MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00-20:30. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/15 060/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 03.09.2015 Møtetid: Kl. 17:00-20:30. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/15 060/15"

Transkript

1 AURLAND KOMMUNE Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00-20:30 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/15 060/15 Følgjande medlem møtte Anita Lærum Erling Monrad Nesbø Per Are Flåm Therese Turlid Arne Sunde Jannet Aksnes Johannes Dalsbotten Monica Finden Noralv Distad Audhild Rogdo Ingrid Steine Bortne Marianne Holme Sturle Ryum Svein Tufte Trygve Skjerdal Horvei Terje Kristine Grønner Ohnstad Parti A A A A H H H H H SP SP SP SP SP SP V V Forfall meldt frå følgjande Parti Følgjande varamedlem Parti medl. møtte Monica Gjesdal Larsen MDG John Håland MDG Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Erling Monrad Nesbø 15/6306 Gro Anita Stentvedt Kristine Grønner Ohnstad 15/6596 Leif Inge Underdal Andre: Rådmann Steinar Søgaard, ass.rådmann Norunn Haugen Møteleiar: Frå adm. møtte: Dokument utlevert i møtet: Noralv Distad Eli Johanne Ohnstad

2 Synfaring: Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Kulturinnslag v/ musikklærar Mitch Mulders Orientering: Gjennomgang av planlagde investeringsprosjekt innan helse- og omsorgssektoren v/ tenesteleiar PRO Kari Voldum og tenesteleiar KDE Reinhardt Sørensen. Orientering v/ tenesteleiar KDE Reinhardt Sørensen - status etter flaumen i Flåm. Underskrifter: Side 2

3 Saksliste Sak nr. Sakstittel 052/15 Godkjenning av møteprotkoll 053/15 Referatsaker 054/15 Open post 055/15 Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan vedtak av plan 056/15 Sal av kommunal grunn til Skaimsberg eigedom AS 057/15 Lån til vidare utlån gjennom Husbanken - Startlån 058/15 Kostnadsdeling i samband med sikring av veg og bane ved Geithusberget i Flåmsdalen 059/15 Sal av industribygget i Vassbygdi -ny vurdering om utleige 060/15 Tilsetting av næringssjef Gradering Side 3

4 052/15: Godkjenning av møteprotkoll Ingen merknader til møteprotokoll KS- 052/15 Vedtak: Ingen merknad til møteprotkollen 053/15: Referatsaker Ingen merknader til referatsaker Møtebok frå kontrollutvalet frå møte KS- 053/15 Vedtak: Leiaren i kontrollutvalet, Olav Ellingsen orienterte om bakgrunnen frå kontrollutvalet sitt vedtak. 054/15: Open post KS- 054/15 Vedtak: Spørsmål frå Monica Finden: Emne: Barnehagekapasiteten I Aurland har me alltid vore stolte over at alle som treng barnehageplass får det. Slik eg no Side 4

5 forstår det, so er det born som ikkje får plass i det heile og nokre får mindre plass enn dei ynskjer. Dette har ført til at foreldre ikkje kan ut i jobb slik dei ynskjer. Kan du sei noko om korleis stoda er i forhold til personar som ikkje har fått den barnehageplassen dei ynskjer? Dersom det er slik at ikkje alle får plass, er det då slik at dette kan løysast i dei barnehagane me har ved å auke personalet, eller er det fullt i lokala? Dersom det er mangel på plassar og det ikkje er rom for å auke opp i dei lokala me har, so bør me vurdere å ta i bruk Dalen Barnehage att. Dette er i so fall noko som bør opp som sak so snart som råd i og med at lokala no er brukt til andre tenester og at denne dispensasjonen går ut ved årsskiftet. Svar frå ordføraren: Rådmannen opplyser følgjande: Barnehagekapasitet, plassutnytting og evt. alternativ løysing ved overtal søkjarar. Aurland har full barnehagedekking. Alle som hadde rett til plass, og alle som søkte om plass innan fristen for hovudopptaket 1. april, har fått plass. For å får dette til, har Spiren Gardsbarnehage fått dispensasjon for overtal fram til Etter hovudopptaket kom det søknad om heil plass for 2 barn. Søkjaren for det første barnet fekk melding om tildelt redusert plass 50%, med verknad frå nytt barnehageår Grunna oppseiing av plass for anna barn, har dette barnet fått full plass, slik det var søkt om, f.o.m Det andre barnet fekk melding om tildelt 100% plass med verknad f.o.m , grunna oppseiing av plass for anna barn. Alle som har søkt, både før og etter søknadsfristen, har dermed fått plass slik dei søkte om. Per i dag er det ledig totalt 3 heile plassar på avd for store barn, og 0,5 plass på avd for små barn. Det ligg inne 2 søknader til 2 heile småbarnsplassar med oppstart etter Desse barna vil få plass etter overføring mellom avdelingane. Det vart meldt i årsmeldinga og utviklingsmeldinga i vår at alle barnehagane i kommunen no driv og vil driva med veldig høg utnyttingsgrad fram til ny barnehage står ferdig. Flaskehalsen er kapasitet på småbarnsavdelinga. Ut frå dette, er det skissert ulike interne løysingar dersom søkjartalet skulle bli sæskilt høgt og få ein aldersprofil som blir vanskeleg å handtera med det avdelingsarealet som no er i bruk. Barnehagane treng stor grad av fleksibilitet frå tilsette og kan sjå føre seg uføresette driftsutgifter til midlertidige løysingar fram til ny barnehage står ferdig. Dette bør skje innafor dei tre barnehagane som er i drift i dag. Å opna Dalen barnehage mellombels vil bli eit stort prosjekt og medføra mykje større kostnader. Ordføraren vil for eige del understreka at Aurland skal ha full barnehagedekning, og alle som ynskjer plass skal få plass uansett når dei søkjer. Side 5

6 Spørsmål frå Anita Lærum: Status på Otternes Ynskje og invitere styre eller drivar av Otternes til neste kommunestyremøte. Dette for og høyra status og plan som dei har framover, for bygdetunet. Svar frå ordføraren: Ordføraren noterer ynskje og vil bringe dette vidare til det nye kommunestyret. Spørsmål frå Therese Turlid: Oppmoder om at neste kommunestyret bør priortere og få etablert næringsareal, slik at det er areal til dei som vil etablere seg i kommunen. Svar frå ordføraren: Ordføraren var samd i at dette arbeidet bør prioriterast og setjast i gang raskt, og håper at det nye kommunestyret meiner det same. Spørsmål frå John Håland: Gang og sykkelsti Bøen Heggviki. Det skal no snart takast til med stort sikringsarbeid av E16 ved Bøen. Det er av enkelte påpeika som eit utfordrande stykke å føra sykkelstien forbi, og det er retta bekymringar om at ein ikkje har teke omsyn til dette ved sikringsarbeidet som no snart kjem i gang. Er det mellom Aurland kommune og Statens Vegvesen ein dialog om desse utfordringane, og vert det teke omsyn til framtidig sykkelsti no når maskinene fyrst er i området? Om ikkje, kvifor, og kva kan ein gjera for å slå to fluger i ein smekk? Svar frå ordføraren: Reguleringsplanen er ikkje ferdig. Kommunen er i dialog med vegvesenet om gjennomføringa av arbeidet av E16 ved bøen. KDE skal ha møte om planlegginga/prosjekteringa av gangvegen den 15. september med Norbohus (Det er dei som har arbeidet med planlegginga) 055/15: Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan vedtak av plan Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan , i medhald av plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova 44. Plandokumentet omfattar: Driftsbudsjettet sine økonomiske rammer, jf side 15. Investeringar i perioden med finansiering, jf tabell side 23. Handlingsdel i planperioden jf side Side 6

7 Formannskapet Kommuneplan sin handlingsdel med økonomiplan som ligg som vedlegg er feil utgåve. Sjå til at rett utgåve vert lagt med til kommunestyret. Framlegg frå Noralv Distad: Merknad: Kommunale barnehagar: Aurland skal til ei kvar tid ha full barnehagedekning FS- 048/15 Vedtak: Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan , i medhald av plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova 44. Plandokumentet omfattar: Driftsbudsjettet sine økonomiske rammer, jf side 15. Investeringar i perioden med finansiering, jf tabell side 23. Handlingsdel i planperioden jf side med slik endring: Kommunale barnehagar: Aurland skal til ei kvar tid ha full barnehagedekning Framlegg frå Monica Finden: 4.2 Investeringar: Reguleringsarbeid/opparbeiding næringsareal i Aurland - kr i Vert finansiert ved bruk av konsesjonsavgiftsfondet. KS- 055/15 Vedtak: Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan , i medhald av plan- og bygningslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova 44. Plandokumentet omfattar: Driftsbudsjettet sine økonomiske rammer, jf side 15. Investeringar i perioden med finansiering, jf tabell side 23. Handlingsdel i planperioden jf side Side 7

8 med slik endring: 4.2 Investeringar: Reguleringsarbeid/opparbeiding næringsareal i Aurland - kr i Vert finansiert ved bruk av konsesjonsavgiftsfondet Kommunale barnehagar: Aurland skal til ei kvar tid ha full barnehagedekning 056/15: Sal av kommunal grunn til Skaimsberg eigedom AS Rådmannen si tilråding: 1. Skaimsberg Eigedom AS får overta inntil 800 m2 kommunal grunn frå naboeigedom i Smiebakken bustadfelt til kr 150 kr pr m2. 2. Skaimsberg eigedom AS dekker elles alle øvrige kostnadar i tilknyting til overtaking av arealet Drifts- og eigedomsutval DEU- 020/15 Vedtak: 1. Skaimsberg Eigedom AS får overta inntil 800 m2 kommunal grunn frå naboeigedom i Smiebakken bustadfelt til kr 150 kr pr m2. 2. Skaimsberg eigedom AS dekker elles alle øvrige kostnadar i tilknyting til overtaking av arealet Formannskapet FS- 050/15 Vedtak: 1. Skaimsberg Eigedom AS får overta inntil 800 m2 kommunal grunn frå naboeigedom i Smiebakken bustadfelt til kr 150 kr pr m2. 2. Skaimsberg eigedom AS dekker elles alle øvrige kostnadar i tilknyting til overtaking av arealet. Side 8

9 KS- 056/15 Vedtak: 1. Skaimsberg Eigedom AS får overta inntil 800 m2 kommunal grunn frå naboeigedom i Smiebakken bustadfelt til kr 150 kr pr m2. 2. Skaimsberg eigedom AS dekker elles alle øvrige kostnadar i tilknyting til overtaking av arealet. 057/15: Lån til vidare utlån gjennom Husbanken - Startlån Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek å ta opp lån frå Husbanken på kr til vidare utlån Formannskapet FS- 051/15 Vedtak: Kommunestyret vedtek å ta opp lån frå Husbanken på kr til vidare utlån. KS- 057/15 Vedtak: Kommunestyret vedtek å ta opp lån frå Husbanken på kr til vidare utlån. Side 9

10 058/15: Kostnadsdeling i samband med sikring av veg og bane ved Geithusberget i Flåmsdalen Rådmannen si tilråding: Aurland kommune godkjenner ei kostnadsdeling fordelt med 2/3 Jernbaneverket og 1/3 kommunen for sikring/overvaking av veg og bane ved Geithusberget. Sak om finansering av kommunen sin del vert lagd fram for formannskapet til godkjenning når det ligg føre sluttrekneskap frå Jernbaneverket Formannskapet Erling M Nesbø gjekk frå som ugild, Therese Turlid møtte som vara. FS- 049/15 Vedtak: Aurland kommune godkjenner ei kostnadsdeling fordelt med 2/3 Jernbaneverket og 1/3 kommunen for sikring/overvaking av veg og bane ved Geithusberget. Sak om finansering av kommunen sin del vert lagd fram for formannskapet til godkjenning når det ligg føre sluttrekneskap frå Jernbaneverket. Erling Nesbø gjekk frå som ugild, Gro Anita Stentvedt møtte som vara. KS- 058/15 Vedtak: Aurland kommune godkjenner ei kostnadsdeling fordelt med 2/3 Jernbaneverket og 1/3 kommunen for sikring/overvaking av veg og bane ved Geithusberget. Sak om finansering av kommunen sin del vert lagd fram for formannskapet til godkjenning når det ligg føre sluttrekneskap frå Jernbaneverket. 059/15: Sal av industribygget i Vassbygdi -ny vurdering om utleige Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret utset sal av Vassbygdi industribygg (delar av GBNR 15/10) 2. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle interessentar for å få Side 10

11 utgreidd utleigealternativet 3. Kommunestyret ber om å få framlagt sak der reelle utleigealternativ blir vurdert 4. Vedtekne næringspolitiske målsettingar og økonomiske konsekvensar for kommunen skal liggje til grunn for vurdering av utleigealternativ Formannskapet Ordføraren bad om at det vert framlagt eit notat som syner reell framdrift av sal av bygget. Framlegg frå Noralv Distad: Saka vert utsett til ekstramøte torsdag 3. september kl Vedteke mot 1 røyst FS- 054/15 Vedtak: Saka vert utsett til ekstramøte torsdag 3. september kl Formannskapet Notat - sal av industribygget i Vassbygdi - framdrift, datert , vart teke inn som ein del av saka. FS- 057/15 Vedtak: 1. Kommunestyret utset sal av Vassbygdi industribygg (delar av GBNR 15/10) 2. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle interessentar for å få utgreidd utleigealternativet 3. Kommunestyret ber om å få framlagt sak der reelle utleigealternativ blir vurdert 4. Vedtekne næringspolitiske målsettingar og økonomiske konsekvensar for kommunen skal liggje til grunn for vurdering av utleigeal Notat frå rådmannen - Sal av Vassbygdi Industribygg - framdrift, datert og brev Side 11

12 frå Melcon AS vart delt ut til gruppene før møtet. Kristine Grønner Ohnstad gjekk frå som ugild, Leif Inge Underdal møtte som vara. Ordføraren lukka møte i tråd med kommunelova 31.2 KS- 059/15 Vedtak: 1. Kommunestyret utset sal av Vassbygdi industribygg (delar av GBNR 15/10) 2. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle interessentar for å få utgreidd utleigealternativet 3. Kommunestyret ber om å få framlagt sak der reelle utleigealternativ blir vurdert 4. Vedtekne næringspolitiske målsettingar og økonomiske konsekvensar for kommunen skal liggje til grunn for vurdering av utleigeal Vedteke mot 1 røyst 060/15: Tilsetting av næringssjef Rådmannen si tilråding: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmann Formannskapet Headvisor v/ Jan Tveit deltok under intervju med aktuelle kandidatar. Framlegg frå Noralv Distad: Saka vert utsett til ekstramøte torsdag 3. september kl FS- 053/15 Vedtak: Saka vert utsett til ekstramøte torsdag 3. september kl Formannskapet Framlegg frå Noralv Distad: Inge Håvard Aarskog får tilbod som stilling som næringssjef i Aurland kommune Side 12

13 Tilråding frå Headvisor i tilsettingsak næringssjef - utdrag frå rapport - notat frå rådmannen vart delt ut i møtet. ( ikkje offentl.) Senterpartiet bad om gruppemøte. FS- 058/15 Vedtak: Inge Håvard Aarskog får tilbod som stilling som næringssjef i Aurland kommune. Tilråding frå Headvisor i tilsettingsak næringssjef - utdrag frå rapport - notat frå rådmannen vart delt ut i møtet. ( ikkje offentl.) KS- 060/15 Vedtak: Inge Håvard Aarskog får tilbod som stilling som næringssjef i Aurland kommune. Side 13

Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12

Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12 Aurland kommune Kommunestyret M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12 Følgjande medlem møtte Noralv Distad, Monica

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer