Plan- og utredningsprogram Revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og utredningsprogram Revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella 1998-2011"

Transkript

1 Plan- og utredningsprogram Revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella Fastsatt i Formannskap , endret Ringerike kommune

2 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING BAKGRUNN TIDLIGERE PLANER I FOR ÅDALSFJELLA DAGENS SITUASJON AVGRENSNING AV PLANEN MANDAT OG ORGANISERING AV ARBEIDET PLANPROSESSEN RAMMER FOR PLANARBEIDET OVERORDNEDE PLANER/ RETNINGSLINJER ETTERPRØVING AV DAGENS KOMMUNEDELPLAN VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR ÅDALSFJELLA VISJON OVERORDNEDE MÅL VED PLANARBEIDET UTVIKLINGSPRINSIPPER OG MÅL FOR ÅDALSFJELLA ARBEIDSMETODIKK KARTLEGGE VERDIER INNENFOR PLANOMRÅDET (PKT. 5) TILTAK - INNSPILL OG UTBYGGINGSSTRATEGIER (PKT. 6.1) PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING (PKT. 8) KONSEKVENSUTREDNING UTARBEIDE PLANFORSLAG I HENHOLD TIL KONSEKVENSUTREDNING VERDIER I PLANOMRÅDET MILJØFORHOLD: NATURRESSURSER TILTAK I PLANOMRÅDET INNSPILL HITTIL I PLANARBEIDET- ØNSKEDE TILTAK ALTERNATIVE UTBYGGINGSSTRATEGIER MULIG BEHANDLING AV ØNSKEDE TILTAK VALG AV AREALBRUKSSTRATEGI FOR ÅDALSFJELLA KONSEKVENSUTREDNING PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING TEMA SOM SKAL UTREDES METODE VEDLEGG... 24

3 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 3 av INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Ringerike kommune skal revidere Kommunedelplan for Ådalsfjella i henhold til plan- og bygningsloven Gjeldende plan; Kommunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i Ringerike kommunestyre 22. oktober Planen ble endret 16. august Fra varsel om oppstart av revidering av kommunedelplanen den 5. oktober 2004, har kommunen mottatt 36 innspill til planen. Kommunen mottok også 12 innspill før det ble varslet oppstart. 1.2 Tidligere planer i for Ådalsfjella Første samlet plan for Ådalsfjella ble behandlet i Kommunestyret i 1997, etter at arbeidet ble startet opp i 1971(!). Planarbeidet hadde utgangspunkt i stor interesse for hyttetomter, og at mange grunneiere hadde lagt ut hyttefelt og ønsket å videreføre utnytting av utmarka i turistsammenheng. I arealdelen til kommuneplanen for hele Ringerike, vedtatt desember 1991, var det forutsatt at det skulle utarbeides en egen kommunedelplan for Ådalsfjella. Men Formannskapet vedtok i 1993 å nedprioritere planarbeidet i Ådalsfjella ti fordel for Hønefoss-området. Først i 1997 vedtok Formannskapet videre at arbeidet med Kommunedelplan for Ådalsfjella skulle samordnes med den reviderte fremdriften av kommuneplanrevisjonen, og at planen skulle sluttbehandles i Kommunestyret våren Arbeidet ble gjenopptatt på bakgrunn av utbyggingsinitiativ fra grunneiere i området. 1.3 Dagens situasjon Innenfor planområdet finnes i dag om lag 820 hytter (pr. november 2005). Totalt er det registrert 3429 bygninger innenfor planområdet. Disse er hovedsakelig lokalisert på østsiden av vannskillet av Høgfjell/ Urdevassfjell/ Vikerfjell/ Gyranfisen/ Treknatten. De aller fleste hyttene er lokalisert på fjellet, dvs. ca m.o.h. For øvrig ligger noen hytter langs Sperillen og noen på vestsiden av vannskillet. Planområdet omfatter også noe fast bosetting som ligger langs Sperillen nordover til Ramberget, samt langs vassdraget Urula. Det er kun beskjedne innslag av jordbruksområder, og disse er i hovedsak knyttet til enkelte spredtliggende gårdsbruk langs Sperillen. Hovedtyngden av planområdet er imidlertid produktive skogsområder der gran er dominerende på de mest produktive områdene, og furu på de lavproduktive. Det er ikke seterdrift i området i dag, og områdene brukes i liten grad til beiting.

4 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 4 av 24 Hyttene i området er fordelt på ulike grunneiere i Ådalen som vist i tabellen under. GNR/ BNR GRUNNEIER ANTALL TOMTER ANTALL SOLGTE ANTALL LEDIGE TIL SAMMEN TOMTER/ BEBYGDE TOMTER 305/5 Brynjulf Holte, Nordre Holte, 3524 NES I ÅDAL Tel: Mob: ledige 293/1 Ole & Kari Marte Gamkinn, Skarrud, Vestre Ådal 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: ledige 294/1 Elling Elsrud, Elsrud, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob1: Mob2: private 46 ledige 294/2 Erling Elsrud 12 Kun 2 private 12 ledige 295/1 Ola Viker, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: Ingen ledige 296/1 Magne Strande, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: Hyttemob: ledige 297/1 Paal Anders Strande, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS Tel: Mob: private 4 ledige 298/1 Ole Ringerud, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS, Tel: Mob: "vanlige" + 6 utleiehytter Ringerudsetra Ingen ledige tomter (kun 6 utleiehytter) 278/2 Asle Oppen, Oppen Gård, 3518 HØNEFOSS Tel: Mob: ledige 277/1 Gudbrand Bergsund, Hval, 3525 HALLINGBY. (Ansvarlig) Tel (Hjemmel: Liv Helene Bergsund, Vestre Bergsund, V Ådal) ledige 300/1 Thorvald Kaare Lie, Flaskerud Gård, 3516 HØNEFOSS, Tel: Mob: private 20 ledige 980 regulerte tomter 817 hytter/ solgte tomter 194 ledige tomter (inkl. 12 private hytter) (199 inkl. 6 utleiehytter)

5 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 5 av Avgrensning av planen Kommunedelplanen for Ådalsfjella omfatter områdene fra Sperillen i øst, Vidalen i vest, vassdraget Urula i nord, og Strømsoddbygda i sør. Området omfatter Ringerikes eneste større snaufjellsområde som strekker seg fra Høgfjell i sør (1010 m.o.h) til Treknatten i nord (1101 m.o.h). Litt sør for Treknatten ligger Gyranfisen som er Ringerikes høgeste fjell, 1127 m.o.h. Urdevassfjellet og Vikerfjellet ligger som mindre fjellområder mellom disse. Planområdet ligger innenfor det rødstiplete arealet som vist på kartet. Planavgrensningen kan vurderes om den bør justeres noe. Dette gjelder spesielt i sør og vest.

6 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 6 av Mandat og organisering av arbeidet Forslagsstiller/ eier av planen: Ringerike kommune Planmyndighet for planen: Ringerike kommune Ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen: Ringerike kommune Tiltakshaver for tiltak etter planen: (beskrivelse, liste) Det er nedsatt en referansegruppe, en styringsgruppe og en arbeidsgruppe: Referansegruppe: Representant(er) for grunneiere i Ådalsfjella (både Ådalssiden og Soknedalssiden, nord i planområdet mot Nes i Ådal, samt området mot plangrensen i sør) Ringerikes Turistforening Naturvernforbundet i Ringerike Ådal jeger- og fiskeforening Representanter for hytteeiere/ tomteeiere/ tomtefestere Styringsgruppe: Resultatenhetsleder, Miljø- og arealforvaltning; Gunnar Hallsteinsen Rådmann Svein Aannestad Prosjektgruppe: Saksbehandler, byggesak; Svein Flaskerud Saksbehandler areal- og byplan; Hanne Marit Mikalsen Skogbrukssjef; Hans Bergan Resultatenhetsleder, Miljø- og arealforvaltning; Gunnar Hallsteinsen

7 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 7 av Planprosessen Faser i planarbeidet Samarbeid og medvirkning Politisk behandling Fremdrift Oppstart av planarbeidet Oppstart varslet Frist for innspill Møte med grunneiere på Ådalssiden Utarbeidelse av planprogram Vinteren 2006 Forhåndshøring av planprogram hos regionale Vinteren 2006 myndigheter 1. gangs behandling av Formannskapet planprogram Høring av planprogram - Sendes til - Regionale myndigheter - Berørte parter - Annonseres i Ring Blad - Møte i referansegruppa Vedtak av planprogram Utarbeiding av forslag til kommunedelplan for Ådalsfjella, inkl. konsekvensutredning 1. gangs behandling av planforslaget Offentlig ettersyn av planforslaget inkl. konsekvensutredning Behandling av innkomne merknader ved off. ettersyn Revisjon av planforslaget Evt. nytt offentlig ettersyn Vedtak av kommunedelplan for Ådalsfjella - innsamling/ sammenstilling av kjent kunnskap - befaring/ registrering/ analyse (KU) - bearbeide innkomne merknader ved oppstart - drøfting med fagetater og berørte parter - møte og befaring med regionale myndigheter - Sendes til - Regionale myndigheter - Berørte parter - Annonseres i Ring Blad - Møte i referansegruppa - Åpent folkemøte Formannskapet Formannskapet Formannskapet Kommunestyret

8 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 8 av RAMMER FOR PLANARBEIDET 2.1 Overordnede planer/ retningslinjer Relevante planer for utarbeidelse av revidert Kommunedelplan for Ådalsfjella: Fylkesplan for Buskerud Kommuneplan for Ringerike (vedtatt i kommunestyret ) Landbruksplan for Ringerike (vedtatt av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ) Diverse lover og forskrifter (f. eks Plan- og bygningsloven, Naturvernloven, Lov om motorferdsel, Vegloven, Skogloven, Jordloven, Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern), m.fl Overordnede retningslinjer med betydning for planarbeidet: St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet St.meld. nr. 42 ( ) Biologisk mangfold St.meld. nr. 21 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Veileder; Planlegging av fritidsbebyggelse (MD, november 2005) Veileder; Estetikk i plan- og byggesaker, f. eks kap. 3.6 Byggverkets terrengforhold og uteareal Forskrift om konsekvensutredning Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv (DN- håndbok ) Veileder; Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (MD, juni 2005) (veileder fra Buskerud fylkeskommune) 2.2 Etterprøving av dagens kommunedelplan Evaluering av gjeldende Kommunedelplan for Ådalsfjella Positive sider med planen Negative sider med planen Hva ønskes videreført? Hva ønskes endret?

9 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 9 av VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR ÅDALSFJELLA 3.1 Visjon Ådalsfjella skal være et attraktivt område for natur- og friluftsopplevelser, stillhet og rekreasjon, hvor natur- og miljøhensynet er utgangspunktet og retningsgivende for næringsutvikling, tilrettelegging for aktivitet- og servicetilbud og utvikling av nye byggeområder. 3.2 Overordnede mål ved planarbeidet 1) Legge til rette for næringsutvikling 2) Legge til rette for rekreasjon og opplevelser 3) Ta hensyn til natur og miljø 4) Legge opp til miljøvennlig infrastruktur 3.3 Utviklingsprinsipper og mål for Ådalsfjella Legge til rette for næringsutvikling a) Øke bruksfrekvensen på hytter b) Øke besøksfrekvensen på serveringssteder c) Utvikle gode service- og aktivitetstilbud d) Etablere og utvikle et forpliktende grunneiersamarbeid e) Utvikle gode byggeområder for fritidsbebyggelse Legge til rette for rekreasjon og opplevelser a) Tilrettelegge for ferdsel, og natur- og kulturopplevelser b) Bebyggelse skal ha en god arkitektonisk utforming som gjenspeiler lokal byggeskikk c) Tlrettelegge for funksjonshemmede Ta hensyn til natur og miljø a) Ivareta og opprettholde inngrepsfrie områder b) Bevare dyre-, plante-, og friluftslivet c) Bygge- og infrastrukturtiltak ikke skal i konflikt med grøntkorridorer, lokale tur- eller grøntdrag eller natur- og kulturverdier. d) Ny bebyggelse og infrastrukturtiltak skal steds- og terrengtilpasses e) Unngå forurensning av vann og grunn f) Bevare landskapsmessig sårbare områder Infrastruktur a) Terenginngrep skal unngå store skjæringer og fyllinger b) Felles avløpsanlegg, som er miljøvennlige og fremtidsrettede

10 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 10 av ARBEIDSMETODIKK 4.1 Kartlegge verdier innenfor planområdet (pkt. 5) Registrere og kartfeste kjent kunnskap om området, ved hjelp av: Grunnkart (N 50) Tidligere arealplaner Ortofoto (pr. juni 2004) Registreringer Befaringer/ foto Muntlig informasjon Info via allerede registrerte grunnlagsdata o NIJOS o SEFRAK o Direktoratet for naturforvaltning o Arealis- data o NVE o Naturbasen o Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer o NGU 4.2 Tiltak - innspill og utbyggingsstrategier (pkt. 6.1) Presentasjon av innspill før/ ved planoppstart Oversiktskart som viser lokalisering av innspillene ved planoppstart. I tillegg vises dagens regulerte områder og dagens hytter (vedlegg 1). 4.3 Program for konsekvensutredning (pkt. 8) Tema som skal utredes Metoder som bør/ skal nyttes Eksisterende datagrunnlag 4.4 Konsekvensutredning Beskrivelse av konsekvenser som eventuelle tiltak kan ha for verdiene i området Analyser Vurdering av innspill Alternativer 4.5 Utarbeide planforslag i henhold til konsekvensutredning Planbeskrivelse o Hovedmål for Ådalsfjella o Utviklingsprinsipper i henhold til valgt arealbruksstrategi o Beskrivelse av arealbruken o Retningslinjer Plankart Planbestemmelser Digital terrengmodell over planområdet

11 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 11 av VERDIER I PLANOMRÅDET 5.1 Miljøforhold: Natur og landskap Ådalsfjella har særegne naturkvaliteter, og omfatter blant annet Ringerikes eneste større inngrepsfrie naturområde. Tre områder vernet etter naturvernloven; Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, Sandvann Naturreservat og Ramberget naturreservat. Landskapet vil bli påvirket av evt. utbyggingstiltak som legges inn i planen. Ivaretakelse av verdifulle landskapselementer, samt nær- og fjernvirkninger er viktig i forhold til en best mulig utforming av fremtidige byggeområder. Registrere og kartfeste store sammenhengende naturområder, de enkelte utbyggingsområder må utredes ved evt. tiltak. Særpregede eller sårbare landskap Kulturminner og kulturhistorie Det finnes mange fornminner (automatisk fredete) og nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Hovedtyngden av fornminnene er registrert langs Sperillen og Vidalen. Kjente fornminner er bygdeborgen ved Tjuvenborg, gravrøys ved Gryte, gravfeltene på Viker og steinalderboplassen ved Sandviken. I Vidalen er det registrert jernvinneplasser og dyregraver som er karakteristiske og verdifulle. Det finnes også mange nyere tids kulturminner som nedlagte husmannsplasser og setre, ferdselsveier, kullmiler, sagbruk, fløtningsanlegg, bjørnestiller, gamle stedsnavn som knytter seg til kulturminner som er borte m.m. Verdifulle kulturminner og kulturhistorie kan bringes mer fram i lyset, og det kan gi større kunnskap til befolkningen. Det kan også slå en annen vei ved at utvikling i området bygger ned viktige kulturminner, og at uvitenhet fører til forringelse av kulturminnene. Viktige kulturmiljøer, fredete områder og viktige kulturminner, områder med store kulturminneinteresser. Eventuelle utviklingsområder må utredes nærmere Lokalklima/ luftkvalitet/ forurensning Begrenset med kjent kunnskap om dette.

12 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 12 av 24 Lokalklimaet kan bli påvirket av endringer i vegetasjonssoner i lisider og på fjellet. Dette kan gi åpning for uønskede kaldluftsdrag. Overordnede analyser av luftstrømmer. Nødvendige analyser ved evt. utbygging for å tilrettelegge slik at lokalklimaet ikke forringes Estetikk/ byggeskikk Gesimshøyde/ mønehøyde på bebyggelse, grunnflate/ BRA, takvinkel, ingen retningslinjer mtp. byggeskikk Byggeskikkveileder for området Ønsket utvikling i de enkelte utbyggingsområder, blant annet med tanke på: o plassering i terreng o solforhold o lokal byggeskikk o tilpasning til eksisterende bebyggelse o fargebruk Naturopplevelse Som en del av arbeidet med forrige kommunedelplan, ble det gjennomført en spørreundersøkelse til hytteeierne i Ådalsfjella. Naturkvaliteter, sommer som vinter, flott turterreng og stillhet, fred og ro er kvaliteter ble trukket fram av mange. Rikelig avstand mellom hyttene, og god plassering i terrenget ble det også gitt positiv tilbakemelding på. Ønsket profil på Ådalsfjella i sin helhet? Ulike delområder? Grøntkorridorer? Hyttebygging Det er pr. november 2005 registrert 817 hytter (inkl. et lite antall solgte tomter som ikke er bebygd). I forrige planperiode (pr. mars 1998) var det registrert 661 hytter (kilde: MABYGG). I tillegg var det godkjent 57 tomter som ikke var utbygd (kilde: oppgaver fra grunneiere). Det vil si at fra 1998/ har det blitt bygd om lag 100 nye hytter i Ådalsfjella. Til sammenligning var det i 1972 registrert ca. 350 hytter og skogshusvær i området, så på en 25 årsperiode ble det bygd litt i overkant av 300 hytter. Økt hyttebygging medfører økt infrastruktur og økt sysselsetting i byggeperioden. Utbredelse på utbyggingen? Maks antall hytter? Standard? Bygningstyper? En nøye vurdering bør gjøres for å finne ut smertegrensen på hvor mange hytter Ådalsfjella tåler.

13 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 13 av Naturressurser Geologi/grunnforhold Berggrunnen i området består i hovedsak av grunnfjell (granitt/ gneis). I store deler av området er berggrunnen dekket av et sparsomt dekke av sandholdig bregrus. Det finnes også enkelte områder med større sand og grusavsetninger, særlig langs vestsiden av Sperillen, ved Urulas utløp i Sperillen og i Vidølas utløp i Urula. Kartlegging av sand- og grusavsetninger gjør at man kan unngå å bygge ned disse forekomstene. Ved enhver utvikling må de aktuelle områdene utredes med tanke på grunnforhold, og følgende utslipp til grunn/ renseanlegg. Sand- og grusforekomster Dyre- og planteliv/ biologisk mangfold Lite konkret kunnskap om dette Økt utbygging kan forårsake forstyrrelse av viktige biotoper og/ eller avskjæring av trekkveier. I tillegg en viss fare for forringelse av større/ mindre sjeldne/ sårbare/ små artsforekomster. Viktige viltbiotoper og trekkveger, viktige naturtyper, områder av stor verdi for biologisk mangfold, truede rødliste-arter Jord- og skogressurser Ramberget naturreservat er et barskogområde som dekker et vidt høydespenn, med et bredt spekter av vegetasjonssamfunn. Området inneholder en rik ligradient med barskog med til dels høy bonitet. Området vil i svært liten grad bli berørt av evt. videreutvikling av området. Produktiv skog, evt fordelt på boniteter Viktige beiteområder og seterområder Evt. vernskog Dyrka og dyrkbar mark Vegetasjon (NIJOS) Områder registrert i Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer Vannforhold/ ferskvannsressurser De fleste vannene i området er kalket, og det er gode bestander av ørret med organisert fiskekortsalg som også omfatter Sperillen.

14 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 14 av 24 Sperillen har i dag meget god vannkvalitet. Sandvann naturreservat er et område med interessante myrtyper og interessant vegetasjon. Økt bruk av ferskvannsressursene, økt fiske (mange steder positivt) Sårbarhetsvurdering av utslipp i forhold til drikkevannet, vernede vassdrag, evt. drikkevannsområder, grunnvannstand, vannkvalitet i vannene. 5.3 Samfunnsinteresser Reiseliv Det finnes ingen/ få utleiehytter i området. Ingen turisttilbud, og området har heller ikke blitt markedsført mtp. turisme. For det meste privathytter til privat bruk. Markedsundersøkelse gjennomført i forbindelse med mulig turistanlegg, Ringerudsetra. Undersøkelsen ga positiv tilbakemelding. Flere ønsker om utvikling av alpinanlegg, hotell/ motell/ camping i forbindelse med videre utvikling av Ådalsfjella. Endring av områdets karakter fra kun enkelthytter/ privathytter, til mer kommersiell bruk med utleiehytter, alpinanlegg, hotell/ motell/ camping. Områdets potensial, utvikling i henhold til mål/ visjon? Ønsker? Servicetilbud Friluftsliv I friluftssammenheng er Ådalsfjella viktig både i lokal og regional sammenheng. Det kjøres opp skiløyper om vinteren, og det er merkede sommerløyper. Turistforeningen har to selvbetjeningshytter; Tjuvenborgkoia og Vikerkoia. I undersøkelsen blant hytteeiere i forbindelse med forrige revisjon av kommunedelplanen, ble det oppgitt at hyttene i Ådalsfjella brukes relativt mye. Når det gjelder kvalitetene i områdene omkring hytta er det skiløypenettet og skiterrenget som er nevnt av flest som svært positivt. Nærhet til Sperillen med tanke på bading og soling, nevnes av enkelte. Hytteeierne i nærheten av skitrekket ved Ringerudsetra ser positivt på dette tilbudet. Positiv fokus på friluftsliv, tilrettelegging for friluftsliv. Kartlegge etablerte og planlagte friluftsområder, jf. Naturbasen og handlingsplaner for friluftsliv. Kartlegge viktige ferdselskorridorer sommer og vinter, -løyper og stier, utfartspunkter Kartlegge vinterbrøyta veier.

15 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 15 av Jakt og fiske I undersøkelsen blant hytteeiere i forbindelse med forrige revisjon av kommunedelplanen nevnes bærplukking og bedrede fiskemuligheter som en viktig kvalitet. Opplysning til brukere av området om fiskemuligheter, rettigheter m.m. Registrere/ kartfeste evt. jaktvald Registrere/ kartfeste fiskemulighetene i området Tilgjengelighet Ingen områder er spesielt tilrettelagt med tanke på ekstra god fremkommelighet (f. eks for rullestolbrukere) Åpner muligheten for at f. eks handikappede får økt mulighet til å ha hytte i området/ komme seg til hytta. Utrede behov for dette, egnede områder? Transport, trafikk, parkering De fleste av hyttefeltene har sommervei helt til døra/ kort vei fra døra. Av reguleringsplanene vedtatt fra år 2000 og senere, har de fleste brøytet vintervei til døren/ kort vei fra døra. De aller fleste hytteeierne ønsker å ha bilen i nærheten av hytta, dermed blir mange av de store fellesparkeringene stående relativt tomme. Utbygging av flere veier og parkeringsplasser. Registrere behov i ulike områder, utrede oppgraderingsmuligheter. Høg/ lavstandardområder? Strøm/vann/avløp De fleste områdene har etter hvert mulighet for strøm. Få/ ingen har innlagt vann. Avløp til felles renseanlegg eller til enkeltanlegg eller gjennom gråvannfilter. Utrede avløps- og utslippsmuligheter, finne ut hvilke områder som har strøm, hvem som ikke har, og hvem som ønsker det.

16 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 16 av TILTAK I PLANOMRÅDET 6.1 Innspill hittil i planarbeidet- ønskede tiltak Til sammen 38 uttalelser/merknader/innspill Forslag til nye arealer/ utvidelse av arealer til hyttetomter 1. Nytt felt øst for hyttefeltet Tossevika Øst (ved Hyttekastbergene) (Paal A. Strande) 2. Hyttefelter (to separate felt) vest for hyttefeltet Bernhatten/ Tosseviksetra (Paal A. Strande) 2b. Ønsker fortetting av eksisterende hyttefelt Bernhatten/ Tosseviksetra (Paal A. Strande) 2c. Campingplass på området sørvest for Tosseviksetra (Paal A. Strande) 2d. Utleiehytter rett øst for hovedparkeringsplassen ved Tosseviksetra. Om lag 12 hytter i ulike størrelser, alle med mulighet for å kunne leies ut separat. 3. Hyttetomter ved Karlsrudkollen ca meter fra Sperillen (Paal A. Strande) 4. Hyttefelt mellom delfeltene I og II i Vikersetra hyttegrend. Anslag hytter, lav standard. (Ola Viker) 5. Område ved Fisketjern, ca. 1 km sør for Vikersetra. Anslag hytter, lav standard (Ola Viker) 6. Fire nye områder til hytteutbygging ved Ringerudseter, Moltebrenna, Kolleputt og ved Sperillen. I tillegg ønsker grunneier å øke utbyggingsmulighetene innenfor reguleringsplan nr. 284 Turistområde Ringerudseter for å kunne bygge kurs- og konferansesenter (Ole Ringerud) 7. Område ved Gryteseter, gnr. 298, bnr. 2 og 3, 2-4 hytter (Roger Sundberg og Olav Brekke) 8. Forslag om ca. 50 hytter på sin eiendom 309/ 4 i en årrekke. Området ligger ca. 800 m.o.h (Steinar Stugaard) 9. Utvidelse av hytteområdet Bjørntjernlia (165 daa) med nye områder både sør-, vest-, øst- og nord for Bjørntjernlia. Det nye området er om lag 740 daa, hvorav ca. 500 daa er egnet til hyttetomter. Inntil 106 hyttetomter (Asle Oppen) 10. Utvidelse av hyttefeltet Killingtjern i nordlig retning med tomter (Brynjulf Holte) 11. Utvidelse av hyttefeltet Killingtjern i østlig retning med om lag 18 (12+6) hyttetomter. Ca. 70 daa (Ole Gamkinn) 12. Hytteområde ved Lortholoa (ved Flaskerudsetra). Ca hyttetomter. Adkomsten via dagens felt Flaskerudsetra. Høg standard (Thorvald Kaare Lie) 13. Revidert plan for Fossholmfjellområdet med ønske om å få den godkjent. Tidligere plan for området ble utarbeidet og sendt inn i 1996, men innsigelser fra Fylkesmannen førte til at planen for området ikke ble godkjent (Treknatten Utmarkslag/ Anders O. Holte) 14. Utvidelse av Veltelia hyttefelt mot sør. Ca 50 tomter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke) 15. To nye, separate felter sørvest for Veltelia, lokalisert i tilknytning til ønsket ski/ alpinanlegg. Ca 150 tomter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke) 16. Nytt hyttefelt sørøst for Veltelia, med litt annen kvalitet enn de ovennevnte feltene, ikke i forbindelse med ski/ alpinanlegget. Ca 75 tomter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke)

17 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 17 av Hyttefelt med ca 30 tomter på eiendommen (294/ 1). Området ligger litt nord for Vikersetra (og Fisketjern) (Elling Elsrud) 18. Utvidelse av hyttefeltet Kolledalen i nordlig retning (Elling Elsrud) 19. Man vil gå i gang med arbeid med å utvikle et hytteområde på eiendommen mellom Saksentjern og Tjuvenborgen (gnr/ bnr 142/ 1 og 142/ 4) (Elling H. Tuft) 20. Hyttefelt øst for Flaskerudsetra. Infrastruktur/ elektrisitet ligger klart i umiddelbar nærhet. Adkomst til feltet vil skje nordfra, i samarbeid med Thorvald Kaare Lie (Liv Helene Bergsund) 21. Tre hyttefelt med til sammen 46 tomter som delvis skal selges og delvis for utleie på Gunbjørrud og Olsviken (Niels Chr. Bang) 22. Høgfjell hyttegrend. 187 hytter (Karin/ Niels Chr. Bang) 23. Hytteutbygging på Soknedal-siden (Andres Lundesgaard m.fl grunneiere) 24. Spredt hyttebygging og mulighet for utmarksbasert næringsutvikling på sine eiendommer nord for Rv 7 i Soknedalen (Andres Lundesgaard og Tor Hovde) 24b.Ønsker å bygge 3-4 utleieenheter i tillegg til egen bolig med god standard. Sengeplasser til ca 8 personer. Eksisterende avkjørsel skal flyttes for å øke trafikksikkerheten Ski/ Alpinanlegg 25. Ski/ alpinanlegg fra ca 600 m.o.h og ned til bilvei ved Veltelia hyttefelt ved ca. 165 m.o.h, - et fall på 435 meter (Brynjulf Holte, Torgrim E. Holte og Gudbrand Brekke) 26. Ski/ alpinanlegg i forbindelse med hytteområder på Gunbjørrud og Olsviken (Niels Chr. Bang) Campingplass/ motell 27. Campingplasser og motell. Campingplass med tilhørende fasiliteter er tenkt i området Olsvika/ Eidstjern/ Sperillen. Olsviken ønskes benyttet som serviceanlegg for campingplassen og som motell/ gjestegård (Niels Chr. Bang) Båthavn, badeplass, fiske 28. Båtfester/ båthavn ved Sperillen i forbindelse med camping/ motell/ hytter på Gunbjørrud og Olsviken (Niels Chr. Bang) 29. Utvikling av strandsonene langs Sperillen i områdene nedenfor Veltelia hyttefelt til fiske, båt- og badeaktiviteter Idrettsanlegg 30. Anlegg for lek og idrett i forbindelse med Olsviken. Ballslette for fotball, tennisbane, klubbhus for Ådal IL og parkering (Niels Chr. Bang) Oppgradering av eksisterende hyttefelt

18 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 18 av Hytteområdet Karibrenna/ Gulltjernshøgda. Det er ca 20 hytter i dette feltet, og i følge en spørreundersøkelse som grunneier foretok i 2002, ønsker de fleste av hytteeierne adkomstvei til sine hytter. Søknad om ny vei over Gulltjernmyras østre kant med endepunkt i en snuplass og p-plass for 25 biler i skaret opp mot Karibrenna (hytteeier Olav V. Simon (/grunneier Thorvald Kaare Lie)) 32. Langtjernskastet, Bjønnefara, Gulltjernshøgda, Karibrenna og Gampedalen (til sammen ca. 65 hyttetomter). Dette er enkle hytter, uten vei, vann og strøm. Svært mange av hytteeierne i disse områdene ønsker en standardheving på hyttene sine (hytteeiere/ grunneier Thorvald Kaare Lie) Endring/justering av grenser 33. Ønske om å justere nordlige grense for kommunedelplan for Ådalsfjella lenger sørvest, for eksempel på Vindfallhøgda (Knappåsen) for å ivareta en bedre mulighet for næringsutvikling ved Nes i Ådal og Veltelia hyttefelt. Slik dagens grense går kan utviklingsområdet for Veltelia bli redusert. Selve Veltelia anses som et nærområde for Nes, og en naturlig avgrensning av Ådalsfjella bør derfor justeres slik at Veltelia faller utenfor området for kommunedelplan for Ådalsfjella. (Nes Arbeiderlag v/ leder Harry Heggerudstad, Nes Vel og Bygdeutviklingslag v/ leder Håkon Lie, Brynjulf Holte (grunneier Veltelia hyttefelt)) 34. Ønske om en justering av grensene på Storøya (tidl. godkjent for utbygging) (Elling Elsrud) Diverse 35. Tilrettelegging for aktiviteter også utenom tettstedene i kommunen. Veteranvognklubben ønsker å kunne ha treff, evt. benytte mer permanent en gammeldags plass i Ådalen. Ønsker om å være med på å utvikle ideer om aktiviteter i Ådal (Vivi Sverre) 36. Ønske om et prinsippvedtak for framtidige reguleringsbestemmelser hvor man aksepterer en takvinkel på inntil 30 grader (i dag gjelder grader) (Asle Oppen) 37. Fordeling og plassering av søppelcontainere for hyttene i Skarrudåsen på eiendommene til Ole Gamkinn og Elling Elsruds (Skarrudåsen Vel v/ Odd Byom) 38. Ønske om å få installert vannklosett knyttet til tett tank (Anita Skoge, hytteeier) 39. Ønske om tett tank (Vikerfjell Forum v/ Asle Oppen) 40. Ønske om snarekjøring (etter tråkkemaskin) fra skitrekket og opp til Høgfjell (Ole Ringerud) Uttalelser fra regionale myndigheter 41. Fylkesmannen i Buskerud a. Synliggjøring av hvor stort utbyggingspotensial som fortsatt ligger inne i gjeldende plan, og i hvilken grad det ut fra dette er behov for å avsette nye byggeområder. b. Prosjektet Fremtidsretta hytteutvikling legges til grunn for planarbeidet.

19 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 19 av 24 c. Planarbeidet fokuserer på friluftsliv og fremskaffer dokumentasjon som klargjør viktige områder og sammenhenger for friluftsliv, landskap og naturmiljø. d. Kartlegging av biologisk mangfold må legge overordnede føringer for det videre planarbeidet. e. Inngrepsfrie naturområder innenfor planområdet må forvaltes som en nasjonal ressurs og arealdisponeringen må ikke medføre en ytterligere reduksjon eller oppsplitting av disse områdene. f. Vassdragene Urula og Sogna er vernet mot kraftutbygging. Alle større inngrep i nedbørfeltene skal i henhold til RPR for vernede vassdrag vurderes i forhold til de nasjonale målene for disse vassdragene. g. Fastsetting av en overordnet grønnstruktur som sikrer viktige grønne korridorer fra fjellområdet, gjennom randsonen og ned i dalen. Dette vil binde sammen viktige natur- og friluftsområder og ha positiv virkning på tilgjengelighet for friluftsliv, landskap og økologi. 42. Bergvesenet a. Kartlegging og registrering av drivverdige forekomster av mineralske råstoffer b. Tre til dels store grusforekomster innenfor Kommunedelplan for Ådalsfjella i flg NGUs database c. Vurdering av eksisterende og fremtidige behov for mineralske råstoffer d. Innlemming av ovennevnte områder i kommunedelplanen 43. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) a. Hovedregelen om forbud mot bygge- og anleggstiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag videreføres. b. Opprettholdelse av allmennhetens ferdselsmuligheter langs vassdragene. c. I kommunedelplanens tekstdel bør det gå fram hvordan RPR for vernede vassdrag er fulgt opp. d. Vannforsyning for hytteområder via vassdrag eller grunnvann må beskrives tilstrekkelig i planen. e. Større vannuttak kan være konsesjonspliktig etter vannressurslovens 18 eller Buskerud Fylkeskommune a. Viktig å få fram det totale utbyggingspotensialet for hytter innenfor nåværende kommunedelplan. I mange tilfeller ligger fortettingspotensiale eller tomter som ikke er realisert, og dette har betydning for hva som skal legges ut av nye hyttetomter. b. Opprettholdelse av grønnkorridorer og korridorer for ferdsel c. (prosjektet Fremtidsrettet Hytteutvikling) skal legges til grunn i det videre arbeidet. d. Kulturminneregistrering

20 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 20 av Alternative utbyggingsstrategier Mulig behandling av ønskede tiltak Tabellen er ment å gi en pekepinn på hva som kan forventes i området, alt ut i fra hvilken arealbruksstrategi som blir valgt (1, 2 eller 3). Tabellen er kun veiledende! Hvilke tiltak som kan tillates må vurderes nærmere ved utarbeiding av konsekvensutredning for området. 1. Nullalternativet 2. Videreutvikling av gjeldende arealbruksstrategi Utbredelse Ingen Fortetting / noe utvidelse av eksisterende felt Antall Utnytte potensialet i dagens plan Øke antall ledige tomter (fra 100 til maks 200) Tetthet Som i dag, tomter på ca. 1-3 daa Mindre tomter Bruk av hyttetomtene Fri bruk (som i dag) Fri bruk i avstand 10 meter fra hytta Bebyggelsestyper Enkelthytter/ tun Små leiligheter, hytter, utleiehytter Arkitektur/ byggeskikk Kun lokal byggeskikk lokal byggeskikk / noe innslag av annen byggeskikk 3. Utforme ny arealbruksstrategi Utvidelser og nye felt Øke antall ledige tomter (fra 200 til 400) Mindre tomter/ Hytter i rekker Fri bruk i avstand 3 meter fra hytta Hyttekompleks, hotell, motell, camping Fritt valg Høyde Gesims 3,2 m Gesims 3,2 m Gesims 6 m Takvinkel grader Max grader Max 32 grader Landskapsvirkninger/ fjernvirkninger Terrengtilpasset Terrengtilpasset Bygging i silhuettlinjer, Bygging på fyllinger/ aktiv bruk av sprengstoff BRA/ BYA 100/ 120 m2 Maks 120 m2 Maks 300 m2 Inngrepsfrie områder Bevare alle Bevare alle Noe hensyn Maks m.o.h for bebyggelse Som i dag Som i dag 1000 m.o.h Standard/ standardområder Avløpsløsninger Ensartede områder, moderat standard Ikke vannklosett Enkeltanl./ fellesanl. Lav/ noe høgere standard i enkelte områder Kuranlegg e.lign. Høg standard tillatt hvor det er ønskelig Tett tank tillatt Biladkomst Parkering/ biloppstillingsplasser Stort sett vei til døra Høg standard= vei til døra 1-2 biloppstillingsplasser/ noe biloppstillings- 1-2 (3) fellesparkering plasser/ lite felles- Alle hyttene har vei til døra 3-4 biloppstillingsplasser/ ingen fellespark.

21 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 21 av 24 parkering Byggetrinn/ tidsavgrensning Ingen byggetrinn Noe restriksjoner Mye restriksjoner Avfallshåndtering Ingen avtale Pliktig/ avtale med HRA Strøm/ strømtilførsel Stedvis De fleste Alle Alpinanlegg Nei Muligens dersom Stort KU tilsier det Bruk av strandsonen- Nei Noe, dersom KU Fri bruk Sperillen tilsier det Motorferdsel Nei Nei I løyper/ avgrenset Jakt/ fisk Nei Noe Fritt Beiteområder Nei Noen Fritt Tilgjengelighet for funksjonshemmede Nei Noen nye områder Alle nye områder 7. VALG AV AREALBRUKSSTRATEGI FOR ÅDALSFJELLA Rådmannen foreslår valg av arealbruksstrategi nr. 2; Videreutvikling av gjeldende arealbruksstrategi. Arealbruksstrategi nr. 2 vil åpne for en moderat utvikling av Ådalsfjella. En utvikling av f. eks alpinanlegg må vurderes nøye i konsekvensutredningen om dette er noe området kan tåle. Begrunnelse for at arealbruksstrategi 1 og 3 ikke ønskes: Arealbruksstrategi nr. 1 legger opp til at ingen nye tiltak tas inn i kommunedelplanen og at utviklingen i området baseres å utnytte potensiale for utbygging innenfor allerede avsatte byggeområder i gjeldende plan. Rådmannen ser det som lite aktuelt å gå inn for en arealbruksstrategi som medfører ingen utvikling. Arealbruksstrategi nr. 3 vil føre til en utvikling stikk i strid med overordnede mål og retningslinjer, og i strid med nasjonale føringer for fritidsbebyggelse, jf. St. meld. Nr 21 ( ). Her står blant annet at utbygging av fritidsbebyggelse ikke skal skje i sammenhengende områder uten inngrep (fjellområder/ snaufjell) i viktige friluftsområder, sårbare landskap, regionalt viktige grøntdrag eller langs vassdrag. Ved forhåndshøring og offentlig ettersyn av Plan- og utredningsprogrammet uttalte Fylkesmannen bl.a. følgende: Fylkesmannens miljøvernavdeling vil fremme innsigelse dersom vi ved offentlig ettersyn av planen finner at deler av planforslaget ikke ivaretar viktige nasjonale eller regionale miljøverdier. Flere av de innkomne forslagene vil etter Miljøvernavdelingens oppfatning komme i konflikt med kommunens visjon og målsetninger i planprogrammet. Det betyr at vi kan forvente at Fylkesmannen vil fremme innsigelse dersom arealbruksstrategi nr. 3 blir vedtatt.

22 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 22 av KONSEKVENSUTREDNING Parallelt med utarbeiding av planforslag for kommunedelplan for Ådalsfjella , skal det lages en konsekvensutredning med alle ønskede tiltak innenfor planområdet. Alle tiltak skal vurderes og vektes ut i fra følgende: valgt arealbruksstrategi nr. 2, kap. 6 og 7 rammer for planarbeidet, kap. 2 visjon og utviklingsmål for Ådalsfjella, kap PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 9.1 Tema som skal utredes Oversikt over tema som skal utredes i henhold til planområdets verdier, ønskede tiltak og mulige utbyggingsstrategier/ overordnede planer og retningslinjer. Tema som skal utredes for Ådalsfjella Datagrunnlag Miljø- og landskapsforhold: Inngrepsfrie områder Arealis-data, DN, Kommunedelplan for Ådalsfjella Naturvernområder Arealis- data Overordnet grønnstruktur Ortofoto, befaringer, bilder Landskapskarakter/ viktige landskapsverdier Bilder, befaringer, grunnkart Terrengformer - nær/ fjernvirkning - helning Etablerte og planlagte friluftsområder DN, Kommunedelplan for Ådalsfjella Viktige kulturmiljøer, SEFRAK, Arealis - fredete områder og viktige kulturminner - områder med store kulturminneinteresser Lokalklima - temperaturer - vindforhold - sol - eksposisjonsretning Estetikk/ byggeskikk Svært begrenset Bilder, befaringer Naturressurser: Geologi/ grunnforhold Viktige viltbiotoper og trekkveger NGU DN, Arealis, Landbrukskontoret i Ringerike,

23 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 23 av 24 Områder av stor verdi for biologisk mangfold Truede arter- rødlista Produktiv skog, evt fordelt på boniteter Viktige beiteområder og seterområder Verneskog Dyrka og dyrkbar mark Vegetasjonstyper Fiskebestand Vannressurser/ vannkvalitet i vannene Sårbarhetsvurdering av utslipp i forhold til drikkevannet Drikkevannsbrønner Grunnvannskilder Vernede vassdrag; 100 metersbeltet Nedslagsfelt Flå kommune DN, Arealis, Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer DN, Arealis NIJOS, Skogbrukets nøkkelbiotopregistreringer DN, Arealis DN, Arealis NIJOS NIJOS Landbrukskontoret i Ringerike NVE NVE, hydrogeolog NVE, grunneiere NVE RPR for vernede vassdrag NVE Samfunnsinteresser: Servicetilbud Kommunedelplan for Ådalsfjella Løyper og stier Grunnkart, turkart for Ådalsfjella Parkering utfartssteder Egne erfaringer, dialog med grunneiere Vinterbrøyta veier/ sommerveier Egne erfaringer, dialog med grunneiere Jaktvald Landbrukskontoret i Ringerike Fiske/ hobbyfisek/ fiskekort Landbrukskontoret i Ringerike Tilgjengelighet/ universell utforming Begrenset kunnskap, egne erfaringer, dialog med grunneiere Trafikk/ bilbruk Reguleringsplaner Parkeringsforhold/ fellespark./ biloppst. plasser Reguleringsplaner Støy (T-1442) Begrenset kunnskap CO2- utslipp Begrenset kunnskap Overordnet vegnett (E 16) Statens vegvesen, kommunen Standard (lav/ middels/ høg/ blandet) Reguleringsplaner, dialog med grunneiere Strømforbruk RiK, reguleringsplaner, dialog med grunneiere Alternative energikilder til oppvarming Hytteveilederen.no Avløpsløsninger Reguleringsplaner, dialog med grunneiere Utslippsforhold NVE Utslippsmuligheter Hydrogeolog, Hytteveilederen.no Renovasjon Reguleringsplaner, dialog med grunneiere 9.2 Metode Registrering av områdets verdier i dag

24 Plan- og utredningsprogram av , fastsatt i Formannskap Side 24 av 24 o eksisterende forhold og historisk bakgrunn ved hjelp av bakgrunnsmateriale fra statlige og regionale faginstanser, lokalkunnskap, kommunens egne erfaringer/ befaringer, bruk av ortofoto o Visualisering av registrerte data på kart/ terrengmodell Ønskede tiltak innenfor planområdet o Analyse (tolking/ vurdering) av registrerte forhold Konsekvenser tiltakene kan ha for verdiene o Innspill- muligheter/ begrensninger o Egnethetsanalyser o Alternative løsninger/ planforslag 10. VEDLEGG 1. Analysekart; Dagens hytter/ regulert områder/ foreslåtte tiltak, pr. 31

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Utbygging av Prestmarka fritidssenter

Utbygging av Prestmarka fritidssenter Forslag til program for konsekvensutredning 1 oktober 2011 Rambøll AS Egersund Spinnerigaten 16 4370 Egersund Mail: svein.skaar@ramboll.no Tlf. 406 23 240 1 Forord Rambøll A/S Norge avdeling Rogaland har

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplanens Arealdel

Kommuneplanens Arealdel Grane kommune Vedtatt 13/2-13 Id: 18252011-02 Kommuneplanens Arealdel PLANBESKRIVELSE 4. juni 2012 Årsbudsjett Telefon: 75 18 22 20 www.grane.kommune.no e-post: post@grane.kommune.no Grane kommune, fakta

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer