FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015"

Transkript

1 FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR Mai

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. 3 RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. 3 RESULTAT 1. TERTIAL. 4 BANKINNSKUDD. 4 LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 5 ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN 6 ANSVARSOMRÅDET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER 8 RESULTATENHET NAV SOSIALTJENESTEN 10 RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN 12 RESULTATENHET BARNEHAGE 14 RESULTATENHET PLEIE - OMSORG - FYSIOTERAPI 17 RESULTATENHET HELSE 19 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER 21 2

3 FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP Arter Regnskap Budsjett % Budsjett Prognose tertial 1 avvik resultat Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester som inngår , i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A , Samlede utgifter , Inntekter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Samlede inntekter , FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP Regnskap Budsjett Prognose tertial resultat 3202 Annen kommunal eiendom Andre fellesfunksjoner IKT-tjeneste Bygdebok gårds-og slektshistorie Drift barnehageanlrgg Drift av skoleanlegg Institusjoner Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak, gangvei Annen kommunal eiendom Kommunale veier Vannforsyning eget vann Distribusjon av vann Kommunale idrettsbygg og - anlegg Sum S um IK Direk BIdretts og ADistribusjon K ygdebok art- nnen loakknett T-Tjenes 3151 BK SOffentlige Heim te og anlegg oliger vøm kom bruk oppm S oen tedsutvikling gårds- unale merrettet utenfor ehall av ålingstjeneste - veier vann V utleieboliger esleåni og eiendom ins - sbus lektshistorie titus s park jon ering Re te2005 gnska rtia l 1p RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. Tertialrapport nr er en funksjonell rapportering etter samme mal som tertialrapportene for tidligere år. Rapporten er utarbeidet av enhetene i samarbeid med rådmann og økonomisjef. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. Forbruk relatert til postene for fast lønn (art 0), skal ut fra en periodisering ligge på 36,80 % av totalt lønnsbudsjett (årsbudsjett). Saldo 1. tertial viser et forbruk på 36,54%. Møtegodtgjørelse til folkevalgte utbetales to ganger i året og er ikke medregnet i 1. tertial. Utbetalingene skjer i juli og desember. Ut fra en periodisering av årsbudsjettet skal forbruket av utgiftsartene, med unntak av art 0, Lønn, ligge på 33,33 %. Regnskap 1. tertial viser 36,87%. Innkomne inntekter skal ligge på 33,33% ut fra periodiseringen. Regnskapet viser 36,05%. 3

4 RESULTAT 1. TERTIAL. Det totale sykefraværet i Flå kommune er på 6,4% i 1. tertial i år, mens det var på 5,9% i 1. tertial Det har vært gledelig nedgang i sykefraværet de siste årene. Det totale sykefraværet for 2014 var på 5,7%. Det er ikke avdekket at sykefravær skyldes arbeidsgiverrelaterte forhold. Det holdes fortsatt sterkt fokus på å holde sykefraværet nede. I følge enhetene er faget i hovedsak utført som planlagt i 1. tertial. Overforbruket (underskuddet) er pr kr ,-. Resultat på samme tidspunkt i 2014 var et overforbruk på kr ,-. Driftsresultatet til og med 1. tertial viser at det er usikkert om den samlede budsjettrammen kan holdes dersom driften i hovedsak fortsetter som nå. Den største usikkerheten er om budsjetterte skatteinntekter vil innkomme. Pr er det innkommet kr ,- i skatteinntekter. Budsjettet er på kr ,- for Den økonomiske situasjonen blir jevnlig gjennomgått i rådmannens ledergruppe for å sikre at rammene holdes. BANKINNSKUDD. Flå kommune hadde pr kr ,- i bankinnskudd i Skue Sparebank. LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. Flå kommune hadde pr kr ,- i langsiktig gjeld. Lånebeløpet var innlånt hos Skue Sparebank, Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt. Det er pr betalt avdrag på gjeld med kr ,-. Betalte gjeldsrenter til og med 1. tertial er kr ,-. Flå den 12. mai 2015 Odd Egil Stavn rådmann Erling Glesne økonomisjef 4

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Rammetilskudd , , ,00, Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer 0, , ,00 Skatt på inntekt og formue , , ,00, Eiendomsskatt , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0, , ,00, Sum driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,00, Sosiale utgifter , , ,00, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,00 Overføringer , , ,00 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00, Sum driftsutgifter , , ,00 Brutto driftsresultat , , ,00 8 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00, Mottatte avdrag på utlån 4.192, , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,00 4 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00, Netto driftsresultat , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond 0, , ,00 Sum bruk av avsetninger , , ,00 Overført til investeringsregnskapet 0, , ,00, Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00, Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0, , ,00 Sum avsetninger 0, , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,93 0,00 0,00 6 5

6 ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,67 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår ,09 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter ,78 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A ,67 0 Samlede utgifter ,18 0 Inntekter Salgsinntekter ,67 0 Refusjoner ,00 0 Overføringer ,00 0 Samlede inntekter ,17 0 Investering Regnskap Budsjett Prognose tertial resultat 1206 Andre fellesfunksjoner IKT-tjeneste Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 40,18% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: Det er innbetalt forskuddsskatt for Flå kommune med kr ,- i tertial på artsgruppe 4 overføringer. All forskuddsskatt hadde forfall i 1. tertial. Tiltak: Ingen Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 39,17% av driftsinntektene. 6

7 Avviksforklaring: Inntektene på plansaksbehandling, bygge- delings- og seksjoneringssaker, kart og oppmåling har vært lavere enn budsjettert hittil i år. Det forventes at budsjetterte inntekter på disse tjenestene vil innkomme. På artsgruppe 8 overføringer vil inntektene komme inn i slutten av desember måned. Tiltak: Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak. Økonomi investering Utgifter: Utgifter til planlagte investeringer er i perioden holdt innenfor budsjetterte økonomiske rammer. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,0 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 1,0 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,0 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/6 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 1. tertial. 7

8 ANSVARSOMRÅDET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,63 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår ,84 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter ,76 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A ,42 0 Samlede utgifter ,96 0 Inntekter Salgsinntekter ,00 0 Refusjoner ,43 0 Overføringer ,00 0 Samlede inntekter ,70 0 Regnskap Budsjett Prognose tertial resultat 3854 Bygdebok Gårds- og slektshistorie Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 36,96% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: Kjøp av varer og tjenester og kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon ligger noe høyt. Kjøp på disse områdene må vurderes nøye resten av året. Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 104,70% av driftsinntektene. Salgsinntekter på Gårds og slektshistorie utgjør størsteparten av salgsinntektene. Økonomi investering Utgifter: I årsbudsjettet for 2105 var det ikke budsjettert med utgifter til bøkene Gårds- g slektshistorie. Utgift for bøkene er kr ,- for Det vil kommune kommunestyre sak om finansiering av utgiften. 8

9 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,7 Langtidsfravær (fom17 dg): 10,3 Totalfravær: 12,0 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,8 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/17 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 1. tertial. 9

10 RESULTATENHET NAV SOSIALTJENESTEN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester som inngår , i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A , Samlede utgifter ,56 0 Inntekter Salgsinntekter Refusjoner , Overføringer Samlede inntekter , Økonomi drift og investering Samlet resultat for drift : Etter 4 mndr : 39,26%. Dette er mer enn budsjettert. Refusjonskrav fra og til NAV for 1.kvartal er ikke kommet med i tallene. Krav fra kommunen er erfaringsmessig høyere enn kravet til kommunen. Resultatet vil derfor bli bedre når disse er postert i regnskapet. Art 0: Totalt noe under budsjett pga ingen deltakere/utbetalinger på kvalifiseringsordningen hittil i Art 1-2: Regnskap viser forbruk 16,34%. Vil gå opp når refusjonskravet fra staten blir bokført. Allikevel godt under 1/3 budsjett pga lave/ingen utgifter på mange poster. Må være forberedt på økning i neste tertial pga utgifter som påløper iforb med flytting til Veksthus. Art 3: Forbruk 27,83% : Flå kommunes refusjon for halvpart veilederlønn 1. kvartal er ikke med i tallet. Tilskudd krisesenter for 1.halvår har tatt 58,9% av budsjettert til formålet. Sannsynlig overskridelse på denne posten i Art 4: Avvik her med forbruk 37,24% så langt. Dette skyldes kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp som viser tendens til å bli høyere i 2015 enn forrige år. Samtidig vil det komme refusjoner inn i form av bostøtte fra Husbanken for husleier som er innvilget som sosialhjelp. Disse vil veie opp noe i resultatet. Art 7: Foreløpig lave inntekter kommet inn. Refusjon lønn for halvpart kommunal stilling 1.kvartal vil bedre resultatet mye. Bostøtte fra Husbanken er allerede 87% av budsjett og vil fortsette å komme inne. Art 8: Her vil det bli et avvik i 2015 fordi kommunen i år ikke vil få noe tilskudd fra Husbanken. Tilskuddsmidler er knyttet opp mot kommunens opptak av startlånsmidler. Det er ikke søkt om dette i

11 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 2,4% Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 2,4% Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1 Oppfølging av sykefravær: Ikke aktuelt B. Personalsituasjonen Stabil personalsituasjon ingen endring. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 1/1 kommunal E. HMS arbeidet Øvelse med politi vold/trusler er planlagt. Utsatt inntil NAV er etablert i Veksthuset. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon NAV Flå merker fortsatt økt søknad til kommunale ytelser og bistand til forvaltning av ytelser. Dette er forøvrig også en tendens i andre NAV-kontor i Hallingdal. Noe av årsaken er brukere som før har hatt arbeidsavklaringspenger, men hvor disse er stanset uten at de har klart å komme i arbeid deretter. Kontoret har for tiden 3 avtaler om frivillig forvaltning og 1 tvungen. Etter 4 mndr er det fattet vedtak i 43 saker. Ressursmessig brukes det mye tid til saksbehandling/rådgivning. Saksbehandlingstid søknader fortsatt innen 2 uker, forutsatt nødvendig dokumentasjon er levert. Foreløpig ingen klagesaker. 11

12 RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,61 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår ,46 0 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter ,2 0 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A ,72 0 S amlede utgifter ,56 0 Inntekter Salgs inntekter ,71 0 Refus joner ,59 0 Overføringer S amlede inntek ter , Økonomi drift Utgiften lønnskostnader har i første tertial blitt redusert i forhold til årsbudsjettet for andre år på rad. Ellers er avvikene ikke alarmerende, og noen av disse skyldes sannsynligvis periodisering. De samlede inntektene er høye, noe som også kan komme av det samme. Det har vært langt lavere sykefravær i 1. tertial sammenlignet med de siste årene. Salgs- og refusjonsinntektene er svært lave, noe som kan komme av periodisering. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,2 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 Totalfravær: 2,8 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,6 Oppfølging av sykefravær: Det er gjennomført samtaler med de sykemeldte. B. Personalsituasjonen Den bemanningen vi har i dag sammen med dagens organisering betinger at fraværet er på et minimumsnivå. Fraværsprosenten i første tertial er den laveste på mange år, og er svært gledelig. Imidlertid fikk skolen flere sykemeldinger i siste del av perioden, noe som også kan påvirke fraværsprosenten videre. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Medarbeidersamtaler med de ansatte er påbegynt, og vil bli gjennomført før 12

13 skoleslutt. Vel så viktig er den daglige dialogen mellom ledelse og ansatte. Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet HMS-runde er gjennomført. Fraværet ved skolen har ligget på et svært høyt nivå (+/- 10 %) i flere år fram til første del av Etter dette har fraværet blitt redusert drastisk. Dagens beskjedne sykefravær er ikke relatert til skolemiljøet. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Tilbudet om leksehjelp blir fortsatt benyttet av en stor del av elevene. Det viser seg at et fåtall kommuner tilbyr leksehjelp til trinn, og Flå skole vil også vurdere heller å prioritere leksehjelp oppover i klassene. Tilbudet om fysisk aktivitet og svømming gjør at de aller fleste av elevene har nådd kompetansemålene når det gjelder disse feltene. I første tertial 2015 har skolen fortsatt hatt fokus på individuell vurdering av den enkelte elev. I tillegg har det vært et sterkt fokus på klasseledelse. Vurdering ut i fra den enkelte elevs ståsted ses på som svært vesentlig for elevens innlæring. Høyskolen i Vestfold er inne ved veiledning i forbindelse med «Vurdering for læring». Delen av prosjektet Tidlig innsats, felles løft som omhandler implementering i skole er i full gang. Dette er et prosjekt som hallingdalskommunene har gått inn for i samarbeid med StatPed, tidligere Øverby kompetansesenter. Plan for overgang barnehage-skole er lagt og denne skal følges opp av begge enheter, og sikre at barna får en trygg og god overgangsfase. «Språk- og leseplan i Hallingdal 0-16 år» vil fortsatt bli fulgt opp ved Flå skole. Samarbeidet med biblioteket er en naturlig del av oppfølgingen, og biblioteket blir hyppig brukt av Flå skole. 13

14 RESULTATENHET BARNEHAGE Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og s os iale utgifter , Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår , i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A , S amlede utgifter ,98 0 Inntekter Salgs inntekter ,73 0 Refus joner , Overføringer S amlede inntek ter , Økonomi drift og investering Barnehagens budsjett ligger innenfor rammene. Det vil komme større utgifter på investeringer av lekeutstyr og møbler senere på året, da barnehagen er nødt til å investere i bl.a nye sykler til barna. Vikarutgifter holdes på et minimum, da fravær forsøkes løst ved interne rulleringer av personell på enheten. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 4,8 % Langtidsfravær (fom17 dg): 4,2 % Totalfravær: 9,0 % Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 3,8 % Oppfølging av sykefravær: Enheten har hatt en langtidssykemeldt siden nov-14. Arb.taker er nå tilbake i full jobb, så det ventes lavere fraværsprosent i tiden framover. Den sykemeldte er fulgt opp gjennom uformelle og formelle samtaler og tilrettelegging på arbeidsplassen i denne perioden. B. Personalsituasjonen Det er høy prosentdel av faglærte i vår enhet. Våren-15 skal 2 gå opp til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 skal gå opp til tverrfaglig eksamen i samme fag, og 1 skal ta kompetansebevis i barnehage. Det er en stabil og dyktig gjeng som arbeider i vår enhet. C. Permisjon/kurs Utdanningspermisjon: 10 dager. Enheten prioriterer å bruke store deler av opplæringsmidler til studietur til Manchester i juni, og har derfor valgt bort faglige kurs første halvår. D. Utviklingssamtaler Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 14

15 mars/april. Gylne samtaler ble avholdt i februar. Det er i tillegg avholdt avslutningssamtaler med 2 som har hatt arbeidspraksis og språkpraksis som tiltak gjennom NAV. Antall samtaler/antall ansatte: 12 / 12 E. HMS arbeidet Enheten har oppdatert alle rutiner og lagt alt inn elektronisk i Kvalitetssystemet. HAVA har bistått 2 timer for å sortere hva enheten bør legge vekt på i det videre HMS-arbeidet. Sykefraværsprosenten lå på samme tid i fjor på 6,3 %. Økningen i år skyldes i hovedsak langtidssykemelding, men arb.taker er nå tilbake i full jobb. Enhetens mål for samlet sykefravær er å ligge under 10 %. Det forventes at enheten klarer å nå dette målet også i år. Det arbeides systematisk med temaet fravær og tilstedeværelse på alle personalmøter. Enheten har som mål å gjennomføre 3 gylne samtaler i løpet av året. Det ble gjennomført branntilsyn på enheten Det ble avdekket enkelte bygningstekniske mangler, men dette vil tekniske tjenester se på i løpet av året. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten arbeider etter målene satt i handlingsprogrammet for Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. Det arbeides med Rammeplanen i planleggingen av daglige aktiviteter. Pedagogene har samarbeidstid hver uke, dette sikrer informasjonsflyt og erfarings- og kompetanseutveksling. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. Barns medvirkning vurderes ut fra bl.a personalets kompetanse til å tolke barns signaler, som kroppsspråk, mimikk, følelsesutbrudd o.l. Det er laget egne planer som skal sikre at barns medvirkning ivaretas, men dette kan enheten arbeide mer systematisk med. 3. Det bør legges til rette for minst 2 utedager hver uke. Det er lagt opp til uteaktivitetsdager på mandager og turdager på fredager. Dette gjennomføres fast hver uke. Uteaktiviteter prioriteres også utover dette. 4. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. Hver måned blir det arrangert fellessamlinger hvor temaer innenfor MOT-brua blir valgt ut. Barnehagen har egne MOT-representanter som har ansvaret for å planlegge samlingene. 5. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er ønskelig å få mer digitalt utstyr til barnehagen, som flere Ipad og Smartboard (interaktiv tavle). Enheten må vurdere innkjøp av dette i løpet av året. 6. Det skal etableres gapahuk på barnehagens nedre lekeområde, tilrettelagt for de minste. Arbeidet med den nye gapahuken er snart ferdig. Foreldrene har gjort en fantastisk innsats med å bygge gapahuken, mens personalet har innredet med benker, nytt ildsted m.m. 7. Vedlikeholde og pusse opp barnehagens innearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. 15

16 Avdelingene er opptatt av å skape spennende lekemiljøer innendørs. Dette vil vi jobbe mer med dette året. Det trengs utskiftninger av møblement på alle avdelinger, og dette må prioriteres i nær framtid. 8. Legge større vekt på fagområdene «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form», i tråd med statlig satsing. Dette barnehageåret har hver torsdag vært gruppedag. Vi har delt barna i smågrupper, og hatt fokus på temaer som kommer innunder disse fagområdene. Fylkesmannen inviterte til et matematikkprosjekt, men barnehagen valgte å takke nei til å delta. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. Det er alltid en utfordring å implementere en ny plan, men både skolen og barnehagen har ønske om å fortsette det gode samarbeidet som er påbegynt. Planen skal være et levende dokument, og er gjort tilgjengelig for personell og foreldre, og er forpliktende for alle parter. Planen ble gjeldende fra , så vi er inne i første hele gjennomføringsår. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 10 %. Enheten arbeider systematisk for å holde fraværet nede. Etter årets 4 første måneder ligger vi innenfor målet, og håper at sykefraværsprosenten ikke skal overstige 2014-resultatet. Det ble i april gjennomført brukerundersøkelse for foreldrene. Resultatet er ikke gjennomarbeidet, men det kan se ut som om barnehagen får svært godt resultat. Resultatet vil bli kommentert i tertialrapport

17 RESULTATENHET PLEIE - OMSORG - FYSIOTERAPI Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår , i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon Overføringer 4A , S amlede utgifter , Inntekter Salgs inntekter , Refus joner , Overføringer Samlede inntekter , Økonomi drift og investering Samlet sett ser det ut som budsjettet kan holdes hvis driften fortsetter som nå. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 5,8 Totalfravær: 9,2 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,2 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet Sykefraværet første tertial ligger på 9,2% Det er langtidsfravær (legemeldt) utgjør 5,8%. Korttidsfravær og egenmeldt fravær utgjør en beskjeden andel. Sykemeldte blir fulgt opp etter kommunens retningslinjer og det er et godt samarbeid med NAV. I hovedsak fordeler langtidsfraværet seg på relativt få personer. Det er ikke avdekket forhold ved arbeidsplassen som årsak til fraværet. Det arbeides kontinuerlig med å få sykmeldte tilbake i arbeid. Sum stillingshjemler i enheten er ca. 32,9årsverk. 0,4% saksbehandlerstilling står foreløpig ubesatt. Saksbehandlingen blir fordelt mellom seksjonsleder i institusjon og i hjemmetjenesten. 17

18 Sykepleierdekningen er lagt opp til å gi døgndekning etter lovens krav. For å kunne klare å oppfylle krav om døgndekning ved fravær har det tidvis vært nødvendig å bruke overtid på sykepleierne. Enhetens ansatte berømmes for en enorm fleksibilitet og god innsats. Brukerne blir ivaretatt på en god og faglig forsvarlig måte. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Det har gjennom hele 1. tertial vært nødvendig å benytte bad/korridor som sykehjemsplass. Periodevis har det vært nødvendig med 3 plasser ut over de eksisterende. 18

19 RESULTATENHET HELSE Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester som inngår , i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon Overføringer 4A , Samlede utgifter , Inntekter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer ,00 0 Samlede inntekter , Økonomi drift og investering Utgifter: Inntekter: Ligger innenfor forventet forbruk ved 1.tertial. Samlede inntekter ligger noe under forventet. Dette har sammenheng med at refusjoner kommer inn i etterkant. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 0,3 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,3 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen OK C. Permisjon/kurs 0,6 % D. Utviklingssamtaler I rute Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet I rute B. Alle stillinger er besatt. 19

20 D: Det tilbys månedlige samtaler med alle ansatte. E: Det er gjennomført brukermedvirkning vedrørende innhold og tilgjengelighet psykisk helsetjeneste. Div prosesser i forbindelse med flytting til veksthus og nytt journalprogram ved Flå legekontor. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten er i rute i forhold til oppsatte mål og handlingsprogram. Enheten har følgende tilleggsinformasjon: Rus og psykisk helse: I prosjektet med lavterskel arbeid- og aktivitetstilbud har vi fra nytt år utvidet både individuell aktivitet og gruppeaktivitet til to dager i uka. Tilbudet har til sammen hatt seks brukere, og tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært positive. Kommunen søkte i februar om utvidet tilskudd til 0,6 årsverk i 2015, og vi har fått innvilget dette. Utvidelsen vil tre i kraft Folkehelse: Ligger her noe etter grunnet forberedelser til flytting av veksthus. Oversiktsdokumentet for folkehelse i Flå kommune skulle vært ferdig våren 2014, men noe arbeid gjenstår her. 20

21 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,0 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår i kommunal tjenes teproduks jon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduks jon Overføringer A ,2 47,2 47, S amlede utgifter ,2 0 Inntekter Salgs inntekter ,2 0 Refus joner ,8 0 Overføringer S amlede inntek ter ,2 0 Investering Regnskap Budsjett Barnehage Skole Institisjon Boligbygging og bomiljøtiltak Annen kommunal eiendom Kommunale veier Kommunale park- og grøntanlegg Vannverk Vann, ledningsanlegg Idrettsbygg Økonomi drift og investering DRIFT: Utgifter: Lønn ligger vi på 36,0 % mot 35,5 % på samme tid i fjor. Dette er i rute. Art 1-2 ligger vi på 45,2 % mot 47,7 % på samme tid i fjor. Vi ligger på samme nivå som fjoråret og ligger med litt overforbruk. Vi må holde høy fokus på utgiftssiden fremover. Art 3 ligger vi på 47,2 % mot 54,3 % på samme tid i fjor og vi ligger bedre an i forhold til fjoråret. Det ligger allikevel noe høyt. Dette er tjenester som vi kjøper inn og erstatter kommunal egenproduksjon. Vi har redusert bemanning de siste årene og må derfor kjøpe mer tjenester. Art 4 ligger vi på 22,8 % mot 17,1 % på samme tid i fjor. Dette er mva og størrelsen er relatert til utgiftene. Total utgifter ligger på 42,2 % mot 43,9 % på samme tid i fjor som tilsier at vi ligger omtrent på samme nivå som i fjor m.h.p. utgiftssiden. 21

22 TILTAK: Det vil være helt nødvendig å foreta en hard prioritering på utgiftssiden og dermed tjenestenivået fremover for å kunne holde rammen. Inntekter: Art 6 (salgsinntekter) ligger vi på 61,2 % mot 55,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed noe bedre an enn fjoråret. Art 7 (refusjoner) ligger vi på 17,1 % mot 41,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed en god del dårligere an enn på samme tid i fjor. Dette skyldes vesentlig mva-ref. Total inntekter ligger på 53,2 % mot 46,2 % på samme tid i fjor. Dette er en noe bedre situasjon enn på samme tid i fjor. TILTAK: Det er lite å gjøre på inntektssiden. INVESTERING: I tabellen er inkludert budsjettmidler fra 2014 som er overført. Tjeneste 2211: Vurdere ulike alternativer bygging/utvidelse barnehage. Tjeneste 2611: Dette er utvidelse av Flåheimen. Utbyggingen blir foretatt i Tjeneste 3151: Dette gjelder G/S-veg fra Flå St.- Gml. Bygdaheimen. Planarbeider og kulturminneundersøkelser er gjennomført. Grunnerverv må gjennomføres og deretter må det gjennomføres et forprosjekt med kostnadsoverslag. Tjeneste 3321: I budsjettbeløpet er det avsatt ,- til skilting (i fbm. adresseringsprosjektet) samt ,- til redskapsbærer. Det vil bli en egen sak for bruk av det resterende beløpet som skal brukes på veg. Tjeneste 3401: Dette gjelder ny vannkilde ved Gulsvik Vannverk. Påløpte kostnader er til konsulenthonorar. Bygging blir utført Tjeneste 3451: Avsatt midler til oppgradering av ledningsnett. Tjeneste 3811: Flerbrukshall. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 2,9 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 Totalfravær: 2,9 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,9 Oppfølging av sykefravær: OK B. Personalsituasjonen OK, se merknader C. Permisjon/kurs 0 dager D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/8 E. HMS arbeidet OK 22

23 Vi ligger nå svært godt an m.h.p. sykefraværet og håper dette holder seg fremover. Ingen sykefravær skyldes arbeidsmiljøet. HMS-boken er i drift på avdelingene. Medarbeidersamtaler gjennomføres på høsten. Vi har nå kun 4 vaktmestere (3,4 stillinger) og er dermed noe mer sårbare ved sykdom, permisjon, ferieavvikling, osv. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Kommunestyret har vedtatt å bygge ny vannkilde til Gulsvik Vannverk i Kårmovika med sjøledning over Krøderen. Dette anlegget vil bli etablert med marmorfilter for ph-justering og UV-filter som ekstra hygienisk barriere. Konsulent arbeider nå med anbudsdokumenter og det er forventet å ha kontakt med entreprenør klar før sommeren med bygging i sommer og høst. Vi har videre pålegg fra Mattilsynet for ny hovedplan vann og utskiftningsplan for ledninger. Det er utarbeidet forslag til ny hovedplan med utskiftningsplan for ledninger. Denne har vært oppe i kommunestyret og ligger nå ute til offentlig ettersyn. Forventes å bli vedtatt over sommerferien. Det er utført et forprosjekt for utbedring av resterende del av Flatsjøvegen (ut til Bårdsplassen). Dette vil bli tatt opp som egen sak i Kommunestyret. Det må utføres en del oppussingsarbeider rundt flerbrukshallen (tilsåing, etablering av park i lunden ved siden av hallen, m.m.). Det må over sommeren utarbeides en plan for hva som skal gjøres med de to «gamle» kommunehusene og parkering til Kirken. Dette må da ut på anbud. Det må arbeides noe mer med beredskapsplaner for alle trinn på enheten. Vi står snart foran ferieavvikling som medfører at det ofte må gjøres en del omprioriteringer for å få driften til å gå rundt. Det har vært og er svært mye arbeid i fbm. tilsyn ved avløpsanlegget i Skarsdalen. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår med dette. Vi ser ikke mulighet til å kunne starte tilsyn med flere anlegg før alle avvik på det gjennomførte tilsynet er lukket. Videre tilsyn må gjøres i tillegg til øvrige gjøremål på enheten, må vi regne med at dette vil pågå et par års tid før vi er igjennom alle anleggene hvor kommunen er tilsynsmyndighet. Det gjennomført planarbeider med ny G/S-veg langs fylkesvegen over Hildejordene samt at det er utført kulturminneundersøkelser. Det må arbeides mer med grunnerverv og en detaljert kostnadsoversikt før dette kan tas opp som egen sak i Kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt å gå over fra bringeordning til henteordning innenfor renovasjon. Kommunestyret har bedt om en plan for denne overgangen. Dette arbeidet skulle vært startet for et år siden, men det har ikke vært kapasitet til dette. Vi er nå i gang sammen med Hallingdal Renovasjon IKS med å lage en plan for dette arbeidet. Dette er et svært stort arbeid med mange befaringer. 23

24 Vi må gjennomføre en anbudsrunde for graveentreprenører og etablere en rammeavtale med en. Dette arbeidet må vi nå prioritere. 24

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015 FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015 September 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN.... 3 RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN....

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai 2017 Årsmelding for 2016 Vedlegg Årsmelding 2016 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 5/17 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Ringebu Sør-Fron MGBV-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24.05.2017 Vedlegg: Årsberetning for 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2016 Vedlagt følger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer