Miljøgifter i deponier - en utfordring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøgifter i deponier - en utfordring?"

Transkript

1 Miljøgifter i deponier - en utfordring? Trine Eggen, Bioforsk Jord og miljø Bjørn Berg, GLT Avfall Roald Sørheim, Bioforsk Jord og miljø

2 Mykgjørere bisfenol A, ftalater, akylerte fosfater Flammehemmere bromerte flammehemmere, klor-alkylerte fosfater Overflateaktivestoffer LAS, PFAS, surfaktanter Legemidler ibuprofen, antibiotika Kosmetikkstoffer muskstoffer Løsemidler alkoholer, eter, aldehyder Tungmetaller

3 Uorganiske parametre i noen sigevannsprøver Konsentrasjon (µg/l) As B d r u Fe Hg Mn Na Ni Pb Zn

4 Analytiske utfordringer Mange forbindelser - parametervalg Nye stoffer for mange laboratorier Avansert ekstraksjon og deteksjon Gjenfinning? Harmonisering mellom laboratorier? Prøvetaking Konservering

5 Deteksjonsproblematikk

6 Utvikling deponi Fase 1: start av deponier og til signifikant nedbrytning skjer Fase 2: kort. lettomsettelig organisk materiale brytes ned og oksygen og nitrat nivået synker produksjon av O2 og økning i temperatur Fase 3: Dannelse av flyktige fettsyrer, økning i TO, OD, BOD i sigevann (fettsyrer kan være > 95% av TO). BOD 5 /OD mellom Avfallskarakterisering - vurdering Fysisk Kjemisk Biologisk H 2 O Vannbudsjett Tiltak Overdekning Gassbrønner Lukt Bunntetting Bioceller H 4 Prosesser N, P, org. mat. Redox Tungmetaller Org. miljøgifter H 2 O H 2 O Selvrensing? Overvåking Naturbasert rensing Effekter i resipient? Fase 4. Mikrobiell reduksjon av sulfat, fettsyrer omdannes til O2 og H4 og TO i sigevannet synker. BOD 5 /OD < 0.1. Kons av Fe og Mn synker Fase 5: Kun vanskelig nedbrytbart organisk materiale igjen, lav gassproduksjon og luft begynner diffundere/trenge inn i deponiet som aerobe soner utvikler seg

7 Redokssoner under et deponi

8 Prosesser som påvirker skjebnen til stoffer i deponi 1. Aerob omdanning/nedbrytning av lettomdannelige stoffer 2. Anaerobe mikrobielle prosesser (fermentering, sulfatreduksjon, metanogenese) 3. Reduktiv dehalogenering 4. Ved endring fra aerobt til anaerobt miljø kan løselighet av metallioner endres 5. Binding - transport av forbindelser - i vannfase eller på partikkel 6. Utfelling i sedimentasjonssystemer 7. Omdanning av organiske stoffer i luftelaguner

9 B6 inaktiv del av fylling B9 aktiv fylling B6 B5 og B7 nedstrøms B5 B9 K1 innløp renseanlegg B7 K1

10 Screening av organiske forbindelser i sigevann Undersøkelse av sigevann fra norsk deponi forbindelser detekter 17 ble påvist i alle brønner nedstrøms deponiet (innløp renseanlegg 150 m) Ftalater; dietyl og bis(2-etylhexyl) Diethyl toluamide (DEET) (insecticid) Naftalen Triethyl phosphate (mykgjører) Tris(chloropropyl) phosphate (flammehemmer) Di-tert-butylphenol (antioxidant) Bisphenol A Nonylphenol Benzothiazolone 4-benzene Tonalide Galoxolide N-butyl benzenesulfonamide Ibuprofen Største problemet er persistente stoffer som ikke er partikkelbundet transport rett ut selv med rensetrinn eks PFASstoffer

11 Perfluoralkylerte forbindelser Lite hydrofobt Lite vannløselig Gode overflategenskaper Mye brukt til overflatebehandling PFOA F 3 F F - OO Perfluorert oktansyre PFOS F 3 SO 3 - Perfluorert oktansulfat

12 PFAS fordeling i vannprøver fra deponi 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Industry area- w Landfill 1 w Landfill 2 w Industry area- p Landfill 1 p Landfill 2 p Landfill sediment 6:2 FTS 6:2 FTUA PFHxS PFOS PFDcS PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDcA PFUnA PFDoA PFOSA

13 Legemidler og kosmetiske stoffer i deponi Ibuprofen påvist i nær alle prøver fra sigevann ug/l Naproxen påvist Karbamazepin påvist Tonalid og galaxolid påvist

14 Effekter av sigevann fra deponi Organisk materiale Saprobiering: Mye organisk materiale brytes ned av sopp og bakterier; synlig, ksygenfjerning Næringssalter (P, N) Etrofiering: algevekst som følge av god tilgang på næringssalter; påfølgende nedbryting og oksygenfjerning Toksisitet NH - 4 Miljøgifter Tungmetaller Organiske kontaminanter Akutt effekt, bioakkumulering, endring av naturlige prosesser

15 Hvorfor opptatt av deponier og sigevann? Svært mange ulike forbindelser også ukjente stoffer som ikke analysere for Ukjent skjebne Mange kan ha en negativ miljøeffekt hvis de kommer i omløp nødvendig å forstå prosesser og stoffers kjemiske/fysiske/biologiske egenskaper Viktig å ta problemet ved kilden i stedet for nedstrøms i systemet Sigevann uten rensing Mindre fjerning av partikkelbundet miljøproblemstoffer Kortere oppholdstid for omdanning av lettnedbrytbare organiske forbindelser

16 Hvorfor opptatt av sigevann fra deponier? Renseanlegg Deponi kompost Slam Kompost slam Gode sluttprodukt - Trygg mat

17 Organiske miljøgifter i sirkulasjon Målsetning og virkemidler

18 Problemkompleks Problemeier Oljeselskaper Farmasøytisk industri Kjemisk industri Prosessering Produkter Kosmetikk/legemidler Brannhemmere Detergenter Bilpleieprodukter Innsamling sekundære råvarer Prosess Deponi kloakkrenseanlegg Kompostering/utråtning Produkter Prosessering morkomponenter/metabolitter Problemeier Kommuner Interkommunale selskaper private selskaper

19 Målsetning forprosjekt Dette er formulert som et forprosjekt som skal etablere et hovedprosjekt med nødvendig finansiering for å gjennomføre en studie av organiske miljøgifter på avveie, miljøkonsekvenser av dette og muligheter for ordninger knyttet til retur og avhendig av restene. Innhold i hovedprosjekt: Anaerob og aerob nedbrytning av et utvalg av virkestoffer Bindingsegenskaper til utvalgte stoffer (spredningspotensialet) Økotoksikologiske studier av utvalgte moderforbindelser og nedbrytningsprodukter Risikovurdering med hensyn på utslipp av disse komponentene i miljø Returordninger produkter/produsentansvar

20 Prosjektplan 1. Sammenstilling av problemområder og forberedelse til møte 2. Arbeidsmøte med aktuelle organisasjoner og arbeidsgrupper (NORVAR, deponigruppen, farlig avfallsgruppen, Bioforsk, arbeidsgruppe for biologisk behandling) 3. Utforme en preliminær prosjektplan for hovedprosjektet 4. Presentere prosjektet for SFT, Mattilsynet 5. Revisjon av prosjektsøknad 6. Presentere prosjektet for problemeier (industrien) 7. Revisjon av prosjektplanen 8. Utforme søknader (NFR, NORVAR, NRF, Industri, Nordisk råd) 9. Utforme hovedprosjekt

21 Revidert prosjektplan 1. Sammenstilling av problemområder og forberedelse til møte 2. Arbeidsmøte med aktuelle organisasjoner og arbeidsgrupper (NORVAR, deponigruppen, farlig avfallsgruppen, Bioforsk, arbeidsgruppe for biologisk behandling) 3. Utforme en preliminær prosjektplan for hovedprosjektet 4. Revisjon av prosjektsøknad 5. Presentere prosjektet for SFT, mattilsynet og problemeier (industrien) 6. Revisjon av prosjektplanen 7. Utforme søknader (NFR, NORVAR, NRF, Industri, Nordisk råd) 8. Utforme hovedprosjekt

22 Tidsplan Aktivitet Juli August September Oktober November Desember Forberedelse til møte gjennomgang av litteratur og rapporter Arbeidsmøte Utarbeide prosjektplan Møte med myndigheter og industripartnerer Revisjon av prosjektplan Utforme søknader

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE Side 1 av 6 BRUK AV MIKROKALK I GJØDSELKJELLERE/-BINGER FOR HEVING AV PH/REDUKSJON AV H2S-GASS OG REDUSERTE BETONGSKADER Rapporten tar utgangspunkt i undersøkelser gjort av bla. NLH og Sintef, og deres

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Statoil søker med dette om tillatelse

Detaljer

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Rapport fra prosjekt Hav møter Land Klimat vatten samhällsplanering tillsammans Rapportnummer:

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

Dummere av miljøgifter

Dummere av miljøgifter Hvori opptatt Natur & miljø Bulletin NR. 1 2005 Forsker mener barn får lavere IQ: Dummere av miljøgifter Disse bedriftene bruker miljøgifter EUs klimamål kan smelte Grønland Miljøhumor Innhold Lisens til

Detaljer

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt

Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt SAMMENDRAG Miljøgifter er stoffer eller kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare (persistente), kan hope seg opp i levende organismer (bioakkumulere)

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N Nr. 4-2010 Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk Ole Bent Samulesen og Arne Ervik www.imr.no VURDERING

Detaljer

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi TA-2077/2005 ISBN 82-7655-244-7 Forord Samfunnet bruker store ressursar på å avgrense ureining frå industri, produkt og avløp, og på å rydde opp der

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus Medikamentell behandling mot lakselus revidert våren 2012 Innhold 1. Behandling mot lakselus ved varierende følsomhetsstatus... 4 1.1. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon

Detaljer

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det?

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? 1 HVA ER PCB? 2 2 BRUK AV PCB 2 3 PCB I NORGE 3 4 SPREDNING OG OPPTAK AV PCB I NATUREN 4 5 PCB I MENNESKER 6 6 LOVVERK 8 7 ANALYSER AV PCB

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer