NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene"

Transkript

1 NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene I dette notatet beskrives en fornyet modell for tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og andre typer evalueringer av kvalitet i utdanningene. Den endelige utformingen av fornyet modell vil måtte samstemmes med endringer som vil følge av Kunnskapsdepartementets arbeid med både høyere utdanning- og fagskolesektoren. NOKUT vil føre dialog med sentrale aktører i sektoren med tanke på å utforme kriterier og metodikk for både tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid, for tilsyn med studieprogram og institusjoner og for fagevalueringer. Tillit, kontroll og kvalitetsutvikling Institusjonene som tilbyr høyere utdanning og fagskoleutdanning har selv ansvaret for kvaliteten i utdanningene de tilbyr. NOKUT fører tilsyn med kvaliteten og stimulerer til kvalitetsutvikling, slik at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs virksomhet skal sikre at det kun tilbys utdanninger som har god kvalitet. NOKUTs virksomhet har de ti første årene vært preget av akkreditering av studier og institusjoner, og vi har bidratt til at alle institusjoner har på plass et internt system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført flere større evalueringer av profesjonsutdanninger. Vi har slik bidratt til en bedret kvalitetskultur ved utdanningsinstitusjonene. Sentrale rammefaktorer for høyere utdanning og fagskoleutdanning er endret etter Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er innført, og synet på hvordan man tilrettelegger for studenters læring er i endring. NOKUTs tilsyn og evalueringer må bidra til at institusjonene fokuserer på at studentenes læringsbaner er preget av god kvalitet både hva gjelder programdesign, undervisning, litteratur, tilbakemelding på arbeider og vurderingsmetoder. Kvalitet i utdanning handler i stor grad om det arbeidet som den enkelte læreren utfører, samtidig som den kanskje mest avgjørende faktoren er studentenes evne til studere effektivt og i stor nok grad. Institusjonene har ansvar for å tilrettelegge for studentenes egeninnsats, men det påhviler både institusjonsledelse, lærere og studenter et ansvar for å skape en god studiekultur. NOKUT ser at kvalitetsfremmende prosesser ved institusjonene fordrer langsiktighet og ro. For å kunne skape gode vekstvilkår er det imidlertid avgjørende at NOKUT kan ha tillit til at institusjonene har et kontinuerlig blikk for kvalitet i utdanningen. NOKUT er opptatt av institusjonenes autonomi, men krever samtidig stor grad av transparens. NOKUT må kunne ha tillitt til at institusjonene kontinuerlig etterser kvaliteten i egen utdanning. Kontakten med NOKUT må oppleves som nyttig og relevant, samtidig som NOKUT kvalitetsfordringer fremstår som tilstrekkelig krevende. Kriteriene for god utdanningskvalitet skal fremstå som intuitive og drivende i kvalitetsutvikling. Vi vil bruke erfaringene fra Sentre for fremragende utdanning til å inspirere institusjonene til utvikling av høy utdanningskvalitet. NOKUT ønsker imidlertid også å beholde en viss romslighet i forståelsen av utdanningskvalitet. NOKUTs tilsyn og evalueringer har ikke direkte innvirkning på finansering av institusjonene. Fornyet rammeverk for tilsyn og evalueringer NOKUT har jobbet frem et rammeverk for tilsyn med eksisterende virksomhet og evalueringer uten sanksjoner. Rammeverket er nært knyttet til arbeidet med NOKUTs strategiplan for De fleste av tilsynsaktivitetene som presenteres gjennomføres allerede av NOKUT i dag, men i dette forslaget setter vi virkemidlene mer i sammenheng. Nye elementer i tilsynet, samt fagevalueringer, vil fases inn fra 2015 av. NOKUT ønsker å dreie ressursene i tilsynsarbeidet mer mot pågående virksomhet ved institusjonene, på bekostning av akkreditering av nye studier. NOKUT vil i økende grad føre tilsyn med eksisterende 1

2 Tematisk tilsyn Periodisk tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid Fagevalueringer Tilsyn med studieprogram og institusjoner Indikasjonsbasert tilsyn Hendelsesbasert tilsyn studietilbud og videreutvikle det periodiske tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Samtidig skal vi utvikle opplegg for fagevalueringer som ikke primært har sitt utgangspunkt i studietilsynsforskriften. Denne type evaluering er det ikke knyttet sanksjoner til. NOKUT vil fortsatt akkreditere nye studier og institusjoner. Kunnskapsdepartementet vurderer endringer av akkrediteringsordningen for mastergradsstudier med tanke på å gi flere institusjoner selvakkrediteringsrettigheter for dette nivået. For studier vil NOKUT utvikle to sett med akkrediteringskrav: Kriteriesettet for initialakkreditering vil ha hovedinnretning på rammefaktorer og planer, mens kriteriene for studier som er i gang vil være rettet inn mot faktorer som direkte påvirker studentenes læringssituasjon. Fagskoleutdanning er i stor grad integrert i rammeverket som presenteres, men det vil bli ytterligere tilpasset fagskoleutdanning når Fagskoleutvalget, oppnevnt av Regjeringen, har avgitt sin utredning i desember NOKUTs virkemidler: Periodisk tilsyn med kvalitetsarbeid, evalueringer og tilsyn med eksisterende studier NOKUTs tilsyn vil ha tre hovedsøyler (se illustrasjon). Den første søylen markerer det periodiske tilsynet, som gjelder kun for høyere utdanning: Evaluering av institusjonenes interne kvalitetsarbeid. Den andre søylen markerer evalueringer som ikke har forskriftene som utgangspunkt, men som vil gjennomføres i relasjon til forhåndsdefinerte kvalitetsområder. Den tredje søylen markerer et repertoar av tilsynsvirkemidler som kan innrettes mot både studie- og institusjonsnivået. Effektiv bruk av tilgjengelig informasjon En viktig faktor i fremtidens tilsyn og evalueringer er informative oversikter over institusjonene og deres studier. Slike oversikter vil oppdateres fortløpende etter fastsatte prosedyrer, og gi oss et tydeligere bilde av tilstanden ved institusjonene enn det vi har i dag. Vi vil ha et bedre grunnlag for et effektive og målrettede prosesser. Vi vil i hovedsak basere oss på allerede foreliggende informasjon. Oversiktene kan inneholde innrapporterte data om opprettelser og nedleggelser av studier, nøkkeltall fra DBH, informasjon fra NOKUTvirksomhet (akkreditering, tilsyn, utredninger, Studiebarometeret), materiale fra andre (eks. NIFU, medieoppslag, institusjonenes egne nettsider), gjentatte bekymringsmeldinger og liknende søyle 1 søyle 2 Oversikt/informasjon over institusjoner og deres studier Figur 1: NOKUTs virkemidler. Videre i dokumentet kan dere lese mer om de ulike tilsynsaktivitetene. foreliggende informasjon. I tillegg vil NOKUT kunne gjennomføre undersøkelser for å fremskaffe nødvendig informasjon. Ved igangsatt tilsyn må imidlertid institusjonene forventes å levere et substansielt bidrag på dokumentasjonssiden, og i noen tilfeller (som ved revisjoner) også utarbeide en egenevaluering. søyle 3 2

3 I forbindelse med tilsyn og evalueringer vil NOKUT utarbeide «informasjonspakker» for hver institusjon. Disse skal inneholde omforent informasjon og vil være offentlige, og skal styrke forutsigbarheten i prosessene. Søyle 1: Periodisk tilsyn Det fremtidige tilsynet med institusjonenes kvalitetsarbeid vil utgjøre det periodiske elementet i NOKUTs tilsyn, slik evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen gjør i dag. NOKUTs periodiske tilsyn følger kravene i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Gjennom ESG stilles det krav både til institusjonenes kvalitetsarbeid og til NOKUTs tilsyn. I opplegget for det fornyede periodiske tilsynet må derfor også de europeiske kravene til institusjonenes kvalitetsarbeid fortsatt være sentrale. NOKUT vil fortsatt evaluere hvordan institusjonene, gjennom sitt systematiske kvalitetsarbeid, ivaretar ansvaret for egen utdanningskvalitet. I evalueringene vil vi legge vekt på institusjonens studienære kvalitetsarbeid og sikringen av studentenes læringsutbytte, og kvalitetsarbeidet for ivaretakelse av egne faglige fullmakter og forvaltning av studieporteføljen. I tillegg ønsker NOKUT å kunne fokusere på utvalgte kvalitetsutfordringer for grupper av institusjoner eller for sektoren som helhet. Hovedtema i det periodiske tilsynet, utover evalueringen av institusjonens samlede kvalitetsarbeid, vil dermed være: 1. Hvordan institusjonenes studienære kvalitetsarbeid har innretning mot studentenes læringsbaner og læringsutbytte. 2. Hvordan institusjonene forvalter egne faglig fullmakter, og legger kvalitetskriterier til grunn for sin strategiske forvaltning av studieporteføljen. 3. Ett eller flere temaer bestemt av NOKUT. For at tilsynet i større grad skal være kvalitetsutviklende og gi et bedre bilde av tilstanden i sektoren, vil vi til forskjell fra dagens praksis i samme tidsperiode føre tilsyn med institusjoner med likhetstrekk. Vi forventer i større grad å kunne synliggjøre god praksis, og at institusjonene får grunnlag for å kunne sammenlikne seg med hverandre. Med et slikt grep kan vi også lettere se om spesielle utfordringer i kvalitetsarbeidet er knyttet til enkeltinstitusjoner, institusjonstyper eller sektor. NOKUT vil føre tilsyn med det interne kvalitetsarbeidet, slik at det normalt ikke skal gå mer enn seks år mellom evaluering ved den enkelte institusjon. Som i dag vil det være sanksjon i det periodiske tilsynet. Dersom en institusjon etter evaluering og oppfølgende evaluering ikke kan dokumentere et tilfredsstillende systematisk kvalitetsarbeid, mister institusjonen selvakkrediteringsfullmakten eller muligheten til å søke NOKUT om akkreditering av nye studier. Institusjoner som kan dokumentere systematisk kvalitetsarbeid på høyt nivå, kan gis lengre intervaller for tilsyn; opptil åtte år. Institusjoner med et godt kvalitetsarbeid følger seksårsintervallet, og institusjoner med noen mangler i kvalitetsarbeidet vil få kortere intervaller. For å kunne bestemme tidsintervallet for den enkelte institusjon vil vurderingene være graderte. Søyle 2: Evalueringer uten sanksjoner En av NOKUTs oppgaver er å gjennomføre «evalueringer for å kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning». Evalueringene skiller seg fra andre tilsynsoppgaver ved at de ikke primært har utgangspunkt i studietilsynsforskriften, og ikke følges av sanksjoner. NOKUT har gjennomført tre evalueringer i denne kategorien etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet. 3

4 NOKUT har ønsket å kunne utvikle slike evalueringer innen egendefinerte områder. Det er derfor svært gunstig for NOKUT at Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT to oppdrag som vil kunne legge grunnlag for fremtidige evalueringer uten sanksjoner: NOKUT og Norges forskningsråd har fått i oppdrag å samarbeide om utviklingen av en modell for fagevalueringer der både utdanning og forskning inngår. NOKUT har fått i oppdrag, sammen med noen andre lands kvalitetssikringsorganer, å utvikle og prøve ut et opplegg for sammenlikning av norske studietilbud med tilsvarende studietilbud i andre land. Kravene til studie- og institusjonsakkreditering vil ikke ligge til grunn for evalueringene. NOKUT vil i samarbeid med sektoren utvikle beskrivelser av gode utdanningspraksiser, og slike kan inngå som evalueringsgrunnlag. Norges Forskningsråd har siden 1990-tallet jevnlig gjennomført fagevalueringer av norsk forskning. Det skal nå utvikles et opplegg for felles evalueringer av forsknings- og utdanningsvirksomheten ved institusjonene. Kombinerte fagevalueringer gir også muligheter for å få bedre innsikt i samspillet mellom FoU- og utdanningsvirksomheten ved universiteter og høyskoler. Forskningsrådets fagevalueringer gir grunnlag for råd til institusjonene, departementet og brukes i rådets utvikling av egne virkemidler. Anbefalinger og råd i de kombinerte fagevalueringene bør likeledes danne basis for basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer, og være et redskap for institusjonenes strategiske og faglige utviklingsarbeid. I universitets- og høyskoleloven heter det at lovens formål er å legge til rette for at institusjonene tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapsdepartementet ønsker et grunnlag for å sammenlikne norske utdanningstilbud med tilsvarende som gis i andre land. Internasjonal sammenlikning av studietilbud innebærer sammenlikning av studietilbud innen flere fagområder på tvers av flere land. Et element i prosjektet kan være å få synliggjort eksempler på god praksis fra andre land NOKUT og institusjonene mener det er relevant å sammenligne Norsk utdanningsnivå med. NOKUT kan i arbeidet bygge på erfaringer fra enkelte institusjoner som har gjennomført fagfellevurdering av utdanningsvirksomheten. Internasjonale sammenlikninger kan også bidra til utvikling av feltet godkjenning av utenlandsk utdanning. Søyle 3: Tilsyn med studieprogram og institusjoner NOKUTs virkemidler skal stimulere den interne kvalitetsutviklingen, men alt tilsyn bærer i seg muligheten for bruk av inngripende virkemidler og sanksjoner overfor institusjonene. Det mest inngripende virkemiddelet NOKUT rår over er revidering av akkrediteringen for studier og institusjoner. Revidering av akkreditering gjøres gjennom å undersøke om henholdsvis studiet eller institusjonen oppfyller de respektive akkrediteringskravene i studietilsynsforskriften eller fagskoletilsynsforskriften. Tilsynsformene vi presenterer i det følgende er utviklet med tanke på å få til kvalitetsutvikling og oppfylling av akkrediteringskravene uten med én gang å sette i gang revidering av akkreditering. Dersom aktuelle kvalitetskrav etter en dialogfase ikke oppfylles, kan NOKUT eventuelt sette i gang revidering av akkreditering. Oppfølging etter akkreditering Oppfølging tre år etter akkreditering av studium inngår i dagens tilsynsmodell, men vil først bli gjennomført fra ultimo 2014 siden de første studiene etter denne modellen ble akkreditert i Oppfølgingstilsyn vil etter hvert gjennomføres også i etterkant av akkreditering av institusjoner og revideringer av akkrediteringer. NOKUT vil vurdere nøkkeltall og annen informasjon om institusjonen, og be om en redegjørelse fra institusjonen om hvordan de har forholdt seg til de sakkyndiges råd i forbindelse med akkrediteringen eller revideringen av akkrediteringen. Vurderingen vil primært utføres i NOKUTs administrasjon. Dersom det kommer frem at aktuelle krav i lover og forskrifter ikke er oppfylt, kan NOKUT gi pålegg om oppretting. Dersom ikke forholdene er rettet opp innen den angitte tidsfristen, er det grunnlag for å iverksette revidering av akkrediteringen. 4

5 Tematisk, indikasjonsbasert og hendelsesbasert tilsyn Tilsyn på studie- og institusjonsnivå kan igangsettes på bakgrunn av hendelser og indikasjoner. Det kan også være aktuelt å utføre et avgrenset tilsyn med flere studier eller institusjoner samtidig. Felles for disse typene av tilsyn er at de har akkrediteringskravene til studier eller institusjoner i studietilsynsforskriften og fagskoleforskriften som vurderingsgrunnlag. På bakgrunn av resultatene fra en forundersøkelse, vurderer NOKUTs administrasjon materialet og igangsetter en dialogfase. Denne kan ende opp i en risikoanalyse, der utvidet tilsyn iverksettes for studier eller institusjoner der det er risiko for alvorlig kvalitetssvikt. Tilsynet må ikke nødvendigvis involvere sakkyndige, men dersom tilsynet ender i revidering av akkreditering oppnevnes alltid sakkyndige. Tematisk tilsyn Tematisk tilsyn kan utføres både på studie- og institusjonsnivå. NOKUT fører tilsyn med flere studier eller institusjoner samtidig. Prosessen gjennomføres i flere faser, der ideelt sett færre og færre studier/institusjoner er inne i tilsynsforløpet. Temaet som ligger til grunn for tilsynet må være tilstrekkelig avgrenset og egne seg for felles evaluering. En større gruppe studier eller institusjoner inngår i en forundersøkelse utført i NOKUTs administrasjon. Studier eller institusjoner der det ikke finnes indikasjoner på kvalitetssvikt fases ut av prosessen. Ved usikkerhet ber NOKUT om ytterligere informasjon om de aktuelle forholdene. Dersom det fortsatt er usikkerhet om kvalitetskravene er oppfylt, innleder NOKUT en dialog med institusjonen. Dersom det kommer frem at aktuelle krav i forskriftene ikke er oppfylt, kan NOKUT gi pålegg om oppretting innen en tidsfrist. Det er først når ikke kravene er oppfylt innen den angitte tidsfristen, at det er grunnlag for å åpne revidering av akkrediteringen. Indikasjonsbasert tilsyn Tilsyn av denne typen igangsettes dersom NOKUT har informasjon som kan indikere at kvalitetssvikt kan foreligge over tid. NOKUT vil periodisk gjennomgå informasjon om tilstanden på studieprogrammene ved de ulike institusjonene og foreta en administrativ vurdering. Hvis vi identifiserer tegn på sviktende kvalitet vil vi først innlede dialog med den aktuelle institusjonen, og deretter gi pålegg og eventuelt åpne revidering av akkrediteringen. Hendelsesbasert tilsyn På bakgrunn av bekymringsmeldinger, medieoppslag eller lignende avgjør NOKUT om det er behov for tilsyn og hvilket virkemiddel som er mest hensiktsmessig. Også ved denne type tilsyn vil vi først innlede en dialog med institusjonen for å få den aktuelle saken belyst. Hvis det dreier om enkeltstående hendelser vil vi avslutte saken etter å ha forsikret oss om at det ikke er fare for kvalitetssvikt. Finner vi derimot indikasjoner på kvalitetssvikt over tid, vil institusjonen få pålegg om oppretting i henhold til gjeldende krav. Om nødvendig åpner NOKUT revidering av akkrediteringen. Samarbeid med andre myndigheter Vi har erfart at det kan komme opp forhold av betydning for utdanningskvaliteten på områder der NOKUT ikke har tilsynsmandat. I noen tilfeller kan slike forhold ha kommet frem i tilsynsrapporter, men vi har til nå vært tilbakeholdne med å rapportere slike observasjoner direkte til andre tilsynsmyndigheter. Vi har imidlertid endret praksis, og vil innrapportere observert kvalitetssvikt til aktuelle tilsynsorgan. Det er også mulig for NOKUT å føre tilsyn sammen med andre myndighetsorganer der det er relevant. Revidering Det mest inngripende virkemiddelet NOKUT rår over er revidering av akkrediteringen for studier og institusjoner. NOKUT kan revidere akkrediteringen til alle eksisterende studier og institusjoner, ikke kun dem 5

6 som har akkreditering fra NOKUT. Revidering av studieakkreditering gjøres gjennom å undersøke om studiene oppfyller de relevante kravene i studietilsynsforskriften eller fagskoleforskriften. Revidering av institusjonsakkreditering gjøres gjennom å undersøke om institusjonen oppfyller de relevante kravene i studietilsynsforskriften. Ved en revidering av akkrediteringer i høyere utdanning oppnevnes en sakkyndig komité, og det gjennomføres en stringent prosess der den sakkyndige komiteen undersøker om studiet eller institusjonen skal kunne opprettholde akkrediteringen. For fagskoletilbud kan det gjennomføres begrenset revidering av akkreditering. Da kreves det ikke at sakkyndige oppnevnes. Det innføres ikke endringer i prosedyrene for revidering. Revidering av akkrediteringen av et studium eller en institusjon kan ved behov gjennomføres uten forutgående tilsynsprosess. Dette tilsvarer dagens praksis. Dersom det er krav som ikke er oppfylt, gir NOKUT institusjonen en frist for oppretting. Ved fristens utløp, eller når ny informasjon kommer inn fra institusjonen, gjøres en ny vurdering av om kravene er oppfylt. Er det fortsatt krav som ikke er oppfylt, mister institusjonen retten til å tilby studiet, eller den aktuelle institusjonsstatusen. 1 Plan for videre arbeid I første omgang arbeider NOKUT videre med kriterier og metodikk for tilsyn og evalueringer i høyere utdanning. Vi avventer den varslede NOU om fagskoleutdanning før vi går i gang på tilsvarende måte med fagskole. NOKUT vil også kriterier og god praksis for sentrale kvalitetsområder med tanke på å virkeliggjøre at både institusjonene og NOKUT innretter det studienære kvalitetsarbeidet på en adekvat måte. Det er ønskelig at evalueringskriteriene for fagevalueringer i stor utstrekning korresponderer med disse. Også studietilsyns forskriften vil komme til å avspeile de samme kvalitetsområdene. Utarbeidelsen av disse kriteriene og «god praksis» for de sentrale kvalitetsområdene vil NOKUT gjøre i samarbeid med representanter for sektoren. Det er viktig at utviklingen av kriterier og metodikk har forankring /skjer i samarbeid med sektoren. 4. og 5. desember 2014 arrangerer NOKUT et arbeidsseminar der vi presenterer status på disse områdene, og ber om klare tilbakemeldinger. Vi har invitert representanter fra et utvalg institusjoner, UHRs utdanningsvalg, deltagerne i tidligere nevnte forsøk og noen andre enkeltpersoner. Tidlige i 2015 starter vi arbeidet med ny studietilsynsforskrift. Denne kan ikke ferdigstilles før Kunnskapsdepartementet har fullført sitt arbeid med revisjon av Forskrift om kvalitet i høyere utdanning. For ny studietilsynsforskrift følger vi vanlige prosedyrer med høring. Parallelt arbeider vi med hva som kan gjennomføres uten endringer i lov og forskrifter. 1 For institusjonsakkreditering fatter Kunnskapsdepartementet endelige vedtak i saken. 6

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Forord. Oslo, 28. desember 2012

Forord. Oslo, 28. desember 2012 1 Forord Det er ti år siden innføringen av Kvalitetsreformen og tilslutningen til Bolognaprosessen som forutsatte oppretting av en funksjon som NOKUT. Med basis i erfaringene fra disse årene startet NOKUT

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Strategiplan Strategi for videreutvikling av NOKUT 2010-14

Strategiplan Strategi for videreutvikling av NOKUT 2010-14 Vedtatt november 2009 Sist oppdatert februar 2011 Strategiplan Strategi for videreutvikling av NOKUT 2010-14 Forord 2 Del I Overordnede mål og strategier 3 Del II Strategi for de enkelte virksomhetsområdene

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT Hva skal jeg snakke om? NOKUTs rolle i arbeidet med å sikre og utvikle kvalitet

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Utdanningsledelse som et virkemiddel for å fremme utdanningskvalitet. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Utdanningsledelse som et virkemiddel for å fremme utdanningskvalitet. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Utdanningsledelse som et virkemiddel for å fremme utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning og analyse Møte i Nasjonalt forum for utdanningsforskning

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 1. Innledning Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endring

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Innhold: 1 Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer... 4 2 Generell tilstandsrapport... 6 3 Rapport for 2011... 9 3.

Innhold: 1 Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer... 4 2 Generell tilstandsrapport... 6 3 Rapport for 2011... 9 3. 1 Innhold: 1 Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer... 4 2 Generell tilstandsrapport... 6 3 Rapport for 2011... 9 3.1 Norsk utdanning kvalitetssikring... 9 3.1.1 Prioriterte utviklingsprosjekter... 9

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Nytt om NOKUT fra forskningens verden Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA SONANS AS TIL RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPE PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER I SAMFUNNETS TJENESTE

HØRINGSSVAR FRA SONANS AS TIL RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPE PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER I SAMFUNNETS TJENESTE Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 1. Juni 2015 HØRINGSSVAR FRA SONANS AS TIL RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPE PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER I SAMFUNNETS TJENESTE Innledning Det vises til

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Hvordan oppnå god utdanningskvalitet? NOKUT-perspektiv. Innlegg på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013 v/avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin

Hvordan oppnå god utdanningskvalitet? NOKUT-perspektiv. Innlegg på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013 v/avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin Hvordan oppnå god utdanningskvalitet? NOKUT-perspektiv Innlegg på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013 v/avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin 2 Oppgaver og virkemidler norsk høyere utdanning Informasjon

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER Forskriften som nå sendes på høring er et ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Jan Grund 15.Desember 2014 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen. Januar 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen. Januar 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen Januar 2009 Forord I følge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Deres ref: 15/3761 Vår ref: 2015/5 Dato mottatt: 10.august 2015 Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) viser

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole Veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker institusjonsakkreditering Mars 2015 Forord Dette dokumentet er en veiledning for institusjoner

Detaljer

Forståelse og tillit

Forståelse og tillit Forståelse og tillit Kvalifikasjoner over landegrensene Oppstartkonferansen for henvisning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk til EQF NOKUT 1. februar 2011 Ekspedisjonssjef Jan S. Levy Oversikt over

Detaljer

Konsekvensene er fastsatt i 2-3 (1) i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning:

Konsekvensene er fastsatt i 2-3 (1) i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning: Eval uer i ngavsyst em f or kval i t et ssi kr i ngavut danni ngenved Nor skgest al t i nst i t ut thøyskol e Apr i l2010 ( +r appor tf r adesember2008) Forord Ifølge Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Forord. Dokumentet ble vedtatt av NOKUTs styre 17. februar 2011.

Forord. Dokumentet ble vedtatt av NOKUTs styre 17. februar 2011. År sr appor t2010ogår spl an2011 Forord Dette dokumentet er NOKUTs årsrapport for 2010 og årsplan for 2011. Dokumentet er strukturert etter virksomhetsmålene for NOKUT gitt av Kunnskapsdepartementet. Dokumentet

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter

Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter Innlegg i parallellsesjon på NOKUT-konferansen 25. og 26. april 2012 Pål Bakken, NOKUT Innledning/om prosjektet Baserer seg på analyseprosjekt i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Prosjektgruppe Anna Collard Helén Sophie Haugen Åshild Kise Anne Karine Sørskår (prosjektleder) 2 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

HiOAs uttalelse til NOKUTs sakkyndige rapport om evaluering av HiOAs system for kvalitetssikring og Kvalitetsutvikling

HiOAs uttalelse til NOKUTs sakkyndige rapport om evaluering av HiOAs system for kvalitetssikring og Kvalitetsutvikling HØGSKOLENI OSLO DGAKERSHUS NOKUT Drammensveien 288 Postboks 578 1327 Lysaker Dato: 21. august 2014 Vår ref.: 14/3009 Saksbehandler: Mette Torp Christensen Deres ref.: 11/583-15 HiOAs uttalelse til NOKUTs

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Dato: 23. mars 2015 Vår ref.: 15/09383 Saksbehandler: Anne Løken, 6723 5426 (anne.loken@hioa.no)

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Januar 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Presisere vilkåret komme studentene til gode Ekspertgruppen mener at vilkåret som fastsetter at offentlige midler og egenbetaling skal

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN 5 0313 OSLO TIL: Kunnskapsdepartementet OSLO, 10.08.2015 Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Moteutviklingsledelse Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform:

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Det er ti år siden Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble innført. Like lenge har statlige og private høgskoler

Detaljer

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen 12-06-14 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang NIFU-rapport 16/2014, Asbjørn Kårstein og Joakim Caspersen Oppdraget For det første å kartlegge hva som er skrevet

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer