prioritert område «å utvikle en solid Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 forskningsinfrastruktur». Fakultet for helsefag har i sin strategiplan for perioden satt seg som mål å styrke forsknings- og utviklingsaktiviteten på fakultetet. Fakultetet har utfordringer på kompetanseprofilen, og andelen førstestillingskompetansen må øke, det samme gjelder publiseringsaktiviteten og ekstern finansering av prosjekter. Strategiplanen framhever også betydningen av å sikre effektiv forvaltning av FoU-ressursene gjennom profesjonell forskningsledelse og organisering. Nasjonale utviklingstrekk og føringer bidrar også til at forskningsstøtten må styrkes. Styret for Universitets- og høgskolerådet etablerte i juni 2013 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Nettverket sikrer kunnskapsutvikling innen FoU-administrasjon på universiteter og høgskoler i Norge og bidrar til en profesjonalisering av forskningsadministrasjon i UH-sektoren. I NFRs evaluering av norske fagmiljøer innenfor biologi, medisin og helsefag i 2011, ble det også understreket at administrativ støtte til planlegging og skriving av søknader om forskningsstøtte og gjennomføring av prosjekter burde være tilgjengelig for alle forskningsmiljøene. Helseforskningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Loven pålegger forskere og institusjonene mange oppgaver tilknyttet forskningsvirksomheten, herunder protokollføring, internkontroll, behandling i forskningsetiske komiteer, oppbevaring av datamateriale mm. Økende krav til oppgaver i og rundt forskningsprosjekter krever også en økt profesjonalisering innenfor FoUadministrasjon og rådgivning. Horisont 2020 /Horizon 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, med oppstart januar Horisont 2020 fokuserer innsatsen på tre felt, deriblant «forskning for å løse samfunnsutfordringer» der «helse» er en vesentlig del. Mange av forskningsgruppene ved fakultetet har tematikk som er meget relevante for programmet og fakultetet ønsker å satse på søknader om prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. En slik ekstra satsing inn mot rammeprogramfinansiering krever også økt innsats på støtte til både skriving av søknader og oppfølging av prosjektene, og utgjør et ansvarsområde som krever spesiell kompetanse, oppfølging og styring. Utviklingen internt og eksternt gjør at FoU-administrasjonen må ivareta en omfattende og variert oppgaveportefølje, som kan kategoriseres her (ikke uttømmende liste): Ph.d.-programmene: o Systematisk tildeling av stipendiatstillinger o Utvikle rutiner til tildeling og tilsetting o Utvikle og forvalte to emneporteføljen til to ph.d.-program o Rutiner for gjennomføring av disputaser Forskningsorganisasjon: o Instituttlederstøtte til å utvikle forskningspolicy på instituttnivå o Forskningsgrupper og ivareta forskningsgruppelederne o Policy og forvaltning strategiske midler HiOA og fakultetet o Eksterne finansieringskilder oversikt og kompetanse Individuell forskningsstøtte: o Bistå forskere (grupper og enkeltforskere) i søknadsskriving o Analysere tilslag o Analyseres avslag Ivareta krav jf helseforskningslovene, hvor institusjonene har et stort ansvar Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Søknader til Regionale etiske komiteer og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Sikker lagring og korrekt tilgang til forskningsdata FoU-administrasjon har utviklet seg til å utgjøre en egen administrativ profesjon på linje med HR, økonomi og studieadministrasjon, og trenger faglig fellesskap og en leder med FOU-administrativ erfaring og kompetanse, for å kunne drifte og støtte alle oppgavene på en god måte. 6. Forslag til organisering av ny seksjon Økt satsning på forskning og utvikling er viktig for høgskolens overordnede strategiske målsetning i Strategi For å nå de strategiske målene til fakultetet og høgskolen innen FoU, må det finnes et administrativt støtteapparat som legger til rette for dette. Dette gjelder i hovedsak solid forskningsstøtte, men også samarbeid med ledelsen og andre administrative enheter (internt og eksternt). Det foreslås derfor å opprette en egen seksjon for FoU-administrasjon og rådgivning ved Fakultet for helsefag, kalt Seksjon for FoU. Det foreslås at seksjonen skal ledes av en seksjonssjef med personalansvar, og som rapporterer til fakultetsdirektør. En egen seksjon for FoU-administrasjon vil tydeliggjøre FoU som den kjernevirksomheten den er og bidra til å gjøre tjenestene bedre kjent og tilgjengelig overfor brukergruppen, som i hovedsak er fakultetets egne faglige ansatte. Ny organisatorisk struktur vil gi en direkte og tydeligere og bedre samarbeidsarenaer med andre administrative enheter og ledelse ved fakultetet, HiOA sentralt og eksterne UH-institusjoner med tilsvarende organisatorisk struktur. Organiseringen vil bedre matche øvrig organisasjonsstruktur og utvalgsstruktur. Det ble fastsatt i fusjonsvedtaket at hvert fakultet skulle ha seksjon for hhv HR, økonomi og studieadministrasjon. Forslaget her avviker derfor fra den hovedstrukturen som i sin tid ble lagt til grunn for organiseringen av det administrative arbeidet. Det er imidlertid skjedd så mye i og utenfor organisasjonen siden fusjonstidspunktet, at det er tilrådelig å tenke nytt om organiseringen av fakultetets administrasjon. Vi viser bl.a. til at det ved fakultet LUI i tiden etter fusjonen er etablert en egen seksjon for oppdragsvirksomhet (S-sak 28/2012, vedtatt i Høgskolestyret 26. juni 2012). Vi viser også til at det ble etablert ny seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet LUI (S-sak 17/2013, vedtatt i Høgskolestyret 11. juni 2013). Hovedstrukturen ved det fakultetet er således allerede endret etter fusjonstidspunktet. En seksjonssjef vil ha områdeansvar for FoU-administrasjon og rådgivning og vil kunne drive dette området med en spesialkompetanse som fakultetsdirektør ikke forutsettes å kunne ivareta. En egen seksjon vil avlaste fakultetsdirektøren og vil også medføre at enheten i større grad kan trekkes med i fakultetets samlede ledelse. Det forutsettes også at hvis seksjonen får en egen leder, vil det føre til raskere saksbehandling og avgjørelser enn det som er mulig å få til i dag, når det er fakultetsdirektør som er ansvarlig. Seksjonssjef gir tydeligere ansvar, myndighet og samarbeid med øvrige seksjoner om oppgaver i skjæringspunktet mellom seksjonene. Det vil gi bedre håndtering av både drifts- og strategiske oppgaver og vil føre til en profesjonalisering av forskningsadministrasjon for å gi maksimal forskningsstøtte. Dette er oppgaver som en koordinatorrolle ikke kan ivareta. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Det ble i forbindelse med fusjonen foreslått at lederspenn for administrative ledere bør begrenses opp til 20 personer. Det foreslås her en ny leder for en seksjon med per i dag 3 ansatte. Denne lederen skal ha egen saksportefølje, det er ikke kun strategiledelse. Det er imidlertid ikke bare antall medarbeidere som bør ligge til grunn for hvorvidt arbeidet bør organiseres i en egen seksjon. Det er også hensiktsmessig å skille ut visse funksjoner som grunnlag for en slik enhet. I dag har FoUadministrasjonen en koordinator på seniorrådgivernivå som utfører en del av de oppgavene som vil tilfalle en seksjonssjef. Når det gjelder stillingsbeskrivelse for en seksjonssjef, så er det tilsettingsorganet på høgskolen som godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Det understrekes at det ikke foreslås å innføre et nytt ledernivå, det foreslås å gi FoU-administrasjon en lederfunksjon tilsvarende øvrige administrative funksjoner på fakultetet. Det er imidlertid slik at utlysing av en stilling som seksjonssjef vil bety behov for økte ressurser. Det må derfor understrekes at dette er en lederstilling som vil ha høy grad av egen saksportefølje innenfor seksjonens ansvarsområde. FoU-administrasjon på fakultetet må styrkes med studieadministrativ kompetanse. Det er imidlertid begrunnet i støtte til ph.d. programmene (nytt ph.d. program opprettet høsten 2013) og ikke pga. opprettelse av ny seksjon. Studieadministrativ støtte til ph.d.-programmene er helt nødvendig, uansett organisering. De interne og eksterne utviklingstrekkene som er kort berørt tidligere i saksframlegget, viser et økt behov for spesialisering innenfor juridiske, prosjektøkonomiske, tekniske, forskningsadministrative og forskningsetiske områder. Dette krever økt kompetanse, og bedre utvikling og forvaltning av denne kompetansen. For å ivareta disse økte og økende kravene, vil et eget ansvarsområde innenfor en seksjon bidra til dette og med det, bidra til å nå de overordnede strategiske målene for fakultetet. Det forutsettes at en ny seksjon med eget ansvarsområde vil legge til rette for bedre samarbeid med ledergruppen, andre seksjonssjefer og til FoU sentralt ved HiOA og sikre fakultetet en bedre kontaktflate for å utvikle enklere administrative rutiner. Det forutsettes også at det vil gi bedre kontaktpunkt for ledelse og forskere, og eksterne institusjoner. Egen seksjon med personalansvar innenfor seksjonen kan bidra til gi bedre utnyttelse av ressursene pga. tettere oppfølging og mer robust støtte til drift og utvikling av ph.d.-programmene og støtte til faglig ledelse av programmene. Nina Waaler Kristin Nordseth Vedlegg: 1. Oversikt over arbeidsoppgaver i FoU-administrasjonen i dag For mer informasjon om NARMA: Info om NFR-evalueringen finnes her: skning/ ?lang=no Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Vedlegg 1 Oversikt over arbeidsområder innenfor FoU-administrasjon Overordnet Bistå dekanatet i forskningspolitisk-/strategisk planarbeid og forskningsledelse Bistå dekanatet i utrednings- og analysearbeid knyttet til feltet Følge opp fakultetets kontakt med andre fakulteter, finansieringskilder (NFR, EU) samt evt. departementer, direktorat og helseforetak Internt rettet Rådgivning for forskere og instituttledere generelt Kontaktperson/brukerveiledning for Cristin FoU-tid søknader FoU-workshop Rapporter om forskningsaktivitet Eksternt rettet Forskningsformidling, internasjonalisering Forskerutveksling, inkl ph.d.-kandidater Innovasjon/entreprenørskap/kommersialisering/PR Samarbeidsavtaler FoU Utvalg Administrativ støtte til og drifting av FoU-utvalget og Doktorgradsutvalget Medlem av FUS (forskerutdanningssekretariatet) v/hioa Ph.d.programmene Implementering av ph.d. i helsevitenskap: budsjett, promotering, opptaksrutiner mm Administrativ støtte til faglig leder og all oppfølging av ph.d.-kandidater på to programmer Intern finansiering Strategiske midler fra HiOA og HF innen FoU Kommunikasjon med Seksjon for økonomi om rammer og bruk og overføring av midler Utforming av utlysning, justeringer av utlysning i samarbeid med utvalg oa Søknadsskjema, sortere og rangere Innstilling til utvalg, dekan oa Kommunikasjon med søkerne Ekstern finansering Søknader om ekstern finansiering: informasjon om utlysninger, søknadsveiledning/kvalitetssikring, oppstartmøter, kontraktsinngåelse, informasjon og veiledning om rapportering, generell oppfølging av eksternt finansierte prosjekter Strategisk arbeid mot Forskningsrådet og EU (Horisont 2020) Informasjonsarbeid på nett Utvikling av informasjon på nett og publisering/oppfølging av nødvendig informasjon FoU-sider, forskningsgruppene, forskerprofiler, instituttprofilering mm Prosjektdata Oppfølging av krav jf Helseforskningsloven Prosjektportefølje, kontrollrutiner, informasjon til forskere og studenter Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Oppfølging av enkeltprosjekter Informasjonssikkerhet og arkivering av prosjektdata Informasjon og prosjektstøtte til forskere og studenter Oversikt over prosjektporteføljen til HF mht Regional etisk komite og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Orienteringssaker: a) Kvalitetssikring og NOKUT b) Status for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg

Orienteringssaker: a) Kvalitetssikring og NOKUT b) Status for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag, 7. januar 2014 kl 13.10 Møtet varte til kl. 15.10 Til stede: Hilde Lurås Sølvi Andersen Suzanne Bancel Faiza Iqbal Jakob Loe Vibeke Lohne Finn Nortvedt

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N Dato: 17.04.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Mona Kolstø Otnæss Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl. 12-16 i p32, N100.037 Til

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037 Dato: 11.06.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Detaljer

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter 2 campus 9 bygninger Dekan Dir Stab SS ØK SS SA SS HR Pro

Detaljer

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse. Til: Studiedirektør marianne.brattland@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag Dato: 20. mai 2014 Vår ref.: 2014/1755 Saksbehandler: Ewelyn Jordal, ewelyn.jordal@hioa.no Deres ref.: 2014/1755 Høringssvar: Fornyelse

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N Dato: 25.9.2014 Vår ref.: 2013/5691 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl. 12-14.40 i P32,

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner Bakgrunn

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner Bakgrunn 1 FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Forskningsadministrasjonen, seniorrådgiver Katrine Ore Sakstype: O Arkivsaksnr: Vedlegg: Rutine for håndtering av avvik som

Detaljer

Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov

Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov IT-forum 20.05.2010 IT-forum 20. mai 2010 Arbeidsgruppens sammensetning Prorektor Berit Rokne (leder) Prodekan Robert Bjerknes, MOF

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl i p32, N Dato: 10.05.2016 Vår ref.: 16/00277 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl. 9.00 11.40 i p32, N100.037

Detaljer

Opplæringsbehov etter helseforskningsloven

Opplæringsbehov etter helseforskningsloven Opplæringsbehov etter helseforskningsloven Juridisk seniorrådgiver Jannicke Hudson Seksjon for forskningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Kort om helseforskningsloven Legger

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl i p32, N Dato: 07.05.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl. 9.30-13 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

fakultetsadministrasjonen ved HF

fakultetsadministrasjonen ved HF Forslag Omorganisering til oppfølging av av den fakultetsadministrasjonen ved HF administrativ bemanningsplan ved HF Presentasjon av rapport fra prosjektgruppe. Allmøte 30.04.14 Agenda 1) Bakgrunn 2) Prosjektgruppens

Detaljer

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen UNIVERSITETET I BERGEN Oppfølging av den administrative bemanningsplanen Allmøte 20. november 2013 Fakultetsdirektør Trine Moe Assisterende fakultetsdirektør Kim Ove Hommen Dagsorden Bakgrunn Prosjektgruppens

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Til fakultetsrådet Dato: 21. oktober 2015 DISKUSJONSSAK Saksnr.: SAK 03/15 Journalnr.: 14/05865 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Administrasjonen fakultetsdirektør. Administrasjonen seksjonssjef HR

Administrasjonen fakultetsdirektør. Administrasjonen seksjonssjef HR Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 2. januar 2014 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Simen Nørstebø Anne K. Blikra Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Ingunn Haavardsholm Hilde

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning Notat Dato: 05.11.2015 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Underveis-prosjektet@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell Innledning Det vises

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 22. september 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 22. september 2015 kl i p32, N Dato: 22.09.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 22. september 2015 kl. 9.00-11.10 i p32,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring

Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring Randi Østhus, seniorrådgiver UiT Norges arktiske universitet Introduksjonsseminar

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Notat Dato: 04.11.2015 Saksnr.:14/05865 Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Saksbehandler: Hilde Doksrød,, e-post: Hilde.Doksrod@hioa.no Høringssvar

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen HiOA Personlig og konfidensielt Innhold Kapittel Tittel Side 1 Tjenester i studieadministrasjonen 1 2 Internasjonalisering 2 3 Informasjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com Forskerstøtte Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet colourbox.com Forskningsseksjon som rådgiver Prosjektadministrasjon Kontrakter Søknadsskriving pre-award post-award CV-bygging Prosjektbygging

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Høgskolen i Oslo Helseforskningsloven 1. juli 2009 Bakgrunn UHR oppfølging

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK Bemanningsplanen gjelder administrative stillinger ved følgende enheter: 1. Institutter: 1.1. Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi

Detaljer

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet. Ny kunnskap for bedre helse. ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan. 1 Dette møtet handler om Framtidens fakultet-prosjektet

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. Møtedato: 03.03.2017 Notatdato: 17.02.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Til stede: Nina Waaler Dekan (ikke tilstede under informasjonssaker 23-24) Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Anne K. Blikra

Detaljer

HiST 2020 Notat til styringsgruppen

HiST 2020 Notat til styringsgruppen HiST 2020 Notat til styringsgruppen Om Utkast til presisering av mandat punkt 1-5 til diskusjon i styringsgruppen Til Styringsgruppen Fra Tor Busch Dato 16.01.13 Mandat 1: Høgskolens avdelingsstruktur

Detaljer

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Tirsdag 16. juni kl 13-15 Sted: Rom 308 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

6/2009. Interimsstyret. Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: /309 JFO001/011.

6/2009. Interimsstyret. Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: /309 JFO001/011. 6/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17.03.2009 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 ORGANISASJONSPLAN FOR ADMINISTRASJONEN Bakgrunn

Detaljer

Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til annet arbeidssted på det nye universitetet.

Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til annet arbeidssted på det nye universitetet. Plan for innplasseringer og omstillingssamtaler (når organisasjons- og bemanningsplan foreligger) Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Til stede: Hilde Lurås (leder) Sølvi Andersen Finn Nortvedt Audun Sanderud Stine Marie Ulven Lars Helliksen Oda Cecilie Pettersen Grip Carl Alexander

Detaljer