LORENSKOG SKIKLUBB HovedsryTet STYRETS BERETNING FOR PERIODEN O5, 06.2OOO-05.O6.2()O I. Fonige ordinare drsmste ble avholdr pa Skihfrta.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LORENSKOG SKIKLUBB HovedsryTet STYRETS BERETNING FOR PERIODEN O5, 06.2OOO-05.O6.2()O I. Fonige ordinare drsmste ble avholdr 05.06.2000 pa Skihfrta."

Transkript

1 LORENSKOG SKIKLUBB HovedsryTet STYRETS BERETNING FOR PERIODEN O5, 06.2OOO-05.O6.2()O I Fonige ordinare drsmste ble avholdr pa Skihfrta. I-lovedstyret i Lorenskog Skiklubb har idenne perioden bestitt ar.: Leder Leif Handeland Nestleder Svein \\r. Olsen Seketzer Be t Elise Einum Kasserer Helge Farsund Utdanningskontakt fronda.johrsen Leder alpint Geir Gjelten " langrenn Tom-He1ge Gustavsen " ltllesgruppa Oddlar Nordheim Styremedlem Nina Herland " Amund Tangen Det er avholdt ni styremoter og ett arbeidsutvalgsmote siden tbniee arsnrore. I tillegg til dette er det avholdt ekstra mster i forbindelse med forskjellige artangementer. Tom-Helge Gustavsen, Berit Elise Einum og Rune Vollan har i crt klubbens representanter pe ersmotet i ldrettsredet. Ledeme i de aktive gmppene,lr vert represcntert pe Krerstinget. ARR{NGEMENTER Vi har i denne sesongen hatt en vintcr med srart gode snsforhold i Lorenskog. Langrennsgrupparrangerte [_orenskogrennet fra Bcnterud skole for lorste gang. Losbylxnden blc imidlertid ikke gennomlort. Alpingmppa arrangerte Ca_ Nor Cup i Grettenkleir a. Gruppa har ogsa arrangert skiskole og bruktmarked var og host.

2 Langrennsgmppa gjennomlorte skikarusell med lem anangementer med svaert god oppslutning. Denne sesongen holdt skiloretil samtlige lem renn. En egen lopskamsell vir/host ble ogsd arrangert me<l fem lop. l.imgruppa har anangen to rurmrrstcr. For or rig \ lses lil gruppencs beretninecr. RESULTATER Sesongen har gitt manee gode resultater for klubbens aktive utsvere. lkke mlndre enn seks lopere har representert klubben i alderbestemte klasscr. i tillegg har Madus Smariset deltatt i N\,I hopp. Fra langrennsgmppa har Jonas Nielsen og l_:rrs Garmann deltatt i hovedlandsrennet i Bardufoss. I alpint har Eidk Spanli deltan i NM junior, \Iorten Andresen i Nll senror oc Andre Osvik i hovedlandsrennet pi Bjorli. Eline Vollan og Silje Fallet dehok i landsfinalen r (Audi Cup) i Valdres. Avslutning i Kjenn Samfunnssal med premieutdeling fra klubbmestcrskapene ble avholdt MEDLEIVISTALL PR. 1. JANUAR 200 I Totalr: 704 mor 66 I pr Medlemmene er fbrdelt slik: Under 20 ir: 72lenter - l18 gutter Over 20 ir : 199 damer menn

3 Dette er en okning pd 43 medlemmer. REKRUTTERING - SKIK,ARUSELL Kiubben har ogsi denne sesongen hatt svaert god tilgang f nye medlemmer i alpint og langrenn. Langrennsgruppa arrangerte den radisjonelle skikarusellen med svaert god oppslutning - i ir for t'srste rang pa lenge g;ennomfort med lem skirenn. Alpingruppa har gennomtbrt skiskole i Nylendlia ved Kjeller og dessuten arrnocrt frc inicmp rchn Pi grum av tlotte snoforhold har vi opplevd svrert stor interesse tbr skisporten denne sesongen. OKONONII - Fra Lorenskog kommune generelt driftstilskudd pa kr. 35,1,10. Olitntlige midler tildelt gjennom Idrettsredet, kr , er fordelt pa alpinr og langrenn. I tillegg har alpingruppa fin k ril ursryr. - Vire utovere som har representert klubben i NM, har fett okonomisk stotte ila hovedkassa for reise og opphold i henhold til bestemmelscne for okonomisk godtgjorelse for aktive utovere, totalt kr Hovedkassa har betalt premiene ti1 klubbmesterskapet. - Okonomien for hovedkassa har vert tilftedsstillende glennom eret. - Damegruppa har bidran til hovedkassa med k. 62 r9r. som er overskadd pa kafedri ften. Nir det glelder okonomien for o-ris. r ises det ril resultatregnskap. AITEfu\ETTSIDENE

4 KLubbens intemettsider er oppdatert og tilgengelige pa \ii \r lo.renskogskikhbb idfer no SKIHYTTA Kafedriften i Skihytta har gitr et svert godt okonomisk resultat. Ogsi i ar er Skihytta leid ut til foreninger og privatpersoner til moter. Eldres avdeling ved lcder Kaare Larsen har foretatt diverse vedlikehoid al hytta. De aktive gmppene har hatt ansvaret lor kafedriften i vir- og somrnerscsongen! mens damegruppa har hatt resten av iret. Nv alarm er installert i Skihl tta. Det elekfiske anlegget ma tbml,es i den gamle delen av hytta. "TRINSA" Klubbavisa "Trinsd'er kommet med tre utgaver iperioden. Trond _{. Johnsen har vart koordinator for dette arbeidet. Gruppest).rene har bidfatt med stoii tia sin virksomhet. OVRIGE SAKER Skiklubben, v. langremsgruppa har holdt jer-n1ie konrakr med L6renskog kommune for 6 sikre flamdrift i arbeidet med a oppsradere l).slo),pa Vallemd-Mariholtet. Kommunen utforte i 1999 enkelte utberlringiarbeider i lo\.peffaseen. Disse ble imidlertid jkke i idereton i jnnevaerende ir. Ytterligere opprustning er planlagr i i00j med en toralkostnarl pi 2 millioner kroner. F'orslag til alpinanlecg i Losbv og urbedring a\. lysloypa Vallerud_Mariholtet oversendt kommunen i lbrbindclse med delplanen lor idrett og friluftsliv. Kommunens og Skiforeningens lor pepreparering har denne sesongen vert meget bra.

5 - Nir det gelder Nesisen hoppbakke og overloring av stillaset Furukr:rllen. er det ikke gjort noen avtale med Ralingen skiklubb. - Skiklubben r'. langrennsgruppa deltok med stafettlag i mir-klassen r Flolmenkollstafetten L - Arbeidet med i legge medlemskartoteket inn pi data er i gang. Sryret vil til slutt takke alle medlemmer for et godt samarbeid i perioden. En spesiell takk rettes til dem som har pdtatt seg tillitsverv og andre oppdrag i vare grupper og komiteer. Det har vart et aktivt og godt samarbeid i st\'ret. Sryretonsker ajle vire aktive. tillits\ algte og medlemmene en god sommer og lykke til med kommende sesongl Lorenskog. 5. iuni 2001 LeifHandeland Slein \\r. Olsen Berit Elise Ftnurr leder nestleder sekret."er Helge Farsund kasserer Trond A. Johnsen utdanningskontakt

6 Resultatregnskap for Hovedstyret lnntekter -dminiskasjon ',ledlemskonligent -ilskudd Damegruppavdrag len (afedrift 62797,25.1ustete Skihytta - utleie ppgj6r - Weasel Premier (loddsatg) fugnad Trinsa- anonser Arrangement Renter Sum 2000/ / , , , s , , , ,11 Kostnader Admrnistrasjon Krelskontigent Skrhytla drverse utgifter Forsrk ng Dugnader Repres ntasjon Gavef Premier Trinsa Arrangement Renier Avdrag Ovelskudd 2000/ / , ,00 39 S55, , , A 162, ,00 I ,36 Sum 't92 276, ,11 \asse Postbanken Balanse Sparebanken NOR Stromrneo Sparebank 30.apr , ,66 ' , ,00 30.apr.00 I 130, , Sum 21100{, ,27 Kapital (ett ar dligere) Fond - Lions Fond - rekrutte ng Arets resultat , , ,00 2a 911, , , ,00 Suft , ,27 Noler: 1. Regnskapet ea basert pa konlanlprinsippet, 2 Fond - Lions: Tilskrrdd knldet til re{ruhe ng av ungdom. 3. Fond - rekrutteringt Stotte til aklive pa juniof- og og senrorniva som ikke dekkes av nasjonale rnidler 4. Sparebanken NOR. konto ajour pr 30 aprit 2001 Lorenskog, 3 mai 2001 Leif Handeland Formann Asbjorn Loken Revisor Helge Farsund Kasserer

7 Reenskapsovgrsikt for kafedriften i Lsrenskog Skiklubb Inntekter: Ursifter: Beholdning pr Salg 26 sondager Levert varer uten fonjeneste Renter , , ,02 I Itoilier lvllneralvann Sjokolade Sj. drikk Varer Kart /.v/o.b) L 192, , ,1.65 Annonser Div. utgifter nissetcsten Bankgebyr Overskudd 1999 levert Skiklubbens hovedkasse Balanse 1.722,00 i i.60 6i.,i l , ,02 Varebeholdningpr.3l ,15 Varebeholdningpr.Jl.l u :--. - : ' / '*.*.-^ Revidert:

8 Budsiett SesongeJl 2001t2002 INNTEKiER ',led emskont fgent - skudd fra ko,mmr.rnen J vefse Inntekter ! KOSTNADER Adm n strasion Fors kr nger (ansvar) AUTS 22 AAA 4 AAA 8 000! 00q ReDresent Trvkkrn S k irytta lusleie (afedr ft 21 Aaa 5 lcl 60! s4ryla 4ryepEegsf eller Driftsutgifter Vann/avlop 3 C !.0.O NOC Fors kring E annleoo rn rrl, r D vege 20 ac!'l,1c aal 4:0: llill00 Sum lnntekter Overskudd 1+) Undersk Sum Kostnader r7 500 r39 500

Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009

Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Styret har bestått av: ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Leder Kasserer Styremedlemmer Lars Eirik Hansen Endre Olav Østgård Siv Helen Moen Per Erik Kvam Bjørnar Hernes Hopputvalget har avholdt 4 styremøter i løpet

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Vanlige årsmøtesaker Vel møtt! Saksliste Saksliste 1. Åpning

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2010

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2010 Årsberetning for året 2010 Årsberetningen 2010 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Org. Nr 990 155 089 Stiftet 31. januar 1915

Org. Nr 990 155 089 Stiftet 31. januar 1915 HØLEN IDRETTSKLUBB Org. Nr 990 155 089 Stiftet 31. januar 1915 ÅRSRAPPORT 2013 27. februar 2014 Årsberetning Hølen Idrettsklubb - Hovedstyret 2013 1. Styrets medlemmer Leder: Marius Hultin Nestleder/kasserer:

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

SJETNE IL Skiavdelinga

SJETNE IL Skiavdelinga SJETNE IL Skiavdelinga Kort om de første 20 åra Helt fra den spede start for Sjetne Idrettslag høsten 1970 var det selvsagt at ski skulle være en av de aktiviteter laget skulle drive med. Ski hadde på

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det.

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det. Leirsund: 27.12.2008 Innkalling til ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 18.03.2009 Klokken: 19.00 INNKALLING og DAGSORDEN Leirsund Velforenings årsmøte 18.03.2009 Sak 1 Sak 2 Sak

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer