Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne."

Transkript

1 Kjære medlemmer På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Vi vill med dette beklage på det sterkeste denne hendelsen,å håper dere kan ha overseende for dette. Å kan godkjenne innkallelsen alikevell MVH Styret

2 Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder Referent To medlemmer til å underskrive protokollen Tellekorps 2- ÅRSBERETNINGEN 2-1 Ledelse, råd og utvalg 2-2 Medlemmer 2-3 Styrets virksomhet 2-4 Økonomi 2-5 Bernhardposten og nettsiden 2-6 Årsberetning utstillingsrådet 2-7 Stattestikk på HD og AA og reg. valpekull 3- REGNSKAP Regnskap 2011 inkludert budsjett Revisors beretning 4-INNKOMMENDE SAKER DRIFT- OG AKTIVITETSPLAN 2012 (handlingsplan) 6-BUDSJETTET VALG

3 1 -VALG AV MØTELEDER- Forslag legges frem ved møtet REFERENT - Forslag legges frem ved møtet 2 MEDLEMMER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN - Forslag legges frem ved møtet TELLEKORPS - Forslag legges frem ved møtet 2- ÅRSBERETNING 2-1 Ledelse,råd og utvalg Etter generalforsamlingen 2011 ha NSBK hatt følgende valgte styre STYRET: Leder : Helen Vanebo Styremedlemmer : Reidun Skretteberg Anniken Solbjør Asbjørn Skretteberg Tor Hermann Nybrott 1 vara styremedlem Sigrid Solbjør 2 vara styremedlem Veronica Signebøen VALGKOMITE medlem: Karin E. Rustad-Gabrielsen Medlem: Veronica Signebøen Medlem: Linda Nordvik Vara : Inger Bergrud Vara: Åsfrid Bekkevold VALPEFORMIDDLING Dan Solberg BERNHARDPOSTEN Rakel Stølen WEBMASTER Dan Solberg REVISOR A til Å Regnskap AS Skjæraveien STRØMMEN 2-2 MEDLEMMER Per hadde NSBK hatt reg 158 Medlemmer 2-3 STYRETS VIRKSOMHET I perioden er det avholdt 5 ordinære styremøter, og 1 årsmøte

4 2-4 ØKONOMI viser til skriv fra regnskapsfører i punkt BERNHARDPOSTEN OG NETTSIDEN Bernhardposten har blitt veldig bra og stor takk til Rackel Stølen for en flott innsats Redaktør i bernhardsposten er : Rakel Stølen Webmaster er : Dan Solberg 2-6 ÅRSBERETNING UTSTILLINGSRÅDET Klubben har holdt 4 spesial utstillinger og 1 Valpeshow Morokulien camp Pat Muggelton England Hunderfossen Cabriella Høllbcher Østerrike Hunderfossen Camelo Zappala USA Hokksund Frode Jevne Norge camp VALPESHOW Hokksund Marie Louse Bill Sveits camp Det er også holdt flere aktiviteter for medlemmer 2011 som 6/3 VM på ski Oslo 50 km 2-3/4 Handlerkurs med Fredrich Birkmar Morokulien camping 24-26/6 Familiesamling 26-27/11 Dogs4All Lillestrøm 17/12 Juleparade. Knall bra innsats for å få opp aktiviteten i klubben!

5 2-7 STATTESTIKK HD, AA OG REGISTRERTE VALPEKULL FRI m Status langhåret er rønket for HD 8 7 korthåret er rønket for HD 5 1 langhåret er rønket for AA 17 5 korthåret er rønket for AA 7 3 Det er antall valper som er registrert i 2011; Er 63 korthåret hvor av 33hanner /30 tisper og 58langhåret hvor av 26hanner/32tisper Det er registrert i 2011 Sankt bernharder har oppnådd tittel Nordisk Champion 2 Sankt bernharder har oppnådd tittel Norsk Champion 22 3 REGNSKAP INNKOMNE SAKER Retningslinjer for utstillere NKK s nye reglemang for samarbeidsklubber Forslag ang premiering årets sankt bernhard i NSBK

6 NORSK SANKT BERNHARD KLUBB Retningslinjer for spesialutstillinger Org.nr For å avholde et utstillingsarangemang, må det søkes NKK minemum 1 år i forveien. 1 Februar året før. 2 Styret er de som bestemmer dommere, å av disse skal samme dommer ikke brukes flere ganger i en intervall på 5 år. Det skal også rulleres best mulig på rullere på dommernes nasjonalitet. 3 Spesialdommere hentes fra WUSB sine godkjente dommer lister, og andre autoriserte dommere hentes fra NKKs godkjente lister. 4 Det skal være spesialdommer på dagen med stor cert i pinsen Videre følges NKK veiledning for utstillingsarangører

7 Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Sankt Bernhard Klubb Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er [ ], og forkortes til [ ]. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene [ ].1 1 For raseklubber (ikke for lokal hundeklubb). 2 For lokal hundeklubb (ikke for raseklubber). Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i[ ]. 2 Klubben har verneting i[ ]. 1-2 Formål [Klubbens navn] har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund [og utviklingen av den enkelte hunderase] 1. [Klubbens navn] skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, [og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet] 1. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber K Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet3 - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite - (Avdelinger)4 3 Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket. 4 Valgfritt.

8 Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 2-2 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte [navn på klubb] og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge [navn på klubb] og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber K Disiplinær reaksjoner Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Kap 3 Organisasjon 3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet5 og avholdes hvert år innen [dato]. 5 Navnet er valgfritt, se note 3. 6 Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket. 7 Valgfritt. 8 Valgfritt en, to eller tre muligheter. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av

9 lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.6 [Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall må det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet]. 7 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.8 [Bruk av forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn. 9Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber K 4 9 Valgfritt om forhåndsstemmer kan brukes, tillates bruk av forhåndsstemmer er det mulig kun ved valg. 10 Valgfritt. Denne posten bør behandles etter eventuelle forslag, men før valg. 11 Fristen kan utvides men 5 uker er minimumsfrist. 12 Fristen kan utvides men 5 uker er minimumsfrist. 13 Valgfritt. 14 Valgfritt. da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag]. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge:

10 - Dagsorden - Årsberetning - Regnskap med revisors beretning - Budsjett for neste år 10 - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.11 - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato Årsmøtets oppgaver. Årsmøtets oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Godkjenne budsjett for neste år13 f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 14 Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber K 5 g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. i) Velge: - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år - [antall ] styremedlemmer for [antall, anbefalt: 2] år 15 - [ antall] varamedlemmer for [antall, anbefalt: 1] år Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping. 16 Valgfritt hvor mange. 17 Valgfritt hvilket alternativ man velger. 18 Valgfritt om en ønsker større valgkomite.

11 19 Med funksjonstid menes rimelig overlapping [Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting.] 17 - Revisor med vararevisor for [antall, anbefalt: 2] år. - Valgkomite med Leder og øvrige [antall, anbefalt: 2] medlemmer for [antall, anbefalt: 2] år, samt [antall, anbefalt: 1] vararepresentanter for 1 år 18 Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.19 Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Kap 4 Styret m.v. 4-1 Styret Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber K 6 Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 4-3 Styrets oppgaver er å - lede klubben mellom årsmøtene - avholde årsmøte - drive klubben i samsvar med klubbens formål - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet - oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for

12 særkomiteer, [avlsråd20, gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør] - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen - velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 21 - oppnevne representant til NKK-regionen 20 Hvis klubben har avlsråd. 21 Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon. 22 Komiteen kan økes i antall medlemmer. 23 Kan velges flere, men må da være angitt antallet. Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.22 Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 5-2 Revisor Årsmøtet velger revisor(er)23 og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kap. 6 Diverse bestemmelser Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber K Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6-2 Tolking av lovene NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

13 Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

14 Norsk Sankt Bernhard Klubb v/helen Vanebo Røsruddvegen HURDAL Anniken Solbjør Østhaug 2265 NAMNÅ Til Årsmøtet 2012 i Norsk Sankt Bernhard Klubb Forslag om premiering av Årets Sankt Bernhard i NSBK Jeg ønsker å fremme et forslag om å legge inn en premiering over årets sankt bernhard Da med en beregning av poeng som før MEN at det som består av 6 utstillinger og 2 SKAL være fra spesial utstillinger.. Men dette er tanken å prøve å dra flere til klubbens spesialer også MVH Anniken Solbjør

15 5- DRIFT- OG AKTIVITETSPLAN 2012 (handlingsplan) ( planer for utstilling, kurser, sammenkomster med mer) Handlingsplan 2012 Utstillinger 1/5 Morokulien Didier Basset Frankrike 24/5 Pinsespesial- Ål,Hallingdal Annegret Splinter Tyskland 25/5 Pinsespesial- Ål, Hallingdal Jhon Jacobsen Norge 8/9 Hokksund camping Valpeshow 9/9 Hokksund camping Andre aktiviteter 10/03 Wold Cup 2012 Holmenkollen 2-3/04 Handlerkurs med Jan Erik Tangen Morokulien camping, Magnor 22-24/06 Familiesamling m/freestyle visning stora lee, Aremark 24-25/11 Dogs4all Lillestrøm Desember Jule paraden på Karl Johan, Oslo 6- BUDSJETT 2012 Styret viser til sak lagt frem under VALG Styre minner om at der er egne regler for innsending av forhåndstemmer. Disse nevnt i innkallelsen. Alle er til valg i år.

16 ÅRSMØTE Stemmeseddel for valget 2012 Det kan kun stemmes på innkommende forslag STEM MED X Det SKAL krysses for 1 leder 4 styremedlemmer og 2 Vara Altså 7 stk Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Vara Vara Helen Vanebo Reidun Skretteberg Asbjørn Skretteberg Anniken Solbjør Johanna Gjøransson Tor Herman Nybrott Jardar Øyen Heidi Hanevold Kine Aune Møte og stemmerett i generalforsamlingen har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det året som generalforsamlingen avholdes. Kun de oppgitte saker/el forslagene kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg, og skal være i styrets hende senest 1 uke før generalforsamlingen.for at en forhåndsstemme skal være gyldig, skal den legges i en egen konvolutt Denne skal legges i en yterligere konvolutt som skal merkes forhåndsstemme- valg 2012 og stemmegivers navn og sendes til angitte adresse, Om den ikke er merket med avsenders navn, vill denne sees som ugyldig. Det kan kun stemmes på kandidatene som er foreslåtte for vervene i innkallingen.forhåndstemmer skal være oss i hende senest Adresse for innsending forhåndstemmene er : Karin E. Rustad Gabrielsen Åslie 1798 AREMARK styret

17 Forslag til det nye styret Leder: Helen Vanebo Styremedlem: Reidun Skretteberg Asbjørn Skretteberg Anniken Solbjør Johanna Gjøransson Tor Hermann Nybrott På grunn av for mange styremedlemmer må dette stemmes om på årsmøtet. 1 Vara : Jardar Øyen 2 Vara : Heidi Hanevold Andersen eller Kine Aune Bernhardposten : Rakel Stølen Webbmaster: Dan Solberg Revisor: Tor Helge Tangen Vara revisor. Aud Ramsvik Valgkomitè: Aud Ramsvik John Arnolld Anita Engen Vara valgkomitè: Laila Nordby Utstillingskomitè: Ulla og Per Lindbergsengen Valpeformidler: Dan Solberg Vi i styre ønsker å takke Ulla og Per for deres kjempe innsats i klubben blant annet med utstillinger og standen på Dogs4All Dere er noen ildsjeler og god resjurs for klubben Så vill vi veldig gjerne få takke Johanna Gjøransson for en utrolig god støtte og med sin kunnskap. Dine tips og råd har vært kjærkommene. Tusen takk Johanna! Vi vill også takke alle våre flinke medlemer for deres deltagelse i aktiviteter og håper dere også er med oss i det kommende året. MVH styret

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer