SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA"

Transkript

1 SOSI standard - versjon 2.2 Side 689 Databeskrivelse : N250 KARTDATA

2 SOSI standard - versjon 2.2 Side 690 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status Denne side er blank 690

3 SOSI standard - versjon 2.2 Side 691 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status 1 Historikk og status Dette er første SOSI-beskrivelse av N250 KARTDATA. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Morten Borrebæk Knut Reisæter Inger Merete Bjerkerud Erik Steinar Lund Torgeir Gregersen Magni Busterud Knut Olav Sunde Johnny Andersen N250 KARTDATA, PB-11-SKLD versjon 2.0 Revisjon av SOSI-manualen versjon 2.1 Oppdragsansvarlig Johnny Andersen Divisjon Land Tlf Fax SOSI-ansvarlig IT-tjenesten Tlf Fagansvarlig Erik Lund Tlf Fax

4 SOSI standard - versjon 2.2 Side 692 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Innledning 2 Innledning N250 KARTDATA inneholder et utvalg av topografisk informasjon på vektorform og dekker fastlands-norge begrenset av grunnlinja og riksgrensen. Informasjonen er kartografisk redigert og bl.a. tilpasset standard kartsymbolikk for topogafiske kart i 1: ( Informasjon om standard kartsymbolikk kan fåes ved henvendelse til ). N250 KARTDATA er primært tilpasset kartfremstilling, men er også egnet til GIS-relatert bruk f.eks. innenfor planlegging, statistikk og forvaltning på kommunalt og interkommunalt nivå. N250 KARTDATA har en egnet detaljeringsgrad for fremstilling av kart og presentasjoner i målestokksområdet fra 1: til 1: N250 KARTDATA ble etablert i perioden Informasjonen er hentet fra kartserien NORGE 1:50000 og de beslektede dataproduktene N50 KARTDATA og terrengmodellen DTED. Høydekurver er generert automatisk fra DTED. Kyst og innsjøer er generalisert automatisk fra N50 KARTDATA. Temaene er dessuten kontrollert manuelt og rettet opp i forhold til NORGE 1: Alle øvrige tema er generalisert manuelt og digitalisert fra NORGE 1: I perioden ble N250 KARTDATA hevet fra SOSI-nivå 2 til SOSI-nivå 4. Det ble etablert flatetopologi for alle flatetema og nettverkstopologi for alle linjetema. Det ble dessuten foretatt en innholdsmessig ajourføring og kvalitetsheving. Arbeidet med SOSI-beskrivelser av N250 KARTDATA startet i forbindelse med versjon 2.0 av produktbeskrivelsen PB-11-SKLD og resultatet ble lagt inn i SOSI-versjon 2.1. ) Beskrivelsene i N250 KARTDATA vil i forbindelse med den nye SOSIversjonen harmoniseres mest mulig med primærdatagrunnlaget, men vil allikevel ha spesielle løsninger på grunn av målestokken. 2.1 Beskrivelsen omfatter Beskrivelsen av N250 KARTDATA har ingen kapittelinndeling. ) Stedsnavn er i dag ikke en del av N250 KARTDATA og er derfor ikke beskrevet i denne delen av SOSI-standarden. Det eksisterer imidlertid et navneverk som er tilpasset N250 KARTDATA. Dette leveres ikke i henhold til SOSI-standarden kapitel Stedsnavn, men som en frittstående SOSI-fil som i større grad inneholder presentasjonsorientert informasjon. 692

5 SOSI standard - versjon 2.2 Side 693 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Innledning 2.2 Formål N250 KARTDATA har siden etableringen vært i omfattende bruk både av Statens kartverk og av andre brukere. Data som har vært levert på SOSI-format har fulgt SOSI-standarden hva syntaks angår, men det har blitt benyttet egne 3-sifrede temakoder. Det har vært et sterkt ønske fra brukere av produktet at data også leveres med temakoding og egenskapskoding i henhold til SOSI-standarden. Denne beskrivelsen formaliserer derfor som en del av SOSI-standarden de temakoder og egenskapskoder som anbefales benyttet ved utveksling av N250 KARTDATA. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Fra og med 1995 ajourfører N250 KARTDATA årlig. De viktigste kildene for ajourføringen er NORGE 1:50 000, GAB og VBASE. Det vil bli laget årlige versjoner av produktet - den første vil være leveringsklar i vil kontinuerlig vurdere behovet for å legge inn ny informasjon i N250 KARTDATA - eller gjøre andre innholdsmessige eller strukturelle forbedringer. Slike endringer vil kunne medføre avvik i forhold til denne beskrivelsen. 693

6 SOSI standard - versjon 2.2 Side 694 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Innledning 2.4 Logisk datastruktur N250 KARTDATA er logisk sett bygget opp av 9 temagrupper. Innenfor hver av disse gruppene forkommer topologiske relasjoner mellom objekter. Topologiske relasjoner mellom objekter i ulike grupper forekommer ikke. Topologien er sømløs - det vil si at fiktive delelinjer normalt ikke forekommer. Gruppene er: Gruppe Innhold Objekter Struktur Høyde Høydekurver, høydepunkter Kurver, SOSI-nivå 3 punkter Vann Hav og innsjøer, elver og Flater, kurver SOSI-nivå 4 bekker Areal Skog, myr, bre, tettbebyggelse, Flater SOSI-nivå 4 flyplass, fabrikk/industriområde Veg Veger, ferger og stier. Kurver SOSI-nivå 3 Bane Jernbane Kurver SOSI-nivå 3 Kultur Kulturelementer, dammer Kurver, SOSI-nivå 3 punkter Kommuner Kommuneinndeling Flater SOSI-nivå 4 Fylker Fylkesinndeling Flater SOSI-nivå 4 Naturområder Nasjonalparker m.m. Flater SOSI-nivå 4 Når to eller flere temagrupper er samlet i en enkelt SOSI-fil vil den holde det høyeste av SOSI-nivåene som beskrevet i tabellen over. Topologiske relasjoner på tvers av gruppene vil likevel ikke forekomme. For tilpasning til enklere dataprogrammer vil det i enkelte tilfeller kunne være lagt inn et regulært rutenett av fiktive delelinjer i temagruppen Areal. Alle objekter skal være kodet med attributtet DATO. I N250 KARTDATA betyr dette attributtet det tidspunktet hvor objektet ble lagt inn i basen eller sist ble endret. Objekter som ble lagt inn i basen før skal være gitt DATO Det er ikke registrert kvalitetskode for enkeltobjekter. Generelle verdier for KVALITET skal forekomme i SOSI-filens hode. 694

7 SOSI standard - versjon 2.2 Side 695 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-basisnavn 3 SOSI-basisnavn Betjeningsgrad. Betjeningsgraden er generell og kan gjelde alle typer mer eller mindre betjente anlegg. Definisjon.DEF..BETJGRAD T1 B S U Forklaring Betjent Selvbetjent Ubetjent Vegklasse Definisjon.DEF..VEGKLASSE T1 Kodeverdi Kodeverdi M V Forklaring Motorveg Vanlig veg 695

8 SOSI standard - versjon 2.2 Side 696 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner 4 SOSI-beskrivelser med definisjoner Fastmerke: (Trigonometrisk høydepunkt). Punkt i trekantnett, inngår i Statens kartverks gradteigsarkiv. Vist med ca. 1 punkt pr. 250 km². Punkt som ligger på markerte detaljer i terrenget er prioritert Terrengpunkt: Punktene viser markerte detaljer i terrenget som ikke kommer fram gjennom høydekurvene. Punktene angir høyeste punkt på markerte topper og dypeste punkt i forsenkninger i terrenget. Høydekurve: Høydekurve (isolinje) med ekvidistanse 100 meter på fastmark og isbre. Første nivå 100 meter over Normal null. Hjelpekurve: Høydekurve (mellomkurve) på fastmark med verdiene 50, 150 og 250 meter. Brukt mellom to høydekurver for å framstille terrengdetaljer (rygger, avsatser og terrasser) som ikke gjengis tilfredstillende med høydekurver Innsjø: Innsjøer og tjern avlagt etter normalvannstand/normal høyvannføring. Ved oppdemte og regulerte vann er høyeste regulerte vannstand (HRV) registrert. Minste areal m², minste bredde 250 m. Mindre tjern er med dersom de er viktige for beskrivelsen av topografien. Minste areal "øy" m², minste bredde 200 m. Høydeangivelse på vann større enn 4 km². Stor Elv: Vassdraget er bredere enn 40 m ved normal vannføring. Minste lengde 1000 m. (Beskrives med kantlinje og flate). Middels Elv: Store elver bredere enn 15 m ved normal vannføring. Minste lengde (fri ende) 1000 m. Liten Elv: Elver og store bekker som er opp til 15 m brede. (De fleste er over 3 m brede.) Minste lengde (fri ende) 1000 m. Innsjøperre: Linje for begrensning av innsjø mot elvekant. Skog: Alle typer skogsmark (barskog, lauvskog, blandingsskog) - også hogstflater. Omfatter alle slags skogboniteter, også storvokste vierkrattbelter i Nord-Norge. Grøftet myr som er blitt skogsmark er avlagt som skog. Minste område m², minste bredde 250 m. Minste areal åpning i skog m², minste bredde 250 m. Myr, åpen: Åpent - ikke skogbevokst område - med myrvegetasjon. Myra kan være bevokst, men da av få eller små trær (1-4 meter høye). Grøftet myr som er blitt skogsmark er avlagt som skog. Enkeltmyrer: Minste område m², minste bredde 250 m. Minste areal åpning i myr m², minste bredde 250 m. Områder med mange myrer som er under minstemålet er registrert som ett område. 696

9 SOSI standard - versjon 2.2 Side 697 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Snø/Isbre: Is og snø som ikke smelter i løpet av sommeren. Minste område m², minste bredde 600 m. Minste fjellblotning er m², minste bredde 400 m. Kystkontur: Grense for fast land mot hav, avlagt etter høyvann (flo sjø). Minste område m², minste bredde 125 m. Når landskapet er preget av en oppsprukken skjærgård med mange øyer under minstemålet er enkelte øyer forstørret i forhold til deres faktiske størrelse. Kyst-sperre: Linje for begrensning av kystkontur mot elvekant. Kirke: Hoved- eller soknekirke som tilhører statskirken. Hotell: Hotell, motell, turisthytte og pensjonat som mottar overnattingsgjester. Gardsbebyggelse, villabebyggelse: Gard eller småbruk som har de hus som karakteriserer et gardsbruk. Bygning der en eller flere personer stort sett bor fast hele året. Omfatter også fraflyttet bolig (brukt som fritidsbolig), lite verksted, bensinstasjon, butikk, kontorbygg, barnehjem, aldershjem og sykestue når disse er eller ser ut som bolighus. Hyttebebyggelse, sæter: Vanlige feriehytter og små hus hvor det leilighetsvis bor folk. Sæter der husene er holdt vedlike, og sætervollen brukes som beite eller slåttemark. Fabrikk, kraftverk, industriområde: Industribygninger, kraftverk og transformator-stasjoner. Punkt for områder mindre enn m². Areal for områder over m². Minstre bredde 500 m. Bymessig bebyggelse: Bymessig, mer eller mindre sammenhengende kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med to (2) eller flere etasjer. Minste område m². Minste bredde 250 m. Tettbebyggelse: Område hvor boligene ligger tettere enn 50 meter. Minste område m². Minste bredde 250 m. Europaveg:. Bilveg som av Statens vegvesen er klassifisert som europaveg. Minste lengde er 500 meter. Omfatter også europaveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Riksveg: Bilveg som av Statens vegvesen er klassifisert som riksveg. Minste lengde 500 meter. Omfatter også riksveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Fylkesveg: Bilveg i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Minste lengde på stikkveger er 500 meter. Omfatter også fylkesveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. 697

10 SOSI standard - versjon 2.2 Side 698 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Kommunal veg: Bilveg i kommunal eie (omfatter ikke privat veg som bare brøytes og/eller vedlikeholdes av kommunen). Minste lengde på stikkveger 500 meter. Omfatter også kommunal veg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Privat veg: Ikke-offentlig veg som er solid bygget og kjørbar for vanlig bil. Minste lengde på stikkveg 1000 meter. Omfatter også privatveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Traktorveg: Veg som ikke trafikkeres med vanlig personbil. Vegen er opparbeidet og har tilstrekkelig bæreevne for vanlig landbrukstraktor. Vegen inngår i det lokale vegnettet (f.eks. eneste forbindelse mellom bebyggelse av ulike typer). Driftsveger i jord- og skogbruk av åpenbar midlertidig karakter er ikke med. Minste lengde på stikkveger 1000 meter. Merket sti: Sti beregnet for sommerbruk. Merket med steinvarder eller maling på trær eller steiner. Merkingen er sammenhengende for hele stien mellom naturlige endepunkt (stikryss, fritidsbebyggelse og tettsteder). Minste lengde (fri ende) 2000 meter. Sti: Lett framkommelige og tydelig opptråkkede stier som fører fram til bebyggelse eller forbinder andre veger, og som derfor kan betraktes som ledd i det lokale samferdselsnettet. Minste lengde (fri ende) 2000 meter. Bilferge: Innenlands bilfergerute mellom faste hovedanløpssteder og/eller der fergestrekningen er en del av det offentlige kommunikasjonsnettet og er i drift jf. "Rutebok for Norge". "Hurtigruta" er ikke med. Jernbane: Offentlig eller privat jernbane med enkelt, dobbelt eller flere spor. Kun hovedspor er registrert. Banestrekningen behøver ikke nødvendigvis å ha regelmessig rutetrafikk. Minste lengde (fri ende) 1000 meter. Omfatter også jernbane på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Jernbanestasjon: Betjent/ubetjent stasjon på offentlig eller privat jernbane. Lufthavn: Offentlig og privat flyplass der rullebanen er lengre enn 1000 meter. Flyplass: Offentlig og privat flyplass der rullebanen er lengre enn 750 meter og kortere enn 1000 meter. Riksgrense: Grense mot Sverige, Finland og Russland (landegrense og sjøgrense), fastlagt gjennom traktat. Dokumentert gjennom grensebeskrivelse, grensemerkebeskrivelse og evt. kart. Grunnlinje: Den linjen som utgjøres av de geodetiske linjesegmenter man kan trekke gjennom samtlige grunnlinjepunkter. Fylkesgrense: Nabogrense mellom eiendommer registrert (matrikulert) i forskjellige kommuner i hvert sitt fylke, eller grense fastsatt administrativt. Utenfor 698

11 SOSI standard - versjon 2.2 Side 699 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner privat eiendom i sjø er fylkesgrenser registrert etter et modifisert geometrisk prinsipp og/eller etter et modifisert midtlinjeprinsipp evt. fram til grunnlinjen. Kommunegrense: Grense mellom eiendommer registrert (matrikulert) i forskjellige kommuner, eller grense fastsatt administrativt. Innen områder som er underlagt privat eiendomsrett (på land, i vassdrag og i sjøen) er grensen lagt etter fastsatte/ uomtvistede eiendomsgrenser. For vassdrag og sjø innebærer dette vanligvis at grensene er lagt etter Vassdragslovens bestemmelser. Utenfor privat eiendom i sjø er kommunegrenser lagt etter et modifisert geometrisk prin-sipp og/eller etter et modifisert midtlinjeprinsipp evt. fram til grunnlinjen. Nasjonalpark: Områder vernet gjennom Lov om naturvern (19. juni nr ) 3-4. Fyr: Fyr med sektorinndeling (sektorfyr). Dam: Overløpsdam med fallhøyde eller kronedam. Gruve: Store og mindre gruvehull, skjerp. 699

12 SOSI standard - versjon 2.2 Side 700 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Kodeliste og detaljeringsgrad Objekttypenavn SOSI-koding Merknad Grafisk SOSI-navn SOSI-verdi element/ objekt Fastmerke PUNKT PTEMA HØYDE 1000 Trigonometrisk høydepunkt Terrengpunkt PUNKT PTEMA HØYDE 2101 Skiller ikke mellom fastmark og isbre Høydekurve KURVE LTEMA HØYDE 2001 Skiller ikke mellom fastmark og isbre Hjelpekurve KURVE LTEMA HØYDE 2004 (Mellomkurve) Skiller ikke mellom fastmark og isbre Innsjø_kant KURVE LTEMA HØYDE 3101 Kan være med Innsjø FLATE FTEMA 3101 Elvekant KURVE LTEMA 3201 Elv_stor, FLATE FTEMA 3201 Flate VANNBR 5 Elv_middels, KURVE LTEMA 3211 Midtlinje VANNBR 4 Elv_liten, KURVE LTEMA 3211 Midtlinje VANNBR 3 Innsjøsperre KURVE LTEMA 3109 Skiller mellom innsjø og elvekant Skog_grense KURVE LTEMA 4401 Skog FLATE FTEMA 4401 Myr_åpen_gr KURVE LTEMA 4461 Myr_åpen FLATE FTEMA 4461 Snø/Isbrekant KURVE LTEMA 3311 Snø/Isbre FLATE FTEMA 3311 Kystkontur KURVE LTEMA 3001 HØYDE Sjøområde FLATE FTEMA 3001 Fiktiv_havlinje KURVE LTEMA 3099 Lukkelinje for areal Kystsperre KURVE LTEMA HØYDE 3009 Skiller mellom sjø og elvekant 700

13 SOSI standard - versjon 2.2 Side 701 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Kirke PUNKT PTEMA BYGGTYP Hotell PUNKT PTEMA BYGGTYP Gard/villa_bebyg PUNKT PTEMA 5201 Hytte/seter_bebyg PUNKT PTEMA 5211 Fabr/ind_omr PUNKT PTEMA 5090 Fabr/ind_omr_gr KURVE LTEMA 5090 Fabr/ind_omr FLATE FTEMA 5090 Bymess_ bebyg_gr KURVE LTEMA 5021 Bymess_bebygg FLATE FTEMA 5021 Tettbebygg_gr KURVE LTEMA 5022 Tettbebyggelse FLATE FTEMA 5022 Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal_veg Privat_veg KURVE LTEMA MEDIUM VNR VEGKLASSE KURVE LTEMA MEDIUM VNR VEGKLASSE KURVE LTEMA MEDIUM VNR KURVE LTEMA MEDIUM VNR KURVE LTEMA MEDIUM VNR 7001 L/U E M/V 7001 L/U R M/V 7001 L/U F 7001 L/U K 7001 L/U P Traktorveg KURVE LTEMA 7401 Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru 701

14 SOSI standard - versjon 2.2 Side 702 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Merket_sti KURVE LTEMA 7413 Sti KURVE LTEMA 7414 Bilferje KURVE LTEMA 7201 Jernbane KURVE LTEMA 7101 MEDIUM Jernbanestasjon PUNKT PTEMA 7821 Lufthavngrense KURVE LTEMA 7900 Lufthavn FLATE FTEMA 7900 Flyplass PUNKT PTEMA 7900 Riksgrense KURVE LTEMA 4001 Grunnlinje LINJE LTEMA 4091 Fylkesgrense KURVE LTEMA 4002 Fylke FLATE FTEMA 4002 Kommunegrense KURVE LTEMA 4003 Kommune FLATE FTEMA 4003 Nasjonalparkgrense KURVE LTEMA 4022 Nasjonalpark FLATE FTEMA 4022 Fyr PUNKT PTEMA 6701 Dam KURVE LTEMA 6501 Gruve PUNKT PTEMA

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-31 Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-32 databeskrivelse : n250 kartdata - historikk og status Denne side er blank 4-32 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-67. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-67. Databeskrivelse : N250 KARTDATA 3-67 Databeskrivelse : N250 KARTDATA Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status 3-68 Denne side er blank 3-68 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status 3-69 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata 1 Databeskrivelse : N2000 Kartdata Databeskrivelse : N2000 Kartdata - Historikk og status 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir Gregersen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-81. Databeskrivelse : N1000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-81. Databeskrivelse : N1000 KARTDATA 3-81 Databeskrivelse : N1000 KARTDATA Databeskrivelse : N1000 KARTDATA - Historikk og status 3-82 Denne side er blank 3-82 Databeskrivelse : N1000 KARTDATA - Historikk og status 3-83 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-45. Databeskrivelse : N50 Kartdata

SOSI standard - versjon 3.0 3-45. Databeskrivelse : N50 Kartdata 3-45 Databeskrivelse : N50 Kartdata Databeskrivelse : N50 Kartdata - Historikk og status 3-46 Denne side er blank 3-46 Databeskrivelse : N50 Kartdata - Historikk og status 3-47 1 Historikk og status Versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon N500 Kartdata

Produktspesifikasjon N500 Kartdata Produktspesifikasjon N500 Kartdata Statens kartverk Versjon juni 2013 Statens kartverk Side 1 av 120 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Historikk og status... 5 1.2 Endringslogg... 7 2 Oversikt

Detaljer

Produktspesifikasjon N2000 Kartdata

Produktspesifikasjon N2000 Kartdata Produktspesifikasjon N2000 Kartdata Statens kartverk Versjon juni 2013 Statens kartverk Side 1 av 91 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Historikk og status... 5 1.2 Endringslogg... 7 2 Oversikt

Detaljer

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold Versjon 4.02-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57 2 FKB Vann Innhold 2.1 Innledning... 3 2.1.1 Historikk... 3 2.1.2 Formål og omfang... 6 2.1.3 Referanser... 6 2.1.4 Ansvarlig

Detaljer

Produktspesifikasjon N1000 Kartdata

Produktspesifikasjon N1000 Kartdata Produktspesifikasjon N1000 Kartdata Statens kartverk Versjon juni 2014 Statens kartverk Side 101 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Historikk og status... 5 1.2 Endringslogg... 6 2 Oversikt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT I standard Del 3 - versjon 3.2 1 Produkt : N250 VEGNETT tatens kartverk I standard Del 3 - versjon 3.2 2 Produkt : N250 VEGNETT - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av N250 VEGNETT

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Spesifikasjon for skjermkartografi

Spesifikasjon for skjermkartografi Spesifikasjon for skjermkartografi FKB og N50-N5000 Kartdata, versjon 1.0, 2009-10-20 Forsvarets militærgeografiske tjeneste Spesifikasjon for skjermkartografi Spesifikasjonen for skjermkartografi er et

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-595 Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-596 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-596 SOSI standard - versjon 3.0 2-597

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-137 Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-138 Databeskrivelse : Olje - Historikk og status Denne side er blank 2-138 SOSI standard - versjon 3.0 2-139 Databeskrivelse

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

Produktspesifikasjon N50 Kartdata

Produktspesifikasjon N50 Kartdata Produktspesifikasjon N50 Kartdata Innledning, historikk og endringslogg... 6. Historikk og status... 6.2 Endringslogg... 7 2 Oversikt over produktspesifikasjonen... 2. Unik identifisering av produktspesifikasjon...

Detaljer

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler:

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: --- ---- -- -- --- FORKLARING TIL DATATABELLENE For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: Lokaliseringsdata Opploddingsdata Hydrologiske data (innsjødata)

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 4-1. Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data

SOSI standard - versjon 3.0 4-1. Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data SOSI standard - versjon 3.0 4-1 Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data SOSI standard - versjon 3.0 Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data 4-2 Denne side er blank 4-2 SOSI standard - versjon 3.0

Detaljer

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Nord-Odal kommune Reguleringsplan Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Adresse: Bråtåhøgda 73 2123 BRUVOLL Annen info: Bråtåhøgda Målestokk 1:1000 12.03.2015 15:43:38 Det kan forekomme feil eller manglende

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-187. Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger

SOSI standard - versjon 3.0 2-187. Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger I standard - versjon 3.0 2-187 Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger tatens kartverk I standard - versjon 3.0 2-188 Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger - Historikk

Detaljer

SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1. Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data

SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1. Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1 Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data 1 SOSI standard Del 4 - versjon 3. Historikk og status 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren

Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Til Kristian Moseby Fra Stein Turtumøygard Dato: 19. februar 2016 Metodikk for å beregne maksimal lengde buffersoner i Øyeren Som avtalt har vi gjort en GIS basert beregning av maksimal lengde buffersoner

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Eksamen i: SGO1910 (10 studiepoeng) Eksamensdag: Fredag 28. mai 2004 Tid for eksamen: Kl. 09.00 12.00

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Bølgelengde i mikrometer (pm) Fig. 8.Refleksjonskurver for vann, frisk vegetasjon og bar jord som funksjon av bølgelengde.

Bølgelengde i mikrometer (pm) Fig. 8.Refleksjonskurver for vann, frisk vegetasjon og bar jord som funksjon av bølgelengde. 3 Datagrunnlag 3.1 Satellittdata Generelt Kartlegging av naturlig vegetasjon ved hjelp av optiske data har vært gjennomført siden den første Landsat-satellitten ble skutt opp tidlig på 70-tallet. Videre

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det 10-mila 2014 Tidligere løp i omra det Smålandskavlen 1996 I samme område som 10-mila. O-ringen 2009 I samme område som 10-mila. Spesielt 5. etappe. Terreng og kart Terreng Terrenget er generelt flatt,

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata Produktspesifikasjon for N50 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Historikk... 7 1.3 Endringslogg... 9 2 Definisjoner og forkortelser... 14 2.1 Definisjoner...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata Produktspesifikasjon for N250 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg... 8 2 Definisjoner og forkortelser...11 2.1 Definisjoner...

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata

SOSI standard - versjon 3.0 2-399. Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-399 Databeskrivelse : Grottedata I standard - versjon 3.0 2-400 Databeskrivelse : Grottedata - Historikk og status Denne side er blank 2-400 I standard - versjon 3.0 2-401 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt Sandbakken i Soknedal. Dato 28.07.08 Revisjon:- Revidert 03.11.08 ØYA

Reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt Sandbakken i Soknedal. Dato 28.07.08 Revisjon:- Revidert 03.11.08 ØYA Reguleringsplan for Killingmoan hyttefelt Sandbakken i Soknedal Dato 28.07.08 Revisjon:- Revidert 03.11.08 ØYA INNLEDNING Nils Jarle Botnan er eier av eiendom med gårds og bruksnr 137/1 i Midtre Gauldal

Detaljer

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0 Statens kartverk Landdivisjonen Handbok i PROFF 3 Dokument tittel: FYSAK Plandata til SOSI ver4.0 Side 1 av 22 Dokument nr.: SKLD/ Versjon: 1.0 Filident: FYSAK - Plandata til SOSI ver40_20080915.doc Iverksettingsdato:

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE. Landbruksdepartementet 2002

NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE. Landbruksdepartementet 2002 NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE Landbruksdepartementet 2002 FORORD Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til sju forskjellige

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april F1 - NVDB Vegnett Eivind Stalheim & Idar Kirkhorn, Vianova Systems TEMA Norges fysiske vegnettverk Vegnettverket i NVDB - Hva det brukes til - Ajourholdet Vegnettseditorens oppgave «Intelligent prosjektering»

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-737. Databeskrivelse : Prosjektering

SOSI standard - versjon 3.0 2-737. Databeskrivelse : Prosjektering SOSI standard - versjon 3.0 2-737 Databeskrivelse : Prosjektering SOSI standard - versjon 3.0 2-738 Databeskrivelse : Prosjektering - Historikk og status Denne side er blank 2-738 SOSI standard - versjon

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-651. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-651. Databeskrivelse : Stedsnavn SOSI standard - versjon 3.0 2-651 Databeskrivelse : Stedsnavn SOSI standard - versjon 3.0 2-652 Databeskrivelse : Stedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 2-652 SOSI standard - versjon 3.0 2-653

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata Produktspesifikasjon for N50 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Historikk... 7 1.3 Endringslogg... 9 2 Definisjoner og forkortelser... 14 2.1 Definisjoner...

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler:

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler: SOSI-kontroll versjon 4.D11 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: H:\Vingen\data\SOSI\REGPLAN_677.SOS Størrelse: 7196 tegn Sist oppdatert: 29-11-26 11:54:28 Kontrollert: 29-11-26 11:54 Tester

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-VSIT ble første

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Rapport Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata 27. september 2010 Statens kartverk Side 1 av 45 Innhold Kontroll av høydekurver fra laserdata 1.

Detaljer

Tre datasett for samferdsel

Tre datasett for samferdsel Tre datasett for samferdsel FKB-Vegnett FKB-TraktorvegSti FKB-Veg RUTER Hva inneholder de tre datasettene og hvordan forvalte de i kommunen? Arealdekke Samferdsel Senterlinjegeometri FKB-Vegnett FKB-Veg

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Samlekontrakt Fv129 Munkeby - Munkrøstad, Fv131 Rindsem Skogset, Fv125 Halsanbrua Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon

Detaljer