SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA"

Transkript

1 SOSI standard - versjon 2.2 Side 689 Databeskrivelse : N250 KARTDATA

2 SOSI standard - versjon 2.2 Side 690 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status Denne side er blank 690

3 SOSI standard - versjon 2.2 Side 691 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status 1 Historikk og status Dette er første SOSI-beskrivelse av N250 KARTDATA. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Morten Borrebæk Knut Reisæter Inger Merete Bjerkerud Erik Steinar Lund Torgeir Gregersen Magni Busterud Knut Olav Sunde Johnny Andersen N250 KARTDATA, PB-11-SKLD versjon 2.0 Revisjon av SOSI-manualen versjon 2.1 Oppdragsansvarlig Johnny Andersen Divisjon Land Tlf Fax SOSI-ansvarlig IT-tjenesten Tlf Fagansvarlig Erik Lund Tlf Fax

4 SOSI standard - versjon 2.2 Side 692 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Innledning 2 Innledning N250 KARTDATA inneholder et utvalg av topografisk informasjon på vektorform og dekker fastlands-norge begrenset av grunnlinja og riksgrensen. Informasjonen er kartografisk redigert og bl.a. tilpasset standard kartsymbolikk for topogafiske kart i 1: ( Informasjon om standard kartsymbolikk kan fåes ved henvendelse til ). N250 KARTDATA er primært tilpasset kartfremstilling, men er også egnet til GIS-relatert bruk f.eks. innenfor planlegging, statistikk og forvaltning på kommunalt og interkommunalt nivå. N250 KARTDATA har en egnet detaljeringsgrad for fremstilling av kart og presentasjoner i målestokksområdet fra 1: til 1: N250 KARTDATA ble etablert i perioden Informasjonen er hentet fra kartserien NORGE 1:50000 og de beslektede dataproduktene N50 KARTDATA og terrengmodellen DTED. Høydekurver er generert automatisk fra DTED. Kyst og innsjøer er generalisert automatisk fra N50 KARTDATA. Temaene er dessuten kontrollert manuelt og rettet opp i forhold til NORGE 1: Alle øvrige tema er generalisert manuelt og digitalisert fra NORGE 1: I perioden ble N250 KARTDATA hevet fra SOSI-nivå 2 til SOSI-nivå 4. Det ble etablert flatetopologi for alle flatetema og nettverkstopologi for alle linjetema. Det ble dessuten foretatt en innholdsmessig ajourføring og kvalitetsheving. Arbeidet med SOSI-beskrivelser av N250 KARTDATA startet i forbindelse med versjon 2.0 av produktbeskrivelsen PB-11-SKLD og resultatet ble lagt inn i SOSI-versjon 2.1. ) Beskrivelsene i N250 KARTDATA vil i forbindelse med den nye SOSIversjonen harmoniseres mest mulig med primærdatagrunnlaget, men vil allikevel ha spesielle løsninger på grunn av målestokken. 2.1 Beskrivelsen omfatter Beskrivelsen av N250 KARTDATA har ingen kapittelinndeling. ) Stedsnavn er i dag ikke en del av N250 KARTDATA og er derfor ikke beskrevet i denne delen av SOSI-standarden. Det eksisterer imidlertid et navneverk som er tilpasset N250 KARTDATA. Dette leveres ikke i henhold til SOSI-standarden kapitel Stedsnavn, men som en frittstående SOSI-fil som i større grad inneholder presentasjonsorientert informasjon. 692

5 SOSI standard - versjon 2.2 Side 693 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Innledning 2.2 Formål N250 KARTDATA har siden etableringen vært i omfattende bruk både av Statens kartverk og av andre brukere. Data som har vært levert på SOSI-format har fulgt SOSI-standarden hva syntaks angår, men det har blitt benyttet egne 3-sifrede temakoder. Det har vært et sterkt ønske fra brukere av produktet at data også leveres med temakoding og egenskapskoding i henhold til SOSI-standarden. Denne beskrivelsen formaliserer derfor som en del av SOSI-standarden de temakoder og egenskapskoder som anbefales benyttet ved utveksling av N250 KARTDATA. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Fra og med 1995 ajourfører N250 KARTDATA årlig. De viktigste kildene for ajourføringen er NORGE 1:50 000, GAB og VBASE. Det vil bli laget årlige versjoner av produktet - den første vil være leveringsklar i vil kontinuerlig vurdere behovet for å legge inn ny informasjon i N250 KARTDATA - eller gjøre andre innholdsmessige eller strukturelle forbedringer. Slike endringer vil kunne medføre avvik i forhold til denne beskrivelsen. 693

6 SOSI standard - versjon 2.2 Side 694 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Innledning 2.4 Logisk datastruktur N250 KARTDATA er logisk sett bygget opp av 9 temagrupper. Innenfor hver av disse gruppene forkommer topologiske relasjoner mellom objekter. Topologiske relasjoner mellom objekter i ulike grupper forekommer ikke. Topologien er sømløs - det vil si at fiktive delelinjer normalt ikke forekommer. Gruppene er: Gruppe Innhold Objekter Struktur Høyde Høydekurver, høydepunkter Kurver, SOSI-nivå 3 punkter Vann Hav og innsjøer, elver og Flater, kurver SOSI-nivå 4 bekker Areal Skog, myr, bre, tettbebyggelse, Flater SOSI-nivå 4 flyplass, fabrikk/industriområde Veg Veger, ferger og stier. Kurver SOSI-nivå 3 Bane Jernbane Kurver SOSI-nivå 3 Kultur Kulturelementer, dammer Kurver, SOSI-nivå 3 punkter Kommuner Kommuneinndeling Flater SOSI-nivå 4 Fylker Fylkesinndeling Flater SOSI-nivå 4 Naturområder Nasjonalparker m.m. Flater SOSI-nivå 4 Når to eller flere temagrupper er samlet i en enkelt SOSI-fil vil den holde det høyeste av SOSI-nivåene som beskrevet i tabellen over. Topologiske relasjoner på tvers av gruppene vil likevel ikke forekomme. For tilpasning til enklere dataprogrammer vil det i enkelte tilfeller kunne være lagt inn et regulært rutenett av fiktive delelinjer i temagruppen Areal. Alle objekter skal være kodet med attributtet DATO. I N250 KARTDATA betyr dette attributtet det tidspunktet hvor objektet ble lagt inn i basen eller sist ble endret. Objekter som ble lagt inn i basen før skal være gitt DATO Det er ikke registrert kvalitetskode for enkeltobjekter. Generelle verdier for KVALITET skal forekomme i SOSI-filens hode. 694

7 SOSI standard - versjon 2.2 Side 695 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-basisnavn 3 SOSI-basisnavn Betjeningsgrad. Betjeningsgraden er generell og kan gjelde alle typer mer eller mindre betjente anlegg. Definisjon.DEF..BETJGRAD T1 B S U Forklaring Betjent Selvbetjent Ubetjent Vegklasse Definisjon.DEF..VEGKLASSE T1 Kodeverdi Kodeverdi M V Forklaring Motorveg Vanlig veg 695

8 SOSI standard - versjon 2.2 Side 696 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner 4 SOSI-beskrivelser med definisjoner Fastmerke: (Trigonometrisk høydepunkt). Punkt i trekantnett, inngår i Statens kartverks gradteigsarkiv. Vist med ca. 1 punkt pr. 250 km². Punkt som ligger på markerte detaljer i terrenget er prioritert Terrengpunkt: Punktene viser markerte detaljer i terrenget som ikke kommer fram gjennom høydekurvene. Punktene angir høyeste punkt på markerte topper og dypeste punkt i forsenkninger i terrenget. Høydekurve: Høydekurve (isolinje) med ekvidistanse 100 meter på fastmark og isbre. Første nivå 100 meter over Normal null. Hjelpekurve: Høydekurve (mellomkurve) på fastmark med verdiene 50, 150 og 250 meter. Brukt mellom to høydekurver for å framstille terrengdetaljer (rygger, avsatser og terrasser) som ikke gjengis tilfredstillende med høydekurver Innsjø: Innsjøer og tjern avlagt etter normalvannstand/normal høyvannføring. Ved oppdemte og regulerte vann er høyeste regulerte vannstand (HRV) registrert. Minste areal m², minste bredde 250 m. Mindre tjern er med dersom de er viktige for beskrivelsen av topografien. Minste areal "øy" m², minste bredde 200 m. Høydeangivelse på vann større enn 4 km². Stor Elv: Vassdraget er bredere enn 40 m ved normal vannføring. Minste lengde 1000 m. (Beskrives med kantlinje og flate). Middels Elv: Store elver bredere enn 15 m ved normal vannføring. Minste lengde (fri ende) 1000 m. Liten Elv: Elver og store bekker som er opp til 15 m brede. (De fleste er over 3 m brede.) Minste lengde (fri ende) 1000 m. Innsjøperre: Linje for begrensning av innsjø mot elvekant. Skog: Alle typer skogsmark (barskog, lauvskog, blandingsskog) - også hogstflater. Omfatter alle slags skogboniteter, også storvokste vierkrattbelter i Nord-Norge. Grøftet myr som er blitt skogsmark er avlagt som skog. Minste område m², minste bredde 250 m. Minste areal åpning i skog m², minste bredde 250 m. Myr, åpen: Åpent - ikke skogbevokst område - med myrvegetasjon. Myra kan være bevokst, men da av få eller små trær (1-4 meter høye). Grøftet myr som er blitt skogsmark er avlagt som skog. Enkeltmyrer: Minste område m², minste bredde 250 m. Minste areal åpning i myr m², minste bredde 250 m. Områder med mange myrer som er under minstemålet er registrert som ett område. 696

9 SOSI standard - versjon 2.2 Side 697 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Snø/Isbre: Is og snø som ikke smelter i løpet av sommeren. Minste område m², minste bredde 600 m. Minste fjellblotning er m², minste bredde 400 m. Kystkontur: Grense for fast land mot hav, avlagt etter høyvann (flo sjø). Minste område m², minste bredde 125 m. Når landskapet er preget av en oppsprukken skjærgård med mange øyer under minstemålet er enkelte øyer forstørret i forhold til deres faktiske størrelse. Kyst-sperre: Linje for begrensning av kystkontur mot elvekant. Kirke: Hoved- eller soknekirke som tilhører statskirken. Hotell: Hotell, motell, turisthytte og pensjonat som mottar overnattingsgjester. Gardsbebyggelse, villabebyggelse: Gard eller småbruk som har de hus som karakteriserer et gardsbruk. Bygning der en eller flere personer stort sett bor fast hele året. Omfatter også fraflyttet bolig (brukt som fritidsbolig), lite verksted, bensinstasjon, butikk, kontorbygg, barnehjem, aldershjem og sykestue når disse er eller ser ut som bolighus. Hyttebebyggelse, sæter: Vanlige feriehytter og små hus hvor det leilighetsvis bor folk. Sæter der husene er holdt vedlike, og sætervollen brukes som beite eller slåttemark. Fabrikk, kraftverk, industriområde: Industribygninger, kraftverk og transformator-stasjoner. Punkt for områder mindre enn m². Areal for områder over m². Minstre bredde 500 m. Bymessig bebyggelse: Bymessig, mer eller mindre sammenhengende kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med to (2) eller flere etasjer. Minste område m². Minste bredde 250 m. Tettbebyggelse: Område hvor boligene ligger tettere enn 50 meter. Minste område m². Minste bredde 250 m. Europaveg:. Bilveg som av Statens vegvesen er klassifisert som europaveg. Minste lengde er 500 meter. Omfatter også europaveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Riksveg: Bilveg som av Statens vegvesen er klassifisert som riksveg. Minste lengde 500 meter. Omfatter også riksveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Fylkesveg: Bilveg i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Minste lengde på stikkveger er 500 meter. Omfatter også fylkesveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. 697

10 SOSI standard - versjon 2.2 Side 698 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Kommunal veg: Bilveg i kommunal eie (omfatter ikke privat veg som bare brøytes og/eller vedlikeholdes av kommunen). Minste lengde på stikkveger 500 meter. Omfatter også kommunal veg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Privat veg: Ikke-offentlig veg som er solid bygget og kjørbar for vanlig bil. Minste lengde på stikkveg 1000 meter. Omfatter også privatveg på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Traktorveg: Veg som ikke trafikkeres med vanlig personbil. Vegen er opparbeidet og har tilstrekkelig bæreevne for vanlig landbrukstraktor. Vegen inngår i det lokale vegnettet (f.eks. eneste forbindelse mellom bebyggelse av ulike typer). Driftsveger i jord- og skogbruk av åpenbar midlertidig karakter er ikke med. Minste lengde på stikkveger 1000 meter. Merket sti: Sti beregnet for sommerbruk. Merket med steinvarder eller maling på trær eller steiner. Merkingen er sammenhengende for hele stien mellom naturlige endepunkt (stikryss, fritidsbebyggelse og tettsteder). Minste lengde (fri ende) 2000 meter. Sti: Lett framkommelige og tydelig opptråkkede stier som fører fram til bebyggelse eller forbinder andre veger, og som derfor kan betraktes som ledd i det lokale samferdselsnettet. Minste lengde (fri ende) 2000 meter. Bilferge: Innenlands bilfergerute mellom faste hovedanløpssteder og/eller der fergestrekningen er en del av det offentlige kommunikasjonsnettet og er i drift jf. "Rutebok for Norge". "Hurtigruta" er ikke med. Jernbane: Offentlig eller privat jernbane med enkelt, dobbelt eller flere spor. Kun hovedspor er registrert. Banestrekningen behøver ikke nødvendigvis å ha regelmessig rutetrafikk. Minste lengde (fri ende) 1000 meter. Omfatter også jernbane på bru eller i tunnel, begge med minste lengde på 250 meter. Jernbanestasjon: Betjent/ubetjent stasjon på offentlig eller privat jernbane. Lufthavn: Offentlig og privat flyplass der rullebanen er lengre enn 1000 meter. Flyplass: Offentlig og privat flyplass der rullebanen er lengre enn 750 meter og kortere enn 1000 meter. Riksgrense: Grense mot Sverige, Finland og Russland (landegrense og sjøgrense), fastlagt gjennom traktat. Dokumentert gjennom grensebeskrivelse, grensemerkebeskrivelse og evt. kart. Grunnlinje: Den linjen som utgjøres av de geodetiske linjesegmenter man kan trekke gjennom samtlige grunnlinjepunkter. Fylkesgrense: Nabogrense mellom eiendommer registrert (matrikulert) i forskjellige kommuner i hvert sitt fylke, eller grense fastsatt administrativt. Utenfor 698

11 SOSI standard - versjon 2.2 Side 699 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner privat eiendom i sjø er fylkesgrenser registrert etter et modifisert geometrisk prinsipp og/eller etter et modifisert midtlinjeprinsipp evt. fram til grunnlinjen. Kommunegrense: Grense mellom eiendommer registrert (matrikulert) i forskjellige kommuner, eller grense fastsatt administrativt. Innen områder som er underlagt privat eiendomsrett (på land, i vassdrag og i sjøen) er grensen lagt etter fastsatte/ uomtvistede eiendomsgrenser. For vassdrag og sjø innebærer dette vanligvis at grensene er lagt etter Vassdragslovens bestemmelser. Utenfor privat eiendom i sjø er kommunegrenser lagt etter et modifisert geometrisk prin-sipp og/eller etter et modifisert midtlinjeprinsipp evt. fram til grunnlinjen. Nasjonalpark: Områder vernet gjennom Lov om naturvern (19. juni nr ) 3-4. Fyr: Fyr med sektorinndeling (sektorfyr). Dam: Overløpsdam med fallhøyde eller kronedam. Gruve: Store og mindre gruvehull, skjerp. 699

12 SOSI standard - versjon 2.2 Side 700 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Kodeliste og detaljeringsgrad Objekttypenavn SOSI-koding Merknad Grafisk SOSI-navn SOSI-verdi element/ objekt Fastmerke PUNKT PTEMA HØYDE 1000 Trigonometrisk høydepunkt Terrengpunkt PUNKT PTEMA HØYDE 2101 Skiller ikke mellom fastmark og isbre Høydekurve KURVE LTEMA HØYDE 2001 Skiller ikke mellom fastmark og isbre Hjelpekurve KURVE LTEMA HØYDE 2004 (Mellomkurve) Skiller ikke mellom fastmark og isbre Innsjø_kant KURVE LTEMA HØYDE 3101 Kan være med Innsjø FLATE FTEMA 3101 Elvekant KURVE LTEMA 3201 Elv_stor, FLATE FTEMA 3201 Flate VANNBR 5 Elv_middels, KURVE LTEMA 3211 Midtlinje VANNBR 4 Elv_liten, KURVE LTEMA 3211 Midtlinje VANNBR 3 Innsjøsperre KURVE LTEMA 3109 Skiller mellom innsjø og elvekant Skog_grense KURVE LTEMA 4401 Skog FLATE FTEMA 4401 Myr_åpen_gr KURVE LTEMA 4461 Myr_åpen FLATE FTEMA 4461 Snø/Isbrekant KURVE LTEMA 3311 Snø/Isbre FLATE FTEMA 3311 Kystkontur KURVE LTEMA 3001 HØYDE Sjøområde FLATE FTEMA 3001 Fiktiv_havlinje KURVE LTEMA 3099 Lukkelinje for areal Kystsperre KURVE LTEMA HØYDE 3009 Skiller mellom sjø og elvekant 700

13 SOSI standard - versjon 2.2 Side 701 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Kirke PUNKT PTEMA BYGGTYP Hotell PUNKT PTEMA BYGGTYP Gard/villa_bebyg PUNKT PTEMA 5201 Hytte/seter_bebyg PUNKT PTEMA 5211 Fabr/ind_omr PUNKT PTEMA 5090 Fabr/ind_omr_gr KURVE LTEMA 5090 Fabr/ind_omr FLATE FTEMA 5090 Bymess_ bebyg_gr KURVE LTEMA 5021 Bymess_bebygg FLATE FTEMA 5021 Tettbebygg_gr KURVE LTEMA 5022 Tettbebyggelse FLATE FTEMA 5022 Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal_veg Privat_veg KURVE LTEMA MEDIUM VNR VEGKLASSE KURVE LTEMA MEDIUM VNR VEGKLASSE KURVE LTEMA MEDIUM VNR KURVE LTEMA MEDIUM VNR KURVE LTEMA MEDIUM VNR 7001 L/U E M/V 7001 L/U R M/V 7001 L/U F 7001 L/U K 7001 L/U P Traktorveg KURVE LTEMA 7401 Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru Dekker også tunnel og bru 701

14 SOSI standard - versjon 2.2 Side 702 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - SOSI-beskrivelser med definisjoner Merket_sti KURVE LTEMA 7413 Sti KURVE LTEMA 7414 Bilferje KURVE LTEMA 7201 Jernbane KURVE LTEMA 7101 MEDIUM Jernbanestasjon PUNKT PTEMA 7821 Lufthavngrense KURVE LTEMA 7900 Lufthavn FLATE FTEMA 7900 Flyplass PUNKT PTEMA 7900 Riksgrense KURVE LTEMA 4001 Grunnlinje LINJE LTEMA 4091 Fylkesgrense KURVE LTEMA 4002 Fylke FLATE FTEMA 4002 Kommunegrense KURVE LTEMA 4003 Kommune FLATE FTEMA 4003 Nasjonalparkgrense KURVE LTEMA 4022 Nasjonalpark FLATE FTEMA 4022 Fyr PUNKT PTEMA 6701 Dam KURVE LTEMA 6501 Gruve PUNKT PTEMA

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

23 FKB Presentasjonsdata

23 FKB Presentasjonsdata SOSI Del 3 roduktspesifikasjon for FKB resentasjonsdata Side 1 av 41 23 FKB resentasjonsdata Innhold 23.1 Innledning... 3 23.1.1 Historikk... 3 23.1.2 Formål og omfang... 5 23.1.3 Referanser... 5 23.1.4

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn OI standard - versjon 2.2 ide 529 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk OI standard - versjon 2.2 ide 530 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 530 tatens kartverk OI

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

Notater. Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og. Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie

Notater. Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og. Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie 2006/30 Notater 2006 Vilni Verner Holst Bloch, Henning Høie, Margrete Steinnes og Notater Jørn Kristian Undelstvedt Kartbasert rapportering i KOSTRA - en mulighetsstudie Seksjon for miljøstatistikk Innhold

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser 0 Innledning Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Denne standarden har navnet "Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser". Den avløser de delene av "Norm for kart i målestokkene 1:250, 1:500,

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater 1/2 Rapporter Reports Marianne Vik Dysterud, Erik Engelien og Per Schøning Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Kommuneplanens Arealdel

Kommuneplanens Arealdel Grane kommune Vedtatt 13/2-13 Id: 18252011-02 Kommuneplanens Arealdel PLANBESKRIVELSE 4. juni 2012 Årsbudsjett Telefon: 75 18 22 20 www.grane.kommune.no e-post: post@grane.kommune.no Grane kommune, fakta

Detaljer

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Side 1 av 29. 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Side 1 av 29. 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU Side 1 av 29 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU Side 2 av 29,QQKROG,11/('1,1* )250c/ 5()(5$16(5 25'2*'(),1,6-21(5 3.1 DEFINISJONER... 6 3.2 FORKORTELSER... 11 205c'(,11'(/,1*)25.9$/,7(76.5$9 1250$7,9(%(67(00(/6(5

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke

Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke Med utgangspunkt i Nasjonalt referansesystem for landskap Morten Clemetsen Lars André Uttakleiv Ingunn Bårtvedt Skjerdal Rapport 07 2011 Tittel: Verdivurdering

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer