Utvidet rett til egenmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet rett til egenmelding"

Transkript

1 Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid"

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor et prøveprosjekt på utvidet egenmelding?...3 Metode hva har vi gjort?...4 Prosjektbeskrivelse...4 Evaluering...5 Resultater...6 Spørreskjema...6 Fokusgruppe...7 Sykefraværsutviklingen...8 Diskusjon...9 Konklusjon og anbefaling...10 Vedlegg 1 - Tabeller spørreskjema resultat...11 Vedlegg 2 Tabeller og figurer med sykefraværsstatistikk...13 Vedlegg 3 Informasjon til ansatte...17 Vedlegg 4 Spørreskjema...18 Vedlegg 5 Invitasjon til gruppeintervju

3 Sammendrag I perioden 1. juni 2000 til 31. mai 2001 hadde alle ansatte ved Anleggsseksjonen, Kroken sykehjem og Tromsøysund sykehjem (ca. 500 ansatte) i Tromsø kommune utvidet sin rett til å benytte egenmelding fra 4 x 3 kalenderdager til 4 x 7. Hensikten med denne prøveordningen var å vurdere effekter av utvidet rett til egenmelding. Etter prøveperioden vurderes videreføring og eventuell utvidelse av ordningen til å gjelde alle ansatte i kommunen. Prosjektet er evaluert ved hjelp av en fokusgruppe med utvalgte ledere og tillitsvalgte, spørreskjema til alle ansatte som har hatt utvidet egenmeldingsrett, og vurdering av utvikling av sykefraværet i prosjektperioden sammenliknet med året før. Evalueringen viser at utvidet rett til egenmelding ikke har hatt noen negativ effekt på utviklingen av korttidssykefraværet. Bruken av egenmeldinger har økt, men det totale sykefraværet i arbeidsgiverperioden har ikke gått opp. Fordelingen av egenmeldinger, og utviklingen i korttidsfraværet, gir ikke grunn til å tro at det har vært noe misbruk av ordningen, og de ansatte opplever den som positiv. Nesten 80% av de spurte ønsker å videreføre ordningen med egenmelding i 4 x 7 dager. Utvidet egenmelding gir de ansatte økt frihet og ansvar, det oppleves som positivt og har ikke gitt økte kostnader for kommunen. På bakgrunn av dette anbefaler "Friskt arbeid" at ordningen med rett til egenmelding i 4 x 7 kalenderdager de siste 12 månedene gjeninnføres og utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. 2

4 Innledning hvorfor et prøveprosjekt på utvidet egenmelding? Tromsø kommune har i mange år prøvd å finne tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Et av de tiltakene som har vært diskutert er utvidet rett til egenmelding. I Norge har det vært rett til sykefravær med full lønnskompensasjon og rett til bruk av egenmelding i over tyve år. Retten til tre dagers egenmelding med full lønnskompensasjon kom i Den gang fikk man rett til seks egenmeldinger de siste 12 månedene. Dette ble i 1982 redusert til fire. I forbindelse med økningen i sykefraværet de siste årene har diskusjonen rundt sykepengeordingen økt i styrke. Innføring av karensdag, reduksjon i lønn og utvidet rett til egenmelding er blant de forandringer som er diskutert blant annet i Sandmannutvalgets innstilling. Det siste er da også forsøkt i en rekke kommuner og bedrifter over hele landet. Saga Petroleum hadde i en årrekke før de ble fusjonert fri rett til egenmelding i arbeidsgiverperioden, Bodø kommune og Elkem har innført fri bruk av 12 egenmeldingsdager, Trondheim kommune har 4 x 5 dager og Posten Sør-Trøndelag har 4 x 7 dager. Ingen av disse kommunene eller bedriftene har rapportert noen økning i det totale sykefraværet. I enkelte avgrensede områder innen disse kommunene eller bedriftene har bruken av egenmeldinger økt, men ikke sykefraværet i sin helhet. I Trondheim fikk man en økning i 5 dagerssykefraværet, men en reduksjon i sykefraværet med varighet mindre enn 16 dager. Hovedkonklusjonen er at ingen kommuner eller bedrifter som har utvidet retten til egenmelding har opplevd noen markant effekt av dette på sykefraværet. Det som beskrives er at de ansatte opplever utvidet rett til egenmelding som positivt og at både ansatte, leder og et politisk flertall ønsker å beholde ordningen. Ut over ren innsamling av statistikk er det gjort lite forskning på rett til egenmelding og effekter av å utvide denne retten. Det er generelt mye usikkerhet rundt sykepengeordningens effekt på sykefraværet. Dyrstad 1 sier etter en gjennomgang av NHOs publiserte sykefraværsstatistikker i perioden at graden av økonomisk kompensasjon har betydning for sykefraværet. Blant annet økte korttidsfraværet ved fjerning av karensdag i Samtidig sier han at utvidelse av retten til egenmelding, som kom samme året, ikke ser ut til å ha påvirket sykefraværet. Mastekaasa 2 fant etter å ha sett på hvilke ukedager statsansatte bruker egenmelding at det ikke er et høyt fravær på mandager eller fredager snarere tvert imot. Dette tyder ikke på noe utstrakt misbruk av ordningen. Brusgaard 3 sier i et intervju med Dagbladet at; Dagens ordning er meningsløs, og fører til at folk misbruker helsevesenet. Mange trenger ikke en undersøkelse, men en underskrift. Han sier videre at; Legene har ikke instrumenter som måler graden av sykelighet når det gjelder korttidssykemelding. Vi må stole blindt på det pasienten forteller oss, det er svært vanskelig å etterprøve påstanden om hvor syk den enkelte er. Det synes å være forholdsvis stor enighet blant fagfolk om at det vil være riktig å utvide retten til egenmelding, og at dette sannsynligvis ikke vil føre til noen stor økning i sykefraværet. 1 Dyrstad, JM. Påvirker endringer i sykelønnsord. sykefraværet Søkelys på arb. markedet 1999; 16: Mastekaasa, Arne Ukedagseffekter og tre-dagersfravær Søkelys på arbeidsmarkedet 1999; 13: Throndsen J. Gi de ansatte sju dagers egenmelding. Dagbladet

5 Tromsø kommune ble i 1999 kontaktet av forskere ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), UiTø med forespørsel om vi kunne tenke oss å delta i et prøveprosjekt med rett til egenmelding i 4 x 1 mnd.. Kommunen sa nei til å delta i dette prosjektet. Begrunnelsene den gang var at prosjektet gjennom evalueringen innebar en betydelig arbeidsbyrde, og fordi det var usikkerhet knyttet til hvilken effekt en måneds egenmeldingsrett vil ha på sykefraværet. Det var også klart at rutinene for føring og registrering av egenmeldinger mange plasser i Tromsø kommune var så dårlige at utvidet rett til egenmelding ville medført tap av refusjonsrett fra Folketrygden. Stavanger kommune har nå sagt ja til å delta i dette prosjektet, men retten til egenmelding er redusert til 4 x 2 uker. Da sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" ble startet noen måneder etter henvendelsen fra ISM, kom spørsmålet om utvidet rett til egenmelding opp på ny. På grunn av de sviktende rutinene rundt føring av egenmelding og usikkerhet knyttet til effekt av utvidet rett ble det besluttet å gjennomføre et prøveprosjekt med utvidet rett til egenmelding i deler av kommunen. Målsettingen var å se på hvilke effekter utvidet rett har på sykefraværet og hvordan de ansatte opplever det. Metode hva har vi gjort? Prosjektbeskrivelse I perioden 1. juni 2000 til 31. mai 2001 fikk alle ansatte ved Anleggsseksjonen, Kroken sykehjem og Tromsøysund sykehjem rett til å benytte egenmelding i 4 x 7 kalenderdager de siste 12 månedene. Dette utgjør totalt ca 500 arbeidstakere. Anleggsseksjonen har ansvar for vei, vann og avløp og renovasjon i Tromsø kommune. De forbruker omtrent årsverk pr. år. Kroken sykehjem har 7 avdelinger hvorav en er rehabilitering, Tromsøysund har to avdelinger. Begge sykehjemmene har eget kjøkken. De forbruker til sammen også omtrent årsverk pr. år. Alle ansatte fikk informasjon om prøveordningen gjennom et brev som ble sendt hjem til den enkelte (vedlegg 5). Det var også en artikkel om prosjektet i kommunens internavis Interkom og leder ble oppfordret til å informere om utvidet egenmeldingsrett på personal- og kontormøter. Disse områdene ble valgt fordi antall ansatte er tilstrekkelig stort for en skikkelig utprøving av ordningen. Samtidig fungerer rutinene for registrering av egenmelding i disse områdene godt. Videre representer Anleggsseksjonen og sykehjemmene ulike typer arbeidsplasser og typisk mann- og kvinnedominerte yrker. Før en arbeidstaker hadde anledning til å benytte egenmelding i mer enn 3 dager sammenhengende ble det stilt krav om at han/hun måtte ringe og informere sin nærmeste leder om fraværet. Det ble også stilt krav om at det skulle gjøres en vurdering av hvorvidt arbeidsmiljøet kan ha bidratt til fraværet. Ut over dette var reglene for bruk av egenmelding de samme som tidligere. For å sikre best mulig oppfølging av de sykemeldte ble alle lederne i prøveprosjektområde tilbudt 2 dagskurs om oppfølging av sykemeldte; Oppfølging av sykemeldte og De vanskelige samtaler. Det var henholdsvis 26 og 21 deltakere på kursene. Lederene ble oppfordret til å informere sine ansatte om prosjektet på personalmøter og lignende. Ut over innføring av nye retningslinjer for oppfølging av sykemeldte 4 og kurstilbudet som ble gjort tilgjengelig også i resten av kommunen har "friskt arbeid" ikke iverksatt noen tiltak i prøveprosjektområdet. Prosjektleder har kun ved to anledninger gitt tilbakemeldinger på 4 Rutiner for oppfølging av sykemeldte i Tromsø kommune, 4

6 den faktiske bruken av utvidet rett til egenmelding, og på at sykefraværet ikke så ut til å øke som en følge av ordningen. Evaluering Det er i evalueringen benyttet tre metoder. Spørreskjema Et spørreskjema (vedlegg 4) ble 30/4-01 sendt hjem til alle ansatte (n = 476) i prøveområdet. Purring etter 2 uker. Svarene ble punchet i Access og data ble bearbeidet i statistikkprogrammet Epi2000. Analysene er gjennomført ved hjelp av frekvensanalyser og Kji-kvadrat test. Fokusgruppe To ledere fra sykehjemmene, en leder fra anleggsseksjonen, en tillitsvalgt, et verneombud og en personalkonsulent ble invitert (vedlegg 5) til å delta i fokusgruppe/gruppeintervju hvor erfaringer gjort i løpet av prøveåret skulle diskuteres. Deltakerne er plukket ut på bakgrunn av at de arbeider ved tjenestesteder hvor utvidet egenmelding har vært brukt. De hadde derfor alle praktisk erfaring med bruken. Møte med fokusgruppen ble gjennomført tirsdag 15/5, kl På grunn av sykefravær fikk vi flere frafall og følgende representanter var tilstede; en personalkonsulent, en leder Anleggsseksjonen, en leder fra sykehjemmene og et verneombud fra Anleggsseksjonen. Problemstillingene skissert i møteinnkallingen (vedlegg 5) var utgangspunkt for diskusjonen. Prosjektleder fungerte som møteleder. Personalkonsulent Rita Jenssen var tilstede som bisitter og for å ta notater. Sykefraværsutviklingen Sykefraværsutviklingen er vurdert gjennom en sammenlikning av prøveprosjektområdet med andre utvalgte deler av kommunen. Sykefraværet året før prosjektet og prosjektåret sammenliknes. Anleggsseksjonen sammenliknes spesielt med resten av Teknisk avdeling mens sykehjemmene sammenliknes med to andre sykehjem i kommunen. Følgende deler av fraværet er vurdert: Bruk av egenmeldinger (antall egenmeldinger totalt, bruk av utvidet rett til egenmelding, antall personer som har brukt egenmelding og antall dager egenmelding) Utvikling i sykefraværet totalt, utvikling i egenmeldingsbruken og utvikling i korttidsfravær (<16 dager) For å vurdere forskjeller i sykefraværsutviklingen i prøveområde og i resten av kommunen er det benyttet Kji-kvadrat test. Vi bryter her denne testens forutsetningen om samme populasjon i starten og slutten av prøveperioden. Dette er forsøkt tilnærmet ved å beregne sykefraværet ut fra gjennomsnittlig antall ansatte for prøveperioden og året før. Dette gjøres ved å ta det gjennomsnittlige antall ansatte for de to årene, dele det på antall ansatte i aktuelle periode og gange med sykefraværet i samme periode. Forskjeller regnes som signifikante ved p < 0,05. Det er da statistisk mindre en 5% sjanse for at den aktuelle forskjellen er tilfeldig. 5

7 Resultater Spørreskjema Vedlegg 1 presenterer resultatene i detalj (tabell 1-5). Hvem har svart? Av 476 utsende spørreskjema ble 341 (71,6%) returnert ferdig utfylt. Som ventet var det en klar overvekt av menn ved Anleggsseksjonen (85,9%) og kvinner på sykehjemmene (94,3%). Videre arbeider et større antall ansatte turnus eller skift ved sykehjemmene (82,8% mot Anleggsseksjonens 20,5%). De fleste besvarelsene fra anleggsseksjonen angir ansettelse i full stilling, mens en veldig stor del av de ansatte ved sykehjemmene er ansatt i deltidsstilling (61%). For en nærmere beskrivelse av aldersfordeling se tabell 1 i vedlegg 1. Totalt 25,2% av de som svarte hadde høgskole- eller universitetsutdanning mens 27,3% hadde kun grunnskole. Totalt 77 (23,3%) av besvarelsene var fra ledere og andelen leder var større ved Anleggsseksjonen (34,2%) enn ved sykehjemmene (14,3%). Var de ansatte klar over at de hadde hatt utvidet egenmeldingsrett? Et stort flertall av arbeidstakerne (84,8%) var klar over at de hadde hatt rett til utvidet egenmelding. Andelen var likevel større ved Anleggsseksjonen (92,1%) enn ved sykehjemmene (79,9%). De fleste arbeidstakerne hadde fått informasjon om prøveprosjektet gjennom informasjonsbrevet eller av leder (tabell 2). Hvem har brukt utvidet egenmelding? Sammenlikning mellom Tromsø kommunes personalsystem og spørreskjema- resultatet viser at svarprosenten blant de som har benyttet utvidet egenmeldingsrett ved Anleggsseksjonen kun er ca. 50%. Ved sykehjemmene er svarprosenten blant de som har benyttet utvidet egenmelding over 90%. Dette fører til at resultatene rundt bruken av utvidet egenmelding er usikre. For å vurdere om det er noen grupper som benytter utvidet rett i større utstrekning enn andre er variablene utdanning, alder, stillingsprosent, kjønn, tjenestested, arbeidstidsordning og lederansvar testet mot bruk av utvidet egenmelding. Kun kjønn (p=0,049) og arbeidstidsordning (p=0,049) ga forskjeller som er så store at de ikke kan regnes som tilfeldige. Menn har brukt utvidet egenmelding i større utstrekning enn kvinner og de som jobber deltid har benyttet utvidet egenmelding i mindre utstrekning enn de som jobber full tid. Hva synes de ansatte om å ha utvidet rett til egenmelding? Et overveldende flertall arbeidstakere (80.8%) opplever utvidet rett til egenmelding som positivt, og de fleste (77,6%) ønsker å videreføre ordningen. Det er likevel en forholdsvis stor gruppe som svarer Vet ikke på disse spørsmålene (tabell 3-4). Variablene utdanning, alder, stillingsprosent, kjønn, tjenestested, arbeidstidsordning og lederansvar er testet mot holdning til videreføring av utvidet egenmelding. Kun stillingsprosent ga så store utslag at forskjellen ikke kan regnes som tilfeldig (p=0,013). Ansatte som arbeider deltid var mindre positive til videreføring. Av 331 avgitte svar sier 61 (18,4%) at de det siste året har skaffet seg sykemelding selv om utvidet rett til egenmelding kunne vært brukt. 6

8 Hva synes de som har brukt utvidet egenmelding? Et klart flertall (69%) mener at utvidet rett til egenmelding har ført til færre legebesøk. Det se ut til å være en større andel av de ansatt ved Anleggsseksjonen som mener dette (tabell 5). På spørsmål om sykemeldingsperiodene ble lengre eller kortere som en følge av utvidet egenmeldingsrett angir de fleste at det ikke hadde noen betydning eller at sykemeldingsperioden ble kortere (tabell 6). Hovedgrunnen til kortere sykefravær ved bruk av egenmelding oppgis å være at sykemelding fra legen ofte blir lengre enn en egenmelding. Dette fordi en selv bedre kan vurdere sykdommens alvorlighet, og en kan vurdere dette fra dag til dag. Legen skriver ofte sykemelding ut uka uten å vurdere fortløpende når den sykemeldte kan gå tilbake til jobb. Ingen har angitt at de har hatt negative opplevelser eller har fått negative kommentarer på bruken av utvidet rett til egenmelding. Likevel er det en som skriver at leder har gitt tilbakemelding om at vedkommende på grunn av høyt sykefravær er en ustabil arbeidstaker. Fokusgruppe Deltakerene ble først gitt en kort praktisk informasjon om møtets lengde, tema og hensikt. Vi tok også en kort introduksjonsrunde før ordet var fritt. Diskusjonen i gruppen gikk lett og møteleder måtte ved flere anledninger be deltakerne om å gå over til neste spørsmål for å sikre at alle tema ble berørt. Punktene under er de hovedsynspunktene som kom frem: Det er positivt å slippe å gå til lege hvis man vet hva som er galt og ikke trenger legehjelp men bare har behov for litt mer enn 3 dager for å bli frisk. Noen ser nok på egenmeldingsdagene som en pott og bruker hele retten for ikke å tape dager. Dette har nok ført til lengre korte fravær ved at folk tar flere dager for å hente seg inn. Dette kan både sees på som positivt og negativt. Ingen av deltakerne i gruppen ville si at noen har misbruket ordningen. Hovedinntrykket er at utvidet egenmeldingsrett ikke er benyttet fullt ut. Noen har ikke visst om ordningen eller trodd den ikke gjaldt dem. Andre skaffer seg sykemelding for å slippe å snakke med leder. Sykemelding fra lege sees på som en mer legitim grunn til å være borte enn egenmelding, et slags bevis på at man virkelig er syk. Inntrykket er entydig på at gruppedeltakerne mener at den utvidete retten med krav om samtale med leder ikke har ført til økt kommunikasjon mellom leder og den sykemeldte. Dette kan være på grunn av mangel på lederressurser, fordi det er vanskelig/uønsket å snakke med leder, og fordi kravet om å melde fra etter tredje dag har vært nedtonet. Om utvidet egenmeldingsrett har gitt økt trivsel, eller har medført mistenkeliggjøring av brukere, hadde i følge deltakerne ikke vært noe diskusjonstema. De hadde derfor ingen formening om dette. Hovedkonklusjonene etter fokusgruppen er følgende: Forpliktelsene til både leder og ansatt må bli klarere og oppfølgingen av den sykemeldte bedre. Som en følge av økning i egenmeldinger tror fokusgruppedeltakerne at ordningen har vært økonomisk kostbar. De trodde økt bruk av egenmelding førte til høyere korttidsfravær Dette krever mye lederressurser Prøveperioden har vært for kort. Ordningen har ikke fått satt seg skikkelig 7

9 Det kom noen konkrete forslag til endringer før en eventuell videreføring: Klarere krav til den ansatte om å gi melding til arbeidsplassen om fravær Fri bruk av 12 egenmeldingsdager istedenfor 4 x 7 dager Lengre prøveperiode Økte lederressurser blant annet til oppfølging av sykemeldte Sykefraværsutviklingen Bruken av utvidet rett til egenmelding Ved beregning av antall dager sykefravær benytter Tromsø kommune sitt personalsystem en beregningsmetode som tar hensyn til stillingsprosent og helgedager. Dette gir et antatt antall virkedager (arbeidsdager) sykefravær. Ved bruk i helg, eller for de som har redusert stilling, gir dette store utslag på lengden på de enkelte egenmeldingene. Som oftest ved at det blir færre virkedager en det faktisk var. På grunn av dette har jeg ved beregning av egenmeldingenes lengde brukt kalenderdager (antall dager fra start til stoppdato) fravær og ikke virkedager. En 7-dagers egenmelding vil sjelden utgjøre mer enn 5 virkedager, mens en 3-dagers egenmelding sjelden utgjør mindre enn 3 virkedager. Ved stor bruk av lange egenmeldinger, gir bruk av kalenderdager som mål, dermed en større økning enn ved bruk av virkedager. Bruken av utvidet rett til egenmeldinger er presentert i vedlegg 2, tabell 7 og figur 1. Tabellen viser at ansatte ved Anleggsseksjonen i langt større grad enn sykehjemmene har benyttet seg av den utvidete retten. Andelen egenmeldinger av kort varighet er da også mye større ved sykehjemmene. Tabellen viser videre at antall personer som har benyttet utvidet rett til egenmelding er høyt både på sykehjemmene og Anleggsseksjonen. Kun 16 personer har brukt av utvidet rett til egenmelding mer enn en gang, og kun to har brukt retten mer enn to ganger. Sykefraværsutviklingen i prøveområde sammenliknet med andre deler av kommunen Sykefraværsutviklingen i prøveprosjektområde sammenliknet med to andre sykehjem og resten av teknisk avdeling er presentert i vedlegg 2, tabell 8 og figur 2-3. Tabellen viser at det både ved Kroken og Tromsøysund sykehjem, og på Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem har vært en økning i sykefraværet. Økningen er så mye større ved Kroken og Tromsøysund at forskjellen ikke kan regnes som tilfeldig (p<0,001). Både Anleggsseksjonen og resten av Teknisk avdeling har hatt en nedgang i sykefraværet. Nedgangen er størst ved Anleggsseksjonen, men forskjellen i nedgangen er så liten at den må regnes som tilfeldig (p=0,683). Bruken av egenmeldinger har vist en liten, men like stor, stigning både ved Kroken og Tromsøysund sykehjem og Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem. Anleggsseksjonen har hatt en kraftig økning i egenmeldingsbruken mens det i resten av Teknisk avdeling har vært en liten nedgang. Forskjellen mellom Anleggsseksjonen og resten av Teknisk avdelinger er her så stor at den ikke kan regnes som tilfeldig (p < 0,001). Utviklingen i korttidsfraværet (fravær med varighet <16 dager eller lik arbeidsgiverperioden) har vist en svak oppgang både ved Kroken og Tromsøysund sykehjem og Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem. Oppgangen er størst ved Hvilhaug- og Kvaløysletta men denne forskjellen er så liten at den må regnes som tilfeldig (p = 0,256). Anleggsseksjonene har hatt en nedgang i sykefraværet i arbeidsgiverperioden, mens det i resten av Teknisk avdeling ikke har vært noen forandring i dette fraværet. Forskjellen mellom Anleggsseksjonen og resten av Teknisk avdeling er likevel så liten at den må regnes som tilfeldig (p = 0,307). 8

10 Diskusjon Oppsummering av resultatene Evalueringen etter avsluttet prøveordning viser at bruken av egenmelding blant de som har hatt utvidet rett ser ut til å øke mer enn i de gruppene man har sammenliknet med. Til tross for økning i egenmeldingsbruken har det ikke vært noen økning i korttidsfraværet i prøveprosjektområdet, noe det har vært en tendens til i gruppen det er sammenliknet med. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen viser at et stort flertall av medarbeiderne er positive til utvidet egenmelding og ønsker å videreføre ordningen. Evalueringen tyder videre på at utvidet egenmelding ikke har ført til økt kommunikasjon mellom leder og den syke slik intensjonen var. Kravet til den ansatte om å ha en samtale med leder før bruk av utvidet egenmelding ser også ut til å ha gitt noen negative utslag, blant annet ved at ansatte opplever det som mindre belastende å skaffe sykemelding, enn å ha en samtale med leder. Kan vi stole på resultatene i rapporten? Flere faktorer skaper usikkerhet i forhold til resultatene. Prosjektperioden på et år synes å ha vært for kort. Slike nye rettigheter trenger tid for å gå seg til. Ved sykehjemmene var det nesten ingen bruk av utvidet egenmelding de første månedene av prosjektet. Det er mulig at bruken av utvidet egenmelding vil øke ved videreføring. Erfaringene fra Anleggsseksjonen tyder da på at dette fraværet vil komme istedenfor sykemelding, og at det ikke vil gi økning i korttidsfraværet. Uttalelsene i fokusgruppen ga klare signaler om at ikke alle ansatte opplever det som like lett å snakke med sin leder. Spesielt vanskelig kan vel dette være hvis man ikke har et godt forhold. Dette er sannsynligvis en av grunnene til det høye antallet som i spørreskjema angir at de har skaffet seg sykemelding i tilfeller der utvidet egenmelding kunne har vært brukt. Det er ellers en klart definert lederoppgave å følge opp sykemeldte medarbeidere og det var muligens ikke riktig å overføre deler av dette ansvaret til den syke. Det er likevel slik at det må være et ansvar for den syke å gi klar beskjed til arbeidsplassen ved sykefravær. Også om sykefraværets antatte lengde. Hvorfor er det positivt med utvidet egenmelding? Kommentarene i spørreskjema tyder på at de ansatte setter pris på den økte friheten og ansvaret utvidet rett gir. Det oppleves som positivt selv å kunne vurdere om man er frisk nok til å gå på jobb. Kommentarene på spørsmålet om effekt på sykefraværets lengde viser også at mange mener lengden er redusert. Årsakene til dette oppgis å være at legens sykemelding ofte er for lang sammenliknet med egenvurdering av når man er frisk. Det er vel også slik at muligheten til egenmelding i 7 dager sparer mange syke for unødvendige og slitsomme legekonsultasjoner. Bare det å få kontakt med legekontoret på telefonen kan ofte være en prøvelse. Presidenten i legeforeningen Hans Petter Aarseth sier da også i en lederartikkel i ; Imidlertid må vi erkjenne at de aller fleste ikke behøver sykemelding hos lege. Det bør derfor være andre mekanismer enn krav om sykemelding som avgjør om publikum kontakter lege eller ikke. Vi må kunne ha tillit til at befolkningen selv kan vurdere om medisinsk undersøkelse er nødvendig eller om tilstanden kan observeres videre. Dette handler om tillit til de ansatte. 5 Aarseth, HP. Hvem skal sykemelde - legen eller pasienten? Tidsskr. Nor Lægeforen.1999; 119:

11 Forskjeller i bruk av egenmeldinger Tabell 7 og figur 1 viser at det er forskjeller i bruken av egenmelding mellom Anleggsseksjonen og sykehjemmene. Bruken av utvidet egenmelding var større ved Anleggsseksjonen. og gjennomsnittlig lengde på egenmeldingene er kortere ved sykehjemmene. På grunn av liten svarprosent blant de som har brukt utvidet egenmelding er spørreskjema resultatene usikre på dette punkt. Mulige årsaker til forskjellene kan være kjønn, andel ansatte som arbeider deltid, utdanning eller rett og slett kultutforskjeller. Andre måter å utvide retten til egenmelding I fokusgruppen kom det frem forslag til andre måter å utvide retten til egenmelding på. Blant annet ble fri bruk av 12 egenmeldingsdager foreslått. En gjennomgang av egenmeldingsbruken viser at svært få ansatte har behov for egenmelding mer enn fire ganger i løpet av et år. Gjennomsnittlig antall egenmeldinger pr. person er 1,75 (tabell 7), og kun 11 personer har benyttet egenmelding 4 ganger i prosjektperioden. Det er derimot mange som har behov for å bruke egenmelding i 5-7 dager. For mange vil dette kunne medføre at de med 12 egenmeldingsdager kun får 2 egenmeldinger. Fri bruk av 12 egenmeldingsdager innebærer videre ingen utvidelse av retten til egenmelding, men kun en omorganisering av den retten man har i dag. Registrering av egenmeldinger Ved lange sykefravær som starter med egenmelding er man avhengig av at egenmelding levers for å kunne fremme krav om refusjon fra 17. fraværsdag. De to siste årene har Tromsø kommune arbeidet mye med bedring av rutinene rundt registrering av egenmeldinger og sykefravær. Mange personalmedarbeidere har vært på kurs i fraværsregistrering og tjenestesteder er knyttet til nettverket (noe som letter det praktiske arbeidet med registrering). Fokus er videre satt på sykefraværet gjennom kvartalsvise sykefraværsrapporter. Rapporter som er avhengig registrering for å bli korrekte. En rekke tjenestesteder som tidligere ikke registrerte egenmeldinger har nå gode rutiner på dette. Det er liten grunn til å tro at utvidet rett til egenmelding vil medføre noe stort tap av refusjonsrett fra Folketrygden. Økning i sykefraværet ved sykehjemmene Tabell 8 viser at sykefraværet ved sykehjemmene er meget høyt, og at det ved prosjektsykehjemmene har vært en kraftig økning det siste året. Det er derfor overraskende at bruken av utvidet egenmelding er laver ved sykehjemmene enn på Anleggsseksjonen. En skulle tro at økning i sykefraværet også ga økt behov for egenmelding. Konklusjon og anbefaling Resultatene fra evalueringen viser at utvidet rett til egenmelding ikke har hatt noen negativ effekt på utviklingen i korttidsfraværet eller den totale sykefraværsprosenten. Fordelingen av egenmeldinger, og utviklingen i korttidsfraværet gir ikke grunn til å tro at det har vært noe misbruk av ordningen, og de ansatte opplevde den som positiv. Utvidet egenmelding oppleves som positivt og har ikke gitt økt korttidsfravær. På bakgrunn av dette anbefaler "Friskt arbeid" at ordningen med rett til egenmelding i 4 x 7 kalenderdager de siste 12 månedene gjeninnføres og utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. 10

12 Vedlegg 1 - Tabeller spørreskjema resultat Tabell 1 - Alder (n = 336) Anlegg Sykehjem Totalt Alder Prosent 8,7 33, ,9 19,6 34,1 23,5 16,1 25, ,7 Aldersgrupper: 1 = 29 år og yngre, 2 = år, 3 = år, 4 = 50 og eldre Tabell 2 - Hvordan fikk du først vite om den utvidete retten (n = 300) Anlegg Sykehjem Totalt Informasjonsbrev 49 (34,3%) 64 (34,3%) 116 (38,7%) Av kollega 17 (11,9%) 22 (14,8%) 41 (13,7%) Av leder 62 (43,4%) 39 (26,2%) 103 (34,3%) Interkom 7 (4,9%) 2 (1,3%) 10 (3,3%) Annen måte 8 (5,6%) 22 (14,8%) 30 (10%) Tabell 3 - Synes du det er positivt eller negativt med utvidet rett til egenmelding?(n=339) Anlegg Sykehjem Totalt Pos Neg Vet ikke Pos Neg Vet ikke Pos Neg Vet ikke Antall Prosent 82,9 4,6 12,5 80,2 4,0 15,8 80,8 4,1 15 Tabell 4 - Ønsker du at retten til utvidet egenmelding videreføres? (n =339) Anlegg Sykehjem Totalt Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Antall Prosent 79,6 7,2 13,2 76,8 5,1 18,1 77,6 5,9 16,5 11

13 Tabell 5 6 viser resultatene kun for de som har svart ja på spørsmålet om de har benyttet seg av retten til utvidet egenmelding. Tabell 5 - Har utvidet egenmeldingsrett ført til færre legebesøk? (n =42) Anlegg Sykehjem Totalt Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Antall Prosent 87 4,3 8, ,3 16, ,7 14,3 Tabell 6 Tror du den utvidete egenmeldingsretten har gitt lengre eller kortere sykemeldingsperioder (n = 40) Anlegg Sykehjem Totalt Lengre 1 (4,3%) 0 (0%) 1 (2,5%) Kortere 9 (39,1%) 5 (31,3%) 14 (35%) Begge deler 3 (13%) 1 (6,3%) 4 (10%) Ingen av delene 7 (30,4%) 6 (37,5%) 14 (35%) Vet ikke 3 (13%) 4 (25%) 7 (17,5%) Tabell 7 - Kommentarer til eventuelle årsaker til at sykemeldingsperiodene ble kortere eller lengre. Nedenfor presenters et representativt utvalg av disse kommentarene. Tredagers sykemelding fra lege kan en ikke gjøre noe ved det. Når enn selv skrive sykemelding kan det hende en klarer seg med en eller to dager. Man kjenner seg selv best og vet selv når man er frisk nok til å gå på arbeid. Det være seg. 2 eller 6 dager. Sykemeldingen hadde blitt lengre uten utvidet rett. Hadde man måtet kontakte lege hadde det blitt en uke i tillegg til 3 egenmeldingsdager. Hadde influensa og var syk i fire dager (borte fra jobb). Sykemelding hadde trolig vært for hele uka, altså en dag ekstra. 7 dagers egenmelding gikk ut på en tirsdag. Startet opp i full jobb igjen, frisk på onsdag. Med sykemelding fra lege, regner jeg med og ha vært sykemeldt uka ut til og med fredag. Altså 3 dager tidligere i jobb. Man har benyttet deler av utvidelsen til å bli frisk før man gikk tilbake til jobb, i stedet for å gå "halvsyk" tilbake etter de første 3 dagene. En influensa og lignende varer sjelden bare 3 dager. Årsak noen ganger ikke nødvendigvis noe legen kan gjøre noe med, da er muligheten til å kunne kurer seg selv i mer enn 3 dager bra. Med 7 dager trenger man ikke engste seg for å tape arbeidsinntekt om det ikke er forandring i helsetilstanden etter 3 dager. 12

14 Vedlegg 2 Tabeller og figurer med sykefraværsstatistikk Tabell 7: Bruken av egenmeldinger i prøveperioden Tromsøysund og Kroken sykehjem Anleggsseksjonen Totalt Antall egenmeldinger Antall egenmeldinger med varighet >3 dager Antall personer som har benyttet utvidet rett til egenmelding Andel av egenmeldingene som har varighet > 3 dager 8,4% 35% 19,5% Egenmeldingenes gjennomsnittlige lengde 2,0 3,2 2,6 Gjennomsnittlig antall egenmeldinger pr. person 1, ,75 Figur 1: Egenmeldingsbruken - antall tilfeller Antall tilfeller Sykehjem Anlegg Totalt 1 dagers 2 dagers 3 dagers 4 dagers 5 dagers 6 dagers 7 dager 13

15 Tabell 8: Sykefraværsutviklingen prøveprosjektområde sammenliknet med andre deler av kommunen 1 Antall årsverk Sykefraværsprosenten Egenmeldingsprosenten Korttidsfravær (< 17 dager) A 2 B 3 A B A B Anleggsseksjonen 199 9,8 8,2 1,1 1,4 3,1 2,9 Teknisk (minus Anlegg) 160 6,4 5,5 0,9 0,8 1,8 1,8 Kroken og Tromsøysund sykehjem ,9 14,7 0,9 1,0 2,9 3,0 Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem 132 9,9 10,8 0,4 0,5 2,7 3,0 Anlegg, Kroken og Tromsøysund totalt ,3 11,1 1,0 1,2 3,0 3,0 Teknisk (minus Anlegg), Hvilhaug og 292 8,0 7,8 0,7 0,7 2,2 2,3 Kvaløysletta totalt Tromsø kommune totalt ,9 9,4 0,8 0,8 2,5 2,4 1 Sykefraværsprosentene er beregnet kun på grunnlag av de som ligger inne med fast lønn. Antall dager med sykefravær under 8 dager omfatter alt sykefravær, også de som ikke har fast lønn. Det omfatter både sykemeldinger og egenmeldinger. 2 Året før prøveprosjektet (perioden ) 3 Prøveprosjektperioden (perioden ) 14

16 Figur 2: Utvikling i sykemeldings- og egenmeldingsbruken Tromsø totalt - prosjektperioden Tromsø totalt - året før Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - prøsjektperioden Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - året før Hvilhaug og Kvaløysletta - prosjektperioden Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Kroken og Tromsøysund - året før Teknisk minus anlegg - prosjektperioden Teknisk minus anlegg - året før Egenmelding Sykemeldinger Anlegg - prosjektperioden Anlegg - året før Sykefraværsprosenten 15

17 Figur 3: Utvikling i sykefraværet - korttid vs langtids Tromsø totalt - prosjektperioden Tromsø totalt - året før Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - prøsjektperioden Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - året før Hvilhaug og Kvaløysletta - prosjektperioden Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Kroken og Tromsøysund - året før Teknisk minus anlegg - prosjektperioden Teknisk minus anlegg - året før Korttidsfravær (<17 dager) Langtidsfravær (>16 dager) Anlegg - prosjektperioden Anlegg - året før Sykefraværsprosenten 16

18 Vedlegg 3 Informasjon til ansatte Utvidet rett til egenmelding For å ha rett til sykepenger må du dokumentere arbeidsuførhet. Som ansatt i Tromsø kommune har du rett til å bruke egenmelding som dokumentasjon ved sykefravær 4 x 3 dager pr. år. Som en del av sykefraværsprosjektet Friskt arbeid utvides nå retten til bruk av egenmelding ved anleggsseksjonen, Kroken sykehjem og Tromsøysund sykehjem. Disse tjenestestedene vil fra og med 1/ til og med 31/ ha utvidet rett til bruk av egenmelding til inntil 4 x 7 dager. Ordningen vil bli evaluert etter dette året. Fungerer den bra, vil den bli vurdert utvidet til å gjelde hele kommunen. Det er en forutsetning som gjelder for at du som ansatte skal kunne benytte egenmelding sammenhengende i mer enn tre dager. I løpet av tredje, alternativt fjerde, egenmeldingsdag har du ansvaret for, og må få i stand, en samtale med din leder (gjerne på telefonen). Denne samtalen skal ikke være en kontroll av om du virkelig er syk. Vi ønsker at samtalen skal inneholde følgende punkter: Hvor lenge tror du at du blir borte fra jobb. Dette trenger leder å vite bla. i forhold til innleie av vikarer. Kan ditt sykefravær helt eller delvis være forårsaket av forhold på arbeidsplassen? Er det noe arbeidsgiver kan gjøre slik at det blir lettere for deg å komme tilbake i jobb? Er det aktuelt for deg å gå i aktiv sykemelding? Ved bruk av egenmelding uten denne samtalen med leder egenmeldingsdag regnes fraværet som ugyldig og arbeidstaker kan trekkes i lønn. Utvidet rett til egenmelding fører til at arbeidstakerne i større grad selv må vurdere når de føler seg friske nok til å gå på jobb. De skal også ha en samtale med lederen sin om mulige tiltak slik at det blir lettere å komme tilbake i jobb. Friskt arbeid tror de fleste vil oppleve dette som positivt, og at enkelte til og med kan friskmelde seg raskere. Utvidet rett til egenmelding betyr at man ikke trenger legeerklæring før etter en ukes sykefravær. Hvis man er usikker på hva som feiler enn skal man selvfølgelig oppsøke lege. Regler ved bruk av egenmelding i prøveperioden Bortsett fra utvidelse av retten til inntil 4 x 7 dager vil reglene for bruk av egenmelding være de samme som før. Arbeidstaker skal snarest mulig og senest innen arbeidstidens slutt første sykefraværsdag melde fra om sykefraværet. Arbeidstakeren må ha vært ansatt i Tromsø kommune i minimum to måneder før han/hun har rett til å benytte egenmelding ved egen sykdom Når man har benyttet syv egenmeldingsdager i løpet av 16 dager kan ikke ny egenmelding benyttes før det har gått 16 kalenderdager. En egenmeldingsperiode kan vare fra en til syv dager. Hvis en arbeidstaker har to sykefravær som hver varer f.eks. to dager innenfor en periode på 16 kalenderdager, regnes dette som to egenmeldinger. Det er rett til egenmeldt sykefravær i syv kalenderdager og ikke syv arbeidsdager Ved egenmeldt sykefravær i mer enn tre dager har den sykemeldte ansvar for å ha en samtale med sin leder Egenmeldinger kan, uavhengig av om de er på en eller syv dager, benyttes inntil fire ganger i løpet av de siste 12 månedene. Egenmeldinger som etterfølges av sykemelding fra lege, regnes ikke med blant disse fire. Egenmeldinger skal være skriftlig og levers snarest mulig Arbeidsgiver har ingen krav på opplysninger om sykdommen eller dens årsaker. Arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring, dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom Ved spørsmål eller usikkerhet ta kontakt med din leder eller leder for sykefraværsprosjektet "friskt arbeid", Martin H Petersen tlf:

19 Vedlegg 4 Spørreskjema Spørreundersøkelsen Utvidet rett til egenmelding Spørreskjemaet du nå holder i hånden er en del av sykefraværsprosjektet friskt arbeid. Skjemaet kartlegger noen effekter av prøveprosjektet med utvidet rett til egenmelding som du har vært en del av. Alle ansatte ved Anleggsseksjonen, Tromsøysund sykehjem og Kroken sykehjem blir bedt om å svare på skjema. Vi ville være takknemlig om du snarest mulig kunne fylle ut skjema og returnere det innen svarfristen i vedlagte svarkonvolutt som går direkte til undertegnede (konvolutten er adressert og frankert). Det er naturligvis helt frivillig å delta i undersøkelsen. Utvidet rett til egenmelding har vært et prøveprosjekt i et år. Kartleggingen av effekter, både positive og negative, er viktig for å kunne gjøre en god vurdering av om tiltaket bør videreføres eller til og med utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. Spørreskjema er den viktigste delen av kartleggingen. I spørreskjema spørres det bla. etter kjønn og alder. Disse og andre opplysninger gjør det teoretisk mulig å identifisere noen av dem som svarer. Det vil imidlertid kun være prosjektleder og medarbeider som får se de ferdig utfylte spørreskjemaene, og disse er underlagt taushetsplikt. I rapporten vil det ikke være mulig å identifisere noen enkeltpersoner. Spørrekjemaene og data vil bli makulert når rapporten er ferdig behandlet. Nummeret øverst til venstre på denne siden er kun til bruk ved identifisering for purring og vil bli fjernet før registrering av data. I edb-registrert data vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer angående spørreundersøkelsen eller prøveordningen med utvidet rett til egenmelding generelt er du velkommen til å ta kontakt med meg. Vennlig hilsen Martin H Petersen Prosjektleder Friskt arbeid Tlf: Mail: Konfidensielt Svarfrist Onsdag 9. mai Kjønn Alder Kvinne Mann 29 og yngre år år 50 og eldre Hvilke stillingsprosent har du? Arbeidstidsordning Dagarbeid innenfor normalarbeidstid Turnus/skiftarbeid eller annen ordning med arbeidstid ut over normalarbeidstid Bakgrunn Formel utdanning Grunnskole Videregående skole Høgskole/Universitet Tjenestested Tromsøysund eller Kroken sykehjem Anleggsseksjonen Har du lederansvar Ja Nei 18

20 Om utvidet rett til egenmelding (Se et kryss for hvert spørsmål) 1. Har du vært klar over at arbeidstakere ved Anleggsseksjonen, Tromsøysund sykehjem og Kroken sykehjem det siste året har hatt rett til egenmelding i 4 x 7 kalenderdager og ikke 4 x 3 som tidligere? Ja Nei 2. Hvis ja på spørsmål 1, hvordan fikk du først vite om retten til utvidet egenmelding? Brev med skriftlig informasjon hjem Internavisen Interkom Fikk vite det av kollega Fikk vite det på annen måte Informasjon fra leder 3. Synes du det er positiv eller negativ med utvidet rett til egenmelding? Positiv Negativ Vet ikke 4. Ønsker du at retten til utvidet egenmelding videreføres? Ja Nei Vet ikke 5. Har du benyttet deg av muligheten til å bruke egenmelding i mer en tre dager? Ja Nei 6. Er det noen ganger i løpet av det siste året at du har skaffet deg sykemelding når du kunne ha brukt utvidet rett til egenmelding? Ja Nei Ved ja på spørsmål 5, gå videre til spørsmål 7. Ved nei er du ferdig med spørreskjema. 7. Tror du at den utvidete retten til egenmelding har ført til at du har hatt færre legebesøk? Ja Nei Vet ikke 8. Tror du at den utvidete retten til egenmelding har ført til at din/dine sykemeldingsperioder har blitt lengere, kortere, eller var det ingen forskjell? Lengre Kortere Begge deler Ingen av delene Vet ikke 9. Hvis sykemeldingene har blitt lengere eller kortere, kan du si noe om årsakene til dette? Har du av leder eller medarbeidere fått kommentarer, eller på annen måte opplevd det som negative at du har benyttet deg av egenmelding i mer enn 3 dager? Ja Nei 10. Hvis ja på spørsmål 9, hva gikk kommentarene eller de negative opplevelsene ut på? Svarfrist dag, dato Takk for hjelpen! 19

21 Vedlegg 5 Invitasjon til gruppeintervju Notat Til: Fokusgruppen Kopi til: Fra: Sak: Siv Jenssen, attføringskonsulent Martin H Petersen FOKUSGRUPPE - PRØVEPROSJEKT UTVIDET RETT TIL EGENMELDING Saksnr./Arkivkode Sted Dato TROMSØ FOKUSGRUPPE - PRØVEPROSJEKT UTVIDET RETT TIL EGENMELDING Som en del av sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" har ansatte ved Anleggsseksjonen og de to sykehjemmene på fastlandet i perioden til rett til 4 x 7 dager egenmelding. Det skal nå gjøres en vurdering av hvorvidt denne ordningen bør videreføres og muligens utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. For å kunne gjøre denne vurderingen på et godt grunnlag er vi avhengig av en evaluering av prøveordningen og det legges opp til en evaluering med tre hovedingredienser. 1. Alle ansatte i prøveområdet får i slutten av april tilsendt et spørreskjema som forhåpentligvis vil gi oss noen overordnede svar på hvordan denne ordningen har blitt mottatt og fungerer 2. Det blir gjort en grundig gjennomgang av utviklingen i sykefraværet i prøveområde sammenliknet med resten av kommunen. Har 4 x 7 dager egenmelding gitt en økning eller reduksjon i sykefravær? 3. Fokusgruppe/gruppeintervju med et utvalg ledere og tillitsvalgte/verneombud fra anleggsseksjonen og de to sykehjemmene. Dette intervjuet vil forhåpentligvis gi oss litt mer detaljert kunnskap om hvordan ordningen har fungert og om hva som er bra/dårlig med den. Dere som har fått tilsendt dette notatet blir med dette bedt om å delta i fokusgruppen. Dato: tirsdag 15/5 Klokkeslett: Sted: Formannskapsalen, Rådhuset Samtalen vil bli tatt opp på bånd. Dette for å gi oss mulighet til å lytte gjennom flere ganger slik at ingen poeng blir glemt eller utelatt. For uten undertegnede vil Siv Jenssen delta. Samtalen blir ganske fri og dere bestemmer til en viss grad selv hvilke emner vil konsentrere oss om. Hovedpoenget er at vil får mest mulig kunnskap om hvordan ordningen med 4 x 7 dager egenmelding fungerer og hva dere synes om den. Spørsmålene under er kun retningsgivende for hvilke tema vi ønsker å berøre. Opplever dere utvidet rett til egenmelding som et positivt eller negativt tiltak? 20

22 Tror dere misbruk av egenmeldingsordningen er stor, og tror dere misbruket har økt med utvidet rett til egenmelding? Tror dere utvidet rett til egenmelding har blitt benyttet maksimal eller tror dere flere kunne ha benyttet ordningen istedenfor å skaffet seg sykemelding? Hvis potensiale for bruk av egenmelding er større hva tror dere kan være årsaken til at folk skaffer seg sykemelding? Tror dere at den utvidete retten til egenmelding har bidratt til økt kommunikasjon mellom leder og den/de sykemeldte? Har dere fått positive eller negative kommentarer om den utvidete retten til egenmelding fra ansatte? Har utvidet rett til egenmelding gitt økt trivsel eller mistenkeliggjøring Etter deres mening, bør utvidet rett til egenmelding utvides til å gjeldende i hele kommunen? Vi håper og tror dette kan bli en spennende, lærerik og nyttig fokusgruppe og ønsker dere alle hjertelig velkommen. Det blir kaffe og te under samtalen og "friskt arbeid" spandere lunsj på rådhus kantinen etterpå. Vennlig hilsen Martin H Petersen Prosjektleder "friskt arbeid" 21

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik, Kjell Vaage Rapport til FARVE Uni Rokkansenteret 1 Sammendrag... 3 Avtaler, mandat og finansiering

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager

Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager FoU-rapport 2/2012 Tillitsprosjektet: Innovasjon ved bruk av 365 egenmeldingsdager Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder og Nina Jentoft, Agderforskning

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1-2011 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer