Til fakultetsstyret HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes Seksjon for FoU ved Fakultet for helsefag. 2. Seksjon for FOU ledes av en seksjonssjef, som rapporterer til fakultetsdirektør. 3. Stillingsressursene i dag overføres til Seksjon for FoU fra fakultetsdirektørens stab. 4. Endringen trer i kraft fra 1. august Innledning FoU-administrasjonen ved Fakultet for helsefag ivaretas i dag av to seniorrådgivere og en rådgiver som er organisatorisk plassert i stab til fakultetsdirektør. Endringer internt og eksternt (som vi kommer tilbake til under pkt.5) tilsier at dagens organisering av FoU-administrasjonen på fakultetet ikke er den best egnede til å til å oppfylle fakultetets og høgskolen strategiske målsetninger. Det foreslås å endre organiseringen av FoU-administrasjonen ved at det opprettes en Seksjon for FoU, ledet av en seksjonssjef. Vi vil i dette saksframlegget først opplyse om formell saksgang i saken. Nåværende organisering og saksområde for FoU-rådgiverne på fakultetet gjennomgås. Vi belyser deretter det vi mener er utfordringene med den nåværende organiseringen. Det redegjøres også kort for endringer i interne og eksterne forhold som har betydning for organiseringen av forskningsadministrasjon på fakultetet og hvordan en ny seksjonsorganisering kan bidra til å møte utfordringene. Det vil i dette saksframlegget ikke bli tatt opp detaljer i arbeidsdeling internt i den foreslåtte seksjonen. 2. Saksgang Det er i en omorganiseringssak viktig å sikre medbestemmelse for de berørte medarbeiderne. Medarbeiderne i FoU-administrasjonen har vært i løpende dialog med fakultetsdirektør i saken. I arbeidsmøter , og har de gitt verdifulle innspill til forslag til ny organisering. Dekanens ledergruppe ble orientert om forslaget i oktober 2013 og den ble også lagt fram i ledergruppens møte Ledergruppen stiller seg positiv til forslaget. Fakultetsdirektør la

2 også fram en orientering om forslaget i fakultetets FoU-utvalg FoU-utvalget stiller seg bak forslaget om en FoU-seksjon ved fakultetet. Informasjon om at dekan har bedt administrasjonen utrede organiseringen av FoU-rådgivningen, ble lagt fram for IDF-møtet på Fakultet for helsefag som en informasjonssak (se IDF-sak 46/2013 Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene). Saken legges fram for fakultetets IDF-møte som drøftingssak Under forutsetning av at Fakultetsstyret godkjenner forslaget til ny organisering i møtet , sendes saken til Høgskolestyret for vedtak våren Forut for behandling i Høgskolestyret legges saken fram for sentralt IDF-møte som forhandlingssak. Det tas sikte på at en omorganisering kan tre i kraft Nåværende organisering Pt består FoU-administrasjonen ved Fakultet for helsefag av to seniorrådgivere og en rådgiver som er organisatorisk plassert i stab til fakultetsdirektør. Det var ansatt en FoU-rådgiver på hhv Avdeling for sykepleie og Avdeling for helsefag ved HiO. Disse ble ved fusjonen plassert i stab til fakultetsdirektør ved nytt Fakultet for helsefag. I tillegg ble en ny FoU-rådgiver ansatt FoU-administrasjonens hovedoppgaver er å gi god forskningsstøtte til forskerne, støtte ledelsen i utvikling og oppfølging av fakultetets og høgskolens forskningsstrategi og drifte ph.d.-programmene. Forskningsadministrasjon innebærer i store trekk rådgiving til forskere, forskningsstrategisk og politisk planarbeid, utrednings- og analysearbeid, utvikling og oppfølging av juridiske/lovpålagte rutiner (datalagring, forskningsetikk etc.) og driftsoppgaver. Administrasjonen må være aktiv på eksterne arenaer for nasjonale og internasjonale strategier og politiske føringer. Hver medarbeider i FoU-administrasjonen har en selvstendig saksportefølje hver enkelt har ansvar for. Arbeidsoppgavene er i hovedsak fordelt ut fra at medarbeiderne i FoU-administrasjonen er kontaktpersoner ovenfor ulike institutter, noen arbeidsoppgaver er i tillegg fordelt ut fra kompetanseområde. Medarbeiderne har videre et ansvar til å gi koordinator oversikt over arbeidsoppgaver og status. For oversikt over arbeidsoppgaver i FoU-administrasjonen, se vedlegg 1 En seniorrådgiver har en koordinatorrolle i administrasjonen, men uten personal- og budsjettansvar. Hun koordinerer, følger opp, initierer endringer samt kommuniserer med ledelsen på områdene der alle rådgiverne har oppgaver. Koordinator sikrer daglig oppfølging av oppgaver i FoUadministrasjonen og har ansvar for at FoU-administrasjonen har fast ukentlig møte. Koordinator får oppgaver direkte fra dekan, prodekan for forskning og fakultetsdirektør, og har ansvar for jevnlige møter med forskningsdekanen for å sikre at fakultetets samlede FoU-portefølje ivaretas. Noen av møtene er med koordinator og forskningsdekan, noen møter er med forskningsdekan og alle i FoUadministrasjonen, men uten fakultetsdirektør. Koordinator vil kunne koble flere medarbeidere til oppgaven dersom det blir knapphet på tid, eller ved at en eller de andre har ferdigheter og kunnskaper som vil bidra til at oppgavene løses på en god måte, men har ikke personalansvar for de andre rådgiverne. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Fakultetsdirektørens stab for øvrig, består av fire personer som til sammen ivaretar fakultetsstyreoppgaver, IDF, utredninger, høringer, planer og rapporter, kvalitetssikring, kommunikasjonsoppgaver, nettredaksjon mm. 4. Utfordringer med nåværende organisering Utfordringene med nåværende organisering kan deles inn i tre hovedområder: 1) ledelsesforankring, 2) samarbeidsarenaer og 3) organisatorisk struktur. FoU-administrasjon er på et så stort fakultet som HF ikke en naturlig stabsfunksjon, men bør være linjeorganisert. Seksjonsorganisering er et virkemiddel for å oppnå dette. Når det gjelder ledelsesforankring og bruk av koordinatorrolle fører dagens organisering til at FoUadministrasjonen ofte blir utydelig i det administrative samarbeidet ved fakultetet, ettersom administrasjonen ikke har en faglig ledelse som deltar i seksjonssjefsmøter og utvidede lederseminarer. Fakultetsdirektøren, som er den formelle leder av FoU-administrasjonen, har ikke den detaljerte oversikten over feltet forskningsadministrasjon som er nødvendig for å bringe saker videre til de andre seksjonene/ledergruppen. Dette er ikke spesielt for FoU-administrasjon, fakultetsdirektør verken kan eller skal ha en slik detaljert oversikt over arbeidet som utføres i seksjonene for hhv økonomi, HR eller studieadministrasjon. Det er det de respektive seksjonssjefene som skal ha. I tillegg sist må det understrekes at koordinatorrollen er en uklar rolle som ikke har et definert mandat, og heller ikke er en del av organisasjonsstrukturen/linjen. Dagens organisering legger i for liten grad til rette for samarbeid med andre administrative seksjoner/enheter. Manglende samarbeidsarenaer i linjen fører til tunge administrative rutiner og prosesser. God forskningsstøtte mht. forskningsprosjekter og drift av ph.d.-programmene krever godt samarbeid mellom FoU-administrasjon, Seksjon STU (inkludert internasjonalisering) Seksjon for økonomi og Seksjon for HR. Alle de seksjonene har en seksjonssjef som inngår i fakultetsdirektørs ledergruppe, noe FoU-administrasjon ikke har. Samarbeidet med de andre seksjonene på fakultetet må fungere på tvers av linjeorganisasjonen og det er ikke det optimale for en driftssituasjon. Organiseringen gir heller ikke administrativ støtte til prodekan for forskning tilsvarende det prodekan for utdanning har ved seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering. Organisatorisk struktur på FoU-administrasjon på fakultetet speiler ikke organisatorisk struktur på sentralt nivå i institusjonen. Dette er en utfordring når det gjelder samarbeid mot sentralt nivå. Her kan nevnes at i fellesadministrasjonen er det Avdeling for forskning og bibliotek (Inkludert FoU-seksjon) og Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering. På fakultetene er det kun Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. Når det gjelder utvalgsstruktur, finner vi forskjeller som har betydning for ivaretagelse av administrative støttefunksjoner til utvalgene. Fakultetet har FoU-utvalg, doktorgradsutvalg og studieutvalg, men kun Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. 5. Endringer internt og eksternt etter fusjonen Fakultet for helsefag er HiOAs største og har i 2013 fått akkreditert en nytt ph.d.-program. Fakultetet har med det to ph.d.-programmer som skal driftes. Etter fusjonen har fakultetet også innført forskningsgrupper og økt det faglige samarbeidet både med helseforetakene og andre. HiOA har vedtatt universitetsstrategien 2020 som slår fast at høgskolen skal prioritere «forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU». Det er også et prioritert område «å utvikle en solid Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 forskningsinfrastruktur». Fakultet for helsefag har i sin strategiplan for perioden satt seg som mål å styrke forsknings- og utviklingsaktiviteten på fakultetet. Fakultetet har utfordringer på kompetanseprofilen, og andelen førstestillingskompetansen må øke, det samme gjelder publiseringsaktiviteten og ekstern finansering av prosjekter. Strategiplanen framhever også betydningen av å sikre effektiv forvaltning av FoU-ressursene gjennom profesjonell forskningsledelse og organisering. Nasjonale utviklingstrekk og føringer bidrar også til at forskningsstøtten må styrkes. Styret for Universitets- og høgskolerådet etablerte i juni 2013 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Nettverket sikrer kunnskapsutvikling innen FoU-administrasjon på universiteter og høgskoler i Norge og bidrar til en profesjonalisering av forskningsadministrasjon i UH-sektoren. I NFRs evaluering av norske fagmiljøer innenfor biologi, medisin og helsefag i 2011, ble det også understreket at administrativ støtte til planlegging og skriving av søknader om forskningsstøtte og gjennomføring av prosjekter burde være tilgjengelig for alle forskningsmiljøene. Helseforskningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Loven pålegger forskere og institusjonene mange oppgaver tilknyttet forskningsvirksomheten, herunder protokollføring, internkontroll, behandling i forskningsetiske komiteer, oppbevaring av datamateriale mm. Økende krav til oppgaver i og rundt forskningsprosjekter krever også en økt profesjonalisering innenfor FoUadministrasjon og rådgivning. Horisont 2020 /Horizon 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, med oppstart januar Horisont 2020 fokuserer innsatsen på tre felt, deriblant «forskning for å løse samfunnsutfordringer» der «helse» er en vesentlig del. Mange av forskningsgruppene ved fakultetet har tematikk som er meget relevante for programmet og fakultetet ønsker å satse på søknader om prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. En slik ekstra satsing inn mot rammeprogramfinansiering krever også økt innsats på støtte til både skriving av søknader og oppfølging av prosjektene, og utgjør et ansvarsområde som krever spesiell kompetanse, oppfølging og styring. Utviklingen internt og eksternt gjør at FoU-administrasjonen må ivareta en omfattende og variert oppgaveportefølje, som kan kategoriseres her (ikke uttømmende liste): Ph.d.-programmene: o Systematisk tildeling av stipendiatstillinger o Utvikle rutiner til tildeling og tilsetting o Utvikle og forvalte to emneporteføljen til to ph.d.-program o Rutiner for gjennomføring av disputaser Forskningsorganisasjon: o Instituttlederstøtte til å utvikle forskningspolicy på instituttnivå o Forskningsgrupper og ivareta forskningsgruppelederne o Policy og forvaltning strategiske midler HiOA og fakultetet o Eksterne finansieringskilder oversikt og kompetanse Individuell forskningsstøtte: o Bistå forskere (grupper og enkeltforskere) i søknadsskriving o Analysere tilslag o Analyseres avslag Ivareta krav jf helseforskningslovene, hvor institusjonene har et stort ansvar Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Søknader til Regionale etiske komiteer og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Sikker lagring og korrekt tilgang til forskningsdata FoU-administrasjon har utviklet seg til å utgjøre en egen administrativ profesjon på linje med HR, økonomi og studieadministrasjon, og trenger faglig fellesskap og en leder med FOU-administrativ erfaring og kompetanse, for å kunne drifte og støtte alle oppgavene på en god måte. 6. Forslag til organisering av ny seksjon Økt satsning på forskning og utvikling er viktig for høgskolens overordnede strategiske målsetning i Strategi For å nå de strategiske målene til fakultetet og høgskolen innen FoU, må det finnes et administrativt støtteapparat som legger til rette for dette. Dette gjelder i hovedsak solid forskningsstøtte, men også samarbeid med ledelsen og andre administrative enheter (internt og eksternt). Det foreslås derfor å opprette en egen seksjon for FoU-administrasjon og rådgivning ved Fakultet for helsefag, kalt Seksjon for FoU. Det foreslås at seksjonen skal ledes av en seksjonssjef med personalansvar, og som rapporterer til fakultetsdirektør. En egen seksjon for FoU-administrasjon vil tydeliggjøre FoU som den kjernevirksomheten den er og bidra til å gjøre tjenestene bedre kjent og tilgjengelig overfor brukergruppen, som i hovedsak er fakultetets egne faglige ansatte. Ny organisatorisk struktur vil gi en direkte og tydeligere og bedre samarbeidsarenaer med andre administrative enheter og ledelse ved fakultetet, HiOA sentralt og eksterne UH-institusjoner med tilsvarende organisatorisk struktur. Organiseringen vil bedre matche øvrig organisasjonsstruktur og utvalgsstruktur. Det ble fastsatt i fusjonsvedtaket at hvert fakultet skulle ha seksjon for hhv HR, økonomi og studieadministrasjon. Forslaget her avviker derfor fra den hovedstrukturen som i sin tid ble lagt til grunn for organiseringen av det administrative arbeidet. Det er imidlertid skjedd så mye i og utenfor organisasjonen siden fusjonstidspunktet, at det er tilrådelig å tenke nytt om organiseringen av fakultetets administrasjon. Vi viser bl.a. til at det ved fakultet LUI i tiden etter fusjonen er etablert en egen seksjon for oppdragsvirksomhet (S-sak 28/2012, vedtatt i Høgskolestyret 26. juni 2012). Vi viser også til at det ble etablert ny seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet LUI (S-sak 17/2013, vedtatt i Høgskolestyret 11. juni 2013). Hovedstrukturen ved det fakultetet er således allerede endret etter fusjonstidspunktet. En seksjonssjef vil ha områdeansvar for FoU-administrasjon og rådgivning og vil kunne drive dette området med en spesialkompetanse som fakultetsdirektør ikke forutsettes å kunne ivareta. En egen seksjon vil avlaste fakultetsdirektøren og vil også medføre at enheten i større grad kan trekkes med i fakultetets samlede ledelse. Det forutsettes også at hvis seksjonen får en egen leder, vil det føre til raskere saksbehandling og avgjørelser enn det som er mulig å få til i dag, når det er fakultetsdirektør som er ansvarlig. Seksjonssjef gir tydeligere ansvar, myndighet og samarbeid med øvrige seksjoner om oppgaver i skjæringspunktet mellom seksjonene. Det vil gi bedre håndtering av både drifts- og strategiske oppgaver og vil føre til en profesjonalisering av forskningsadministrasjon for å gi maksimal forskningsstøtte. Dette er oppgaver som en koordinatorrolle ikke kan ivareta. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Det ble i forbindelse med fusjonen foreslått at lederspenn for administrative ledere bør begrenses opp til 20 personer. Det foreslås her en ny leder for en seksjon med per i dag 3 ansatte. Denne lederen skal ha egen saksportefølje, det er ikke kun strategiledelse. Det er imidlertid ikke bare antall medarbeidere som bør ligge til grunn for hvorvidt arbeidet bør organiseres i en egen seksjon. Det er også hensiktsmessig å skille ut visse funksjoner som grunnlag for en slik enhet. I dag har FoUadministrasjonen en koordinator på seniorrådgivernivå som utfører en del av de oppgavene som vil tilfalle en seksjonssjef. Når det gjelder stillingsbeskrivelse for en seksjonssjef, så er det tilsettingsorganet på høgskolen som godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Det understrekes at det ikke foreslås å innføre et nytt ledernivå, det foreslås å gi FoU-administrasjon en lederfunksjon tilsvarende øvrige administrative funksjoner på fakultetet. Det er imidlertid slik at utlysing av en stilling som seksjonssjef vil bety behov for økte ressurser. Det må derfor understrekes at dette er en lederstilling som vil ha høy grad av egen saksportefølje innenfor seksjonens ansvarsområde. FoU-administrasjon på fakultetet må styrkes med studieadministrativ kompetanse. Det er imidlertid begrunnet i støtte til ph.d. programmene (nytt ph.d. program opprettet høsten 2013) og ikke pga. opprettelse av ny seksjon. Studieadministrativ støtte til ph.d.-programmene er helt nødvendig, uansett organisering. De interne og eksterne utviklingstrekkene som er kort berørt tidligere i saksframlegget, viser et økt behov for spesialisering innenfor juridiske, prosjektøkonomiske, tekniske, forskningsadministrative og forskningsetiske områder. Dette krever økt kompetanse, og bedre utvikling og forvaltning av denne kompetansen. For å ivareta disse økte og økende kravene, vil et eget ansvarsområde innenfor en seksjon bidra til dette og med det, bidra til å nå de overordnede strategiske målene for fakultetet. Det forutsettes at en ny seksjon med eget ansvarsområde vil legge til rette for bedre samarbeid med ledergruppen, andre seksjonssjefer og til FoU sentralt ved HiOA og sikre fakultetet en bedre kontaktflate for å utvikle enklere administrative rutiner. Det forutsettes også at det vil gi bedre kontaktpunkt for ledelse og forskere, og eksterne institusjoner. Egen seksjon med personalansvar innenfor seksjonen kan bidra til gi bedre utnyttelse av ressursene pga. tettere oppfølging og mer robust støtte til drift og utvikling av ph.d.-programmene og støtte til faglig ledelse av programmene. Nina Waaler Kristin Nordseth Vedlegg: 1. Oversikt over arbeidsoppgaver i FoU-administrasjonen i dag For mer informasjon om NARMA: Info om NFR-evalueringen finnes her: skning/ ?lang=no Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Vedlegg 1 Oversikt over arbeidsområder innenfor FoU-administrasjon Overordnet Bistå dekanatet i forskningspolitisk-/strategisk planarbeid og forskningsledelse Bistå dekanatet i utrednings- og analysearbeid knyttet til feltet Følge opp fakultetets kontakt med andre fakulteter, finansieringskilder (NFR, EU) samt evt. departementer, direktorat og helseforetak Internt rettet Rådgivning for forskere og instituttledere generelt Kontaktperson/brukerveiledning for Cristin FoU-tid søknader FoU-workshop Rapporter om forskningsaktivitet Eksternt rettet Forskningsformidling, internasjonalisering Forskerutveksling, inkl ph.d.-kandidater Innovasjon/entreprenørskap/kommersialisering/PR Samarbeidsavtaler FoU Utvalg Administrativ støtte til og drifting av FoU-utvalget og Doktorgradsutvalget Medlem av FUS (forskerutdanningssekretariatet) v/hioa Ph.d.programmene Implementering av ph.d. i helsevitenskap: budsjett, promotering, opptaksrutiner mm Administrativ støtte til faglig leder og all oppfølging av ph.d.-kandidater på to programmer Intern finansiering Strategiske midler fra HiOA og HF innen FoU Kommunikasjon med Seksjon for økonomi om rammer og bruk og overføring av midler Utforming av utlysning, justeringer av utlysning i samarbeid med utvalg oa Søknadsskjema, sortere og rangere Innstilling til utvalg, dekan oa Kommunikasjon med søkerne Ekstern finansering Søknader om ekstern finansiering: informasjon om utlysninger, søknadsveiledning/kvalitetssikring, oppstartmøter, kontraktsinngåelse, informasjon og veiledning om rapportering, generell oppfølging av eksternt finansierte prosjekter Strategisk arbeid mot Forskningsrådet og EU (Horisont 2020) Informasjonsarbeid på nett Utvikling av informasjon på nett og publisering/oppfølging av nødvendig informasjon FoU-sider, forskningsgruppene, forskerprofiler, instituttprofilering mm Prosjektdata Oppfølging av krav jf Helseforskningsloven Prosjektportefølje, kontrollrutiner, informasjon til forskere og studenter Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Oppfølging av enkeltprosjekter Informasjonssikkerhet og arkivering av prosjektdata Informasjon og prosjektstøtte til forskere og studenter Oversikt over prosjektporteføljen til HF mht Regional etisk komite og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037 Dato: 11.06.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner Bakgrunn

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner Bakgrunn 1 FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Forskningsadministrasjonen, seniorrådgiver Katrine Ore Sakstype: O Arkivsaksnr: Vedlegg: Rutine for håndtering av avvik som

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring

Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring Randi Østhus, seniorrådgiver UiT Norges arktiske universitet Introduksjonsseminar

Detaljer

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com Forskerstøtte Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet colourbox.com Forskningsseksjon som rådgiver Prosjektadministrasjon Kontrakter Søknadsskriving pre-award post-award CV-bygging Prosjektbygging

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til annet arbeidssted på det nye universitetet.

Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til annet arbeidssted på det nye universitetet. Plan for innplasseringer og omstillingssamtaler (når organisasjons- og bemanningsplan foreligger) Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som endres eller faller bort, og hvilke oppgaver som flyttes til

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

HiST 2020 Notat til styringsgruppen

HiST 2020 Notat til styringsgruppen HiST 2020 Notat til styringsgruppen Om Utkast til presisering av mandat punkt 1-5 til diskusjon i styringsgruppen Til Styringsgruppen Fra Tor Busch Dato 16.01.13 Mandat 1: Høgskolens avdelingsstruktur

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger BEMANNINGSPLAN for Rektors stab Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Styret vedtok i Ssak 32/16 å opprette en egen felles stab lagt under rektor. I styresaken

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Björn Inge Gustafsson Leder DMF Albert Adriaan Verhagen Nestleder DMF Sissel Skarra Medlem NITO

Faste medlemmer som møtte: Björn Inge Gustafsson Leder DMF Albert Adriaan Verhagen Nestleder DMF Sissel Skarra Medlem NITO Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 14:30-16:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

Strukturperspektivet hvordan har vi organisert støtteapperatet?

Strukturperspektivet hvordan har vi organisert støtteapperatet? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Strukturperspektivet hvordan har vi organisert støtteapperatet? NARMA vårkonferanse 1-2 april 2014 Anne Fjellbirkeland Rådgiver, Forskningsadministrativ avdeling

Detaljer

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven INTERNT BAKGRUNNSNOTAT I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven Bakgrunn En rekke forskningsprosjekter ved fakultetet håndterer

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Claudia Steidl Talgo Simen Nørstebø Agnes Myklebostad Stefan Andre Johnsen Ewelyn Jordal Ingunn

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON Følgende har vært medlemmer i arbeidsgruppen: Førsteamanuensis Andrew Kristiansen, Forskerforbundet Prodekan Tove Leming, AFL Prodekan Marie-Theres Federhofer,

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Institutt for helse og samfunn

Institutt for helse og samfunn Institutt for helse og samfunn Forslag til justert bemanningsplan Helsam (avdelingsstøtte delegert ut til hver avdeling) Nr. Tittel (SKO) % Oppgaver Kvalifikasjonskrav Status Fellestjenester 520100 1 Kontorsjef

Detaljer

Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet

Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet: Dato: 23.11.2015 Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 1. Generelt om prisene Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner

Detaljer

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter Forskningsavdelingen 20.1.2010 Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter UMB innfører rutiner for: I) Registrering av søknader til europeiske programmer.

Detaljer

Strategisk plan for Det humanistiske fakultet

Strategisk plan for Det humanistiske fakultet 1 Strategisk plan for Det humanistiske fakultet 2007 2010 Vedtatt av fakultetsstyret i møte 13. desember 2006 I. INNLEDNING Fakultetets strategiske plan er ett av til sammen fire plandokumenter på fakultetet.

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet

Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet Prosjekt Bedre forskerstøtte Bedre forskerstøtte for høyere faglig kvalitet Presentasjon del I: Ansvarskart Hele prosjektets levetid Alle viktige forskningsadministrative roller Samspill mellom roller

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene Lysaker KD, NFR og UHR 14.Oktober 2016 FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene Nina Waaler Prorektor Kort om helse- og sosialfaglige utdanningene 15 av

Detaljer