Møtereferat. Referat fra møte i Buskerudtinget 17. mars Tema/navn. Kommune- og regionreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Referat fra møte i Buskerudtinget 17. mars 2014. Tema/navn. Kommune- og regionreformen"

Transkript

1 Møtereferat Økonomi- og administrasjonsstaben Vår dato Vår referanse 2008/ Formål med møtet Møte i Buskerudtinget Møtested Fylkeshuset, fylkestingsalen Møtetid / dato kl 10:00 15:00 Referenter: Mona Bjørnsrud og Liv Randi Woldhaug Referat fra møte i Buskerudtinget 17. mars 2014 Tema/navn Kommune- og regionreformen Åpning ved fylkesordfører (H) Fylkesordfører ønsket velkommen. Regjeringen har satt reform og forvaltningsreform på dagsorden. Regjeringen imøteser en aktiv debatt i forkant av politiske beslutninger i Stortinget. Grensene ikke viktige, men tjenestene og oppgaver skal være i fokus. Flere partier har satt reform på dagsorden. Regjeringen har nedsatt ekspertutvalg som kommer med en rapport før påske. Dette er første delen. Andre del og sluttrapport skal ferdigstilles før jul Viktigst å se på oppgavefordeling. Hvordan kan befolkningen få best valuta for skattepengene? I Buskerud har det vært flere prosesser og folkeavstemming. Hvordan komme videre? Hvilke hindringer og hva er mulighetene? Målet til regjeringen er at det våren 2015 skal legges fram en ny melding om oppgavefordeling. Gjennomgang av fylkesns oppgaver står i bero. Skal først komme i gang med reformen. Martin Kolberg (Ap) Betydelig politisk verdi at ne representerer demokratiet i Norge. Viktig å bevare som en del av det totale styret i Norge. Arbeiderpartiet er åpen for en forandring. Er positive til arbeidet. Hvordan tjenesten kan bli bedre for innbyggerne. Annen strukturell diskusjon må ikke være styrende for hvordan vi Side 1 av 7

2 tenker. Skal være effektivt for innbyggerne. Tjenestene må dekke det lovpålagte. Driften skal alltid være effektiv og gi mest mulig igjen for skattepengene. Arbeiderpartiet vil avvente de forslagene som kommer til Stortinget og den første proposisjonen som kommer før påske. Arbeiderpartiet avviser ikke en diskusjon om sammenslåing av r. Former for tvang må ikke finne sted. Forslag må derfor ikke være i strid med lokale ønsker. Former for sentrale vedtak må vurderes dersom flere r i ett område ønsker sammenslåing, mens en velger å stå utenfor. Stiller spørsmål til om sentralisering vil løse alle problemer. Avstanden mellom og innbyggerne kan bli for stor. Store enheter krever store administrasjoner. Finansering er viktig. Kommunene mener de ikke har nok penger. Må diskutere forholdet mellom stat og. Hva koster n og hva koster velferdstjenesten? Hvordan finansiere dette? Arbeiderpartiet mener at fylkesn skal opprettholdes. Selv store og robuste r kan ikke overta alle oppgavene som fylkesn har. Ap er positiv til det som nå gjøres, og avventer det som foreslås i Stortinget. Per Olav Lundteigen Sp Veldig viktig diskusjon. Stor uenighet om hvor vi skal videre. Hva slags demokratisk prosess? Vi må diskutere endringer i maktforhold. Hvordan organisere dette? Aller viktigste endring er utbygging av velferdssamfunnet. Vi skal forandre det som ikke fungerer, men hva er problemet med ne slik de er nå? Senterpartiet mener at folkestyret blir svekket med sammenslåing av r. Forvaltningsreform hvilke oppgaver skal løses hvor? Hva er fylkets oppgaver og regionale stats- og statens oppgaver? Kjerneoppgaver må ligge til ne. Ordfører Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Hvem ønsker vi med reformen? Pågang fra ne om endring? Er dagens struktur feil? For store oppgaver? Vil en større sikre bedre faglig kompetanse? Hva er en robust struktur, økonomiske begrunnelser? Demokratireform? Kommunen som samfunnsutvikler. Kommunenes betydning for bosetting i hele landet. Mål for Side 2 av 7

3 bosetting og arbeid i hele landet. To eller tre forvaltningsnivåer? Regionnivået viktig i norsk forvaltning. Hva er problemet med dagens struktur? Ordfører Vidar Lande, Kongsberg Ordfører Rune Kjølstad, Røyken Lise Christoffersen (Ap) Regioninndeling struktur BTV. Endringer baseres på det beste for innbyggerne. Næringsutvikling vertskap for næringslivet Mulig noen er for små for å gi riktig tjeneste? Enig med Kolberg, endringer må baseres på frivillighet og fornuft. Avstander kan være utfordrende. Kan skape nytt byråkrati. 7 r fra Buskerud og Telemark samarbeider på tvers i Kongsbergregionen. Bygd opp nedenfra fordi det var nyttig. Godt supplement og alternativ til sammenslåing. Hva kan vi utvikle regionsamarbeid til? Utgangspunktet er behov for strukturendring. Har vi en hensiktsmessig struktur? Skal alle gjøre det samme? Oppgaver må diskuteres før grenser. Store økonomiske forskjeller og utfordringer. Hvilke økonomiske intensiver skal ligge til grunn? Staten må være tydelig og klar. Behov innenfor arealplanlegging. Trend at r gir innsigelser til hverandre. Staten pålegger ne flere oppgaver eks. samhandlingsreformen. Må være til det beste for innbyggerne. Inntektssystemet føringer fra regjeringen. Uenigheter mellom opposisjon og posisjon. Omlegging fra det den rødgrønne regjeringen står i motsetning til å ta hele landet i bruk. Premie for å være tidlig ute hva betyr det? Tankekors innbyggerne i små r er mest fornøyd. I pressområdene er utfordringene størst. Hva er målet? Færre og større r, betyr det folketall, areal eller begge deler? Gi mer makt til større r. Forsøksbeslutninger tas på regjeringsnivå og ikke i Stortinget. Hvor stor frihetsgrad har en forsøks? Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen Ordfører Bent Inge Bye, Nedre Eiker Oppgaver delegeres til robuste r. Lokal identitet og tilhørighet er ikke bare grenser. Drammen ønsker forsøk med drift av videregående skoler vil finne tilfredsstillende løsninger for elever fra andre r. Motstander av tvang. Hvorfor sammenslåing? Viser til andre reformer. Det fungerer som det er nå. Samarbeid på tvers av grenser. Det fungerer godt. Hva med økonomi? Lokaldemokrati få ombudspolitikere ved sammenslåing. Avstanden fra innbyggerne til politikerne må bli mindre. Side 3 av 7

4 Per Berger, Hole Fylkesordfører Morten Eriksrød Martin Kolberg Fylkesmann Helen Bjørnøy Spørsmål Ordfører Ivar Brevik, Ål Erfaring med stor. Vanskelig prosess - oppgavene er viktige. Nedsatt arbeidsgruppe i Hole. Ta med framtidsoppgavene se på ressurser. Langvarig prosess. Regjeringen alene kommer ikke til å avgjøre hvordan reformen vil bli. Løsning av oppgavene er viktigst. Kan være åpen for å diskutere forsøk, men først må regjeringen diskutere forvaltningsrollen. Fylkesn avventer derfor forsøk på drift av videregående skoler. Enighet om grunnprinsipper. Økonomi viktig styres av inntektssystemet Forsøk kan bli etablert ordning for Må ha regionalt nivå på grunn av omfordelingsprinsippet Virker som de fleste er fornøyd som det er. Mål til regjeringen er å få mer robuste r, viser til proposisjonen som kommer før påske. Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet. Kommuneøkonomien er en utfordring. Fylkesmannens oppgaver knyttet til reform. Fylkesmannen skal ha rolle med arbeidet i reformen. Hvilke rolle er ikke avklart. Blir avklart i nærmeste tid. Fylkesmannen skal stimulere til debatt og engasjement. Ett av de viktigste temaene for konferansen for ordførere og rådmenn 8. og 9. april. Regjeringen har åpnet for at fylkesmannen kan benytte skjønnsmidler til prosjektarbeid for å gi mer innsikt i reformarbeid. Arbeidsgiveravgift: Spørsmål til Lokal verdiskapning viktig. Bruke arbeidsgiveravgiften aktivt som et middel. Transportnæringen er en næring som i år får økt arbeidsgiveravgift fra 10,6 til 14,1%. Hva kan gjøres med lokale transportører i Hallingdal blir det ikke tatt hensyn til lokale transportører kan det bli fraktselskap kun i Oslo og Bergen Hva med løftet om avgiftsreduksjoner - hva kan settes i verk for å kompensere for dette og vil en nå jobbe videre med å få redusert arbeidsgiveravgiften i tråd med programmet? To områder i Norge som kvalifiserer for differensiert arbeidsgiveravgift, det er i Nord-Norge og i Hedmark/Oppland. Tilstøtende grenseområder kan tas inn til en særskilt ordning. I juni 2013 tas i hele EU-området ut av ordningen for Side 4 av 7

5 regionalstøtte, gjelder bl. a. i transportsektoren. Regjeringen skal jobbe med kompenserende ordninger, hvilke ordninger er ikke klare ennå tas under revidert budsjett. Eli Hovd Prestegården Ivar Brevik Fylkesutvalgsrepr. Anne Sandum (Ap) Fylkesordfører Morten Eriksrød Ordfører Tore Opdal Hansen Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg Anne Sandum Fylkesvaraordfører Britt Homstvedt Per Olav Lundeteigen Morten Eriksrød Sjelden noen trøst i at andre har det verre. Spent på hvilke kompenserende tiltak som kommer. Hvilke konkrete kompenserende tiltak har regjeringen tenkt å komme med for kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift? Regjeringen vil komme med kompenserende tiltak, men alle er ikke på plass ennå, så det blir feil å si noe om hvilke på nåværende tidspunkt. Dette kommer 1. juli. Asfaltering i Konnerudgata i Drammen. Spørsmål til fylkesordfører. Ordføreren i Drammen har sendt brev til fylkesordføreren vedr. asfalt som er frest opp uten at ny er på plass. Spørsmålet var om brevet var besvart, og når det skulle legges asfalt der. Brevet ble besvart,og i svarbrevet ble det sagt at det skulle legges asfalt der til våren. Sa seg fornøyd med svaret. Men i samme brev var det også spurt om fylkesordfører vil revurdere å åpne opp de gjenfylte busslommene i Konnerudgata. Fylkesordføreren ba samferdselssjefen besvare dette spørsmålet. Dette er et spørsmål som har dukket opp ved flere anledninger, og Statens veivesen har foretatt en evaluering, med stoppeklokke og også i rushtiden, som viser at forsinkelsen er svært liten. Sett fra et faglig ståsted vil det ikke umiddelbart bli foretatt noen endringer. Men de følger med på situasjonen. Opptatt av kommunikasjon, og at det må være mulig å finne mer hensiktsmessige kommunikasjonsformer enn at fylkesordfører og ordførerne sender brev til hverandre. Er kantsteinene i Konnerudgata politikerbestemt. Dette svarte fylkesordfører bekreftende på. Steinberg stasjon Spørsmål til fylkesordføreren og ordførerne: I statsbudsjettet 2014 ble det besluttet å bevilge penger så stasjonen kunne bli gjenåpnet. Til ordførerne; om det er noen som mener det er feil å gjennomføre den vedtatte opprustningen av Steinberg stasjon. Til fylkesordføreren; om han kan ta kontakt med Samferdselsdepartementet og be de følge opp vedtaket. Jernbanen fra Drammen til Kongsberg er viktig. Målet er å få til halvtimes-avganger. Side 5 av 7

6 Ordfører Bent Inge Bye, Nedre Eiker Ordfører Tore Opdal Hansen Alle ordførere skrev under en støtte til Steinberg stasjon. Stoler på Stortinget og sine ordførerkolleger. Må bestemme seg for hva man ønsker å prioritere. To tog i timen til Hokksund og etter hvert også til Kongsberg er prioritert. Ønsker også å prioritere en oppgradering av knutepunktstasjoner (Hokksund, Mjøndalen, Vestfossen f. eks.) Lundteigen vil vurdere å ta Steinbergvedtaket opp i Stortinget. Statssekretær John Ragnar Aarseth Samferdselsdepartementet orienterer om samferdselssatsingen i Buskerud fylkes. Ekstra satsing på samferdsel i statsbudsjettet. Viderefører rentekompensasjonsordninga for fylkesveiene. På jernbane er det innsats på drift og vedlikehold. Mye av ressursene går til Dovre- og Bergensbanen for å sikre punktlighet. Godsandelen har gått ned, trailertrafikken har økt veldig. 1 trailer sliter like mye på veiene som 600 personbiler. Prosjekt i eller av betydning for Buskerud: E18 forsering slik at åpning av E18 gjennom Vestfold settes til (kostnad 35 mill.) Riksvei 23 Dagslett Linnes, gjenstår endelig behandling i fylkestinget. Anleggsstart høst Riksvei 134 i Kongsberg fra Damåsen til Saggrenda, kostnadssprekk, men staten går inn med midler her. Byggestart høsten E16 i Ringerike fra Bjørum mot Hønefoss var ikke inne i forslaget til Nasjonal Transportplan i fjor men kan forseres slik at byggestart blir ved årsskiftet 2016/2017. Ringeriksbanen ble gjort positive flertallsmerknader i NTP i fjor. En del av økningen i budsjettet er øremerket Intercityplanlegging, 100 mill kr, 20 mill. kr går til Ringeriksbanen i år. Jernbane og veg må sees i sammenheng innen 5. juni i år må Statens Vegvesen og Jernbaneverket levere et omforent opplegg for hvordan vei og jernbane skal planlegges videre gjennom Hole og Ringerike. For å få mest veg og jernbane for pengene vil det satses på at deler av byggingen av Ringeriksbanen og E16 kan foregå parallelt. Veg øst-vest over Hardangervidda ble lagt inn i NTP i merknadsform i fjor. Lokalt initiativ i Hol har reist ideen for å få en helårsvei over vidda ved å bygge en tunnel like vest for Haugastøl. Flere ønsker seg en diskusjon om hva som skal være hovedvei mellom Oslo og Bergen, mellom øst og vest. Statens veivesen har satt i gang et arbeid for å se på dette. Buskerudbypakke 2 KS1 vil være ferdig i begynnelsen av mai. Da kommer arbeidet i Samferdselsdepartementet i gang for alvor. Side 6 av 7

7 Departementet arbeider med å opprette et utbyggingsselskap for vei selskapet skal være oppe å gå i løpet av Også hele jernbanesektoren skal gjennomgås. Lise Christoffersen Ordfører Monica Bratteli, Hurum John Ragnar Aarseth Anne Sandum Bent Inge By John Ragnar Aarseth Positivt at E 134 skal starte opp høsten I forbindelse med NTP ønsket Stortinget å redefinere riksvei 23, gjøre den om til en forlengelse av E 134 hva er status her? Broløsning over Hurumlandet. Broen åpner for mange muligheter bl.a. for bosetting og trailerferdselen. Vil skape vekst. Har ikke svaret på Lise Christoffersens spørsmål, vil sjekke det. Utredning om Godsterminal i Drammen, Jernbaneverket har landet på Holmen. Står regjeringen bak dette? Steinberg stasjon står departementet ved planene om gjenåpning av Steinberg stasjon? Hva er Jernbaneverkets rolle vedr trenering? Hva med to spor? Godsterminal Drammen - kan ikke forsere videre prosess. Stortinget har vedtatt at Steinberg stasjon skal gjenopptas, med en avsetning i statsbudsjettet på totalt 200 mill. kr. Jernbaneverket anslår nå at det vil koste ca 300 mill kr å gjenåpne stasjonen. Saken må derfor vurderes på nytt. Det er mulig å gjenåpne stasjonen uten større arbeid, men i forhold til ruteplanen er det krevende eller umulig å stoppe der uten at det blir forsinkelser. Bortsett fra to pendlerstopp morgen inn til Oslo og to på ettermiddagen tilbake. Jernbaneverket har fått to oppdrag: Utrede halvtimesruter Drammen-Hokksund, med og uten Steinberg stasjon. Fylkesordfører Presiserte at han ikke mente at den rødgrønne regjeringen godkjente det nye vedtaket i EU om arbeidsgiveravgift. Nytt møte i Buskerudtinget en mandag i september eller oktober. Ordfører takket for fremmøtet og en god diskusjon. Side 7 av 7

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg.

Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg. Protokoll fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg. Møtet settes fredag 26.2. kl. 16.oo med velkommen av fylkesleder Ole Johnny Stavn til æresmedlemmer, gjester og delegater. Fylkesleder

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer