Regnskap samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap samfunnsansvar"

Transkript

1 Regnskap samfunnsansvar 107

2 KONSERN REGNSKAP Kraftproduksjon og fjernvarme Installert effekt per teknologi og geografi Enhet Installert effekt, kraftproduksjon MW Herav vannkraft MW Herav småskala vannkraft MW Herav vindkraft MW Herav gasskraft MW Herav biokraft MW Installert effekt, fjernvarme MW Installert effekt per geografi, kraftproduksjon Norge MW Norden for øvrig MW Europa for øvrig MW Verden for øvrig MW Installert effekt per geografi, fjernvarme Norge MW Norden for øvrig MW Installert effekt per teknologi og geografi Enhet Installert effekt per teknologi, kraftproduksjon Vannkraft % 80,9 80,3 83,2 Vindkraft % 3,0 3,2 3,2 Gasskraft % 15,9 16,2 13,4 Biokraft % 0,2 0,2 0,2 Installert effekt per geografi, kraftproduksjon Norge % 72,1 70,3 69,7 Norden for øvrig % 9,2 8,4 8,2 Europa for øvrig % 16,8 18,8 15,0 Verden for øvrig % 1,9 2,1 7,0 Installert effekt per geografi, fjernvarme Norge % 78,4 88,4 67,3 Norden for øvrig % 21,6 24,3 32,7 Kapasitet under utvikling per teknologi og geografi, 4) Enhet Kapasitet under utvikling, kraftproduksjon MW Herav vannkraft MW Herav småskala vannkraft MW Herav vindkraft MW Herav gasskraft MW Kapasitet under utvikling, fjernvarme MW Kapasitet under utvikling per geografi, kraftproduksjon Norge MW Norden for øvrig MW Europa for øvrig MW Verden for øvrig MW Kapasitet under utvikling per geografi, fjernvarme Norge MW Norden for øvrig MW Kapasitet under utvikling per teknologi og geografi, 4) Enhet Kapasitet under utvikling per teknologi, kraftproduksjon Vannkraft % 80,5 70,1 53,5 Vindkraft % 19,6 29,9 21,2 Gasskraft % 0,0 0,0 25,3 Kapasitet under utvikling per geografi, kraftproduksjon Norge % 12,5 12,4 8,5 Norden for øvrig % 10,0 27,1 17,4 Europa for øvrig % 68,1 53,9 68,1 Verden for øvrig % 9,4 6,5 5,9 Kapasitet under utvikling per geografi, fjernvarme Norge % 100,0 100,0 38,5 Norden for øvrig % 0,0 0,0 61,5 108

3 Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi og geografi Enhet Kraftproduksjon TWh 56,0 55,9 60,0 Herav vannkraft TWh 53,4 52,6 57,6 Herav småskala vannkraft TWh 0,3 0,3 0,3 Herav vindkraft TWh 1,7 1,4 0,8 Herav gasskraft TWh 0,5 1,5 1,5 Herav biokraft TWh 0,3 0,3 0,1 Fjernvarme TWh 1,0 1,1 1,1 Fornybar kraftproduksjon 5) % 99,1 97,3 97,5 Fornybar fjernvarme % 83,6 82,0 80,6 Kraftproduksjon per geografi Norge TWh 46,4 45,1 48,3 Norden for øvrig TWh 5,6 5,4 7,1 Europa for øvrig TWh 1,8 2,3 2,1 Verden for øvrig TWh 2,2 3,0 2,5 Fjernvarme per geografi 1,0 1,1 1,1 Norge TWh 0,8 0,8 0,7 Norden for øvrig TWh 0,2 0,3 0,4 Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi og geografi Enhet Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi Vannkraft % 95,4 94,1 96,0 Vindkraft % 3,0 2,5 1,3 Gasskraft % 0,9 2,7 2,5 Biokraft % 0,5 0,5 0,2 Kraftproduksjon per geografi Norge % 82,9 80,7 80,5 Norden for øvrig % 10,0 9,7 11,8 Europa for øvrig % 3,2 4,1 3,5 Verden for øvrig % 3,9 5,4 4,2 Fjernvarme per geografi Norge % 79,5 72,6 66,8 Norden for øvrig % 20,5 27,4 33,2 Energieffektivitet 6) Enhet Gasskraftverk % Fjernvarmeanlegg (med forbrenningsanlegg) % Biokraftverk % Inkluderer Statkrafts andel i datterselskaper der Statkraft har majoritet. Installert effekt <10 MW. De felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland), Kårstø (Norge) og Scira (Storbritannia) er inkludert. 4) Inkluderer prosjekter der investeringsbeslutning er tatt. 5) Ikke fornybar produksjon omfatter gasskraft og fjernvarme basert på fossilt brensel. 6) Forholdet mellom mengde energi (elektrisitet og varme) levert til nett og mengde tilført energi. Energieffektivitet rapporteres per anlegg. 109

4 KONSERN REGNSKAP Klima Utslipp av klimagasser Enhet Utslipp av CO 2 -ekvivalenter fra konsolidert virksomhet Tonn Herav fra gasskraftverk Tonn Herav fra fjernvarmeverk Tonn Herav fra utslipp SF 6 Tonn Herav fra utslipp halon Tonn Herav fra drivstofforbruk 4) Tonn Herav fra tjenestereiser 5) Tonn Utslipp av CO 2 -ekvivalenter 6) fra tilknyttede gasskraftverk Tonn Utslipp av SF 6 kg Utslipp av halon kg Statkrafts eierandel > 50 %. CO 2 -utslipp fra gasskraftverk vil bli rapportert i rapport om samfunnsansvar for 2015 Fossil andel. 4) CO 2 -utslipp grunnet drivstofforbruk i konsernets maskinpark. 5) Omfatter flyreiser og km-godtgjørelse for bruk av privatbil i norsk virksomhet. 6) Statkrafts andel. GHG-protokollen (fra World Business Council for Sustainabile Development og World Resources Institute) fordeler klimagassutslipp i tre typer. Type 1 omfatter direkte utslipp fra egen virksomhet. Type 2 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme, mens type 3 omfatter andre indirekte utslipp. I tabellen ovenfor er alle utslipp type 1-utslipp, unntatt tjenestereiser som er type 3. Elektrisitetsforbruket i Statkraft er garantert fornybar, hvilket medfører at type 2-utslippene er null. For 2013 var konsernets type 1-utslipp tonn, mens type 3-utslippene var 2400 tonn. Tilsvarende tall for 2014 vil bli gjort rede for i rapport for Relative utslipp av klimagasser Enhet Utslipp av CO 2 -e per produsert MWh, totalt kg/mwh Utslipp av CO 2 -e per produsert MWh, gasskraft kg/mwh Utslipp av CO 2 -e per produsert MWh, fjernvarme kg/mwh Inkluderer Statkrafts andel av produksjon og direkte fossile prosessutslipp av CO 2. Inkluderer også Statkrafts andel av produksjon og utslipp i de felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland), Kårstø (Norge) og Scira (UK). Relative CO 2 -utslipp totalt og fra gasskraftverk i 2014 vil bli rapportert i rapport om samfunnsansvar for Tildelte CO 2 -kvoter Enhet Tildelte CO 2 -kvoter, konsolidert virksomhet Tonn Herav Norge Tonn Herav Norden for øvrig Tonn Herav Europa for øvrig Tonn Herav verden for øvrig Tonn Tildelte CO 2 -kvoter, tilknyttet virksomhet (Statkrafts andel) Tonn Herav Norge Tonn Herav Norden for øvrig Tonn Herav Europa for øvrig Tonn Herav verden for øvrig Tonn Virksomhet der Statkraft er majoritetseier. Virksomhet der Statkraft har % eierskap. Naturinngrep og biologisk mangfold Påvirkning av vassdrag Enhet Påvirkede elver med: Anadrom fisk Antall Katadrom fisk Antall Påvirkede nasjonale laksevassdrag Antall Påvirkede vernede vassdrag Antall Endring av vannmengde, vannivåer eller andre levevilkår for fisk. SN Power er ikke inkludert. Fiskeforvaltning Enhet Utsetting av settefisk og smolt Antall Planting av rogn Antall Omfatter laks, ørret, harr og ål. Omfatter lakserogn i Norge. Linjenett og kabler Enhet Luftstrekk Høyspent ( 1 kv) km Lavspent (<1 kv) km Jord- og sjøkabel km Fjernvarmenett km

5 Energi- og ressursbruk Forbruk Enhet Elektrisitet GWh Herav pumpekraft GWh Herav elektrokjeler til fjernvarmeverk GWh Herav øvrig drift GWh Herav sertifisert fornybar (RECS) % Energitap, trafostasjoner og linjer GWh Fossile brensler Naturgass, gasskraftverk Mill. Nm Fyrgass, fjernvarmeverk Tonn Fyringsolje Tonn Drivstoff Tonn Annet brensel Avfall til fjernvarmeverk Tonn Avfall til biokraftverk Tonn Biobrensel Tonn Vann m Forbruk av naturgass for 2014 vil bli presentert i regnskap for samfunnsansvar for Omfatter forbruk av drivstoff til egen maskinpark. Inkluderer prosessvann (kjølevann) til gasskraftverk, biokraftverk og fjernvarmeverk. Beholdning Enhet SF 6 kg Halon kg Statkraft har midlertidig dispensasjon fra kravet om utfasing av halon som eksplosjonsundertrykkende medium i transformatorrom. Luftforurensning Utslipp til luft Enhet SO 2 fra fjernvarmeverk Tonn NO x Tonn Herav fra gasskraftverk Tonn Herav fra fjernvarmeanlegg Tonn Herav fra biokraftverk Tonn Avfall Avfall Enhet Farlig avfall Tonn Herav fra avfallsforbrenning Tonn Herav fra biokraftverk Tonn Herav annet farlig avfall Tonn Annet avfall Tonn Herav kildesortert Tonn Herav restavfall Tonn Består av slagg, filterstøv og filterkake. 111

6 KONSERN REGNSKAP Miljøavvik Miljøevaluering Enhet Miljøevaluering, totalt Rating B B+ B- Miljøstyring Rating B B B Produkter og tjenester Rating B B+ C+ Økoeffektivitet Rating A- A- C+ Miljøevaluering gjennomført av ratingselskapet oekom research AG. Skalaen går fra E- til A+ (høyest), hvor vurdering fra B- av oekom research er vurdert som ledende nivå. Miljøhendelser og -forhold Enhet Alvorlige miljøhendelser Antall Mindre alvorlige miljøhendelser Antall Uønskede miljøforhold Antall Definisjoner: Alvorlig miljøhendelse: En hendelse som resulterer i vesentlig negativ miljøpåvirkning, dvs. varig eller alvorlig skade (restitusjonstid > 1 år). Mindre alvorlig miljøhendelse: En hendelse som ikke resulterer i vesentlig negativ miljøpåvirkning (restitusjonstid < 1 år). Uønsket miljøforhold: Et oppdaget forhold som kunne ha medført negativ miljøpåvirkning dersom det ikke var blitt korrigert. De fleste av de mindre alvorlige miljøhendelsene i 2014 gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene og mindre oljeutslipp. Disse hadde liten eller ingen miljøpåvirkning. Straffereaksjoner, miljø Enhet Straffereaksjoner for brudd på miljølovgivning Antall Bøter grunnet brudd på miljølovgivning Mill. kr 0 0 0,4 I 2011 utførte Small Scale Hydro (ved Skarelva, Narvik) gravearbeider utenfor tillatt område. I 2012 ble Small Scale Hydro tildelt en bot på 0,4 millioner kroner av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Økonomisk samfunnsbidrag Verdiskaping Enhet Brutto driftsinntekter Mill. kr Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Mill. kr Brutto verdiskaping Mill. kr Ordinære avskrivninger Mill. kr Netto verdiskaping Mill. kr Finansinntekter Mill. kr Resultatandel i tilknyttede selskap Mill. kr Minoritetsandeler av resultat Mill. kr Verdier til fordeling Mill. kr Omfatter energikjøp, overføringskostnader samt andre driftskostnader. Fordeling av verdiskaping Enhet Ansatte Brutto lønn og sosiale ytelser Mill. kr Långivere/eiere Finanskostnader Mill. kr Utbytte Mill. kr Skatter og avgifter Mill. kr Selskapet Endring egenkapital Mill. kr Fordelte verdier Mill. kr Inkluderer utbytte og konsernbidrag fra Statkraft AS til Statkraft SF, samt minoriteter. Omfatter skattekostnad, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og arbeidsgiveravgift. 112

7 Skatt Enhet Totalt Mill. kr Herav Norge Mill. kr Herav Norden for øvrig Mill. kr Herav Europa for øvrig Mill. kr Herav verden for øvrig Mill. kr Betalbar skatt i balansen. Skattebidrag til norske kommuner Enhet Totalt Mill. kr Totalt, de 10 kommuner i Norge som mottar mest skattebidrag Vinje kommune Mill. kr Hemnes kommune Mill. kr Suldal kommune Mill. kr Rana kommune Mill. kr Odda kommune Mill. kr Eidfjord kommune Mill. kr Meløy kommune Mill. kr Tokke kommune Mill. kr Nore og Uvdal kommune Mill. kr Luster kommune Mill. kr Tabellen omfatter eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift betalt direkte til kommunene. Støtteordninger Enhet Sponsoravtaler Mill. kr 25,94 31,86 15,73 Gaver til lag og foreninger Mill. kr 1,87 6,56 6,07 Avtaler med humanitære organisasjoner Mill. kr 4,13 1,55 1,05 Avtaler med miljøorganisasjoner Mill. kr 3,40 3,14 2,35 Tilgang til elektrisitet Strømbrudd Enhet Strømbrudd, frekvens (SAIFI ) Indeks 1,75 1,34 1,22 Strømbrudd, gjennomsnittlig varighet (SAIDI ) Indeks 115,8 85,8 76,5 System average interruption frequency index (beregning basert på IEEE Standard). System average interruption duration index (beregning basert på IEEE Standard). Etikk Varslingssaker Enhet Varslingssaker registrert av konsernrevisjonen Antall Straffereaksjoner, etikk Enhet Straffereaksjoner for brudd på lovgivning knyttet til etiske temaer Antall Bøter for brudd på lovgivning knyttet til etiske temaer Mill. kr Straffereaksjoner for brudd på lover og forskrifter knyttet til regnskapsføring, prissamarbeid, korrupsjon og diskriminering. 113

8 KONSERN REGNSKAP Medarbeiderforhold Medarbeidere Enhet Medarbeidere pr Antall Herav i Norge Antall Herav i Norden for øvrig Antall Herav i Europa for øvrig Antall Herav i verden for øvrig Antall Medarbeidere i 100 % stilling per % Turnover % 4,0 6,0 5,7 Ansiennitet Totalt År 11,8 10,9 10,8 Blant medarbeidere som inngår i grunnlag for turnover År 11,4 5,3 6,6 Lærlinger per Antall Traineer per Antall Nasjonaliteter representert blant Statkrafts medarbeidere Antall Ikke inkludert pensjonering. Likestilling Enhet Kvinneandel Totalt % I Norge % I Norden for øvrig % I Europa for øvrig % I verden for øvrig % Blant lederstillinger % I Norge % I Norden for øvrig % I Europa for øvrig % I verden for øvrig % I konsernledelsen % I Statkrafts styre % Blant nyansatte % Blant nye ledere % Blant heltidsansatte % Blant deltidsansatte % Likelønn Enhet Blant alle medarbeidere Forhold 0,90 0,92 0,88 I Norge Forhold 0,93 0,96 0,94 I Norden for øvrig Forhold 0,98 1,05 0,79 I Europa for øvrig Forhold 0,70 0,76 0,77 I verden for øvrig Forhold 1,02 1,08 0,54 Blant ledere Forhold 0,90 0,85 0,86 I Norge Forhold 0,94 0,92 0,94 I Norden for øvrig Forhold 0,70 0,87 0,73 I Europa for øvrig Forhold 0,74 0,67 0,69 I verden for øvrig Forhold 1,15 0,47 0,43 Gjennomsnittlig lønn for kvinner i forhold til gjennomsnittlig lønn for menn. Statkraft som arbeidsgiver Enhet Tilfredshet og motivasjon blant medarbeidere Resultat Skala Svarprosent % Medarbeidere som har gjennomført årlig medarbeidersamtale % Rangering som foretrukket arbeidsgiver blant: Økonomistudenter Rangering Teknologistudenter Rangering Yrkesaktive økonomer Rangering Yrkesaktive teknologer Rangering Fra Statkrafts interne, årlige organisasjons- og lederevaluering. Statkrafts resultat kan sammenlignes med European Employee Index og European Employee Index Norge som var 70 i Rangering av Statkraft blant sisteårs-studenter og yrkesaktive, som definert og målt i Universum Graduate Survey for Norge respektive Universum Professional Survey for Norge. 114

9 Helse og sikkerhet Dødsulykker Enhet Konsolidert virksomhet Medarbeidere Antall Kontraktører Antall Tredjepart Antall Tilknyttet virksomhet Medarbeidere Antall Kontraktører Antall Tredjepart Antall Virksomhet der Statkraft er majoritetseier. Virksomhet der Statkraft har % eierskap. I 2014 inntraff to arbeidsrelaterte, fatale ulykker der fire mennesker mistet livet. I den ene ulykken omkom tre kontraktører i et steinras knyttet til Devoll-prosjektet i Albania som er heleid av Statkraft. Den andre ulykken var en kranulykke ved prosjektet Bajo Frio i Panama hvor Statkraft har en indirekte eierandel på cirka 25 %. Skader Enhet Medarbeidere Fraværsskader Antall Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 3,0 2,4 3,7 Skader Antall Antall skader per mill. arbeidstimer H2 5,6 6,8 6,6 Fraværsdager 4) Antall Antall fraværsdager per mill. arbeidstimer F Kontraktører Fraværsskader Antall Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 3,7 4,2 3,8 Skader Antall Antall skader per mill. arbeidstimer H2 5,4 6,3 6,4 Tredjepart Skader 5) Antall Statkraft, totalt Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 3,4 3,4 3,7 Antall skader per mill. arbeidstimer H2 5,5 6,5 6,5 Driftsvirksomhet Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 3,6 3,6 4,1 Antall skader per mill. arbeidstimer H2 6,0 5,9 7,2 Prosjektvirksomhet Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 3,1 4,2 3,3 Antall skader per mill. arbeidstimer H2 4,9 6,8 5,6 Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierskap er over 20 %. Arbeidsrelaterte skader som har medført fravær utover den dagen skaden skjedde. Arbeidsrelaterte skader, med og uten fravær. Inkluderer skader som medfører fravær, medisinsk behandling eller alternativt arbeid. 4) Antall dager registrert fravær som skyldes arbeidsrelaterte skader. 5) Skader som medførte legebehandling. Farlige forhold og nestenulykker Enhet Farlige forhold Antall Nestenulykker Antall Uønskede hendelser 4) Frekvens 5) 0,55 0,56 - Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierskap er over 20 %. Registrerte forhold med risiko for personskade. Registrerte hendelser som kunne ha medført personskade. 4) Summen av farlige forhold og nestenulykker. 5) Antall uønskede hendelser per år og medarbeider. Sykefravær Enhet Sykefravær, totalt % 2,8 2,9 3,1 Herav korttidsfravær (til og med 16 dager) % 1,3 1,6 1,4 Herav langtidsfravær (utover 16 dager) % 1,5 1,4 1,7 Straffereaksjoner, helse og sikkerhet Enhet Straffereaksjoner for brudd på helse- og sikkerhetslovgivning Antall Bøter for brudd på helse- og sikkerhetsrådgivning Mill. kr

Smøla vindpark, Norge SAMFUNNSANSVAR STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP

Smøla vindpark, Norge SAMFUNNSANSVAR STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Smøla vindpark, Norge STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP 108 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 Regnskap samfunnsansvar REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 109 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kraftproduksjon

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering BKK Årsrapport 2012 1 2012 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 240 4 230 3 717 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 2 325 3 015 1 622 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 1

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer