1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (i form av sumatriptansuksinat). Hjelpestoff med kjent effekt: 50 mg: Laktosemonohydrat og vannfri laktose som tilsvarer 176 mg vannfri laktose. 100 mg: Laktosemonohydrat og vannfri laktose som tilsvarer 352 mg vannfri laktose. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Tablett, drasjert. 50 mg: hvite, ovale, bikonvekse tabletter med delestrek på begge sider og på kantene, påtrykket "SN" på den ene siden og "50" på den andre. 100 mg: hvite, ovale, bikonvekse tabletter påtrykket "SN" på den ene siden og "100" på den andre. 50 mg: tabletten kan deles i to like doser. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Akutt behandling av migreneanfall med eller uten aura. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Sumatriptan skal ikke brukes profylaktisk. Sumatriptan anbefales som monoterapi for akutt behandling av migreneanfall og skal ikke gis samtidig med ergotamin eller ergotaminderivater (inkludert metysergid) (se pkt. 4.3). Sumatriptan skal tas så tidlig som mulig etter at migrenesmerter oppstår.sumatriptan er imidlertid like effektivt på et senere stadium av migreneanfallet. Følgende anbefalte doser bør ikke overskrides. Dosering Voksne Anbefalt dose for voksne er en enkeltdose på 50 mg. For enkelte pasienter kan 100 mg være nødvendig. Selv om anbefalt peroral dose av sumatriptan er 50 mg, må det tas hensyn til at alvorlighetsgraden av migreneanfall varierer både hos hver enkelt pasient og mellom pasienter. Hvis pasienten ikke responderer på den første dosen av sumatriptan, bør det ikke tas en ny dose under

2 samme anfall Sumatriptan kan brukes ved påfølgende anfall. Hvis pasienten har respondert på den første dosen men symptomene kommer tilbake, kan en ny dose gis i løpet av de neste 24 timene, forutsatt at det går minst 2 timer mellom dosene. Det skal ikke tas mer enn 300 mg i løpet av en 24-timers periode. Pediatrisk populasjon Effektiviteten og sikkerheten av sumatriptan til barn under 10 år har ikke blitt fastslått. Det foreligger ingen klinisk data for denne aldersgruppen. Effektiviteten og sikkerheten av sumatriptan til barn mellom år har ikke blitt fastslått i kliniske studier for denne aldersgruppen. Derfor anbefales ikke bruken av sumatriptan til barn mellom år. Eldre Erfaring med bruk av sumatriptan hos pasienter over 65 år er begrenset. Farmakokinetikken hos eldre pasienter er ikke tilstrekkelig undersøkt. Bruk av sumatriptan til pasienter over 65 år anbefales ikke før ytterligere kliniske data foreligger. Nedsatt leverfunksjon Pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon: lave doser på mg bør overveies til pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon Se pkt Administrasjonsmåte Tablettene bør svelges hele sammen med væske. Tablettene kan knuses og blandes i væske. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Tidligere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, Prinzmetals angina / koronar vasospasme, perifer karsykdom eller pasienter med symptomer eller tegn på iskemisk hjertesykdom. Tidligere cerebrovaskulær sykdom (CVA) eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Moderat eller alvorlig hypertensjon eller mild, ukontrollert hypertensjon. Samtidig bruk av ergotamin eller ergotaminderivater (inkludert metysergid) eller triptan/5- hydroxytryptamin reseptoragonist og sumatriptan er kontraindisert (se pkt. 4.5). Samtidig bruk av reversible (f.eks. moklobemid) eller irreversible (f.eks. selegilin) monaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) og sumatriptan er kontraindisert. Sumatriptan skal ikke brukes før 2 uker etter seponering av behandling med

3 monaminoksidasehemmere. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Sumatriptan Actavis skal kun brukes når det foreligger en klar diagnose på migrene. Sumatriptan Actavis er ikke indisert til behandling av hemiplegisk, basilaris eller oftalmoplegisk migrene. Som ved annen akutt migrenebehandling bør det, hos pasienter med udiagnostisert migrene eller hos migrenepasienter med atypiske symptomer, utvises forsiktighet for å utelukke andre alvorlige nevrologiske tilstander før man starter behandlingen. En må merke seg at migrenepasienter kan ha økt risiko for å rammes av visse cerebrovaskulære sykdommer (f.eks. CVA, TIA). Etter administrasjon kan sumatriptan være forbundet med forbigående symptomer som brystsmerter og tetthet, som kan være intense og spre seg til halsen (se pkt. 4.8). Når slike symptomer anses å indikere iskemisk hjertesykdom, bør sumatriptan seponeres og en utredning av pasienten bør foretas. Sumatriptan skal gis med forsiktighet til pasienter med mild kontrollert hypertensjon, da forbigående økningen i blodtrykket og perifere karmotstanden har blitt observert hos en liten andel av pasientene (se pkt. 4.3). Sumatriptan skal ikke gis til pasienter med risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom, inkludert pasienter som er storrøykere eller bruker nikotinerstatninger, uten forutgående kardiovaskulær utredning (se pkt.4.3). Man bør være spesielt oppmerksom hos postmenopausale kvinner og menn over 40 år med slike risikofaktorer. Det er likevel ikke sikkert at en slik utredning avdekker alle pasienter med hjertesykdom. I svært sjeldne tilfeller har alvorlig hjertesykdom oppstått hos pasienter uten underliggende kardiovaskulær sykdom. Etter markedsføring av sumatriptan har det vært beskrevet sjeldne tilfeller av serotonergt syndrom (med endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) etter bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og sumatriptan. Det har vært rapportert om serotonergt syndrom etter samtidig bruk av triptaner og selektive noradrenalinreopptakshemmere (SNRI-preparater). Hvis behandling med sumatriptan og SSRI- og SNRI-preparater er klinisk begrunnet, er det anbefalt å observere pasientene nøye (se pkt. 4.5). Sumatriptan skal gis med forsiktighet til pasienter med tilstander som kan påvirke absorpsjon, metabolisme eller utskillelse av legemidlet, f.eks. nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Sumatriptan bør brukes med forsiktighet hos pasienter med tidligere krampeanfall eller andre risikofaktorer som senker krampeterskelen, da krampeanfall har vært rapportert i forbindelse med bruk av sumatriptan (se pkt. 4.8). Pasienter med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider kan som følge få allergiske reaksjoner ved

4 bruk av sumatriptan. Reaksjonene varierer fra kutan overfølsomhet til anafylaksi. Det er begrensede holdepunkter for kryssallergi, men det bør likevel utvises forsiktighet før sumatriptan brukes hos slike pasienter. Bivirkninger kan forekomme oftere ved samtidig bruk av triptaner og naturlegemidler som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum). Langvarig bruk av hodepinetabletter kan føre til en forverring. Hvis man opplever eller mistenker denne situasjonen, bør man søke medisinsk hjelp og seponere behandlingen. Man bør mistenke diagnosen hodepine utløst av overforbruk av smertestillende (Medication overuse headache - MOH) hos pasienter som har daglig hodepine til tross for (eller pga.) regelmessig bruk av smertestillende. Den anbefalte dosen av Sumatriptan Actavis skal ikke overskrides. Tabletten inneholder laktosemonohydrat. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp-lactase deficiency) eller glukose/-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Det finnes ikke bevis på interaksjoner med propranolol, flunarizin, pizotifen eller alkohol. Informasjon om interaksjoner med ergotaminholdige preparater eller et annet triptan/5-ht 1 reseptoragonist er begrenset. Det er en teoretisk risiko for koronarspasme, og derfor er samtidig administrasjon kontraindisert. Tiden som bør gå mellom bruk av sumatriptan og ergotaminholdige preparater eller en annen triptan/5- HT 1 reseptor-agonist er ukjent. Den vil avhenge av dosen og type produkter som brukes. Effektene kan være additive. Det anbefales å vente minst 24 timer etter bruk av ergotaminholdige preparater eller en annen triptan/5-ht 1 reseptor-agonist før administrasjon av sumatriptan. Motsatt anbefales det å vente minst 6 timer etter bruk av sumatriptan før et ergotaminholdig preparat administreres og minst 24 timer før en annen triptan/5-ht 1 reseptor-agonist administreres (se pkt. 4.3). Det kan oppstå en interaksjon mellom sumatriptan og MAO-hemmere, og samtidig administrasjon er kontraindisert (se pkt.4.3). Etter lansering av sumatriptan har det vært beskrevet sjeldne tilfeller av serotonergt syndrom (med endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) etter bruk av SSRIpreparater og sumatriptan. Det har vært rapportert om serotonergt syndrom etter samtidig bruk av triptaner og SNRI-preparater (se pkt. 4.4). Det kan også være fare for serotonergt syndrom hvis sumatriptan brukes samtidig med litium. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming

5 Graviditet Etter markedsføring foreligger det data fra bruk av sumatriptan i første trimester hos over 1000 kvinner. Selv om disse dataene ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å trekke endelige konklusjoner, tyder de ikke på noen økt risiko for medfødte misdannelser. Erfaring med bruk av sumatriptan i andre og tredje trimester er begrenset. Dyrestudier indikerer ingen direkte teratogene effekter eller skadelige effekter på peri- eller postnatal utvikling. Levedyktighet hos embryo/foster kan imidlertid påvirkes hos kaniner (se pkt. 5.3).Gravide kvinner skal kun behandles med sumatriptan dersom den forventede nytten for moren er større enn den mulige risikoen for fosteret. Amming Sumatriptan utskilles i brystmelk etter subkutan administrasjon. For å redusere effekten på barnet, bør man unngå amming i 12 timer etter behandling med sumatriptan. I denne perioden bør brystpumpet melk kastes. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det er ikke utført studier på evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner. Døsighet kan forekomme hos migrenepasienter som følge av migrene eller behandling med sumatriptan. Dette kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger er oppført nedenfor etter systemorganklasse og frekvens. Frekvensene er definert som: svært vanlige ( 1/10); vanlige ( 1/100 til <1/10); mindre vanlige ( 1/1000 til 1/100); sjeldne ( 1/10,000 til < 1/1000); svært sjeldne (< 1/10,000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra de tilgjengelige data). Noen av symptomene som rapporteres som uønskelige bivirkninger kan være symptomer assosiert med migrene. Fostyrrelser i immunsystemet Svært sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner som varierer fra kutane hypersensitivitetsreaksjoner (som urtikaria) til anafylaksi. Nevrologiske sykdommer Vanlige: Sensoriske forstyrrelser, bl.a. parestesi, hypoestesi, svimmelhet, døsighet. Svært sjeldne: Anfall. Noen av disse pasientene har tidligere hatt krampeanfall eller lignende tilstander som disponerer dem for anfall, men det ble også rapporter hos pasienter som ikke har klare predisponerende faktorer. Nystagmus, skotom, tremor, dystoni. Øyesykdommer

6 Svært sjeldne: Flimring, dobbeltsyn, amblyopi, nedsatt syn. Synstap, inkludert rapporter om permanent synstap. Imidlertid kan selve migreneanfallet også føre til synsforstyrrelser. Hjertesykdommer Svært sjeldne: Bradykardi, takykardi, palpitasjoner, hjertearytmier, forbigående iskemiske EKGforandringer, koronar vasospasme, angina eller hjerteinfarkt (se pkt. 4.3 og 4.4). Karsykdommer Vanlige: Forbigående blodtrykksøkning rett etter behandling. Rødme. Svært sjeldne: Hypotensjon, Raynauds fenomen. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Vanlige: Kortpustethet. Gastrointestinale sykdommer Vanlige: Kvalme og oppkast, men det er uklart om dette er relatert til sumatriptan. Svært sjeldne: Iskemisk kolitt. Ukjent: Diaré. Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Vanlige: Følelse av tunghet (vanligvis forbigående, kan være intens og kan ramme alle deler av kroppen, inkludert bryst og hals ). Myalgi. Svært sjeldne: Nakkestivhet. Ukjent: Artralgi. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Vanlige: Smerter, følelse av varme eller kulde, trykk eller tetthet (disse symptomene er vanligvis forbigående, kan være intense og kan ramme alle deler av kroppen, inkludert bryst og hals). Følelse av svakhet eller tretthet (begge symptomene er vanligvis av lett til moderat intensitet og forbigående) Undersøkelser Svært sjeldne: Mindre forstyrrelser i leverfunksjon. Psykiatriske lidelser Ukjent: Angst. Hud- og underhudsykdommer Ukjent: Hyperhidrose. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:

7 4.9 Overdosering Symptomer Pasienter har fått inntil 12 mg sumatriptan som en enkel subkutan injeksjon uten signifikante bivirkninger. Ved subkutane doser over 16 mg og orale doser over 400 mg er det ikke observert andre bivirkninger enn de som er nevnt i pkt Behandling Ved overdosering bør pasienten overvåkes i minst 10 timer, og ved behov gis standard symptomatisk behandling. Det finnes ingen dokumentert effekt av hemodialyse eller peritonealdialyse på plasmakonsentrasjonen av sumatriptan. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Migrenemidler, selektive 5HT 1 -reseptoragonister ATC-kode: N02CC01 Sumatriptan er en selektiv agonist til vaskulær 5-hydroksytryptamin 1 -reseptor uten effekt på andre 5HT-reseptortyper. Slike reseptorer finnes hovedsakelig i kraniale blodårer. Hos dyr fører sumatriptan til selektiv konstriksjon av karotis, som tilfører blod til ekstrakranialt og intrakranialt vev, inkludert meningene. Utvidelse av slike kar antas å være den underliggende mekanismen ved migrene hos mennesker. Resultater fra dyreforsøk antyder også at sumatriptan hemmer aktivitet i trigeminusnerven. Begge effektene (kranial vasokonstriksjon og hemming av aktivitet i trigeminusnerven) kan forklare den migrenehemmende effekten sumatriptan har på mennesker. Klinisk respons oppnås omtrent 30 minutter etter en oral dose på 100 mg. Pediatrisk populajson En rekke placebokontrollerte kliniske studier har vurdert sikkerhet og effekt av sumatriptan hos ca. 800 barn og unge med migrene i alderen år. Disse studiene mislyktes i å påvise forskjell mellom placebo- og kontrollgruppen i lindring av hodepine 2 timer etter administrering. Bivirkningsprofilen av sumatriptan hos ungdom i alderen år var tilsvarende det som har blitt rapportert fra studier hos voksne. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Etter oral administrasjon absorberes sumatriptan raskt og 70 % av maksimal plasmakonsentrasjon oppnås etter 45 minutter. Gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon etter en dose på 100 mg er 54 ng/ml. Gjennomsnittlig biotilgjengelighet er 14 %, dels på grunn av presystemisk metabolisme og dels pga. ufullstendig absorpsjon. Halveringstiden er ca. 2 timer.

8 Plasmaproteinbindingen er lav (14-21 %), og gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 170 liter. Gjennomsnittlig total clearance er ca.1160 ml/min, og gjennomsnittlig renal plasma clearance er ca. 260 ml/min. Ikke-renal clearance står for omtrent 80 % av total clearance, noe som indikerer at sumatriptan primært elimineres ved metabolisme. Hovedmetabolitten, indoleddiksyreanalogen til sumatriptan, utskilles hovedsakelig i urinen som fri syre og glukoronidkonjugat. Metabolitten har ingen kjent 5HT 1 - eller 5HT 2 -aktivitet. Andre metabolitter er ikke identifisert. Migreneanfall synes ikke å ha noen signifikant effekt på farmakokinetikken til oralt administrert sumatriptan. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata I en fertilitetsstudie med rotte ble det sett redusert antall vellykkede inseminasjoner ved doser høyt over den maksimale humane dosen. Hos kaniner ble det sett embryodødelighet uten uttalte teratogene defekter. Det er ukjent om disse funnene er relevante for mennesker. Sumatriptan hadde ikke gentoksiske eller karsinogene effekter i in vitrosystemer og dyrestudier. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Tablettkjerne: Laktosemonohydrat Krysskarmellosenatrium Laktose, vannfri Cellulose, mikrokrystallinsk Magnesiumstearat Drasjering: Laktosemonohydrat Mannitol Titandioksid (E 171) Talkum Triacetin 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant 6.3 Holdbarhet 3 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

9 6.5 Emballasje (type og innhold) Blisterbrett av PVC/Aluminium eller PVC/PVDC/Aluminium med: 2, 3, 4, 6, 12, 18 og 24 tabletter Plastboks av HDPE med lokk av LDPE med: 2, 3, 4, 6, 12, 18 og 24 tabletter Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi IS-220 Hafnarfjörður Island 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 50 mg: mg : DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre.

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plaquenil 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hydroksyklorokinsulfat 200 mg tilsvarende hydroksyklorokin 155 mg. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zycomb 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nesespray, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1 spray (ca.

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer