Forskningsrådets "eierskapsrolle"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsrådets "eierskapsrolle""

Transkript

1 Notat Emne: Forskningsrådets "eierskapsrolle" Til: Vedlegg til Sak DSV 48/15 Kopi: Fra: IP-avdelingen, Vitenskapsdivisjonen Saksbehandler: Johs. Kolltveit og Ingunn Stangeby Vår referanse: Dato: Bakgrunn Forskningsrådets strategi for instituttsektoren fastslår at Rådet vil avklare Forskningsrådets rolle ved oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer. I dette arbeidet skal det også inngå en vurdering av Forskningsrådets "eierskapsrolle" overfor instituttene. Med "eierskapsrolle" menes ansvar og arbeidsoppgaver som normalt ivaretas av institusjonens/organisasjonens eier. Dagens situasjon Forskningsrådet medvirker i dag ved oppnevningen av medlemmer til styret og/eller rådsforsamling for i alt 25 av de 48 forskningsinstituttene som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter, se vedlegg 1. Forskningsrådets medvirkning til oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer er fastlagt i instituttenes vedtekter. For 23 av instituttene godkjenner, oppnevner eller foreslår Forskningsrådet medlemmer til instituttenes styrer, for ytterligere to av instituttene oppnevner Forskningsrådet medlemmer både til styre og råd. I fire tilfeller oppnevner Forskningsrådet også styrets leder. For ett institutt 1 oppnevner Kunnskapsdepartementet styret, etter samråd med blant annet Forskningsrådet. For to institutter medvirker Rådet ved oppnevning av valgkomite. Forskningsrådet oppnevner i tillegg styremedlemmer til to institutter som ikke er underlagt retningslinjene (gjelder Vitenskapsdivisjonen, det kan muligens være flere). Antall styremedlemmer som oppnevnes eller foreslås av Forskningsrådet varierer. Vanligvis oppnevnes ett eller to styremedlemmer og deres varamedlemmer. For fem av instituttene 2 godkjenner eller oppnevner Forskningsrådet alle eller et flertall av de eksterne styremedlemmene. For fire av instituttene er det, i tillegg til selve styreoppnevningen, vedtektsfestet at Forskningsrådet skal godkjenne styrehonorar, for fire institutter skal Forskningsrådet godkjenne endringer av vedtektene og/eller bruk av midler ved oppløsning 3. Ved ett institutt skal Forskningsrådet godkjenne revisor. 1 NUPI 2 gjelder IFE, NORSAR, NGI, NIFU og NIBR 3 Gjelder IFE, NGI, NR, NORSAR, Møreforskning, og NIFU

2 De 25 instituttene der Forskningsrådet medvirker ved oppnevning av medlemmer til styringsorganer og valgkomite, er organisert på ulike måter. 21 av instituttene 4 er stiftelser, tre er aksjeselskaper og ett institutt er statlig forvaltningsorgan. Ulike modeller for etablering og styring av institutter Forskningsinstituttene, slik vi kjenner dem i dag, er i hovedsak vokst fram gjennom siste halvdel av 1900-tallet. Grovt sett kan instituttenes deles inn i tre grupper ut fra hvordan de ble etablert: 1) Institutter etablert av de tidligere forskningsrådene 2) Institutter etablert ut fra regionale og av andre, private initiativ 3) Institutter etablert av departementene som sektorpolitiske virkemiddel Helt siden 1970-tallet har forskningsinstituttenes finansiering, organisering og tilknytningsform til staten vært på dagsorden i den forskningspolitiske debatten. Institutter etablert av de tidligere forskningsrådene De tidligere forskningsrådene NFFR, NLVF, NTNF og NAVF/NORAS etablerte ulike forskningsinstitutter innenfor sine forskningsområder. I 1975 hadde de fem daværende forskningsrådene i alt 27 forskningsinstitutter/serviceenheter 5, de fleste med egne styrer oppnevnt av vedkommende forskningsråd. På 1980-tallet ble flesteparten av disse instituttene/enhetene omorganisert og fristilt fra staten slik som regjeringen hadde tatt til orde for 6. De aller fleste instituttene ble etablert som selvstendige stiftelser, i samsvar med reglene i daværende stiftelseslov, mens et fåtall ble organisert som aksjeselskaper. Det ble valgt litt ulike løsninger for oppnevning og sammensetning av styrene i de fristilte instituttene, men i de fleste tilfellene beholdt forskningsrådene - og senere Norges forskningsråd - retten til å utnevne ett, to eller flere styremedlemmer. I mange tilfeller fikk også andre statlige enheter som departementer eller underliggende etater, rett til å utpeke styremedlemmer. Klima og miljødepartementet utnevner f.eks. tre av fem styremedlemmer i de fire miljøinstituttene NIKU, NILU, NINA og NIVA. Det er i hovedsak i institutter etablert av de tidligere forskningsrådene, at Forskningsrådet fortsatt oppnevner medlemmer til instituttenes styringsorganer. Ved sammenslåingen av de fem tidligere forskningsrådene til Norges forskningsråd i 1993 "eide" forskningsrådene til sammen ni institutter og ga grunnbevilgning til 36 institutter. Av disse 36 var ni såkalte regionale forskningsstiftelser som fikk grunnbevilgning fra NORAS. 16 institutter var såkalte NTNF samarbeidende institutter, som til dels tidligere var eid av NTNF 7. Norges forskningsråd fikk ved etableringen i oppgave å utvikle mer enhetlig politikk overfor instituttsektoren. Dette arbeidet resulterte i tre rapporter (1994) om organisering, finansiering og evaluering av forskningsinstituttene, og danner utgangspunktet for Forskningsrådets nåværende instituttpolitikk. Men i dette arbeidet ble ikke styresammensetning og oppnevning av styremedlemmer viet oppmerksomhet. 4 Blant disse er n SNF, som viderefører de fondsbestyrende oppgavene fra forskningsstiftelsen. Forskningsvirksomheten er nå overført til SNF AS. 5 Jfr. St.prp. nr. 35 ( ) Om forskningens organisering og finansiering 6 Jfr. St.meld. nr. 54 ( ) Om teknisk-industriell forskning og utvikling, hvor regjeringen slo fast at de teknisk-industrielle forskningsrådsinstituttene burde fristilles. 7 St.meld. nr. 43 ( ) Et godt råd for forskning. Om endringer i forskningsrådsstrukturen 2

3 Institutter etablert ut fra regionale og andre, private initiativ Forskningsinstitutter som er blitt opprettet av andre offentlige organer, f.eks. de regionale forskningsinstituttene som ble etablert på 1980-tallet, har brukt samme modell for oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer som de allerede eksisterende instituttene/forskningsstiftelsene. De regionale forskningsinstituttene ble opprinnelig organisert som stiftelser hvor forskningsrådene oppnevnte ett eller flere styremedlemmer. Denne modellen bidro til å legitimere de nye instituttenes faglige kompetanse og legitimitet. I de senere årene er forskningsvirksomheten ved mange av (de regionale) forskningsstiftelsene overført til aksjeselskap som eies helt eller delvis av den opprinnelige stiftelsen. Dette har medført at Forskningsrådet i enkelte tilfeller oppnevner styremedlemmer til selve stiftelsen, men ikke til aksjeselskapet der forskningsvirksomheten foregår. I andre tilfeller er Forskningsrådet styreoppnevningsrett overført til aksjeselskapet. I St. meld. nr. 35 ( ) Om forskningens organisering og finansiering gis det en omtale av private institutter og stiftelser som mottar en ikke uvesentlig del av sine forskningsmidler fra offentlige kilder. Regjeringen gir her uttrykk for at staten bør være representert i styret eller rådet for slike institutter, eventuelt ved oppnevning av en utenforstående som sin representant. Institutter etablert av departementene Departementene har medvirket til å etablere forskningsinstitutter som virkemiddel innenfor sektorpolitikken på flere politikkområder. I 1989 "eide" departementene 25 forskningsinstitutter organisert som ordinære forvaltningsorganer, og ga i tillegg grunnbevilgning til om lag 20 institutter som de ikke eide, dvs. i hovedsak frittstående stiftelser. Landbruksforskningsinstituttene og tre av de samfunnsvitenskapelige instituttene ble på slutten av 1990-tallet gitt særskilte fullmakter (såkalte forvaltningsorgan med særskilte fullmakter), og det ble etablert egne styrer med ansvar for instituttets økonomi og administrasjon 8. Forskningsrådet oppnevnte to medlemmer til styrene for landbruksforskningsinstituttene i de første årene etter omorganiseringen, senere er denne ordningen forlatt. Ved etablering av NINA sto staten v/miljøverndepartementet som stifter og utformet også stiftelsens vedtekter. Regjeringen uttrykte da at "instituttet bør få en relativt selvstendig stilling, samtidig som bl.a. forvaltningen og forskningsrådene må få grunnlag for innflytelse i overordnede spørsmål som gjelder instituttets virksomhet. Departementet vil i denne sammenheng se det som hensiktsmessig at instituttet etableres med et styre som har representanter for viktige brukere, forskningsråd og de ansatte" 9. sformen ble på 1980 og 90-tallet ansett som en hensiktsmessig organisasjonsform for forskningsinstitutter. Den ga tilstrekkelig frihet og fleksibilitet for instituttene og sikret armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og institutt i utførelsen av det faglige arbeidet. Men rett før århundreskiftet ble det reist spørsmål ved om stiftelse var en hensiktsmessig organisasjonsform. I en gjennomgang av stiftelser i 1998 konkluderte Riksrevisjonen med at stiftelsesloven ikke er utformet med sikte på å regulere stiftelser med sterk tilknytning til staten 10. Riksrevisjonens syn var at dersom de politiske myndigheter skulle oppnevne styrer, og ha fullmakt til å gi og endre vedtekter, kunne dette føre til at forholdet til statsmyndighetene ble så tett at det måtte vurderes om stiftelsen var reell. 8 St.prp. nr. 63 ( ) Om omorganisering av høgre utdanning og sektorforskning på landbruksområdet 9 St. meld. nr. 49 ( ) Om miljøvernforskning 10 Dokument 3:

4 Den nye stiftelsesloven som Stortinget vedtok i 2001 og som trådte i kraft fra 2005 gjør stiftelser til en mindre egnet organisasjonsform for forskningsinstitutter. sloven begrenser de styringsvirkemidlene som stifteren kan benytte overfor stiftelsen. I forbindelse med fristillingen av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sa regjeringen at stiftelse ikke var egnet organisasjonsform for forskningsinstitutter 11. Et hovedankepunkt fra regjeringens side var at stiftelsesformen var for statisk og lite styrbar. En framtidig organisasjonsform måtte tillate at instituttene selv kan bestemme om de vil inngå i allianser eller fusjoner både nasjonalt og internasjonalt. I samsvar med dette ble det besluttet at AFI skulle organiseres som aksjeselskap. Også KDs randsonereglement fastslår at UH-institusjonene primært skal bruke aksjeselskap som organisasjonsform for randsonevirksomheten. 12 Ved omorganiseringer og nyetableringer av forskningsinstitutter på 2000-tallet har en i hovedsak benyttet aksjeselskap som organisasjonsform. Styret i AS-ene oppnevnes av eierne på selskapets generalforsamling hvis ikke annet er fastlagt i selskapets vedtekter. Dagens lovverk både legitimerer og avkrefter Rådets rolle ved oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer I St.meld. nr. 28 ( ) Om forskning ble det gitt en omtale av Kultur- og vitenskapsdepartementets praksis med å godkjenne vedtekter og oppnevne styremedlem for en rekke forskningsstiftelser som disponerte offentlige midler i form av oppdrag eller tilskudd. Departementets styreoppnevning ble ansett for å oppfylle vilkårene i Skattelovens 44 (senere 6-42) om skattefritak for tilskudd/gaver "til institutter som under medvirkning av staten" driver vitenskapelig forskning. Behandlingen av slike saker var imidlertid i utakt med de nye retningslinjene for modernisering av statsforvaltningen. Regjeringen gikk derfor inn for at "det bør vurderes om ansvaret for å godkjenne vedtekter, oppnevne styremedlem og føre kontroll med forskningsstiftelser kan legges til fylkesmannen". Dette ble fulgt opp av daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) som i brev av anmodet Forskningsrådet om å oppnevne de statlige representantene til instituttenes styringsorganer. KUF mente at Forskningsrådet, med sin tilgang til et bredt personregister, hadde den beste oversikten over norsk forskning, og kunne stå relativt fritt når det gjaldt slike oppnevninger. Forskningsrådet påtok seg oppgaven med å oppnevne de statlige representantene til instituttenes styringsorganer, men Hovedstyret presiserte at slike medlemmer representerer ikke Forskningsrådet som sådan, men relevante samfunnsinteresser og spesielle faglige forutsetninger 13. Hovedstyrets presisering kan neppe sies å være helt i samsvar med Finansdepartementets understreking av at "den statlige styrerepresentanten skal føre kontroll med at de gaver det gis skattefradrag for kun nyttes til vitenskapelig forskning og at den forskning som skjer holder vitenskapelige mål" Mens skatteloven legitimerer Forskningsrådets oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer, kan bestemmelser i den nye stiftelsesloven tolkes i motsatt retning: sloven skjerper kravene til styresammensetning for å styrke stiftelsens 11 St.prp. nr. 1 ( ) Tillegg nr Rundskriv KD: F jfr. HS-sak 60/93 4

5 selvstendighet ved å kreve at den/de som står bak stiftelseskapitalen ikke kan være de eneste medlemmene i styret. Statskonsult nevner i sin rapport om statens bruk av stiftelser at Kultur- og kirkedepartementet tolker dette slik at staten som stifter ikke har anledning til å oppnevne et flertall av medlemmene i styret for stiftelsen 14. Dagens praksis der Forskningsrådet oppnevner de eneste, eller flertallet av styremedlemmene i en stiftelse som Rådet selv har stiftet, kan være i konflikt med stiftelsesloven. Konkret om og når denne konflikten oppstår er vanskelig å fastslå generelt da det må foretas en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen må selvstendighetskravet, dvs. om stiftelsen er tilstrekkelig selvstendig fra Forskningsrådet, vurderes. En kan heller ikke utelukke at en stiftelses selvstendighet kan bli svekket dersom flere styringsmidler kombineres, f.eks. økonomiske virkemidler, godkjenning av formålsendring, vilkår for oppløsning m.m. Skattedirektoratet har publisert en liste over institutter som er godkjent etter skattelovens 6-42, dvs. institutter/organisasjoner som driver forskning (eller yrkesopplæring) under medvirkning av staten. Listen inneholder om lag 130 institusjoner/organisasjoner, de aller fleste innen UoH-sektoren, kultursektoren og helsesektoren. Bare fem av forskningsinstituttene som får basisbevilgning fra Forskningsrådet står på listen. Dette gjelder FAFO, NINA, SINTEF, NERSC (Nansensenteret) og Skog og landskap. Av disse fem medvirker Forskningsrådet ved styreoppnevningen kun ved de tre førstnevnte instituttene. For NINA og SINTEF er det også andre statlige organ enn Forskningsrådet som oppnevner styremedlemmer, henholdsvis KLD og NTNU. Det samme forholdet gjelder for også for 13 av de andre instituttene som Forskningsrådet medvirker ved styreoppnevningen, jfr. vedlegg 1. I forarbeidene til skatteloven frå 1997/98 står følgende under 6-42: "Kravet om statens medvirkning anses oppfylt hvis staten har deltatt i opprettelsen av instituttet eller har oppnevnt et medlem til instituttets styre." Forskningsrådets styreoppnevning er m.a.o. ikke avgjørende for vurderingen av om et instituttet driver vitenskapelig forskning "under medvirkning av staten". Forskningsrådet har rettet en henvendelse til alle institutter der Rådet er eneste statlige organ som medvirker ved styreoppnevningen og spurt om instituttet har mottatt gave til forskning i løpet av de siste fem årene. Kun NGI har bekreftet at instituttet har fått en slik gave i perioden (kr til lakseforskning for mer enn fem år siden). NGI og FAFO har fått gaver fra givere som ikke er skattepliktige (henholdsvis Fagforbundet og amerikansk stiftelse) og som derfor heller ikke har utløst skattefritak. Ut fra ovenstående antas det at omfanget av gaver til forskningsinstitutter med tilhørende skattefritak er av så beskjedent omfang at det ikke oppveier de negative hensynene ved Forskningsrådets styreoppnevning slik det er redegjort for i dette notatet. Kunnskapsdepartementet har drøftet saken med Finansdepartementet og Skattedirektoratet og spesielt undersøkt om skattefritaket i henhold til skattelovens 6-42 kan knyttes til institutter som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. FIN og Skattedirektoratet har avvist dette og gitt uttrykk for det prinsipielle standpunktet at skattefritak etter skattelovens 6-42 bare gjelder ved statlig medvirkning gjennom styreoppnevning fra departementet. 14 Jfr. Statskonsult rapport 2006:19. Statens bruk av stiftelser 5

6 Omfatter Forskningsrådets strategiske ansvar oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer? Som selvstendige virksomheter har forskningsinstituttene ansvar for sin egen faglige og økonomiske utvikling. Forskningsrådet fikk ved etableringen i 1993 et vedtektsfestet, overordnet ansvar for utvikling av instituttsektoren. Dette ansvaret er konkretisert i Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter. Forskningsrådet skal ifølge retningslinjene bl.a. gi anbefalinger om hvilke institutter som skal tas inn i ordningen for statlig finansiering av forskningsinstitutter, og om noen institutter bør forlate ordningen fordi de ikke oppfyller kravene som stilles. I de opprinnelige retningslinjene, som ble fastsatt i , sto det at Forskningsrådet skulle ha følgende oppgave knyttet til de enkelte forskningsinstitutter: - oppnevne eller foreslå minst ett medlem til instituttets styre. Der Forskningsrådet oppnevner medlemmer, skal den ene av disse fungere som statlig representant i henhold til skattelovens 44, 5. ledd (senere endret til 42-6). I forbindelse med innføring av basisfinansieringssystemet ble det utarbeidet nye retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter 16. Punktet om Forskningsrådets styreoppnevning ble da tatt ut. Ivaretakelse av det strategiske ansvaret gjennom indirekte styring Det er et vel etablert prinsipp at Forskningsrådet ivaretar sitt strategiske ansvar for instituttsektoren gjennom indirekte styring 17, Rådets strategiske ansvar gjelder ikke overfor enkeltinstitutter. De viktigste virkemidlene i den indirekte styringen går gjennom forvaltning av basisfinansieringsordningen, programbevilgninger, samt institutt- og systemevalueringer. Oppnevning av medlemmer til styret i en virksomhet, inkludert utpeking av styreleder, anses vanligvis å være et viktig redskap for direkte eierstyring. Hovedstyrets forutsetning om at styremedlemmer oppnevnt av Forskningsrådet ikke representerer Forskningsrådet som sådan, men relevante samfunnsinteresser og spesielle faglige forutsetninger, tyder på at Forskningsrådet ikke ser seg bemyndiget til direkte eierstyring. Uavhengighet og likebehandling I utøvelsen av sitt strategiske ansvar for instituttsektoren må Forskningsrådet vise uavhengighet og tilstrebe likebehandling av instituttene. Som forvalter av statlig myndighet og statlige midler er det nødvendig å ha "armlengdes avstand" eller kritisk distanse til instituttene for å sikre at instituttene behandles så likt som mulig. Prinsippet om likebehandling mellom forskningsinstitutter er også viktig for å sikre legitimitet i Forskningsrådets vurderinger, beslutninger og råd. For eksempel er det viktig at Forskningsrådet oppfattes som habilt når det gjennomfører evalueringer og når Rådet gir anbefaling om hvilke institutter som skal få statlig basisfinansiering. Både prinsippet om armlengdes avstand, og prinsippet om likebehandling utfordres av dagens situasjon med styreutnevninger. Prinsippet om armlengdes avstand er særlig problematisk i de tilfellene hvor Rådet utnevner hele styret. Prinsippet om likebehandling er problematisk all den tid Rådet har ansvar for styreutnevnelser bare hos ca. 15 Udaterte retningslinjer gjengitt som vedlegg til Sammendragsrapport for Prosjekt instituttpolitikk, februar Kgl. res. av Forskningsrådets strategi for instituttsektoren

7 halvparten av instituttene, og ved at antallet Rådsoppnevnte styremedlemmer varierer mellom instituttene. Hvilke alternativer har instituttene? Bortsett fra de statlige instituttene, er forskningsinstituttene selvstendige juridiske enheter med ansvar for egen økonomi og strategiske utvikling. Innenfor rammene av aksje- og stiftelsesloven må instituttene selv ta stilling til hvordan instituttenes styre skal oppnevnes. For aksjeselskaper fastlegger aksjeloven at styret skal oppnevnes av generalforsamlingen hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. sloven har ingen bestemmelser om hvilket organ som skal oppnevne styret, bare bestemmelse om at stiftelsen skal ha et styre, og at vedtektene skal angi hvordan styret skal velges. Enkelte forskningsstiftelser har i tillegg et råd som blant annet har til oppgave å utpeke styre. Både aksjeselskap og stiftelser kan ha valgkomiteer som utpeker medlemmer til instituttenes styringsorganer. For å kunne oppnevne medlemmer til styringsorganene som kan bidra til at instituttet får en positiv strategisk utvikling, bør det oppnevnende organ både ha en helhetlig forståelse av instituttets behov, og av hva de enkelte medlemmene kan bidra med. Det er viktig å få en balansert sammensetning av styret ut fra medlemmenes bakgrunn, erfaring, kompetanse og kjønn, og som tilfredsstiller det behov og forventninger instituttet har til sitt styre. Det er ikke opplagt at verken Forskningsrådet eller de organene som oppnevner de resterende medlemmene får en tilstrekkelig helhetlig forståelse av styrets kompetanse når de bare oppnevner ett til to medlemmer. Dette tilsier at oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer bør foretas av ett og samme organ, f.eks. eget råd eller valgkomite med eksterne medlemmer. Styret for et forskningsinstitutt bør ikke utpeke sine egen etterfølgere. Saken har vært drøftet underhånden med berørte arenadepartementer. Samtlige av departementene (KD, KLD og NFD) har gitt tilbakemelding om at de er enige i at nåværende ordning bør avvikles. Klima- og miljødepartementet har gjort oppmerksom på at departementenes medvirkning ved styreoppnevning også bør avvikles. Saken har også vært diskutert med FFA. Konklusjon Gjennomgangen av de ulike forskningspolitiske dokumentene som er gjort foran, viser at staten og forskningsrådene gjennom bestemmelse om styresammensetning og styreoppnevning, har villet etablere en "styringslinje" overfor de fristilte og selvstendige forskningsinstituttene. Samtidig har ulike regjeringer ved flere anledninger understreket at forskningsinstituttene skal være selvstendige, fristilte og på armlengdes avstand fra politiske myndigheter. Det må være grunnlag for å si at "styringslinjen" fra og 90- årene ikke lenger er hensiktsmessig. Forskningsinstituttene driver i dag under andre rammebetingelser enn da Forskningsrådets medvirkning ved styreoppnevning ble etablert. Forskningsrådets forvaltning og administrasjon av basisfinansieringsordningen understreker ytterligere behovet for å bryte "styringslinjen" og avvikle Forskningsrådets medvirkning ved oppnevning av medlemmer til instituttenes styringsorganer, jfr. at denne arbeidsoppgaven ikke ble videreført da nye retningslinjer ble vedtatt i Den nye stiftelsesloven understreker også stiftelsens selvstendighet. 7

8 På dette grunnlaget opplever Forskningsrådets administrasjon at dagens praksis for styreoppnevninger er lite tilfredsstillende både ut fra et strategisk, formelt og praktisk synspunkt. På bakgrunn av de forhold som er beskrevet i dette notatet, som Forskningsrådets strategiske rolle for instituttsektoren ivaretakelsen av den strategiske rollen gjennom indirekte styring kritisk distanse mellom instituttene og Forskningsrådet som statlig myndighet behovet for å vise uavhengighet og likebehandling av instituttene nåværende praksis kan være i konflikt med stiftelsesloven foreslås det at Forskningsrådet avvikler sin medvirkning ved oppnevning av medlemmer til forskningsinstituttenes styringsorganer og andre oppgaver knyttet til Forskningsrådets "eierskapsrolle". En avvikling av Forskningsrådets ansvar for styreutnevnelser må gjennomføres i dialog med berørte institutter og departementer og slik at interessene til det enkelte institutt blir best mulig ivaretatt. Instituttene bør gis en rimelig frist for å endre sine vedtekter. Forskningsrådets initiativ vil også gi departementene anledning til å vurdere sin rolle ved oppnevning av medlemmer til instituttenes styrer. 8

9 Vedlegg 1. s eierskapsrolle overfor forskningsinstitutter Organisasjonsform Instituttgruppe Fra CICERO Kgl.res. Foreslår 1 NIBR NTNF NIKU KLD Miljøinstitutter NILU NTNF NINA KLD NIVA NTNF TØI Primærnæringsinstitutter Bygdeforskning NLVF SINTEF NTH IFE Institutt Stifter/ aksjeeier NFD (Kgl. res) Andre statlige organ Oppnevnes av Kongen oppnevner alle eksterne (5) + KLD og KRD 3 vara foreslår 1 hver av 5 eksterne KLD 3 av 5 eksterne KLD 3 av 5 eksterne KLD 3 av 5 eksterne KLD 3 Oppnevner 3 av 6 eksterne SD 3 andre KS foreslår 1 herunder leder + 2 vara NTNU 3 NB & NBS 2 oppnevner 1 styremedl. + 1 varamedl. NTNU 3 Oppnevner alle eksterne (5) herunder leder. Styresammensetning Råd Foreslår varamedlem Valgkomite Bestemmelser i vedtekter av av (og KLD) av (og KLD) av (og KLD) av (og KLD) av foreslår. Uttalelsesrett om oppløsning Endring av formål, paragraf om endring av vedtekter og om oppløsning skal godkjennes av. Godkjenne revisor og styrehonorar. Bestemmer bruk av midler ved oppløsning Vestlandsforskning Tekniskindustrielle institutter Samfunnsvitenskapeli ge institutter NGI NR NTNF NORSAR Tel-Tek godkjenner alle eksterne (5) oppnevner leder + 3 medl. 1 av 7 medlemmer valgt etter forslag fra Fafo LO (?) Staten v/ 1 Frischsenteret ISF Møreforskning AS mangler vedtekter NIFU (?) NUPI Statlig Nordlandsforskning AS Foreslår vara Øvrige av Rådet (3-11) NAVF/ NORAS 1 UiO 2 donatorene 2 M&R fylkeskomm 6-7 velges. 1 av GF vara. Utpeker leder og nestleder. Samråd med KD Oppnevnes av KD i samråd med UD, FD og HiBodø, Nordland fylkeskomm Stift. Høgsk. i Bodø 3 + Nordlandsf vara 1 vara 2+1 PRIO 1 ISR og UiO 2 oppnevner 1 til rådet Oppnevner 3 av vara godkjenner endring av formå. Godkjenner styrehonorar repr. i valgkomite. godkjenner endring av formål forslagsrett og styrehonorr Endring av formål, paragraf om endring av vedtekter og om omdanning skal godkjennes av. Godkjenne styrehonorar. Disp. av midler ved oppløsn. Oppnevner 1 av 3 skal godkjenne oppløsning godkjenner vedtekter og oppløsning KD etter samråd med UD og S& F fylkeskomm vara SNF n*) 1 NHH 1 Vedtektsfestet Østfoldforskning AS Regionale org. 1 (??) Utenfor retningslinjene: SIFO Statlig Forbru.rådet 1, forv.organ foreslår 1 Forbr.omb. 1 S&F fylkeskomm. 5+3 Ansatte i SNF A/S 2 Egede Instituttet Frittstående økumenisk forskningsins titutt Staten () 1 medlem + 1 vara Repr.skap 4 + andre 2 *) Ikke SNF AS som utfører FoU-virksomheten 9

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Forskningsinstituttenes fellesarena FFA OM STRUKTURMELDINGEN OG SAMARBEID MED UH SEKTOREN NARMA konferansen 13.april 2015 Agnes Landstad daglig leder FFA FFA Øke forståelsen for forskning og forskningsbasert

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap 1 Norges forskningsråd

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Å leve av bare ekstern finansiering

Å leve av bare ekstern finansiering Å leve av bare ekstern finansiering Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral Narma, Oslo, 1. april 2014 Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA alle

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Innhold. Sak HS 47/2014

Innhold. Sak HS 47/2014 Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter: Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering Innhold 1) Instituttet må drive forskning

Detaljer

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:.

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1403 Sakstittel: ENDRING AV STYRESAMMENSETNING K-kode: 033 Saksbehandler: Erland Aamodt Innstilling: 1. Det gjøres endringer i Sørum kommunalteknikk KFs vedtekter slik at ny 7

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet. forskningsinstituttene

Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet. forskningsinstituttene Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet for forskningsinstituttene Andel basisbevilgning av totale inntekter for teknisk-industrielle institutter % 0 5 10 15 20 CMR IFE IRIS MARINTEK NGI NORSAR

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Flertallets forslag: - Forslag om opprettelse av universiteter og høgskoler som selvstendige rettsubjekter reguleres i særlov,

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Venke Reiten Saksmappe 2014/11 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Tlf: 22 59 68 00 Web: www.sio.no Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Høringssvar vedrørende høringsnotat om endringer

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

Høgskolen i Telemark 22. september 2011 Avd.dir. Lars Vasbotten, Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Telemark (1) Viktige samfunnsoppgaver utdanning, forskning, formidling Kvalitetsreformen, 2003: Mål:

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 2015 GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE Vedtatt på representantskapsmøtet 28.05.2015 ( Tidligere endringer vedtatt: 28.05. 1998, 06.11.1998,

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

KR 32/02 Tilleggsgavefondet

KR 32/02 Tilleggsgavefondet KR 32/02 Tilleggsgavefondet Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 10.-11.06.2002 Saksbehandler: Jan-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Statutter med forslag til endring Framlegg til styret i Tilleggsgavefondet

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Revisjon av stiftelsesloven

Revisjon av stiftelsesloven Revisjon av stiftelsesloven Orientering i Stiftelsesforeningen Advokat Gudmund Knudsen 20. oktober 2016 Oppnevning av utvalget Kgl. res. 5. februar 2016 Sammensetning: - Leder: Advokat Gudmund Knudsen,

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer