ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL"

Transkript

1 ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «INNKOMNE SAKER» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL

2 INNKOMNE SAKER Forslag fra styret i Alta IF Fotball SAK 1 - Allianseidrettslag Allianseidrettlagsmodellen har i vært drøftet i klubben i flere år. Den åpenbare motivasjonen for å gå fra en fleridrettslagsmodell til en allianseidrettslagsmodell har vært ønsket om at de lagene (særidrettene) som er i en økonomisk utfordrende situasjon ikke skal utgjøre en risiko for de andre lagene. Dette behovet har oppstått som et resultat av mangelfull økonomisk styring over lang tid, særlig innenfor fotball, men håndball har også opplevd økonomisk vanskelige situasjoner. Etablering av allianseidrettslagsmodellen er en svært ressurskrevende prosess, samt at den nye organisatoriske modellen krever etablering av nye styrer i de særidrettene som går ut som selvstendige lag. Det har vært utfordringer knyttet til tillitsvalgtrekruttering og det antas at det vil være utfordrende å rekruttere nye styrer hvor det stilles store krav til økonomistyring. Det bør diskuteres om allianseidrettslagsmodellen er den beste måten å sikre god økonomistyring på nå og om nåværende fleridrettslagsmodell bør videreføres ennå i noen år til økonomien er solid. Forslag til vedtak: 1) Årsmøtet i Alta IF Fotball ber årsmøtet i Alta IF om å søke Norges Idrettsforbund om etablering av allianseidrettslag. Det nystiftede allianseidrettslaget omfatter hele Alta IF Fotball. 2) Om årsmøtet i Alta IF ikke ønsker å stifte et allianseidrettslag som omfatter hele Alta IF Fotball, anbefaler årsmøtet i Alta IF Fotball at nåværende breddeidrettslagsmodell beholdes. 3) Årsmøtet i Alta IF Fotball anbefaler Årsmøtet i Alta IF å etablere ett utvalg for å følge opp forutsetninger lagt til grunn for kommunestyrets vedtak i sak PS 11/13. Utvalget skal sikre god kommunikasjon mellom Alta IF og Alta kommune slik at forutsetningene for kommunestyrets vedtak i sak 11/13 kan følges opp på best mulig måte. Utvalget bør bestå av 3 medlemmer. Her foreslås 1 medlem utnevnt av Alta kommune, 1 medlem valgt av Hovedstyret i Alta IF og ett medlem valgt av Årsmøtet i Alta IF Fotball. Bakgrunnsdokumenter: Notat fra Knut Krane til formannskapet i Alta kommune av 30. januar 2014 (Vedlegg 1) Notat fra Alta IF Fotball analyse, fordeler og ulemper ved ulike allianseidrettslagsmodeller (vedlegg 2) 2

3 SAK 2 Delegert myndighet; valg av delagt til kretsting Forslag til vedtak Årsmøte i Alta IF Fotball delegerer myndighet til styret i Alta IF Fotball til å utpeke delegater til deltakelse på Kretsting i fotball i februar

4 Innsendt spørsmål fra Nils Eirik Toft «Styret må redegjøre for avtalemessige forhold mellom hovedstyret og fotballgruppa vedr. leie av Alta Idrettspark. Dersom det foreligger en skriftlig avtale bør det kort refereres på innhold. Det samme gjelder dersom det er inngått muntlig avtale. Dersom det ikke foreligger en avtale må styret redegjøre for om arbeid for å få på plass en slik avtale planlegges igangsatt». Svar: Avklaring av de formelle leieforholdene mellom Alta IF Fotball og Alta IF har vært etterspurt på flere hovedstyremøter. Hovedstyret har avventet å ta saken opp til behandling i påvente av et vedtak om fordeling av fellesutgifter mellom alle gruppene i Alta IF. Alta IF Fotball har i budsjettet for 2014 budsjettert med kr i en post kalt felleskostnader/husleie i påvente av avklaring fra hovedstyret i forhold til saken om fellesutgifter. Et eventuelt vedtak om allianseidrettslagsmodell vil også medføre at eierskap, eventuelt leie av Alta Idrettspark, må avklares som en del av søknadsprosessen for allianseidrettslag, og det vil bli avklart på hovedstyrets årsmøte 11. mars. Styret i fotballgruppa ønsker en formell og detaljert leieavtale om Alta Idrettspark der det fremkommer ansvarsfordeling og kostnadsfordeling vedrørende lokaler og anlegg på idrettsparken, og mener at i påvente av en eventuell realisering av allianseidrettslag må en slik avtale komme på plass så snart som mulig. Styret vil fortsette dialogen med hovedstyret for å få en slik avtale på plass, men må understreke at det er hovedstyret og eventuelt dets årsmøte som må fatte vedtak om en slik avtale. 4

5 5

6 Vedlegg nr 1. sak 1 Allianseidrettslag Analyse av allianseidrettslag ulike modeller: 1. Full allianse-modell Alta IF Allianseidrettslag Fotball Håndball Ski Hopp/kombinert Friidrett Volleyball Boccia Jfr. notat fra Finnmark Idrettskrets v/trond Østgård påpekes det at det kun er grupper som utgjør en økonomisk risiko som kan skilles ut som egne selvstendige enheter. Det er derfor ikke mulig å gjennomføre en full alliansemodell for Alta IF. Modellen presenteres likevel, fordi det synliggjør fordeler og ulemper som også er relevante for de andre modellene. Fordeler ved full alliansemodell: Hvert lag er økonomisk uavhengig av hverandre. De er selvstendige organisatoriske enheter som styrer økonomien gjennom årsmøtene i det enkelte lag. Om lag sliter økonomisk har det ingen konsekvenser for de andre gruppene. Alle gruppene har samme relasjon til hovedlaget. Lik organisasjonsstruktur. Lagene inngår samarbeidsavtaler hver for seg. Det er for så vidt en praksis som allerede er etablert i Alta IF i dag. Strammere økonomisk styring og bedre kontroll for det enkelte laget. Ingen sammenblanding av økonomi mellom lagene eller mellom lag og hovedlag. Tydelig økonomisk ansvar for det enkelte laget. Større handlingsrom for utvikling og avgjørende myndighet til lagets årsmøte Det enkelte lag kan søke offentlig støtte. I de tilfellene hvor hovedlaget søker offentlige midler må det foreligge en avtalt fordelingsnøkkel mellom lagene. Selvstendige organisasjonsnummer og tilgang til grasrotandel til lagene. Hovedlaget vil i større grad kunne jobbe med overordnede målsettinger i forhold til omdømmebygging, rekruttering, helsefremmende arbeid, tilrettelegging. Enklere å tiltrekke seg samarbeidspartnere som er interessert i enkelte idretter. Ulemper Manglende økonomisk sikkerhetsnett. Ikke overføring av ressurser mellom lag som går økonomisk bra og lag som går økonomisk dårlig. Alta IF som samlende symbol for befolkningen kan reduseres. Medlemmer og støttespilleres fokus blir rettet mot det enkelte laget (særidretten). Alta IF som inngangsportal til idrett generelt kan bli redusert. 6

7 Kommunikasjon og samarbeid mellom de forskjellige idrettene kan bli redusert. Flere administrative oppgaver på det enkelte lag og behov for sterkere tillitsvalgt apparat. Ingen overordnet kontroll av det enkelte lags økonomi. Hovedstyrets årsmøte står ikke over lagenes årsmøter. Større konkurranse om eksterne ressurser lagene i mellom. Medlemsskapsavgift både i særidrettslaget og i hovedlaget. 2. Allianseidrettslag med to utskilte grupper Alta IF allianseidrettslag; ski, hopp/kombinert, friidrett, volleyball, boccia Fotball Håndball Lovgrunnlag: reguleres som fullt allianseidrettslag. Fordeler ved å skille ut fotball og håndball som selvstendige lag: Fotball og håndballs økonomiske satsing påvirker ikke hovedlaget Hovedlaget har det overordnede økonomiske ansvaret for de gjenværende lagene Mindre konflikt om ressursbruk i hovedlaget Hovedlaget og dets avdelinger har ikke behov for økte administrative ressurser Fotball og håndball har allerede egne administrasjoner Hovedlaget må ikke innrapportere til Fotballforbund og Håndballforbund i forbindelse med seriespill i høyre divisjoner Det blir mer fokus på de mindre lagenes behov i hovedlaget. Flere ressurser kan brukes til de mindre lagene. Mulighet for større grad av samhandling og samarbeid de mindre lagene i mellom Ulemper ved allianseidrettslag hvor fotball og håndball er utskilt: Fotball og håndball for en annen organisatorisk tilknytning til hovedlaget enn de gjenværende lagene Fotball og håndball mister det økonomiske sikkerhetsnettet som de har i dag Ikke sikkert at fotball innfrir egenkapitalkravene til å få lisens. Eiendomsrett og bruksrett til Alta idrettspark må avklares. Egen avtale må utarbeides Alta IF mister verdi som merkevare Fotball og håndball kan bli svært dominerende i det offentlige rom 7

8 3. Utskillelse av fotball i to lag (topp og bredde) og håndball (ett eller to lag) Alta IF allianseidrettslag; ski, hopp/kombinert, friidrett, volleyball, boccia Fotball to lag Håndball? Fordeler ved å skille ut fotball og håndball i topplag og breddelag: Toppfotball og topphåndball skilles fra breddelagene ingen økonomisk risiko om toppsatsingen ikke går bra økonomisk Toppfotball og topphåndball styres uavhengig av breddeidretten Større fokus både på elite og på bredde Enklere å videreføre den jobben som er gjennomført med å skape en råd tråd i satsingen i fotballgruppa fra myggspillere til seniorspillere Kan videreføre jobben fotballgruppa har gjort med utvikling av strategiske dokumenter som; merkevareplattform, personalhåndbok, sportsplan, etc Ulemper: I strid med fotball og håndballs målsettinger om å utvikle egne spillere fra de starter i aldersbestemte lag til de kan gi inn i topplagene Mindre fokus på å utvikle sportslige ferdigheter over lang tid (fra aldersbestemt til elite) Enklere for topplagene å kjøpe spillere utenfra Yngre spillere kan ikke spille for a-laget da de er to forskjellige klubber Mindre motivasjon for ungdomsspillere Tydelige skiller mellom trenerressurser og kompetanse i topplagene i forhold til breddelagene Breddefotballen får ikke tilgang på samme trenerkompetanse og øvrige administrative ressurser som i dag Redusert sportslig utvikling for breddeidretten Større konkurranse mellom topplagene og breddelagene om samarbeidsavtaler og sponsorer Behov for mer administrative ressurser (må være både i topplagene og i breddelagene) Mindre samhold større avstand mellom eliten og bredden Lokalisering av klubbene hele fotballgruppa bør ha kontorsted på samme plass. Dette kan være vanskeligere å gjennomføre dersom man er to klubber der man ikke har «forpliktelser» overfor hverandre 8

9 4. Beholde nåværende organisasjonsmodell Alta IF som fleridrettslag: Allianseidrettlagsmodellen har i vært drøftet i klubben i flere år. Den åpenbare motivasjonen for å gå fra en fleridrettslagsmodell til en allianseidrettslagsmodell har vært ønsket om at de lagene (særidrettene) som er i en økonomisk utfordrende situasjon ikke skal utgjøre en risiko for de andre lagene. Dette behovet har oppstått som et resultat av mangelfull økonomisk styring over lang tid, særlig innenfor fotball, men håndball har også opplevd økonomisk vanskelige situasjoner. Idretten i Norge er basert på medlemsdemokrati og frivillighet. Styrene består av tillitsvalgte som ikke nødvendigvis har erfaring eller kompetanse i forhold til økonomistyring. De sportslige målsettingene har overskygget behovet for stram økonomistyring og ført til at særlig fotball økte gjelden fra år til år. Dette er forhold som allianseidrettlagsmodellen ikke vil kunne løse. Det skal være årsmøtevalgte styrer som styrer lagene og det kan ikke garanteres for framtida at kommende styrer vil evne å drive økonomisk bærekraftig. Allianseidrettslagsmodellen fjerner det kollektive ansvaret som er i dagens fleridrettslagsmodell, men uten at det reduserer utfordringene ved god økonomistyring for det enkelte laget. Alta IF har etter gjeldssaneringsavtalene kvittet seg med gjeld og har en positiv økonomisk utvikling. Sittende hovedstyre og fotballstyre har et tydelig fokus på stram økonomistyring og er tydelig på at sportslige satsinger skjer innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Nåværende modell sikrer at budsjett og regnskap gjennomgås på to styringsnivåer både i den enkelte særidrettens styre og i hovedstyret. Dette utgjør en sikkerhet som forsvinner i allianseidrettslagsmodellen. Det har ennå ikke gått ett år siden gjeldssaneringen ble gjennomført og selv om økonomien er stabilisert og budsjettarbeidet er gjennomført vil en omorganisering medføre økt risiko knyttet til økonomistyring fordi det medfører at totalansvaret overføres til nye styrer i de nye lagene. Det vil si at de strategiene som er lagt for økonomistyring kan endres av nye styrer og det kan ikke gis noen garantier for at strategiene følges opp. Det vil være opp til det nye styret og kommende årsmøter. Etablering av allianseidrettslagsmodellen er en svært ressurskrevende prosess, samt at den nye organisatoriske modellen krever etablering av nye styrer i de særidrettene som går ut som selvstendige lag. Det har vært utfordringer knyttet til tillitsvalgtrekruttering og det antas at det vil være utfordrende å rekruttere nye styrer hvor det stilles store krav til økonomistyring. Det bør diskuteres om allianseidrettslagsmodellen er den beste måten å sikre god økonomistyring på nå og om nåværende fleridrettslagsmodell bør videreføres ennå i noen år til økonomien er solid. 9

10 Vedlegg nr 2. sak 1 Allianseidrettslag Orientering til Formannskapet i Alta Kommune 30.januar 2014 v/ Knut Krane Alta IF Hovedstyret Alta IF omdanning til allianseidrettslag Sist rev BAKGRUNN ALLIANSEIDRETTSLAG Omdanning av Alta IF fra allmennidrettslag til allianseidrettslag startet sannsynligvis i 2005/2005. I foreningens årsmøte sak 3 «Regnskap 2005» heter det bl.a.: «Hovedstyret vil utarbeide og levere innstilling på å skille ut fotball som allianseidrettslag til neste årsmøte.» Det vises i denne sammenheng til vedtak i hovedstyret sak 25/06 hvor det heter; «Karl Ivar refererte til tidligere årsmøtevedtak om at allianseidrettslag må utredes. Fotballgruppa har vært gjennom denne prosessen, og ønsker å prøve å skille toppidretten fra breddefotballen. I første omgang vil en prøve ut separate budsjetter.» I hovedstyremøte sak 10/07 «Allianseidrettslag» ble det gjort slikt vedtak; «Fotballgruppa var oppfordret og har gjennomført en vurdering vedr. dette. De har ikke økonomisk ryggrad til å gjøre dette pr. d.d. Har for stor gjeld både til kreditorer og til hovedstyret. Ingen andre grupper har ytret ønske om dette.» Videre vises til vedtak i hovedstyret sak 53/07 «Omstrukturering Alta IF som allianseidrettslag; «Innledende orientering fra Karl Ivar Kristensen, innspill fra Gunnar Harila, Reidar Lille, Ann Kjellmann Pedersen, Torbjørn S. Holm og Trond E. Uglebakken. Enighet om at det bør utredes retningslinjer, som bl.a. hensyntar hva som skjer med eiendommer, eiendeler og øvrige aktiva. Det bør også utredes om muligheten for å skille ut kun A-laget som egen enhet. Det ble oppnevnt følgende utvalg; Gunnar Harila, Karl Ivar Kristensen og Bengt Ivar Svendsen.» I forbindelse med årsmøte 2008 sak 3 «Regnskap» står følgende kommentar; «Spørsmål fra Ole Simonsen vedr. skille ut toppfotball, medførte en kort orientering vedr. allianseidrettslag og problematikken rundt fotballgruppas gjeldsbyrde». 10

11 Fotballgruppa leverte en utredning i 2008 (vedlegg 1). Utredningen hadde følgende forslag til vedtak; 1. Alta IF omorganiseres til et allianseidrettslag. 2. Alta IF vedtar NIF sin basislovnorm for allianseidrettslag samt for idrettslag som organiseres av et allianseidrettslag som gjeldende for Alta IF. 3. Nåværende fotballgruppe omdannes til et eget særidrettslag under Alta IF med foretaksnummer i foretaksregisteret og navnet Alta IF Fotball. 4. De andre gruppene i Alta IF (Boccia, Friidrett, Handball, Kombinert og hopp, Ski og Volleyball) gis anledning til å danne særidrettslag under Alta IF dersom deres årsmøter ber om det. 5. De særidrettsgruppene som ikke ønsker å være egne lag fortsetter som grupper under hovedstyret som i dag. 6. De ulike særidrettslagene søker om å få overført lisensene til seg. 7. De enkelte særidrettslag er ansvarlig for bygging og drift av sine anlegg og arealer som benyttes til idrett. 8. De nåværende idrettsanleggene og de arealene som benyttes overdras vederlagsfritt til de særidrettene som benytter dem i dag. 9. Kontorarealene eies og driftes av hovedstyret, særidrettslagene betaler leie til hovedstyret for de kontorfasilitetene de benytter. 10. Alle økonomiske mellomværende mellom gruppene som ønsker å danne særidrettslag og hovedstyret skal være oppgjort innen utgangen av Omorganiseringen gjelder fra den dato idrettsstyret har godkjent den. I hovedstyrets møte ble det protokollert følgende; «Uttalelser; Boccia fotball og håndball bør skille topp og bredde. Bredden, samt de andre gruppene blir under hovedstyret Hopp/kombinert ingen motforestillinger, ser ingen endring for dem Volleyball ønsker at fotballgruppa skal stå ansvarlig for egen økonomi, og er positiv til fotballgruppas forslag. Fotball økonomiske hensyn. Muligheten for å drifte toppidretten. Alta IF skal fortsatt bestå som et fleridrettslag. Styret innstiller på at dette avgjøres på ordinært årsmøte i mars 2009, hvor årsmøtet skal avgjøre om fotball evt. handball får skille seg ut. Styret godkjenner fotballgruppas forslag. 11

12 Innstillingen ble fulgt opp med vedtak på lagets årsmøte (sak 6 (13/09) «Omorganisering av Alta IF til allianseidrettslag». Det ble her gjort følgende enstemmige vedtak; «1. Alta IF vedtar å omorganisere klubben til allianseidrettslag. 2. Årsmøtet godkjenner at fotballgruppa opptas som egen juridisk og organisatorisk enhet under Alta IF. Navnet blir Alta IF Fotball. Det kreves at den økonomiske gjelda og andre heftelser ovenfor hovedstyret er gjort opp. Overdragelse av anleggene på idrettsparken, samt kompensasjon for arbeid og utgifter i forbindelse med ny kamparena skal avklares. Det skal videre avklares eventuelle eierandeler i fremtidige anlegg.» Videre ble det i sak 7 (14/09) «Vedtektsendring» fattet følgende enstemmige vedtak; «Ved omorganisering til allianseidrettslag kreves det endring i idrettslagets vedtekter. Nødvendige endringer fremkommer i «Basislovnorm for allianseidrettslag». Paragrafene som medfører endring i forhold til Alta IFs eksisterende vedtekter er 5 som regulerer stemmerett og valgbarhet, og 12 som regulerer årsmøtets oppgaver. I tillegg må inntas ny 17 som regulerer forholdet til de idrettslag som allianseidrettslaget organiserer.» Vedtak; «Alta IFs vedtekter endres som følge av 5, 12 og 17 i «Basislovnorm for allianseidrettslag.» Etter det en kan finne ut ble ikke vedtektsendringene konkretisert og vedtakene er ikke oversendt Norges Idrettsforbund for godkjenning. Når det gjelder handballgruppen har en funnet følgende. I sakspapirene fra årsmøte 2010 sak 6 «Alta IF Handball som allianseidrettslag» står det; «Styret orienterte om allianseidrettslag på årsmøtet. Kriteriene for å kunne søke til håndballforbundet og til hovedstyret er at laget har en sunn økonomi og positiv likviditet. Styrets forslag til vedtak; «Årsmøtet i Alta IF Handball vedtar at Alta IF Handball v/styret får fullmakt fra årsmøtet til å søke om at Alta IF Handball blir registrert og omgjort til allianseidrettslag under Alta IF som hovedlag. Styrets forslag vedtatt.» I protokollene fra årsmøtet til Alta IF Hovedstyret for 2010, 2011 og 2012 er etablering av allianseidrettslag ikke på sakskartet. 12

13 Idrettsstyret vedtok i 2011 en rekke lovendringer av betydning for alle landets idrettslag også knyttet til allianseidrettslagsmodellen. I handballgruppas årsmøte sak 9 «Organisasjonsplan» heter det bl.a.; «Styret i Alta IF Handballgruppa vil jobbe aktivt for å realisere vedtaket om at gruppa blir et allianseidrettslag. I protokollen fra hovedstyrets årsmøte 2013 er det behandlet en sak som vedrører allianseidrettslaget. I sak 6 (17/13) Vedtektsendringer ble det fattet enstemmig vedtak med forutgående forklaring; «På idrettstinget i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringer som har betydning for landets idrettslag. Det er utarbeidet en ny lovnorm som inneholder et minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Idrettslaget må derfor vedta nye lovendringer som er i samsvar med den nye lovnormen på årsmøtet De reviderte vedtektene for Alta IF som er utarbeidet etter ny lovnorm fra idrettsforbundet ble behandlet og godkjent av hovedstyret i møte Enstemmig vedtak; «De reviderte vedtektene for Alta IF godkjennes og fastsettes som foreningens gjeldende vedtekter.» (vedlegg 2). Videre ble det i samme årsmøte fattet slikt vedtak i sak 9 (20/13); Handballgruppas årsmøte i 2011 vedtok at gruppa ønsket å bli allianseidrettslag. Enstemmig vedtak; «Årsmøtet godkjenner handballgruppens ønske om etablering av allianseidrettslag under Alta IF.» Etter dette har det nye styret oversendt alle aktuelle dokumenter i sak en til Finnmark Idrettskrets for å få en vurdering. Tilbakemeldingen derfra var at lov fra Alta IF ikke kan godkjennes da den ikke er i samsvar med NIF s lov for idrettslag, årsmøtevedtaket for 2013 ikke kan godkjennes og at Finnmark idrettskrets/nif ikke har mottatt søknad fra Alta IF om omorganisering. ETABLERING AV AKSJESELSKAP I hovedstyrets årsmøte sak 5 «Nye Alta Stadion» ble det fattet slikt vedtak; «Leder orienterte om arbeidet med ny stadion så langt, samt hvor saken står pr. dato. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet å gi styret i Alta IF fullmakt til dannelse av aksjeselskapet Alta IF Eiendom AS. Eksisterende anlegg som klubben eier holdes utenfor selskapet.» 13

14 Dette selskapet ble registrert under navnet Nordlys Stadion AS med Alta IF som eneeier. Aksjekapital var NOK ,- og formål; «Erverve nødvendig eiendom til ny fotballstadion» Dette selskapet ble i 2010 ( ) endret til «Alta IF Holding AS» med samme aksjekapital, men med formål; «Fremme sportslig utvikling av elitesatsingen i Alta IF og lønnsom drift av selskapet gjennom å kjøpe de økonomiske rettigheter til kontrakter med fotballspillere, å inneha slike rettigheter og forvalte disse for videresalg til norsk eller utenlandsk klubb. Selskapets formål er videre å kommersielt utvikle og utnytte Alta IFs markedsrettigheter knyttet til elitesatsingen, å forvalte disse for videre salg i markedet, samt det som for øvrig står i forbindelse hermed.» Dette selskapet satte i 2010 i gang en emisjonsprosess hvor aksjekapitalen var planlagt forhøyet til minimum NOK og maksimum NOK Denne emisjonen var tilnærmet mislykket ved at det kun ble tegnet ca. NOK i ny kapital. I denne perioden var det også på tale med etablering av Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS under Alta IF Holding AS og utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Alta IF og Alta IF Holding AS. Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS ble ikke realisert. I årsmøte 2013 sak 7 (18/13) «Organisasjon» pkt. 7.1 «Godkjenning av etablering av Alta IF Fotball AS» ble protokollert følgende; «Hovedstyret behandlet og godkjente i møte opprettelse av Alta IF Holding AS samt navneendring til Alta IF Fotball AS. Enstemmig vedtak; «Etableringen av Alta IF Fotball AS godkjennes.» Det er ikke funnet flere årsmøtevedtak vedrørende etablering av aksjeselskap enn nevnt ovenfor. Det nye styret har i løpet av 2013 satt inn nytt styre og endret formålet til selskapet. Det nye formålet lyder; «Fremme en økonomisk bærekraftig utvikling av elitefotballsatsingen i Alta IF gjennom å forvalte de økonomiske rettigheter og forpliktelser knyttet til spillere og marked. Selskapet har et ikke økonomisk formål og kan ikke betale utbytte.» Selskapet har inngått avtale med eller betalt tilbake tegnet kapital ved overnevnte emisjon og eies i dag av Alta IF alene. I forbindelse med gjeldsnedskriving og etablering av allianseidrettslag har det kommet frem at spillere og trenere ikke kan være ansatt i et AS, jfr. forbundsstyrets (NFF) bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap (vedlegg 7). 14

15 GJELDSSANERING I forbindelse med klubbens (les A-lag herrer) økonomiske problemer høst-12/vår-13 fikk man med velvillig bistand fra Alta kommune til en gjeldssanering. I denne forbindelse ga Alta kommune Alta IF tilskudd/garanti for lån. Kommunestyrets vedtak (sak 11/ ) gir føringer for klubbens videre organisering; «For å unngå en konkurs/avvikling av Alta IF, bevilger kommunestyret et tilskudd på 1 mill.kr., samt gir kommunal garanti for et lån på inntil 2 mill.kr. Garantiens løpetid er 5 år. Alta IF tar opp lånet i lokal bank, og tilbakebetales av idrettslaget over 5 år. Tilskuddet til Alta kommune finansieres fra bufferfondet. Det stilles følgende forutsetninger for kommunalt tilskudd og garanti på lån; 1. Toppfotballen skilles ut i et eget aksjeselskap, og selskapets aksjekapital forutsettes finansiert med friske (ikke kommunale) eksterne midler. Styret i aksjeselskapet skal sørge for at virksomheten er selvfinansierende. 2. Fotballgruppas kreditorer bidrar med minst 2 mill.kr. i gjeldssanering som ikke skal belaste idrettslaget videre. 3. Eventuelt øvrig kapitalbehov må dekkes av Alta IF selv eller andre eksterne kilder utenom kommunen. 4. Gjelden skal ikke belaste breddeidretten. Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne nærmere detaljer i en endelig løsning innenfor den økonomiske rammen som er stilt til disposisjon.» SAMMENDRAG/VIDERE ARBEID Styret i Alta IF legger følgende til grunn i det videre arbeid med sikte på å få gyldige vedtak på førstkommende årsmøte; a) For å sikre at breddeidretten ikke blir skadelidende som følge av satsing på toppidrett, er etablering av Alta IF som allianseidrettslag pt. eneste vei å gå siden spillere/trenere ikke kan være ansatt i et AS. b) Alta IF har årsmøtevedtak på etablering av allianseidrettslag med følgende særidrettslag Alta IF Fotball og Alta IF Handball. Disse vil da fortsatt være en del av klubben, men være egne juridiske og økonomiske enheter. c) Det er påpekt fra skigruppa at NSF har registrert ski, hopp og kombinert som en gruppe. Dette må korrigeres. Følgende idretter vil da være igjen under allianseidrettslaget; boccia, volleyball, friidrett, hopp/kombinert og ski. Dersom innebandy er registrert i vedkommende forbund, skal dette utgå. d) Aktivering av særidrettslagene skjer etter godkjenning fra NIF og iht. tidspunkt/krav fra særforbundene. e) Dersom Alta Arena blir en realitet, kan Alta IF Fotball AS bli et redskap i forbindelse dette (bygge/eie). Hvis ikke, avvikles selskapet. 15

16 KRAV TIL OG KONSEKVENSER AV ETABLERING AV ALLIANSEIDRETTSLAG Det er avholdt møte med idrettskretsen ( ) hvor krav til etablering og saksgang ved etablering av allianseidrettslag ble diskutert (vedlegg 3). Noen konsekvenser av en slik etablering fremkommer også av vedlegg 4 utarbeidet av Norges fotballforbund. Det vises også til «Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite» 10-7 (vedlegg 4) og Basislovnorm for idrettslag og idrettslagsallianse (vedlegg 5 og 6). For spill i de 2 høyeste divisjonene i herrefotball og øverste divisjon i damefotball er det krav om klubblisens fra NFF (vedlegg 7). Styret opplever at det i hovedsak er 4 spørsmål (utenom en rekke formalitetskrav) som må drøftes/vurderes; 1. Hvilke deler av fotballgruppa skal skilles ut? Fotballgruppa består i dag av fotball, barn og unge (breddeidrett) samt Altaturneringen. Overskudd fra sistnevnte er ment å finansiere barn og unge. Toppfotball må for å følge opp krav og vedtak skilles ut som egen enhet. Da det ikke er lov å spille for mer enn en klubb i sesongen uten å melde overgang, innebærer dette nok at 1. og 2. lag herrer, junior herrer, 1. og evt. 2 lag damer samt evt. junior damer bør inngå i dette særidrettslaget. Tidligere var det kun lov å etablere ett idrettslag innen en særidrett. Norges idrettsforbund har nylig åpnet adgang for to lag. Dette innebærer i teorien at breddeidrett (Alta IF Breddeidrett fotball) kan bli eget særidrettslag innen idrettsalliansen med eller uten Altaturneringen. Styreleder er ikke spesielt lysten på dette, men vil avvente fotballgruppens behandling. 2. Kan kravene til klubblisens (NFF) oppfylles? Det vanskeligste kravet i denne sammenheng er kravet om at klubbens egenkapital skal være positiv ved etablering og rapportering (31.12 og 30.06). For toppidrettens del vil dette ikke være mulig dersom lånet opptatt i Sparebank1 Nord-Norge i forbindelse med gjeldssaneringen skal følge Alta IF Fotball. Her ser styret det som den eneste muligheten at hovedlaget står som låntaker, men at Alta IF Fotball betaler alle kostnader og at dette inntas i avtale mellom lagene. Dette er nok i strid med kommunestyrets vedtak og må nok forelegges kommunen. 16

17 3. Hvilke deler av handballgruppa skal skilles ut? Her gjelder i og for seg samme spørsmålsstilling som for fotball, men en avklaring nå kan synes vanskelig siden styret i handballgruppa er redusert og neppe blir reelt beslutningsdyktig før tidligst i forbindelse med kommende årsmøte. For øvrig gjelder samme argumentasjon her som for fotball med hensyn til å skjerme breddeidretten fra satsing på toppidrett. Hovedstyrets leder er meget usikker på om det er riktig å skille ut handball i en slik situasjon. Det bør avklares om det er mulig å få godkjenning for etablering av særidrettslaget Alta Handball Elite, men utsette iverksettelsen til et senere tidspunkt. 4. Anlegg, eiendeler og gjeld Alta IF har iverksatt utarbeidelse av en anleggsplan som vil være ferdig innen relativ kort tid. Anlegg knytter seg i all hovedsak til Alta Idrettspark og hoppbakkene på Sandfallet. Det er styrets oppfatning at disse anleggene fortsatt skal være i hovedlaget eie, og at gruppene/særidrettslagene skal betale leie eller evt. drive/vedlikeholde disse. Med hensyn til eiendeler er dette i hovedsak kontorutstyr og materiell, premiesamling samt andel i Finnmarkshallens driftsselskap og Alta IF Fotball AS. Dette forblir også i hovedlaget. Lagets gjeld omfatter lån med garanti fra Alta kommune (opprinnelig 2 mill.kr.) og en restgjeld på ca 0,14 mill.kr. (etter gjeldssanering) i samme bank. Det vises til ovenstående pkt. 2 og antas at disse fortsatt står i hovedstyrets navn, men betjenes av hhv. toppfotball og barn og unge/altaturneringen. I tillegg har man en leverandørgjeld knyttet til 7er banen som forventes dekket av kommunalt tilskudd og spillemidler. Evt. restbeløp dekkes over Altaturneringen. SLUTTKOMMENTAR Styret arbeider iht. tidligere vedtak og føringer bl.a. fra Alta kommune, men vil bemerke følgende. Allianseidrettlagsmodellen har i vært drøftet i klubben i flere år. Den åpenbare motivasjonen for å gå fra en fleridrettslagsmodell til en allianseidrettslagsmodell har vært ønsket om at de lagene (særidrettene) som er i en økonomisk utfordrende situasjon ikke skal utgjøre en risiko for de andre lagene. Dette behovet har oppstått som et resultat av mangelfull økonomisk styring over lang tid, særlig innenfor fotball, men håndball har også opplevd økonomisk vanskelige situasjoner. 17

18 Idretten i Norge er basert på medlemsdemokrati og frivillighet. Styrene består av tillitsvalgte som ikke nødvendigvis har erfaring eller kompetanse i forhold til økonomistyring. De sportslige målsettingene har overskygget behovet for stram økonomistyring og ført til at særlig fotball økte gjelden fra år til år. Dette er forhold som allianseidrettlagsmodellen ikke vil kunne løse. Det skal være årsmøtevalgte styrer som styrer lagene og det kan ikke garanteres for framtida at kommende styrer vil evne å drive økonomisk bærekraftig. Allianseidrettslagsmodellen fjerner det kollektive ansvaret som er i dagens fleridrettslagsmodell, men uten at det reduserer utfordringene ved god økonomistyring for det enkelte laget. Alta IF har etter gjeldssaneringsavtalene kvittet seg med gjeld og har en positiv økonomisk utvikling. Sittende hovedstyre og fotballstyre har et tydelig fokus på stram økonomistyring og er tydelig på at sportslige satsinger skjer innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Nåværende modell sikrer at budsjett og regnskap gjennomgås på to styringsnivåer både i den enkelte særidrettens styre og i hovedstyret. Dette utgjør en sikkerhet som forsvinner i allianseidrettslagsmodellen. Det har ennå ikke gått ett år siden gjeldssaneringen ble gjennomført og selv om økonomien er stabilisert og budsjettarbeidet er gjennomført vil en omorganisering medføre økt risiko knyttet til økonomistyring fordi det medfører at totalansvaret overføres til nye styrer i de nye lagene. Det vil si at de strategiene som er lagt for økonomistyring kan endres av nye styrer og det kan ikke gis noen garantier for at strategiene følges opp. Det vil være opp til det nye styret og kommende årsmøter. Etablering av allianseidrettslagsmodellen er en svært ressurskrevende prosess, samt at den nye organisatoriske modellen krever etablering av nye styrer i de særidrettene som går ut som selvstendige lag. Det har vært utfordringer knyttet til tillitsvalgtrekruttering og det antas at det vil være utfordrende å rekruttere nye styrer hvor det stilles store krav til økonomistyring. Det bør diskuteres om allianseidrettslagsmodellen er den beste måten å sikre god økonomistyring på nå og om nåværende fleridrettslagsmodell bør videreføres ennå i noen år til økonomien er solid. 18

Arbeidsgruppa har så vært i kontakt med Vest-Agder Idrettskrets og fått hjelp av organisasjonssjef Terje Larsen med arbeidet videre.

Arbeidsgruppa har så vært i kontakt med Vest-Agder Idrettskrets og fått hjelp av organisasjonssjef Terje Larsen med arbeidet videre. NY ORGANISASJONSFORM I FK DONN På Årsmøtet 2009 ble det vedtatt at Donns hovedstyre skulle opprette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvorvidt FK Donn skal endre sin organisasjonsform. Hovedstyret utnevnte

Detaljer

VEILEDER. IDRETTSLAGSALLIANSER - Hva og hvordan?

VEILEDER. IDRETTSLAGSALLIANSER - Hva og hvordan? VEILEDER IDRETTSLAGSALLIANSER - Hva og hvordan? 20.01.2016 1. Innledning NIFs lov 10-7 åpner for at et idrettslag kan omdannes til en idrettslagsallianse. Erfaringen viser at både det å etablere en slik

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , ,

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , , Vedtekter Nordreisa idrettslag Stiftet 17.09.1946 Vedtatt 21.02.1996. Revidert:21.02.1996, 28.02.1997, 05.03.14 1 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettige medlemmer. 2. Godkjenne

Detaljer

NOTAT. v e d r ø r e n d e. Medlemmene i Vålerenga Fotball (formelt) (og alle andre med interesse i klubben) Hovedstyret i Vålerenga Fotball

NOTAT. v e d r ø r e n d e. Medlemmene i Vålerenga Fotball (formelt) (og alle andre med interesse i klubben) Hovedstyret i Vålerenga Fotball NOTAT v e d r ø r e n d e framtidig organisasjonsmodell Til: Fra: Medlemmene i Vålerenga Fotball (formelt) (og alle andre med interesse i klubben) Hovedstyret i Vålerenga Fotball Dato: Oppdatert notat

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014 NOTAT Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven Dato: 30.06.2014 Sak: Samarbeidsmodeller mellom klubb og selskap 1. Innledning Vårt advokatfirma har

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT

VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT 02.01.2017 1. HVORFOR HAR IDRETTEN REGLER OM VALGBARHET? NIFs lov inneholder bestemmelser som begrenser et medlems mulighet til å kunne velges til

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Versjon 1.0 Vedtatt på årsmøte 27. mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 2. Generelt... 3 Medlemmer... 3 Organisering...

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV IK START

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV IK START FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV IK START 1. Innledning IK Start v/styret har i en periode arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en omorganisering av klubben med særlig formål å effektivisere

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 27.11.14 KL.18:00, RUSTAD KAFE SAKSDOKUMENTER SOKNEDALEN IDRETTSLAG 2014 INNHOLD Saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte i Soknedalen Idrettslag 27. november 2014 AGENDA

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2015 - Haugsbygd IF Det innkalles til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 9. april kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre. Ranheim, 28.01.2014 Vil du være med på å løfte Ranheim Idrettslag videre? Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... VEDTEKTER FOR Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser... 3 1-5

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering NIF Telemark Idrettskrets NFF NSF NHF Porsgrunn Idrettsråd Stridsklev Idrettslag Telemark

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

ÅRSMØTE. Fotballgruppa

ÅRSMØTE. Fotballgruppa Fotballgruppa ÅRSMØTE REFERAT. Blindheim IL fotballgruppa Mandag 10. november 2008 kl 19.00 Klubbhuset Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av de to som signerer årsmøteprotokoll

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer