INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal"

Transkript

1 INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen b. Styrets beretning c. Årsregnskap (revisors beretning) d. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for neste år e. Fastsettelse av kontingent f. Innkomne forslag g. Eventuelt Til informasjon minnes om følgende fra vedtektene: Vedr. årsmøteprotokollen: Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer. Vedr. avstemning: Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt (jfr. 7 og 8). Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Vedr. pkt. f) Innkomne forslag: Forslag må framsettes ovenfor styret innen 1. Februar. Vedr. pkt. g) - Eventuelt. Det kan ikke fattes beslutning av økonomisk art i saker som tas opp under dette punkt med mindre samtlige medlemmer er tilstede Side: 1 av 1

2 Sak a) Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen Følgende ble foreslått: 1) Møteleder: 2) Underskriver 1: 3) Underskriver 2: Årsmøtet godkjenner de foreslåtte kandidatene. Sak b) Styrest beretning Følgende saker er gjennomført i 2008/2009: B1) Arealøkning fra 80 til 90 m2 Styret har gjennom vinteren arbeidet med saken og kan gi følgende opplysninger og status: 1. Arealøkning (grunnareal) vedrører reguleringsplanen for området og må hjemles i søknad som sendes Strand kommune. 2. Det finnes to måter å søke på, dvs. under ordning for 1) reguleringsendring og 2) mindre vesentlig reguleringsendring. Reguleringsendring er en omfattende ordning med behandling hos kommunen, fylkesmannen og igjen kommunen med i alt tre høringer hos berørte parter. Behandlingen tar gjerne mer enn et halvt år avhengig av innsigelser som måtte framkomme underveis. Mindre reguleringsendring er enklere og krever kun behandling i kommunen og én høring og tar gjerne vesentlig kortere tid enn et halvt år. Vi kan søke med henvisning til begge ordninger i samme søknad, men må overlate til kommunen og velge hvilken som skal benyttes ut fra sakens innhold. 3. Kommunen vurdere hele Grend 2 under ett, dvs. alle hyttene ansees som søkere. Det er derfor en fordel at det søkes samlet, dvs. at alle hytteeierne i Grend 2 står bak en søknad, som også vil gi søknaden større tyngde. 4. Grunneier er allerede orientert om saken av styret gjennom brev og samtaler. Han blir trukket inn i selve søknaden gjennom vår utsendelse av nabovarsel og kommunens høring ifm. reguleringsendring, 5. Styret mener hytteeierne både enkeltvis og samlet er tjent med at visse retningslinjer etableres for bruk av tilleggsarealet for å ivareta helheten gjennom arkitektur og bygningsmessig standard. Det er videre grunn til å tro at kommunen vil se det som positivt ifm. behandling av søknaden. Det samme gjelder grunneier, som allerede er gjort kjent med forslaget til retningslinjer og har gitt noen kommentarer, som er inntatt i følgende forslag fra styret: Side: 2 av 2

3 Utvidelse skal skje på den siden av hytten som vender fra sjøen og minimal synlighet fra sjøsiden skal tilstrebes. Utvidelsen skal ha utforming, arkitektonisk stil og farger som harmonerer godt med eksisterende bygg og terreng samt ha mønehøyder som ikke overstiger høyder i eksisterende bygg. Takvinkler på eksisterende bygg skal følges så langt det er rimelig - og torvtak bør benyttes hvor eksisterende bygg har torvtak. Det skal ikke benyttes traktor eller annet materiell som kan påføre stier eller marken skade ifm. utbygging, dvs. bygningsmaterialer må bæres fram til hyttene eller tas på trillebåre. 6. Det må varsles om søknad om reguleringsendring til berørte parter, dvs. hytteeierne i Grend 2 og Grend 1 samt grunneier, ved utsendelse av nabovarsel på vanlig måte. Det vil styret ta seg av i forkant av innsending av søknad til kommunen. 7. Kommunen forlanger en avgift for å behandle søknad om reguleringsendring, som i vårt tilfelle er rundt kr 10,000 for feltet. Styret finner det rimelig at denne kostnaden fordeles jevnt mellom hytteeierne uavhengig av interesse for arealutvidelse, fordi det bl.a. øker verdien av hyttene ved et eventuelt senere salg. 8. Det er verdt å merke seg at det kun søkes om en rett til arealutvidelse, ingen konkret utbygging. Det står derfor fritt opp til hver hytteeier å benytte retten etter at søknaden er innvilget. Årsmøtet ber styret søke om arealutvidelse (grunnareal) fra 80 til 90 m2 iht. det som er nevnt over. Medlemmene (alle) skal solidarisk dekke kostnadene for kommunens saksbehandling, som er estimert til rundt 10,000 kr for feltet. Utbygging skal utformes slik at best mulig harmoni med eksisterende bygg og omgivelser oppnås. B2) Tilrettelegging i havnen Styret har gjennom vinteren arbeidet med saken og kan gi følgende opplysninger og status: Det foreslås å søke om å få lov til å tilrettelegge innerst i havnen mot fjelleveggen i nord, slik at området foran kan være egnet til forskjellige fritidsaktiviteter, som soling, grilling og alminnelig opphold. Vi ønsker å dele et par av de store steinene som i dag ligger der og benytte massen til avretting av grunnen. Tilretteleggingen tenkes utført i tre mulige etapper: 1. Planering av terreng mellom sti til innerste brygge og fjellsiden i bakkant mot nord. 2. Bygging av terassedekke på planert område. 3. Tilrettelegge for oppføring av sjøboder i innerste del av planert område, men slik at tilstrekkelig areal til andre formål ivaretas, dvs. soling, grilling og alminnelig opphold. Sjøbodene vil ikke være for felles bruk, men vil bekostes og benyttes av interesserte hytteeiere. Retningslinjene som nevnt for tilbygg skal så langt det er rimelig og relevant også gjelde for sjøboder se pkt B Side: 3 av 3

4 Også denne saken må tas opp med kommunen gjennom søknad om reguleringsendring, som stort sett vil følge samme fremgangsmåte som for arealøkning. Det kan gjøres som en sak nummer to i søknaden for arealutvidelse og vil da komme under samme behandling og ikke medføre tilleggskostnader. Forslaget går ut på å etablere et fellesområde i i havnen, plassert mellom fjellet og stien til den innerste bryggen se skisse over. I tilknytning til fellesområdet vil det også legges til rette for oppføring av sjøboder. Selve fellesområdet må besluttes og gjennomføres i regi av hytteforeningen, mens den delen som skal disponeres til sjøboder må bekostes og bygges av de som eventuelt ønsker å sette opp slike. Om fellesområdet: Fellesområdet er tenkt oppført nærmest innerste brygge. Det foreslås å bygge en treplatting på ca. 60 kvm. Kostnader til materialer er foreløpig estimert til 500 kr/m2. I tillegg kommer utgifter til å sprenge bort stein. Prosjektet foreslås gjennomført med dugnadsinnsats - med dugnadsplikt for alle hyttene. Ut fra et foreløpig totalt kostnadsestimat på ca kr, betyr det en kostnad per hytte på ca kr. Detaljutformingen av fellesområdet vil bli basert på innspill fra hytte-eierne, så som om der skal være sløyeplass, grillplass, vanntilførsel og eventuelt ett stativ til sommerlagring av kajakker. Om sjøbodene: Disse tenkes oppsatt langs fjellet i enden som vender mot Grøtteland. Hver hytte vil iflg. gjeldende regler og praksis kunne sette opp en sjøbod på 3 m2 om plassen tillater det og nødvendige godkjennelser foreligger. Sjøbodene må utformes enhetlig, og slik at de harmoner mest mulig med omgivelsene. For å sikre god bygningsmessig kvalitet, må sjøbodene oppføres av kvalifiserte fagfolk ikke ved hjemmesnekring. Styret antar at kun et begrenset antall hytteeierne er interessert i å benytte seg av denne muligheten nå. Derfor må det forberedes etappevis oppføring. Styret kan ta initiativ til å organisere interesserte hytteeierne, slik at første utbygging kan drives frem parallelt med fellesområdet Side: 4 av 4

5 Veien videre: Hvis årsmøtet støtter styrets forslag, vil den videre prosess være som følger: 1. Utarbeide mer detaljert plan for området 2. Sende inn søknad om endring av reguleringsplanen 3. Avklare med grunneier 4. Identifisere hvor mange som er interessert i sjøbod nå Når nødvendige godkjennelser og avklaringer foreligger, kan begge prosjektene iverksettes, dvs. opparbeidesle av fellesområde og oppføring av første etappe sjøboder. Styret vil holde dialog med hytteeierne under det videre planarbeidet. Årsmøtet ber styret søke kommunen om tillatelse til å lage et fellesområde for hytteeierne i forbindelse med bryggene samt å legge til rette for oppføring av sjøboder. Både sjøbodene og fellesområdet skal utformes enhetlig, og slik at de harmoner mest mulig med omgivelsene. Kostnadene knyttet til fellesområdet dekkes solidarisk av medlemmene (alle) via ekstraordinær innbetaling, estimert til ca kr/hytte. Kostnader knyttet til sjøboder dekkes av de enkelte hytteeiere som ønsker slik oppført. Hytteeierne pålegges dugnadsplikt for å kunne gjennomføre prosjektet (unntatt oppføring av sjøboder) til lavest mulig kostnad. De som ikke kan delta på de planlagte dugnadene, må betale en ekstra årskontigent i 2009 på kr/hytte. B3) Havnen Det er avholdt tre dugnader, hvor grøntareal er etablert og sjøbunnen rensket. Grus (steinstøv), jord og plenfrø ble kjøpt inn. B4) Samlepostkasse Det er kjøpt inn satt opp en postkasse for Grend 2 ved innkjøring til feltet for Postens bruk og en ved parkeringsplassen i feltet sistnevnte som mellomstasjon for bruk av hytteeierne. B5) Livbøyer Det er montert en livbøye ved hver av de to bryggene velvilligst gitt av SR-Bank. B6) Bade- og redningstrapp Det er innkjøpt og montert trapp til sjøen på enden av ytterste brygge. B7) Adkomst til sjøen mellom Fadnes og Vågen Det er gjort avtale med grunneier og berørte hytteeiere om å anlegge en ca. 40 cm bred sti mellom Fadnes og Vågen for å lette adkomst til sjøen. Stien skal bygges av sviller og skal kunne fjernes uten varig skade av naturen. B8) Overtakelse fellesanlegg Det er styrets oppfatning at overtakelse har funnet sted gjennom hytteeiernes overtakelse av hyttene og bruk av fellesanlegget Side: 5 av 5

6 B9) Ansvarsforhold bryggeanlegg Det er styrets oppfatning at ansvarsforhold er regulert gjennom festekontraktene. B10) Flytting av gjerde ved Fadnes Saken må avklares mellom hytteeier og grunneier. B11) Brønnkapasitet Styret har undersøkt saken og inntil videre konkludert at problemet ikke ligger i brønnens kapasistet, men i spredenettets utforming til et par av de mest høytliggende hyttene. Styret følger opp saken mot utbygger sammen med de berørt hytteeierne. B12) Møte med utbygger Det har vært flere samtaler med utbygger for å klarere og avslutte diverse mindre saker. B13) Annet Ut fra erfaringer gjennom arbeidet siste år, vil styret oppfordre hytteeierne til å respektere gjeldende regler for bruk av tomtearealet rundt hyttene, dvs. bruk og arealmessige begrensninger (1 mål) samt forvaltning av vegetasjonen. Jfr. reguleringsplanen og festekontrakten. B14) Styremøter Det er avholdt i alt seks styremøter, dvs. fire i 2008 og to i 2009 fram til 31. mars. Årsmøtet godkjenner styrets beretning. Sak c) - Årsregnskap (revisors beretning) Se vedlegg 1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for Sak d) Valg Ingen av styremedlemmene er på valg, men styret foreslår at halvparten av medlemmene sitter ett år ekstra, dvs. i alt i tre år fram til sommeren 2011, slik at ikke hele styret skiftes ut annet hvert år. Dette for å holde bedre kontinuitet i arbeidet. Årsmøtet godkjenner at Rune Kvernberg og Lars Mølster velges for ett ekstra år Side: 6 av 6

7 Sak e) - Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for neste år Arbeidsprogram: E1) Økning av hytteareal (grunnflate) fra 80 til 90m2 Søke Strand kommune om arealutvidelse som nevnt tidligere og følger opp saken ift. kommunen, hytteeierne og grunneier. E2) Tilrettelegging i havnen Søke Strand kommune om tilrettelegging som nevnt tidligere og følger opp saken ift. kommunen, hytteeierne og grunneier. E3) Vårdugnad Styret forslå at det også i år arrangeres en vårdugnad. I tillegg til generell rydding i området, legger vi opp til renskning av sjøbunn, tilførsel av ny jord til grøntområdet ved bryggene, samt fjerning av kvisthaugen ved stien mellom Frøyland og Kvernberg. Andre saker: E4) Vanntilførsel Saken må tas opp med utbygger av den enkelte hytteier, da den ikke hører under styrets ansvar, men er å anse som en kontraktuell mangel i forhold til kjøpskontrakt som styret ikke er part i. Styret har dog vært i kontakt med utbygger for belyse problemet. E5) Varmekabler i vannrør Det henstilles til ALLE hytteiere om IKKE å skru av strømmen til kabelen som går inn i røret for hovedvanntilførsel uansett årstid: Systemet er jo termostatstyrt og regulerer dermed seg selv. Dersom vannledningen fryser, vil flere hytteeiere berøres pga. systemets design noe som kan føre til kostbare skader. E6) Parkeringsplass Tømmerstokker er lagt ut i den delen som ligger mot sjøen, men det mangler en opprensking på motsatt side. Styret vil ta saken opp med grunneier og eventuelt engasjere ham til arbeidet. E7) Vann til bryggene Det er ikke ny fremdrift i denne saken, og prosjektet avhenger at vi finner en løsning ifm. E4. E8) Stupebrett Styret har i budsjettet for 2009 innarbeidet oppføring av et stupebrett i havnen, dvs. på neset mot syd. Denne saken må imidlertid avklares med grunneier og i tillegg innarbeidet i søknad om endinger i reguleringsplanen før arbeid kan iverksettes. Oppføring av stupebrett er forutsatt gjort på dugnad. E9) Vedlikehold av stier Styret har i budsjettet for 2009 innarbeidet kjøp av masse for vedlikehold av stiene Side: 7 av 7

8 Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Budsjett: Se Vedlegg 2. Årsmøtet godkjenner budsjettet. Sak f) Fast settelse av kontingent For gjennomføring av foreslåtte arbeidsprogram og budsjett må kontingenten justeres. Årsmøtet godkjenner at kontingentensettes til kr/ hytte for Sak g) Innkomne forslag Ingen forslag er mottatt. Sak h) Eventuelt Styret foreslår årets sommersamling lagt til pinsehelgen som tidligere år, dvs. 30. mai kl. 14:00. Invitasjon blir sendt ut senere. Styret foreslår at årets dugnad legges til 23. mai kl. 15:00. Invitasjon blir sendt ut senere. Årsmøtet godkjenner tidspunkter for sommersamling og dugnad. Stavanger, 3. april 2009 For styret i Idsal Hytteforening Grend Rune Kvernberg Side: 8 av 8

9 Vedlegg 1: Regnskap og Revisors beretning 2008 REGN SKA P Kontingent Strøm og vedlikehold Strøm Prosjekter Renteinntekter 3 Perioden resulta t Eiendeler Kasse/Bank Sum eiendeler Gjeld Forskuddsbetalt kontingent Gjeld til Arild Underskudd Sum gjeld Stavanger, 1. april 2009 Rune Kvernberg Eirik B. S. Nilsen Nina Støle Lars Mølster Styrets leder Styremedlem Styremedlem Kasserer Revisor beretning, 2008 regnskap: -----Original Message----- From: Sent: 24. mars :25 To: Cc: Subject: Revisjon Velforerning Idsal Grend 2 Hei. Jeg har gjennomgått regnskapet for Velforeningen Idsal Grend 2 og funnet regnskapet i orden. Det bemerkes at det pr er en mindre gjeldspost fra velforeningen til tidligere leder av styret knyttet til strøm for pumpehus i , men det er lagt en plan for å gjøre dette opp gjennom økt kontingent fra medlemmene i Mvh Tore Medhus Side: 9 av 9

10 Vedlegg 2: Budsjett 2009 Resultatbudsjett 2009 Antall hytter 15 kontingent per hytte 2000 Inntekter Drift og vedlikehold strøm 3750 vedlikehold pumpehuset 1000 masse til stier 2500 uforutsett 2000 Sum drift 9250 Prosjekter søknad om endring av reguleringsplan stupebrett 2500 Sum prosjekter Likviditetsbudsjett IB 3357 Periodens resultat 9750 gammel gjeld 5470 forskudd leie 1000 UB Side: 10 av 10

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag avholdes torsdag 7. juni 2012 kl. 18.00, Tåsen Idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger:

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer