Sak Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale"

Transkript

1 Til: Styret Dato: Ansvarlig saksbehandler: E-postadresse: Telefonnummer: Erik Tjemsland Sak Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale 1. SAKEN GJELDER Det fremlegges i denne saken til behandling forslag om etablering av eget infrastrukturselskap for utbyggingsområdet Havneparken Sandnes. Selskapsformen er aksjeselskap med alle grunneierne innen utbyggingsområdet som potensielle aksjonærer. Saken skal viderebehandles av bystyret grunnet foretakets behov for tilførsel av egenkapital for å kunne delta som aksjonær i infrastrukturselskapet. 2. ORGANISERING AV UTBYGGINGSOMRÅDET HAVNEPARKEN Det foreligger godkjent områdereguleringsplan for utbyggingsområdet Havneparken fra oktober Områdereguleringsplanen omfatter ca m2 grunnareal fordelt på 27 bruksnumre. Det er registrert til sammen 15 ulike selskapsdannelser som er hjemmelsinnehavere til de ulike bruksnumrene. Største grunneier er Sandnes Havn Kf. Det er inngått avtale (bystyregodkjent 22. juni 20111) mellom de kommunale foretakene Sandnes Havn og Sandnes Indre Havn om overføring av eiendommene etter hvert som bruken til havnevirksomhet opphører. Eiendommene fordeler seg på følgende hjemmelsinnehavere og bruksformål (tomteareal*): Nåsituasjon Godkjent plan Utbyggingsareal - Private grunneiere m m2 Utbyggingsareal - Sandnes Indre Havn Kf m m2 Offentlig areal - Infrastruktur m m2 Sum areal m m2 *Areal i sjø (parkeringsanlegg/folkebad) er ikke tatt med i denne beregningen Det er nødvendig med en relativt omfattende eiendomsstrukturering for å bringe samsvar mellom bruksformål, eiendomsgrenser og reguleringsplanens formålsgrenser.

2 Godkjent områdereguleringsplan stiller krav om at det ikke kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse før nærmere definerte tiltak i områdets infrastruktur enten er ferdig opparbeidet eller er sikret opparbeidet; jf planbestemmelsenes 8.3. Dette fordrer samordnet opparbeidelse av områdets infrastruktur. Foretaket startet tidlig med å utrede ulike modeller for samordnet opparbeidelse av infrastrukturen. Styret gjennomgikk og sluttet seg til i møte 3. februar 2011 prinsipper for etablering av et felles selskap for utbygging av infrastrukturen i området. Styret ga administrasjonen i oppdrag å utarbeide forslag til aksjonæravtale for et selskap gitt arbeidsbetegnelsen Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS i nær kontakt med øvrige berørte grunneiere. Grunneiermøter ble avholdt. Styret ble orientert om fremdriften av arbeidet i møter 31. mars, 12. mai og 22. september. Under styrets møte 27. oktober ble forslag til modell for organisering av arbeidet nærmere gjennomgått: Modellen ble drøftet i grunneiermøte 25. oktober Grunneiermøtet besluttet å vurdere utbyggingsform og utrede grunnlaget for å etablere et felles infrastrukturselskap. Grunneiermøtet opprettet et arbeidsfelleskap sammensatt av Evald Storaas Traa - Betong Invest AS, Kjell Rommetveit Straen Brygge AS, Helge Sigve Wiik Strandgaten 15 A Sandnes AS, Øystein Døvik - Nettbuss AS (Jernbaneveien 27 AS) og Erik Tjemsland Sandnes Indre Havn Kf med Odd Arne Vagle Sandnes Indre Havn Kf som sekretær. Arbeidsfellesskapet har hittil hatt 6 møter og drøftet: Mandat Teknisk plan Energisentral Renovasjon avfallssug Ulike modeller for organisering av infrastrukturutbygging Økonomiske analysemodell Aksjonæravtale Refusjonsavtale

3 Utbyggingsavtale Forretningsplan Eiendomsstrukturering Arbeidsfellesskapet er i ferd med å sluttføre arbeidet med forretningsplan, aksjonæravtale, refusjonsavtale og utbyggingsavtale og vil etter avsluttet arbeid oversende dokumentene til behandling blant grunneierne. Arbeidsfellesskapet behandler saken samme dag som styret. Styret underrettes om arbeidsfellesskapets beslutning på styremøtet. Etablering av infrastrukturselskap for opparbeidelse av området havneparken har som utgangspunkt følgende grunnskisse over relasjoner (betalingsstrømmene) mellom de ulike aktørene: Aksjonærer/deltakere i selskapet er hjemmelsinnehaverne til grunneiendommene (grunneierne) innen utbyggingsområdet havneparken. Forholdet mellom aksjonærene blir regulert gjennom særskilt aksjonæravtale (utkast vedlagt). Forholdet mellom grunneierne og infrastrukturselskapet blir regulert gjennom særskilt refusjonsavtale (utkast vedlagt). Forholdet mellom kommunen og infrastrukturselskapet blir ivaretatt gjennom særskilt utbyggingsavtale inkl. administrasjonsavtale/anleggsbidragsavtale(forhandlingsstatus gis i styremøtet). 3. FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Sandnes Infrastrukturselskap AS følger vedlagt. Infrastrukturselskapets formål er:

4 Det er tatt utgangspunkt i følgende eierstruktur for selskapet: Den oppgitte eierstrukturen forutsetter at samtlige grunneiere deltar i selskapet fra stiftelsestidspunktet. Eierstrukturen vil imidlertid kunne endres som følge av hvilke grunneiere som deltar fra etableringstidspunktet og endringer i deltakelsen under prosjektperioden. Det er utarbeidet egen finansieringsplan for infrastrukturselskapet. Selskapet finansieres gjennom innskudd av egenkapital og opptak av lån. Det er lagt til grunn at selskapets aksjonærer skyter inn kr 5 mill ved oppstart av selskapet (2012) og kr 35 mill. ved igangsetting av de første anleggsarbeider: Finansieringsplan Egenkapital Ekstern gjeld IB Dette gir under de gitte forutsetninger grunnlag for å gjennomføre prosjektet med opptak av lån inntil kr 40 mill. men uten innskudd av ytterligere egenkapital.

5 Den økonomiske modellen for selskapets virksomhet er basert på at nåverdien av den estimerte kontantstrømmen fra selskapets drift skal være positiv når neddiskontert med et reelt avkastningskrav før skatt på 10 %. Gitt øvrige forutsetninger lagt til grunn i modellen medfører dette at bidrag per BRA fra grunneierne er satt til kr 2310 (inflasjonsjusteres over tid). Akkumulert over tid gir dette en bankbeholdning ved avsluttet prosjektperiode på kr 146 mill. Årsaken til at beløpet ikke er lik null på dette tidspunktet er følgende. 1) Ved fastsettelse av bidrag fra grunneier per BRA ble er det lagt inn et reelt avkastningskrav før skatt på kontantstrømmen fra drift på 10 % (reelt avkastningskrav). 2) Ved fastsettelse av bidrag fra grunneier per BRA er det også hensyntatt administrasjonskostnadene som bokføres over resultatregnskapet. Ved utgangen av 15 års perioden vil dette ifølge det estimerte budsjettet utgjøre et kreditbeløp på MNOK 132 på eiendelssiden av balansen, dette beløpet vil i henhold til den angitte grunnskissen tilfalle aksjonærene. Hvordan denne problemstillingen regnskapsteknisk løses bør vurderes nærmere, alternativet er å klassifisere beløpet som egenkapital. Summen av dette beløpet på kr 132 mill. og estimert egenkapital ved utgangen av perioden på kr 14 mill (se vedlegg A) utgjør til sammen kr 146 som er budsjettert bankbeholdning ved utgangen av perioden. Dette beløpet skal dekke tilbakebetaling av innskutt egenkapital på MNOK 50, samt gevinst til aksjonærene. Det vises for øvrig til forretningsplanen for en nærmere redegjørelse. 4. AKSJONÆRAVTALE OG VEDTEKTER Forslag til aksjonæravtale er vedlagt. Aksjeselskap (begrenset ansvar) er valgt som selskapsform. Selskapets formål er beskrevet som følger: Å bygge ut felles infrastruktur i henhold til vedtatt områdereguleringsplan, jfr Forretningsplanen Å inngå utbyggingsavtale med Sandnes kommune for etablering av infrastruktur for planområdet. Utkast til utbyggingsavtale er vedlagt som vedlegg 8.1, jfr pkt 8 nedenfor. Endelig utbyggingsavtale skal inngå som del av denne avtale når den er inngått med Sandnes kommune. At det bærende prinsipp for planområdet og selskapets virksomhet skal være likebehandling av utbyggere og grunneiere innenfor planområdet. SIAS vil erverve all nødvendig grunnareal til felles/offentlig infrastruktur. Vederlagsstruktur for slike arealer skal som utgangspunkt baseres på omforent strøkpris etter likebehandlingsprinsippet ovenfor og skal forelegges Sandnes kommune til godkjenning. Offentlige arealer som nevnt som er i kommunalt eie undergis særskilt behandling. At Partene bidrar med slik egenkapital som er nødvendig for Selskapets virksomhet. Selskapet skal ha slik egenkapital og finansiering som er nødvendig ihht kostnadsestimater og tidsmessig plassering/utbyggingstakt med utgangspunkt i vedlagte forretningsplan ( Forretningsplanen ), At Partene innbetaler bidrag til SIAS basert på inngåtte Refusjonsavtaler. Inngåelse av anleggsbidrags- eller administrasjonsavtale med Sandnes kommune for å redusere momsutgiftene. SIAS har som formål å organisere utviklingen av infrastruktur på en kostnadseffektiv og helhetlig måte på grunneiernes vegne og hvor verdiskapningen skal ligge igjen hos grunneierne, som på sin side kun skal betale inn sine forholdsmessige bidrag til infrastrukturen i området.

6 Kun grunneiere innen havneparken kan delta som aksjonærer i selskapet. Hver av grunneierne deltar forholdsmessig med eierandeler som gjenspeiler den enkelte grunneiers antatte utbyggingsbare areal (bruksareal). Foreløpige anslag gir følgende eierfordeling etter bruksareal: Bruksareal (m2) Eierbrøk (%) Sandnes Indre Havn Kf * 51,4 Private eiendomsselskap ** 48,6 Bruksareal innen Havneparken *Inkl. folkebad *IEkskl kvartal NB1 (Tinghuset)og kvartal B/F/K1 (Schancke-Olsen-bygget) Det er videre lagt til grunn at selskapet finansieres med egenkapital, lånekapital og sentrumsbidrag fra Sandnes kommune. Opparbeidelse av ny infrastruktur innen utbyggingsområdet havneparken er foreløpig kalkulert til ca kr. 320 mill. inkl. planlegging, administrasjon, usikkerhet. Aksjonærene er forpliktet til å bidra med nødvendig egenkapital i takt med kapitalbehovet ved gjennomføring av de enkelte utbyggingsetapper. Selskapet vil videre måtte ta opp lån for å finansiere utbyggingsetappene. Tilskudd fra kommunen vil skje ved bidrag fra kommunens fondsavsetning for gjennomføring av sentrumstiltakene ihht kommunedelplan for sentrum tabell 1. Selskapets styre tilrås sammensatt med ekstern styreleder og to styremedlemmer fra hver av partsgrupperingene. Selskapets daglige ledelse er ikke avklart. Sandnes Tomteselskap inngår f. eks. avtale med utbyggingsselskaper som man er medeier i, om ivaretakelse av daglig ledelse. Tilsvarende løsning er innarbeidet i forslag til aksjonæravtale. For øvrig tilrås ikke egne ansatte i selskapet, men innleie av ressurser i form av rådgivere/konsulenter etc. Aksjer i selskapet kan kun selges i tilknytning til eiendomsoverdragelser og da på nærmere definerte vilkår. 5. REFUSJONSAVTALE Selskapet henter sine inntekter fra å levere byggeklare utbyggingsfelt/tomter til grunneierne som tilfredsstiller alle krav i områdereguleringsplanens bestemmelser og kravene fastsatt i teknisk plan for utbyggingsområdet. Det er utarbeidet særskilt refusjonsavtale (vedlagt) mellom infrastrukturselskap og utbyggerne. Det er i aksjonæravtalen fastsatt følgende krav til grunneierne innen utbyggingsområdet: 5. Aksjonæren plikter i henhold til innholdet i nærværende Avtale å yte SIAS refusjon for selskapets kostnader knyttet til etableringen av felles infrastruktur i Planområdet. 6. Aksjonærens refusjonsplikt etter Avtalen forutsettes å fastsettes i henhold til et prinsipp om likebehandling hvoretter prinsippene for beregningen av beløpet skal fastsettes etter tilsvarende fremgangsmåte som for de resterende aksjonærene i SIAS. Det er de samlede kostnader hensyntatt fratrekk for det kommunale bidraget ved opparbeidelse av infrastrukturen som skal legges til grunn for utregning av refusjonsbidraget. Dette er foreløpig beregnet til kr pr m2 bruksareal, men kan bli fortløpende justert avhengig av endringer i anslag for entreprisekostnader, størrelsen på det kommunale sentrumsbidraget, avkastningskrav som innarbeides, inflasjonsjustering mv.

7 Refusjonsbidraget forfaller til betaling seinest ved tidspunktet for innvilgelse av igangsettingstillatelse for det enkelte byggeprosjekt. I tillegg må den enkelte grunneier/utbygger betale inn et omforent sentrumsbidrag til Sandnes kommune som pt utgjør kr 650 og kr 950 pr m2 bruksareal for hhv næringsbyggprosjekter og boligbyggprosjekter. 6. UTBYGGINGSAVTALE Før igangsetting av opparbeidelse av utbyggingsområder krever kommunen at det blir inngått utbyggingsavtale. I utbyggingsavtalen ligger krav om opparbeidelse av området havneparken iht godkjent teknisk plan. Det er nå fremforhandlet utbyggingsavtale mellom kommunen og Arbeidsfellesskapet Havneparken. Det er avklart at infrastrukturselskapet påtar seg å opparbeide all infrastruktur samferdselsanlegg, kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder/uteanlegg innen Havneparken. Det inngås administrasjonsavtale med kommunen hvor kommunen påtar seg å administrerere avtalene med entreprenørene mot en godtgjørelse på 3 %. Dette sikrer infrastrukturselskapet mva-refusjon etter gjeldende regelverk. Kommunen påtar seg videre å dekke kostnadene ved opparbeidelse av de to sentrumsprosjektene som er hjemlet i kommunedelplan for sentrum Omlegging av Elvegata og Havnepromenaden. Kostnadene for begge tiltak er forutsatt dekket av fondet for fellestiltak i sentrum. Det skal inngås egen avtale mellom Sandnes kommune og infrastrukturselskapet om dette. Kostnadene er foreløpig anslått til ca kr 75 mill. Motytelsen fra utbyggerne overfor kommunen ligger i den fremtidige innbetaling av de faste kostnadsbidrag for utbyggingstiltak i sentrum anslått til ca kr 100 mill. ved tilnærmet full utnyttelse av Havneparkens utbyggingspotensiale. 7. SENSITIVITETSANALYSE Det er gjort analyser av utbyggingsprosjektets sårbarhet. Det er for det første analysert konsekvenser av prosjektutsettelser for de privat aktørers byggeprosjekter, mens utbyggingsprosjektene i regi av SIAS pågår for fullt. Dette gir følgende resultat: Opprinnelig modell: Bidrag per BRA kr 2310, ekstern gjeld MNOK 35 1) Utsettelse 1 år øvrige prosjekter: Bidrag per BRA må justeres opp til kr 2410, vil i tillegg være behov for økt ekstern finansiering i perioden (opp mot ca MNOK 45) 2) Utsettelse 2 år øvrige prosjekter: Bidrag per BRA må justeres opp til kr 2500, vil i tillegg være behov for økt ekstern finansiering i perioden (opp mot ca MNOK 65) 3) Utsettelse 3 år øvrige prosjekter: Bidrag per BRA må justeres opp til kr 2600, vil i tillegg være behov for økt ekstern finansiering i perioden (opp mot ca MNOK 70) Dette scenarioet innebærer økt ubalanse mellom utbetalinger fra selskapet og innbetalinger fra grunneierne som følge av byggemodningen av Havneparken skjer som forutsatt, mens grunneiernes gjennomføring av byggeprosjekter blir utsatt som følge av markedssituasjonen, manglende salg, manglende deltakelse i selskapet. Det er således en viktig oppgave for selskapet å tilpasse takten for byggemodning av Havneparken med grunneiernes realisering av byggeprosjekter. 8. OPPSUMMERING Foretaket har forpliktet seg til byggemodning av kvartal A5 gjennom kjøpekontrakten som er inngått. Arbeidsfellesskapet Havneparken behandler forretningsplan, aksjonæravtale og øvrige dokumenter som omhandler etablering av infrastrukturselskapet samme dag som styret. Daglig leder regner med at saken deretter sendes ut til samtlige grunneiere med anmodning om å delta i selskapsetableringen. Det er realistisk å regne med at det vil kunne ta noe tid innen samtlige grunneiere har fått tatt stilling til deltakelse. Daglig leder tilrår at infrastrukturselskapet etableres så snart som praktisk råd etter bystyrets evt. vedtak om å tilføre foretaket tilstrekkelig egenkapital til å

8 kunne delta foreligger. Om det ikke skulle positive vedtak om tilslutning fra de øvrige grunneierne, tilrås likevel at selskapet etableres ensidig av foretaket dog slik at aksjeinnskuddet settes til kr 2,5 mill. og gradvis utvides til kr 5 mill. etter hvert som de øvrige grunneierne måtte slutte seg til. Samtidig settes en frist til 31. august 2012 for å kunne delta på de foreslåtte vilkår. Etter fristens utløp legges til grunn at styret i det nyetablerte selskapet vil måtte vurdere de vilkårene på ny. Forslag til vedtak: Styret tilrår overfor bystyret å godkjenne at: 1) Sandnes Indre Havn Kf deltar i etableringen av Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS ved å tegne seg for sin forholdsmessige andel av innskudd av aksjekapital. Den fremlagte forretningsplanen antas som retningsgivende for selskapets virksomhet; eller 2) Sandnes Indre Havn Kf etablerer Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS ved å skyte inn kr 2,5 mill. i aksjekapital. Den fremlagte forretningsplanen antas som retningsgivende for selskapets virksomhet; 3) Øvrige grunneiere forutsettes å delta i selskapet ved å skyte inn en forholdsmessig andel av aksjekapitalen med utgangspunkt i et samlet kapitalbehov ved oppstart på kr 5 mill. Det settes frist for bekreftelse av deltakelse til 31. august ) Aksjonæravtale, vedtekter og styresammensetning tilpasses deltakelsen fra grunneierne med utgangspunkt i bruksareal. 5) Styret i foretaket gis fullmakt til å vedta mindre vesentlige endringer i aksjonæravtale, vedtekter og/eller forretningsplan. Vedlegg: Forretningsplan Aksjonæravtale Refusjonsavtale Utbyggingsavtale (foreligger ikke ferdig utskrevet) Stiftelsesdokument Styreinstruks

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Kopi til. Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal. 977 03 515 Erik Tjemsland N110208/ET 21.08.2009

Kopi til. Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal. 977 03 515 Erik Tjemsland N110208/ET 21.08.2009 Bystyret 08.09.09 sak 88/09 vedlegg Til Sandnes bystyre Forus Næringspark - styret Kopi til Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal 977 03 515 Erik Tjemsland Referanse Dato N110208/ET 21.08.2009

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Direktøren Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: Jan Steffensen Saksnr.: 2014/1910 Dato: 05.06.2015 Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Brev fra Vestvågøy

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer