KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE"

Transkript

1 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Utarbeidet av: Rambøll AS for Byggekomite prosjekt Østre Porsgrunn Kirke Dato: 24. mars 2014 Revidert: Status: Byggekomiteens anbefaling til Porsgrunn Kirkelige fellesråd

2

3 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 3 (25) Revisjon Dato Utarbeidet av Siv Wiersdalen Kontrollert av Florian Franz A Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: 1 Filnavn: Godkjent av Beskrivelse Konseptvalgutredning Østre Porsgrunn Kirke Siv Wiersdalen Konseptvalgutredning Østre Porsgrunn Kirke Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 4 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Rambøll

5 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 5 (25) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Hensikt Prosess, konseptvalgutredningen Føringer og avgrensninger BEHOVSANALYSE Identifiserte interessenter utredningsfasen Dagens situasjon Behov Mulige konflikter Oppsummering MÅL, KRAV OG SUKSESSKRITERIER Samfunnsmål Effektmål Prosessens suksesskriterier Prosjektets suksesskriterier Skal-krav ALTERNATIVANALYSE Alternative konsepter Finansering Kostnader og fremdrift Prioritering og vekting av vurderingskriteriene Vurdering av konseptene Anbefaling av konsept Ramboll

6 6 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Porsgrunn Østre kirke brant ned til grunnen i april Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppdrags- og byggherreansvaret for nytt kirkebygg. Porsgrunn kirkelige fellesråd har engasjert Rambøll, avdeling Skien til å utarbeide konseptvalgutredningen for Østre Porsgrunn Kirke. 1.2 Hensikt Hensikten med utredningsfasen er å få beskrevet hvilke behov, mål og krav som eksisterer knyttet til et mulig tiltak, samt å få vurdert ulike alternativer til program for løsning slik at det foreligger mest mulig informasjon tilgjengelig når det senere skal tas et investeringsvalg. Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov datert 24.april 2012 er videreutviklet og tilpasset de 4 alternative konseptene som skal utredes: Alternativ K0 Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Alternativ K1 Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Alternativ K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Alternativ K3 Bygge ny kirke etter justert romprogram Føringer og retningslinjer knyttet til arbeidet i utredningsfasen er gitt i mandatet. Valg av konsept og kontraktstrategi er en beslutning som avslutter utredningsfasen og fører prosjektet videre inn i planleggingsfasen. I etterkant av valgt konsept utarbeides saksframlegg og forslag til mandat for planleggingsfasen. Figur 1 Porsgrunn kommunes prosjektmodell Rambøll

7 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 7 (25) 1.3 Prosess, konseptvalgutredningen Styringsgruppe for utredningen er «Byggekomiteen for oppføring av Østre Porsgrunn kirke». Prosessen har vært følgende: Oppstart arbeider med konseptvalgutredning. Erfaringsoverføring med tidligere prosjektleder Rolf Berg ved Eiendomsforvaltningen i Porsgrunn kommune. Dialog med leder for byggekomiteen Thorleif Leifsen og kirkesjef Johannes Sørhaug 2 stk møter med Porsgrunn kirkelige fellesråd; 27. januar og 25. februar stk møter med Byggekomiteen; 6. februar og 12. mars 2014 Dialog med Kirkerådets seniorrådgiver for kirkearkitektur (Ove Morten Berge) Dialog med Bispedømmekontoret i Kristiansand (Geir Myre) Dialog med Byutviklingsavdelingen i Porsgrunn kommune Dialog med forsikringsselskap, Crawford Dialog med rådgivende ingeniører innen byggtekniske fag, Rambøll. Befaring til Holmenkollen kapell med påfølgende samtaler den 7. februar 2014 i regi av komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke Dialog med Aasmund Beier-Fangen, representant fra komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke 1.4 Føringer og avgrensninger Gjeldende lovverk for oppføring av kirkebygg er grunnlag for oppføring av bebyggelse på kirketomta. (skal-krav og bør-krav) Mandat for utredningsfasen til prosjekt Østre Porsgrunn kirke, godkjent av Porsgrunn kirkelige fellesråd den 18. desember 2012 Rapport fra planutvalg dat. 24. april 2012: «Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» Reguleringsplan «Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm.» ble godkjent av Bystyret i Porsgrunn 12. desember 2013 Forsikringsoppgjøret Medlemstall i Porsgrunn menighet Ramboll

8 8 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 2. BEHOVSANALYSE 2.1 Identifiserte interessenter utredningsfasen Identifiserte interessenter er fastlagt i «Mandat for utredningsfasen til prosjekt Østre Porsgrunn kirke», godkjent av Porsgrunn kirkelige fellesråd Interessent PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD - PKF KIRKESJEF BYGGEKOMITE MENIGHETSRÅDET KIRKEFAGLIGE RÅDGIVENDE OG GODKJENNENDE INSTANSER FORSIKRINGSSELSKAP PORSGRUNN KOMMUNE FYLKESKOMMUNEN Rolle i forhold til investeringsforslaget Folkevalgt organ tillagt ansvar for bygging av kirke. Byggherre, tiltakshaver. Prosjekteier, PKF s «rådmann». Medvirker, fast representasjon. Medvirker, fast representasjon. Medvirkning, innspill, råd. Endelig godkjenning. Aktør i forbindelse med finansiering Tekniske krav i forbindelse med plan, byggesak, brann, eiendom, infrastruktur, samt økonomi etter kirkeloven 15. Trafikk, miljø, verneinteresser. Kommentar (holdning til prosjektet, spesielle ønsker og krav etc ) Bestiller av prosjektet. Ansvarspersoner får delegert oppgaver/roller etter behov. I henhold til fullmakt fra PKF, rolle på vegne av brukerne. Samordnet med PKF, rolle på vegne av brukerne. Samordnet med PKF, rolle på vegne av brukerne. Ressurspersoner/instanser som skal sikre godt nivå på det kirkefaglige. Bispedømme, departement, prosti med flere. I henhold til rammer for forsikringsoppgjør. Innstiller til bystyret som reguleringsmyndighet. Finansiering. Redegjør for tekniske krav for bygg og eiendom. Obligatorisk medvirkende, Statens vegvesen medvirker ved behov. STYRET KIRKESTUA Medvirkning, innspill. Integrasjon funksjonelt og teknisk. Avklare utfordringer når det gjelder ulikt eierskap (Kirkestua er stiftelse). INTERESSE- GRUPPERINGER Mer uformelle roller. Ulike interesser og ønsker når det gjelder funksjoner, bruk, omgivelser, syn på utforming m.m. Rambøll

9 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 9 (25) 2.2 Dagens situasjon Dagens situasjon er begrenset til bruk av kirkestua og kapellet. 2.3 Behov Porsgrunn menighet har behov for nytt kirkebygg for å ivareta sine interesser og sine lovpålagte oppgaver etter at Østre Porsgrunn kirke brant ned til grunnen i april Porsgrunnssamfunnet har i kirkebrannen mistet et kulturhistorisk signalbygg på en sentral tomt i bybildet. Det anses også som et samfunnsønske å fylle tomten med et slikt bygg. 2.4 Mulige konflikter Konflikt Hvem er involvert Potensiell løsning Byggets funksjonalitet PKF Ulike romprogram for 3 ulike konsept. Økonomi PKF, PK, Forsikringssum og øvrige bevilgninger/støtte Byggets symbolverdi PKF, (PK) Valg av utforming Tid PKF Fremdriftsplan PKF = Porsgrunn kirkelige fellesråd PK = Porsgrunn kommune 2.5 Oppsummering Anbefalingen er basert på den samlede beskrivelsen av de ulike konseptene med påfølgende verdivurdering. Konsept 3 anbefales Konsept 3, ny kirke etter romprogram (K3) oppfyller minimumskravene til et funksjonelt fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen med gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. Konseptet viser gode muligheter til å legge til rette for kirkens trosopplæring med bakgrunn i plan- og bygningslovens krav til oppholdsrom og universell utforming og arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø i bygg. K3 viser at alle skal-krav og øvrige ønskede funksjoner i henhold til vedtatt romprogram kan plasseres innenfor samme bygg, noe som er en stor fordel funksjonelt og med hensyn på universell utforming og arbeidsmiljø. K3 viser en fleksibilitet når det gjelder muligheter for å knytte bygget fysisk sammen med kirkestua. K3 krever økonomisk støtte utover forsikringssummen. K3 vil være med på å bygge opp Porsgrunnssamfunnets identitet sett i forhold til dagens situasjon med en ubebygd branntomt og omkringliggende kirkegård, kirkestue og kapell. K3 har ingen gitt arkitektur, men skal ha et uttrykk som beskrevet i reguleringsplanen. K3 alternativet vil, uavhengig av valgt arkitektur være et bygg som spiller på Porsgrunnssamfunnets identitet i dag og samtidig ivareta de kulturhistoriske røtter fra år 1760 med sin historiske plassering og omgivelser. Det er usikkert om K3 kan gjennomføres etter fremdriften gitt i mandatet. Anskaffelsesstrategi er ikke vurdert. Konsept 1 og konsept 2 fremstår som likeverdige. Begge alternativene har funksjonelle svakheter. Konsept 0 kan ikke anbefales Ramboll

10 10 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 3. MÅL, KRAV OG SUKSESSKRITERIER Samfunnsmål og effektmål, samt prosessens og prosjektets suksesskriterier er fastlagt i «Mandat for utredningsfasen til prosjekt Østre Porsgrunn kirke», godkjent av Porsgrunn kirkelige fellesråd Samfunnsmål Oppføring av kirkebygg i Porsgrunn, som lokalt mangler kirke etter en brann: Bygget skal dekke en rekke kirkelige og kulturelle funksjoner av stor verdi for lokalsamfunnet, herunder en rekke lovpålagte, obligatoriske oppgaver. Et bygg skal plasseres på et område sentralt i byen, på en slik måte at kirken blir en berikelse for byen, samtidig som trafikale forhold forbedres. Det skal tas hensyn til omkringliggende bebyggelse og anlegg. 3.2 Effektmål Planlegge og oppføre et funksjonelt kirkebygg som dekker alle formulerte, vedtatte behov ihht program og en grundig utredningsprosess. Prosessen fordrer god medvirkning fra alle berørte/involverte parter. Planlegging og bygging innenfor akseptabel tidsramme (foreløpig anslått ferdigstillelse 2016). Planlegging og bygging innenfor økonomisk ramme som vedtas av Fellesrådet. Planlegging og bygging med bestemte/nødvendige krav til materialbruk/begrensninger, høyder fargebruk/begrensninger og forhold til omgivelser. Ivareta fremtidsrettede krav til teknikk, så som lyd, lysanlegg, IKT mm. God generalitet i forhold til bruk av kirken til ulike arrangementer. Bygget skal ha et tydelig sakralt preg og god funksjonell sammenheng med kirkestua. Universell utforming i henhold til kommunens veiledning og lovkrav. 3.3 Prosessens suksesskriterier At menigheten og alle interessenter oppfatter prosessen som tilstrekkelig åpen, og at alle blir hørt; samt at prosesser ikke er lukket for tidlig. At beslutninger fattes i riktige organer, på riktig nivå, til riktig tid. At organisering av prosjektet i ulike utvalg/grupper gir god medvirkning. God og tydelig informasjon, formidlet både internt i prosjektorganisasjonen og utad. 3.4 Prosjektets suksesskriterier De viktigste kriteriene for at en vil kunne si at dette var et vellykket prosjekt og en vellykket investering for Porsgrunn kirkelige fellesråd: At kirken dekker viktige funksjoner i hht programmet på en fullgod måte. At kirkens hovedrom får et tydelig sakralt preg, godt tilpasset utøvelse av de kirkelige funksjoner. At kirken blir estetisk vellykket både interiørmessig og eksteriørmessig. At kirken oppfyller alle krav til godt arbeidsmiljø, og for øvrig oppfyller kommunens og statens målsettinger for miljøriktige bygg, fortrinnsvis passivhusstandard. Fra mandatet kap Økonomiske rammer: Nødvendige avklaringer i fht. innarbeidelse av og størrelsen på kommunalt tilskudd, bør foretas innen konseptvalgutredningen legges frem for godkjennelse. Rambøll

11 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 11 (25) 3.5 Skal-krav Skal krav er absolutte krav som valgt konsept må oppfylle. Kirkeloven Kirkeloven ( 17) krever at det skal være en kirke i hvert sokn. Kirkeloven 21 Oppføring av ny kirke mv. Ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar og ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de kirkesøkende og det ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt sokn der det fra før ikke er en kirke. Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser. Kommentar som grunnlag for konseptvalgutredningen: 77 % av befolkningen i Norge er medlemmer av Den norske kirke. I Porsgrunn menighet er medlemstallet over 7000 personer. Kirkeloven krever dermed at nytt kirkebygg skal romme 500 sitteplasser. I konseptvalgutredningen ligger kirkeloven til grunn i alle utbyggingsalternativene. Premissene for K1 og K2 går på tvers av kirkeloven når det gjelder antall sitteplasser i kirkebygget. K1 (som tar utgangspunkt i forsikringssummen) har ikke økonomi til å gi rom for flere sitteplasser enn det som var i det opprinnelige bygget. K2 er basert på formen til det opprinnelige bygget, og vil derfor heller ikke gi plass til flere sitteplasser enn det som kirken hadde før den brant. Det vil si at det ikke er mulig å vurdere K1 og K2 med bakgrunn i kirkelovens krav om 500 sitteplasser i Østre Porsgrunn kirke. Gravferdsloven Krav om tilretteleggelse for gravferd med tilhørende fasiliteter gjelder alle konseptene. Arbeidsmiljøloven Et kirkebygg er en arbeidsplass. Krav gitt i arbeidsmiljøloven er derfor gjeldende Lovens formål a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Plan- og bygningsloven Teknisk forskrift ved gjeldende tidspunkt Fremdriften gitt i mandatet med innflytningsklart bygg innen november 2016 medfører at Teknisk forskrift 2015 (TEK 15) sannsynligvis gjelder for oppføring av nytt bygg. TEK 15 er per dags dato ikke godkjent. I konseptvalgutredningen er ikke muligheter for dispensasjon vurdert fordi det anses som mulig å bygge alle utbyggingsalternativene etter gjeldende lovverk. Ramboll

12 12 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og bygningsloven Reguleringsplan ID 377 «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård med mer» Reguleringsplanen legger opp til at alle utbyggingsalternativene til kirkebygg kan realiseres. Reguleringsplanens føringer for kirkebyggets utforming og omgivelser er følgende: Kirkebygg innenfor KAR1* skal med sin utforming og beliggenhet i landskapet fremstå som et landemerke og et signalbygg. Bygget skal ha en symbolverdi og vise tilhørighet til de nære omgivelsene og til Porsgrunnslandskapets overordnede trekk. Byggets materialer skal harmonere med den omkringliggende vernede trehusbebyggelse. Kirkens hovedfunksjoner skal være universelt utformet. Tårn bør være universelt utformet og offentlig tilgjengelig. *(KAR1 = Branntomten er i reguleringsplanen avsatt til byggeområde for kirke og annen religionsutøvelse.) Det ligger rekkefølgekrav om infrastruktur ved utbygging på kirketomta: Følgende trafikksikkerhetstiltak skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til fremtidig kirkebygg innenfor KAR1: Fjerning av trær ved fortau/gangadkomst til kirken for å bedre siktforhold og bredde på fortau. Stengning av dagens utgang for gående fra kirken og mot kapellet (i muren). En utvidelse av fortausbredden på kapellsiden fortauet utvides med ca. 0,5m ved å ta av kjørebanebredden. Kjørebanebredde skal være 6,5m. Opparbeidet universelt utformet gangveg GG 1 fra Søsterhjemmet til Sommervegen Kommentar som grunnlag for konseptvalgutredningen: I konseptvalgutredningen er rekkefølgekrav om infrastruktur prissatt på et overordnet nivå. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmenheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmenheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 1. Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Rambøll

13 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 13 (25) 4. ALTERNATIVANALYSE 4.1 Alternative konsepter Porsgrunn kirkelige fellesråd har utarbeidet et funksjons- og romprogram med stipulert arealbehov datert 24. april 2012 som gir grunnlag for K3. I konseptvalgutredningen er det utarbeidet justerte romprogram for K1, K2 og K3. Alternativ K0 Dagens situasjon. Det oppføres ikke noe nytt bygg Dagens situasjon legges til grunn og det bygges ikke ny kirke. I dag benytter menigheten lokalene i kirkestua og kapellet. Branntomta benyttes til utendørs seremonier ved spesielle anledninger. Alternativ K1 Ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Bygging av ny kirke kun innenfor rammene som er gitt i henhold til forsikringsoppgjøret. Alternativ K1 forutsetter noe bruk av annen bygningsmasse som kirkestua og kapellet. Med bakgrunn i kjent forsikringssum, er romprogrammet redusert til de mest sentrale funksjoner rundt kirkerommet som inngår som skal-krav i hva et kirkebygg skal inneholde. Kirkerommet har noe redusert areal og gir plass til 400 personer. Dette er 100 plasser mindre enn kirkelovens krav om 500 sitteplasser. Det er avsatt noe areal til tekniske installasjon og drift av bygget. Alternativ K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Gjenoppføring av den gamle kirken med hovedvekt på gjenskaping av byggets størrelser og volum. Kirkebyggets opprinnelige mål av utvendige og innvendige rom legges til grunn. Det tillates enkelte endringer i interiør som ikke går utover det opprinnelige byggets hovedfunksjoner og hoveduttrykk. Eksempel på endringer som kan gjennomføres kan være å bygge kjeller, legge til rette for toalett, heis og eventuelle andre tiltak for å imøtekomme byggetekniske krav. Rekonstruksjonsalternativet legger opp til bruk av eksisterende funksjoner i kirkestua og kapellet. Romprogrammet er justert etter faktiske forhold i eksiterende planløsning supplert med drift av hovedfunksjoner og tekniske installasjoner. Det legges også opp til galleri tilsvarende det gamle kirkebygget. Legger man til grunn samme arealbruk per person gir K2 plass til 450 personer inkludert galleri. Dette er 50 plasser mindre enn kirkelovens krav om 500 sitteplasser og 50 plasser mer enn den opprinnelige kirken var godkjent for. Alternativ K3 Ny kirke etter romprogram Bygging som svarer på gitt ramme i henhold til fellesrådets funksjons- og romprogram datert Inneholder romprogram fra planutvalg justert for kommunikasjonsveier og brutto/ netto faktor. Romprogrammet er justert for tekniske rom samt rom/funksjoner som omfattes av brutto/netto faktor på 1,2. Ikke prioriterte rom (pkt. 5.7 Andre rom) er ikke medtatt i oppsettet, totalt ca. 380m 2. Ramboll

14 14 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE ROMPROGRAM JUSTERT K0 K1 K2 K3 m2 m2 komm. m2 komm. m2 komm. KIRKEROM M/BIROM Skal-krav Kirkeloven KIRKEROM plasser 333 tot 450 plasser plasser GALLERI galleri 0 Skal-krav Kirkeloven KIRKETORG plasser plasser Skal-krav Kirkeloven SAKRISTI Skal-krav Kirkeloven KIRKETJENERROM Skal-krav Kirkeloven DÅPSVENTEROM/BARNEROM Bør-krav AV-ROM Skal-krav PBL TOALETT Skal-krav PBL TOALETT HC Bør-krav KANTOR MØTEROM Bør-krav UNGDOMSROM 90 3 stykk Bør-krav LYDMIXROM 10 1 stykk 20 2 stykk Bør-krav MØTEROM 1 50 Bør-krav MØTEROM 2 30 Bør-krav KONTOR FRIVILLIGE 45 3stykk Bør-krav AML KOPIROM 10 Bør-krav KJØKKEN 30 Bør-krav LAGER KJØKKEN 10 Bør-krav AML GARDEROBE 25 Bør-krav AML TOALETTER 20 Bør-krav LAGER stykk BIROM Bør-krav PBL TEKNISK ROM Bør-krav KIRKETJENER VERKSTED 15 Bør-krav RENGJØRINGSENTRAL BÅREROM Bør-krav VISNINGSROM 20 Bør-krav BÅREROM M/ KJØLE 20 IKKE MEDTATT LAGER 25 m2 FOAJE TRAPPEHUS 140m2 LAGER KJELLER 100m2 VIGSEL/BØNNEKAPELL MUSEUM LESEROM Netto Areal Brutto Areal BTA m2 872 m m2 AML - Arbeidsmiljøloven PBL - Plan og byggningsloven Rambøll

15 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 15 (25) 4.2 Finansering Forsikringssummen som er kjent per i dag er: 12,6 mill. kr. Utsmykning og interiør , ,- 28,2 mill. kr. Bygg ,- + prisstigning 4 mill. kr. Disponeres av Fellesrådet til offentlige pålegg, planlegging mv. Total forsikringssum stipuleres til 44,8 mill. eksklusive MVA Forsikring dekker ikke MVA. Det er kun tatt hensyn til de finansmidler som ligger i forsikringssummen. Kapitalkostnader for fullfinansiering utover netto forsikringssum, kostnader knyttet til utlegg for merverdiavgift samt fradrag fra mulige støtteordninger/ tilskudd er ikke medregnet. Dette gjelder alle 4 alternativer. K1 vurderes med utgangspunkt i forsikringssummen. K0, K2 og K3 vurderes uten noen spesifikke økonomiske rammer Porsgrunn kommunes handlingsprogram ble vedtatt 12. desember 2013 i bystyrets sak 96/13. I bystyresaken presiseres det: Porsgrunn bystyre vil være positive til å støtte gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke. Størrelse på bidraget vurderes når konseptutvalgsutredningen er laget og kostnader er fremkommet. Det pågår et aktivt arbeid i Porsgrunn menighet for å fremskaffe midler fra mulige alternative finansieringsordninger. Det vil bli søkt om støtte fra ulike mulige støtteordninger som for eksempel ENOVA og det vil bli bedt om støtte fra næringslivet. Videre antas det at K2 alternativet kan gi muligheter for tilskudd for tradisjonshåndverk. 4.3 Kostnader og fremdrift Fremdrift Fremdriftsplanen gitt i mandatet viser et mål om innflytningsklart bygg i november Dersom det velges å benytte oppføringen av K2 som en opplæringsarena innen tradisjonelle håndtverksfag, kan ikke fremdriften gitt i mandatet overholdes. Kostnader knyttet til oppføring av nytt kirkebygg Kalkylen er splittet opp i lav, medium og høy kostnadsoverslag (+/- 15 %). Det er bare de laveste anslagene for K1 og K2 som treffer forsikringssummen. Det er derfor knyttet usikkerhet til å kunne realisere K1 og K2 innenfor denne rammen. K1 K2 K3 Kalkyle lav Kalkyle kalkyle høy Ramboll

16 16 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Figur 3 Kostnader knyttet til oppføring av nytt kirkebygg Kostnadskalkyle K0-K3 K0 K1 K2 K3 Størrelse BTA, m Huskostnader Felles, Bygning, VVS, Elkraft, Tele automatisering, andre installsjoner 2. Utendørs Infrastruktur Utomhus Generelle kostnader Reguleringsplan Program, prosjektering, administrasjon, forsikring, gebyrer Byggekostnad Inventar Orgel Inventar Sum Spesielle kostnader Finanseringskostnader Merverdiavgift Prosjektkostnad Reserver og marginer Prisstigning Kalkyle +/- 15% Offentlige pålegg om reguleringsplanarbeider er gitt og utført. Porsgrunn kommune gir gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen pålegg om oppjustering av omkringliggende infrastruktur. Fremtidige pålegg fra kommunen vil sannsynligvis dreie seg om de krav som finnes i gjeldende lovverk. Rambøll

17 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 17 (25) Grovt kostnadsoverslag, infrastrukturtiltak gitt i reguleringsplanen: Sted Tiltak Mengde Enhetspris Delkostn. Utvidelse av fortau på kapellsiden Utvidelse av fortauet med ca. 0,5, ny kantstein, oppbygging/reasasfaltering av fortau (ca. 3m bredde). På strekningen fra Hellerberggata til Winthersgate - ca. 120 lm Fjerne trær fjerning 2 store trær på fortau ved port til krk., inkl. reasfaltering av fortau Rundsum Opparbeidelse av gangvei mellom Sommervegen og Søsterhjemmet Utbedring av gangvei mellom Sommervegen og Søsterhjemmet. Reasfaltering og reposer samt rekkverk TOTALSUM anslåtte anbuds-/entreprisekostnader % for å dekke rigg (10%) og uforutsett (15%) Totalkostnad, grovt stipulert, inkl. påslag: Utomhusarbeider utover arbeider med infrastruktur er ikke en del av det offentlige pålegg. Her anslås kostnadene til 2,6 mill. kr for utomhusarbeider kun innenfor byggeområdet for nytt kirkebygg. Eventuelle oppgraderinger av kirkegård mm. er ikke medregnet. Det er regnet med en kvadratmeterpris tilsvarende kvadratmeterprisen på Ælvespeilet og Reynoldsparken: 900 kr/ m 2 Huskostnader (pos.1, høy) er beregnet ut fra prisjusterte erfaringstall samt kostnadsestimat for nybygg for denne type bygningskropp. Kostnadsestimatet tilsier en lavere pris per m 2 enn erfaringstall, og det er derfor benyttet en huskostnad som ligger nærmere erfaringstall. Huskostnader er stipulert til ,-/ m 2. Det er benyttet samme tall for K1-K3. Generelle kostnader (pos.3, lav) er stipulert til 15 % av huskostnad, som kan anses som noe lavt for denne type bygg. Begrunnelsen ligger i en stram fremdriftsplan som krever en effektiv planleggingsprosess. Prisstigning er beregnet med hensyn til ferdigdato november Driftskostnader Stipulering driftskostnader gjelder nybygg. Alternativ K3 forutsetter ikke bruk av annen bygningsmasse enn nytt kirkebygg. Selv om kirkestua og kapellet er en del av kirkens bygningsmasse, er driftsutgifter for disse byggene ikke medregnet. Tall gjenspeiler forventet kostnader i forbindelse med drift, vedlikehold, utskifting/ utvikling, energi, renovasjon og renhold. Driftskostnader er stipulert til 660,-/ m 2. K0 K1 K2 K3 Driftskostnad bygg første år ikke beregnet Ramboll

18 18 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 4.4 Prioritering og vekting av vurderingskriteriene Vurderingskriteriene og vektingen av vurderingskriteriene er fastsatt med bakgrunn i prosjektets suksesskriterier som kommer frem i «Mandat for utredningsfasen datert » og i dialog med interessentene. 55 % Byggets funksjon - menighetens behov 30 % Kostnader 10 % Samfunnsnytte -Porsgrunnssamfunnets behov 5 % Fremdrift Byggets funksjon vektes 55 % Den Norske Kirke ved Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppdrags- og byggherreansvaret for nytt kirkebygg. Byggherrens behov vektlegges alltid i et byggeprosjekt. Den Norske Kirke ved Porsgrunn kirkelige fellesråd har behov for et kirkebygg som oppfyller de funksjoner som Porsgrunn menigheten har behov for både i dag og i fremtiden. Det er først og fremst kirkebygget som et utøvende sted for kirkens liturgi og trosopplæring og kirkebyggets funksjon som en arbeidsplass som prioriteres og vektlegges høyest i konseptvalgutredningen. Kirkebyggets form og arkitektur skal gi en ramme for livets faser og samtidig være et samlingssted for menighetens arbeid og et rom for innbyggerne i Porsgrunnssamfunnet. Over 77% av befolkningen i Norge er medlem av Den norske kirke. Vurderingen av et kirkebygg for Den norske kirke er derfor både en vurdering av den enkeltes behov for kirkebygg samtidig med at medlemmene i Den norske kirke utgjør en stor gruppe i samfunnet. En vurdering av kirkebygg verdisettes av den enkelte derfor både i et personlig perspektiv og i et samfunnsperspektiv. Den norske kirke skal ivareta det enkelte medlems behov for religionsutøvelse og trosopplæring. I konseptvalgutredningen er den enkeltes behov vurdert som så sentralt, at dette er vektet mer enn summen av både økonomiske, tidsmessige og samfunnsmessige forhold. Byggets funksjon er avgjørende for byggherrens behov for fremtidig bygg. Byggets funksjonalitet vektlegges derfor 55 %. Kostnader vektes 30 % Forsikringssummen danner en basis for minstekostnaden for oppføring av kirkebygget. Det er gjennom politisk vedtak i handlingsprogrammet gitt signaler om kommunal støtte til kirkebygg. I tillegg er det muligheter for støtte fra andre kilder. Hvert enkelt av de fire valgte konseptene er mulig å få realisert innenfor de ulike økonomiske rammene. I tillegg til byggekostnadene, dreier kostnadene seg også om utgifter til løpende drift og vedlikehold. En moderat og nøktern holdning til kostnader er en premiss i alle konseptene. Økonomi prioriteres derfor etter byggets funksjon med en vekt på 30 % Rambøll

19 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 19 (25) Samfunnsnytte vektes 10 % Med byggets samfunnsnytte menes den nytten bygget har utover menighetens primære virksomhet. Det er en flere hundre års kulturell tradisjon at det har ligget et signalbygg på Kirkehaugen i Porsgrunn. Bygget på Kirkehaugen var med på å skape Porsgrunns identitet. Et kirkebyggs kulturelle verdi er stor. Det står som en brobygger mellom den private sfære - der enkeltindividets behov for seremonier og trosopplæring står i sentrum og samfunnets øvrige behov for seremonier og identitet utover kirkens virke. I konseptvalgutredningen er enkeltmenneskets og dermed kirkens behov for et sted å utøve seremonier og trosopplæring det viktigste (se også avsnittet om byggets funksjon). Den norske kirke har ikke i første rekke behov for et signalbygg som ivaretar Porsgrunns kulturelle og historiske verdi. Dersom det nye bygget også kan ivareta kulturhistoriske og øvrige samfunnsbehov i tillegg til kirkens funksjonelle behov er dette positivt, selv om dette ikke er nødvendig for kirkens aktivitet. De ulike konseptene vurderes med bakgrunn i at bygget skal ivareta tradisjonen om et signalbygg på stedet. Det skal vurderes hvorvidt det valgte konseptet både kan ivareta det historiske minnet om et signalbygg og i seg selv være et kulturminne og signalbygg i dag og i fremtiden. Det vi bygger i dag skal være fremtidens kulturminne. Samfunnsnytte utover kirkens behov prioriteres derfor lavere enn byggets funksjon og økonomi med en vekt på 10 %. Fremdrift vektes 5 % Det vurderes om konseptene kan gjennomføres etter den vedtatte fremdriftsplanen som er en del av mandatet for utredningsfasen, vedtatt Det er et mål at fremtidig kirkebygg skal overtas i november 2016 (usikkerhet ca 6 mnd). En oppfyllelse av fremdriftsplanen er ikke avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Fremdrift prioriteres derfor lavest med en vekt på 5 %. Ramboll

20 20 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 4.5 Vurdering av konseptene 1 negativ virkning 2 ingen virkning 3 positiv virkning Konseptvalgutredningen er en vurdering på overordnet nivå. Det er derfor valgt en grovmasket 3-delt skala. Skalaen skiller mellom negativ virkning, ingen virkning og positiv virkning der 1 er det laveste oppnåelige tallet og 3 er det høyest oppnåelige tallet. Konseptvalgvurdering av byggets funksjon: Byggets funksjon (55 %) 0 alt K1 K2 K3 Menighetens behov romprogram Drifts- og vedlikeholdsrom romprogram Byggets egnethet for endring i fremtidige behov Byggets funksjon: total vurdering 1 2 1,7 3 K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 1, negativ virkning Begrunnelse: Konsept 0 oppfyller ikke byggets funksjon, verken i form av menighetens behovog romprogram, drifts- og vedlikeholdsrom eller endringer i menighetens fremtidige behov. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering:2, ingen virkning Begrunnelse: Enkelte av funksjonene gitt i det maksimale romprogrammet må legges i eksisterende bygninger som f.eks kirkestua og kapellet. For å oppfylle de skal-krav som en kirke minimum skal inneholde (kirkerom, sakristi, dåpsrom mv.) er antall sitteplasser redusert til 400 plasser. Konseptet kan derfor ikke oppfylle alle skal-krav og samtidig bygges innenfor rammene til forsikringsoppgjøret. Følgende rom fra Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» dat. 24. april 2012 er ikke vist i konsept 1: Ungdomsrom 2 møterom Kontor, frivillige Kopirom Kjøkken med lager Garderobe Toaletter utover minimumskravet Verksted til kirketjener Bårerom og visningsrom Lager utover minstebehovet på 25m 2 Foaje/trappehus (inngår i bruttofaktor på 20 %) Vigsel/bønnekapell Museum Leserom Konseptet viser kun rom for de grunnleggende funksjoner. Konseptet er ikke, uten større ombygginger, robust nok til å ta opp i seg større endringer i forhold til fremtidige behov. Rambøll

21 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 21 (25) K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 1,7, ingen virkning Begrunnelse: Flere av funksjonene gitt i det maksimale romprogrammet må legges i eksisterende bygninger som f.eks kirkestua og kapellet. For å oppfylle de skal-krav som en kirke minimum skal inneholde (kirkerom, sakristi, dåpsrom mv.) er antall sitteplasser redusert til 450 plasser. En rekonstruksjon av den gamle kirken kan derfor ikke oppfylle alle skal-krav. Følgende rom fra Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» dat. 24. april 2012 er ikke vist i konsept 2: Ungdomsrom Lydmikserom 2 møterom Kontor, frivillige Kopirom Kjøkken med lager Garderobe Toaletter utover minimumskravet Verksted til kirketjener Bårerom og visningsrom Lager utover 30m 2 Foaje/trappehus (inngår i bruttofaktor på 20 %) Vigsel/bønnekapell Museum Leserom Konseptet viser kun rom for de grunnleggende funksjoner. Konseptet er ikke, uten større ombygginger, robust nok til å ta opp i seg større endringer i forhold til fremtidige behov. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering: 3, positiv virkning Begrunnelse: Konseptet oppfyller menighetens minimumsbehov (skal-kravene) i romprogrammet. De øvrige funksjonene gitt i det maksimale romprogrammet inkludert blant annet bårerom og drifts- og vedlikeholdsrom kan løses i det fremtidige bygget. Følgende rom fra Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov» dat. 24. april 2012 er ikke vist i konsept 3: Lager utover 30m 2 Foaje/trappehus (inngår i bruttofaktor på 20 %) Vigsel/bønnekapell Museum Leserom Konseptet er robust nok til å ta opp i seg større endringer i forhold til fremtidige behov. Ramboll

22 22 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Konseptvalgvurdering av kostnader: Kostnader (30 %) 0 alt K1 K2 K3 Utbyggingskostnader - bygg Utbyggingskostnader - infrastruktur Driftskostnader Kostnader: total vurdering ,3 Forutsetninger og detaljer omkring utbyggingskostnader er gitt i eget kapittel. K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet gir ingen behov for investeringer. Forsikringssummen blir delvis utbetalt. Det forutsettes bruk av annen bygningsmasse. Det kreves ingen utgifter til infrastrukturtiltak. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering: 2 ingen virkning Begrunnelse: Konseptet gir ingen behov for investeringer utover forsikringssummen og investeringer som kreves og betales av myndigheter. Konseptet forutsetter bruk av annen bygningsmasse. Det kreves utgifter til infrastrukturtiltak. K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 2 ingen virkning Begrunnelse: Konseptet gir få eller ingen behov for investeringer utover forsikringssummen og investeringer som kreves og betales av myndigheter. Konseptet forutsetter bruk av annen bygningsmasse. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering: 1,3 negativ virkning Begrunnelse: Konseptet gir behov for investeringer utover forsikringssummen. Konseptet forutsetter ikke bruk av annen bygningsmasse enn nytt kirkebygg. Det er økte driftsutgifter på grunn av størrelsen på bygget. Rambøll

23 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 23 (25) Konseptvalgvurdering av samfunnsnytte: Samfunnsnytte (10 %) 0 alt K1 K2 K3 Byggets symbolverdi, identitetsskapende bygg i Porsgrunn Varighet tid. Forholdet til fortiden, nåtiden og fremtiden. Kulturhistorisk tilknytning Samfunnsnytte: total vurdering 1 3 2,5 3 K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 1 negativ virkning Begrunnelse: Konseptet gir ingen samfunnsnytte. Det er negativt for Porsgrunn sin identitet og kulturhistoriske tilknytning at det oppføres et bygg på Kirkehaugen. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet viser at det kan bygges et bygg på Kirkehaugen som kan videreføre tradisjonen om et signalbygg på stedet. Konsept 1 viser et bygg som kan være fremtidsrettet i sitt uttrykk men allikevel ha rot i fortiden med sin plassering på Kirkehaugen med omkringliggende historiske kirkegårdsanlegg og nabobebyggelse. K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 2,5 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet viser at det kan bygges et bygg på Kirkehaugen som kan videreføre tradisjonen om et signalbygg på stedet. Konsept 2 viser et bygg som har et uttrykk med rot i fortiden (tidsperioden ) i tillegg til sin historiske plassering på Kirkehaugen med omkringliggende historiske kirkegårdsanlegg og nabobebyggelse. Konsept 2 viser en sterk historisk tilknytning, men har svakheter i forhold til å være fremtidsrettet i sitt uttrykk. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Konseptet viser at det kan bygges et bygg på Kirkehaugen som kan videreføre tradisjonen om et signalbygg på stedet. Konsept 3 viser et bygg som kan være fremtidsrettet i sitt uttrykk men allikevel ha rot i fortiden med sin plassering på Kirkehaugen med omkringliggende historiske kirkegårdsanlegg og nabobebyggelse. Ramboll

24 24 (25) KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Konseptvalgvurdering av fremdrift: Fremdrift (5 %) 0 alt K1 K2 K3 Forhold til fremdriftsplan med gitte milepæler i mandatet med innflytningsklart bygg november K0 - Dagens situasjon, ikke bygge ny kirke Total vurdering: 1 negativ virkning Begrunnelse: Konseptet oppfyller ikke fremdriftsplanen. K1 - Bygge ny kirke innenfor rammene til forsikringsoppgjøret Total vurdering: 3 positiv virkning Begrunnelse: Fremdriftsplanen kan overholdes i forhold til mandatet. K2 Rekonstruksjon av den gamle kirken Total vurdering: 2 ingen virkning Begrunnelse Muligheter for at fremdriftsplanen kan overholdes i forhold til mandatet. K3 - Bygge ny kirke etter romprogram Total vurdering 2 ingen virkning Begrunnelse: Muligheter for at fremdriftsplanen kan overholdes i forhold til mandatet. Konseptvalgutredning oppsummerende matrise: 0 alt K1 K2 K3 Funksjon 1 2 1,7 3 Funksjon vektet med 55 % 0,55 1,1 0,94 1,65 Kostnader ,3 Kostnader vektet med 30 % 0,9 0,6 0,6 0,39 Samfunnsnytte 1 3 2,5 3 Samfunnsnytte vektet med 10 % 0,1 0,3 0,25 0,3 Fremdrift Fremdrift vektet med 5 % 0,05 0,15 0,1 0,1 Samlet vurdering Negativ Ingen Ingen Positiv virkning virkning virkning virkning Sum vektet vurdering 1,6 2,15 1,89 2,44 Rambøll

25 KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 25 (25) 4.6 Anbefaling av konsept Konsept 3 anbefales Konsept 3, ny kirke etter romprogram (K3) oppfyller minimumskravene til et funksjonelt fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen med gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. Konseptet viser gode muligheter til å legge til rette for kirkens trosopplæring med bakgrunn i plan- og bygningslovens krav til oppholdsrom og universell utforming og arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø i bygg. K3 viser at alle skal-krav og øvrige ønskede funksjoner i henhold til vedtatt romprogram kan plasseres innenfor samme bygg, noe som er en stor fordel funksjonelt og med hensyn til universell utforming og arbeidsmiljø. K3 viser en fleksibilitet når det gjelder muligheter for å knytte bygget fysisk sammen med kirkestua. K3 krever økonomisk støtte utover forsikringssummen. K3 vil være med på å bygge opp Porsgrunnssamfunnets identitet sett i forhold til dagens situasjon med en ubebygd branntomt og omkringliggende kirkegård, kirkestue og kapell. K3 har ingen gitt arkitektur, men skal ha et uttrykk som beskrevet i reguleringsplanen. Det er derfor muligheter for at K3 s arkitektur kan gi assosiasjoner til det opprinnelige kirkebygget. Bygget kan også utformes i et samtidig uttrykk. K3 alternativet vil, uavhengig av valgt arkitektur være et bygg som spiller på Porsgrunnssamfunnets identitet i dag og samtidig ivareta de kulturhistoriske røtter fra år 1760 med sin historiske plassering og omgivelser. Det er usikkert om K3 kan gjennomføres etter fremdriften gitt i mandatet med innflytting innen november Anskaffelsesstrategi er ikke vurdert. Valg av anskaffelsesstrategi vil være en separat vurdering, og vil derfor bli fastlagt i den videre prosessen. Konsept 1 og konsept 2 fremstår som likeverdige. Begge alternativene har funksjonelle svakheter. Både K1 og K2 oppfyller minimumskravene til et fremtidig kirkebygg på Kirkehaugen. Begge konseptene viser gudstjenesterom for seremoni og kirkens liturgi. På grunn av begrensninger innen form (K2) og begrensninger innen økonomi (K1) viser begge alternativene en reduksjon i skal-kravet i kirkeloven om at det skal legges til rette for 500 sitteplasser. Reduksjonen er på 100 plasser i K1 alternativet og 50 plasser i K2 alternativet. Begge konseptene fordrer bruk av eksisterende bebyggelse. Funksjonelt er det en ulempe at kirkens ulike funksjoner er spredd i flere bygg. K2 viser færre muligheter for funksjonelle rom for lydteknikk og øvrige tekniske rom. Verken K1 eller K2 viser bårerom/visningsrom. Økonomisk er det en fordel at begge konseptene sannsynligvis kan realiseres nær forsikringssummens rammer. K2 er litt dyrere enn K1. Forskjellen er så marginal at alternativene økonomisk vurderes som likeverdige. Både K1 og K2 vil være med på å bygge opp Porsgrunnssamfunnets identitet sett i forhold til dagens situasjon med en ubebygd branntomt og omkringliggende kirkegård, kirkestue og kapell. Formen og arkitekturen til K2 er gitt. K1 har ingen gitt form eller arkitektur. Konsept 0 kan ikke anbefales Konseptet oppfyller ikke skal-kravene som er gitt i kirkeloven om at en menighet skal ha et funksjonelt bygg som gir rom for menighetens oppgaver innen trosopplæring, liturgi og seremoni. Ramboll

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Ny Østre Porsgrunn kirke

Ny Østre Porsgrunn kirke Ny Østre Porsgrunn kirke 1 Funksjons - og romprogram Stipulert arealbehov Planutvalg oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd Rapporten levert 24. april 2012 for videre behandling Kristus, konge, du regjerer,

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

(rteknologisk Institutt usys u. ISO 9001:2008 sertifisert

(rteknologisk Institutt usys u. ISO 9001:2008 sertifisert Advokattirmaet Frøstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984497 504 Gruppelederne for Høyre, Frp, Venstre, SV, Rødt, By- og næringsmiljøpartiet og Miljøpartiet de grønne i

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer