NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene"

Transkript

1 NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene I dette notatet beskrives en fornyet modell for tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og andre typer evalueringer av kvalitet i utdanningene. Den endelige utformingen av fornyet modell vil måtte samstemmes med endringer som vil følge av Kunnskapsdepartementets arbeid med både høyere utdanning- og fagskolesektoren. NOKUT vil føre dialog med sentrale aktører i sektoren med tanke på å utforme kriterier og metodikk for både tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid, for tilsyn med studieprogram og institusjoner og for fagevalueringer. Tillit, kontroll og kvalitetsutvikling Institusjonene som tilbyr høyere utdanning og fagskoleutdanning har selv ansvaret for kvaliteten i utdanningene de tilbyr. NOKUT fører tilsyn med kvaliteten og stimulerer til kvalitetsutvikling, slik at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs virksomhet skal sikre at det kun tilbys utdanninger som har god kvalitet. NOKUTs virksomhet har de ti første årene vært preget av akkreditering av studier og institusjoner, og vi har bidratt til at alle institusjoner har på plass et internt system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført flere større evalueringer av profesjonsutdanninger. Vi har slik bidratt til en bedret kvalitetskultur ved utdanningsinstitusjonene. Sentrale rammefaktorer for høyere utdanning og fagskoleutdanning er endret etter Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er innført, og synet på hvordan man tilrettelegger for studenters læring er i endring. NOKUTs tilsyn og evalueringer må bidra til at institusjonene fokuserer på at studentenes læringsbaner er preget av god kvalitet både hva gjelder programdesign, undervisning, litteratur, tilbakemelding på arbeider og vurderingsmetoder. Kvalitet i utdanning handler i stor grad om det arbeidet som den enkelte læreren utfører, samtidig som den kanskje mest avgjørende faktoren er studentenes evne til studere effektivt og i stor nok grad. Institusjonene har ansvar for å tilrettelegge for studentenes egeninnsats, men det påhviler både institusjonsledelse, lærere og studenter et ansvar for å skape en god studiekultur. NOKUT ser at kvalitetsfremmende prosesser ved institusjonene fordrer langsiktighet og ro. For å kunne skape gode vekstvilkår er det imidlertid avgjørende at NOKUT kan ha tillit til at institusjonene har et kontinuerlig blikk for kvalitet i utdanningen. NOKUT er opptatt av institusjonenes autonomi, men krever samtidig stor grad av transparens. NOKUT må kunne ha tillitt til at institusjonene kontinuerlig etterser kvaliteten i egen utdanning. Kontakten med NOKUT må oppleves som nyttig og relevant, samtidig som NOKUT kvalitetsfordringer fremstår som tilstrekkelig krevende. Kriteriene for god utdanningskvalitet skal fremstå som intuitive og drivende i kvalitetsutvikling. Vi vil bruke erfaringene fra Sentre for fremragende utdanning til å inspirere institusjonene til utvikling av høy utdanningskvalitet. NOKUT ønsker imidlertid også å beholde en viss romslighet i forståelsen av utdanningskvalitet. NOKUTs tilsyn og evalueringer har ikke direkte innvirkning på finansering av institusjonene. Fornyet rammeverk for tilsyn og evalueringer NOKUT har jobbet frem et rammeverk for tilsyn med eksisterende virksomhet og evalueringer uten sanksjoner. Rammeverket er nært knyttet til arbeidet med NOKUTs strategiplan for De fleste av tilsynsaktivitetene som presenteres gjennomføres allerede av NOKUT i dag, men i dette forslaget setter vi virkemidlene mer i sammenheng. Nye elementer i tilsynet, samt fagevalueringer, vil fases inn fra 2015 av. NOKUT ønsker å dreie ressursene i tilsynsarbeidet mer mot pågående virksomhet ved institusjonene, på bekostning av akkreditering av nye studier. NOKUT vil i økende grad føre tilsyn med eksisterende 1

2 Tematisk tilsyn Periodisk tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid Fagevalueringer Tilsyn med studieprogram og institusjoner Indikasjonsbasert tilsyn Hendelsesbasert tilsyn studietilbud og videreutvikle det periodiske tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Samtidig skal vi utvikle opplegg for fagevalueringer som ikke primært har sitt utgangspunkt i studietilsynsforskriften. Denne type evaluering er det ikke knyttet sanksjoner til. NOKUT vil fortsatt akkreditere nye studier og institusjoner. Kunnskapsdepartementet vurderer endringer av akkrediteringsordningen for mastergradsstudier med tanke på å gi flere institusjoner selvakkrediteringsrettigheter for dette nivået. For studier vil NOKUT utvikle to sett med akkrediteringskrav: Kriteriesettet for initialakkreditering vil ha hovedinnretning på rammefaktorer og planer, mens kriteriene for studier som er i gang vil være rettet inn mot faktorer som direkte påvirker studentenes læringssituasjon. Fagskoleutdanning er i stor grad integrert i rammeverket som presenteres, men det vil bli ytterligere tilpasset fagskoleutdanning når Fagskoleutvalget, oppnevnt av Regjeringen, har avgitt sin utredning i desember NOKUTs virkemidler: Periodisk tilsyn med kvalitetsarbeid, evalueringer og tilsyn med eksisterende studier NOKUTs tilsyn vil ha tre hovedsøyler (se illustrasjon). Den første søylen markerer det periodiske tilsynet, som gjelder kun for høyere utdanning: Evaluering av institusjonenes interne kvalitetsarbeid. Den andre søylen markerer evalueringer som ikke har forskriftene som utgangspunkt, men som vil gjennomføres i relasjon til forhåndsdefinerte kvalitetsområder. Den tredje søylen markerer et repertoar av tilsynsvirkemidler som kan innrettes mot både studie- og institusjonsnivået. Effektiv bruk av tilgjengelig informasjon En viktig faktor i fremtidens tilsyn og evalueringer er informative oversikter over institusjonene og deres studier. Slike oversikter vil oppdateres fortløpende etter fastsatte prosedyrer, og gi oss et tydeligere bilde av tilstanden ved institusjonene enn det vi har i dag. Vi vil ha et bedre grunnlag for et effektive og målrettede prosesser. Vi vil i hovedsak basere oss på allerede foreliggende informasjon. Oversiktene kan inneholde innrapporterte data om opprettelser og nedleggelser av studier, nøkkeltall fra DBH, informasjon fra NOKUTvirksomhet (akkreditering, tilsyn, utredninger, Studiebarometeret), materiale fra andre (eks. NIFU, medieoppslag, institusjonenes egne nettsider), gjentatte bekymringsmeldinger og liknende søyle 1 søyle 2 Oversikt/informasjon over institusjoner og deres studier Figur 1: NOKUTs virkemidler. Videre i dokumentet kan dere lese mer om de ulike tilsynsaktivitetene. foreliggende informasjon. I tillegg vil NOKUT kunne gjennomføre undersøkelser for å fremskaffe nødvendig informasjon. Ved igangsatt tilsyn må imidlertid institusjonene forventes å levere et substansielt bidrag på dokumentasjonssiden, og i noen tilfeller (som ved revisjoner) også utarbeide en egenevaluering. søyle 3 2

3 I forbindelse med tilsyn og evalueringer vil NOKUT utarbeide «informasjonspakker» for hver institusjon. Disse skal inneholde omforent informasjon og vil være offentlige, og skal styrke forutsigbarheten i prosessene. Søyle 1: Periodisk tilsyn Det fremtidige tilsynet med institusjonenes kvalitetsarbeid vil utgjøre det periodiske elementet i NOKUTs tilsyn, slik evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen gjør i dag. NOKUTs periodiske tilsyn følger kravene i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Gjennom ESG stilles det krav både til institusjonenes kvalitetsarbeid og til NOKUTs tilsyn. I opplegget for det fornyede periodiske tilsynet må derfor også de europeiske kravene til institusjonenes kvalitetsarbeid fortsatt være sentrale. NOKUT vil fortsatt evaluere hvordan institusjonene, gjennom sitt systematiske kvalitetsarbeid, ivaretar ansvaret for egen utdanningskvalitet. I evalueringene vil vi legge vekt på institusjonens studienære kvalitetsarbeid og sikringen av studentenes læringsutbytte, og kvalitetsarbeidet for ivaretakelse av egne faglige fullmakter og forvaltning av studieporteføljen. I tillegg ønsker NOKUT å kunne fokusere på utvalgte kvalitetsutfordringer for grupper av institusjoner eller for sektoren som helhet. Hovedtema i det periodiske tilsynet, utover evalueringen av institusjonens samlede kvalitetsarbeid, vil dermed være: 1. Hvordan institusjonenes studienære kvalitetsarbeid har innretning mot studentenes læringsbaner og læringsutbytte. 2. Hvordan institusjonene forvalter egne faglig fullmakter, og legger kvalitetskriterier til grunn for sin strategiske forvaltning av studieporteføljen. 3. Ett eller flere temaer bestemt av NOKUT. For at tilsynet i større grad skal være kvalitetsutviklende og gi et bedre bilde av tilstanden i sektoren, vil vi til forskjell fra dagens praksis i samme tidsperiode føre tilsyn med institusjoner med likhetstrekk. Vi forventer i større grad å kunne synliggjøre god praksis, og at institusjonene får grunnlag for å kunne sammenlikne seg med hverandre. Med et slikt grep kan vi også lettere se om spesielle utfordringer i kvalitetsarbeidet er knyttet til enkeltinstitusjoner, institusjonstyper eller sektor. NOKUT vil føre tilsyn med det interne kvalitetsarbeidet, slik at det normalt ikke skal gå mer enn seks år mellom evaluering ved den enkelte institusjon. Som i dag vil det være sanksjon i det periodiske tilsynet. Dersom en institusjon etter evaluering og oppfølgende evaluering ikke kan dokumentere et tilfredsstillende systematisk kvalitetsarbeid, mister institusjonen selvakkrediteringsfullmakten eller muligheten til å søke NOKUT om akkreditering av nye studier. Institusjoner som kan dokumentere systematisk kvalitetsarbeid på høyt nivå, kan gis lengre intervaller for tilsyn; opptil åtte år. Institusjoner med et godt kvalitetsarbeid følger seksårsintervallet, og institusjoner med noen mangler i kvalitetsarbeidet vil få kortere intervaller. For å kunne bestemme tidsintervallet for den enkelte institusjon vil vurderingene være graderte. Søyle 2: Evalueringer uten sanksjoner En av NOKUTs oppgaver er å gjennomføre «evalueringer for å kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning». Evalueringene skiller seg fra andre tilsynsoppgaver ved at de ikke primært har utgangspunkt i studietilsynsforskriften, og ikke følges av sanksjoner. NOKUT har gjennomført tre evalueringer i denne kategorien etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet. 3

4 NOKUT har ønsket å kunne utvikle slike evalueringer innen egendefinerte områder. Det er derfor svært gunstig for NOKUT at Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT to oppdrag som vil kunne legge grunnlag for fremtidige evalueringer uten sanksjoner: NOKUT og Norges forskningsråd har fått i oppdrag å samarbeide om utviklingen av en modell for fagevalueringer der både utdanning og forskning inngår. NOKUT har fått i oppdrag, sammen med noen andre lands kvalitetssikringsorganer, å utvikle og prøve ut et opplegg for sammenlikning av norske studietilbud med tilsvarende studietilbud i andre land. Kravene til studie- og institusjonsakkreditering vil ikke ligge til grunn for evalueringene. NOKUT vil i samarbeid med sektoren utvikle beskrivelser av gode utdanningspraksiser, og slike kan inngå som evalueringsgrunnlag. Norges Forskningsråd har siden 1990-tallet jevnlig gjennomført fagevalueringer av norsk forskning. Det skal nå utvikles et opplegg for felles evalueringer av forsknings- og utdanningsvirksomheten ved institusjonene. Kombinerte fagevalueringer gir også muligheter for å få bedre innsikt i samspillet mellom FoU- og utdanningsvirksomheten ved universiteter og høyskoler. Forskningsrådets fagevalueringer gir grunnlag for råd til institusjonene, departementet og brukes i rådets utvikling av egne virkemidler. Anbefalinger og råd i de kombinerte fagevalueringene bør likeledes danne basis for basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer, og være et redskap for institusjonenes strategiske og faglige utviklingsarbeid. I universitets- og høyskoleloven heter det at lovens formål er å legge til rette for at institusjonene tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapsdepartementet ønsker et grunnlag for å sammenlikne norske utdanningstilbud med tilsvarende som gis i andre land. Internasjonal sammenlikning av studietilbud innebærer sammenlikning av studietilbud innen flere fagområder på tvers av flere land. Et element i prosjektet kan være å få synliggjort eksempler på god praksis fra andre land NOKUT og institusjonene mener det er relevant å sammenligne Norsk utdanningsnivå med. NOKUT kan i arbeidet bygge på erfaringer fra enkelte institusjoner som har gjennomført fagfellevurdering av utdanningsvirksomheten. Internasjonale sammenlikninger kan også bidra til utvikling av feltet godkjenning av utenlandsk utdanning. Søyle 3: Tilsyn med studieprogram og institusjoner NOKUTs virkemidler skal stimulere den interne kvalitetsutviklingen, men alt tilsyn bærer i seg muligheten for bruk av inngripende virkemidler og sanksjoner overfor institusjonene. Det mest inngripende virkemiddelet NOKUT rår over er revidering av akkrediteringen for studier og institusjoner. Revidering av akkreditering gjøres gjennom å undersøke om henholdsvis studiet eller institusjonen oppfyller de respektive akkrediteringskravene i studietilsynsforskriften eller fagskoletilsynsforskriften. Tilsynsformene vi presenterer i det følgende er utviklet med tanke på å få til kvalitetsutvikling og oppfylling av akkrediteringskravene uten med én gang å sette i gang revidering av akkreditering. Dersom aktuelle kvalitetskrav etter en dialogfase ikke oppfylles, kan NOKUT eventuelt sette i gang revidering av akkreditering. Oppfølging etter akkreditering Oppfølging tre år etter akkreditering av studium inngår i dagens tilsynsmodell, men vil først bli gjennomført fra ultimo 2014 siden de første studiene etter denne modellen ble akkreditert i Oppfølgingstilsyn vil etter hvert gjennomføres også i etterkant av akkreditering av institusjoner og revideringer av akkrediteringer. NOKUT vil vurdere nøkkeltall og annen informasjon om institusjonen, og be om en redegjørelse fra institusjonen om hvordan de har forholdt seg til de sakkyndiges råd i forbindelse med akkrediteringen eller revideringen av akkrediteringen. Vurderingen vil primært utføres i NOKUTs administrasjon. Dersom det kommer frem at aktuelle krav i lover og forskrifter ikke er oppfylt, kan NOKUT gi pålegg om oppretting. Dersom ikke forholdene er rettet opp innen den angitte tidsfristen, er det grunnlag for å iverksette revidering av akkrediteringen. 4

5 Tematisk, indikasjonsbasert og hendelsesbasert tilsyn Tilsyn på studie- og institusjonsnivå kan igangsettes på bakgrunn av hendelser og indikasjoner. Det kan også være aktuelt å utføre et avgrenset tilsyn med flere studier eller institusjoner samtidig. Felles for disse typene av tilsyn er at de har akkrediteringskravene til studier eller institusjoner i studietilsynsforskriften og fagskoleforskriften som vurderingsgrunnlag. På bakgrunn av resultatene fra en forundersøkelse, vurderer NOKUTs administrasjon materialet og igangsetter en dialogfase. Denne kan ende opp i en risikoanalyse, der utvidet tilsyn iverksettes for studier eller institusjoner der det er risiko for alvorlig kvalitetssvikt. Tilsynet må ikke nødvendigvis involvere sakkyndige, men dersom tilsynet ender i revidering av akkreditering oppnevnes alltid sakkyndige. Tematisk tilsyn Tematisk tilsyn kan utføres både på studie- og institusjonsnivå. NOKUT fører tilsyn med flere studier eller institusjoner samtidig. Prosessen gjennomføres i flere faser, der ideelt sett færre og færre studier/institusjoner er inne i tilsynsforløpet. Temaet som ligger til grunn for tilsynet må være tilstrekkelig avgrenset og egne seg for felles evaluering. En større gruppe studier eller institusjoner inngår i en forundersøkelse utført i NOKUTs administrasjon. Studier eller institusjoner der det ikke finnes indikasjoner på kvalitetssvikt fases ut av prosessen. Ved usikkerhet ber NOKUT om ytterligere informasjon om de aktuelle forholdene. Dersom det fortsatt er usikkerhet om kvalitetskravene er oppfylt, innleder NOKUT en dialog med institusjonen. Dersom det kommer frem at aktuelle krav i forskriftene ikke er oppfylt, kan NOKUT gi pålegg om oppretting innen en tidsfrist. Det er først når ikke kravene er oppfylt innen den angitte tidsfristen, at det er grunnlag for å åpne revidering av akkrediteringen. Indikasjonsbasert tilsyn Tilsyn av denne typen igangsettes dersom NOKUT har informasjon som kan indikere at kvalitetssvikt kan foreligge over tid. NOKUT vil periodisk gjennomgå informasjon om tilstanden på studieprogrammene ved de ulike institusjonene og foreta en administrativ vurdering. Hvis vi identifiserer tegn på sviktende kvalitet vil vi først innlede dialog med den aktuelle institusjonen, og deretter gi pålegg og eventuelt åpne revidering av akkrediteringen. Hendelsesbasert tilsyn På bakgrunn av bekymringsmeldinger, medieoppslag eller lignende avgjør NOKUT om det er behov for tilsyn og hvilket virkemiddel som er mest hensiktsmessig. Også ved denne type tilsyn vil vi først innlede en dialog med institusjonen for å få den aktuelle saken belyst. Hvis det dreier om enkeltstående hendelser vil vi avslutte saken etter å ha forsikret oss om at det ikke er fare for kvalitetssvikt. Finner vi derimot indikasjoner på kvalitetssvikt over tid, vil institusjonen få pålegg om oppretting i henhold til gjeldende krav. Om nødvendig åpner NOKUT revidering av akkrediteringen. Samarbeid med andre myndigheter Vi har erfart at det kan komme opp forhold av betydning for utdanningskvaliteten på områder der NOKUT ikke har tilsynsmandat. I noen tilfeller kan slike forhold ha kommet frem i tilsynsrapporter, men vi har til nå vært tilbakeholdne med å rapportere slike observasjoner direkte til andre tilsynsmyndigheter. Vi har imidlertid endret praksis, og vil innrapportere observert kvalitetssvikt til aktuelle tilsynsorgan. Det er også mulig for NOKUT å føre tilsyn sammen med andre myndighetsorganer der det er relevant. Revidering Det mest inngripende virkemiddelet NOKUT rår over er revidering av akkrediteringen for studier og institusjoner. NOKUT kan revidere akkrediteringen til alle eksisterende studier og institusjoner, ikke kun dem 5

6 som har akkreditering fra NOKUT. Revidering av studieakkreditering gjøres gjennom å undersøke om studiene oppfyller de relevante kravene i studietilsynsforskriften eller fagskoleforskriften. Revidering av institusjonsakkreditering gjøres gjennom å undersøke om institusjonen oppfyller de relevante kravene i studietilsynsforskriften. Ved en revidering av akkrediteringer i høyere utdanning oppnevnes en sakkyndig komité, og det gjennomføres en stringent prosess der den sakkyndige komiteen undersøker om studiet eller institusjonen skal kunne opprettholde akkrediteringen. For fagskoletilbud kan det gjennomføres begrenset revidering av akkreditering. Da kreves det ikke at sakkyndige oppnevnes. Det innføres ikke endringer i prosedyrene for revidering. Revidering av akkrediteringen av et studium eller en institusjon kan ved behov gjennomføres uten forutgående tilsynsprosess. Dette tilsvarer dagens praksis. Dersom det er krav som ikke er oppfylt, gir NOKUT institusjonen en frist for oppretting. Ved fristens utløp, eller når ny informasjon kommer inn fra institusjonen, gjøres en ny vurdering av om kravene er oppfylt. Er det fortsatt krav som ikke er oppfylt, mister institusjonen retten til å tilby studiet, eller den aktuelle institusjonsstatusen. 1 Plan for videre arbeid I første omgang arbeider NOKUT videre med kriterier og metodikk for tilsyn og evalueringer i høyere utdanning. Vi avventer den varslede NOU om fagskoleutdanning før vi går i gang på tilsvarende måte med fagskole. NOKUT vil også kriterier og god praksis for sentrale kvalitetsområder med tanke på å virkeliggjøre at både institusjonene og NOKUT innretter det studienære kvalitetsarbeidet på en adekvat måte. Det er ønskelig at evalueringskriteriene for fagevalueringer i stor utstrekning korresponderer med disse. Også studietilsyns forskriften vil komme til å avspeile de samme kvalitetsområdene. Utarbeidelsen av disse kriteriene og «god praksis» for de sentrale kvalitetsområdene vil NOKUT gjøre i samarbeid med representanter for sektoren. Det er viktig at utviklingen av kriterier og metodikk har forankring /skjer i samarbeid med sektoren. 4. og 5. desember 2014 arrangerer NOKUT et arbeidsseminar der vi presenterer status på disse områdene, og ber om klare tilbakemeldinger. Vi har invitert representanter fra et utvalg institusjoner, UHRs utdanningsvalg, deltagerne i tidligere nevnte forsøk og noen andre enkeltpersoner. Tidlige i 2015 starter vi arbeidet med ny studietilsynsforskrift. Denne kan ikke ferdigstilles før Kunnskapsdepartementet har fullført sitt arbeid med revisjon av Forskrift om kvalitet i høyere utdanning. For ny studietilsynsforskrift følger vi vanlige prosedyrer med høring. Parallelt arbeider vi med hva som kan gjennomføres uten endringer i lov og forskrifter. 1 For institusjonsakkreditering fatter Kunnskapsdepartementet endelige vedtak i saken. 6

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund Evaluering og tilsyn i NOKUT Tilsynsdirektør Øystein Lund U-H-loven 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet (2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis

Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis Presentasjon på NSHs utdanningskonferanse 29.10.2009 v/direktør Terje Mørland Hva er og gjør NOKUT? NOKUT bidrar til å sikre og

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen. Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT

NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen. Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT Gratulerer FUP, med de første 50 år! 2 NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet

Detaljer

Studienære kvalitetsområder

Studienære kvalitetsområder Hva skal til for å skape god utdanningskvalitet? fra NOKUTs perspektiv Studienære kvalitetsområder Øystein Lund Avdelingsdirektør Tilsynsavdelingen Fra et samfunnsperspektiv: NOKUTs arbeid skal bidra til

Detaljer

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT?

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Konteksten for forsøkene Våren 2012 startet styret i NOKUT diskusjoner om utvikling av evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Evalueringene

Detaljer

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT NSO 19.02.2011 Innlegg av Terje Mørland, NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn og annet arbeid med norske institusjoner 3. Kvalitet i høyere utdanning: Hva sjekker NOKUT? 4. Institusjonslandskapet:

Detaljer

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Det

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Forord. Oslo, 28. desember 2012

Forord. Oslo, 28. desember 2012 1 Forord Det er ti år siden innføringen av Kvalitetsreformen og tilslutningen til Bolognaprosessen som forutsatte oppretting av en funksjon som NOKUT. Med basis i erfaringene fra disse årene startet NOKUT

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

NOKUT og internasjonalisering. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

NOKUT og internasjonalisering. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT og internasjonalisering Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse «Internasjonalisering som kvalitetsstempel i høyere utdanning» retorikk eller virkelighet? Stortingsmelding

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Strategiplan Strategi for videreutvikling av NOKUT 2010-14

Strategiplan Strategi for videreutvikling av NOKUT 2010-14 Vedtatt november 2009 Sist oppdatert februar 2011 Strategiplan Strategi for videreutvikling av NOKUT 2010-14 Forord 2 Del I Overordnede mål og strategier 3 Del II Strategi for de enkelte virksomhetsområdene

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Kvalitetsutfordringer i høyere utdanning sett fra NOKUT. Professor Petter Aaslestad, Styreleder i NOKUT

Kvalitetsutfordringer i høyere utdanning sett fra NOKUT. Professor Petter Aaslestad, Styreleder i NOKUT Kvalitetsutfordringer i høyere utdanning sett fra NOKUT Professor Petter Aaslestad, Styreleder i NOKUT Organisasjon og nøkkeltall Nøkkeltall 2011 Budsjett: Ca. 58 mill. kr Ansatte: 65-70. Dertil kommer

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift Ny studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift 1. februar

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift

Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift NOKUTs veiledninger Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift Kapittel 4 Institusjonenes systematisk kvalitetsarbeid Mai 2017 (revidert januar 2018) Tittel: Systematisk kvalitetsarbeid i lover og forskrifter

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen i DBH Ny

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4237-17.10.13 Evaluering av kvalitet i høyere utdanning. Oppdragsbrev Kunnskapsdepartementet har besluttet å iverksette

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT Hva skal jeg snakke om? NOKUTs rolle i arbeidet med å sikre og utvikle kvalitet

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning og analyse Møte i Nasjonalt forum for utdanningsforskning

Detaljer

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kronprinsens gate 9 Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no Saksbehandler: Eva Liljegren

Detaljer

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen Oppstartkonferansen for henvisning av NKR til EQF, 1. februar 2011 Terje Mørland, NOKUT 1 NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Kapittel 1. Generelle bestemmelser Merknader til utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kapittel 1. Generelle bestemmelser Merknad til 1-1. Virkeområde: Bestemmelsen fastsetter forskriftens virkeområde.

Detaljer

Utdanningsledelse som et virkemiddel for å fremme utdanningskvalitet. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Utdanningsledelse som et virkemiddel for å fremme utdanningskvalitet. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Utdanningsledelse som et virkemiddel for å fremme utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Svar på høring om forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Svar på høring om forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2016/1357 Dato: 02.02.2016 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Svar på høring om forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT NOKUT og indikatorer Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, 04.29.14 Pål Bakken, NOKUT Tre forhold EVALUERINGER AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING SPØRREUNDERSØKELSEN «STUDIEBAROMETERET»

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 1. Innledning Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endring

Detaljer

Tema: Institusjonslandskap i endring

Tema: Institusjonslandskap i endring Besøk fra Stortingets KUF-komité 13.01.2011: NOKUTs formål og oppgaver Tema: Institusjonslandskap i endring Innledninger v/direktør Terje Mørland Innhold 1. NOKUTs formål og oppgaver 1. Basisinformasjon

Detaljer

Tilsyn og kvalitetsutvikling NOKUTs ansvar og oppgaver i UH-sektoren. UHRs dekanskole v/direktør Terje Mørland, NOKUT

Tilsyn og kvalitetsutvikling NOKUTs ansvar og oppgaver i UH-sektoren. UHRs dekanskole v/direktør Terje Mørland, NOKUT Tilsyn og kvalitetsutvikling NOKUTs ansvar og oppgaver i UH-sektoren UHRs dekanskole 02.12.2011 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. Basisinfo om NOKUT: 1. Generelt om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn 3. NOKUTs

Detaljer

NOKUTs krav til studietilbud. Tove Blytt Holmen, seniorrådgiver NOKUT

NOKUTs krav til studietilbud. Tove Blytt Holmen, seniorrådgiver NOKUT NOKUTs krav til studietilbud Tove Blytt Holmen, seniorrådgiver NOKUT 1. Internasjonalisering i høyere utdanning 2. Hvem stiller krav til høyere utdanning i Norge? 3. Studietilsynsforskriften 2 Tove Blytt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning NOKUT Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref.: 16/00981-1 Vår ref.:16/05561-7 Dato: 30.11.2016 Svar fra Universitetet i Stavanger - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Detaljer

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/05305-2 / Dato: 07.01.2016 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Innhold: 1 Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer... 4 2 Generell tilstandsrapport... 6 3 Rapport for 2011... 9 3.

Innhold: 1 Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer... 4 2 Generell tilstandsrapport... 6 3 Rapport for 2011... 9 3. 1 Innhold: 1 Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer... 4 2 Generell tilstandsrapport... 6 3 Rapport for 2011... 9 3.1 Norsk utdanning kvalitetssikring... 9 3.1.1 Prioriterte utviklingsprosjekter... 9

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Høringsnotat. om endringer i forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. om endringer i forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler Høringsnotat om endringer i forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn for endringsforslaget I 2007 og 2008 ble NOKUT evaluert av en internasjonal

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Kan utdanningskvalitet måles?

Kan utdanningskvalitet måles? Kan utdanningskvalitet måles? Innlegg på konferansen «Hva er kvalitet i utdanning?», Bergen 14. mai 2012 v/ Terje Mørland, Direktør NOKUT Kan utdanningskvalitet måles? JA! men ikke av en datamaskin, og

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

Høring ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Høring ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Dok. nummer Click here to enter text. Deres referanse: Vår dato: 09.12.2016 Vår referanse: Ellen Rye Høring ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Detaljer

Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Nytt om NOKUT fra forskningens verden Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Hvordan oppnå god utdanningskvalitet? NOKUT-perspektiv. Innlegg på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013 v/avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin

Hvordan oppnå god utdanningskvalitet? NOKUT-perspektiv. Innlegg på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013 v/avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin Hvordan oppnå god utdanningskvalitet? NOKUT-perspektiv Innlegg på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013 v/avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin 2 Oppgaver og virkemidler norsk høyere utdanning Informasjon

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Tittel. Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas. Digitalisering. et officiaspe rerum voluptat.

Tittel. Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas. Digitalisering. et officiaspe rerum voluptat. Tittel Digitalisering for kvalitet Kvalitet i høyere utdanning: Tittel fokus og retning Utdanningen ut av «forskningsskyggen» Studenten i sentrum Digitalisering for kvalitet Relevans for et grensesprengende

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn

Detaljer

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Fellesmøte NFmR-NRT, Dag 2 17. 18. november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Overordnet tidsplan for dagen 0900 1030 Felles saker for NRT og NFmR NRT-NFmR 17/16 Ny studietilsynsforskrift NRT-NFmR

Detaljer

Innspill - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften)

Innspill - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20652161 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref.:

Detaljer

Kunngjort 9. februar 2017 kl PDF-versjon 14. februar 2017

Kunngjort 9. februar 2017 kl PDF-versjon 14. februar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 14. februar 2017 07.02.2017 nr. 137 Forskrift om

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Organiseringsprosjektet. Representantskapsmøte UHR 16.november 2016

Organiseringsprosjektet. Representantskapsmøte UHR 16.november 2016 Organiseringsprosjektet Representantskapsmøte UHR 16.november 2016 Hvorfor? For mange og for små underliggende virksomheter. Uklar ansvarsfordeling mellom enkelte. Flere virksomheter har en organisasjonsform

Detaljer

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Høringsuttalelse Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) NOKUT ved Terje Mørland Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Besøksadresse Tullins gate 2 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no www.forskerforbundet.no

Detaljer

Kvalitetsområder for studieprogram

Kvalitetsområder for studieprogram NOKUTs veiledninger Kvalitetsområder for studieprogram Veiledende dokument 30. august 2016 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer