Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt Tirsdag 12. juni klokken :30 Styret tok en pause mellom og for å høre professor emeritus Sven Torgersens vitnemål i 22. juli-saken. Tilstede: Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Jon Monsen, Anne-Kari Torgalsbøen, Espen Røysamb, Francisco Pons, Jon Anders Lone, Trine Kongsvold, Berit Serina Fuglestad Sikveland og Mette Harr. Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum og Ole Jørgen Skippervold (O-sak 13). Vedtakssaker V-SAK 42: Godkjenning av protokoll fra møtet 24. april Protokollen ble godkjent V-SAK 43: Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: det ble meldt inn en sak under eventuelt, og det ble bestemt at O-sak 13 flyttes øverst på sakskartet. Orienteringssaker O-SAK 13: Tertialrapportering for 1. tertial Orienteringen om instituttets økonomi per første tertial ble tatt til etterretning. Den økonomiske situasjonen er god, og det er ingen vesentlige avvik fra budsjett. O-SAK 7: Søknader fra PSI til NFR til søknadsfristen 30. mai Kontorsjef redegjorde for hvilke søknader som ble sendt inn til FRIPRO fra PSI. Det ble sendt 8 søknader. O-SAK 8: Søknad om likestillingsmidler fra PSI/SV Styret hadde på forhånd fått tilsendt søknaden om likestillingsmidler og tok orienteringen til etterretning. O-SAK 9: Ekstra studieplasser på profesjonsprogrammet fra høsten 2012 Styret ble orientert om at PSI i forbindelse med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett økte antallet studieplasser innen blant annet helsefag, fikk en forespørsel om å ta inn 10 ekstra studenter på profesjonsprogrammet fra og med studieåret 2012/2013. PSI har sagt ja til dette under forutsetning av at det finansieres på samme måte som tidligere økninger i antallet studieplasser. O-SAK 10: Psykologisk institutts søknad om Senter for fremragende forskning Instituttleder orienterte om at PSIs SFF-søknad dessverre ikke har gått videre til finalerunden. Samtidig er flere av instituttets forskere involvert i andre SFF-søknader som har gått videre. Bruno Laeng er tilknyttet et initiativ som koordineres fra Institutt for musikkvitenskap, og instituttleder er en av flere søkere i et initiativ koordinert av TOP-gruppen på OUS. Sundet ønsker å diskutere med styret hva PSI skal gå inn med av ressurser i denne søknaden. Det ble bestemt at dette skal diskuteres på et ekstraordinært styremøte tirsdag 19. juni klokken O-SAK 11: Årsenheten i psykologi Programrådet for BA/MA/årsenhet har satt ned en komite som skal se på innholdet i og målgruppen

2 for årsenheten i psykologi. Cato Grønnerød leder komiteen, som i tillegg består av Henning Bang, Anine Riege og Gunnar Andre Malmin (sekretær for komiteen). O-SAK 12: Deltakelse i forskningsprosjektet FLAGSHIP PSI er SV-fakultetets representant i et forskningsprosjekt initiert av Arena Senter for Europaforskning. ARENA starter nå opp et prosjekt om styring og organsiering av universiteter og underliggende enheter, hvor UiO blir sammenlignet med 8-10 andre europeiske universiteter. Prosjektet fokuserer på hvilke politiske, økonomiske, organisatoriske og institusjonelle betingelser som påvirker det faglige og strategiske handlingsrommet til etablerte forskningsuniversiteter i Europa. I tillegg til å studere institusjonsnivået for de nevnte universitetene, skal forskerne også analysere en del grunnenheter. Hensikten er bl.a. å sammenligne egen enhet med tilsvarende enheter ved europeiske universiteter. Det meste av FLAGSHIP-prosjektet er finansiert fra NFR. Når det gjelder analysen av grunnenhetene er denne delen imidlertid ikke dekket av dette. UiO, v/rektor har derfor bevilget 1 milion kroner til denne delen, samt at de deltakende fem enhetene bidrar med kr hver. Vedtakssaker V-SAK 43: Innstilling av førsteamanuensis i kognitiv psykologi/nevropsykologi innstille Antonino Valessi til stilling som førsteamanuensis i kognitiv psykologi/nevropsykologi. Hvis Valessi takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Vedtak 2: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille Thomas Espeseth til stilling som førsteamanuensis i kognitiv psykologi/nevropsykologi. Hvis Espeseth takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. V-SAK 44: Innstilling av førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi innstille Ole Jacob Madsen til stilling som førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi. Hvis Madsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. V-SAK 45: Innstilling av førsteamanuensiser i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for systemisk og kognitiv psykologi innstille Hanne Oddli til stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for systemisk og kognitiv psykologi. Hvis Oddli takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. Vedtak 2 : Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille Ole Andre Solbakken til stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for systemisk og kognitiv psykologi. Hvis Solbakken takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. V-SAK 46: Innstilling av førsteamanuensiser i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for dynamisk psykologi innstille Marit Råbu som førsteamanuensis i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for dynamisk psykologi. Hvis Råbu takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.

3 Vedtak 1 ble enstemmig vedtatt. Det kom imidlertid inn et alternativt forslag til vedtak 2. Forslagsstiller var Jon Monsen. Stemmefordelingen ble som følger: Vedtak 2: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille Hanne Strømme som førsteamanuensis i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for dynamisk psykologi. Hvis Strømme takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Forslaget ble vedtatt med 8 (Sundet, Torgalsbøen, Røysamb, Pons, Lone, Kongsvold, Sikveland, Harr) mot 1 stemme (Monsen) Alternativt vedtak 2: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille Ole Andre Solbakken som førsteamanuensis i klinisk psykologi tilknyttet Klinikk for dynamisk psykologi. Hvis Solbakken takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Forslaget fikk en stemme (Monsen) Monsen ba om å få protokollført følgende: Hans alternative forslag til vedtak 2 har sin bakgrunn i det han oppfatter som en usaklig forbigåelse av Solbakken i den sakkyndige komiteens og intervjukomiteens vurdering av de kvalifiserte søkerne til denne stillingen. V-SAK 47: Innstilling av søker til professor II-stilling i psykologi ved Psykologisk Institutt Styret ved Psykologisk institutt foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille Merete Øie til stillingen som professor II i psykologi ved Psykologisk Institutt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2015, under forutsetning av ekstern finansiering. Hvis Øie takker nei til stillingen, går stillingen tilbake til instituttet. V-SAK 48: Tilsetting av stipendiat tilknyttet EKUP Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Unni Sulutvedt stilling som stipendiat i kognitiv utviklingspsykologi, tilknyttet EKUP. Tilsettingen gjelder for 4 år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Sulutvedt takker nei til stillingen, går tilbudet videre til nestemann på listen. Stillingen forutsetter ekstern finansering. V-SAK 49: Tilsetting av stipendiat tilknyttet EKUP Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Tone Kristine Hermansen stilling som stipendiat i kognitiv utviklingspsykologi, tilknyttet EKUP. Tilsettingen gjelder for 4 år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Hermansen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til nestemann på listen. Stillingen forutsetter ekstern finansering. V-SAK 50: Tilsetting av stipendiat knyttet til prosjekt Dobbelkompetanse og Modum Bad Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Sverre Urnes Johnson stilling som stipendiat innenfor prosjekt dobbeltkompetanse med tilknytning til Modum Bad. Hvis Johnson takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. V-SAK 51: Innstilling av professor II tilknyttet Oslo universitetssykehus innstille Maria Korsnes til stilling som professor II i klinisk nevropsykologi ved Oslo Universitetssykehus HF tilknyttet Psykologisk institutt. Hvis Korsnes takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. Stillingen er for tre år med mulighet for forlengelse til fem år. Stillingen forutsetter finansering fra OUS. V-SAK 52: Tilsetting av forsker i 20% stilling tilknyttet EKUP Styret ved Psykologisk institutt foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innstille

4 Svein Magnussen til stilling som forsker (SKO1183) i 20 % stilling ved EKUP. Tilsettingen gjelder for ett år og forutsetter ekstern finansering. V-SAK 53: Ny kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet EKUP Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor tilknyttet EKUP og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. V-SAK 54: Tilsetting av forsker (SKO 1109) i ettårig midlertidig stilling innstille Heidi Küenzlen til stilling som forsker (SKO1109) i 100 % stilling. Tilsettingen gjelder for ett år og forutsetter ekstern finansering. V-SAK 55: Kunngjøring av to postdoktorstillinger i klinisk psykologi Styret ved Psykologisk Institutt vedtar å lyse ut to postdoktorstillinger i klinisk psykologi (4 år med 25 % pliktarbeid) og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. V-SAK 56: Tilsetting av postdoktor på eksternt finansiert prosjekt Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Inge Rasmussen stilling som postdoktor i kognitiv nevropsykologi, tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD. Tilsettingen gjelder for 3,25 år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Rasmussen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til nestemann på listen. Stillingen forutsetter ekstern finansering. V-SAK 57: Tilsetting av stipendiat på eksternt finansiert prosjekt Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Athanasia Monika Mowinckel stilling som stipendiat i kognitiv nevropsykologi, tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD. Tilsettingen gjelder for 4 år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Mowinckel takker nei til stillingen, går tilbudet videre til nestemann på listen. Stillingen forutsetter ekstern finansering. V-SAK 58: Innstilling av kandidat til professor II-stilling uten forutgående kunngjøring innstille Asle Hoffart til stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående kunngjøring. Stillingen gjelder for tre år og forutsetter finansiering fra Modum Bad. Diskusjonssaker D-SAK 7: Nye II-stillinger ved PSI Instituttleder orienterte om at det i forbindelse med intervjuene til V-sakene 43 og 44 har dukket opp aktuelle og interessant II-samarbeid for PSI. Pga lite tid ble det ikke åpnet opp for noen diskusjon om dette i møtet, men saken vil bli fremmet på et senere møte. D-SAK 8: Innkjøpsrutiner ved PSI/SV Jon Monsen innledet ved å si at de nye innkjøpsrutinene ofte fører til svært sene leveranser. I tillegg er det blitt vanskelig for forskerne å holde oversikt over hvor mye de har igjen av sine midler. Kontorsjef svarte at det ikke er de nye innkjøpsrutinene som gir sene leveranser, men at det er noen av UiOs leverandører som skal ha problemer med å levere raskt. Når det gjelder spørsmålet om å hjelpe forskerne med å holde oversikt over regnskapet for sine forskningsmidler, vil kontorsjef sørge

5 for at det lages rutiner for dette. D-SAK 9: Honorering av forsøkspersoner i undervisningen Styret var blitt bedt om å gi en tilbakemelding på hvorvidt det er akseptabelt å honorere forsøkspersoner som hentes inn i forbindelse med at studentene skal gjøre praktiske øvelser i metodeundervisningen. Styrets tilbakemelding er at det ikke er ønskelig å bruke av instituttets basismidler til dette. Styret ser imidlertid at det i visse tilfeller, når metodeundervisningen også er en del av et forskningsprosjekt, kan være aktuelt å bruke prosjektmidler til dette formålet. Uansett må undervisningen gjennomføres i tråd med de retningslinjer som gjelder for avlønning av forsøkspersoner på forskningsprosjekter. Dette betyr at gavekort og lodd som hovedprinsipp ikke er tillatt. Styret sender saken over til programrådene som bes om å lage retningslinjer for dette. Eventuelt Møteplan høsten 2012: Følgende datoer ble foreslått og godkjent: 28. august 25. september 30. oktober 4. desember

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer