Drammen bykasseregnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen bykasseregnskap 2011"

Transkript

1 Drammen bykasseregnskap 2011

2 DRAMMEN BYKASSE Årsberetning til regnskap 2011 Rådmannen i Drammen

3 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Driftsregnskapet for Økonomisk resultat Programområdene Sentrale inntekter Finansielle poster Overføring fra kommunens bedrifter Pensjonskostnader Årsoppgjørsdisposisjoner Investeringsregnskapet Drammen bykasses investeringsregnskap Investeringer pr. programområde Drammen bykasses balanse pr Likviditet Langsiktig gjeld og utlån Fondsreserver Diverse forhold Selvkostberegninger for vann- og avløpstjenestene i Tvistesaker Likestilling Interkommunalt samarbeid Garantiforpliktelser Rådmannen i Drammen

4 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Innledning Rådmannens årsberetning til Drammen bykasses regnskap for 2011 tar utgangspunkt i bestemmelsene i Kommunelovens 48.5 og er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapets talloppstillinger og noter. Årsberetningen for 2011 er utarbeidet innenfor de retningslinjer som følger av "Kommunal regnskapsstandard nr. 6 foreløpig standard noter og årsberetning" fastsatt av Foreningen for God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) i juli Drammen bykasses regnskap for 2011 er avlagt i samsvar med bestemmelsene i gjeldene forskrift for årsregnskap og årsberetning. I samsvar med forskriftens bestemmelser er regnskapet splittet i et drifts- og et investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr Driftsregnskapet omfatter alle utgifter og inntekter som vedrører den løpende drift, mens investeringsregnskapet omfatter alle investeringer og den finansiering som er knyttet til disse. Årsberetningen følger som en del av dokumentasjonen til kontrollutvalgets, formannskapets og bystyrets behandling av årsberetning og regnskap 2011 (desisjonssaken) for Drammen bykasse. Bystyrets behandling av regnskapet skal i henhold til forskriftens 10 skje innen 1. juli. Rådmannens årsberetning for 2011 følger først i dette heftet. Deretter følger de obligatoriske regnskapsoversiktene med noter. Utarbeidelsen av noter er basert på anbefalingen fra GKRS, jfr. omtalen av "Regnskapsstandard nr. 6" ovenfor. Etter de obligatoriske oversiktene er det tatt med diverse tallspesifikasjoner som gir mer detaljert informasjon innenfor følgende områder: Balanseregnskapet Artsfordelte regnskap for drift og investeringer Regnskap pr. investeringsprosjekt Funksjonsregnskap basert på KOSTRAs funksjoner (tjenester) Virksomhetsregnskap for alle hovedansvar innenfor bykassen Rådmannen vil understreke at påfølgende årsberetning og regnskapsoppstillinger kun omfatter Drammen bykasse. Dette innebærer at de kommunale foretakene ikke er spesielt omtalt i denne beretningen, og det henvises i denne forbindelse til styrenes egne beretninger som vil følge som vedlegg til de respektive regnskapssakene. Vi nevner også at Drammen kommune i hht. bystyrets budsjettvedtak av har etablert eget lånefond fom. budsjettåret Dette innebærer bl.a. at kommunens eksterne gjeldsportefølje er henført til lånefondet, og således ikke inngår i bykassens balanse. I hht. regnskapsforskriften skal drifts- og balanseregnskap for lånefondet innarbeides som vedlegg 6 til hovedoversiktene. I samråd med Buskerud Kommunerevisjon IKS har vi likevel lagt opp til å følge senere års praksis, slik at at regnskap 2011 for Drammen kommunes lånefond behandles som egen sak. Det er derfor kun gitt en kortfattet omtale av lånefondet i bykassens årsberetning. 2

5 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Driftsregnskapet for Økonomisk resultat Drammen bykasses regnskap for 2011 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 22,0 mill. kr. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er negativt med 7,6 mill. kr, tilsvarende -0,2% mål i forhold til brutto driftsinntekter. Sammenliknet med justert budsjett er resultatet 53,6 mill. kr bedre enn forutsatt. Det negative driftsresultatet må ses i sammenheng med budsjettert bruk av disposisjonsfond og vann- og avløpsfond. I samsvar med budsjett er det foretatt netto bruk disposisjonsfond på 35,3 mill. kr. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 137,9 mill. kr per utgangen av Det må i tillegg tas hensyn til udisponert overskudd i 2011 på 22 mill. kr, slik at samlet reserve utgjør 159,9 mill. kr. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Drammen bykasse - netto driftsresultat I prosent av bto. driftsinntekter 10,0 8,5 8,0 P r o s e n t 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 4,6 5,2 3,3 3,0 1, ,1 3,1 3,2 3,2 2,3 1, ,8 1,9 1, ,5 1,9 0, ,4 4,2 0,7 0,1 2, ,6 3,9 3,3 2,8 2,3 1,0 0,6 0,3-0, , ,4 2, ,0-0,2-3,2-3,3-4,0-4,0-6,0 Drammen Alle kommuner Hovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2011 Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2011, sammenholdt med justert budsjett. I det etterfølgende gis en nærmere omtale av de enkelte hovedstørrelsene. 3

6 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Hovedstørrelser i drammen bykasses driftsregnskap 2011 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene , ,7 52,9 Skatt og rammetilskudd , ,6 11,6 Andre sentrale inntekter -132,5-138,6-6,1 Finansielle poster 86,5 77,0-9,5 Fra kommunens bedrifter -106,8-106,8 - Pensjon/lønnsreserve mv. -9,1-4,4 4,7 Netto driftsresultat 7,6 61,2 53,6 Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6-61,2-31,6 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -22,0 0,0 22,0 2.2 Programområdene Programområdene har hatt stramme rammevilkår i 2011, blant annet som følge av innsparingskrav på til sammen 96 mill. kr i 2010 og Regnskapstallene viser at virksomhetenes økonomistyring har vært god, med et samlet mindreforbruk i programområdene på 52,9 mill. kr før avsetning av ubrukte øremerkede midler. Med unntak av forholdsvis marginale merforbruk innenfor programområdene 09 Pleie og omsorg (1 mill. kr) og 10 Politisk styring (2 mill. kr) leverer de øvrige programområdene om lag på budsjett eller bedre. Mindreforbruk på hele 15,2 mill. kr innenfor programområde 13 Sosiale tjenester må ses i forhold til at det er avsatt øremerkede midler på cirka 9 mill. kr til bruk i Figuren nedenfor viser endring i utvalgte programområders brutto driftsutgifter fra 2010 til Målt i forhold til den kommunale deflatoren på 3,4 prosent 1 har de fleste områdene hatt en reell økning i Programområde 06 Kultur har imidlertid en økning som ligger noe lavere enn deflatoren. Programområdene 05 Helse og 09 Pleie og omsorg er i figuren nedenfor slått sammen, og har en vekst tilnærmet i samsvar med deflatoren. Totalt har den økonomiske aktiviteten i kommunen økt noe utover anslått lønns- og prisvekst. Endring i brutto driftsutgifter for utvalgte programområder Prosentvis endring brutto regnskap fra Aksetittel 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 01 Barnehage 02 Oppvekst 04 Byutvikling 05 Helse og omsorg 06 Kultur 11 Samferdsel og fellesarealer 12 Grunnskoleop plæring 13 Sosiale tjenester 14 Vann og avløp ,45 % 5,46 % 5,71 % 3,46 % 1,63 % 6,93 % 5,53 % 9,46 % 8,01 % Deflator 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % Resultat før og etter avsetninger 1 Justert anslag for 2011 som Regjeringen la til grunn ved fremleggelsen av Statsbudsjettet

7 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 I tabellen nedenfor er tatt med en kolonne som viser programområdenes netto driftsutgifter i 2011 i hht. skjema 1B i hovedoversiktene (eksternt regnskap grønt felt). Denne viser netto driftsutgifter for programområdene samlet som er 14,3 mill. kr høyere enn i det interne regnskapet. Dette skyldes at diverse statlige tilskudd og refusjoner som føres innenfor programområdene blir definert som sentrale inntekter i det eksterne regnskapet. I tabellen nedenfor er det dessuten tatt med resultat pr. programområde før og etter avsetninger. Som det fremgår reduseres programområdenes resultat fra 52,9 mill. kr før avsetninger (lys blått felt) til 27,5 mill. kr etter avsetninger (mørk blått felt). Dette tilsvarer en forverring på 25,4 mill. kr, og skyldes i hovedsak avsetninger av ubrukte øremerkede bevilgninger til bundne fond. For øvrig legges det opp til å videreføre praksis med å overføre virksomhetenes mer- /mindreforbruk til kommende budsjettår, innenfor en beløpsgrense tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter. Nærmere forutsetninger og finansieringsbehov vil bli avklart ved behandlingen av 1. tertialrapport Programområde 1-14: Driftsresultat i 2011 før og etter avsetninger (mill. kroner) Netto dr.utg Skjema 1B Diverse statstilsk Internt regnskap 2011 Avvik etter avsetn. Budsjett Avvik før Prog Progansv (T) 2011 avsetn. Avsetn. 01 Barnehage 398,9 0,4 398,5 407,4 8,9 1,4 7,5 02 Oppvekst 181,1 2,2 179,0 184,0 5,1 1,4 3,7 03 Samfunnssikkerhet 40,2 40,2 40,4 0,2 0,0 0,2 04 Byutvikling 9,9 9,9 15,9 6,0 2,3 3,7 05 Helse 120,8 0,7 120,2 122,6 2,4 1,7 0,7 06 Kultur 128,9 3,3 125,5 129,1 3,6 3,4 0,2 07 Ledelse, organisering og styring 168,1 0,0 168,1 173,2 5,1 1,0 4,1 08 Miljø, kompetanse og næring 8,6 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 09 Pleie og omsorg 781,3 1,4 779,9 778,8 1,0 3,0 4,0 10 Politisk styring 34,6 34,6 32,6 2,0 0,0 2,0 11 Samferdsel og fellesarealer 113,9 0,0 113,9 117,4 3,5 0,2 3,4 12 Grunnskoleopplæring 606,8 0,0 606,8 612,3 5,5 2,1 3,4 13 Sosiale tjenester 226,8 6,2 220,6 235,8 15,2 9,1 6,2 14 Vann og avløp -64,9 64,9 64,5 0,4 0,0 0,4 Sum P ,0 14,3 2740,8 2793,7 52,9 25,4 27,5 Kostnader ved sykefravær Inntekter fra refusjon sykelønn og fødselspenger var på 114,7 mill. kr i 2011, hvilket er 23,9 mill. kr mer enn budsjettert. Det er forhold som medfører at høyere refusjoner også gir høyere lønnskostnader, og merinntekten må blant annet ses i forhold til merutgifter på vikarlønn på 23 mill. kr. I tillegg indikerer høyere sykelønnsrefusjoner også høyere indirekte kostnader i forbindelse med sykefravær. Totalt medfører dette at kostnaden ikke fult ut dekkes av sykelønnsrefusjonen. Basert på en enkel, men anerkjent modell som heter Steinkjer-modellen, er det beregnet at det direkte økonomiske tapet for sykefraværet i Drammen Kommune i 2011er på om lag 67,5 mill. kr. Dette er arbeidsgivers del av kostnadene som ikke dekkes av sykelønnsordningen. Den reelle kostnaden for sykefravær er høyere, på grunn av kostnader som relaterer seg til det effektivitetstapet som oppstår ved sykefravær. Effektivitetstapet er en teoretisk størrelse som ikke er tallfestet. 5

8 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Sentrale inntekter Skatt og rammetilskudd samt andre sentrale inntekter utgjorde mill. kr i 2011, og utgjør 74,2% av bykassens brutto driftsinntekter. Samlede sentrale inntekter ble 11,5 mill. kr høyere enn budsjettert, og viser en vekst i forhold til 2010 på 21,4%. Den store veksten må ses i forhold til innlemming av tidligere øremerkede tilskudd til barnehageområdet i rammetilskuddet fra og med For Drammen kommune utgjorde dette beløpet 333 mill. kr. Som følge av Stortingets vedtak om omfordeling av kommunenes inntekter fra skatt til rammetilskudd er skatteutviklingen i 2011 negativ i forhold til Drammen kommunes skatteinngang i 2011 viser en nedgang på 3,6 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng bedre enn budsjettert, og gir en merinntekt på 1,7 mill. kr. Den nasjonale skatteutviklingen har vært noe bedre, med en reduksjon på 3,2 prosent. Dette er vesentlig bedre enn forutsatt i 2. tertialrapport 2011, og Drammen kommune kompenseres gjennom gunstigere inntektsutjevning i rammetilskuddet på cirka 10 mill. kr. Som følge av skatteutviklingen i 2011 har skatt pr. innbygger målt i forhold til landsgjennomsnittet falt fra 99,7 til 99,0%. Dette er femte året på rad at Drammen kommune har skatteinntekt pr. innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, noe som gir uttrykk for en inntektsmessig utfordring for kommunen. Skatt pr. innbygger i prosent av landsgjennomsnittet ,0 DRAMMEN KOMMUNE SKATT PR. INNBYGGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET 111,0 109,0 107,0 105,0 103,0 101,0 99,0% 99,0 97, *) T ll f b t å k t l i f l ttil t t b d j tt 2001 Momsrefusjon fra bykassens investeringsregnskap er inntektsført med 24,4 mill. kr. I tillegg er det overført 16,8 mill. kr i momsrefusjon fra Drammen Eiendom KF s investeringsregnskap og momsrefusjon fra Drammen Kirkelige Fellesråd med 4,6 mill. kr. Samlet gir dette sentrale inntekter fra momsrefusjon som er 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Inntektene er likevel påvirket av at investeringsaktiviteten i Drammen Eiendom KF har vært lavere enn forutsatt. 6

9 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 I samsvar med nye regler for inntektsføring av investeringsmoms 2, er 40% av inntekten fra bykassens og Fellesrådets investeringsregnskap overført til investeringsregnskapet med 11,9 mill. kr. Når det gjelder refusjon av investeringsmoms fra Drammen Eiendom KF er det i 2011 overført 60% av inntektene til bykassen, mens resterende 40% har gått til finansiering av foretakets investeringer. Budsjetterte kompensasjonstilskudd fra Husbanken er gjennom året nedjustert, bl.a. som følge av lavere rentenivå enn forutsatt. Regnskapet viser inntekter på 22,8 mill. kr, som er 1,3 mill. kr mindre enn budsjettert. Integreringstilskuddet og vertskommunetilskudd for asylmottak er inntektsført med 64,4 mill. kr, som er 6,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Mindreinntektene skyldes først og fremst lavere inntekter enn forutsatt knyttet til tilflytting fra andre kommuner, samtidig som ca. 1,6 mill. kr i førsteårstilskudd for personer bosatt mot slutten av 2011 først er inntektsført i Finansielle poster Utviklingen i de kortsiktige rentene (markedsrenten målt med 3 måneders Nibor) viste i 2011 en stigende utvikling gjennom det meste av året, men i begynnelsen av desember falt renten med omlag 40 punkter. 3 mnd. Nibor var ved starten av året på ca 2,60% og pr. juni var den på 2,90%. 22.november var renten på sitt høyeste nivå med 3,33%. Rundt 1. desember snudde renteutviklingen og markedsrenten falt ned til 2,90% ved utgangen av året. Årsgjennomsnitt for 3 måneders Nibor i 2011 ble på 2,94%. Tabellen nedenfor viser lånefondets gjeld pr. utgangen av 2011 på 4.125,2 mill. kr. Andel av låneporteføljen som er rentesikret pr. utgangen av 2011 er på 44,8%, mens det ved inngangen til 2011 var på 38,4%. Tabellen viser også at låneporteføljens vektede gjennomsnittsrente har vist en stigende tendens i Pr , var den vektede gjennomsnittsrenten for låneporteføljen på 3,83 %. Sammenligner vi med renten ved starten av året viser den vektede gjennomsnittsrenten en svak økning på 0,18%-poeng. Kommunens finansbudsjett for 2011 var basert på en forutsetning om kortsiktig rente på 3,0% i gjennomsnitt. I forhold til utviklingen i 3 måneders Nibor har denne forutsetningen truffet bra. Utviklingen i markedsrenten medførte ikke behov for å justere de budsjetterte renteforutsetningene i løpet av året. Lånefondets gjeld pr Låefondets gjeld (mill. kr) Andel Rente 01/ Rente 30/ Rente 30/ Rente 31/ Delsum flytende rente 2 277,7 55,2 % 2,78 % 2,89 % 3,02 % 3,15 % Delsum fast rente 1 847,5 44,8 % 5,05 % 5,07 % 5,16 % 5,24 % Sum lånegjeld 4 125,2 100,0 % 3,65 % 3,67 % 3,75 % 3,83 % Lånefondets kontantresultat for 2011 Lånefondets budsjetterte avdragsutgifter for 2011 var på 126,7 mill. kr, og er basert på beregnet avdragtid på 30 år. Det ble betalt avdrag på til sammen 137,6 mill. kr i 2011, hvilket innebærer ca 10,9 mill. kr i ekstraordinært innbetalte avdrag. 2 Fra og med regnskapsåret 2010 skal en gradvis større andel av momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. For 2010 er andelen 20%, stigende til 40% i Fra og med regnskapsåret 2014 skal refusjonsinntektene i sin helhet føres i investeringsregnskapet. 7

10 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Lånefondets budsjetterte renteutgifter var på 153,6 mill. kr, mens regnskapet viser renteutgifter på til sammen 149,8 mill. kr, tilsvarende en rentebesparelse på 3,8 mill. kr. De budsjetterte renteinntektene var på 145,2 mill. kr, mens innbetalte renter i 2011 ble på 124,7 mill. kr, tilsvarende et negativt avvik på 2,5 mill. kr. Netto renteutgift for lånefondet ble dermed et positivt resultat på 1,3 mill. kr. Lånefondet budsjett var på 4,8 mill. kr i kontantunderskudd, mens resultatet ble på 8,8 mill. kroner, en forverring på 4,0 mill. kroner. Hovedforklaringen til dette avviket er ekstra innbetalt avdrag på 10,9 mill. Kontantunderskuddet er dekket innenfor bykassens finansregnskap. Lånefondets resultatregnskap for 2011 Mill. kroner Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik 2011 Regnskap 2010 Renteutgifter inkl. låneomk, kurstap mv 149,8 153,6 3,8 129,5 Avdragsutgifter 137,6 126,7-10,9 114,9 Sum rente- og avdragsutgifter 287,5 280,3-7,2 244,4 Renteinntekter -142,7-145,2-2,5-127,5 Avdragsinntekter -136,0-130,3 5,7-115,7 Sum rente- og avdragsinntekter -278,7-275,5 3,2-243,2 Årets kontantresultat 8,8 4,8-4,0 1,2 Bykassens finansregnskap i 2011 Bykassens netto finansutgifter i 2011 er 9,6 mill. kr høyere enn forutsatt. Noe raskere lånevekst enn forutsatt har bidratt til en høyere rente- og avdragsbelastning enn budsjettert. I tillegg er bykassens renteinntekter fra utlån negativt påvirket av den meget lave renten på 5 års statsobligasjoner i 2011, som er referanserente for det ansvarlige lånet til Energiselskapet Buskerud AS på 465 mill. kr. Lånefondets kontantunderskudd på 8,8 mill. kr er belastet bykassens finansregnskap, og viser en merutgift på 4 mill. kr i forhold til budsjett. Drammen bykasses finansregnskap 2011 Mill. kroner Regn 2010 Regn 2011 Budsj 2011 Avvik i kr FINANSIELLE POSTER 56,2 86,5 77,0-9,6 Renteutgifter 59,7 61,7 60,7-1,0 Avdragsutgifter til lånefondet 39,2 48,6 47,0-1,6 Renteinntekter -43,9-32,6-35,5-2,9 Kontantoverskudd lånefond 1,2 8,8 4,8-4,0 Det vises for øvrig til kommunens finansrapport for 2011, som forelegges bystyret som egen sak. 2.5 Overføring fra kommunens bedrifter Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 106,8 mill. kr, hvilket er i samsvar med budsjett. Av dette kommer 69 mill. kr i form av utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS og Lindum AS, mens 35,8 mill. kr er ført som eieruttak fra kommunale foretak. Det er ført 11,3 mill. kr tilbake til de kommunale foretakene, blant annet til dekning av tidligere års underskudd. Mottatt beløpet er betydelig lavere enn i 2010, noe som først og fremst skyldes lavere utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS (EB). For 2011 er det inntektsført ordinært utbytte på 65 8

11 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 mill. kr fra EB, mens det i 2010 ble inntektsført hele 125 mill. kr inkl. ekstraordinært utbytte på 85 mill. kr. Fra Lindum AS er det i 2011 mottatt et utbytte på 4 mill. kr, mot 3 mill. kr i Øvrige inntekter gjelder eieruttak fra de kommunale foretakene med 35,8 mill. kr: Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF 31,2 mill. kr 15,9 mill. kr 2,0 mill. kr I samsvar med regnskapsforskriften er negativ egenkapital i Drammen Drift KF og Drammen Kjøkken KF pr. utgangen av 2009 (som følge av regnskapsmessig underskudd) dekket med henholdsvis 4,3 mill. kr og 1 mill. kr. I tillegg er det overført 6 mill. kr til Drammen Eiendom KF fra avsatte midler til omsorgstiltak ( eldremilliarden ) til kjøp av omsorgsboliger. I tillegg er det innenfor programområde 11 Samferdsel og fellesarealer overført 2,0 mill. kr til Drammensbadet KF til dekning av underskudd i Pensjonskostnader Netto pensjonsutgifter viser en mindreutgift på 4,7 mill. kr. Det er inntektsført 54,3 mill. kr i nye premieavvik i I samsvar med regnskapsforskriften dekkes hvert års premieavvik over en periode på 15 år 4, og i 2011 utgjør amortiseringskostnadene 38,9 mill. kr. Dette innebærer at akkumulert premieavvik øker med 15,4 mill. kr i Etter dette utgjør bykassens akkumulerte premieavvik 518,7 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift) 5 ved utgangen av Det høye akkumulerte premieavviket representerer en betydelig likviditetsmessig belastning for Drammen kommune, jfr. nærmere omtale i pkt Økningen i akkumulert premieavvik har i 2011 vært lavere enn hva som har vært tilfelle de senere årene. Dette skyldes først og fremst at 41 mill. kr av DKP s reguleringskostnad for Drammen bykasse på 70,2 mill. kr er finansiert ved bruk av premiefond. I tillegg er 4,1 mill. kr av KLP s reguleringskostnad på 12,5 mill. dekket av premiefondet. Det vises forøvrig til nærmere omtale i note 10. Mindreutgiften i sentrale netto pensjonsutgifter på 4,7 mill. kr forklares av følgende forhold: Avregning kostnader AFP år ble 1,2 mill. kr høyere enn forutsatt. Inntektsført premieavvik på kommunens pensjonsordninger ble 5,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Selv om pensjonskostnadene ble noe lavere enn budsjettert i 2011, viser figuren nedenfor at det har vært en svært kraftig vekst i bykassens pensjonskostnader i perioden Samlet belastning i driftsregnskapet består av netto pensjonskostnad tillagt amortisering av tidligere års premieavvik. I løpet av den siste femårsperioden har den årlige belastningen steget fra 119 til 209 mill. kr. 3 Premieavviket framkommer som innbetalt pensjonspremie minus netto pensjonskostnad. Denne beregnes av aktuar på grunnlag av parametre som årlig fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. 4 Premieavvik som oppstår fra og med regnskapsåret 2011 skal etter forskriftsendring amortiseres over 10 år. 5 Saldo på 518,7 mill. kr består av negativt avvik (fordring) på 537,5 mill. kr minus positivt avvik (kortsiktig gjeld) på 18,8 mill. kr 9

12 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Utviklingen i bykassens pensjonskostnader Utvikling i pensjonskostnader 200 Mill. kr Netto pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik Sum pensjonskostnad + amortisering Årsoppgjørsdisposisjoner Som nevnt tidligere i årsberetningen har Drammen bykasse et netto driftsunderskudd på 7,6 mill. kr i Netto driftsresultat er likevel 53,6 mill. bedre enn budsjettert, og etter forutsatte årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapet gjort opp med et udisponert resultat (overskudd) på 22,0 mill. kr. Disponering av overskuddet vil bli avgjort av bystyret ved behandlingen av årsregnskapet for I samsvar med budsjettet er det utgiftsført avsetning til disposisjonsfond på 6,4 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak disponering av overskudd fra 2010 på 5,9 mill. kr, jfr. vedtak i 1. tertialrapport Samtidig er det inntektsført bruk av disposisjonsfondet på totalt 41,7 mill. kr. Dette inkluderer finansiering av utgifter i forbindelse med byjubileet med 12,8 mill. kr. Dette innebærer at disposisjonsfondet i løpet av året er redusert med 35,3 mill. kr, og utgjør etter dette 137,9 mill. kr pr. utgangen av Bystyrets vedtatte målsetting om buffer på 100 mill. kr og rentesikringsfond på 30 mill. kr er dermed oppfylt. Ubrukte øremerkede bevilgninger innenfor programområdene er avsatt til bundne fond med 24,6 mill kr, mens det er inntektsført 21,4 mill. kr fra tidligere bundne avsetninger. I tillegg er det ført bruk av V/A-fondene med 9,2 mill. kr. Dette er 3,1 mill. kr mindre enn budsjettert. Av dette kan 1,9 mill. kr henføres til manglende dekning av i avløpsfondet 6. Det er i tillegg overført 17,6 mill. kr til investeringsregnskapet. Dette fordeler seg med 11,9 mill. kr tilsvarende 40% av mottatt momskompensasjon fra bykassens og Drammen kirkelige fellesråds investeringsregnskap, og 5,7 mill. kr til driftsfinansierte investeringsanskaffelser i virksomhetene, jfr. vedtak i 2. tertialrapport Merbelastningen på 4,1 mill. kr må ses i forhold til høyere momsrefusjon enn budsjettert fra investeringer i bykassen og Drammen kirkelige fellesråd. 6 Selvkostresultatet for avløpsområdet viser for 2011 en underdekning på 9,0 mill. kr. Resterende saldo i avløpsfondet gir bare dekning for 7,1 mill. kr, da det ikke er tillatt å ha negative fondsavsetninger. Manglende fondsdekning kan motregnes ved senere års selvkostavregninger. 10

13 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Drammen bykasse årsoppgjørsdisposisjoner 2011 Regnskap Budsjett Mill. kroner Avvik Netto driftsresultat 7,6 61,2 53,6 Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6-61,2-31,6 + disponering av overskudd ,9-5,9 0 + avsetning til disposisjonsfond 6,4 6,4 0 + avsetning til bundne fond (overført til 2012) 24,6 0,0-24,6 + overføring til investeringsregnskapet 17,6 13,6-4,1 - bruk av ubundet driftsfond (generell bruk) - 28,9-28,9 0,0 - bruk av disposisjonsfond til byjubileet -12,8-12,8 0,0 - bruk av bundne fond (overført fra 2010) - 21,4-21,3 0,1 + bruk VA-fond -9,2-12,2-3,1 Bykassens årsresultat (+ = underskudd, - = overskudd) -22,0 0,0 22,0 11

14 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Drammen bykasse - økonomisk oversikt drift

15 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Investeringsregnskapet 2011 Kommunens investeringer er fordelt på to regnskap Drammen bykasses investeringsregnskap som omfatter teknisk infrastruktur, IKT-investeringer og andre større utstyrsanskaffelser, og Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap som omfatter alle bygningsmessige investeringer. Til sammen er det i 2011 foretatt investeringer i anleggsmidler med 533 mill. kr, fordelt med 343 mill. kr i bykassen og 190 mill. kr i Drammen Eiendom KF. Bykassens investeringsregnskap er nærmere omtalt nedenfor. For Drammen Eiendom KF s investeringsregnskap vises til omtale i Drammen kommunes årsmelding 2011, samt foretakets egen årsberetning. Denne vil bli forelagt bystyret i forbindelse med behandlingen av foretakets årsregnskap for Drammen bykasses investeringsregnskap 2011 Tabellen nedenfor viser hovedstørrelsene i bykassens investeringsregnskap for I tillegg til investeringer i anleggsmidler på 343 mill. kr (se nærmere spesifikasjon i pkt. 3.2), er det foretatt følgende utgiftsføringer: Av budsjett på 115,2 mill. kr (inkl. ubrukte midler fra 2010), er det regnskapsført utlån av husbankmidler (startlån) med 49,7 mill. kr i Egenkapitalinnskudd i KLP er belastet med 0,9 mill. kr og utvidelse av aksjekapitalen i Brageteateret er belastet med 0,2 mill. kr. Avdrag på lån er utgiftsført med 20,3 mill. kr. Dette gjelder ordinære avdrag til Husbanken knyttet til startlån, samt tilbakebetaling av ekstraordinært innfridde startlån fra 2010 med 12,4 mill. kr. Sistnevnte er finansiert med bruk av avsatte midler (bundet investeringsfond) i 2010-regnskapet. Avsetninger mv. er utgiftsført med 35,3 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak følgende: o Ekstraordinært innfridde startlån o Avsetning Tilfluktsromfond (renter 2010 og 2011) o Inndekning av merforbruk fra ,4 mill. kr 0,4 mill. kr 18,3 mill. kr Samlet fremkommer etter dette et finansieringsbehov i bykassens investeringsregnskap på 449,4 mill. kr. Den viktigste finansieringskilden er bruk av lånemidler med 314,4 mill. kr. Dette er likevel 115,1 mill. kr mindre enn budsjettert, og må ses i sammenheng med ubrukte bevilgninger til investeringer og startlån. I tillegg til bruk av lån er bykassens investeringer finansiert som følger: Tilskudd mv. fra staten og andre aktører på 77,2 mill. kr, mens det kun var budsjettert 3,0 mill. kr i slike inntekter Mottatte avdrag på utlån med 25,1 mill. kr. Dette er 13,5 mill. kr mer enn budsjettert, og avviket skyldes i hovedsak ekstraordinært innfridde startlån med 14,4 mill. kr. Bruk av bundne fond med 12,6 mill. kr. Dette gjelder bl.a. tilbakebetaling til Husbanken av ekstraordinært innfridde startlån med 12,4 mill. kr, og avsatte tilskuddsmidler til konkrete prosjekter med ca. 0,2 mill. kr. 13

16 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Bruk av ubundet investeringsfond er i samsvar med budsjettforutsetningen inntektsført med 2,1 mill. kr. Overføring fra driftregnskapet med 17,6 mill. kr. Dette gjelder momsrefusjon investeringer med 11,9 mill. kr og frigjorte driftsmidler fra virksomhetene på 5,7 mill. kr til utstyrsanskaffelser. Drammen bykasse investeringsregnskap 2011 Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2011 Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Investeringer pr. programområde Tabellen nedenfor viser fordelingen av bykassens anleggsinvesteringer i 2011 pr. programområde. Som det fremgår av tabellen er det et samlet mindreforbruk på 63,4 mill. kr i forhold til justert budsjett. Størst mindreforbruk finner vi innenfor programområdene 04 Byutvikling med 20,7 mill. kr, 12 Grunnskoleopplæring med 10,9 mill. kr og 14 Vann og avløp med 38,3 mill. kr. Mindreforbruket innenfor 04 Byutvikling er først og fremst knyttet til oppgraderingsprosjektet på Strømsø Torg, mens det innenfor 12 Grunnskoleopplæring i hovedsak gjelder utsatte utstyrsanskaffelser. Når det gjelder 14 Vann og avløp er mindreforbruket i hovedsak knyttet til forsinket sluttoppgjør for rehabiliteringen av Solumstrand renseanlegg samt forskjøvet framdrift på enkelte prosjekter knyttet til avløpsnettet og pumpestasjoner. Som omtalt i årsberetningen for 2010 er det ikke lenger anledning til å overføre ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet til nytt år. Rådmannen vil fremme forslag om ubrukte investeringsmidler som foreslås videreført i

17 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Brutto investeringsutgifter 2011 pr. programområde Programområde (mill. kroner) Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik 01 Barnehage 0,0 0,1-0,1 02 Oppvekst 0,1 0,1 0,0 03 Brannvern 0,0 0,1 0,1 04 Byutvikling 55,7 76,5 20,7 05 Helse 0,4 0,6 0,2 06 Kultur 13,2 13,3 0,1 07 Ledelse, organisering og styring 39,2 44,0 4,7 09 Pleie og omsorg 7,8 14,0 6,1 10 Politisk styring 1,4 2,5 1,1 11 Samferdsel og fellesarealer 45,6 45,9 0,3 12 Grunnskoleopplæring 24,1 35,1 10,9 13 Sosiale tjenester 1,6 3,7 2,0 14 Vann og avløp 119,4 157,7 38,3 18 Finansielle poster 0,0 0,1 0,1 20 Interkommunalt samarbeid (D-IKT mv.) 34,3 13,1-21,2 Sum 343,0 406,4 63,4 Av større investeringsprosjekter som har vært under arbeid i 2011 inkl. sluttoppgjør for prosjekter som ble avsluttet i 2010, nevnes følgende (brutto utgifter): Oppgradering Strømsø Torg/Tamburgata 35,0 mill. kr Solumstrand renseanlegg rehabilitering 22,4 mill. kr Rullering av digitalt utstyr i grunnskolen 14,9 mill. kr V/A Henriks Ibsens gate 14,6 mill. kr V/A Austad soner 1 10,8 mill. kr Inventar og utstyr i skolene 10,0 mill. kr IKT nye styringssystemer mv. 9,2 mill. kr Skoger skole inventar og utstyr 8,1 mill. kr Rehabilitering Tangen kirke 7,5 mill. kr Damsikring Landfalltjern 6,6 mill. kr Vann: Brakerøya Fjell Glitreprosjekt 6,4 mill. kr V/A Dalen veien indre del 6,1 mill. kr 15

18 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Drammen bykasses balanse pr Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden, og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden pr. 31. desember hvert år. Balansen gir bl.a. grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. I det etterfølgende er enkelte forhold knyttet til Drammen bykasses balanse pr nærmere omtalt. Drammen bykasse balanse pr Tall i 1000 kroner Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig overskudd - KF Barnehager Regnskapsmessig overskudd - DK Udekket investeringsregnskapet Likviditetsreserve/endring periodiseringsprinsipp Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti

19 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Likviditet Drammen kommune har de siste årene hatt en gjennomgående svak likviditet, og har i lange perioder hatt negativ likviditet. Kommunes svekkede likviditet er i hovedsak en konsekvens av den kraftige økningen i kommunens akkumulerte premieavvik knyttet til kommunens pensjonsordninger. Pr. utgangen av 2011, utgjør balanseført akkumulert premieavvik 518,7 mill kroner, en økning på 15,4 mill fra året før. Konsekvensen av dette regnskapsprinsippet er at kommunens basislikviditet blir bundet opp i avsetninger i balansen, og likviditetsbeholdningen til løpende drift blir betydelig svekket. Den svake likviditeten medfører hyppigere og større bruk av kassakreditt og nødvendiggjør tidligere låneopptak. Resultatet blir høyere rentekostnader enn om vi hadde hatt en større likviditetsbeholdning. Figuren nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig saldo pr. måned på Drammen kommunes konsernkonto i Nordea. Det vil si at denne omfatter hele kommunen som juridisk enhet, inklusiv de kommunale foretakene. Selv om utviklingen svinger noe fra måned til måned, har kommunen gjennomgående hatt bedre saldo på konsernkontoen i 2011 sammenlignet med Utviklingen er spesielt positiv i 2. halvår, hvor behovet for bruk av kommunens trekkrettighet har vært lav 7. I 2010 var gjennomsnittlig saldo pr. måned -132,1 mill. kr, mens den i 2011 har vært +5,1 mill. kr. Gjennomsn. saldo pr. måned Drammen kommunes konsernkonto i 2010 og ,0 Likviditetsutvikling 2010 og ,0 Mill. kr 100,0 50,0 0,0 50,0 100,0 Gj.snitt pr. måned 2010 Gj.snitt pr. måned ,0 200,0 250,0 De etterfølgende analyser omfatter kun bykassens likviditetsutvikling. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital er normalt en indikasjon på at likviditeten er svekket. Som tabellen nedenfor viser har bykassens arbeidskapital vært positiv siden Etter en betydelig styrking i 2006, viser imidlertid regnskapet en svekkelse i arbeidskapitalen de siste tre årene. Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, skal helst 7 Drammen kommunes bankavtale med Nordea har en fast trekkrettighet på inntil 200 mill. kr. I tillegg kan trekkrettigheten utvides ved behov. 17

20 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 være >2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. Likviditetsgrad 2, som viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene (kasse, bank) og kortsiktig gjeld, skal helst være >1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Som tabellen nedenfor viser ligger begge disse indikatorene for bykassen lavere enn anbefalt nivå i hele perioden Likviditetsgrad 1 viser imidlertid en positiv utvikling for 2011, mens likviditetsgrad 2 viser motsatt utvikling. Det understrekes at dette er en analyse basert på balanseførte verdier ved årets utgang, som ikke fanger opp svingningene gjennom året. Bl.a. påvirkes indikatorene av ubrukte lånemidler ved årets utgang, og disse lå 41 mill. kr høyere ved utgangen av 2011 sammenlignet med utgangen av Rådmannen vurderer fortsatt likviditetssituasjonen som anstrengt, og det må fortsatt påregnes periodevis bruk av kommunens trekkrettighet i tiden fremover. Likviditetsindikatorer Drammen bykasse Arbeidskapital (1000 kr) Endring arbeidskapital (1000 kr) Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad ,04 0, ,36 0, ,24 0, ,49 0, ,45 0, ,36 0, ,16 0, ,34 0, ,51 0,21 Likviditetsgrad 1 og 2 Likviditetsgrad 1 og ,00 1,50 1,00 0,50 Likviditets-grad 1 Likviditets-grad 2 0, Langsiktig gjeld og utlån I forbindelse med etableringen av Drammen kommunes lånefond fom. regnskapsåret 2004 ble kommunens eksterne lånegjeld flyttet fra bykassens balanse. I denne forbindelse ble hovedtyngden av gjelden henført til Drammen Eiendom KF's åpningsbalanse. I bykassens balanse pr utgjør langsiktig gjeld mill. kr mot mill. kr pr. utgangen av Av samlet gjeld utgjør mill. kr bykassens gjeld til lånefondet, mens 269 mill. kr er formidlingslån i Husbanken. 18

21 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 I tillegg til ekstern gjeld omfatter denne balansegruppen bykassens pensjonsforpliktelser på til sammen mill. kr pr. utgangen av Korrigert for innestående pensjonsmidler på mill. kr utgjør netto pensjonsforpliktelse 513 mill. kr. Bykassen har imidlertid også betydelige utlån. Til sammen beløper utlånene pr. utgangen av 2010 seg til 716,6 mill. kr. Dette er en økning på 24,1 mill. kr, og kan i sin helhet forklares ved økt utlån av husbankmidler (startlån). Utover dette har det ikke skjedd større endringer i Det alt vesentlige av utlånene er knyttet til følgende forhold: Ansvarlig lån Energiselskapet Buskerud AS (465 mill. kr), formidlingslån (192 mill. kr), ansvarlig lån Drammen komm. Pensjonskasse (35,5 mill. kr) og lån til Lindum Ressurs- og gjenvinning AS (16 mill. kr). For nærmere omtale av Drammen kommunes samlede lånegjeld pr. utgangen av 2011 vises til egen årsberetning for Drammen kommunes lånefond samt egen finansrapport for Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens samlede lånegjeld som er tatt opp gjennom Lånefondet (ekskl. formidlingslån fra Husbanken). Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av 2011 på nesten mill. kr. I løpet av 2011 er lånegjelden økt med 262 mill. kr.. Dette er lavere enn investeringskostnadene skulle tilsi, og må ses på bakgrunn av ubrukte lånemidler ved utgangen av Gjeldsutvikling i Drammen kommunes lånefond Millioner kroner Langsiktig lånegjeld per , , , , ,2 Gjeldsutvikling i Drammen kommunes lånefond Drammen kommune langsiktig lånegjeld , , ,7 Mill. kroner ,7 2267, ,6 1725,4 1968, Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2011 er 55 prosent knyttet til kortsiktige rentevilkår, mens 45 prosent er sikret enten gjennom faste renter eller andre former for rentesikring. 19

22 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Rentesikret andel av låneporteføljen pr Låneportefølge pr % 45 % Andel med fast rente Andel med flytende rente Figuren nedenfor viser utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld de seneste fem årene, fordelt mellom Drammen Eiendom KF, Bykassen Vann og avløp og Bykassen øvrig gjeld. Drammen Eiendom KF s lånegjeld finansieres i stor grad av bykassen gjennom virksomhetenes husleier, mens lånegjelden knyttet til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet finansieres gjennom VA-gebyrene. Gjeldsutvikling fordelt etter områder (mill. kr) Utvikling i gjeld Bykassen øvrige formål Bykassen Vann og avløp Drammen Eiendom KF

23 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Fondsreserver Tabellen nedenfor viser status for bykassens fondsreserver som pr. utgangen av 2011 utgjør 212,8 mill. kr. Fondsreservene er redusert med 39 mill. kr i løpet av Drammen bykasse fondsreserver per pr Millioner kroner Endring Disposisjonsfond (ubundne) 99,1 80,3 173,3 137,9-35,4 Bundne driftsfond 55,4 58,5 50,3 44,5-5,8 Ubundne investeringsfond 60,4 0 4,7 4,8 + 0,1 Bundne investeringsfond 9,9 48,3 23,5 25,6 +2,1 Sum fondsavsetninger 224,8 196,5 251,8 212,8-39,0 Ubundet driftsfond (disposisjonsfondet) Ubundet disposisjonsfond utgjør 137,9 mill. kr pr. utgangen av Dette innebærer en netto bruk på 35,4 mill. kr siste året. Figuren nedenfor viser utviklingen i bykassens disposisjonsfond i perioden Ved utgangen av 2011 utgjør disposisjonsfondet om lag 3 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet i perioden Mill. kroner Drammen bykasses disposisjonsfond Tabellen nedenfor viser at samlet reserve ved utgangen av 2011, korrigert for føringer for bruk av disposisjonsfondet i 2012, er på 133,6 mill. kr. Bystyrets målsetting om en buffer på 100 mill. kr og rentesikringsfond på 30 mill. kr vil dermed være oppfylt. 21

24 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Frie reserver pr (mill. kr) Saldo disposisjonsfond pr ,9 + Overskudd 2011 (foreslås satt av til reserve) 22,0 = Sum reserve pr ,9 Føringer for bruk i 2012: Udisponert byjubileet 3,3 Udisponert avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") 6,0 Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan ) 5,0 Omdømmeprosjektet (2 mill. kr/år fom. 2012) 2,0 Anslag: Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/ 2%) 10,0 = Sum reserver korrigert for føringer i ,6 Bundne driftsfond Bundne driftsfond viser en netto nedgang på 5,8 mill. kr og utgjør 44,5 mill. kr pr. utgangen av Reduksjonen skyldes først og nedbygging av selvkostfondene for vann og avløp med 9,1 mill. kr, mens avsetning av ubrukte tilskuddsmidler fra Husbanken og overførte midler i klasse 1 har økt med 3,2 mill. kr. De største avsetningene innenfor gruppen bundne driftsfond pr er følgende: Overførte midler klasse 1 (ubrukte øremerkede bevilgninger) 22,9 mill. kr VA-fond (akkumulert overdekning vann og avløp): 6,1 mill. kr Avsetning ubrukte tilskuddsmidler fra Husbanken 14,5 mill. kr Ubundet investeringsfond Ubundne investeringsfond viser ved utgangen av 2011en saldo på 4,8 mill. kr, knyttet til mottatte avdrag på utlån samt større overføring av momskompensasjonsmidler enn budsjettert fra bykassens driftsregnskap. Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond utgjør på 25,6 mill. kr ved utgangen av 2011, en økning på 2,1 mill. kr. Økningen skyldes først og fremst at avsatte midler fra ekstraordinært innfridde startlån øker fra 12,4 til 14,4 mill. kr. Avsatt beløp vil bli tilbakebetalt til Husbanken i Innenfor denne kategorien sorterer dessuten tilfluktsromfondet, med en saldo på 7,9 mill. kr pr. utgangen av

25 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Diverse forhold 5.1 Selvkostberegninger for vann- og avløpstjenestene i 2011 I hht. gjeldende retningslinjer skal inntektene fra de såkalte VA-gebyrene 8 i utgangspunktet ikke overstige selvkost. I selvkostkalkylene skal det innarbeides kalkulatoriske kapital- og overheadkostnader i tillegg til de direkte kostnadene. Disse kalkulatoriske kostnadene kan ikke leses direkte ut av bykassens regnskap, og det må derfor lages et skyggeregnskap for å få frem selvkostresultatet for VA-tjenestene. I tabellen nedenfor er satt opp selvkostregnskap for de to tjenesteområdene vann og avløp i Beregningene er gjort i den regnearkbaserte selvkostmodellen som er utviklet for Drammen kommune. Selvkostregnskapet for vanntjenestene viser i 2011 en underdekning på 1,9 mill. kr, mens avløpstjenestene viser en underdekning på 9,0 mill. kr. Dekningsgraden er hhv. 98% for vann og 92% for avløp. Samlet for vann og avløp innebærer dette en underdekning på 10,9 mill. kr. Det er i bykassens regnskap for 2011 inntekstført bruk av vann-fond med 1,9 mill. kr, mens inntektsføring av avløpsfond er ført med 7,1 mill. kr. Akkumulert overdekning inkl. renter for vanngebyret pr. utgangen av 2011 er redusert fra 8,2 til 6,3 mill. kr. Når det gjelder avløpsområdet er akkumulert overdekning ved årets inngang på 7,1 mill. kr endret til underdekning på 1,9 mill. kr pr. utgangen av Selvkostregnskap vann- og avløpstjenester 2011 Selvkostområde vann og avløp (tall i 1000 kroner) Vann Avløp *) Brukerbetalinger/salgsinntekter Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Renter av årets mindreforbruk og tidl. års fondsavsetning Disponering fra bundet selvkost Selvkostandel % 92 % Saldo pr for bundet selvkostfond *) Det er ikke tillatt å føre negative fondsavsetninger i regnskapet. Bruk av avløpsfond i regnskap 2011 er derfor avkortet med 1,9 mill. kr. Manglende fondsdekning vil bli avstemt ved fremtidige selvkostavregninger. For flere detaljer vises til nærmere spesifikasjon i note Vann- og avløpsgebyr 23

26 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011 Forklaringer: I "direkte driftskostnader" inngår det enkelte fagområdes andel av tjenesten 3459 (intern administrasjon i VAvirksomheten). Dette er kostnader som framgår direkte av virksomhetens regnskap og fordeles etter antall årsverk som arbeider med fagområdet i virksomheten. I "indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester" inngår fagområdets beregnede andel av disse tjenestene. I gebyrinntekter vann inngår vannmålerleie. Vann- og avløpstjenestene skal normalt ikke ha inntekter som overstiger kostnadene innenfor en årlig gebyrperiode. Kommentarene til forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer ( 1) åpner imidlertid for mulighet til å se gebyrnivået innenfor en femårsperiode i forbindelse med større investeringer. Kommunen har imidlertid anledning til å subsidiere disse tjenestene. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at renovasjonstjenesten fom ikke lenger inngår i kommuneregnskapet, da denne nå ivaretas av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Av denne årsak presenteres ikke selvkostregnskap for renovasjonsgebyrene i Tvistesaker Stevning vedr. tildeling av brøytekontrakter I forbindelse med anbudskonkurranse sommeren 2009 om tildeling av brøytekontrakter for perioden ble Drammen kommune stevnet av Isachsen Entreprenør A/S som hevdet at det var begått feil ved kontraktstildelingen. Anbyderen fremmet i denne forbindelse et erstatningskrav mot Drammen kommune oppad begrenset til 40 mill. kr. Tingretten dømte i 2010 Drammen kommune til å betale erstatning til entreprenøren på 5,25 mill. kr. Saken ble anket av Drammen kommune, og ble behandlet i Lagmannsretten i desember Lagmannsretten dømte Drammen kommune til å betale erstatning på ca. 8 mill. kr til entreprenøren, samt dekke selskapets saksomkostninger med ca. 1 mill. kr. Etter nærmere vurdering av domspremissene har Drammen kommune valgt å anke avgjørelsen inn for Høyesterett. Det er ennå ikke avklart om Høyesterett vil behandle kommunens anke. Arbeidsrettssak Borgarting lagmannsrett ga i januar 2009 en tidligere ansatt i Drammen kommune medhold i en oppsigelsessak fra Etter lagmannsrettens avgjørelse i 2009 tilbød kommunen å forlike saken mot å betale 0,6 mill. kr. Dette ble ikke akseptert, men 0,4 mill. kr ble utbetalt a konto. Utmåling av erstatning var ikke tema i den første stevningen, og dette spørsmålet er derfor behandlet som egen sak. Tingretten dømte i september 2010 kommunen til å betale en erstatning på ca. 2,5 mill. kr, inkl. dekning av saksøkers saksomkostninger på 0,2 mill. kr. Saken ble anket av Drammen kommune, og ble behandlet i Borgarting lagmannsrett som den 10. februar 2012 dømte kommunen til å betale en erstatning på 2,4 mill. kr. Beløpet er noe høyere enn i Tingrettens dom, men totalbeløpet er likevel 0,1 mill. kr lavere da lagmannsretten ikke tilkjente saksøker dekning av saksomkostninger. Saken er i etterkant anket inn for høyesterett av begge parter, Drammen kommune ut fra erstatningsbeløpet, mens saksøker har anket avgjørelsen om å ikke tilkjenne saksomkostninger. Det er ennå ikke avklart om Høyesterett vil behandle ankene. 24

27 Drammen bykasse Årsberetning til regnskap Likestilling Likestillingsarbeid 2011 i Drammen kommune omhandlet aktivt arbeid med følgende målsettinger: 1. Økt mangfold i virksomheter. 2. Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 3. Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.m. Status kvinner og menn Kjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Drammen kommune i perioden (direktører og virksomhetsledere): Ledelsesnivå Antall Kvinner Menn Kvinner Menn totalt i prosent i prosent Rådmann ,0 50,0 Rådmann 2010* ,0 60,0 Rådmann ,9 57,1 Virksomhetsledere / daglige ledere ,6 40,4 Virksomhetsledere / daglige ledere ,3 34,7 Virksomhetsledere / daglige ledere ,6 29,4 *Helse- og omsorgsdirektør er ikke tatt med i statistikk (med ref. til konsulent-kontrakt) Kjønnsmessig fordeling av antall ansatte i konsern i perioden : Organisasjonsform Antall Kvinner Menn Kvinner Menn totalt i prosent i prosent Konsern ,1 17,9 Konsern ,6 18,4 Konsern ,9 18,1 Kommentar til tabellene ovenfor: Det er kjønnsmessig balanse i rådmannens ledergruppe i 2011 (nivå 1). Tendensen med synkende andel menn i virksomhetsledergruppa fortsetter i 2011 (nivå 2). Andelen menn i konsern har vært stabilt de siste tre årene. 25

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Drammen bykasse Årsberetning og regnskap 2015

Drammen bykasse Årsberetning og regnskap 2015 Drammen bykasse Årsberetning og regnskap 2015 Rådmannen 11.04.2016 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning til regnskap 2015 1 Hovedoversikter i hht. forskrift

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer