KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE"

Transkript

1 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Utarbeidet av: Rambøll AS for Byggekomite prosjekt Østre Porsgrunn Kirke Dato: 24. mars 2014 Revidert: Status: Byggekomiteens anbefaling til Porsgrunn Kirkelige fellesråd

2

3 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 3 (25) Revisjon Dato Utarbeidet av Siv Wiersdalen Kontrollert av Florian Franz A Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: 1 Filnavn: Godkjent av Beskrivelse Konseptvalgutredning Østre Porsgrunn Kirke Siv Wiersdalen Konseptvalgutredning Østre Porsgrunn Kirke Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 4 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Rambøll

5 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 5 (25) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Hensikt Prosess, konseptvalgutredningen Føringer og avgrensninger BEHOVSANALYSE Identifiserte interessenter utredningsfasen Dagens situasjon Behov Mulige konflikter Oppsummering MÅL, KRAV OG SUKSESSKRITERIER Samfunnsmål Effektmål Prosessens suksesskriterier Prosjektets suksesskriterier Skal-krav ALTERNATIVANALYSE Alternative konsepter Finansering Kostnader og fremdrift Prioritering og vekting av vurderingskriteriene Vurdering av konseptene Anbefaling av konsept Ramboll

6 6 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Porsgrunn Østre kirke brant ned til grunnen i april Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppdrags- og byggherreansvaret for nytt kirkebygg. Porsgrunn kirkelige fellesråd har engasjert Rambøll, avdeling Skien til å utarbeide konseptvalgutredningen for Østre Porsgrunn Kirke. 1.2 Hensikt Hensikten med utredningsfasen er å få beskrevet hvilke behov, mål og krav som eksisterer knyttet til et mulig tiltak, samt å få vurdert ulike alternativer til program for løsning slik at det foreligger mest mulig informasjon tilgjengelig når det senere skal tas et investeringsvalg. Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov datert 24.april 2012 er videreutviklet og tilpasset de 4 alternative konseptene som skal utredes: Alternativ K0 Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Alternativ K1 Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Alternativ K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Alternativ K3 Bygge ny kirke etter justert romprogram Føringer og retningslinjer knyttet til arbeidet i utredningsfasen er gitt i mandatet. Valg av konsept og kontraktstrategi er en beslutning som avslutter utredningsfasen og fører prosjektet videre inn i planleggingsfasen. I etterkant av valgt konsept utarbeides saksframlegg og forslag til mandat for planleggingsfasen. Figur 1 Porsgrunn kommunes prosjektmodell Rambøll

7 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 7 (25) 1.3 Prosess, konseptvalgutredningen Styringsgruppe for utredningen er «Byggekomiteen for oppføring av Østre Porsgrunn kirke». Prosessen har vært følgende: Oppstart arbeider med konseptvalgutredning. Erfaringsoverføring med tidligere prosjektleder Rolf Berg ved Eiendomsforvaltningen i Porsgrunn kommune. Dialog med leder for byggekomiteen Thorleif Leifsen og kirkesjef Johannes Sørhaug 2 stk møter med Porsgrunn kirkelige fellesråd; 27. januar og 25. februar stk møter med Byggekomiteen; 6. februar og 12. mars 2014 Dialog med Kirkerådets seniorrådgiver for kirkearkitektur (Ove Morten Berge) Dialog med Bispedømmekontoret i Kristiansand (Geir Myre) Dialog med Byutviklingsavdelingen i Porsgrunn kommune Dialog med forsikringsselskap, Crawford Dialog med rådgivende ingeniører innen byggtekniske fag, Rambøll. Befaring til Holmenkollen kapell med påfølgende samtaler den 7. februar 2014 i regi av komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke Dialog med Aasmund Beier-Fangen, representant fra komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke 1.4 Føringer og avgrensninger Gjeldende lovverk for oppføring av kirkebygg er grunnlag for oppføring av bebyggelse på kirketomta. (skal-krav og bør-krav) Mandat for utredningsfasen til prosjekt Østre Porsgrunn kirke, godkjent av Porsgrunn kirkelige fellesråd den 18. desember 2012 Rapport fra planutvalg dat. 24. april 2012: «Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» Reguleringsplan «Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm.» ble godkjent av Bystyret i Porsgrunn 12. desember 2013 Forsikringsoppgjøret Medlemstall i Porsgrunn menighet Ramboll

8 8 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 2. BEHOVSANALYSE 2.1 Identifiserte interessenter utredningsfasen Identifiserte interessenter er fastlagt i «Mandat for utredningsfasen til prosjekt Østre Porsgrunn kirke», godkjent av Porsgrunn kirkelige fellesråd Interessent PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD - PKF KIRKESJEF BYGGEKOMITE MENIGHETSRÅDET KIRKEFAGLIGE RÅDGIVENDE OG GODKJENNENDE INSTANSER FORSIKRINGSSELSKAP PORSGRUNN KOMMUNE FYLKESKOMMUNEN Rolle i forhold til investeringsforslaget Folkevalgt organ tillagt ansvar for bygging av kirke. Byggherre, tiltakshaver. Prosjekteier, PKF s «rådmann». Medvirker, fast representasjon. Medvirker, fast representasjon. Medvirkning, innspill, råd. Endelig godkjenning. Aktør i forbindelse med finansiering Tekniske krav i forbindelse med plan, byggesak, brann, eiendom, infrastruktur, samt økonomi etter kirkeloven 15. Trafikk, miljø, verneinteresser. Kommentar (holdning til prosjektet, spesielle ønsker og krav etc ) Bestiller av prosjektet. Ansvarspersoner får delegert oppgaver/roller etter behov. I henhold til fullmakt fra PKF, rolle på vegne av brukerne. Samordnet med PKF, rolle på vegne av brukerne. Samordnet med PKF, rolle på vegne av brukerne. Ressurspersoner/instanser som skal sikre godt nivå på det kirkefaglige. Bispedømme, departement, prosti med flere. I henhold til rammer for forsikringsoppgjør. Innstiller til bystyret som reguleringsmyndighet. Finansiering. Redegjør for tekniske krav for bygg og eiendom. Obligatorisk medvirkende, Statens vegvesen medvirker ved behov. STYRET KIRKESTUA Medvirkning, innspill. Integrasjon funksjonelt og teknisk. Avklare utfordringer når det gjelder ulikt eierskap (Kirkestua er stiftelse). INTERESSE- GRUPPERINGER Mer uformelle roller. Ulike interesser og ønsker når det gjelder funksjoner, bruk, omgivelser, syn på utforming m.m. Rambøll

9 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 9 (25) 2.2 Dagens situasjon Dagens situasjon er begrenset til bruk av kirkestua og kapellet. 2.3 Behov Porsgrunn menighet har behov for nytt kirkebygg for å ivareta sine interesser og sine lovpålagte oppgaver etter at Østre Porsgrunn kirke brant ned til grunnen i april Porsgrunnssamfunnet har i kirkebrannen mistet et kulturhistorisk signalbygg på en sentral tomt i bybildet. Det anses også som et samfunnsønske å fylle tomten med et slikt bygg. 2.4 Mulige konflikter Konflikt Hvem er involvert Potensiell løsning Byggets funksjonalitet PKF Ulike romprogram for 3 ulike konsept. Økonomi PKF, PK, Forsikringssum og øvrige bevilgninger/støtte Byggets symbolverdi PKF, (PK) Valg av utforming Tid PKF Fremdriftsplan PKF = Porsgrunn kirkelige fellesråd PK = Porsgrunn kommune 2.5 Oppsummering Anbefalingen er basert på den samlede beskrivelsen av de ulike konseptene med påfølgende verdivurdering. Konsept 3 anbefales Konsept 3, ny kirke etter romprogram (K3) oppfyller minimumskravene til et funksjonelt fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen med gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. Konseptet viser gode muligheter til å legge til rette for kirkens trosopplæring med bakgrunn i plan- og bygningslovens krav til oppholdsrom og universell utforming og arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø i bygg. K3 viser at alle skal-krav og øvrige ønskede funksjoner i henhold til vedtatt romprogram kan plasseres innenfor samme bygg, noe som er en stor fordel funksjonelt og med hensyn på universell utforming og arbeidsmiljø. K3 viser en fleksibilitet når det gjelder muligheter for å knytte bygget fysisk sammen med kirkestua. K3 krever økonomisk støtte utover forsikringssummen. K3 vil være med på å bygge opp Porsgrunnssamfunnets identitet sett i forhold til dagens situasjon med en ubebygd branntomt og omkringliggende kirkegård, kirkestue og kapell. K3 har ingen gitt arkitektur, men skal ha et uttrykk som beskrevet i reguleringsplanen. K3 alternativet vil, uavhengig av valgt arkitektur være et bygg som spiller på Porsgrunnssamfunnets identitet i dag og samtidig ivareta de kulturhistoriske røtter fra år 1760 med sin historiske plassering og omgivelser. Det er usikkert om K3 kan gjennomføres etter fremdriften gitt i mandatet. Anskaffelsesstrategi er ikke vurdert. Konsept 1 og konsept 2 fremstår som likeverdige. Begge alternativene har funksjonelle svakheter. Konsept 0 kan ikke anbefales Ramboll

10 10 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 3. MÅL, KRAV OG SUKSESSKRITERIER Samfunnsmål og effektmål, samt prosessens og prosjektets suksesskriterier er fastlagt i «Mandat for utredningsfasen til prosjekt Østre Porsgrunn kirke», godkjent av Porsgrunn kirkelige fellesråd Samfunnsmål Oppføring av kirkebygg i Porsgrunn, som lokalt mangler kirke etter en brann: Bygget skal dekke en rekke kirkelige og kulturelle funksjoner av stor verdi for lokalsamfunnet, herunder en rekke lovpålagte, obligatoriske oppgaver. Et bygg skal plasseres på et område sentralt i byen, på en slik måte at kirken blir en berikelse for byen, samtidig som trafikale forhold forbedres. Det skal tas hensyn til omkringliggende bebyggelse og anlegg. 3.2 Effektmål Planlegge og oppføre et funksjonelt kirkebygg som dekker alle formulerte, vedtatte behov ihht program og en grundig utredningsprosess. Prosessen fordrer god medvirkning fra alle berørte/involverte parter. Planlegging og bygging innenfor akseptabel tidsramme (foreløpig anslått ferdigstillelse 2016). Planlegging og bygging innenfor økonomisk ramme som vedtas av Fellesrådet. Planlegging og bygging med bestemte/nødvendige krav til materialbruk/begrensninger, høyder fargebruk/begrensninger og forhold til omgivelser. Ivareta fremtidsrettede krav til teknikk, så som lyd, lysanlegg, IKT mm. God generalitet i forhold til bruk av kirken til ulike arrangementer. Bygget skal ha et tydelig sakralt preg og god funksjonell sammenheng med kirkestua. Universell utforming i henhold til kommunens veiledning og lovkrav. 3.3 Prosessens suksesskriterier At menigheten og alle interessenter oppfatter prosessen som tilstrekkelig åpen, og at alle blir hørt; samt at prosesser ikke er lukket for tidlig. At beslutninger fattes i riktige organer, på riktig nivå, til riktig tid. At organisering av prosjektet i ulike utvalg/grupper gir god medvirkning. God og tydelig informasjon, formidlet både internt i prosjektorganisasjonen og utad. 3.4 Prosjektets suksesskriterier De viktigste kriteriene for at en vil kunne si at dette var et vellykket prosjekt og en vellykket investering for Porsgrunn kirkelige fellesråd: At kirken dekker viktige funksjoner i hht programmet på en fullgod måte. At kirkens hovedrom får et tydelig sakralt preg, godt tilpasset utøvelse av de kirkelige funksjoner. At kirken blir estetisk vellykket både interiørmessig og eksteriørmessig. At kirken oppfyller alle krav til godt arbeidsmiljø, og for øvrig oppfyller kommunens og statens målsettinger for miljøriktige bygg, fortrinnsvis passivhusstandard. Fra mandatet kap Økonomiske rammer: Nødvendige avklaringer i fht. innarbeidelse av og størrelsen på kommunalt tilskudd, bør foretas innen konseptvalgutredningen legges frem for godkjennelse. Rambøll

11 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 11 (25) 3.5 Skal-krav Skal krav er absolutte krav som valgt konsept må oppfylle. Kirkeloven Kirkeloven ( 17) krever at det skal være en kirke i hvert sokn. Kirkeloven 21 Oppføring av ny kirke mv. Ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar og ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de kirkesøkende og det ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt sokn der det fra før ikke er en kirke. Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser. Kommentar som grunnlag for konseptvalgutredningen: 77 % av befolkningen i Norge er medlemmer av Den norske kirke. I Porsgrunn menighet er medlemstallet over 7000 personer. Kirkeloven krever dermed at nytt kirkebygg skal romme 500 sitteplasser. I konseptvalgutredningen ligger kirkeloven til grunn i alle utbyggingsalternativene. Premissene for K1 og K2 går på tvers av kirkeloven når det gjelder antall sitteplasser i kirkebygget. K1 (som tar utgangspunkt i forsikringssummen) har ikke økonomi til å gi rom for flere sitteplasser enn det som var i det opprinnelige bygget. K2 er basert på formen til det opprinnelige bygget, og vil derfor heller ikke gi plass til flere sitteplasser enn det som kirken hadde før den brant. Det vil si at det ikke er mulig å vurdere K1 og K2 med bakgrunn i kirkelovens krav om 500 sitteplasser i Østre Porsgrunn kirke. Gravferdsloven Krav om tilretteleggelse for gravferd med tilhørende fasiliteter gjelder alle konseptene. Arbeidsmiljøloven Et kirkebygg er en arbeidsplass. Krav gitt i arbeidsmiljøloven er derfor gjeldende Lovens formål a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Plan- og bygningsloven Teknisk forskrift ved gjeldende tidspunkt Fremdriften gitt i mandatet med innflytningsklart bygg innen november 2016 medfører at Teknisk forskrift 2015 (TEK 15) sannsynligvis gjelder for oppføring av nytt bygg. TEK 15 er per dags dato ikke godkjent. I konseptvalgutredningen er ikke muligheter for dispensasjon vurdert fordi det anses som mulig å bygge alle utbyggingsalternativene etter gjeldende lovverk. Ramboll

12 12 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og bygningsloven Reguleringsplan ID 377 «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård med mer» Reguleringsplanen legger opp til at alle utbyggingsalternativene til kirkebygg kan realiseres. Reguleringsplanens føringer for kirkebyggets utforming og omgivelser er følgende: Kirkebygg innenfor KAR1* skal med sin utforming og beliggenhet i landskapet fremstå som et landemerke og et signalbygg. Bygget skal ha en symbolverdi og vise tilhørighet til de nære omgivelsene og til Porsgrunnslandskapets overordnede trekk. Byggets materialer skal harmonere med den omkringliggende vernede trehusbebyggelse. Kirkens hovedfunksjoner skal være universelt utformet. Tårn bør være universelt utformet og offentlig tilgjengelig. *(KAR1 = Branntomten er i reguleringsplanen avsatt til byggeområde for kirke og annen religionsutøvelse.) Det ligger rekkefølgekrav om infrastruktur ved utbygging på kirketomta: Følgende trafikksikkerhetstiltak skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til fremtidig kirkebygg innenfor KAR1: Fjerning av trær ved fortau/gangadkomst til kirken for å bedre siktforhold og bredde på fortau. Stengning av dagens utgang for gående fra kirken og mot kapellet (i muren). En utvidelse av fortausbredden på kapellsiden fortauet utvides med ca. 0,5m ved å ta av kjørebanebredden. Kjørebanebredde skal være 6,5m. Opparbeidet universelt utformet gangveg GG 1 fra Søsterhjemmet til Sommervegen Kommentar som grunnlag for konseptvalgutredningen: I konseptvalgutredningen er rekkefølgekrav om infrastruktur prissatt på et overordnet nivå. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmenheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmenheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 1. Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Rambøll

13 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 13 (25) 4. ALTERNATIVANALYSE 4.1 Alternative konsepter Porsgrunn kirkelige fellesråd har utarbeidet et funksjons- og romprogram med stipulert arealbehov datert 24. april 2012 som gir grunnlag for K3. I konseptvalgutredningen er det utarbeidet justerte romprogram for K1, K2 og K3. Alternativ K0 Dagens situasjon. Det oppføres ikke noe nytt bygg Dagens situasjon legges til grunn og det bygges ikke ny kirke. I dag benytter menigheten lokalene i kirkestua og kapellet. Branntomta benyttes til utendørs seremonier ved spesielle anledninger. Alternativ K1 Ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Bygging av ny kirke kun innenfor rammene som er gitt i henhold til forsikringsoppgjøret. Alternativ K1 forutsetter noe bruk av annen bygningsmasse som kirkestua og kapellet. Med bakgrunn i kjent forsikringssum, er romprogrammet redusert til de mest sentrale funksjoner rundt kirkerommet som inngår som skal-krav i hva et kirkebygg skal inneholde. Kirkerommet har noe redusert areal og gir plass til 400 personer. Dette er 100 plasser mindre enn kirkelovens krav om 500 sitteplasser. Det er avsatt noe areal til tekniske installasjon og drift av bygget. Alternativ K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Gjenoppføring av den gamle kirken med hovedvekt på gjenskaping av byggets størrelser og volum. Kirkebyggets opprinnelige mål av utvendige og innvendige rom legges til grunn. Det tillates enkelte endringer i interiør som ikke går utover det opprinnelige byggets hovedfunksjoner og hoveduttrykk. Eksempel på endringer som kan gjennomføres kan være å bygge kjeller, legge til rette for toalett, heis og eventuelle andre tiltak for å imøtekomme byggetekniske krav. Rekonstruksjonsalternativet legger opp til bruk av eksisterende funksjoner i kirkestua og kapellet. Romprogrammet er justert etter faktiske forhold i eksiterende planløsning supplert med drift av hovedfunksjoner og tekniske installasjoner. Det legges også opp til galleri tilsvarende det gamle kirkebygget. Legger man til grunn samme arealbruk per person gir K2 plass til 450 personer inkludert galleri. Dette er 50 plasser mindre enn kirkelovens krav om 500 sitteplasser og 50 plasser mer enn den opprinnelige kirken var godkjent for. Alternativ K3 Ny kirke etter romprogram Bygging som svarer på gitt ramme i henhold til fellesrådets funksjons- og romprogram datert Inneholder romprogram fra planutvalg justert for kommunikasjonsveier og brutto/ netto faktor. Romprogrammet er justert for tekniske rom samt rom/funksjoner som omfattes av brutto/netto faktor på 1,2. Ikke prioriterte rom (pkt. 5.7 Andre rom) er ikke medtatt i oppsettet, totalt ca. 380m 2. Ramboll

14 14 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE ROMPROGRAM JUSTERT K0 K1 K2 K3 m2 m2 komm. m2 komm. m2 komm. KIRKEROM M/BIROM Skal-krav Kirkeloven KIRKEROM plasser 333 tot 450 plasser plasser GALLERI galleri 0 Skal-krav Kirkeloven KIRKETORG plasser plasser Skal-krav Kirkeloven SAKRISTI Skal-krav Kirkeloven KIRKETJENERROM Skal-krav Kirkeloven DÅPSVENTEROM/BARNEROM Bør-krav AV-ROM Skal-krav PBL TOALETT Skal-krav PBL TOALETT HC Bør-krav KANTOR MØTEROM Bør-krav UNGDOMSROM 90 3 stykk Bør-krav LYDMIXROM 10 1 stykk 20 2 stykk Bør-krav MØTEROM 1 50 Bør-krav MØTEROM 2 30 Bør-krav KONTOR FRIVILLIGE 45 3stykk Bør-krav AML KOPIROM 10 Bør-krav KJØKKEN 30 Bør-krav LAGER KJØKKEN 10 Bør-krav AML GARDEROBE 25 Bør-krav AML TOALETTER 20 Bør-krav LAGER stykk BIROM Bør-krav PBL TEKNISK ROM Bør-krav KIRKETJENER VERKSTED 15 Bør-krav RENGJØRINGSENTRAL BÅREROM Bør-krav VISNINGSROM 20 Bør-krav BÅREROM M/ KJØLE 20 IKKE MEDTATT LAGER 25 m2 FOAJE TRAPPEHUS 140m2 LAGER KJELLER 100m2 VIGSEL/BØNNEKAPELL MUSEUM LESEROM Netto Areal Brutto Areal BTA m2 872 m m2 AML - Arbeidsmiljøloven PBL - Plan og byggningsloven Rambøll

15 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 15 (25) 4.2 Finansering Forsikringssummen som er kjent per i dag er: 12,6 mill. kr. Utsmykning og interiør , ,- 28,2 mill. kr. Bygg ,- + prisstigning 4 mill. kr. Disponeres av Fellesrådet til offentlige pålegg, planlegging mv. Total forsikringssum stipuleres til 44,8 mill. eksklusive MVA Forsikring dekker ikke MVA. Det er kun tatt hensyn til de finansmidler som ligger i forsikringssummen. Kapitalkostnader for fullfinansiering utover netto forsikringssum, kostnader knyttet til utlegg for merverdiavgift samt fradrag fra mulige støtteordninger/ tilskudd er ikke medregnet. Dette gjelder alle 4 alternativer. K1 vurderes med utgangspunkt i forsikringssummen. K0, K2 og K3 vurderes uten noen spesifikke økonomiske rammer Porsgrunn kommunes handlingsprogram ble vedtatt 12. desember 2013 i bystyrets sak 96/13. I bystyresaken presiseres det: Porsgrunn bystyre vil være positive til å støtte gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke. Størrelse på bidraget vurderes når konseptutvalgsutredningen er laget og kostnader er fremkommet. Det pågår et aktivt arbeid i Porsgrunn menighet for å fremskaffe midler fra mulige alternative finansieringsordninger. Det vil bli søkt om støtte fra ulike mulige støtteordninger som for eksempel ENOVA og det vil bli bedt om støtte fra næringslivet. Videre antas det at K2 alternativet kan gi muligheter for tilskudd for tradisjonshåndverk. 4.3 Kostnader og fremdrift Fremdrift Fremdriftsplanen gitt i mandatet viser et mål om innflytningsklart bygg i november Dersom det velges å benytte oppføringen av K2 som en opplæringsarena innen tradisjonelle håndtverksfag, kan ikke fremdriften gitt i mandatet overholdes. Kostnader knyttet til oppføring av nytt kirkebygg Kalkylen er splittet opp i lav, medium og høy kostnadsoverslag (+/- 15 %). Det er bare de laveste anslagene for K1 og K2 som treffer forsikringssummen. Det er derfor knyttet usikkerhet til å kunne realisere K1 og K2 innenfor denne rammen. K1 K2 K3 Kalkyle lav Kalkyle kalkyle høy Ramboll

16 16 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Figur 3 Kostnader knyttet til oppføring av nytt kirkebygg Kostnadskalkyle K0-K3 K0 K1 K2 K3 Størrelse BTA, m Huskostnader Felles, Bygning, VVS, Elkraft, Tele automatisering, andre installsjoner 2. Utendørs Infrastruktur Utomhus Generelle kostnader Reguleringsplan Program, prosjektering, administrasjon, forsikring, gebyrer Byggekostnad Inventar Orgel Inventar Sum Spesielle kostnader Finanseringskostnader Merverdiavgift Prosjektkostnad Reserver og marginer Prisstigning Kalkyle +/- 15% Offentlige pålegg om reguleringsplanarbeider er gitt og utført. Porsgrunn kommune gir gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen pålegg om oppjustering av omkringliggende infrastruktur. Fremtidige pålegg fra kommunen vil sannsynligvis dreie seg om de krav som finnes i gjeldende lovverk. Rambøll

17 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 17 (25) Grovt kostnadsoverslag, infrastrukturtiltak gitt i reguleringsplanen: Sted Tiltak Mengde Enhetspris Delkostn. Utvidelse av fortau på kapellsiden Utvidelse av fortauet med ca. 0,5, ny kantstein, oppbygging/reasasfaltering av fortau (ca. 3m bredde). På strekningen fra Hellerberggata til Winthersgate - ca. 120 lm Fjerne trær fjerning 2 store trær på fortau ved port til krk., inkl. reasfaltering av fortau Rundsum Opparbeidelse av gangvei mellom Sommervegen og Søsterhjemmet Utbedring av gangvei mellom Sommervegen og Søsterhjemmet. Reasfaltering og reposer samt rekkverk TOTALSUM anslåtte anbuds-/entreprisekostnader % for å dekke rigg (10%) og uforutsett (15%) Totalkostnad, grovt stipulert, inkl. påslag: Utomhusarbeider utover arbeider med infrastruktur er ikke en del av det offentlige pålegg. Her anslås kostnadene til 2,6 mill. kr for utomhusarbeider kun innenfor byggeområdet for nytt kirkebygg. Eventuelle oppgraderinger av kirkegård mm. er ikke medregnet. Det er regnet med en kvadratmeterpris tilsvarende kvadratmeterprisen på Ælvespeilet og Reynoldsparken: 900 kr/ m 2 Huskostnader (pos.1, høy) er beregnet ut fra prisjusterte erfaringstall samt kostnadsestimat for nybygg for denne type bygningskropp. Kostnadsestimatet tilsier en lavere pris per m 2 enn erfaringstall, og det er derfor benyttet en huskostnad som ligger nærmere erfaringstall. Huskostnader er stipulert til ,-/ m 2. Det er benyttet samme tall for K1-K3. Generelle kostnader (pos.3, lav) er stipulert til 15 % av huskostnad, som kan anses som noe lavt for denne type bygg. Begrunnelsen ligger i en stram fremdriftsplan som krever en effektiv planleggingsprosess. Prisstigning er beregnet med hensyn til ferdigdato november Driftskostnader Stipulering driftskostnader gjelder nybygg. Alternativ K3 forutsetter ikke bruk av annen bygningsmasse enn nytt kirkebygg. Selv om kirkestua og kapellet er en del av kirkens bygningsmasse, er driftsutgifter for disse byggene ikke medregnet. Tall gjenspeiler forventet kostnader i forbindelse med drift, vedlikehold, utskifting/ utvikling, energi, renovasjon og renhold. Driftskostnader er stipulert til 660,-/ m 2. K0 K1 K2 K3 Driftskostnad bygg første år ikke beregnet Ramboll

18 18 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 4.4 Prioritering og vekting av vurderingskriteriene Vurderingskriteriene og vektingen av vurderingskriteriene er fastsatt med bakgrunn i prosjektets suksesskriterier som kommer frem i «Mandat for utredningsfasen datert » og i dialog med interessentene. 55 % Byggets funksjon - menighetens behov 30 % Kostnader 10 % Samfunnsnytte -Porsgrunnssamfunnets behov 5 % Fremdrift Byggets funksjon vektes 55 % Den Norske Kirke ved Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppdrags- og byggherreansvaret for nytt kirkebygg. Byggherrens behov vektlegges alltid i et byggeprosjekt. Den Norske Kirke ved Porsgrunn kirkelige fellesråd har behov for et kirkebygg som oppfyller de funksjoner som Porsgrunn menigheten har behov for både i dag og i fremtiden. Det er først og fremst kirkebygget som et utøvende sted for kirkens liturgi og trosopplæring og kirkebyggets funksjon som en arbeidsplass som prioriteres og vektlegges høyest i konseptvalgutredningen. Kirkebyggets form og arkitektur skal gi en ramme for livets faser og samtidig være et samlingssted for menighetens arbeid og et rom for innbyggerne i Porsgrunnssamfunnet. Over 77% av befolkningen i Norge er medlem av Den norske kirke. Vurderingen av et kirkebygg for Den norske kirke er derfor både en vurdering av den enkeltes behov for kirkebygg samtidig med at medlemmene i Den norske kirke utgjør en stor gruppe i samfunnet. En vurdering av kirkebygg verdisettes av den enkelte derfor både i et personlig perspektiv og i et samfunnsperspektiv. Den norske kirke skal ivareta det enkelte medlems behov for religionsutøvelse og trosopplæring. I konseptvalgutredningen er den enkeltes behov vurdert som så sentralt, at dette er vektet mer enn summen av både økonomiske, tidsmessige og samfunnsmessige forhold. Byggets funksjon er avgjørende for byggherrens behov for fremtidig bygg. Byggets funksjonalitet vektlegges derfor 55 %. Kostnader vektes 30 % Forsikringssummen danner en basis for minstekostnaden for oppføring av kirkebygget. Det er gjennom politisk vedtak i handlingsprogrammet gitt signaler om kommunal støtte til kirkebygg. I tillegg er det muligheter for støtte fra andre kilder. Hvert enkelt av de fire valgte konseptene er mulig å få realisert innenfor de ulike økonomiske rammene. I tillegg til byggekostnadene, dreier kostnadene seg også om utgifter til løpende drift og vedlikehold. En moderat og nøktern holdning til kostnader er en premiss i alle konseptene. Økonomi prioriteres derfor etter byggets funksjon med en vekt på 30 % Rambøll

19 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 19 (25) Samfunnsnytte vektes 10 % Med byggets samfunnsnytte menes den nytten bygget har utover menighetens primære virksomhet. Det er en flere hundre års kulturell tradisjon at det har ligget et signalbygg på Kirkehaugen i Porsgrunn. Bygget på Kirkehaugen var med på å skape Porsgrunns identitet. Et kirkebyggs kulturelle verdi er stor. Det står som en brobygger mellom den private sfære - der enkeltindividets behov for seremonier og trosopplæring står i sentrum og samfunnets øvrige behov for seremonier og identitet utover kirkens virke. I konseptvalgutredningen er enkeltmenneskets og dermed kirkens behov for et sted å utøve seremonier og trosopplæring det viktigste (se også avsnittet om byggets funksjon). Den norske kirke har ikke i første rekke behov for et signalbygg som ivaretar Porsgrunns kulturelle og historiske verdi. Dersom det nye bygget også kan ivareta kulturhistoriske og øvrige samfunnsbehov i tillegg til kirkens funksjonelle behov er dette positivt, selv om dette ikke er nødvendig for kirkens aktivitet. De ulike konseptene vurderes med bakgrunn i at bygget skal ivareta tradisjonen om et signalbygg på stedet. Det skal vurderes hvorvidt det valgte konseptet både kan ivareta det historiske minnet om et signalbygg og i seg selv være et kulturminne og signalbygg i dag og i fremtiden. Det vi bygger i dag skal være fremtidens kulturminne. Samfunnsnytte utover kirkens behov prioriteres derfor lavere enn byggets funksjon og økonomi med en vekt på 10 %. Fremdrift vektes 5 % Det vurderes om konseptene kan gjennomføres etter den vedtatte fremdriftsplanen som er en del av mandatet for utredningsfasen, vedtatt Det er et mål at fremtidig kirkebygg skal overtas i november 2016 (usikkerhet ca 6 mnd). En oppfyllelse av fremdriftsplanen er ikke avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Fremdrift prioriteres derfor lavest med en vekt på 5 %. Ramboll

20 20 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 4.5 Vurdering av konseptene 1 negativ virkning 2 ingen virkning 3 positiv virkning Konseptvalgutredningen er en vurdering på overordnet nivå. Det er derfor valgt en grovmasket 3-delt skala. Skalaen skiller mellom negativ virkning, ingen virkning og positiv virkning der 1 er det laveste oppnåelige tallet og 3 er det høyest oppnåelige tallet. Konseptvalgvurdering av byggets funksjon: Byggets funksjon (55 %) 0 alt K1 K2 K3 Menighetens behov romprogram Drifts- og vedlikeholdsrom romprogram Byggets egnethet for endring i fremtidige behov Byggets funksjon: total vurdering 1 2 1,7 3 K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 1, negativ virkning Begrunnelse: Konsept 0 oppfyller ikke byggets funksjon, verken i form av menighetens behovog romprogram, drifts- og vedlikeholdsrom eller endringer i menighetens fremtidige behov. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering:2, ingen virkning Begrunnelse: Enkelte av funksjonene gitt i det maksimale romprogrammet må legges i eksisterende bygninger som f.eks kirkestua og kapellet. For å oppfylle de skal-krav som en kirke minimum skal inneholde (kirkerom, sakristi, dåpsrom mv.) er antall sitteplasser redusert til 400 plasser. Konseptet kan derfor ikke oppfylle alle skal-krav og samtidig bygges innenfor rammene til forsikringsoppgjøret. Følgende rom fra Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» dat. 24. april 2012 er ikke vist i konsept 1: Ungdomsrom 2 møterom Kontor, frivillige Kopirom Kjøkken med lager Garderobe Toaletter utover minimumskravet Verksted til kirketjener Bårerom og visningsrom Lager utover minstebehovet på 25m 2 Foaje/trappehus (inngår i bruttofaktor på 20 %) Vigsel/bønnekapell Museum Leserom Konseptet viser kun rom for de grunnleggende funksjoner. Konseptet er ikke, uten større ombygginger, robust nok til å ta opp i seg større endringer i forhold til fremtidige behov. Rambøll

21 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 21 (25) K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 1,7, ingen virkning Begrunnelse: Flere av funksjonene gitt i det maksimale romprogrammet må legges i eksisterende bygninger som f.eks kirkestua og kapellet. For å oppfylle de skal-krav som en kirke minimum skal inneholde (kirkerom, sakristi, dåpsrom mv.) er antall sitteplasser redusert til 450 plasser. En rekonstruksjon av den gamle kirken kan derfor ikke oppfylle alle skal-krav. Følgende rom fra Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» dat. 24. april 2012 er ikke vist i konsept 2: Ungdomsrom Lydmikserom 2 møterom Kontor, frivillige Kopirom Kjøkken med lager Garderobe Toaletter utover minimumskravet Verksted til kirketjener Bårerom og visningsrom Lager utover 30m 2 Foaje/trappehus (inngår i bruttofaktor på 20 %) Vigsel/bønnekapell Museum Leserom Konseptet viser kun rom for de grunnleggende funksjoner. Konseptet er ikke, uten større ombygginger, robust nok til å ta opp i seg større endringer i forhold til fremtidige behov. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering: 3, positiv virkning Begrunnelse: Konseptet oppfyller menighetens minimumsbehov (skal-kravene) i romprogrammet. De øvrige funksjonene gitt i det maksimale romprogrammet inkludert blant annet bårerom og drifts- og vedlikeholdsrom kan løses i det fremtidige bygget. Følgende rom fra Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» dat. 24. april 2012 er ikke vist i konsept 3: Lager utover 30m 2 Foaje/trappehus (inngår i bruttofaktor på 20 %) Vigsel/bønnekapell Museum Leserom Konseptet er robust nok til å ta opp i seg større endringer i forhold til fremtidige behov. Ramboll

22 22 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Konseptvalgvurdering av kostnader: Kostnader (30 %) 0 alt K1 K2 K3 Utbyggingskostnader - bygg Utbyggingskostnader - infrastruktur Driftskostnader Kostnader: total vurdering ,3 Forutsetninger og detaljer omkring utbyggingskostnader er gitt i eget kapittel. K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet gir ingen behov for investeringer. Forsikringssummen blir delvis utbetalt. Det forutsettes bruk av annen bygningsmasse. Det kreves ingen utgifter til infrastrukturtiltak. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering: 2 ingen virkning Begrunnelse: Konseptet gir ingen behov for investeringer utover forsikringssummen og investeringer som kreves og betales av myndigheter. Konseptet forutsetter bruk av annen bygningsmasse. Det kreves utgifter til infrastrukturtiltak. K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 2 ingen virkning Begrunnelse: Konseptet gir få eller ingen behov for investeringer utover forsikringssummen og investeringer som kreves og betales av myndigheter. Konseptet forutsetter bruk av annen bygningsmasse. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering: 1,3 negativ virkning Begrunnelse: Konseptet gir behov for investeringer utover forsikringssummen. Konseptet forutsetter ikke bruk av annen bygningsmasse enn nytt kirkebygg. Det er økte driftsutgifter på grunn av størrelsen på bygget. Rambøll

23 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 23 (25) Konseptvalgvurdering av samfunnsnytte: Samfunnsnytte (10 %) 0 alt K1 K2 K3 Byggets symbolverdi, identitetsskapende bygg i Porsgrunn Varighet tid. Forholdet til fortiden, nåtiden og fremtiden. Kulturhistorisk tilknytning Samfunnsnytte: total vurdering 1 3 2,5 3 K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 1 negativ virkning Begrunnelse: Konseptet gir ingen samfunnsnytte. Det er negativt for Porsgrunn sin identitet og kulturhistoriske tilknytning at det oppføres et bygg på Kirkehaugen. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet viser at det kan bygges et bygg på Kirkehaugen som kan videreføre tradisjonen om et signalbygg på stedet. Konsept 1 viser et bygg som kan være fremtidsrettet i sitt uttrykk men allikevel ha rot i fortiden med sin plassering på Kirkehaugen med omkringliggende historiske kirkegårdsanlegg og nabobebyggelse. K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 2,5 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet viser at det kan bygges et bygg på Kirkehaugen som kan videreføre tradisjonen om et signalbygg på stedet. Konsept 2 viser et bygg som har et uttrykk med rot i fortiden (tidsperioden ) i tillegg til sin historiske plassering på Kirkehaugen med omkringliggende historiske kirkegårdsanlegg og nabobebyggelse. Konsept 2 viser en sterk historisk tilknytning, men har svakheter i forhold til å være fremtidsrettet i sitt uttrykk. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet viser at det kan bygges et bygg på Kirkehaugen som kan videreføre tradisjonen om et signalbygg på stedet. Konsept 3 viser et bygg som kan være fremtidsrettet i sitt uttrykk men allikevel ha rot i fortiden med sin plassering på Kirkehaugen med omkringliggende historiske kirkegårdsanlegg og nabobebyggelse. Ramboll

24 24 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Konseptvalgvurdering av fremdrift: Fremdrift (5 %) 0 alt K1 K2 K3 Forhold til fremdriftsplan med gitte milepæler i mandatet med innflytningsklart bygg november K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 1 negativ virkning Begrunnelse: Konseptet oppfyller ikke fremdriftsplanen. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Fremdriftsplanen kan overholdes i forhold til mandatet. K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 2 ingen virkning Begrunnelse Muligheter for at fremdriftsplanen kan overholdes i forhold til mandatet. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering 2 ingen virkning Begrunnelse: Muligheter for at fremdriftsplanen kan overholdes i forhold til mandatet. Konseptvalgutredning oppsummerende matrise: 0 alt K1 K2 K3 Funksjon 1 2 1,7 3 Funksjon vektet med 55 % 0,55 1,1 0,94 1,65 Kostnader ,3 Kostnader vektet med 30 % 0,9 0,6 0,6 0,39 Samfunnsnytte 1 3 2,5 3 Samfunnsnytte vektet med 10 % 0,1 0,3 0,25 0,3 Fremdrift Fremdrift vektet med 5 % 0,05 0,15 0,1 0,1 Samlet vurdering Negativ Ingen Ingen Positiv virkning virkning virkning virkning Sum vektet vurdering 1,6 2,15 1,89 2,44 Rambøll

25 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 25 (25) 4.6 Anbefaling av konsept Konsept 3 anbefales Konsept 3, ny kirke etter romprogram (K3) oppfyller minimumskravene til et funksjonelt fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen med gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. Konseptet viser gode muligheter til å legge til rette for kirkens trosopplæring med bakgrunn i plan- og bygningslovens krav til oppholdsrom og universell utforming og arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø i bygg. K3 viser at alle skal-krav og øvrige ønskede funksjoner i henhold til vedtatt romprogram kan plasseres innenfor samme bygg, noe som er en stor fordel funksjonelt og med hensyn til universell utforming og arbeidsmiljø. K3 viser en fleksibilitet når det gjelder muligheter for å knytte bygget fysisk sammen med kirkestua. K3 krever økonomisk støtte utover forsikringssummen. K3 vil være med på å bygge opp Porsgrunnssamfunnets identitet sett i forhold til dagens situasjon med en ubebygd branntomt og omkringliggende kirkegård, kirkestue og kapell. K3 har ingen gitt arkitektur, men skal ha et uttrykk som beskrevet i reguleringsplanen. Det er derfor muligheter for at K3 s arkitektur kan gi assosiasjoner til det opprinnelige kirkebygget. Bygget kan også utformes i et samtidig uttrykk. K3 alternativet vil, uavhengig av valgt arkitektur være et bygg som spiller på Porsgrunnssamfunnets identitet i dag og samtidig ivareta de kulturhistoriske røtter fra år 1760 med sin historiske plassering og omgivelser. Det er usikkert om K3 kan gjennomføres etter fremdriften gitt i mandatet med innflytting innen november Anskaffelsesstrategi er ikke vurdert. Valg av anskaffelsesstrategi vil være en separat vurdering, og vil derfor bli fastlagt i den videre prosessen. Konsept 1 og konsept 2 fremstår som likeverdige. Begge alternativene har funksjonelle svakheter. Både K1 og K2 oppfyller minimumskravene til et fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen. Begge konseptene viser gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. På grunn av begrensninger innen form (K2) og begrensninger innen økonomi (K1) viser begge alternativene en reduksjon i skal-kravet i kirkeloven om at det skal legges til rette for 500 sitteplasser. Reduksjonen er på 100 plasser i K1 alternativet og 50 plasser i K2 alternativet. Begge konseptene fordrer bruk av eksisterende bebyggelse. Funksjonelt er det en ulempe at kirkens ulike funksjoner er spredd i flere bygg. K2 viser færre muligheter for funksjonelle rom for lydteknikk og øvrige tekniske rom. Verken K1 eller K2 viser bårerom/visningsrom. Økonomisk er det en fordel at begge konseptene sannsynligvis kan realiseres nær forsikringssummens rammer. K2 er litt dyrere enn K1. Forskjellen er så marginal at alternativene økonomisk vurderes som likeverdige. Både K1 og K2 vil være med på å bygge opp Porsgrunnssamfunnets identitet sett i forhold til dagens situasjon med en ubebygd branntomt og omkringliggende kirkegård, kirkestue og kapell. Formen og arkitekturen til K2 er gitt. K1 har ingen gitt form eller arkitektur. Konsept 0 kan ikke anbefales Konseptet oppfyller ikke skal-kravene som er gitt i kirkeloven om at en menighet skal ha et funksjonelt bygg som gir rom for menighetens oppgaver innen trosopplæring, liturgi og seremoni. Ramboll

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke.

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Nyhetsbrev 8/2014 Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Det er flott at bystyret utsatte saken om støtte til ny Østre Porsgrunn kirke. Neste skritt bør være å gi utsettelsen mening

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11. Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende opplysninger i saksframlegget:

Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11. Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende opplysninger i saksframlegget: Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11 Som medlemmer av Hønefoss menighetsråd vil vi fremme følgende protokolltilførsel til saken Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 1718/98/27

LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 1718/98/27 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 1718/98/27 Dato: 03.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Planutvalget Leksvik Saksbehandler: Jarle Rotabakk STAVKIRKE HINDREM - 1718/98/27 - BYGGING AV STAVKIRKE Vedlegg

Detaljer

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget?

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hva er behovet? Hva ønsker menigheten å endre og hvorfor? Hva er mulig? Hva er begrensningene? (selve bygget, konstruksjonen, aktuelle rom,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Virksomheten handler likevel ikke i strid med sin plikt til universell utforming av inngangspartiet

Virksomheten handler likevel ikke i strid med sin plikt til universell utforming av inngangspartiet Vår ref.: Dato: 11/2141 13.05.2013 Virksomheten handler likevel ikke i strid med sin plikt til universell utforming av inngangspartiet Jobzone Larvik har trapp med to trinn i sitt inngangsparti. Virksomheten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke Utlysning 20.01.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter etter forskriftets

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Birkeland kirketilbygg Søknad om tillatelse til tiltak. Side 1 av 5

Birkeland kirketilbygg Søknad om tillatelse til tiltak. Side 1 av 5 Birkeland kirketilbygg Søknad om tillatelse til tiltak Side 1 av 5 Bergen 04.07.2016 Etat for byggesak og private planer Allehelgens gt. 5 Postboks 7700 5020 Bergen Følgeskriv til søknad om tillatelse

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 11/2111 10.11.2012 Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2011/1229 35338/2014 Jan Ove Teksum Forprosjektrapport pr mai 2014 Låven på Huseby gård Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Svar på spørsmål runde 3.1

Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall. Svar på spørsmål runde 3.1 Pre kvalifiserte team Konkurransepreget dialog Heimdal videregående skole og flerbrukshall Dato 6.5.2014 Svar på spørsmål runde 3.1 Vi har mottatt mange spørsmål, og velger derfor å sende ut svar på de

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker i Kristiansand Kristiansand 31.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon for fremtidig

Detaljer

KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD

KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD Organisasjonsnr. Adresse: Besøksadresse: Telefonnr. Telefaksnr. 976996895 Postboks 71 651 Kristiansund N Øvre Enggate 8b 659 Kristiansund N 71 57 51 9 71 57 51 91 Kristiansund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 21.09.2016 kl. 18:30 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE LÆRDAL KOMMUNE Rehabilitering av Ljøsne Skule OPPDRAGSNUMMER 22028001 : REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE Sweco ved Trine Økland Småbrekke KONTR. AV

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD

HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Nordkapp Kommune Rapporttype 2012-12-18 HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 3 (10) HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Oppdragsnr.:

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2017 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2122

Ombudets uttalelse i sak 11/2122 Vår ref.: Dato: 11/2122-9- KAB 08.03.2013 Ombudets uttalelse i sak 11/2122 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage på virksomheten Elite sko AS i Kongegata 22 i Larvik fordi virksomheten

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Ombudets uttalelse i klagesak 11/2161

Ombudets uttalelse i klagesak 11/2161 Vår ref.: Dato: 11/2161 08.03.2013 Ombudets uttalelse i klagesak 11/2161 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage på at inngangspartiet til virksomheten Tic Tac sportspub i Storgata 32

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen:

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Nyhetsbrev #9/2015 Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Truls E. Norby stiller i leserbrev til lokalavisene tolv spørsmål til Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke og finner det «høyst urimelig

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente?

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Temadag om UU, Rygge kommune Ryggeheimen 09.11.10 Pedro Ardila, Utviklingsenheten Bærum kommune

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

11/2162-13- 26.02.2013

11/2162-13- 26.02.2013 Vår ref.: Dato: 11/2162-13- 26.02.2013 Ombudets uttalelse Virksomhetens inngangsparti bestod av en trapp med ett til to trappetrinn. Inngangspartiet var følgelig ikke universelt utformet, men ombudet fant

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette

Detaljer