Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 4 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side 9/14 13/ Saker til behandling Søknad om konsesjon 82/4/0/0, 66/27/0/0, 66/29/0/0, 66/33 "Breivassbu" og fiskerettar i Hol og 129/4 i Ål 1/4 andel i "Tuva" sameige 3 10/14 13/ Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 11 11/14 14/ /14 14/ /14 13/ Reglement for kommunestyret, formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling samt utvalg for kultur og levekår - Revidering Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker Delegerte saker Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr Innvilget 50/14 13/ Vestlia Resort AS - Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for Vetlia Resort As sin skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Vestlia Resort, Geilo Delvis innvilget 51/14 14/ Motorferdsel i utmark - Tor Osvald Eriksen Dispensasjon etter 6 - helse Innvilget 1

2 52/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Motorferdsel i utmark - Geilo Røde Kors Hjelpekorps Dispensasjon etter 6 - redningstjeneste Geilo Skisenter AS. Søknad om utvidelse av skjenkeareal for en bestemt anledning , bunn av skitrase Geilolia. Motorferdsel i utmark - Leif Brusletto/Brusletto Maskin as Dispensasjon etter 5c - transport jakt/fiskehytte, 6 - næring Motorferdsel i utmark - Trond Leganger Dispensasjon etter 5e -transport av ved, og 6-særlig transport Motorferdsel i utmark - Geilo Snekkerlag AS Dispensasjon etter 6 - næring Slaatta Skisenter AS. Søknad om utvidelse av skjenkeområde for en bestemt anledning, Innvilget Innvilget Innvilget Innvilget Innvilget Innvilget 58/14 12/ MyMi AS. Søknad om godkjenning av Odd Øen som ny stedfortreder for MyMi AS sin salgsbevilling for alkoholholdig drikk i Rimi, Geilo Innvilget Kl Felles orientering med hovedutvalg for plan og utvikling samt utvalg for kultur og levekår. Sted, Tony Arild Kjøl ordfører 2

3 Saker til behandling 9/14 Søknad om konsesjon 82/4/0/0, 66/27/0/0, 66/29/0/0, 66/33 "Breivassbu" og fiskerettar i Hol og 129/4 i Ål 1/4 andel i "Tuva" sameige Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 82/4/0/0 66/27/0/0 66/29/0/0 66/33/0/0 --- V60 Saksbehandler: Håvard Holeplass Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Kartutsnitt og oversiktsfoto Dokument i saken: Søknad om konsesjon, Førebels svar, Brev frå Eiendomsmegler 1 Geilo, Brev vedr. behov for ytterlegare opplysningar, Brev frå Eiendomsmegler 1 Geilo, Brev til andre eigarar i Tuva sameige, Brev frå Knut Johnny Gustafsson Nørstedokken, Saksopplysninger: Saka gjeld: Etter kjøpekontrakt av har Breivassbu AS, Ringerike, kjøpt gbnr 82/4/0/0, 66/27/0/0, 66/29/0/0, 66/33/0/0 i Hol og gbnr 129/4 i Ål av dødsbuet til Bjørn Bergsland, Oslo. Dette er konsesjonspliktig erverv av fast eigedom. Søknad om konsesjon er datert Ervervar: Breivassbu AS med org.nr vart stifta av AKA AS ved Aage Thoresen og Finn Grøstad. Forretningsstad er Ringerike og føremålet med selskapet er å eige, utvikle og drifte fast eigedom. Det er vald eit styre på fire personer. Aksjekapital er kr 2 millioner, fordelt på aksjer. Aksjene kan omsetjast jf. bestemmelsene i Aksjelova. Aksjene er ved stifting eigd av dei fire styremedlemmene, samt fire AS som er tilknytta dei same personane. Erverv av eigedomane som det er søkt konsesjon for er omtalt i eige kapittel i stiftingsprotokoll. Selskapet Breivassbu AS er gått ut frå, AKA AS, eig fast eigedom spreidd over heile Austlandet. Føremål: I søknad om konsesjon datert er det opplyst at føremålet med ervervet er: «Fortsatt bruk som fritidseiendom med sikte på egen bruk og bortleie av jakt. Alle bygningene er 3

4 restaurert i løpet av siste 5 år bortsett fra fiskehytta ved Langevatn. Denne vil bli noe rehabilitert, sannsynligvis av Hallinglaft AS som har hatt alle andre arbeider på eiendommen. Tak på båthus ved Breivatn vil bli skiftet. Arbeider vil bli utført i 2014.» I brev frå Eiendomsmegler 1 Geilo datert er det i tillegg opplyst følgjande: «Vil avslutningsvis tilføye at eiendommen selges slik den har tilhørt og vært brukt i hele eiertiden til familien Bergsland fra de i sin tid kjøpte eiendommen fra Norsk Hotelcompagnie (komm. merknad: tidl. eigar av Dr. Holms Hotell). De har hatt et godt samarbeid med lokal oppsynsmann Rolf Mykkeltvedt som også er satt i kontakt med ny kjøper. Dette gjelder også det øvrige samarbeidet som familien Bergsland har hatt med lokale næringsinteresser. Vi føler vi har funnet en god kjøper som vil videreføre og ta vare på eiendommen.» Buplikt: Det er fritidsbustad med svært høg standard på den eine eigedomen, men det er likevel ikkje å rekne som heilårs bustad, eller som har vore brukt til det. Det er ikkje heilårs veg til eigedomen. Det er heller ikkje produktiv skog eller jordbruksareal. Det er såleis ikkje aktuelt å krevje buplikt. Kjøpekontrakt: Avtalt kjøpesum er kroner 31,5 millioner (og kroner 1 million for lausøre). Kjøper har teke forbehold om at konsesjon vert innvilga og at det ikkje er bu- og driveplikt. Overtaking av eigedomane er avtalt til 5 dagar etter at det eventuelt er gitt konsesjon. Selger garanterer at fiskerettar er eigd i eineeige og følgjer med i handelen. Det same gjeld for selger sin ideelle 1/1 del av Tuva sameige. I brev datert har Eiendomsmegler 1 Geilo opplyst at kjøpesummen er fordelt som følgjer: - Hytte med tilhøyrande bygningar: kr Fiskerettar: kr Del i Tuva sameige: kr Eigedomane: Gnr/bnr Eigedomsnamn Matrikkel (bruk) Areal i daa Etablert 82/4/0/0 Breivassbu Fritidseigedom om lag 2, /27/0/0 Fossgårds fiskeri nr III Landbruk/fiske /29/0/0 Fossgårds fiskeri nr II Landbruk/fiske /33/0/0 Fossgårds fiskeri nr I Landbruk/fiske /4/0/0 ¼ del i Tuva sameige Landbruk/fiske om lag ukjent Fiskerettane er etter kva ein har funne i 1/1 eige av dagens heimelshavar og ligg til følgjande fjellvatn: Breivatn, Korta, Bletjødn, Urdetjødn, Hyttetjødn og Langtjødn med bekkar. Fiskerettane og del i Tuva sameige har følgd fritidseigedomen i mange år. Eiendomsmegler 1 Geilo har i salgsprospekt og e-post opplyst at det vert seld fiskekort for om lag kroner i året, at det jf. driftsplan for fiskevatna bør takast opp om lag 500 kg fisk i året, og at kjøper ønskjer å vidareføre drift og avtaler som i dag. Same stad vert det også opplyst at det til del i sameiga vert tildelt jaktkort for 15 rein (men lenge sidan siste felling) og at det er rypejakt, anslått til om lag kr pr. sameigedel. 4

5 Bygningar: Bebyggelsen består av frittliggjande fritidsbustad på 204 kvm over 2 etasjer, med svært høg standard, anneksbygg, uthus, aggregatbygg ved Breivatn og fiskehytte ved Langevatn. Fritidsbustaden ligg på gbnr 82/4 og er jf. skulddeling av frådelt på om lag 2,5 daa tomt. Hallingdal Takstkontor AS har utarbeida detaljert boligsalgsrapport med verditakst. Tuva Sameige: Bergsland sin del i Tuva sameige er opplyst å vere ein ideell ¼, og den har gbnr 129/4 (matrikulert i Ål, men ligg i Hol kommune pga ein feil då Hol kommune vart oppretta. Det vil ta tid å få retta og ommatrikulert til Hol). Tuva sameige har etter det ein har fått opplyst ikkje utarbeida sameigevedtekter. Knut Johnny Gustafsson Nørstedokken handterer saker på vegne av sameiget (leiar). Det er ikkje funne styringsdokument eller stiftingsdokument. Eiendomsmegler 1 Geilo opplyser at det ikkje er forkjøpsrett jf. lov om sameie 11 siste ledd. Det ville uansett vere tilhøve som konsesjonsmyndigheten ikkje skal ta stilling til. Det er likevel klart at dette er eit realsameige med fire sameigarar, og dei er: - Knut Johnny Gustafsson Nørstedokken Søre Tuva (gbnr 124/9) - Linda Sveinunggard/Are Rønhovde Brennu (gbnr 84/2) - Bergit Flatåker Christoffersen/Kjell Inge Christoffersen Nordre Tuva (gbnr 82/1) - Dødsbu e. Bjørn Bergsland (gbnr 129/4) Dei andre deleigarane er alle fastbuande i Skurdalen og har vorte varsla om at det er søkt konsesjon for erverv av del i sameiget. Samtlege av desse eig landbrukseigedom og har drive eller driv aktivt landbruk i dag. Dei same har også stølar innanfor Tuva sameige som har vore i drift i nyare tid (kan vere særeige innanfor sameiga). Knut Johnny Gustafsson Nørstedokken (leiar i Tuva sameige ) har i brev datert skrive følgjande: «I søknaden er det opplyst at det ikkje finst vedtekter for sameiga. Det er rett at me ikkje har eigne og spesielle reglar for Tuva sameige. Me har heile tida brukt sameigelova som våre vedtekter. Andelen til kvar eigar er ført opp med ¼ del. Me kjenner ikkje skylda til alle deleigarane, og då skal det etter 2 i Sameigelova delast likt inntil dette høvet er kjent. Når det gjeld stølen til Flatåker, Nord-Tuva, med tilhøyrande rettar i sameiga, har me alltid brukt gnr. 82, bnr 1, som er same matrikkelnummer som på garden, Flatåker, heime i bygda». Lovgrunnlag: Grunnlaget for handsaming av søknaden er Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonslova) LOV nr 98. Fast eigedom kan etter konsesjonslova ikkje ervervast utan konsesjon med mindre eit av unntaka gjeld. Av konsesjonslova 4 fyrste ledd nr 4 går det fram at det er konsesjon for bebygd eigedom over 100 dekar. I konsesjonslova 1 fyrste ledd står det om føremålet med konsesjonslova: 1.(lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 5

6 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. I konsesjonslova 9 fyrste, andre og tredje ledd går det fram kva som skal vektleggjast i konsesjonssaker som gjeld landbrukseigedom: 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: - om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, - om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, - om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, - om erververen anses skikket til å drive eiendommen, - om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. I konsesjonslova 11 fyrste ledd står det om adgang til å setje vilkår for konsesjon: 11.(vilkår for konsesjon) Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Når eigedomar ligg i ulike kommuner, er det den kommunen der hovuddelen ligg som skal handsame søknaden og fatte vedtak. I dette høvet er det Hol kommune, og det er også her at eigedomane fysisk ligg (sjølv om ein er matrikulert i Ål ved ein feil). Forhold til overordnet plan: Alle eigedomar og del av eigedomar er synt som ordinært landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. Det ligg ikkje føre planlagd reguleringsarbeid i eller ved det aktuelle området. Miljøkonsekvenser: Ingen særskilde utover det som er i dag Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen 6

7 Vurdering: I LMD rundskriv M-2/2009 står m.a. følgjande i kap : «Konsesjonsloven 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket må ikke forveksles med det samme uttrykket som er brukt i plan- og bygningslovens regler. I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m.» Av rundskrivet følgjer det dermed at det som er nemnt i konsesjonsloven 9 ikkje kan gjelde fritidsbustaden med tilhøyrande bygningar på gbnr 82/4 (2,5 dekar frådelt tomt), fordi denne ikkje er å rekne som landbrukseigedom. Ein skal derfor ikkje vurdere kjøpesum for fritidsbustaden (22 millionar kroner) og ein heller ikkje kan leggje vekt på dei andre punkta i 9 fyrste ledd, når det gjeld fritidsbustaden med tomt. Rådmannen meiner at det stiller seg annleis med fiskerettane og del i Tuva sameige, sjølv om desse har vore frådelt anna landbrukseigedom og drive saman med fritidsbustaden i mange år. Når ein ser på ressursgrunnlaget på gbnr 66/27, 29, 33 og 129/4 inngår dette i landbruksformålet som nemnt i LMD rundskriv M-2/2009 jf. konsesjonslova 9, og skal handsamast i samsvar med konsesjonslova 9. Landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag om at priskontrollen skal fjernast frå konsesjonslova, og bedt kommunane om å ikkje vurdere pris i påvente av dette. Juridisk fagkompetanse i Noreg har slege fast at det ikkje er høve til å påleggje kommunane å ikkje følgje gjeldande lov, så lenge Stortinget ikkje har behandla lovforslaget. Kommunane skal derfor inntil vidare vurdere pris der det er aktuelt. Anslått verdi av fiske er kr /år og for jakt kr /år (som oppgitt i salgsprospekt og stadfesta i e-post). Dette vil jf. rundskriva om prisvurdering ved kapitalisering av årleg leigeverdi tilsvare ein maksimal konsesjonspris på om lag kr 1,5 millioner, i motsetnad til avtalt kjøpesum på kr 9,5 millioner. Det er ikkje ein samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling på utmarksressursane og konsekvensen er at det vil verte auka prispress på tilsvarande eigedomar som vert nytta som tilleggsnæring i landbruket, ikkje minst for dei andre deleigarane i Tuva sameige. Det er uheldig dersom dei som har inntekt og tilknytning til landbruket ikkje får høve til å eige, fordi kjøpesummane er for høge i høve til verdien av areala. I konsesjonssøknaden er det lagt opp til å fortsetje drift av eigedomane med tanke på eigen bruk, utleige av jakt/fiske. I samband med dette ønskjer ein å fortsetje eksisterande avtale med lokal oppsynsmann. Det er likevel skilnad på ei slik løysing og aktivt eigarskap. Driftsmessig har det synt seg å fungere hjå dagens eigar, men det var då personleg eigarskap. I landbruks- og matdepartementet (LMD) rundskriv M-2/2009 kap. 5.1 står det følgjande: «Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jf. konsesjonsloven 1. Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens 7

8 formål, konsesjonsloven 1.Samfunnsinteressene skal relateres til nåtid, og til framtidige generasjoners behov. Samfunnsnytten skal etter dette ses i et langsiktig perspektiv». Det er såleis nødvendig å vurdere eigar og brukstilhøve jf føremålet med ervervet. Dette er ei uvanleg sak som reiser nokre prinsipielle spørsmål i og med at det er eit selskap med begrensa ansvar (aksjeselskap - AS) som søkjer konsesjon. Breivassbu AS er eit eigedomselskap som er oppretta særskild for erverv og drift/utvikling av før nemnte eigedomar. I LMD rundskriv M-2/2009 står m.a. følgjande i kap står følgjande om selskap med avgrensa ansvar (aktuelle setningar er understreka av sakshandsamar): «Konsesjonsloven 9 tredje ledd slår fast at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Bestemmelsen gjelder selskaper som omfattes av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 9 tredje ledd åpner likevel for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Dette kan for eksempel være tilfelle i saker der det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak. Det skal være en reell mulighet for at selskaper med begrenset ansvar kan få konsesjon. En søknad kan ikke avslås ut fra et generelt ønske om at aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til påregnelig utvikling av forholdene på eiendommen i tiden framover med den aktuelle eierformen. Det kan i den forbindelse legges vekt på at erfaringen viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å være en stabil og rasjonell eierform. Hvis konsesjon gis, må det tas hensyn til de som skal ha yrket sitt i landbruket. Hensynet henspeiler på den som eventuelt skal bo og drive eiendommen for selskapet. Det kan for eksempel settes vilkår om at vedkommende skal sitte i selskapets styre, eller ha annen innflytelse på driften.» Utmarkseigedomar i Hol har vore/og er i privat og personleg eige. Slik LMD rundskriv M-2/2009 omtaler det er det sterkt ønskjeleg at landbrukseigedom (utmarksnæring inkludert jf. definisjonen av landbruksformål i same rundskriv) er eigd fysiske personer som sjølv driv eigedomane, då dette har synt seg som ei stabil og rasjonell driftsform Det må understrekast at det i Hol i dag ikkje finst nokon aksjeselskap som eig landbrukseigedom eller utmarkseigedom. I dei høvene det er aksjeselskap med tilknytning til slike eigedomar er alltid eigedomane i personleg eige, og aksjeselskapet eit driftsselskap. Heller ikkje i Ål eig aksjeselskap slik eigedom, men det finst eit aksjeselskap danna av grunneigarar der det er trong for særskilde fellestiltak (organisert grunneigarlag). Det vil vere ein ny situasjon dersom eit aksjeselskap som er eit reint eigedomsselskap/investeringsselskap skal eige utmarksressursar på høgfjellet. Sjølv om eit aksjeselskap er å rekne som èin juridisk eining med eige styre, så er fortsatt dei 2000 aksjene fritt omsetjelege, og ein har ingen adgang til kontroll av kor mange som med tida dermed får eigarskap via aksjeselskapet. Inntil 2003 hadde konsesjonslova reglar for erverv av 8

9 aksjer tilknytta eigarskap til landbrukseigedomar, men frå 2003 vart det endra då aksjeselskap fekk adgang til å få konsesjon. Konsekvensen over tid er at ein kan måtte rekne med ei uheldig utvikling med den aktuelle eigarforma, det kan til dømes verte usemje om forvaltning/bruk og interessekonflikter som gjer det vanskeleg å forvalte ressursane på ein god måte. All erfaring syner at personleg eigarskap er den mest stabile og rasjonelle eigarform ut frå vektleggjing av heilskapleg ressursforvaltning og omsynet til dei andre deleigarane i sameiget som eig landbrukseigedomar. Etter ei heilskapleg vurdering av fakta i saka, konsesjonslova og tilhøyrande LMD rundskriv M- 2/2009 finn rådmannen at det ikkje bør gis konsesjon for erverv av fiskerettar og del i sameige, fordi eigarforma kan medføre ei uheldig utvikling som ikkje er gagnleg for samfunnsinteressene i eit langsiktig perspektiv. Rådmannen tilrår derfor følgjande innstilling; Innstilling A: Hol kommune gir konsesjon på gbnr 82/4 til Breivassbu AS org.nr , jf konsesjonslova 2. Hol kommune avslår søknad om konsesjon på gbnr 66/27, 29, 33 (Hol) og 129/4 (Ål) frå Breivassbu AS org.nr , jf konsesjonslova 2, fordi eigarforma kan medføre ei uheldig utvikling i høve til forvalting/skjøtsel av store utmarksressurser som ikkje er gagnleg for samfunnsinteressene i eit langsiktig perspektiv, kunne vere til ulempe for øvrige landbrukseigedomar i sameiga, samt at avtalt kjøpesum er uforsvarleg høg i høve til ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling. Hol kommune fastset med heimel i konsesjonslova 18 ein frist for Breivassbu AS org.nr på seks månader, fram til 1. august 2014 til å sørge for at overdraginga av gbnr 66/27, 29, 33 (Hol) og 129/4 (Ål) vert gjort om eller at eigedomane vert overdrege til nokon som kan få konsesjon eller som ikkje treng konsesjon. Same frist gjeld jf konsesjonslova 18 for å søkje om deling av driftseining i landbruket jf. jordlova 12 sjette ledd ifm denne overdraginga. Dersom ein likevel finn å kunne gi konsesjon meiner rådmannen at det må takast inn nokre vilkår jf. konsesjonslova 11. Alternativ innstilling vert som følgjer: Innstilling B: Hol kommune gir konsesjon på gbnr 82/4, 66/27, 29, 33 (Hol) og 129/4 (Ål) til Breivassbu AS org.nr , jf konsesjonslova 2. Det er eit vilkår jf. konsesjonslova 11 at den som har ansvar for den daglege/praktiske drifta av eigedomane får plass i styret eller har tilsvarande innflytelse/medbestemmelse på drifta. Det er også eit vilkår jf. konsesjonslova 11 at fiskerettar og del i Tuva sameige ikkje vert seld frå fritidsbustaden gbnr 82/4, dersom det då ikkje er til aktiv landbrukseigedom i Hol. 9

10 Rådmannens innstilling: Hol kommune gir konsesjon på gbnr 82/4 til Breivassbu AS org.nr , jf konsesjonslova 2. Hol kommune avslår søknad om konsesjon på gbnr 66/27, 29, 33 (Hol) og 129/4 (Ål) frå Breivassbu AS org.nr , jf konsesjonslova 2, fordi eigarforma kan medføre ei uheldig utvikling i høve til forvalting/skjøtsel av store utmarksressurser som ikkje er gagnleg for samfunnsinteressene i eit langsiktig perspektiv, kunne vere til ulempe for øvrige landbrukseigedomar i sameiga, samt at avtalt kjøpesum er uforsvarleg høg i høve til ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling. Hol kommune fastset med heimel i konsesjonslova 18 ein frist for Breivassbu AS org.nr på seks månader, fram til 1. august 2014 til å sørge for at overdraginga av gbnr 66/27, 29, 33 (Hol) og 129/4 (Ål) vert gjort om eller at eigedomane vert overdrege til nokon som kan få konsesjon eller som ikkje treng konsesjon. 10

11 10/14 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Annette Karterud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til «Forskrift for kommunalt forsøk med snøscooterløyper» Dokument i saken: Informasjonsskriv fra Miljøverndepartementet, datert F-sak 73/13 Invitasjon til å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Saksopplysninger: Hol kommune mottok invitasjon til å delta i kommunalt forsøk med snøscooterløyper i brev fra Miljøverndepartementet I formannskapssak 73/ ble det fattet følgende vedtak: «Hol kommune søker om å få bli med i forsøksordning med etablering av snøscootertraseer. Dette er spesielt viktig med hensyn til sikkerhet og trening av redningspersonell.». Den nye regjeringen besluttet å utvide muligheten, slik at alle 105 kommunene som hadde søkt på ordningen nå har fått innvilget sin søknad. Informasjonsskrivet fra Miljøverndepartementet, datert beskriver at «ordningen er et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene.» For at Hol kommune skal delta i ordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til kommunal- og regionaldepartementet innen 1.april for stadfesting. Plikter og prosess for forskriften Forskriften er hørt i forbindelse med utarbeidelsen i Miljøverndepartementet, og siden den fremmes ihht. til forsøksloven er det ikke nødvendig med ytterligere høring lokalt før forskriften vedtas i Kommunestyret. Forskriften skal fremmes slik som den er skrevet fra Miljøverndepartementet. I behandlingen skal kommunestyret vedta når forskriften skal tre i kraft, men utover dette ikke gjøre endringer i dokumentet. 11

12 Planarbeid For å etablere snøscooterløyper med hjemmel i forskriften, må kommunen utarbeide kommunedelplan eller reguleringsplan. Planen skal utarbeides og behandles ihht 3-1 til 5-6 og 10-1 til 13-4 i plan- og bygningsloven, som inneholder saksbehandlingsreglene for kommuneplaner og reguleringsplaner. Forskriften inneholder i tillegg til saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven noen unntak og særregler i forbindelse med utarbeidelse og behandling av planer. - Snøscooterløyper kan tillates etablert på snødekt utmark og islagte vassdrag - Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Planen skal: - Inneholde bestemmelser for bruken av løypene, og minst angi regler om kjørefart, tidspunkt og tidsrom for kjøring. Planarbeidet skal ta hensyn til: - Støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. - Sikkerheten for de som kjører og andre. Planforslaget skal: - Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet. - Kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. En snøscooterløype skal ikke: - Stride mot arealformålet i arealplan (dvs den må være godkjent i reguleringsplan/arealdel) - Legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder - Være til vesentlig skade eller ulempe for villrein - Kreve terrenginngrep - Legges i skredutsatte områder eller bratt terreng Plikter ved oppfølging av forsøket Jfr forskriftens 8 må kommuner som deltar i forsøket medvirke til evaluering av forsøket blant annet ved opplysning om forvaltningspraksis m.m. Kommunen plikter til å føre register over ulykker med snøscooter og over brudd på forskriften og motorferdselloven. Utover dette er det ikke avklart hvordan evaluering av forsøket skal gjennomføres, eller hvor omfattende arbeidet blir for forsøkskommunene. Private planer I henhold til forskriften kan reguleringsplaner også fremmes av private forslagsstillere ihht plan- og bygningslovens Hjemmel for gebyr er ikke nevnt i forskriftens 2, som betyr at kommunen ikke kan kreve gebyr for behandling av private reguleringsplaner i tråd med forskriften. 12

13 Håndtering av forskriften i nabokommuner I Nore- og Uvdal har kommunestyret vedtatt at de ønsker løyper, og administrasjonen har igangsatt arbeidet med å finne aktuelle traseer. De ønsker å samarbeide med nabokommunene Ål og Hol for å legge til rette for sammenhengende traseer på tvers av kommunegrensene. De fokuserer på at dette skal være traseer for rekreasjonskjøring til isfiske og «hyggeturer med familien» m.m., og ikke til «krosskjøring». I Ål kommune og Hemsedal kommune er det pr 17.januar ikke fattet politiske vedtak ang forskriften eller igangsatt noen prosess for å finne traseer. I Gol kommune har grunneiere på Golsfjellet begynt å arbeide med saken, og de vil bruke vinteren 2014 til å se på om det er praktisk mulig å få til snøscooterløyper der. Kommunen vil derfor trolig vedta forskriften, og avvente planprosess i påvente av grunneierne. Gjeldende lovverk ang snøscooterkjøring Kjøring med snøscooter styres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Kort oppsummert er det generelt ikke tillatt å kjøre med snøscooter i utmark, men en del grupper har tillatelse til kjøring med direkte hjemmel i lov og forskrift, f.eks jord- og skogbruksnæring. I tillegg kan det søkes om dispensasjon til blant annet nyttekjøring. Det er ikke anledning til å gi dispensasjon til fornøyelseskjøring. Loven tillater ikke kjøring med snøscooter på offentlig vei, men det er tillatt å kjøre på private, brøytede veier. Dersom private veier i utmark ikke brøytes, er de å regne som utmark som kommer inn under Lov om motorferdsel i utmark. Snøscooterkjøring på innmark omfattes ikke av loven. I henhold til gjeldende regelverk kan privatpersoner som ønsker å kjøre fornøyelseskjøring, i dag kun kjøre på innmark og på private brøytede veier. Eksisterende område for snøscooterkjøring i Hol I Hol kommune er området rundt Dagali flyplass regulert til formålet motorferdsel i gjeldende områdereguleringsplan for Dagali flyplass, vedtatt De regulerte arealene kan benyttes til motorferdsel i tråd med planens bestemmelser. Dagali Opplevelser AS driver med ulike motoraktiviteter på bane på flyplassen, deriblant snøscooterkjøring. Banen er også godkjent for og benyttes til øvelseskjøring og oppkjøring til snøscootersertifikat. I tillegg arrangerer Dagali opplevelser as turkjøring mot Pålsbufjorden. Dette skjer på private, brøytede bilveier, hvor motorferdsel er tillatt etter avtale med grunneiere. Denne eksisterende driften av motorferdsel skjer i tråd med gjeldende lovverk, og er ikke avhengig av nye reguleringsplaner eller forsøksordninger for å opprettholdes. Forhold til overordnet plan: Kommuneplanens arealdel, Forskriften åpner for arealformål som ikke ligger inne i kommunens arealplaner, og nye planer må derfor fremmes for å åpne for snøscooterløyper. 13

14 Miljøkonsekvenser: Miljøkonsekvenser av etablering av snøscooterløyper må konsekvensutredes ved utarbeidelse av arealplaner. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Disse forholdene må konsekvensutredes ved utarbeidelse av arealplaner for snøscooterløyper. Økonomiske konsekvenser: Hol kommune får ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å vedta forskriften utover saksbehandlingen. Dersom kommunen følger opp vedtaket med igangsetting av arbeid med en kommunal kommunedelplan eller detaljreguleringsplan vil dette medføre kostnader knyttet til konsekvensutredninger og planutarbeidelse. Dette arbeidet estimeres til minimum kr, i tillegg til administrasjonens saksbehandling. Estimatet er basert på at planen vil være en detaljregulering med full konsekvensutredning, samt med de tilleggsutredninger som fremgår av forskriften. Dersom kommunestyret vedtar forskriften og legger opp til at detaljreguleringsplan for evt snøscooterløype skal fremmes av private planfremmere, vil kostnadene være knyttet til kommunens saksbehandling av det private planforslaget. Det er ikke hjemmel i forskriften til å kreve inn saksbehandlingsgebyr for behandling av private reguleringsplaner for snøscooterløyper. Uansett om det er kommunal eller privat planfremmer, vil et vedtak av forskriften medføre en kommunal plikt til å følge opp forsøket og medvirke i evaluering/ registreringer. Hvor omfattende dette arbeidet blir, er ikke avklart fra overordnete instanser, og evt økonomiske konsekvenser er derfor ukjent. Vurdering: I tråd med formannskapets vedtak har Hol kommune søkt og fått innvilget søknad om deltagelse i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. For å delta i ordningen må Hol kommunestyre vedta og oversende den standardiserte forskriften innen 1.april. Rådmannen mener kommunestyret nå bør vurdere: om de vil vedta forskriften som oppfølging av søknaden om deltagelse hvordan evt forskriften skal følges opp fra Hol kommune Rådmannen ser at dagens lovverk for motorferdsel i utmark gir store begrensinger for muligheten til fornøyelseskjøring med snøscooter i Hol kommune. Dersom man ønsker å kjøre med snøscooter må man enten kjøre på tilrettelagte områder i Dagali gjennom etablert firma, eller man må kjøre på innmark eller private brøytede veier etter avtaler med grunneier. Forsøksordningen gir muligheter for å etablere snøscootertraseer ute i terreng som gir mer interessante og utfordrende løyper. Disse løypene kan også gjennom arealplaner gjøres mer tilgjengelig for allmennheten og for kjøring med private kjøretøy. Tilrettelegging for fornøyelseskjøring vil kunne være et supplement i vinteraktiviteter i kommunen både til fastboende og til våre gjester på hytter og turistbedrifter. Det kan også 14

15 være med å gi bedre næringsgrunnlag for eksisterende bedrifter, men også for nye næringsveier. Rådmannen ser imidlertid at etablering av snøscootertraseer kan være svært konfliktfylt. Snøscooterkjøring gir utfordringer særlig knyttet til støyforurensing ved kjøring i natur- og friluftsområder. Hol kommune er en nasjonalparkkommune med store naturområder med viktige nasjonale verdier innenfor natur, friluftsliv og kultur. Hol er en reiselivskommune og en hyttekommune med mange gjester i vinterhalvåret, og Hol har lange tradisjoner på å tilby naturopplevelser i stille og uberørt natur. Det brukes mye ressurser på tilrettelegging av et sti- og løypenett i kommunen som har som mål å ha høy standard og kvalitet. Etablering av snøscooterløyper kan medføre konflikter. Forsøksordningen har skapt reaksjoner fra nasjonale friluftsorganisasjoner, som mener ordningen er ulovlig og har bedt sivilombudsmannen vurdere saken. Forskriften som fremmes understreker derfor viktigheten av å konsekvensutrede konflikter knyttet til naturforhold, støy, villrein, friluftsområder, bolig- og hyttebebyggelse m.m. Oppfølging av forskrift Dersom kommunestyret vedtar forskriften, vurderer rådmannen det som viktig at kommunestyret tar stilling til hvordan forskriften skal følges opp. Med en vedtatt forskrift åpnes det for at det kan utarbeides planer for etablering av snøscooterløyper, og det bør fremgå av vedtaket om kommunestyret mener det skal være et kommunalt ansvar eller om det vil bli opp til private aktører å planlegge og tilrettelegge et slikt tiltak. Dersom kommunestyret ønsker at planlegging og tilrettelegge for snøscooterkjøring skal være et kommunalt ansvar, bør det allerede ved vedtak av forskriften gis klarsignal for arbeid med å finne aktuelle områder for løyper, oppstart av planarbeid med tilhørende utredningsarbeid og arbeid med grunneieravtaler. Rådmannen vurderer dette arbeidet til å ha en kostnad i størrelsesorden kr og kreve en arbeidsinnsats tilsvarende 0,5 årsverk i 2 år. Ressursbruk og kostnader til dette arbeidet er ikke vurdert og tatt med i økonomiplanperioden Dersom kommunestyret mener tilrettelegging av snøscootertraseer bør ligge på private aktører, bør også dette fremgå av kommunestyrets vedtak. Private aktører kan, jfr forskriften, fremme private detaljreguleringsplaner ihht plan- og bygningsloven, men med de tilleggskravene som stilles til utredning i forskriften. Det er imidlertid ikke hjemmel for å kunne kreve saksbehandlingsgebyr av disse private planer som er hjemlet i forskriften. Dersom det åpnes for privat planlegging og etablering av snøscooterløyper, vil det fremdeles ligge et ansvar for å samordne lokalisering av løypetraseer og veilede de private aktørene i utredningsarbeidet. Det vil derfor være kommunale utgifter knyttet til veiledning og til ressurser til saksbehandling av planer, siden det ikke er hjemmel for å kunne kreve saksbehandlingsgebyr. Dersom det skal åpnes for private planer for snøscooterløyper, bør det derfor fremgå av kommunestyrets vedtak at rådmannen gis ansvar for å igangsette dette arbeidet, slik at private aktører i hele kommunen samarbeider om lokalisering og planlegging av løypene. 15

16 Med bakgrunn i vurderingene over ser rådmannen 3 aktuelle alternative innstillinger: Alternativ 1: 1. Hol kommune ønsker ikke å delta i kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 2. Forskrift for kommunalt forsøk med snøscooterløyper vedtas ikke. Begrunnelse: Hol kommune er en nasjonalparkkommune med ansvar for nasjonale natur- og kulturverdier, og det er ikke ønskelig å prioritere tilrettelegging for snøscooterløyper etter ny forskrift. Alternativ 2: 1. Hol kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» med ikrafttredelse fra Hol kommune ønsker tilrettelegging av snøscooterløyper. 3. Rådmannen bes sette i gang arbeid med å finne egnede områder for etablering av snøscooterløyper. 4. Kostnader ved utarbeidelse av kommunale detaljreguleringsplaner vurderes i forbindelse med behandlingen av handlingsprogram, økonomiplan og budsjett høsten Alternativ 3: 1. Hol kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» med ikrafttredelse Hol kommune ønsker å overlate arbeidet med planlegging og etablering av snøscooterløyper til private aktører som er interesserte i å tilrettelegge for forsøk med snøscooterløyper. 3. Rådmannen bes sette i gang prosess for å finne aktuelle lokaliseringer. Rådmannens konklusjon Hol kommune, som Nasjonalparkkommune, har et spesielt ansvar for å tilrettelegge snøscooterløyper som ikke hindrer friluftsliv, virker negativt på naturmangfoldet eller som er til ulempe for aktiviteter som fremmer folkehelsen. Konsekvensutredning og prosess vil bli belyst og vurdert før eventuelt traseer blir etablert. Rådmannen mener Hol kommunestyre bør vedta forskriften. Planlegging og etablering av snøscooterløyper overlates til interesserte private aktører. Det brukes allerede store kommunale ressurser på å tilrettelegge et omfattende sti- og løypenett i kommunen. Med vedtak om reduksjon av kommunens driftsbudsjett i økonomiplanperioden er det viktig at kommunen ikke påtar seg nye oppgaver som kan føre til økte driftsutgifter. Rådmannen innstiller derfor på alternativ 3. Rådmannens innstilling: 1. Hol kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» med ikrafttredelse

17 2. Hol kommune ønsker å overlate arbeidet med planlegging og etablering av snøscooterløyper til private aktører som er interesserte i å tilrettelegge for forsøk med snøscooterløyper. 3. Rådmannen bes sette i gang prosess for å finne aktuelle lokaliseringer. 17

18 11/14 Reglement for kommunestyret, formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling samt utvalg for kultur og levekår - Revidering Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til revidert reglement for: Kommunestyret Formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling samt utvalg for kultur og levekår Saksopplysninger: Gjeldende reglement ble sist vedtatt av Hol kommunestyret 30. oktober 2008 i sak nr. 83/08 og justert etter vedtak i kommunestyret, sak 21/09, hvor energiutvalget ble lagt ned med virkning fra Senere har kommunestyret gjort følgende endringer som ikke er innarbeidet i selve reglementene: Vedtak i kommunestyret , sak 76/10 om politisk organisering. Vedtak i kommunestyret om sammensetning av kommuneplanutvalget. Det er i tillegg skjedd endring i andre rutiner i forhold til at kommunene har innført papirløse møter. I forslaget er endringer vist med overstreking og rød skrift. Rådmannen har med bakgrunn i dette «oppdatert» reglementene for kommunestyret, formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling samt utvalg for kultur og levekår. Dersom kommunestyret eventuelt ønsker å gjøre endringer i den politiske organiseringen, bør dette vurderes nå. En gjør spesielt oppmerksom på at eventuell endring av antall representanter til kommunestyret etter kommunelovens 7 nr. 3 må vedtas seinest i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 18

19 Rådmannens innstilling: Forslag til revidert reglement datert for kommunestyret, formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling samt utvalg for kultur og levekår vedtas. 19

20 12/14 Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 040 Saksbehandler: Børre Evensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: 1. Høring Forslag om endring av privatskoleloven. Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse. 2. Høring Endring i alkoholregelverket om åpningstider for salg av alkoholholdig drikk. 3. Høring Reservasjonsordning for fastleger Saksopplysninger: Høring på Forslag om endring i privatskoleloven har fått utvidet høringsfrist til 13.mars, 2014, etter feil i utsending fra departementet. Innholdet dreier seg om utvidet dispensasjonsmulighet for departementet til godkjenning av etablering av privatskoler etter 2-1 i privatskoleloven. Høring på Endring i alkoholregelverket har høringsfrist 28.april, Høringsforslaget dreier seg om utvidet åpningstider for salg av alkoholholdige drikker. Høring på Reservasjonsordning for fastleger har høringsfrist 30.april, Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en tilføyelse i helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 tredje ledd. Rådmannens innstilling: Hol kommune gir ikke høringsuttale i: 1. Høring Forslag om endring av privatskoleloven. 2. Høring Endring i alkoholregelverket 3. Høring Reservasjonsordning for fastleger 20

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Klima- og Miljødepartementet Pb. 8013 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Att. Hege Feiring Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen 08.09.2014 61293615 Bruk

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune.

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune. Lardal kommune Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/985 FE- 26.02.2014 postmottak@lmd.dep.no. Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Landbruks- og matdepartementet Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/11/4/ 13/1526- Liv Engen 13.02.2014 61244122 Høringsuttalelse fra Lesja kommune, forslag om å oppheve

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Plan-, bygg- og miljøavdelingen Klima- og miljøverndepartementet Vår ref. 2014/2753-20528/2014 Att. Hege Feiring Deres ref. Postboks 8013 Dep Arkiv K01 0030 OSLO Saksbehandler Bjørn Tore

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Kommunalt forsøk med snøscooterløyper 2014-2018 for Åsnes kommune. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Åsnes formannskap,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 20 TILLEGGS-MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 06.09.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Åseral kommune EINING FOR SERVICE OG IKT

Åseral kommune EINING FOR SERVICE OG IKT Åseral kommune EINING FOR SERVICE OG IKT Orientering om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: «REF» 4545/2013-2013/336 Janne Thorsland

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE Innstilling til vedtak: Byrådet tar ikke klagen til følge og opprinnelig vedtak står. Saken sendes Fylkesmannen i Troms til endelig avgjørelse.

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98. Byrådssak 1008 /15 Høringsuttalelse til forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten ESDR ESARK-03-201400052-44

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref Fossum Tore Vår ref Dato 1311748-06.01.2014 Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V62 &13 Arkivsaksnr.: 14/5278

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V62 &13 Arkivsaksnr.: 14/5278 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V62 &13 Arkivsaksnr.: 14/5278 HØRING ANG KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKT Rådmannens innstilling: Modum kommune mener at dagens konsesjonslov bidrar til å ivareta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 14/5278 V62 &13 TEK/ALM/AA 12.12.2014

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 14/5278 V62 &13 TEK/ALM/AA 12.12.2014 Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 14/5278 V62 &13 TEK/ALM/AA 12.12.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK Hovedutvalg for teknisk sektor behandlet i møte

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 27.06.2013 kl. 15:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MULIGHETER OG BEGRENSINGER ved FORSLAG TIL ENDRING MOTORFERDSELSLOVEN Øystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Reindriftskonferanse Steinkjer

Detaljer