HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II. Zibro Kristal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II. Zibro Kristal"

Transkript

1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Zibro Kristal 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Zibro Kristal 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen: Flytende drivstoff for blyttbare varmeovner 1.3 Identifikasjon av selskap/foretak: PVG Energy B.V. Euterpehof 20 NL5342 CW Oss Tlf: Faks: Nødnummer: 24/24 t: (BIG) 2. Viktigste faremomenter DSD/DPD Klassifisert som farlig i henhold til direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Gjentatt eksponering kan gi tørr eller revnet hud Andre farer Risiko for brann 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Navn CASnr. EINECS/ELINCSnr. Kons. Klassifisering ifølge DSD/DPD Klassifisering ifølge CLP Merknad alkaner, C1115iso %<C<80% Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304 (1) hydrogenbehandlet nafta med lavt kokepunkt %<C<30% Xn; R65 Xi; R38 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Destillater (petroleum), hydrobehandlet lett %<C<5% Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304 (1) R66 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Etter inhalering: Flytt forulykkede ut i frisk luft Respirasjonsbesvær: kontakt lege/sykehus 4.2 Hudkontakt: Vask umiddelbart med rikelige mengder vann Sepe kan anvendes Forulykkede bringes til lege dersom irritajonen fortsetter 4.3 Kontakt med øyne: Skyll med vann Anvend ikke nøytraliseringsmiddel Forulykkede bringes til øyelege dersom irritasj. fortsetter (1) For fullstendige Rsetninger og Hsetninger: se avsnitt 16 (1) Utarbeidet av: Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B2440 Geel Årsak til oppdatering: 2;3 Publiseringsdato: Dato for oppdatering: / NO

2 4.4 Etter svelging: Skyll munnen med vann La ikke forulykkede kaste opp Kontakt lege/sykehus hvis du føler deg uvel 5. Brannslukkingstiltak 5.1 Egnede slokkingsmidler: Spredt vannstråle Polyvalent skum BCpulver Sand/jord 5.2 Uegnede slokkingsmidler: Beholder kan renne over ved bruk av full vann/skumstråle 5.3 Særlige eksponeringsfarer: Ved temp. over flammepunkt: økt risiko for brann/eksplosjon Ved forbrenning danning av CO og CO2 5.4 Instruksjoner: Ved brann avkjøles de lukkede beholderne ved dusjing med vann Husk at vann brukt til brannslokking kan være giftig Begrens bruken av og om mulig samle inn slukningsvann 5.5 Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper: Vernehansker Verneklær Ved brann/varme: trykkluft/oksygenapparat 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler: Se avsnitt Miljømessige forholdsregler: Dem opp flytende utslipp Forhindre jord og vannforurensing Stoffet må ikke slippes ut i avløp Se avsnitt Metoder for opprensing: Absorber utspilt væske i ikke brennbart absorp.middel bl.a.: tørr sand/tørr jord Ta opp absorbert emne i tettsluttende beholder Samle opp spilt emne omhyggelig Rengjør skitne overflater med såpeoppløsning Rens klær og utstyr etter behandling 7. Håndtering og lagring 7.1 Håndtering: Hold adskilt fra åpen ild/varme Unngå langvarig og gjentatt kontakt med huden Hold forpakningen godt lukket Avfall må ikke tømmes i avløpet 7.2 Lagring: Krav til sikker lagring: Oppbevar ved omgivelsens temperatur Beskytt mot direkte sollys Oppbevares tørt Ventilasjon i gulvhøyde Brannsikkert lagerlokale Svar til de rettslige krav 2 / 7

3 Holdes vekk fra: oksyderingsmiddel Egnet pakkemateriale: karbonstål polyetylen polypropylen rustfritt stål 7.3 Særlig(e) bruksområde(r): Se informasjon fra produsenten for bruksområde(r) 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering: Eksponering i arbeidet: Hvis grenseverdier er aktuelle og tigjengelige, vil de stå oppført nedenfor Prøvemetoder: Produktnavn Test Nummer Prøvemetode Merknader Petroleum Distillate (Naphthas) NIOSH 1550 adsorpsjonsrør Petroleum Distillates fractions OSHA 48 adsorpsjonsrør see also Eksponeringskontroll: Kontroll med eksponering i arbeidet: Utfør arbeide u. åpen himmel/under lokal utluftn.anordning/ under ventilasjon eller med åndedrettsbeskyttelse Personlig verneutstyr: a) Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon: bruk åndedrettsvern b) Håndvern: Hansker tetrafluoretylen nitrilgummi c) Øyevern: Ansiktsskjerm d) Hudbeskyttelse: Verneklær Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: Se avsnitt 6.2, 6.3 og Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Alminnelige opplysninger: Fysisk form Farge 9.2 Viktige helse, sikkerhets og miljøopplysninger: Kokepunkt Flammepunkt Relativ tetthet Løselighet i vann Relativ damptetthet Væske Variabel farge, avhengig av nasjonal avgiftslovgivning C > 65 C 0.77 < 0.01 g/100 ml > Andre opplysninger: 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Forhold som skal unngås: Mulig brannfare varmekilder Stabilitet Stabil under normale omstendigheter 10.2 Stoffer som skal unngås: oksyderingsmiddel 3 / 7

4 10.3 Farlige nedbrytingsprodukter: Ved forbrenning danning av CO og CO2 11. Toksikologiske opplysninger 11.1 Akutt giftighet: Ingen (test)data tilgjengelig for blandingen Kronisk giftighet: Ikke opplistet som carcinogen (IARC, EF, TLV, MAK) Ikke opplistet som mutagen (EF,MAK) Ikke klassifisert som reproduksjonstoksisk (EF) 11.3 Akutte virkninger/symptomer: Inhalering: VED EKSPONERING AV HØYE KONSENTRASJONER: Hodepine Svimmelhet Hudkontakt: ETTER LANGVARIG EKSPONERING/KONTAKT: Rødlig hud Tørr hud Revnet hud Kontakt med øyne: Ingen data tilgjengelig Svelging: Risiko for aspirasjonspneumoni 11.4 Kroniske virkninger: Ingen kjente virkninger 12. Økologiske opplysninger 12.1 Økotoksisitet: Ingen (test)data tilgjengelig for blandingen Mobilitet: Overflatestramming Løselighet i/reaksjon med vann (25 C) N/m Ikke oppløselig i vann Emnet er lettere enn vann (flyter) 12.3 Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig over biologisk nedbrytbarhet i vann 12.4 Bioakkumuleringspotensial: Ingen data over bioakkumulering 12.5 Resultater av PBTvurdering: Ikke relevant, basert på tilgjengelige data 12.6 Andre skadevirkninger: Ikke farlig for ozonlaget (1999/45/EF) 13. Instrukser ved disponering 13.1 Bestemmelser om avfallshåndtering: Avfallsmaterialkode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2001/118/EF) * : annet brensel (herunder blandinger) Avhengig av industribransje og produksjonsprosess, også andre EURALkoder kan benyttes Farlig avfall i samsvar med Direktiv 2008/98/EF 4 / 7

5 13.2 Avhendingsmetoder: Fjern avfall i samsvar med lokale og/eller nasjonale forskrifter Ta passende forholdsregler for å unngå miljø forurensning 13.3 Emballasje/beholder: Kodeemballasje av avfallsmateriale (direktiv 2008/98/EØF) * : emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 14. opplysninger ADR UNnummer Farenummer Klassifiseringskode RID UNnummer Klassifiseringskode ADNR Forsendelsesnavn UNnummer Klassifiseringskode SUBSTANCES HAVING A FLASH POINT ABOVE 60 C AND OF NOT MORE THAN 100 C IMO UNnummer Maritim forurensningskilde ICAO UNnummer 5 / 7

6 15. Regelverksmessige opplysninger 15.1 EUlovgivning: DSD/DPD På grunnlag av erfaring og testdata, er klassifiseringen for dette preparatet mindre streng enn den som pålegges av kriteriene i den konvensjonelle metoden referert i Direktiv 1999/45/EF Helseskadelig Inneholder: hydrogenbehandlet nafta med lavt kokepunkt; alkaner, C1115iso Rsetninger Ssetninger (02) (62) Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Gjentatt eksponering kan gi tørr eller revnet hud (Oppbevares utilgjengelig for barn) Unngå innånding av damp Unngå hudkontakt Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg Ved svelging må ikke brekning fremkalles: kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje 15.2 Nasjonale bestemmelser: 15.3 Særlige EFregler: Nummerert i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006: Begrensninger på framstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. 16. Andre opplysninger Lovgivning Referanse mht. lovgivning EU/276/2010 Se kolonne 1: 3. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på grunnlag av data og prøver som er levert til BIG. Databladet er utarbeidet etter beste evne og i samsvar med kunnskapsnivået ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet representerer kun en veiledning for sikker behandling, bruk, forbruk, lagring, transport og avfallsbehandling av stoffene/stoffblandingene/preparatene nevnt under punkt 1. Nye sikkerhetsdatablader blir utarbeidet av og til. Kun de nyeste versjonene må benytes. Gamle versjoner må makuleres. Hvis ikke noe annet er uttrykkelig angitt i sikkerhetsdatabladet, gjelder ikke opplysningene stoffer/stoffblandinger/preparater i renere form, blandet med andre stoffer eller i prosesser. Sikkerhetsdatabladet gir ingen kvalitetsspesifikasjoner for de aktuelle stoffene/stoffblandingene/preparatene. Overholdelse av anvisningene i dette sikkerhetsdatabladet frigjør ikke brukeren fra plikten til å iverksette alle tiltak som sunn fornuft, forskrifter og anbefalinger tilsier, eller som er nødvendige og/eller nyttige basert på de reelt gjeldende forholdene. BIG garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten på de gitte opplysningene. Bruk av dette sikkerhetsdatabladet er underlagt lisensvilkårene og ansvarsbegrensningene som går frem av din BIGlisensavtale. Alle immaterialle rettigheter til dette sikkerhetsdatabladet er BIGs eiendom og retten til distribusjon og kopiering er begrenset. Se i din BIGlisensavtale for detaljer. (*) = INTERN KLASSIFISERING (NFPA) PBTstoffer = persistente, bioakkumulative og giftige stoffer DSD DPD CLP (EUGHS) Direktiv om farlige stoffer Direktiv om farlige preparater Klassifisering, merking og pakking (globalt harmonisert system i Europa) Full tekst for eventuelle Rsetninger det henvises til under avsnitt 2 og 3: R38 R65 R66 Irriterer huden Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Gjentatt eksponering kan gi tørr eller revnet hud Full tekst for eventuelle Hsetninger det henvises til under avsnitt 2 og 3: H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 6 / 7

7 H315 Irriterer huden. Full tekst for eventuelle klasser nevnt i avsnitt 2 og 3: Asp. Tox. Skin Irrit. Fare ved innånding Hudirritasjon 7 / 7

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. : Qlima Extra

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. : Qlima Extra HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

Informasjonsblad om produktsikkerhet. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products

Informasjonsblad om produktsikkerhet. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products Informasjonsblad om produktsikkerhet I henhold til kravene i Artikkel 32 i Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer