Kvalitet i utdanning fra fag til politikk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i utdanning fra fag til politikk?"

Transkript

1 Kvalitet i utdanning fra fag til politikk? Gustav E. Karlsen Artikkelen setter søkelys på kvalitetsbegrepet i utdanningssammenheng. Det skjer ved å vise hvordan begrepet er knyttet til viktige utdanningspolitiske reformer og hvordan kvaliteten blir forsøkt sikret ved omfattende systemer for evaluering og kontroll. Artikkelen går inn på ulike faglige forståelser av kvalitetsbegrepet i norsk sammenheng med utgangspunkt i Studieutvalgets innstilling fra Forståelsen av kvalitet analyseres så i en internasjonal styringskontekst, der vi ser et sammenfall i tid med en nyliberal styringstenkning med tro på marked og konkurranse som virkemidler for å oppnå høyere kvalitet. Artikkelen konkluderer med at den faglige innflytelsen i arbeidet for kvalitetssikring over tid er svekket samtidig med at administrativ, institusjonell og politisk innflytelse har økt. Gustav E. Karlsen Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for lærer- og tolkeutdanning Innledning Finnes det et mer forlokkende ord for oss pedagoger enn «kvalitet», uansett hvor vi befinner oss i utdanningssystemet? Er det ikke kvalitet vi ufortrødent streber etter både i vårt eget arbeid og i forhold til våre elever og studenter? Da burde vi vel helhjertet glede oss over at kvalitet nå for alvor er kommet på den utdanningspolitiske dagsorden lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne artikkelen omhandler kvalitet i utdanning med vekt på forståelse av kvalitet de siste år i spenningen mellom fag og politikk i norsk og internasjonal kontekst. Hva preger og karakteriserer det jeg litt uhøytidlig vil kalle «jakten på kvalitet»? Hva karakteriserer forståelsen av kvalitet i tilbakeblikk i norsk kontekst? Hvordan kan satsingen på kvalitetsforbedring og kvalitetssikring forstås i et internasjonalt styringsperspektiv? Artikkelen har en diskursanalytisk metodisk tilnærming, der kildegrunnlaget er å finne i faglige og utdanningspolitiske dokumenter. KVALITET I UTDANNING FRA FAG TIL POLITIKK? GUSTAV E. KARLSEN 37

2 Jakten på kvalitet Kvalitet er et begrep som har fått en nesten magisk plass i debatten om utdanning og forskning. Vi er alle er enige om at kvalitet er viktig og noe vi bør etterstrebe. Dermed framstår kvalitet som den store forener mellom fag, og mellom akademia og politikk. Kvalitet er det som samler oss. De fleste nikker velvillig når de hører ord som kvalitetsarbeid, kvalitetsforbedring, kvalitetslæring, studiekvalitet, undervisningskvalitet, kvalitetsansvar, kvalitetssikring, kvalitetsskolen, kvalitetsportal og kvalitetssystemer. Som kjent fikk vi i Norge en egen Kvalitetsreform for høyere utdanning (2001) og et eget Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, NOKUT, fra 1. januar Formelt er dette et faglig uavhengig, statlig organ som skal føre kvalitetskontroll med all høyere utdanning i Norge (Rundskriv F-09 05). NOKUT er selve garantisten for kvalitet i høyere utdanning med sitt omfattende og nyreviderte regelverk. Fra var et eget Kvalitetsutvalg i arbeid for å sikre kvalitet i grunnopplæringen. Den 15. juni 2004 ble det formelt etablert et Utdanningsdirektorat som departementets utøvende organ med overordnet faglig ansvar og tilsyn med opplæringen i grunnskole og videregående skole. Direktoratet skal sikre opplæring med høy kvalitet. Store og ressurskrevende evalueringer er gjennomført de siste årene for å sikre kvalitet. En omfattende evaluering av Reform 97 var ferdig i 2004 (Haug, 2004), og evaluering av Kvalitetsreformen innenfor høyere utdanning forelå i 2006 (Michelsen & Aamodt, 2006). Lærerutdanningen som del av Kvalitetsreformen ble gjenstand for egen vurdering samlet og på institusjonsnivå i 2006 (NOKUT, 2006). På virksomhetsplanet har institusjonsledere som en av sine viktigste oppgaver å utarbeide kvalitetssikringssystemer. Når NOKUT kommer på banen med sine forskrifter og ekspertpaneler, nedprioriteres det meste. Det gjelder å synliggjøre sine kvaliteter. Lokalt satses dessuten store ressurser på søknader om akkreditering av studietilbud. Faglige ansatte som oppnevnes i evalueringspaneler, må legge forskningen i skuffen og jobbe lange kvelder og helger for dårlig betaling innen knappe frister for å få ferdig sine faglige uttalelser til NOKUT. Ikke mindre enn 400 faglige tilsatte på høyt nivå fungerte som sakkyndige for NOKUT i Bare NOKUT har 46 fast ansatte og et budsjett på 48,4 millioner kroner (Årsmelding, NOKUT, 2005, 2006). Kvalitet har første prioritet, koste hva det koste vil. Og vi er ikke alene. Jakten på kvalitet innenfor utdanning er ikke noe særnorsk. Et søk på nettet gav 33,3 millioner tilslag på søkeordene «Quality in Education» og på søkeordet «kvalitet i utdanning». Alt skulle dermed være såre vel. Kvaliteten er sikret eller er den det? Kanskje finnes det likevel noen snublesteiner. Én snublestein er knyttet til økonomi og bruk av faglig ekspertise. Etablering og drifting av såkalte kvalitetssikringssystemer krever store faglige og administrative ressurser. 38 FOU I PRAKSIS NR

3 Knapt noen har i dag oversikt over samlet kostnad på dette feltet. I et tiltakende markedssystem er dette blitt den store vektsnæringen. En annen snublestein er av den sorten som er nesten umulig å oppdage. Saken er den at selv om vi er hjertens enige om betydningen av kvalitet i ulike sammenhenger, er det er ikke så lett å få fatt i hva vi egentlig er enige om, selv om det skrives mye om alt som kan og bør gjøres for oppnå, sikre og forbedre kvalitet (f.eks. Ogden, 2004; Fevolden & Lillejord, 2005; Pettersen, 2005). Selv om alle jakter intenst på kvalitet, er problemet at kvaliteten ikke lett lar seg fange. Som i all annen jakt hører vi mye om byttet, men ser det sjeldent. Og kanskje kjenner vi ikke igjen kvaliteten når vi først ser den, forblindet som vi er av prosedyrer, systemer og tykke evalueringsrapporter. Hvor mye vi enn strever etter kvalitet, er det ikke så lett å definere kvalitet, selv om mange forsøk er gjort. Selv om det er enighet om framgangsmåter og prosedyre i kvalitetsarbeidet, ser det ut til å være ganske problematisk å komme fram til en entydig forståelse av kvalitet. Samtidig er det en viss enighet om at kvalitetsbedømming må ha faglig innsikt som basis, men at det likevel i enhver kvalitetsbestemming vil være et element av skjønn. I tillegg rommer begrepet en etisk og moralsk dimensjon som ikke bare kan påvirke, men også komme i konflikt med faglig skjønn (Karlsen & Stensaker, 1996). Kvalitet angår dermed også verdier og holdninger som alltid vil være subjektive. Spørsmålet er om flommen av litteratur innen dette feltet har ført oss så mye nærmere det vi jakter på, nemlig kvalitet. Kvalitet i tilbakeblikk Tar vi et lite tilbakeblikk i norsk kontekst, ser det ut til at Studiekvalitetsutvalget som ble oppnevnt i 1989 og avla innstilling i 1990, med professor Gunnar Handal som leder, la viktige premisser og satte varige spor (UDF, 1990). Men det var ikke fordi utvalget maktet å foreta en forløsende presisering av kvalitetsbegrepet. Utvalget forholdt seg til Hernes-utvalgets innstilling fra 1988 «Med viten og vilje» (NOU 1988: 28) som heller ikke definerte kvalitetsbegrepet, men der hovedbudskapet var å oppnå høyere kvalitet med å få mer ut av befolkningens talent. Hernes-utvalget revitaliserte humankapital-tenkning med vekt på utdanningens betydning for økonomisk vekst. Studiekvalitetstvalgets innstilling ble viktig, særlig fordi den kom samtidig med at en nyliberal styringstenkning fikk politisk hegemoni også i forhold til utdanning. Kjernen i «The New Public Management» (NPM) var en fornyet tro på marked og konkurranse som virkemidler for høyere kvalitet samtidig med nødvendig effektivisering (Karlsen, 2006). Det preget også utvalgets mandat. Utvalget skulle foreslå kvalitetshevende tiltak i høyere utdanning og samtidig tiltak for «bedre studentgjennomstrøm- KVALITET I UTDANNING FRA FAG TIL POLITIKK? 39 GUSTAV E. KARLSEN

4 ning». Utvalget skulle altså forene indre pedagogiske og faglige tiltak for kvalitet med ytre tiltak i pakt med politisk effektiviseringslogikk. Med dette som utgangspunkt opererte utvalget med kvalitet i høyere utdanning knyttet til fire områder: Inntakskvalitet angikk studentenes forkunnskaper og forutsetninger. Rammekvalitet omfattet institusjonenes ressurser, strukturer, lokaler, utstyr og studiesosiale forhold. Programkvalitet dreide seg om forhold i selve studiet, som studietilbud, undervisning og eksamensopplegg. Resultatkvalitet var knyttet til læringsutbytte, personlig utvikling og studiegjennomstrømning. Styringsmessig involverte de ulike kvalitetsområdene aktører på ulike nivå. Eksempelvis angikk rammekvalitet sentrale myndigheter og politisk nivå, men også institusjonsledelse. Disse fire kvalitetsområdene ble lagt til grunn og utvidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norgesnettrådet som la fram en innstilling i 1999 (Norgesnettrådet, 1999). Den endret kategoriene med å dele opp programkvalitet i program som plan, som angikk studieplan, organisering og eksamensopplegg, og undervisningskvalitet, som omfattet gjennomføringen i praksis, altså program som handling. Utvalget opererte videre med et nytt kvalitetsbegrep, styringskvalitet. Det omfattet institusjonens evne til å igangsette kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. I tillegg innførte utvalget relevans som kriterium, dvs. utdanningens forhold til arbeidsmarkedet, altså en mer nytte- og markedsorientert kategori. Det var denne innstillingen som Mjøsutvalget (NOU 2000: 14) la til grunn for sin omfattende innstilling om reformer i høyere utdanning. Mjøsutvalget foretok selv ingen nærmere presisering av kvalitetsbegrepet. Det kunne en forvente, særlig når det gjaldt styringskvalitet. Utvalget støttet seg til OECD som hevdet at styring av norsk høyere utdanning i for stor grad var rettet mot offentlig «inputs» i form av ressurser og planlegging (NOU 2000: 14, s. 141) med for liten vekt på resultater og «outcomes». Dermed ble det i Mjøsutvalget foretatt en sammenkobling mellom kvalitet og effektivitet. I utvalgets innstilling ble kvalitet langt på vei lik større effektivitet. I den oppfølgende stortingsmeldingen om Kvalitetsreformen (St.meld. nr. 27, ) som daværende statsråd Trond Giske la fram, ble det satt likhetstegn mellom kvalitet og evaluering, i betydningen dokumenterbare resultater og strategisk ledelse med konsekvenser for tildeling av ressurser. Noe av det siste Giske gjorde som minister i Stoltenberg I regjeringen, var dessuten å nedsette et Kvalitetsutvalg i 2001 med tidligere statssekretær Astrid Søgnen som leder. Utvalget skulle utrede og foreslå tiltak for å bedre «kvaliteten i grunnopplæringen». Med små endringer ble utvalgets oppdrag videreført av Kristin Clemet som var statsråd i perioden Kvalitetsutvalget la fram to innstillinger i 2002 og I forståelsen av kvalitet skilte utvalget (NOU 2002: 10) i sin første innstilling mellom resultat-, prosess- og strukturkvalitet. Resultatkvalitet ble i hovedsak forstått som kvalitet i utdanning knyttet til målbare resultater på nasjonale prøver i lesning, 40 FOU I PRAKSIS NR

5 skrivning, matematikk og engelsk. Prosesskvalitet dreide seg noe vagt om læringsmiljø, undersøkelser om toleranse og demokratiforståelse og det som i markedsspråket betegnes som «brukertilfredshet». I tillegg skulle strukturkvalitet fange opp virksomhetens ytre forutsetninger knyttet til lov, regelverk, organisasjon og ressurser. Utvalgets andre innstilling (NOU 2003: 16) tilførte lite nytt, selv om tema kvalitet fikk et eget kapittel (kap. 7) på beskjedne 3 sider av 302. Men utvalget poengterte at kvalitetskategoriene måtte forstås som et kvalitetshierarki, der resultatkvaliteten var overordnet de andre. Resultatkvaliteten «[ ] vil si hva elevene/lærlingene har lært, og hvilken kompetanse de har oppnådd i løpet av opplæringstiden» (NOU 2003: 16, s. 65). Det innebar at elevenes dokumenterte læringsutbytte og faktiske fagkompetanse var et overordnet kriterium på utdanningens kvalitet. Utvalget knyttet også kvalitet til utviklingen av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering der særlig resultatkvalitet ble vektlagt. Dersom utviklingen i Norge vurderes med etablering av kvalitetssikringssystemer og tilhørende organer i et internasjonalt styringsperspektiv, er utviklingen i pakt med situasjonen internasjonalt. Det innebærer en markedsorientert styringsforståelse med vekt på dokumenterbare resultater som mål og kriterium for kvalitet. Kvalitet i internasjonalt perspektiv med vekt på styringskontekst Denne markedsorienterte styringstenkningen ble tidlig på 1990-tallet lansert i Norge som målstyring. Den ble en overordnet styringsstrategi som innebar at mål og kontroll skulle sentraliseres, og bruk av virkemidler skulle desentraliseres. Satsing på strategisk ledelse skulle sørge for at målene ble nådd i form av målbare, dokumenterte resultater. Innenfor et slikt liberalisert styringsregime ble vurdering og kontroll viktige styringsmidler for å måloppfyllelse og dermed høyere kvalitet. Egne tilsynsorganer ble etablert for ulike sektorer, som f.eks. Luftfartstilsynet, Mattilsynet og NOKUT, for å sikre kvalitet i utdanning. Innenfor dette styringsregimet var tanken at konkurranse i et utdanningsmarked ville fremme kvalitet og også effektivisere virksomheten. Arbeidet med å etablere lokale og nasjonale kvalitetssikringssystemer har imidlertid vist at feltet er kontroversielt og komplisert. Et hovedproblem er knyttet til om etablering av prosedyrer og systemer med tilhørende dokumentasjon og rapportering kan fange opp sammensatte og motsetningsfylte mål og dermed faktisk utdanningskvalitet. Den underliggende forståelsen for etablering og vedlikehold av kvalitetssikringssystemer er egentlig strukturfunksjonalistisk. Kvalitet oppfattes som en funksjon av forhåndsdefinerte prosesser og strukturer. Litt satt på spissen kan det sies at når et KVALITET I UTDANNING FRA FAG TIL POLITIKK? 41 GUSTAV E. KARLSEN

6 «udanningsprodukt» er i samsvar med godkjente prosedyrer i departementale og interne forskrifter, da er kvaliteten sikret. Dermed er innholdsdimensjonen egentlig borte. Når så denne type kvalitetsdokumentasjon inngår i incentivsystemer som gir akkrediterte rettigheter og økonomisk uttelling, skapes et markedsregime der ulikheter legitimeres i kvalitetsikringens navn. Realiteten er imidlertid at systemene ikke gir noen reell garanti for kvalitet. Snarere kan det tenkes at konkurransen og driftingen av kvalitetssikringssystemene krever så store ressurser at det går utover kvaliteten. Den nye rød-grønne regjeringen signaliserte i sin politiske plattform, Soria-Moria-erklæringen, at «[ ] regjeringen ønsker å videreutvikle og forbedre det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering» (Soria-Moriaerklæringen, 2005, s. 45). Det gjenstår å se hva som ligger i å «videreutvikle og forbedre». Et uavklart spørsmål er f.eks. om regjeringen vil utmeisle en alternativ politikk til et resultatbasert finansieringssystem. I Norge er det nå gradvis etablert et system med resultatstyring innenfor en markedsorientert styringskontekst med vekt på kvantifiserbare resultater. Det kan innbære en utvikling mot mer markedstilpassede institusjoner, særlig innen høyere utdanning. Institusjonene tvinges til å opptre som konkurrerende aktører i et marked. Universiteter og høgskoler må som kunnskapsinstitusjoner markedsføre seg inn mot et stadig mer internasjonalisert utdanningsmarked. De må f.eks. etablere logoer som signaliserer kvalitet i alle ledd. Logoen er en form for merking med tanke på ønskelig signal. I den globaliserte økonomien er ikke logoen bare en representasjon for noe, men et produkt i seg selv (Klein, 2000). Faren er dermed at oppmerksomheten dreies fra innhold til form. Det administrative, byråkratiske og politiske får forrang i forhold til det faglige. Det er viktig i denne sammenhengen å minne om at kvalitet tradisjonelt har vært et faglig ansvar for den enkelte lærer fra grunnskolen til universitet. Det var vært profesjonens kjerne, knyttet til innhold, stoffutvalg, undervisning, arbeidsmåter, veiledning og vurdering. Kvalitetsbestemmelse har vært en sentral faglig oppgave. Dette er nå gradvis blitt endret. Særlig utover 1990-tallet og etter århundreskiftet er kvalitet mer og mer oppfattet som et institusjonelt og politisk ansvar. Kvalitet er blitt et nøkkelbegrep i utdanningspolitikken som legitimerer nye styrings- og utdanningsreformer. Langt på vei er det satt likhetstegn mellom kvalitet og stadig endring og restrukturering under etiketten «modernisering». Dermed har det skjedd en gradvis formalisering og byråkratisering av kvalitetsarbeidet innen et målstyringskonsept. Etablering av kontrollerende maktorganer, som oppfølging av Bologna-prosessen, har trolig bidratt til å forsterke denne utviklingen. Det profesjonelle, faglig skjønn er, om ikke helt erstattet, så i hvert fall kraftig korrigert av politiske rammer og mål og påfølgende administrativ virksomhet. Det er ikke lenger de faglige med dokumentert kompetanse og erfaring fra utdannings- og forskningsinstitusjoner som skal vise vei når 42 FOU I PRAKSIS NR

7 det gjelder kvalitet. De faglige må heller lydig arbeide innenfor fastlagte systemer og i samsvar med detaljerte, byråkratiske instrukser. Dermed tyder mye på at kvalitetsbegrepet mer er blitt et politisk og administrativt begrep enn et faglig begrep. Dette er en internasjonal trend. Særlig innenfor EU knyttes kvalitet i utdanningssystemene til politiske mål. Utdanningssystemene må harmoniseres, og deres kvalitet oppfattes som viktig for bedre konkurranseevne i den globaliserte markedsøkonomien. Våre nasjonale organer og kvalitetssikringssystemer inngår derfor i internasjonale prosesser for harmonisering av utdanningssystemene der et felles europeisk system for kvalitetssikring, evaluering og akkreditering er et viktig element. Mer konkret kan det vises til Lisboa-konvensjonen fra 1997 om godkjenning av kvalifikasjoner for høyere utdanning, og Bolognaerklæringen som Norge underskrev 19. juni 1999 med intensjon om å realisere et europeisk område for høyere utdanning innen 2010 (Bologna-erklæringen 1999). Disse kvalitetssikringsprosessene er nært knyttet til EUs strategi fra 2000 (Lisboa-prosessen) og visjonen om å gjøre EU til verdens mest kunnskapsbaserte, dynamiske og konkurransedyktige økonomi innen Det viser at vårt strev mot kvalitet også er en viktig del av en politisk agenda som gjør det problematisk å oppfatte såkalt kvalitetssikring som nøytral og nærmest upolitisk. Som faglige skal vi altså etter evne bidra til at den del av verden som er rikest og mest konkurransedyktig, skal bli enda rikere, mer dynamisk og enda mer konkurransedyktig. Når dette ikke vekker debatt, indikerer det at kvalitetsarbeidet lett kan bli en teknisk, instrumentell øvelse der den demokratiske og moralske dimensjon forsvinner i kvalitetssikringens navn. Litteratur Bologna-erklæringen (1999) av 19. juni Fevolden, T., & Lillejord, S. (2005). Kvalitetsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Haug, P. (2004). Resultat av evaluering av Reform 97. Oslo: Norges forskningsråd. Karlsen, G. E. (2006). Utdanning, styring og marked (2. utgave).oslo: Universitetsforlaget. Karlsen, R., & Stensaker, B. (red.). (1996). Kvalitet i høyere utdanning: teori, empiri og praksis. Oslo: NIFU. Klein, N. (2000). No Logo. London: Flamingo. Lisboa-prosessen (2000). Vedtak i Det europeiske råd, Lisboa mars Michelsen, S., & Aamodt, P. O. (2006). Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Evaluering av Kvalitetsreformen. 5 delrapporter. NOKUT (2006). Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge Del I Hovedrapport, Del 2 Institusjonsrapporter. Oslo: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). KVALITET I UTDANNING FRA FAG TIL POLITIKK? 43 GUSTAV E. KARLSEN

8 Norgesnettrådet (1999). «Basert på det fremste...?» Om evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av norsk høgre utdanning. Innstilling fra utvalg. NOU 2000: 14. Frihet under ansvar. Om høyere utdanning og forskning i Norge. NOU 2002: 10. Førsteklasses fra første klasse. NOU 2003: 16. I første rekke. Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal akademiske. Pettersen, R. C. (2005). Kvalitetslæring i høyere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget. Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet (Soria-Moria-erklæringen) Rundskriv F Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. UDF (1990). Studiekvalitet. Innstilling fra studiekvalitetsutvalget, 9. juli Årsmelding NOKUT Årsmelding NOKUT FOU I PRAKSIS NR

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

v/ professor Gustav E. Karlsen Høgskolen i Sør-Trøndelag

v/ professor Gustav E. Karlsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Utdanningspolitisk konferanse Tid: 5. April 2011 Sted: Bergen Arrangør: Utdanningsforbundet Hordaland Tema: Markedsstyring og kvalifikasjonsrammeverk - konsekvenser for norsk utdanning. v/ professor Gustav

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø. Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september Produktivitetskommisjonen

Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø. Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september Produktivitetskommisjonen Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen siden 2005 Fremme

Detaljer

Utdanning, styring og marked

Utdanning, styring og marked Gustav E. Karlsen Utdanning, styring og marked Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv 2. utgave Universitetsforlaget Innhold Forord 11 Forord til 2. utgave, 13 Kapittel 1 Innledning -

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4237-17.10.13 Evaluering av kvalitet i høyere utdanning. Oppdragsbrev Kunnskapsdepartementet har besluttet å iverksette

Detaljer

Erfaringsdelingsseminar Erasmus Mundus Clarion Hotel Airport, Flesland, 17.03.10. Gro Beate Vige Universitets- og høyskoleavdelingen

Erfaringsdelingsseminar Erasmus Mundus Clarion Hotel Airport, Flesland, 17.03.10. Gro Beate Vige Universitets- og høyskoleavdelingen Erfaringsdelingsseminar Erasmus Mundus Clarion Hotel Airport, Flesland, 17.03.10 Gro Beate Vige Universitets- og høyskoleavdelingen Erasmus Mundus og norsk utdanningspolitikk hva kan forventes av institusjonsledelsen?

Detaljer

Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse oktober 2007 Oslo

Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse oktober 2007 Oslo Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse 22.-23. oktober 2007 Oslo Høgskolene måles på mye, men måles de på det riktige? Bruk av sakkunnige i NOKUTS kvalitetsvurderinger Direktør Oddvar Haugland, NOKUT

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund Evaluering og tilsyn i NOKUT Tilsynsdirektør Øystein Lund U-H-loven 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet (2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen. Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT

NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen. Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT Gratulerer FUP, med de første 50 år! 2 NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet

Detaljer

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 20.05. 2009 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 17/09 Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen

Detaljer

Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler ( )

Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler ( ) Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler (2001-2004) Utgangspunkt (2000): Sterk statlig (sentral) styring av utdanningstilbudet (oppretting/nedlegging/dimensjonering) og arbeidsdeling mellom institusjoner:

Detaljer

Fra Studiekvalitetsutvalget til Kvalifikasjonsrammeverket

Fra Studiekvalitetsutvalget til Kvalifikasjonsrammeverket Fra Studiekvalitetsutvalget til Kvalifikasjonsrammeverket Gunnar Handal Professor emeritus Fagområdet for universitetspedagogikk Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO Tre spatak i historikken Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Det

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Reformer i UH-sektoren 1970-2012 Forholdet mellom Profesjon, Stat og Marked. Sigurd Rysstad

Reformer i UH-sektoren 1970-2012 Forholdet mellom Profesjon, Stat og Marked. Sigurd Rysstad Reformer i UH-sektoren 1970-2012 Forholdet mellom Profesjon, Stat og Marked Sigurd Rysstad Reformer i UH-sektoren 1975- Bakgrunn: Ca. 1970: Profesjonsstyrt («Professorveldet») Ca 1975: Demokratireformen

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren?

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? SteinErikLid,juni2014 NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets-

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis

Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis Nytt fra NOKUT: -Ny organisasjon og strategi -Kvalitetssikring av praksis Presentasjon på NSHs utdanningskonferanse 29.10.2009 v/direktør Terje Mørland Hva er og gjør NOKUT? NOKUT bidrar til å sikre og

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

Regjeringens syv punkter for kvalitet - behov for samarbeid mellom UH og helseforetak. Statssekretær Bjørn Haugstad Dekanmøtet i medisin, 02.

Regjeringens syv punkter for kvalitet - behov for samarbeid mellom UH og helseforetak. Statssekretær Bjørn Haugstad Dekanmøtet i medisin, 02. Regjeringens syv punkter for kvalitet - behov for samarbeid mellom UH og helseforetak Statssekretær Bjørn Haugstad Dekanmøtet i medisin, 02. Juni Sentrale utfordringer Høykostland Velferdsstatens utfordringer

Detaljer

Nasjonale prøver et lederansvar på skolenivå

Nasjonale prøver et lederansvar på skolenivå Nasjonale prøver et lederansvar på skolenivå Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk.

Detaljer

Diversitetens betydning...

Diversitetens betydning... Ingunn Moser Diversitetens betydning... i Diversitetens betydning i tidens strategiske trender -- en kommentar og refleksjon 1 Diversitetens begrunnelser: Her er det ulike perspektiver og tilnærminger:

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. 1

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP.  1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1 UMB- Et universitet i utvikling UMBs kvalitetssikringssystem. Bakgrunn, hovedtrekk og antatte virkninger Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Litt historie 1859 - Den

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen i DBH Ny

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune

Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune 1 Hva skal vi si noe om: Fremgangsrike skoler Hva legger

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. SFU-ordningen og resultatene så langt 2. Hva skal til for å bli et SFU?

Detaljer

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT NSO 19.02.2011 Innlegg av Terje Mørland, NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn og annet arbeid med norske institusjoner 3. Kvalitet i høyere utdanning: Hva sjekker NOKUT? 4. Institusjonslandskapet:

Detaljer

Innst. 35 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:8 ( )

Innst. 35 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:8 ( ) Innst. 35 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:8 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015 SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET Søknadsfrist 1. september 2015 For å sikre en effektiv vurderingsprosess, ber vi om at institusjonene varsler innsending

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT?

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Konteksten for forsøkene Våren 2012 startet styret i NOKUT diskusjoner om utvikling av evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Evalueringene

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.10.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/872 EVALUERING AV INGENIØRUTDANNINGEN I NORGE - FORELØPIG ORIENTERING Saken i korte trekk Nasjonalt

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter

Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter Innlegg i parallellsesjon på NOKUT-konferansen 25. og 26. april 2012 Pål Bakken, NOKUT Innledning/om prosjektet Baserer seg på analyseprosjekt i

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER Vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19.11.2003 Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 Siste endringer vedtatt av styret for Universitetet

Detaljer

Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen

Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Utarbeidet av: Eli-Karin Flagtvedt Direkte tlf: 1328 ekf@udir.no 10.06.2010 Deres dato: Deres referanse: Et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Kompetansemål som læreplanlogikk Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU

Kompetansemål som læreplanlogikk Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU Kompetansemål som læreplanlogikk Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU Presentasjon ved seminaret «Utdanning mellom styring og danning» i anledning lansering av festskrift til Gustav Karlsen Thon Hotel

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning. Agnete Vabø, NIFU, Læringsfestivalen Trondheim NTNU 10 mai 2016

Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning. Agnete Vabø, NIFU, Læringsfestivalen Trondheim NTNU 10 mai 2016 Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning Agnete Vabø, NIFU, Læringsfestivalen Trondheim NTNU 10 mai 2016 Quality in Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances

Detaljer

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen Oppstartkonferansen for henvisning av NKR til EQF, 1. februar 2011 Terje Mørland, NOKUT 1 NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Ivar Bleiklie Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Regimeendring

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kronprinsens gate 9 Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no Saksbehandler: Eva Liljegren

Detaljer

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF Helsepolitisk utvikling i EU Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF NSF internasjonal bidragsyter Profesjonsorganisasjon og fagorganisasjon Bistandsarbeid Solidaritetsprosjekter EU/EØS politikk Påvirkningsarbeid

Detaljer

Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapssektoren sett utenfra Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Trond Risa sekretariatet UHRs biblioteksutvalgs lederforum 14. mars 2016 1 Bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer