STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl på nye Follebu skole. Kl Orientering om Komité 1 s arbeid med omsorgsplanen v/saksordfører Hege Rundsveen. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 34/09 GAUSDAL KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP - REVISJON Sak 35/09 GAUSDAL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2008 Sak 36/09 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMERREGIONEN FOR 2008 Sak 37/09 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2009 Sak 38/09 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE Sak 39/09 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2008 TIL 2009 Sak 40/09 NY PLAN- OG BYGNINGSLOV (PLANDELEN) - DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Leder Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 07/240 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 43/09 Planutvalget /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Saksbehandler: Rolf Solberg GAUSDAL KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP - REVISJON Vedlegg: Hovedplan for vann og avløp (tidligere utsendt) SAMMENDRAG: Tidligere hovedplaner for vann og avløp er revidert og foreligger nå som et dokument. Dokumentet skal ha status som kommunedelplan og det er forutsetningen at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes aktuelle instanser til uttalelse før det ferdigbehandles i kommunen. NYTT SAMMENDRAG: I forbindelse med høringen har det kommet uttalelser fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Frøyseseter seterlag. Uttalelsene blir kommentert i saksutredningen. SAKSOPPLYSNINGER: Bestående hovedplan for avløp omfattet perioden mens hovedplanen for vann dekker perioden For Skeiområdet ble det i 2004 utarbeidet en egen vann- og avløpsplan. Blant annet har disse planene vært benyttet som grunnlag for utarbeidelse av foreliggende felles hovedplan for vann og avløp for Gausdal. Både på vann- og avløpssida er det den sterke utbyggingen i Skeiområdet de siste årene som kan medføre behov for oppdimensjonering og utbygging av bestående vann- og avløpsanlegg. I planen er det derfor utredet tiltak for at vann- og avløpsanleggene skal få nødvendig kapasitet i takt med forventet utbygging. Dette er det nærmere redegjort for i selve planforslaget. I løpet av 2008 og 2009 er det foretatt/foretas større investeringer i vann- og avløpsanlegg. Med disse investeringene vil standarden og kapasiteten på de viktigste VAanleggene ha kommet opp på et bra nivå. Ut fra den oversikt vi har i dag vil største investering som gjenstår og som er forutsatt gjennomført i planperioden, bli legging av nye hovedledninger for vann og avløp mellom Svingvold og Vold. VURDERING: Foreliggende hovedplan er en rammeplan og som sådan relativt lite detaljert. Kostnadsberegningen er grov og det må utarbeides mer detaljerte planer som grunnlag for Side 2 av 21

3 Sak 34/09 budsjettering. Foreslått investeringsprogram er basert på forventet utbygging av nye turistanlegg m.m. Et viktig formål med planen er å fastsette hvilke framtidige hovedløsninger man bør satse på. Utbyggingstakten kan justeres etter hvert. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Forslag til revidert hovedplan for vann og avløp i Gausdal datert januar 2009 legges ut til offentlig ettersyn i tiden 21. januar til 30. februar 2009 og sendes følgende instanser til eventuell uttalelse: Fylkesmannen i Oppland Oppland Fylkeskommune Lillehammer kommune Mattilsynet Statskog Lillehammer Follebu vannverk Planutvalget behandlet saken, saksnr. 3/09 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. NYE SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med høringen har det kommet uttalelser fra Frøyseseter seterlag, Fylkesmannen i Oppland ved Miljøvernavdelingen og Oppland fylkeskommune kulturvern. Frøyseseter seterlag. Det er opplyst at setrene benyttes til noe tradisjonell setring, beiting og forproduksjon. Ni av setereierne driver med mjølk- og kjøttproduksjon og mener det er helt avgjørende at setra kan benyttes til slått og beite, for at denne produksjonen kan drives på den enkeltes gard. Fylkesmannen i Oppland ved miljøvernavdelingen har gitt flg. kommentarer til miljømål og avløpsdelen i planen: Miljømål for vannforekomstene. Vi synes målene for vannkvalitet i vassdragene bør konkretiseres bedre ut fra foreliggende brukerinteresser, og med kvalitetsparametre som kan etterprøves. Kommunene står foran betydelige oppgaver med å innfri kravene i EUs vanndirektiv. Gausa er en del av vannområde Mjøsa, hvor arbeidet med karakterisering og forvaltnings- og handlingsplan starter inneværende år. Konkrete målsettinger er viktig i den sammenheng, i tillegg til det generelle målet om at vannforekomstene skal ha god tilstand. Ledningsnettet. Det er en generell målsetting i planforslaget om at forurensning fra avløpsnettet ikke skal sette begrensninger for definerte bruksområder. Det går ikke fram hva dette gjelder og hvordan det skal oppnås, og nødvendige tiltak for å nå målsettingen. For Gausdal kommune, Side 3 av 21

4 Sak 34/09 som har lagt ned alle kommunale renseanlegg og overfører avløpet til Lillehammer, blir tiltak mot lekkasjer og avlastning i ledningsnettet viktig for å oppnå god tilstand i vassdragene. Separate avløpsanlegg. Kommunen har en svært stor andel spredt bebyggelse, og tilstanden på separate avløpsanlegg må antas å ha stor betydning for vannkvaliteten i lokale bekker og vassdrag, og for de totale utslipp av næringsstoffer til Jøra og Gausa. Det er derfor viktig å skaffe god oversikt over tilstand på de separate avløpsanleggene, og hvilke områder som kan knyttes til kommunalt nett. Oppland fylkeskommune kulturvern har gitt flg kommentarer til planen: Ut fra våre arkiver har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner. Men den vil komme i direkte konflikt med nyere tids kulturminner i form av hustufter og veganlegg. I området rundt de planlagte vann- og avløpsledningene er det kjent automatisk freda kulturminner, hovedsaklig knyttet til utmarksbruk i jernalder og middelalder, men også gravminner. Planområdet har potensial for funn av automatisk freda kulturminner, og vi må gjennomføre en befaring for å avklare forholdet til kulturminner i området, jf Kulturminnelovens 9. Forholdet til kulturminner bør avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det vil sikre en større forutsigbarhet i planprosessen. Vi forventer at mer detaljerte planer blir oversendt når de foreligger. Vedr Frøyseseter seterlag. Det er avholdt møte med representanter for seterlaget. Fra kommunens side ble det orientert om at det er planlagt å etablere et nytt vanninntak i Skeiselva nedenfor samløpet med Nisjua. Hovedformålet med etableringen er å sikre nok vann til Skeiområdet i perioder med stort vannuttak det vil si om vinteren når det er stort belegg på hoteller og hytter. Denne tida på året vil seterdrifta ha liten påvirkning på vannkvaliteten i elva. På denne bakgrunn ansees det ikke nødvendig å fastsette spesielle beskyttelsesbestemmelser for Nisjua med aktuelt tilsigsområde. Vedr Fylkesmannen i Oppland ved Miljøvernavdelingen. I Vassdragsplan for Gausavassdraget Del II er det fastsatt mål og strategier for vern av Gausa. Et av tiltakene var etablering av avløpsledning til Lillehammer slik at de kommunale renseanleggene kunne nedlegges. Dette arbeidet ble fullført i Gausdal kommune har også gjennomført et omfattende program når det gjelder tilknytning av avløp fra spredt bebyggelse. Det er bygget grenledningsanlegg til spredt bebyggelse hvor dette har vært vurdert som regningssvarende.videre utbygging av ledningsanlegg til spredt bebyggelse i stor skala vurderes derfor som lite aktuelt. Det gjenstår fortsatt tilknytning av avløp fra noe bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til kommunalt ledningsnett. Dette arbeidet håper vi kan videreføres fra 2. halvår Gausdal kommune har hatt tvungen tømming av slamavskillere fra 1980-årene. Tømmingen er satt bort til privat entreprenør. Entreprenøren rapporterer eventuelle feil på anleggene slik at pålegg om utbedring kan bli gitt. Det er anlagt et moderne overvåkningsanlegg på de kommunale vann- og avløpsanleggene slik at feil og lekkasjer kan oppdages og slik at nødvendige utbedringer kan bli foretatt raskt. Vedr. Oppland fylkeskommune kulturvern. Side 4 av 21

5 Sak 34/09 På strekningen Svingvold-Vold skal anlegges nye hovedledninger for vann og avløp. Det er ikke utarbeidet detaljplaner for framføring av ledningene. I forbindelse med detaljplanleggingen vil kulturvernmyndighetene bli kontaktet slik at ledningene så vidt mulig kan bli planlagt uten å komme i konflikt med kulturminner. Skei vannverk. I investeringsoversikten er ikke medtatt tiltak ved behandlingsanlegget. Som angitt under pkt 7.3 i hovedplanen må imidlertid anleggsbygningen utvides for montering av UV-anlegg samt ytterligere utvidelse av membrananlegg og servicerom. UV-anlegg bør monteres så snart som mulig. Dette er det ikke plass til i bestående bygning. Utvidelsen av behandlingsanlegget er derfor tatt inn i investeringsoversikten. Det foreslås at utvidelsen av anlegget foretas i perioden NY VURDERING. Ut fra de høringsuttalelser vi har mottatt til planen vurderes det ikke som aktuelt å foreta endringer i planen i denne omgang. I flg fylkesmannen står kommunene foran betydelige oppgaver med å innfri kravene i EUs vanndirektiv. Fylkesmannen peker også på at Gausa er en del av vannområde Mjøsa hvor arbeidet med karakterisering og forvaltnings- og handlingsplan starter inneværende år. Resultatet av dette arbeidet vil være grunnlagsmateriale ved første revisjon av hovedplanen. Hovedplanen forutsettes revidert for hver kommunestyreperiode. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Forslag til revidert hovedplan for vann og avløp i Gausdal for perioden datert januar 2009 vedtas med følgende endring av investeringsoversikten i tabell 8.2: Skei vannbehandlingsanlegg utvidelse legges inn som nytt punkt 4 i investeringsoversikten for vannforsyning med et samlet beløp på kr fordelt med like beløp på årene 2010, 2011 og Planutvalget behandlet saken, saksnr. 43/09 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Bevilgninger til investeringer vurderes i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Innstilling: Forslag til revidert hovedplan for vann og avløp i Gausdal for perioden datert januar 2009 vedtas med følgende endring av investeringsoversikten i tabell 8.2: Skei vannbehandlingsanlegg utvidelse legges inn som nytt punkt 4 i investeringsoversikten for vannforsyning med et samlet beløp på kr fordelt med like beløp på årene 2010, 2011 og Side 5 av 21

6 Sak 34/09 Bevilgninger til investeringer vurderes i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 24/09 den Behandling: Saken ble enstemmig utsatt. Side 6 av 21

7 Gausdal kommune 7 Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 09/203 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 22/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2008 Vedlegg: 1. Regnskap for Årsmelding for Revisjonsberetning 4. Kontrollutvalgets uttalelse SAMMENDRAG: Det foreslås at Gausdal kommunes regnskap for 2008 vedtas og at årsmeldingen for 2008 tas til etterretning. SAKSOPPLYSNINGER: Gausdal kommune sitt regnskap for 2008 ble avlagt 24. februar 2009 med er regnskapsmessig resultat i null etter å ha foretatt pliktige strykninger på 3 mill. kr. Etter revisjonens gjennomgang av regnskapet er det foretatt enkelte korrigeringer og justeringer. De pliktige strykningene skulle i henhold til kommunens økonomireglement ha blitt bestemt av formannskapet. Formannskapet ble imidlertid informert om at strykningene ville bli gjennomført ved å redusere overføringen fra drift til investering. Alternativet ville ha vært å redusere avsetningen til frie fond tilsvarende eventuelt en kombinasjon av dette. Dersom kommunestyret ønsker en annen fordeling, anbefaler administrasjonen at dette tas som en korrigering i budsjettet for Selve regnskapet og årsmeldingen kommenteres ikke ytterligere her, det vises til dokumentene vedlagt saken. Kommunestyret vil få seg forelagt egne saker knyttet til overføring av overskudd/underskudd for enhetene samt overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2008 til VURDERING: Rådmannen registrerer et netto driftsresultat på -1,7 %. Dette er et godt stykke unna målet om 2008 på 2 %. Det knytter seg bekymring til utviklingen i driftsnivået, og det vil i tilknytning til 2. tertial måtte vurderes ytterligere økonomiske grep for 2009-budsjettet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Side 7 av 21

8 Sak 35/09 innstilling: 1. Gausdal kommune sitt regnskap for 2008 godkjennes. 2. Gausdal kommune sin årsmelding for 2008 tas til etterregning. 3. Foretatt strykning i regnskapet for 2008 tas til etterretning. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 22/09 den Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 26/09 den Behandling: Saken ble enstemmig utsatt Side 8 av 21

9 Gausdal kommune 9 Ark.: V00 &14 Arkivsaksnr.: 09/405 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 23/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Saksbehandler: Erik Lagethon ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMERREGIONEN FOR 2008 Vedlegg: Årsrapport fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen SAMMENDRAG: Årsraport 2008 for Landbrukskontoret i Lillehammerregionen tas til etterretning. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Fra har de tre kommunene i Lillehammer-regionen. felles landbrukskontor med kontorsted i Gausdal (vertskommune), og det er derfor utarbeidet egen årsrapport for landbrukskontoret. Årsrapporten inneholder også en del nøkkeltall for landbrukets utvikling i regionen. Fakta: Landbrukskontoret utførte i ,7 årsverk rettet mot de tre kommunene i regionen, litt mindre enn året før. I tillegg er det 0,5 årsverk på attføring i ca 6 mnd. Sykefraværet var lavt i meldingsåret (0,32 %), og det er hovedsakelig knyttet til et tilfelle av lengre fravær mot slutten av året. Et misforhold mellom justeringene av landbrukskontorets budsjetter jf. samarbeidsavtalen, og den reelle lønnsutviklingen de siste årene har medført at det pr i dag ikke er økonomiske rammer for å fylle de 9,5 stillingshjemlene som kontoret har. Gausdal kommunes andel av budsjettet for kontoret var kr , noe som utgjør 42 % av de totale kostnadene. Landbrukskontoret hadde i 2008 et underskudd på drifta på kr, og dette er dekket av midler fra bundne driftsfond. Kontoret har vært engasjert i planarbeid og lovforvaltning, forvaltet økonomiske virkemidler, utarbeidet informasjonsmateriell, drevet næringsutvikling innen jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Utviklingsprosjektet Ny GLØd ble avsluttet i 2008, men er videreført gjennom det nye prosjektet Mer GLØd. Landbrukskontoret har god kontakt med næringsutøverne i landbruket, blant gjennom møter i felles samarbeidsutvalg og ved utstrakt informasjon både digitalt og på papir. VURDERING OG KONKLUSJON: Landbrukskontoret er en godt fungerende enhet i det regionale samarbeidet, og tilbakemeldinger fra brukerne og andre samarbeidsparter er positiv. Side 9 av 21

10 Sak 36/09 Kontoret er godt integrert i Gausdal kommune. I forhold til de to andre kommunene er det gjort grep for å bedre kommunikasjonen med bl.a. administrativt planforum i Lillehammer. Det er likevel fortsatt potensial for forbedring når det gjelder rutiner for saksbehandling, faglige møteplasser og intern informasjonsflyt, men samarbeidet om konkret oppgaveløsning fungerer godt. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Formannskapet tar årsrapport 2008 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til orientering. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 23/09 den Behandling: Formannskapet ønsker mer informasjon om brukerundersøkelsen, - administrasjonen forbereder dette til kommunestyremøtet. Votering: Enstemmig tiltrådt Innstilling: Formannskapet tar årsrapport 2008 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til orientering. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 27/09 den Behandling: Saken ble enstemmig utsatt. Side 10 av 21

11 Gausdal kommune 11 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 09/549 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 34/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2009 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at tertialrapporten tas til etterretning samt at det foretas enkelte budsjettjusteringer. SAKSOPPLYSNINGER: I årsmeldinga for 2008 framkommer det avvik på enkelte planområder og i noen tilfeller vil vi dra med oss den økonomiske utfordringen inn i Dette gjelder på planområde 3 Skole og i tilknytning til vedlikeholdsbudsjettet for de kommunale byggene, se planområde 7 i rapporten. I tillegg er det satt i gang omfattende planprosesser som medfører store utgifter knyttet til innleie av konsulenter for å få den nødvendige framdriften på prosjektene. Dette er også kommentert under planområde 7 i rapporten. Som følge av at kontrollutvalget har gjennomført en undersøkelse som har munnet ut i revisjonsrapport Vurdering av forvaltningsmessige disposisjoner i konkrete saker mangler kontrollutvalget midler for å få gjennomført igangsatte prosjekter. Det er behov for kr. Som det framgår av tertialrapporten ser utfordringene på det nåværende tidspunkt ut til å være i denne størrelsesorden: Kontrollutvalget Skole Vedlikehold Plansaker Totalt 0,05 mill. kr 1,6 mill. kr 1,5 mill. kr 1,0 mill. kr 4,15 mill. kr Når det gjelder utfordringen på planområde 3 Skole arbeides det med kompenserende tiltak. Det er ikke klart per nå hvor mye som det er mulig å spare inn inneværende år, og det foreslås å avvente rapporteringen for 2. tertial før det eventuelt fremmes budsjettjusteringssak vedrørende dette. Side 11 av 21

12 Sak 37/09 I løpet av året har kommunen mottatt i økt rammetilskudd 2,8 mill. kr via Stortinget sin tiltakspakke for å kompensere for lavere skatteinngang og 1,3 mill. kr for i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Ut fra nye sentrale beregninger for 2009 basert blant annet på faktisk skatteinngang i 2008 og oppdaterte befolkningstall (benyttes i forhold til inntektsutjevningen), ser det ut til at den økningen som kommunen får i rammetilskuddet må nyttes til å kompensere for antatt svakere skatteinngang. Ved rapporteringen for 2. tertial vil en kunne ha et noe bedre bilde av dette, men per nå vurderer administrasjonen at disse midlene må gå til å dekke opp antatt skattesvikt. Det foreslås å trekke inn 0,1 mill. kr fra planområde 5 Kultur. Dette knytter seg til bevilgning på 0,1 mill. kr knyttet til drift av nye ungdomslokaler. Ettersom disse ikke blir tatt i bruk inneværende år, foreslås bevilgningen inndratt for Foreslått tilleggsbevilget 2,55 mill. kr til nødvendig vedlikehold, plansaker og kontrollutvalg foreslås finansiert slik: Midler ungdomshus (ubenyttet) Bruk av reservefondet -0,1 mill. kr -2,45 mill. kr Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning. 2. Det tilleggsbevilges 2,5 mill. kr for 2009 som det framgår av saken 3. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet innbyrdes mellom skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd. Tilsvarende når det gjelder renteutgifter, renteinntekter og rentekompensasjon samt lønnsreservepott/afp/pensjon/seniortiltak. 4. Det gjøres følgende budsjettendringer: Kontrollutvalget D div. Strøm D div Øvrig vedlikehold D Konsulenttjen. plans D Midler ungdomshus K Bruk reservefond K Formannskapet behandlet saken, saksnr. 34/09 den Behandling: Rådmannen foreslo følgende tillegg: I tråd med vedtak i kommunestyresak 18/09 bevilges det kr for å dekke opp kommunens tilskudd til Lillehammer Turist i Beløpet tas fra reservefondet. Budsjettet justeres tilsvarende. Side 12 av 21

13 Sak 37/09 Votering: Forslag til innstilling med rådmannens tillegg ble enstemmig tiltrådt Innstilling: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning. 2. Det tilleggsbevilges 2,5 mill. kr for 2009 som det framgår av saken 3. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet innbyrdes mellom skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd. Tilsvarende når det gjelder renteutgifter, renteinntekter og rentekompensasjon samt lønnsreservepott/afp/pensjon/seniortiltak. 4. Det gjøres følgende budsjettendringer: Kontrollutvalget D div. Strøm D div Øvrig vedlikehold D Konsulenttjen. plans D Midler ungdomshus K Bruk reservefond K 5. I tråd med vedtak i kommunestyresak 18/09 bevilges det kr for å dekke opp kommunens tilskudd til Lillehammer Turist i Beløpet tas fra reservefondet. Budsjettet justeres tilsvarende. Side 13 av 21

14 Gausdal kommune 14 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 09/664 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 32/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE Vedlegg: Oversikt overskudd/underskudd enhetsresultater 2008 som skal overføres til Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås å overføre overskudd/underskudd til enhetene i tråd med vedlagt oversikt. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunens økonomireglement sier at i år med positivt brutto driftsresultat skal enhetene tilføres 75 % av overskudd mens det i år med negativt brutto driftsresultat skal enhetene bli tilført 50 %. I år foreslår rådmannen å avvike fra dette og sette en begrensing på +/ kr i forhold til reelt resultat. VURDERING: Kommunen står overfor nedjusteringer av driftsrammen både i 2009 og ytterligere i 2010 og årene som kommer. Dette medfører at enhetene allerede nå må begynne å forholde seg til ytterligere nedjusteringer av rammene, og det er derfor foreslått et tak både vedrørende overskudd og underskudd på kr. Slik det framgår av vedlegget nedjusteres driftsrammene til enhetene totalt i 2009 med kr som følge av dette. Inntrekt beløp på kr foreslås avsatt til reservefondet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Enhetene tilføres et positivt/negativt fond som det framgår av vedlegg til saken, totalt kr. Dette tilføres reservefondet. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 32/09 den Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Side 14 av 21

15 Gausdal kommune Sak 39/09 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 09/665 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 33/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2008 TIL 2009 Vedlegg: Oversikt investeringsmidler som skal overføres/inndras. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at ubenyttede investeringsmidler for 2008 overføres til 2009 slik det framgår av vedlegget til saken. SAKSOPPLYSNINGER: Det fremmes årlig en budsjettendringssak vedrørende investeringsmidler som skal overføres fra forrige til inneværende budsjettår. Vedlagt saken følger en oversikt med de prosjektene dette gjelder. Det er foretatt en vurdering i forhold til bevilgninger som kan inndras eventuelt foreslås omdisponert. Ettersom det i 2009-budsjettet er vedtatt å knytte en del av investeringene opp til rammebevilgninger, vil i stor grad mindreforbruk/merforbruk overføres neste år og ses i forhold til en slik rammebevilgning. Det foreslås å overføre tilsammen kr i investeringsutgifter. Dette foreslås finansiert slik (tall i hele tusen kr): Follebu sentrum - Follebu Bygdahus-Idr.plassen - statlige overføringer Follebu sentrum, vedr. RV255 - tilskudd fylkeskommunen 0 Kunstgrasbane spillemidler Kunstgrasbane - tilskudd fra idrettslagene -764 Kunstgrasbane - bruk av reservefondet Kunstgrasbane - overf fra drift - momskomp Gausdal idrettshall, ny hall - tilskudd fylkeskommuenen 0 Bruk av reservefond - DTM m/ laserskanning av høyder -200 Bruk av startlån videreformidling -939 Side 15 av 21

16 Gausdal kommune Sak 39/09 0 Bruk av lån kommunens egne investeringer Restfinansiering - bruk av lån Sum finansiering Som følge av at det måtte strykes kr i overføring fra drift til investering i regnskapet, ble det nødvendig å finansiere opp tilsvarende mer med bruk av lån. Samlet behov for finansiering bruk av lån i følge oppsettet er kr. Per 1/1-09 var det ubrukte lånemidler tilsvarende kr. Det er dermed behov for å ta opp lån i størrelsesorden i 2009 for å dekke opp disse investeringene. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Det overføres investeringsutgifter i henhold til vedlegg tilsvarende kr fra 2008 til Investeringene finansieres slik det framgår av tabell inntatt i saken. 3. Det foretas låneopptak i 2009 på Lånet skal avdras over 25 år. 4. Det gjøres budsjettendring i tråd med vedtaket i saken og medfølgende vedlegg. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 33/09 den Behandling: Formannskapet foreslo følgende som pkt 5: Det avsettes inntil kr ,- til reguleringsplan veg Olstad Skei. Finansiering reservefondet. Formannskapet godkjente følgende korrigering av tall som har betydning forslag til innstilling: Prosjekt Forset barnehage, utbedring tak - inntekt på var glemt hensyntatt, riktig beløp som skal overføres er dermed kr. Dette vil også øke finansiering med bruk av lån tilsvarende fra til Innstilling: 1. Det overføres investeringsutgifter i henhold til vedlegg tilsvarende kr fra 2008 til Investeringene finansieres slik det framgår av tabell inntatt i saken. 3. Det foretas låneopptak i 2009 på Lånet skal avdras over 25 år. 4. Det gjøres budsjettendring i tråd med vedtaket i saken og medfølgende vedlegg. 5. Det avsettes inntil kr ,- til reguleringsplan veg Olstad Skei. Finansiering reservefondet Side 16 av 21

17 Gausdal kommune 17 Ark.: 044 L00 Arkivsaksnr.: 09/527 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 69/09 Planutvalget /09 Kommunestyret Saksbehandler: Gudmund Forseth NY PLAN- OG BYGNINGSLOV (PLANDELEN) - DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1. Forslag til nytt delegeringsreglement. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 1. Gjeldende delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret SAMMENDRAG: Med hjemmel i kommunelovens 10 nr. 1 opprettes et utvalg for plansaker, planutvalget. Utvalget skal løse de oppgaver som tidligere lå til det lovpålagte faste utvalg for plansaker. Ordningen med barnerepresentant og vararepresentant for å ivareta barn- og unges interesser i planprosesser videreføres. Forslag til delegeringsreglement for plandelen til ny plan- og bygningslov vedtas med virkning fra og med 1. juli 2009, og innarbeides i det øvrige delegeringsreglement. SAKSOPPLYSNINGER: Av brev datert 18. mars 2009 til kommunene fra Det kongelige Miljøverndepartement, framgår blant annet følgende: Ny plandel til plan- og bygningsloven vil tre i kraft fra 1. juli Det er viktig at kommunen utarbeider et delegasjonsreglement før ny plandel til plan- og bygningsloven trer i kraft. Dette følger blant annet av at bestemmelsen om plikt til å ha et fast utvalg for plansaker oppheves. Kommunen må derfor ta stilling til hvordan de oppgavene som loven tidligere la til dette utvalget skal løses. Kommunen må også ta stilling til hvilken ordning som skal gjelde for å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen. Hovedregler for delegasjon: I 3-3 annet ledd i ny plandel er det slått fast at kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen. Det er også kommunestyret selv som skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.. Når utrykket kommunestyret selv er brukt innebærer det at det er lagt inn en delegasjonssperre. Hvis noen av disse oppgavene skal kunne delegeres videre krever det særskilt hjemmel, jfr andre ledd og andre ledd. Side 17 av 21

18 Sak 40/09 Etter 3-3 tredje ledd skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. Kommunen organiserer for øvrig arbeidet med kommunal planlegging, oppretter de utvalg og treffer de tiltak som er nødvendig for å gjennomføre planleggingen. Når det gjelder andre oppgaver enn de som er lagt til kommunestyret selv står kommunestyret i utgangspunktet fritt til å delegere videre i samsvar med kommunelovens regler. I kommuneloven skilles det mellom delegasjon til faste utvalg og til administrasjonssjefen. Etter 10 nr. 1 kommuneloven kan kommunestyret opprette de faste utvalg det har behov for. Etter nr. 2 kan slike utvalg tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Det framgår av 23 nr. 4 i kommuneloven at administrasjonssjefen kan gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Det er viktig at kommunen tar stilling til fordelingen av oppgaver og avgjørelsesmyndighet mellom faste utvalg og administrasjonssjef.. Bestemmelsen i kommuneloven gir en viss veiledning, men det må foretas en konkret vurdering ut i fra forholdene i den enkelte kommune. I en mindre kommune vil forholdene kunne tilsi at flere oppgaver legges til et fast utvalg enn i en større kommune. Som et eksempel på et spørsmål kommunen bør ta stilling til er hvilket organ som skal tillegges myndigheten til å nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud etter kapittel 13 i ny plandel. Særregler: I Utarbeiding av planprogram som gjelder for kommuneplan framgår det av annet ledd at planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. I annet punktum åpnes det for å delegere myndigheten i samsvar med kommunelovens regler. Dette bør begrenses til å gjelde mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen. I 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger som gjelder reguleringsplaner fremgår det av tredje ledd at planprogrammet ordinært fastsettes av kommunestyret. Etter annet punktum kan kommunestyret delegere myndigheten etter kommunelovens regler. Ved bruk av ordet ordinært er det tatt høyde for at det kan tenkes tilfelle hvor andre enn kommunen skal fastlegge planprogrammet. Dette blir i tilfelle fastsatt i forkrift. Når det gjelder videre delegering i kommunen gjelder kommunelovens regler. I Vedtak av reguleringsplan, er det i andre ledd åpnet mulighet for kommunestyret til å delegere sin myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner. Det er også her kommunelovens regler som er rammer for delegeringen. Det betyr at det også er en begrenset mulighet for å delegere til administrasjonssjefen. Vilkåret for å kunne delegere er at planen er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når denne er mindre enn fire år gammel. Bestemmelsen forutsettes brukt for tilsvarende saker som behandles som bebyggelsesplan etter 28-2 i gjeldende lov (pbl.85). I Endring og oppheving av reguleringsplan er det i andre ledd åpnet mulighet for kommunestyret til å delegere myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonssjefen. Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdige negative konsekvenser for noen berørte parter eller interesser. Side 18 av 21

19 Sak 40/09 Etter bestemmelsen er det adgang til å overlate mer bagatellmessige saker til administrasjonssjefen. Gjeldende delegeringsreglement: I møte vedtok kommunestyret ajourført delegeringsreglement for kommunen. I pkt. 4 framgår at planutvalget er kommunens faste utvalg for plansaker i henhold til plan- og bygningslovens 9.1, og at planutvalget er tillagt avgjørelsesmyndighet i forhold til en del særlover, blant annet Plan- og bygningsloven av Videre er det tatt inn i 4.6 at ordføreren har fullmakt til å vedta mindre vesentlige endringer i reguleringsplan, jfr. PBL Disse reglene vil ikke lenger ha rettsvirkning etter at den nye plandelen til plan- og bygningsloven trer i kraft fra 1. juli VURDERING: Saken innebærer at kommunestyret må ta noen prinsipielle standpunkt i forhold til hvordan planoppgavene skal løses. Dette gjelder både i forhold til hvilke utvalg som skal opprettes, hvilke ordning som skal gjelde for ivaretakelse av barn og unges interesser, og hvilket delegeringsnivå Gausdal kommune skal legge seg på. I saken tas det utgangspunkt i at dagens system fungerer godt, og at det gjøres enkle grep for å tilpasse delegeringsreglementet til ny planlov. Opprettelse av planutvalg: Gausdal kommune har etablert gode rutiner for behandling av plansaker. Det synes derfor hensiktsmessig å videreføre dagens ordning med et utvalg for plansaker, planutvalget. Planutvalget må formelt opprettes med hjemmel i kommunelovens 10 nr. 1. Ivaretakelse av barn og unges interesser: I møte , saknr. 76/08, valgte kommunestyret Brynhild Marie Foss som barnerepresentant. Rådmannen fikk fullmakt til å utpeke vararepresentant. Den utpekte representanten har hatt møteplikt, talerett og rett til å still forslag overfor planutvalget. Planutvalget står imidlertid fritt til å avgjøre om forslag skal realitetsbehandles. Barnerepresentanten har hatt rett til å få gjort protokollmerknader til planutvalgets protokoll, men (han/hun) har som kommunalt oppnevnt ikke adgang til å klage over vedtak. Ordningen med barnerepresentant er en del av Norges tilrettelegging for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon. Barn og unges interesser synes tilstrekkelig godt ivaretatt med en særskilt barnerepresentant og vararepresentant i planutvalget og det anbefales at denne ordningen videreføres. Delegeringsreglementet: Planutvalget bør sikres tilnærmet de samme oppgaver, fullmakter og myndighet som dagens faste planutvalg. Dette bør gjøres ved at utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i medhold av kommunelovens 10 nr Kommunestyrets myndighet: Side 19 av 21

20 Sak 40/09 Det er i forslag til delegeringsreglement fastslått hvilke oppgaver som skal utføres av kommunestyret selv og som ikke kan delegeres videre. Dagens oppgaver i forhold til byggesaksdelen foreslås videreført, men denne må vurderes når bygningsdelen med tilhørende forskrift foreligger. 2. Delegering fra kommunestyret: I tråd med dagens ordning videreføres det nyopprettede planutvalget som kommunens planog bygningsmyndighet. Planutvalget forestår koordineringen av behandlingen av utkast til arealplan for kommunen og fremmer innstilling til kommunestyret for så vel kommuneplanens arealdel som kommunedelplaner. Det forutsettes at Formannskapet fortsatt skal ha særlig koordineringsansvar for overordna planstrategi og samfunnsdelen i kommuneplanen. 3. Andre bestemmelser: I hovedsak videreføres dagens delegeringsnivå slik at planutvalget fastsetter planprogram for reguleringsplaner, behandler planforslag og fremmer disse for kommunestyret. Det foreslås også at planutvalget får myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner som er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Med mindre planer forstås her detaljplaner som tilsvarer dagens bebyggelsesplaner. Videre kan planutvalget vedta endringer og oppheving av mindre endringer i reguleringsplan, eller utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan. Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre slike endringer og utfyllinger i kurante saker, jfr. ny lovs Slik det fremgår av nåværende delegeringsreglement er denne myndigheten lagt til ordføreren hjemmel i PBL 28-1 nr. 2 Det foreslås at planutvalget tillegges myndighet til å nedlegge midlertidige dele- og byggeforbud i henhold til lovens kapittel 13. Dette vil tilsvare den myndighet det faste utvalget for plansaker har etter tidligere lovs 33. Det er videre foreslått at planutvalget er dispensasjonsmyndighet i henhold til lovens Dette vil erstatte den myndighet planutvalget hadde etter tidligere lovs 7. I reglementet er det foreslått at klage på vedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet behandles i planutvalget i første instans, jfr Dette vil tilsvare planutvalgets myndighet etter tidligere lovs 15. Bestemmelser vedrørende byggesaksdelen videreføres inntil ny lov og forskrift foreligger. Administrasjonen tilrår at kommunestyret vedtar nytt delegeringsreglement i tråd med ny planlov og der nivået i dagens delegeringsreglement i hovedsak videreføres. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Side 20 av 21

21 Sak 40/09 innstilling: 1. Med hjemmel i kommunelovens 10 nr. 1 opprettes et utvalg for plansaker, planutvalget. Planutvalgets medlemmer og varamedlemmer er valgt personidentisk med dagens faste utvalg for plansaker. Planutvalget trer i funksjon fra og med 1. juli Utvalget skal løse de oppgaver som tidligere lå til det lovpålagte faste utvalg for plansaker. 2. Ordningen med barnerepresentant og vararepresentant for å ivareta barn- og unges interesser i planprosesser videreføres, jfr. 3-3 i ny PBL. Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor planutvalget. Det vises for øvrig til K-sak nr. 76/08 vedtatt den Vedlagte forslag til delegeringsreglement for plandelen til ny plan- og bygningslov vedtas med virkning fra og med 1. juli 2009, og innarbeides i det øvrige delegeringsreglement. Side 21 av 21

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Sak 40/15 Sak 41/15 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 14.05.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 14.05.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 14.05.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.05.2015 09:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.05.2015 09:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.05.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 33/15 Sak 34/15 Sak 35/15 Sak 36/15 Sak 37/15 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 30.04.2015 18:00. : Tone Bood, Kari Wiegaard, Harald Eivind Bakke

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 30.04.2015 18:00. : Tone Bood, Kari Wiegaard, Harald Eivind Bakke Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 30.04.2015 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood, Kari Wiegaard, Harald Eivind

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.01.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.01.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.01.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen, Kari Wiegaard : Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.03.2009

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.03.2009 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 Det innkalles til møte i planutvalget. Befaringer: 1. Forset Vannverk 2. Skei Vannverk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Overgangsordninger ny pbl. Status ny pbl. Overgangsregler 17.11.2009. Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009

Overgangsordninger ny pbl. Status ny pbl. Overgangsregler 17.11.2009. Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009 Overgangsordninger ny pbl Seniorrådgiver Knut Middelthon Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009 Byggesaksdelen Vedtatt 17.03.2009 Trer i kraft 1.7.2010? Status ny pbl Overgangsregler 34-2,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00. Vararepresentanter :

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00. Vararepresentanter : Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00. : Jon Arild Sagheim

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00. : Jon Arild Sagheim Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 21.04.2015 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jon Arild Sagheim : Ivar Wold

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hans Oddvar Høistad, Tone Bood, Odd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr. inkl.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Attføringsutvalget Formannskapssalen ATTFØRINGSUTVALGET ORIENTERINGSSAKER

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Attføringsutvalget Formannskapssalen ATTFØRINGSUTVALGET ORIENTERINGSSAKER Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Attføringsutvalget Formannskapssalen 04.03.2008 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/08 Sak 2/08 ATTFØRINGSUTVALGET ORIENTERINGSSAKER ORGANISERING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Thon Hotel Skeikampen 25.09.2008 18.30 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Thon Hotel Skeikampen 25.09.2008 18.30 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04. Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Thon Hotel Skeikampen 25.09.2008 18.30 Minner om oppmøte på Skei kl 15.00 befaring og informasjon. SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 10.06.2009

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 10.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 10.06.2009 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, 8 etg. TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 10.06.2009 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.10.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 102/16 Til saknr.: 117/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING FOR GAUSDAL KOMMUNE. Lokal forskrift om feie- og tilsynsordning for Gausdal kommune

FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING FOR GAUSDAL KOMMUNE. Lokal forskrift om feie- og tilsynsordning for Gausdal kommune Ark.: M80 Lnr.: 1161/13 Arkivsaksnr.: 11/1744-9 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING FOR GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Lokal forskrift om feie- og tilsynsordning for Gausdal

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 20.09.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 73/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Sakene er utlagt i politisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 18.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Sverre Gran, John Birger Skansen, Roar

Detaljer