Plan- og utredningsprogram Revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og utredningsprogram Revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella 1998-2011"

Transkript

1 Plan- og utredningsprogram Revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella Fastsatt i Formannskap , endret Ringerike kommune

2 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING BAKGRUNN TIDLIGERE PLANER I FOR ÅDALSFJELLA DAGENS SITUASJON AVGRENSNING AV PLANEN MANDAT OG ORGANISERING AV ARBEIDET PLANPROSESSEN RAMMER FOR PLANARBEIDET OVERORDNEDE PLANER/ RETNINGSLINJER ETTERPRØVING AV DAGENS KOMMUNEDELPLAN VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR ÅDALSFJELLA VISJON OVERORDNEDE MÅL VED PLANARBEIDET UTVIKLINGSPRINSIPPER OG MÅL FOR ÅDALSFJELLA ARBEIDSMETODIKK KARTLEGGE VERDIER INNENFOR PLANOMRÅDET (PKT. 5) TILTAK - INNSPILL OG UTBYGGINGSSTRATEGIER (PKT. 6.1) PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING (PKT. 8) KONSEKVENSUTREDNING UTARBEIDE PLANFORSLAG I HENHOLD TIL KONSEKVENSUTREDNING VERDIER I PLANOMRÅDET MILJØFORHOLD: NATURRESSURSER TILTAK I PLANOMRÅDET INNSPILL HITTIL I PLANARBEIDET- ØNSKEDE TILTAK ALTERNATIVE UTBYGGINGSSTRATEGIER MULIG BEHANDLING AV ØNSKEDE TILTAK VALG AV AREALBRUKSSTRATEGI FOR ÅDALSFJELLA KONSEKVENSUTREDNING PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING TEMA SOM SKAL UTREDES METODE VEDLEGG... 24

3 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 3 av INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Ringerike kommune skal revidere Kommunedelplan for Ådalsfjella i henhold til plan- og bygningsloven Gjeldende plan; Kommunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i Ringerike kommunestyre 22. oktober Planen ble endret 16. august Fra varsel om oppstart av revidering av kommunedelplanen den 5. oktober 2004, har kommunen mottatt 36 innspill til planen. Kommunen mottok også 12 innspill før det ble varslet oppstart. 1.2 Tidligere planer i for Ådalsfjella Første samlet plan for Ådalsfjella ble behandlet i Kommunestyret i 1997, etter at arbeidet ble startet opp i 1971(!). Planarbeidet hadde utgangspunkt i stor interesse for hyttetomter, og at mange grunneiere hadde lagt ut hyttefelt og ønsket å videreføre utnytting av utmarka i turistsammenheng. I arealdelen til kommuneplanen for hele Ringerike, vedtatt desember 1991, var det forutsatt at det skulle utarbeides en egen kommunedelplan for Ådalsfjella. Men Formannskapet vedtok i 1993 å nedprioritere planarbeidet i Ådalsfjella ti fordel for Hønefoss-området. Først i 1997 vedtok Formannskapet videre at arbeidet med Kommunedelplan for Ådalsfjella skulle samordnes med den reviderte fremdriften av kommuneplanrevisjonen, og at planen skulle sluttbehandles i Kommunestyret våren Arbeidet ble gjenopptatt på bakgrunn av utbyggingsinitiativ fra grunneiere i området. 1.3 Dagens situasjon Innenfor planområdet finnes i dag om lag 820 hytter (pr. november 2005). Totalt er det registrert 3429 bygninger innenfor planområdet. Disse er hovedsakelig lokalisert på østsiden av vannskillet av Høgfjell/ Urdevassfjell/ Vikerfjell/ Gyranfisen/ Treknatten. De aller fleste hyttene er lokalisert på fjellet, dvs. ca m.o.h. For øvrig ligger noen hytter langs Sperillen og noen på vestsiden av vannskillet. Planområdet omfatter også noe fast bosetting som ligger langs Sperillen nordover til Ramberget, samt langs vassdraget Urula. Det er kun beskjedne innslag av jordbruksområder, og disse er i hovedsak knyttet til enkelte spredtliggende gårdsbruk langs Sperillen. Hovedtyngden av planområdet er imidlertid produktive skogsområder der gran er dominerende på de mest produktive områdene, og furu på de lavproduktive. Det er ikke seterdrift i området i dag, og områdene brukes i liten grad til beiting.

4 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 4 av 24 Hyttene i området er fordelt på ulike grunneiere i Ådalen som vist i tabellen under. GNR/ BNR GRUNNEIER ANTALL TOMTER ANTALL SOLGTE ANTALL LEDIGE TIL SAMMEN TOMTER/ BEBYGDE TOMTER 305/5 Brynjulf Holte, Nordre Holte, 3524 NES I ÅDAL Tel: Mob: ledige 293/1 Ole & Kari Marte Gamkinn, Skarrud, Vestre Ådal 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: ledige 294/1 Elling Elsrud, Elsrud, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob1: Mob2: private 46 ledige 294/2 Erling Elsrud 12 Kun 2 private 12 ledige 295/1 Ola Viker, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: Ingen ledige 296/1 Magne Strande, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: Hyttemob: ledige 297/1 Paal Anders Strande, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: private 4 ledige 298/1 Ole Ringerud, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS, Tel: Mob: "vanlige" + 6 utleiehytter Ringerudsetra Ingen ledige tomter (kun 6 utleiehytter) 278/2 Asle Oppen, Oppen Gård, 3518 HØNEFOSS Tel: Mob: ledige 277/1 Gudbrand Bergsund, Hval, 3525 HALLINGBY. (Ansvarlig) Tel (Hjemmel: Liv Helene Bergsund, Vestre Bergsund, V Ådal) ledige 300/1 Thorvald Kaare Lie, Flaskerud Gård, 3516 HØNEFOSS, Tel: Mob: private 20 ledige 980 regulerte tomter 817 hytter/ solgte tomter 194 ledige tomter (inkl. 12 private hytter) (199 inkl. 6 utleiehytter)

5 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 5 av Avgrensning av planen Kommunedelplanen for Ådalsfjella omfatter områdene fra Sperillen i øst, Vidalen i vest, vassdraget Urula i nord, og Strømsoddbygda i sør. Området omfatter Ringerikes eneste større snaufjellsområde som strekker seg fra Høgfjell i sør (1010 m.o.h) til Treknatten i nord (1101 m.o.h). Litt sør for Treknatten ligger Gyranfisen som er Ringerikes høgeste fjell, 1127 m.o.h. Urdevassfjellet og Vikerfjellet ligger som mindre fjellområder mellom disse. Planområdet ligger innenfor det rødstiplete arealet som vist på kartet. Planavgrensningen kan vurderes om den bør justeres noe. Dette gjelder spesielt i sør og vest.

6 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 6 av Mandat og organisering av arbeidet Forslagsstiller/ eier av planen: Ringerike kommune Planmyndighet for planen: Ringerike kommune Ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen: Ringerike kommune Tiltakshaver for tiltak etter planen: (beskrivelse, liste) Det er nedsatt en referansegruppe, en styringsgruppe og en arbeidsgruppe: Referansegruppe: Representant(er) for grunneiere i Ådalsfjella (både Ådalssiden og Soknedalssiden, nord i planområdet mot Nes i Ådal, samt området mot plangrensen i sør) Ringerikes Turistforening Naturvernforbundet i Ringerike Ådal jeger- og fiskeforening Representanter for hytteeiere/ tomteeiere/ tomtefestere Styringsgruppe: Resultatenhetsleder, Miljø- og arealforvaltning; Gunnar Hallsteinsen Rådmann Svein Aannestad Prosjektgruppe: Saksbehandler, byggesak; Svein Flaskerud Saksbehandler areal- og byplan; Hanne Marit Mikalsen Skogbrukssjef; Hans Bergan Resultatenhetsleder, Miljø- og arealforvaltning; Gunnar Hallsteinsen

7 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 7 av Planprosessen Faser i planarbeidet Samarbeid og medvirkning Politisk behandling Fremdrift Oppstart av planarbeidet Oppstart varslet Frist for innspill Møte med grunneiere på Ådalssiden Utarbeidelse av planprogram Vinteren 2006 Forhåndshøring av planprogram hos regionale Vinteren 2006 myndigheter 1. gangs behandling av Formannskapet planprogram Høring av planprogram - Sendes til - Regionale myndigheter - Berørte parter - Annonseres i Ring Blad - Møte i referansegruppa Vedtak av planprogram Utarbeiding av forslag til kommunedelplan for Ådalsfjella, inkl. konsekvensutredning 1. gangs behandling av planforslaget Offentlig ettersyn av planforslaget inkl. konsekvensutredning Behandling av innkomne merknader ved off. ettersyn Revisjon av planforslaget Evt. nytt offentlig ettersyn Vedtak av kommunedelplan for Ådalsfjella - innsamling/ sammenstilling av kjent kunnskap - befaring/ registrering/ analyse (KU) - bearbeide innkomne merknader ved oppstart - drøfting med fagetater og berørte parter - møte og befaring med regionale myndigheter - Sendes til - Regionale myndigheter - Berørte parter - Annonseres i Ring Blad - Møte i referansegruppa - Åpent folkemøte Formannskapet Formannskapet Formannskapet Kommunestyret

8 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 8 av RAMMER FOR PLANARBEIDET 2.1 Overordnede planer/ retningslinjer Relevante planer for utarbeidelse av revidert Kommunedelplan for Ådalsfjella: Fylkesplan for Buskerud Kommuneplan for Ringerike (vedtatt i kommunestyret ) Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ) Diverse lover og forskrifter (f. eks Plan- og bygningsloven, Naturvernloven, Lov om motorferdsel, Vegloven, Skogloven, Jordloven, Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet: St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet St.meld. nr. 42 ( ) Biologisk mangfold St.meld. nr. 21 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Veileder; Planlegging av fritidsbebyggelse (MD, november 2005) Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold og uteareal Forskrift om konsekvensutredning Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv (DN- håndbok ) Veileder; Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (MD, juni 2005) (veileder fra Buskerud fylkeskommune) 2.2 Etterprøving av dagens kommunedelplan Evaluering av gjeldende Kommunedelplan for Ådalsfjella Positive sider med planen Negative sider med planen Hva ønskes videreført? Hva ønskes endret?

9 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 9 av VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR ÅDALSFJELLA 3.1 Visjon Ådalsfjella skal være et attraktivt område for natur- og friluftsopplevelser, stillhet og rekreasjon, hvor natur- og miljøhensynet er utgangspunktet og retningsgivende for næringsutvikling, tilrettelegging for aktivitet- og servicetilbud og utvikling av nye byggeområder. 3.2 Overordnede mål ved planarbeidet 1) Legge til rette for næringsutvikling 2) Legge til rette for rekreasjon og opplevelser 3) Ta hensyn til natur og miljø 4) Legge opp til miljøvennlig infrastruktur 3.3 Utviklingsprinsipper og mål for Ådalsfjella Legge til rette for næringsutvikling a) Øke bruksfrekvensen på hytter b) Øke besøksfrekvensen på serveringssteder c) Utvikle gode service- og aktivitetstilbud d) Etablere og utvikle et forpliktende grunneiersamarbeid e) Utvikle gode byggeområder for fritidsbebyggelse Legge til rette for rekreasjon og opplevelser a) Tilrettelegge for ferdsel, og natur- og kulturopplevelser b) Bebyggelse skal ha en god arkitektonisk utforming som gjenspeiler lokal byggeskikk c) Tlrettelegge for funksjonshemmede Ta hensyn til natur og miljø a) Ivareta og opprettholde inngrepsfrie områder b) Bevare dyre-, plante-, og friluftslivet c) Bygge- og infrastrukturtiltak ikke skal i konflikt med grøntkorridorer, lokale tur- eller grøntdrag eller natur- og kulturverdier. d) Ny bebyggelse og infrastrukturtiltak skal steds- og terrengtilpasses e) Unngå forurensning av vann og grunn f) Bevare landskapsmessig sårbare områder Infrastruktur a) Terenginngrep skal unngå store skjæringer og fyllinger b) Felles avløpsanlegg, som er miljøvennlige og fremtidsrettede

10 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 10 av ARBEIDSMETODIKK 4.1 Kartlegge verdier innenfor planområdet (pkt. 5) Registrere og kartfeste kjent kunnskap om området, ved hjelp av: Grunnkart (N 50) Tidligere arealplaner Ortofoto (pr. juni 2004) Registreringer Befaringer/ foto Muntlig informasjon Info via allerede registrerte grunnlagsdata o NIJOS o SEFRAK o Direktoratet for naturforvaltning o Arealis- data o NVE o Naturbasen o Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer o NGU 4.2 Tiltak - innspill og utbyggingsstrategier (pkt. 6.1) Presentasjon av innspill før/ ved planoppstart Oversiktskart som viser lokalisering av innspillene ved planoppstart. I tillegg vises dagens regulerte områder og dagens hytter (vedlegg 1). 4.3 Program for konsekvensutredning (pkt. 8) Tema som skal utredes Metoder som bør/ skal nyttes Eksisterende datagrunnlag 4.4 Konsekvensutredning Beskrivelse av konsekvenser som eventuelle tiltak kan ha for verdiene i området Analyser Vurdering av innspill Alternativer 4.5 Utarbeide planforslag i henhold til konsekvensutredning Planbeskrivelse o Hovedmål for Ådalsfjella o Utviklingsprinsipper i henhold til valgt arealbruksstrategi o Beskrivelse av arealbruken o Retningslinjer Plankart Planbestemmelser Digital terrengmodell over planområdet

11 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 11 av VERDIER I PLANOMRÅDET 5.1 Miljøforhold: Natur og landskap Ådalsfjella har særegne naturkvaliteter, og omfatter blant annet Ringerikes eneste større inngrepsfrie naturområde. Tre områder vernet etter naturvernloven; Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, Sandvann Naturreservat og Ramberget naturreservat. Landskapet vil bli påvirket av evt. utbyggingstiltak som legges inn i planen. Ivaretakelse av verdifulle landskapselementer, samt nær- og fjernvirkninger er viktig i forhold til en best mulig utforming av fremtidige byggeområder. Registrere og kartfeste store sammenhengende naturområder, de enkelte utbyggingsområder må utredes ved evt. tiltak. Særpregede eller sårbare landskap Kulturminner og kulturhistorie Det finnes mange fornminner (automatisk fredete) og nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Hovedtyngden av fornminnene er registrert langs Sperillen og Vidalen. Kjente fornminner er bygdeborgen ved Tjuvenborg, gravrøys ved Gryte, gravfeltene på Viker og steinalderboplassen ved Sandviken. I Vidalen er det registrert jernvinneplasser og dyregraver som er karakteristiske og verdifulle. Det finnes også mange nyere tids kulturminner som nedlagte husmannsplasser og setre, ferdselsveier, kullmiler, sagbruk, fløtningsanlegg, bjørnestiller, gamle stedsnavn som knytter seg til kulturminner som er borte m.m. Verdifulle kulturminner og kulturhistorie kan bringes mer fram i lyset, og det kan gi større kunnskap til befolkningen. Det kan også slå en annen vei ved at utvikling i området bygger ned viktige kulturminner, og at uvitenhet fører til forringelse av kulturminnene. Viktige kulturmiljøer, fredete områder og viktige kulturminner, områder med store kulturminneinteresser. Eventuelle utviklingsområder må utredes nærmere Lokalklima/ luftkvalitet/ forurensning Begrenset med kjent kunnskap om dette.

12 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 12 av 24 Lokalklimaet kan bli påvirket av endringer i vegetasjonssoner i lisider og på fjellet. Dette kan gi åpning for uønskede kaldluftsdrag. Overordnede analyser av luftstrømmer. Nødvendige analyser ved evt. utbygging for å tilrettelegge slik at lokalklimaet ikke forringes Estetikk/ byggeskikk Gesimshøyde/ mønehøyde på bebyggelse, grunnflate/ BRA, takvinkel, ingen retningslinjer mtp. byggeskikk Byggeskikkveileder for området Ønsket utvikling i de enkelte utbyggingsområder, blant annet med tanke på: o plassering i terreng o solforhold o lokal byggeskikk o tilpasning til eksisterende bebyggelse o fargebruk Naturopplevelse Som en del av arbeidet med forrige kommunedelplan, ble det gjennomført en spørreundersøkelse til hytteeierne i Ådalsfjella. Naturkvaliteter, sommer som vinter, flott turterreng og stillhet, fred og ro er kvaliteter ble trukket fram av mange. Rikelig avstand mellom hyttene, og god plassering i terrenget ble det også gitt positiv tilbakemelding på. Ønsket profil på Ådalsfjella i sin helhet? Ulike delområder? Grøntkorridorer? Hyttebygging Det er pr. november 2005 registrert 817 hytter (inkl. et lite antall solgte tomter som ikke er bebygd). I forrige planperiode (pr. mars 1998) var det registrert 661 hytter (kilde: MABYGG). I tillegg var det godkjent 57 tomter som ikke var utbygd (kilde: oppgaver fra grunneiere). Det vil si at fra 1998/ har det blitt bygd om lag 100 nye hytter i Ådalsfjella. Til sammenligning var det i 1972 registrert ca. 350 hytter og skogshusvær i området, så på en 25 årsperiode ble det bygd litt i overkant av 300 hytter. Økt hyttebygging medfører økt infrastruktur og økt sysselsetting i byggeperioden. Utbredelse på utbyggingen? Maks antall hytter? Standard? Bygningstyper? En nøye vurdering bør gjøres for å finne ut smertegrensen på hvor mange hytter Ådalsfjella tåler.

13 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 13 av Naturressurser Geologi/grunnforhold Berggrunnen i området består i hovedsak av grunnfjell (granitt/ gneis). I store deler av området er berggrunnen dekket av et sparsomt dekke av sandholdig bregrus. Det finnes også enkelte områder med større sand og grusavsetninger, særlig langs vestsiden av Sperillen, ved Urulas utløp i Sperillen og i Vidølas utløp i Urula. Kartlegging av sand- og grusavsetninger gjør at man kan unngå å bygge ned disse forekomstene. Ved enhver utvikling må de aktuelle områdene utredes med tanke på grunnforhold, og følgende utslipp til grunn/ renseanlegg. Sand- og grusforekomster Dyre- og planteliv/ biologisk mangfold Lite konkret kunnskap om dette Økt utbygging kan forårsake forstyrrelse av viktige biotoper og/ eller avskjæring av trekkveier. I tillegg en viss fare for forringelse av større/ mindre sjeldne/ sårbare/ små artsforekomster. Viktige viltbiotoper og trekkveger, viktige naturtyper, områder av stor verdi for biologisk mangfold, truede rødliste-arter Jord- og skogressurser Ramberget naturreservat er et barskogområde som dekker et vidt høydespenn, med et bredt spekter av vegetasjonssamfunn. Området inneholder en rik ligradient med barskog med til dels høy bonitet. Området vil i svært liten grad bli berørt av evt. videreutvikling av området. Produktiv skog, evt fordelt på boniteter Viktige beiteområder og seterområder Evt. vernskog Dyrka og dyrkbar mark Vegetasjon (NIJOS) Områder registrert i Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer Vannforhold/ ferskvannsressurser De fleste vannene i området er kalket, og det er gode bestander av ørret med organisert fiskekortsalg som også omfatter Sperillen.

14 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 14 av 24 Sperillen har i dag meget god vannkvalitet. Sandvann naturreservat er et område med interessante myrtyper og interessant vegetasjon. Økt bruk av ferskvannsressursene, økt fiske (mange steder positivt) Sårbarhetsvurdering av utslipp i forhold til drikkevannet, vernede vassdrag, evt. drikkevannsområder, grunnvannstand, vannkvalitet i vannene. 5.3 Samfunnsinteresser Reiseliv Det finnes ingen/ få utleiehytter i området. Ingen turisttilbud, og området har heller ikke blitt markedsført mtp. turisme. For det meste privathytter til privat bruk. Markedsundersøkelse gjennomført i forbindelse med mulig turistanlegg, Ringerudsetra. Undersøkelsen ga positiv tilbakemelding. Flere ønsker om utvikling av alpinanlegg, hotell/ motell/ camping i forbindelse med videre utvikling av Ådalsfjella. Endring av områdets karakter fra kun enkelthytter/ privathytter, til mer kommersiell bruk med utleiehytter, alpinanlegg, hotell/ motell/ camping. Områdets potensial, utvikling i henhold til mål/ visjon? Ønsker? Servicetilbud Friluftsliv I friluftssammenheng er Ådalsfjella viktig både i lokal og regional sammenheng. Det kjøres opp skiløyper om vinteren, og det er merkede sommerløyper. Turistforeningen har to selvbetjeningshytter; Tjuvenborgkoia og Vikerkoia. I undersøkelsen blant hytteeiere i forbindelse med forrige revisjon av kommunedelplanen, ble det oppgitt at hyttene i Ådalsfjella brukes relativt mye. Når det gjelder kvalitetene i områdene omkring hytta er det skiløypenettet og skiterrenget som er nevnt av flest som svært positivt. Nærhet til Sperillen med tanke på bading og soling, nevnes av enkelte. Hytteeierne i nærheten av skitrekket ved Ringerudsetra ser positivt på dette tilbudet. Positiv fokus på friluftsliv, tilrettelegging for friluftsliv. Kartlegge etablerte og planlagte friluftsområder, jf. Naturbasen og handlingsplaner for friluftsliv. Kartlegge viktige ferdselskorridorer sommer og vinter, -løyper og stier, utfartspunkter Kartlegge vinterbrøyta veier.

15 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 15 av Jakt og fiske I undersøkelsen blant hytteeiere i forbindelse med forrige revisjon av kommunedelplanen nevnes bærplukking og bedrede fiskemuligheter som en viktig kvalitet. Opplysning til brukere av området om fiskemuligheter, rettigheter m.m. Registrere/ kartfeste evt. jaktvald Registrere/ kartfeste fiskemulighetene i området Tilgjengelighet Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for rullestolbrukere) Åpner muligheten for at f. eks handikappede får økt mulighet til å ha hytte i området/ komme seg til hytta. Utrede behov for dette, egnede områder? Transport, trafikk, parkering De fleste av hyttefeltene har sommervei helt til døra/ kort vei fra døra. Av reguleringsplanene vedtatt fra år 2000 og senere, har de fleste brøytet vintervei til døren/ kort vei fra døra. De aller fleste hytteeierne ønsker å ha bilen i nærheten av hytta, dermed blir mange av de store fellesparkeringene stående relativt tomme. Utbygging av flere veier og parkeringsplasser. Registrere behov i ulike områder, utrede oppgraderingsmuligheter. Høg/ lavstandardområder? Strøm/vann/avløp De fleste områdene har etter hvert mulighet for strøm. Få/ ingen har innlagt vann. Avløp til felles renseanlegg eller til enkeltanlegg eller gjennom gråvannfilter. Utrede avløps- og utslippsmuligheter, finne ut hvilke områder som har strøm, hvem som ikke har, og hvem som ønsker det.

16 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 16 av TILTAK I PLANOMRÅDET 6.1 Innspill hittil i planarbeidet- ønskede tiltak Til sammen 38 uttalelser/merknader/innspill Forslag til nye arealer/ utvidelse av arealer til hyttetomter 1. Nytt felt øst for hyttefeltet Tossevika Øst (ved Hyttekastbergene) (Paal A. Strande) 2. Hyttefelter (to separate felt) vest for hyttefeltet Bernhatten/ Tosseviksetra (Paal A. Strande) 2b. Ønsker fortetting av eksisterende hyttefelt Bernhatten/ Tosseviksetra (Paal A. Strande) 2c. Campingplass på området sørvest for Tosseviksetra (Paal A. Strande) 2d. Utleiehytter rett øst for hovedparkeringsplassen ved Tosseviksetra. Om lag 12 hytter i ulike størrelser, alle med mulighet for å kunne leies ut separat. 3. Hyttetomter ved Karlsrudkollen ca meter fra Sperillen (Paal A. Strande) 4. Hyttefelt mellom delfeltene I og II i Vikersetra hyttegrend. Anslag hytter, lav standard. (Ola Viker) 5. Område ved Fisketjern, ca. 1 km sør for Vikersetra. Anslag hytter, lav standard (Ola Viker) 6. Fire nye områder til hytteutbygging ved Ringerudseter, Moltebrenna, Kolleputt og ved Sperillen. I tillegg ønsker grunneier å øke utbyggingsmulighetene innenfor reguleringsplan nr. 284 Turistområde Ringerudseter for å kunne bygge kurs- og konferansesenter (Ole Ringerud) 7. Område ved Gryteseter, gnr. 298, bnr. 2 og 3, 2-4 hytter (Roger Sundberg og Olav Brekke) 8. Forslag om ca. 50 hytter på sin eiendom 309/ 4 i en årrekke. Området ligger ca. 800 m.o.h (Steinar Stugaard) 9. Utvidelse av hytteområdet Bjørntjernlia (165 daa) med nye områder både sør-, vest-, øst- og nord for Bjørntjernlia. Det nye området er om lag 740 daa, hvorav ca. 500 daa er egnet til hyttetomter. Inntil 106 hyttetomter (Asle Oppen) 10. Utvidelse av hyttefeltet Killingtjern i nordlig retning med tomter (Brynjulf Holte) 11. Utvidelse av hyttefeltet Killingtjern i østlig retning med om lag 18 (12+6) hyttetomter. Ca. 70 daa (Ole Gamkinn) 12. Hytteområde ved Lortholoa (ved Flaskerudsetra). Ca hyttetomter. Adkomsten via dagens felt Flaskerudsetra. Høg standard (Thorvald Kaare Lie) 13. Revidert plan for Fossholmfjellområdet med ønske om å få den godkjent. Tidligere plan for området ble utarbeidet og sendt inn i 1996, men innsigelser fra Fylkesmannen førte til at planen for området ikke ble godkjent (Treknatten Utmarkslag/ Anders O. Holte) 14. Utvidelse av Veltelia hyttefelt mot sør. Ca 50 tomter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke) 15. To nye, separate felter sørvest for Veltelia, lokalisert i tilknytning til ønsket ski/ alpinanlegg. Ca 150 tomter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke) 16. Nytt hyttefelt sørøst for Veltelia, med litt annen kvalitet enn de ovennevnte feltene, ikke i forbindelse med ski/ alpinanlegget. Ca 75 tomter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke)

17 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 17 av Hyttefelt med ca 30 tomter på eiendommen (294/ 1). Området ligger litt nord for Vikersetra (og Fisketjern) (Elling Elsrud) 18. Utvidelse av hyttefeltet Kolledalen i nordlig retning (Elling Elsrud) 19. Man vil gå i gang med arbeid med å utvikle et hytteområde på eiendommen mellom Saksentjern og Tjuvenborgen (gnr/ bnr 142/ 1 og 142/ 4) (Elling H. Tuft) 20. Hyttefelt øst for Flaskerudsetra. Infrastruktur/ elektrisitet ligger klart i umiddelbar nærhet. Adkomst til feltet vil skje nordfra, i samarbeid med Thorvald Kaare Lie (Liv Helene Bergsund) 21. Tre hyttefelt med til sammen 46 tomter som delvis skal selges og delvis for utleie på Gunbjørrud og Olsviken (Niels Chr. Bang) 22. Høgfjell hyttegrend. 187 hytter (Karin/ Niels Chr. Bang) 23. Hytteutbygging på Soknedal-siden (Andres Lundesgaard m.fl grunneiere) 24. Spredt hyttebygging og mulighet for utmarksbasert næringsutvikling på sine eiendommer nord for Rv 7 i Soknedalen (Andres Lundesgaard og Tor Hovde) 24b.Ønsker å bygge 3-4 utleieenheter i tillegg til egen bolig med god standard. Sengeplasser til ca 8 personer. Eksisterende avkjørsel skal flyttes for å øke trafikksikkerheten Ski/ Alpinanlegg 25. Ski/ alpinanlegg fra ca 600 m.o.h og ned til bilvei ved Veltelia hyttefelt ved ca. 165 m.o.h, - et fall på 435 meter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke) 26. Ski/ alpinanlegg i forbindelse med hytteområder på Gunbjørrud og Olsviken (Niels Chr. Bang) Campingplass/ motell 27. Campingplasser og motell. Campingplass med tilhørende fasiliteter er tenkt i området Olsvika/ Eidstjern/ Sperillen. Olsviken ønskes benyttet som serviceanlegg for campingplassen og som motell/ gjestegård (Niels Chr. Bang) Båthavn, badeplass, fiske 28. Båtfester/ båthavn ved Sperillen i forbindelse med camping/ motell/ hytter på Gunbjørrud og Olsviken (Niels Chr. Bang) 29. Utvikling av strandsonene langs Sperillen i områdene nedenfor Veltelia hyttefelt til fiske, båt- og badeaktiviteter Idrettsanlegg 30. Anlegg for lek og idrett i forbindelse med Olsviken. Ballslette for fotball, tennisbane, klubbhus for Ådal IL og parkering (Niels Chr. Bang) Oppgradering av eksisterende hyttefelt

18 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 18 av Hytteområdet Karibrenna/ Gulltjernshøgda. Det er ca 20 hytter i dette feltet, og i følge en spørreundersøkelse som grunneier foretok i 2002, ønsker de fleste av hytteeierne adkomstvei til sine hytter. Søknad om ny vei over Gulltjernmyras østre kant med endepunkt i en snuplass og p-plass for 25 biler i skaret opp mot Karibrenna (hytteeier Olav V. Simon (/grunneier Thorvald Kaare Lie)) 32. Langtjernskastet, Bjønnefara, Gulltjernshøgda, Karibrenna og Gampedalen (til sammen ca. 65 hyttetomter). Dette er enkle hytter, uten vei, vann og strøm. Svært mange av hytteeierne i disse områdene ønsker en standardheving på hyttene sine (hytteeiere/ grunneier Thorvald Kaare Lie) Endring/justering av grenser 33. Ønske om å justere nordlige grense for kommunedelplan for Ådalsfjella lenger sørvest, for eksempel på Vindfallhøgda (Knappåsen) for å ivareta en bedre mulighet for næringsutvikling ved Nes i Ådal og Veltelia hyttefelt. Slik dagens grense går kan utviklingsområdet for Veltelia bli redusert. Selve Veltelia anses som et nærområde for Nes, og en naturlig avgrensning av Ådalsfjella bør derfor justeres slik at Veltelia faller utenfor området for kommunedelplan for Ådalsfjella. (Nes Arbeiderlag v/ leder Harry Heggerudstad, Nes Vel og Bygdeutviklingslag v/ leder Håkon Lie, Brynjulf Holte (grunneier Veltelia hyttefelt)) 34. Ønske om en justering av grensene på Storøya (tidl. godkjent for utbygging) (Elling Elsrud) Diverse 35. Tilrettelegging for aktiviteter også utenom tettstedene i kommunen. Veteranvognklubben ønsker å kunne ha treff, evt. benytte mer permanent en gammeldags plass i Ådalen. Ønsker om å være med på å utvikle ideer om aktiviteter i Ådal (Vivi Sverre) 36. Ønske om et prinsippvedtak for framtidige reguleringsbestemmelser hvor man aksepterer en takvinkel på inntil 30 grader (i dag gjelder grader) (Asle Oppen) 37. Fordeling og plassering av søppelcontainere for hyttene i Skarrudåsen på eiendommene til Ole Gamkinn og Elling Elsruds (Skarrudåsen Vel v/ Odd Byom) 38. Ønske om å få installert vannklosett knyttet til tett tank (Anita Skoge, hytteeier) 39. Ønske om tett tank (Vikerfjell Forum v/ Asle Oppen) 40. Ønske om snarekjøring (etter tråkkemaskin) fra skitrekket og opp til Høgfjell (Ole Ringerud) Uttalelser fra regionale myndigheter 41. Fylkesmannen i Buskerud a. Synliggjøring av hvor stort utbyggingspotensial som fortsatt ligger inne i gjeldende plan, og i hvilken grad det ut fra dette er behov for å avsette nye byggeområder. b. Prosjektet Fremtidsretta hytteutvikling legges til grunn for planarbeidet.

19 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 19 av 24 c. Planarbeidet fokuserer på friluftsliv og fremskaffer dokumentasjon som klargjør viktige områder og sammenhenger for friluftsliv, landskap og naturmiljø. d. Kartlegging av biologisk mangfold må legge overordnede føringer for det videre planarbeidet. e. Inngrepsfrie naturområder innenfor planområdet må forvaltes som en nasjonal ressurs og arealdisponeringen må ikke medføre en ytterligere reduksjon eller oppsplitting av disse områdene. f. Vassdragene Urula og Sogna er vernet mot kraftutbygging. Alle større inngrep i nedbørfeltene skal i henhold til RPR for vernede vassdrag vurderes i forhold til de nasjonale målene for disse vassdragene. g. Fastsetting av en overordnet grønnstruktur som sikrer viktige grønne korridorer fra fjellområdet, gjennom randsonen og ned i dalen. Dette vil binde sammen viktige natur- og friluftsområder og ha positiv virkning på tilgjengelighet for friluftsliv, landskap og økologi. 42. Bergvesenet a. Kartlegging og registrering av drivverdige forekomster av mineralske råstoffer b. Tre til dels store grusforekomster innenfor Kommunedelplan for Ådalsfjella i flg NGUs database c. Vurdering av eksisterende og fremtidige behov for mineralske råstoffer d. Innlemming av ovennevnte områder i kommunedelplanen 43. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) a. Hovedregelen om forbud mot bygge- og anleggstiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag videreføres. b. Opprettholdelse av allmennhetens ferdselsmuligheter langs vassdragene. c. I kommunedelplanens tekstdel bør det gå fram hvordan RPR for vernede vassdrag er fulgt opp. d. Vannforsyning for hytteområder via vassdrag eller grunnvann må beskrives tilstrekkelig i planen. e. Større vannuttak kan være konsesjonspliktig etter vannressurslovens 18 eller Buskerud Fylkeskommune a. Viktig å få fram det totale utbyggingspotensialet for hytter innenfor nåværende kommunedelplan. I mange tilfeller ligger fortettingspotensiale eller tomter som ikke er realisert, og dette har betydning for hva som skal legges ut av nye hyttetomter. b. Opprettholdelse av grønnkorridorer og korridorer for ferdsel c. (prosjektet Fremtidsrettet Hytteutvikling) skal legges til grunn i det videre arbeidet. d. Kulturminneregistrering

20 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 20 av Alternative utbyggingsstrategier Mulig behandling av ønskede tiltak Tabellen er ment å gi en pekepinn på hva som kan forventes i området, alt ut i fra hvilken arealbruksstrategi som blir valgt (1, 2 eller 3). Tabellen er kun veiledende! Hvilke tiltak som kan tillates må vurderes nærmere ved utarbeiding av konsekvensutredning for området. 1. Nullalternativet 2. Videreutvikling av gjeldende arealbruksstrategi Utbredelse Ingen Fortetting / noe utvidelse av eksisterende felt Antall Utnytte potensialet i dagens plan Øke antall ledige tomter (fra 100 til maks 200) Tetthet Som i dag, tomter på ca. 1-3 daa Mindre tomter Bruk av hyttetomtene Fri bruk (som i dag) Fri bruk i avstand 10 meter fra hytta Bebyggelsestyper Enkelthytter/ tun Små leiligheter, hytter, utleiehytter Arkitektur/ byggeskikk Kun lokal byggeskikk lokal byggeskikk / noe innslag av annen byggeskikk 3. Utforme ny arealbruksstrategi Utvidelser og nye felt Øke antall ledige tomter (fra 200 til 400) Mindre tomter/ Hytter i rekker Fri bruk i avstand 3 meter fra hytta Hyttekompleks, hotell, motell, camping Fritt valg Høyde Gesims 3,2 m Gesims 3,2 m Gesims 6 m Takvinkel grader Max grader Max 32 grader Landskapsvirkninger/ fjernvirkninger Terrengtilpasset Terrengtilpasset Bygging i silhuettlinjer, Bygging på fyllinger/ aktiv bruk av sprengstoff BRA/ BYA 100/ 120 m2 Maks 120 m2 Maks 300 m2 Inngrepsfrie områder Bevare alle Bevare alle Noe hensyn Maks m.o.h for bebyggelse Som i dag Som i dag 1000 m.o.h Standard/ standardområder Avløpsløsninger Ensartede områder, moderat standard Ikke vannklosett Enkeltanl./ fellesanl. Lav/ noe høgere standard i enkelte områder Kuranlegg e.lign. Høg standard tillatt hvor det er ønskelig Tett tank tillatt Biladkomst Parkering/ biloppstillingsplasser Stort sett vei til døra Høg standard= vei til døra 1-2 biloppstillingsplasser/ noe biloppstillings- 1-2 (3) fellesparkering plasser/ lite felles- Alle hyttene har vei til døra 3-4 biloppstillingsplasser/ ingen fellespark.

21 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 21 av 24 parkering Byggetrinn/ tidsavgrensning Ingen byggetrinn Noe restriksjoner Mye restriksjoner Avfallshåndtering Ingen avtale Pliktig/ avtale med HRA Strøm/ strømtilførsel Stedvis De fleste Alle Alpinanlegg Nei Muligens dersom Stort KU tilsier det Bruk av strandsonen- Nei Noe, dersom KU Fri bruk Sperillen tilsier det Motorferdsel Nei Nei I løyper/ avgrenset Jakt/ fisk Nei Noe Fritt Beiteområder Nei Noen Fritt Tilgjengelighet for funksjonshemmede Nei Noen nye områder Alle nye områder 7. VALG AV AREALBRUKSSTRATEGI FOR ÅDALSFJELLA Rådmannen foreslår valg av arealbruksstrategi nr. 2; Videreutvikling av gjeldende arealbruksstrategi. Arealbruksstrategi nr. 2 vil åpne for en moderat utvikling av Ådalsfjella. En utvikling av f. eks alpinanlegg må vurderes nøye i konsekvensutredningen om dette er noe området kan tåle. Begrunnelse for at arealbruksstrategi 1 og 3 ikke ønskes: Arealbruksstrategi nr. 1 legger opp til at ingen nye tiltak tas inn i kommunedelplanen og at utviklingen i området baseres å utnytte potensiale for utbygging innenfor allerede avsatte byggeområder i gjeldende plan. Rådmannen ser det som lite aktuelt å gå inn for en arealbruksstrategi som medfører ingen utvikling. Arealbruksstrategi nr. 3 vil føre til en utvikling stikk i strid med overordnede mål og retningslinjer, og i strid med nasjonale føringer for fritidsbebyggelse, jf. St. meld. Nr 21 ( ). Her står blant annet at utbygging av fritidsbebyggelse ikke skal skje i sammenhengende områder uten inngrep (fjellområder/ snaufjell) i viktige friluftsområder, sårbare landskap, regionalt viktige grøntdrag eller langs vassdrag. Ved forhåndshøring og offentlig ettersyn av Plan- og utredningsprogrammet uttalte Fylkesmannen bl.a. følgende: Fylkesmannens miljøvernavdeling vil fremme innsigelse dersom vi ved offentlig ettersyn av planen finner at deler av planforslaget ikke ivaretar viktige nasjonale eller regionale miljøverdier. Flere av de innkomne forslagene vil etter Miljøvernavdelingens oppfatning komme i konflikt med kommunens visjon og målsetninger i planprogrammet. Det betyr at vi kan forvente at Fylkesmannen vil fremme innsigelse dersom arealbruksstrategi nr. 3 blir vedtatt.

22 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 22 av KONSEKVENSUTREDNING Parallelt med utarbeiding av planforslag for kommunedelplan for Ådalsfjella , skal det lages en konsekvensutredning med alle ønskede tiltak innenfor planområdet. Alle tiltak skal vurderes og vektes ut i fra følgende: valgt arealbruksstrategi nr. 2, kap. 6 og 7 rammer for planarbeidet, kap. 2 visjon og utviklingsmål for Ådalsfjella, kap PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 9.1 Tema som skal utredes Oversikt over tema som skal utredes i henhold til planområdets verdier, ønskede tiltak og mulige utbyggingsstrategier/ overordnede planer og retningslinjer. Tema som skal utredes for Ådalsfjella Datagrunnlag Miljø- og landskapsforhold: Inngrepsfrie områder Arealis-data, DN, Kommunedelplan for Ådalsfjella Naturvernområder Arealis- data Overordnet grønnstruktur Ortofoto, befaringer, bilder Landskapskarakter/ viktige landskapsverdier Bilder, befaringer, grunnkart Terrengformer - nær/ fjernvirkning - helning Etablerte og planlagte friluftsområder DN, Kommunedelplan for Ådalsfjella Viktige kulturmiljøer, SEFRAK, Arealis - fredete områder og viktige kulturminner - områder med store kulturminneinteresser Lokalklima - temperaturer - vindforhold - sol - eksposisjonsretning Estetikk/ byggeskikk Svært begrenset Bilder, befaringer Naturressurser: Geologi/ grunnforhold Viktige viltbiotoper og trekkveger NGU DN, Arealis, Landbrukskontoret i Ringerike,

23 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 23 av 24 Områder av stor verdi for biologisk mangfold Truede arter- rødlista Produktiv skog, evt fordelt på boniteter Viktige beiteområder og seterområder Verneskog Dyrka og dyrkbar mark Vegetasjonstyper Fiskebestand Vannressurser/ vannkvalitet i vannene Sårbarhetsvurdering av utslipp i forhold til drikkevannet Drikkevannsbrønner Grunnvannskilder Vernede vassdrag; 100 metersbeltet Nedslagsfelt Flå kommune DN, Arealis, Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer DN, Arealis NIJOS, Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer DN, Arealis DN, Arealis NIJOS NIJOS Landbrukskontoret i Ringerike NVE NVE, hydrogeolog NVE, grunneiere NVE RPR for vernede vassdrag NVE Samfunnsinteresser: Servicetilbud Kommunedelplan for Ådalsfjella Løyper og stier Grunnkart, turkart for Ådalsfjella Parkering utfartssteder Egne erfaringer, dialog med grunneiere Vinterbrøyta veier/ sommerveier Egne erfaringer, dialog med grunneiere Jaktvald Landbrukskontoret i Ringerike Fiske/ hobbyfisek/ fiskekort Landbrukskontoret i Ringerike Tilgjengelighet/ universell utforming Begrenset kunnskap, egne erfaringer, dialog med grunneiere Trafikk/ bilbruk Reguleringsplaner Parkeringsforhold/ fellespark./ biloppst. plasser Reguleringsplaner Støy (T-1442) Begrenset kunnskap CO2- utslipp Begrenset kunnskap Overordnet vegnett (E 16) Statens vegvesen, kommunen Standard (lav/ middels/ høg/ blandet) Reguleringsplaner, dialog med grunneiere Strømforbruk RiK, reguleringsplaner, dialog med grunneiere Alternative energikilder til oppvarming Hytteveilederen.no Avløpsløsninger Reguleringsplaner, dialog med grunneiere Utslippsforhold NVE Utslippsmuligheter Hydrogeolog, Hytteveilederen.no Renovasjon Reguleringsplaner, dialog med grunneiere 9.2 Metode Registrering av områdets verdier i dag

24 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 24 av 24 o eksisterende forhold og historisk bakgrunn ved hjelp av bakgrunnsmateriale fra statlige og regionale faginstanser, lokalkunnskap, kommunens egne erfaringer/ befaringer, bruk av ortofoto o Visualisering av registrerte data på kart/ terrengmodell Ønskede tiltak innenfor planområdet o Analyse (tolking/ vurdering) av registrerte forhold Konsekvenser tiltakene kan ha for verdiene o Innspill- muligheter/ begrensninger o Egnethetsanalyser o Alternative løsninger/ planforslag 10. VEDLEGG 1. Analysekart; Dagens hytter/ regulert områder/ foreslåtte tiltak, pr. 31

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA

KONSEKVENSUTREDNING VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA KONSEKVENSUTREDNING VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RINGERIKE KOMMUNE Nytt forslag til 1. gangsbehandling per juni 2009 Forord 1. juli 2006 trådde en ny forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RINGERIKE KOMMUNE Nytt forslag til 1. gangsbehandling per juni 2009 Side 1 av 48 Forord 1.juli 2006 trådte en ny forskrift om

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/210-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 17.11.2011 Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for Sildvika gnr. 4 bnr. 30

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2017 Arkiv : 145/1 Saksmappe : 2015/682 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sten-Rune Jensen Sluttbehandling av reguleringsplan ID2015005 Lauvhaugen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE. Høringsforslag

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE. Høringsforslag PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE Høringsforslag 01.07.2010. 1 Forord På oppdrag fra Berg kommune er utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsplan for gnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend.

Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend. Plankart datert 27.05.2008. Bestemmelser datert 27.05.2008. Revisjoner: Mindre endring av bestemmelser 08.07.2009. Mindre endring

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Vedtatt i kommunestyret 02.09.2013, K-sak 60/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. INNHOLD OG VIRKNING

Detaljer