FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 1 2015"

Transkript

1 FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR Mai

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP 3 RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. 3 RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. 3 RESULTAT 1. TERTIAL. 4 BANKINNSKUDD. 4 LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 5 ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN 6 ANSVARSOMRÅDET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER 8 RESULTATENHET NAV SOSIALTJENESTEN 10 RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN 12 RESULTATENHET BARNEHAGE 14 RESULTATENHET PLEIE - OMSORG - FYSIOTERAPI 17 RESULTATENHET HELSE 19 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER 21 2

3 FLÅ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT OG REGNSKAP Arter Regnskap Budsjett % Budsjett Prognose tertial 1 avvik resultat Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester som inngår , i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A , Samlede utgifter , Inntekter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Samlede inntekter , FLÅ KOMMUNE INVESTERINGSBUDSJETT OG REGNSKAP Regnskap Budsjett Prognose tertial resultat 3202 Annen kommunal eiendom Andre fellesfunksjoner IKT-tjeneste Bygdebok gårds-og slektshistorie Drift barnehageanlrgg Drift av skoleanlegg Institusjoner Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak, gangvei Annen kommunal eiendom Kommunale veier Vannforsyning eget vann Distribusjon av vann Kommunale idrettsbygg og - anlegg Sum S um IK Direk BIdretts og ADistribusjon K ygdebok art- nnen loakknett T-Tjenes 3151 BK SOffentlige Heim te og anlegg oliger vøm kom bruk oppm S oen tedsutvikling gårds- unale merrettet utenfor ehall av ålingstjeneste - veier vann V utleieboliger esleåni og eiendom ins - sbus lektshistorie titus s park jon ering Re te2005 gnska rtia l 1p RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN. Tertialrapport nr er en funksjonell rapportering etter samme mal som tertialrapportene for tidligere år. Rapporten er utarbeidet av enhetene i samarbeid med rådmann og økonomisjef. RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN. Forbruk relatert til postene for fast lønn (art 0), skal ut fra en periodisering ligge på 36,80 % av totalt lønnsbudsjett (årsbudsjett). Saldo 1. tertial viser et forbruk på 36,54%. Møtegodtgjørelse til folkevalgte utbetales to ganger i året og er ikke medregnet i 1. tertial. Utbetalingene skjer i juli og desember. Ut fra en periodisering av årsbudsjettet skal forbruket av utgiftsartene, med unntak av art 0, Lønn, ligge på 33,33 %. Regnskap 1. tertial viser 36,87%. Innkomne inntekter skal ligge på 33,33% ut fra periodiseringen. Regnskapet viser 36,05%. 3

4 RESULTAT 1. TERTIAL. Det totale sykefraværet i Flå kommune er på 6,4% i 1. tertial i år, mens det var på 5,9% i 1. tertial Det har vært gledelig nedgang i sykefraværet de siste årene. Det totale sykefraværet for 2014 var på 5,7%. Det er ikke avdekket at sykefravær skyldes arbeidsgiverrelaterte forhold. Det holdes fortsatt sterkt fokus på å holde sykefraværet nede. I følge enhetene er faget i hovedsak utført som planlagt i 1. tertial. Overforbruket (underskuddet) er pr kr ,-. Resultat på samme tidspunkt i 2014 var et overforbruk på kr ,-. Driftsresultatet til og med 1. tertial viser at det er usikkert om den samlede budsjettrammen kan holdes dersom driften i hovedsak fortsetter som nå. Den største usikkerheten er om budsjetterte skatteinntekter vil innkomme. Pr er det innkommet kr ,- i skatteinntekter. Budsjettet er på kr ,- for Den økonomiske situasjonen blir jevnlig gjennomgått i rådmannens ledergruppe for å sikre at rammene holdes. BANKINNSKUDD. Flå kommune hadde pr kr ,- i bankinnskudd i Skue Sparebank. LANGSIKTIG GJELD OG BETALTE GJELDSRENTER. Flå kommune hadde pr kr ,- i langsiktig gjeld. Lånebeløpet var innlånt hos Skue Sparebank, Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt. Det er pr betalt avdrag på gjeld med kr ,-. Betalte gjeldsrenter til og med 1. tertial er kr ,-. Flå den 12. mai 2015 Odd Egil Stavn rådmann Erling Glesne økonomisjef 4

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 Rammetilskudd , , ,00, Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer 0, , ,00 Skatt på inntekt og formue , , ,00, Eiendomsskatt , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0, , ,00, Sum driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,00, Sosiale utgifter , , ,00, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,00 Overføringer , , ,00 Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00, Sum driftsutgifter , , ,00 Brutto driftsresultat , , ,00 8 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00, Mottatte avdrag på utlån 4.192, , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,00 4 Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00, Netto driftsresultat , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond 0, , ,00 Sum bruk av avsetninger , , ,00 Overført til investeringsregnskapet 0, , ,00, Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00, Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0, , ,00 Sum avsetninger 0, , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,93 0,00 0,00 6 5

6 ANSVARSOMRÅDET RÅDMANN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,67 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår ,09 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter ,78 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A ,67 0 Samlede utgifter ,18 0 Inntekter Salgsinntekter ,67 0 Refusjoner ,00 0 Overføringer ,00 0 Samlede inntekter ,17 0 Investering Regnskap Budsjett Prognose tertial resultat 1206 Andre fellesfunksjoner IKT-tjeneste Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 40,18% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: Det er innbetalt forskuddsskatt for Flå kommune med kr ,- i tertial på artsgruppe 4 overføringer. All forskuddsskatt hadde forfall i 1. tertial. Tiltak: Ingen Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 39,17% av driftsinntektene. 6

7 Avviksforklaring: Inntektene på plansaksbehandling, bygge- delings- og seksjoneringssaker, kart og oppmåling har vært lavere enn budsjettert hittil i år. Det forventes at budsjetterte inntekter på disse tjenestene vil innkomme. På artsgruppe 8 overføringer vil inntektene komme inn i slutten av desember måned. Tiltak: Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak. Økonomi investering Utgifter: Utgifter til planlagte investeringer er i perioden holdt innenfor budsjetterte økonomiske rammer. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,0 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 1,0 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,0 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/6 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 1. tertial. 7

8 ANSVARSOMRÅDET PERSONAL, ØKONOMI OG FELLES FUNKSJONER Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,63 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår ,84 0 i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter ,76 0 kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A ,42 0 Samlede utgifter ,96 0 Inntekter Salgsinntekter ,00 0 Refusjoner ,43 0 Overføringer ,00 0 Samlede inntekter ,70 0 Regnskap Budsjett Prognose tertial resultat 3854 Bygdebok Gårds- og slektshistorie Økonomi drift og investering Utgifter: I perioden er det brukt 36,96% av totale driftsutgifter. Avviksforklaring: Kjøp av varer og tjenester og kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon ligger noe høyt. Kjøp på disse områdene må vurderes nøye resten av året. Inntekter: På inntektsartene er det totalt innkommet 104,70% av driftsinntektene. Salgsinntekter på Gårds og slektshistorie utgjør størsteparten av salgsinntektene. Økonomi investering Utgifter: I årsbudsjettet for 2105 var det ikke budsjettert med utgifter til bøkene Gårds- g slektshistorie. Utgift for bøkene er kr ,- for Det vil kommune kommunestyre sak om finansiering av utgiften. 8

9 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,7 Langtidsfravær (fom17 dg): 10,3 Totalfravær: 12,0 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,8 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/17 E. HMS arbeidet 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Fag/tjenesteproduksjon er utført som planlagt i 1. tertial. 9

10 RESULTATENHET NAV SOSIALTJENESTEN Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester som inngår , i kommunal tjenesteproduksjon 0 Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon 0 Overføringer 4A , Samlede utgifter ,56 0 Inntekter Salgsinntekter Refusjoner , Overføringer Samlede inntekter , Økonomi drift og investering Samlet resultat for drift : Etter 4 mndr : 39,26%. Dette er mer enn budsjettert. Refusjonskrav fra og til NAV for 1.kvartal er ikke kommet med i tallene. Krav fra kommunen er erfaringsmessig høyere enn kravet til kommunen. Resultatet vil derfor bli bedre når disse er postert i regnskapet. Art 0: Totalt noe under budsjett pga ingen deltakere/utbetalinger på kvalifiseringsordningen hittil i Art 1-2: Regnskap viser forbruk 16,34%. Vil gå opp når refusjonskravet fra staten blir bokført. Allikevel godt under 1/3 budsjett pga lave/ingen utgifter på mange poster. Må være forberedt på økning i neste tertial pga utgifter som påløper iforb med flytting til Veksthus. Art 3: Forbruk 27,83% : Flå kommunes refusjon for halvpart veilederlønn 1. kvartal er ikke med i tallet. Tilskudd krisesenter for 1.halvår har tatt 58,9% av budsjettert til formålet. Sannsynlig overskridelse på denne posten i Art 4: Avvik her med forbruk 37,24% så langt. Dette skyldes kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp som viser tendens til å bli høyere i 2015 enn forrige år. Samtidig vil det komme refusjoner inn i form av bostøtte fra Husbanken for husleier som er innvilget som sosialhjelp. Disse vil veie opp noe i resultatet. Art 7: Foreløpig lave inntekter kommet inn. Refusjon lønn for halvpart kommunal stilling 1.kvartal vil bedre resultatet mye. Bostøtte fra Husbanken er allerede 87% av budsjett og vil fortsette å komme inne. Art 8: Her vil det bli et avvik i 2015 fordi kommunen i år ikke vil få noe tilskudd fra Husbanken. Tilskuddsmidler er knyttet opp mot kommunens opptak av startlånsmidler. Det er ikke søkt om dette i

11 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 2,4% Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 2,4% Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1 Oppfølging av sykefravær: Ikke aktuelt B. Personalsituasjonen Stabil personalsituasjon ingen endring. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 1/1 kommunal E. HMS arbeidet Øvelse med politi vold/trusler er planlagt. Utsatt inntil NAV er etablert i Veksthuset. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon NAV Flå merker fortsatt økt søknad til kommunale ytelser og bistand til forvaltning av ytelser. Dette er forøvrig også en tendens i andre NAV-kontor i Hallingdal. Noe av årsaken er brukere som før har hatt arbeidsavklaringspenger, men hvor disse er stanset uten at de har klart å komme i arbeid deretter. Kontoret har for tiden 3 avtaler om frivillig forvaltning og 1 tvungen. Etter 4 mndr er det fattet vedtak i 43 saker. Ressursmessig brukes det mye tid til saksbehandling/rådgivning. Saksbehandlingstid søknader fortsatt innen 2 uker, forutsatt nødvendig dokumentasjon er levert. Foreløpig ingen klagesaker. 11

12 RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,61 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår ,46 0 i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter ,2 0 kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A ,72 0 S amlede utgifter ,56 0 Inntekter Salgs inntekter ,71 0 Refus joner ,59 0 Overføringer S amlede inntek ter , Økonomi drift Utgiften lønnskostnader har i første tertial blitt redusert i forhold til årsbudsjettet for andre år på rad. Ellers er avvikene ikke alarmerende, og noen av disse skyldes sannsynligvis periodisering. De samlede inntektene er høye, noe som også kan komme av det samme. Det har vært langt lavere sykefravær i 1. tertial sammenlignet med de siste årene. Salgs- og refusjonsinntektene er svært lave, noe som kan komme av periodisering. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,2 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 Totalfravær: 2,8 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 1,6 Oppfølging av sykefravær: Det er gjennomført samtaler med de sykemeldte. B. Personalsituasjonen Den bemanningen vi har i dag sammen med dagens organisering betinger at fraværet er på et minimumsnivå. Fraværsprosenten i første tertial er den laveste på mange år, og er svært gledelig. Imidlertid fikk skolen flere sykemeldinger i siste del av perioden, noe som også kan påvirke fraværsprosenten videre. C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Medarbeidersamtaler med de ansatte er påbegynt, og vil bli gjennomført før 12

13 skoleslutt. Vel så viktig er den daglige dialogen mellom ledelse og ansatte. Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet HMS-runde er gjennomført. Fraværet ved skolen har ligget på et svært høyt nivå (+/- 10 %) i flere år fram til første del av Etter dette har fraværet blitt redusert drastisk. Dagens beskjedne sykefravær er ikke relatert til skolemiljøet. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Tilbudet om leksehjelp blir fortsatt benyttet av en stor del av elevene. Det viser seg at et fåtall kommuner tilbyr leksehjelp til trinn, og Flå skole vil også vurdere heller å prioritere leksehjelp oppover i klassene. Tilbudet om fysisk aktivitet og svømming gjør at de aller fleste av elevene har nådd kompetansemålene når det gjelder disse feltene. I første tertial 2015 har skolen fortsatt hatt fokus på individuell vurdering av den enkelte elev. I tillegg har det vært et sterkt fokus på klasseledelse. Vurdering ut i fra den enkelte elevs ståsted ses på som svært vesentlig for elevens innlæring. Høyskolen i Vestfold er inne ved veiledning i forbindelse med «Vurdering for læring». Delen av prosjektet Tidlig innsats, felles løft som omhandler implementering i skole er i full gang. Dette er et prosjekt som hallingdalskommunene har gått inn for i samarbeid med StatPed, tidligere Øverby kompetansesenter. Plan for overgang barnehage-skole er lagt og denne skal følges opp av begge enheter, og sikre at barna får en trygg og god overgangsfase. «Språk- og leseplan i Hallingdal 0-16 år» vil fortsatt bli fulgt opp ved Flå skole. Samarbeidet med biblioteket er en naturlig del av oppfølgingen, og biblioteket blir hyppig brukt av Flå skole. 13

14 RESULTATENHET BARNEHAGE Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og s os iale utgifter , Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår , i kommunal tjenes teproduks jon 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om ers tatter kommunal egenproduks jon 0 Overføringer 4A , S amlede utgifter ,98 0 Inntekter Salgs inntekter ,73 0 Refus joner , Overføringer S amlede inntek ter , Økonomi drift og investering Barnehagens budsjett ligger innenfor rammene. Det vil komme større utgifter på investeringer av lekeutstyr og møbler senere på året, da barnehagen er nødt til å investere i bl.a nye sykler til barna. Vikarutgifter holdes på et minimum, da fravær forsøkes løst ved interne rulleringer av personell på enheten. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 4,8 % Langtidsfravær (fom17 dg): 4,2 % Totalfravær: 9,0 % Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 3,8 % Oppfølging av sykefravær: Enheten har hatt en langtidssykemeldt siden nov-14. Arb.taker er nå tilbake i full jobb, så det ventes lavere fraværsprosent i tiden framover. Den sykemeldte er fulgt opp gjennom uformelle og formelle samtaler og tilrettelegging på arbeidsplassen i denne perioden. B. Personalsituasjonen Det er høy prosentdel av faglærte i vår enhet. Våren-15 skal 2 gå opp til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 skal gå opp til tverrfaglig eksamen i samme fag, og 1 skal ta kompetansebevis i barnehage. Det er en stabil og dyktig gjeng som arbeider i vår enhet. C. Permisjon/kurs Utdanningspermisjon: 10 dager. Enheten prioriterer å bruke store deler av opplæringsmidler til studietur til Manchester i juni, og har derfor valgt bort faglige kurs første halvår. D. Utviklingssamtaler Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 14

15 mars/april. Gylne samtaler ble avholdt i februar. Det er i tillegg avholdt avslutningssamtaler med 2 som har hatt arbeidspraksis og språkpraksis som tiltak gjennom NAV. Antall samtaler/antall ansatte: 12 / 12 E. HMS arbeidet Enheten har oppdatert alle rutiner og lagt alt inn elektronisk i Kvalitetssystemet. HAVA har bistått 2 timer for å sortere hva enheten bør legge vekt på i det videre HMS-arbeidet. Sykefraværsprosenten lå på samme tid i fjor på 6,3 %. Økningen i år skyldes i hovedsak langtidssykemelding, men arb.taker er nå tilbake i full jobb. Enhetens mål for samlet sykefravær er å ligge under 10 %. Det forventes at enheten klarer å nå dette målet også i år. Det arbeides systematisk med temaet fravær og tilstedeværelse på alle personalmøter. Enheten har som mål å gjennomføre 3 gylne samtaler i løpet av året. Det ble gjennomført branntilsyn på enheten Det ble avdekket enkelte bygningstekniske mangler, men dette vil tekniske tjenester se på i løpet av året. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten arbeider etter målene satt i handlingsprogrammet for Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. Det arbeides med Rammeplanen i planleggingen av daglige aktiviteter. Pedagogene har samarbeidstid hver uke, dette sikrer informasjonsflyt og erfarings- og kompetanseutveksling. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. Barns medvirkning vurderes ut fra bl.a personalets kompetanse til å tolke barns signaler, som kroppsspråk, mimikk, følelsesutbrudd o.l. Det er laget egne planer som skal sikre at barns medvirkning ivaretas, men dette kan enheten arbeide mer systematisk med. 3. Det bør legges til rette for minst 2 utedager hver uke. Det er lagt opp til uteaktivitetsdager på mandager og turdager på fredager. Dette gjennomføres fast hver uke. Uteaktiviteter prioriteres også utover dette. 4. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. Hver måned blir det arrangert fellessamlinger hvor temaer innenfor MOT-brua blir valgt ut. Barnehagen har egne MOT-representanter som har ansvaret for å planlegge samlingene. 5. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er ønskelig å få mer digitalt utstyr til barnehagen, som flere Ipad og Smartboard (interaktiv tavle). Enheten må vurdere innkjøp av dette i løpet av året. 6. Det skal etableres gapahuk på barnehagens nedre lekeområde, tilrettelagt for de minste. Arbeidet med den nye gapahuken er snart ferdig. Foreldrene har gjort en fantastisk innsats med å bygge gapahuken, mens personalet har innredet med benker, nytt ildsted m.m. 7. Vedlikeholde og pusse opp barnehagens innearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. 15

16 Avdelingene er opptatt av å skape spennende lekemiljøer innendørs. Dette vil vi jobbe mer med dette året. Det trengs utskiftninger av møblement på alle avdelinger, og dette må prioriteres i nær framtid. 8. Legge større vekt på fagområdene «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form», i tråd med statlig satsing. Dette barnehageåret har hver torsdag vært gruppedag. Vi har delt barna i smågrupper, og hatt fokus på temaer som kommer innunder disse fagområdene. Fylkesmannen inviterte til et matematikkprosjekt, men barnehagen valgte å takke nei til å delta. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. Det er alltid en utfordring å implementere en ny plan, men både skolen og barnehagen har ønske om å fortsette det gode samarbeidet som er påbegynt. Planen skal være et levende dokument, og er gjort tilgjengelig for personell og foreldre, og er forpliktende for alle parter. Planen ble gjeldende fra , så vi er inne i første hele gjennomføringsår. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 10 %. Enheten arbeider systematisk for å holde fraværet nede. Etter årets 4 første måneder ligger vi innenfor målet, og håper at sykefraværsprosenten ikke skal overstige 2014-resultatet. Det ble i april gjennomført brukerundersøkelse for foreldrene. Resultatet er ikke gjennomarbeidet, men det kan se ut som om barnehagen får svært godt resultat. Resultatet vil bli kommentert i tertialrapport

17 RESULTATENHET PLEIE - OMSORG - FYSIOTERAPI Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår , i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon Overføringer 4A , S amlede utgifter , Inntekter Salgs inntekter , Refus joner , Overføringer Samlede inntekter , Økonomi drift og investering Samlet sett ser det ut som budsjettet kan holdes hvis driften fortsetter som nå. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 1,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 5,8 Totalfravær: 9,2 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,2 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen C. Permisjon/kurs D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet Sykefraværet første tertial ligger på 9,2% Det er langtidsfravær (legemeldt) utgjør 5,8%. Korttidsfravær og egenmeldt fravær utgjør en beskjeden andel. Sykemeldte blir fulgt opp etter kommunens retningslinjer og det er et godt samarbeid med NAV. I hovedsak fordeler langtidsfraværet seg på relativt få personer. Det er ikke avdekket forhold ved arbeidsplassen som årsak til fraværet. Det arbeides kontinuerlig med å få sykmeldte tilbake i arbeid. Sum stillingshjemler i enheten er ca. 32,9årsverk. 0,4% saksbehandlerstilling står foreløpig ubesatt. Saksbehandlingen blir fordelt mellom seksjonsleder i institusjon og i hjemmetjenesten. 17

18 Sykepleierdekningen er lagt opp til å gi døgndekning etter lovens krav. For å kunne klare å oppfylle krav om døgndekning ved fravær har det tidvis vært nødvendig å bruke overtid på sykepleierne. Enhetens ansatte berømmes for en enorm fleksibilitet og god innsats. Brukerne blir ivaretatt på en god og faglig forsvarlig måte. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Det har gjennom hele 1. tertial vært nødvendig å benytte bad/korridor som sykehjemsplass. Periodevis har det vært nødvendig med 3 plasser ut over de eksisterende. 18

19 RESULTATENHET HELSE Drift Arter Regnskap Budsjett % Budsjett tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester som inngår , i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter , kommunal egenproduksjon Overføringer 4A , Samlede utgifter , Inntekter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer ,00 0 Samlede inntekter , Økonomi drift og investering Utgifter: Inntekter: Ligger innenfor forventet forbruk ved 1.tertial. Samlede inntekter ligger noe under forventet. Dette har sammenheng med at refusjoner kommer inn i etterkant. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 0,3 Langtidsfravær (fom17 dg): 0 Totalfravær: 0,3 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 0,3 Oppfølging av sykefravær: B. Personalsituasjonen OK C. Permisjon/kurs 0,6 % D. Utviklingssamtaler I rute Antall samtaler/antall ansatte: E. HMS arbeidet I rute B. Alle stillinger er besatt. 19

20 D: Det tilbys månedlige samtaler med alle ansatte. E: Det er gjennomført brukermedvirkning vedrørende innhold og tilgjengelighet psykisk helsetjeneste. Div prosesser i forbindelse med flytting til veksthus og nytt journalprogram ved Flå legekontor. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Enheten er i rute i forhold til oppsatte mål og handlingsprogram. Enheten har følgende tilleggsinformasjon: Rus og psykisk helse: I prosjektet med lavterskel arbeid- og aktivitetstilbud har vi fra nytt år utvidet både individuell aktivitet og gruppeaktivitet til to dager i uka. Tilbudet har til sammen hatt seks brukere, og tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært positive. Kommunen søkte i februar om utvidet tilskudd til 0,6 årsverk i 2015, og vi har fått innvilget dette. Utvidelsen vil tre i kraft Folkehelse: Ligger her noe etter grunnet forberedelser til flytting av veksthus. Oversiktsdokumentet for folkehelse i Flå kommune skulle vært ferdig våren 2014, men noe arbeid gjenstår her. 20

21 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER Drift Arte r Re gnska p Budsje tt % Budsje tt tertial 1 avvik Utgifter Lønn og sosiale utgifter ,0 0 Kjøp av varer og tjenes ter s om inngår i kommunal tjenes teproduks jon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduks jon Overføringer A ,2 47,2 47, S amlede utgifter ,2 0 Inntekter Salgs inntekter ,2 0 Refus joner ,8 0 Overføringer S amlede inntek ter ,2 0 Investering Regnskap Budsjett Barnehage Skole Institisjon Boligbygging og bomiljøtiltak Annen kommunal eiendom Kommunale veier Kommunale park- og grøntanlegg Vannverk Vann, ledningsanlegg Idrettsbygg Økonomi drift og investering DRIFT: Utgifter: Lønn ligger vi på 36,0 % mot 35,5 % på samme tid i fjor. Dette er i rute. Art 1-2 ligger vi på 45,2 % mot 47,7 % på samme tid i fjor. Vi ligger på samme nivå som fjoråret og ligger med litt overforbruk. Vi må holde høy fokus på utgiftssiden fremover. Art 3 ligger vi på 47,2 % mot 54,3 % på samme tid i fjor og vi ligger bedre an i forhold til fjoråret. Det ligger allikevel noe høyt. Dette er tjenester som vi kjøper inn og erstatter kommunal egenproduksjon. Vi har redusert bemanning de siste årene og må derfor kjøpe mer tjenester. Art 4 ligger vi på 22,8 % mot 17,1 % på samme tid i fjor. Dette er mva og størrelsen er relatert til utgiftene. Total utgifter ligger på 42,2 % mot 43,9 % på samme tid i fjor som tilsier at vi ligger omtrent på samme nivå som i fjor m.h.p. utgiftssiden. 21

22 TILTAK: Det vil være helt nødvendig å foreta en hard prioritering på utgiftssiden og dermed tjenestenivået fremover for å kunne holde rammen. Inntekter: Art 6 (salgsinntekter) ligger vi på 61,2 % mot 55,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed noe bedre an enn fjoråret. Art 7 (refusjoner) ligger vi på 17,1 % mot 41,3 % på samme tid i fjor og ligger dermed en god del dårligere an enn på samme tid i fjor. Dette skyldes vesentlig mva-ref. Total inntekter ligger på 53,2 % mot 46,2 % på samme tid i fjor. Dette er en noe bedre situasjon enn på samme tid i fjor. TILTAK: Det er lite å gjøre på inntektssiden. INVESTERING: I tabellen er inkludert budsjettmidler fra 2014 som er overført. Tjeneste 2211: Vurdere ulike alternativer bygging/utvidelse barnehage. Tjeneste 2611: Dette er utvidelse av Flåheimen. Utbyggingen blir foretatt i Tjeneste 3151: Dette gjelder G/S-veg fra Flå St.- Gml. Bygdaheimen. Planarbeider og kulturminneundersøkelser er gjennomført. Grunnerverv må gjennomføres og deretter må det gjennomføres et forprosjekt med kostnadsoverslag. Tjeneste 3321: I budsjettbeløpet er det avsatt ,- til skilting (i fbm. adresseringsprosjektet) samt ,- til redskapsbærer. Det vil bli en egen sak for bruk av det resterende beløpet som skal brukes på veg. Tjeneste 3401: Dette gjelder ny vannkilde ved Gulsvik Vannverk. Påløpte kostnader er til konsulenthonorar. Bygging blir utført Tjeneste 3451: Avsatt midler til oppgradering av ledningsnett. Tjeneste 3811: Flerbrukshall. 2.1 Personell TEMA STATUS 1. PERSONAL A. Sykefravær i % Korttidsfravær (1 til 16 dg): 2,9 Langtidsfravær (fom17 dg): 0,0 Totalfravær: 2,9 Herav egenmeldinger (1-8 dg.): 2,9 Oppfølging av sykefravær: OK B. Personalsituasjonen OK, se merknader C. Permisjon/kurs 0 dager D. Utviklingssamtaler Antall samtaler/antall ansatte: 0/8 E. HMS arbeidet OK 22

23 Vi ligger nå svært godt an m.h.p. sykefraværet og håper dette holder seg fremover. Ingen sykefravær skyldes arbeidsmiljøet. HMS-boken er i drift på avdelingene. Medarbeidersamtaler gjennomføres på høsten. Vi har nå kun 4 vaktmestere (3,4 stillinger) og er dermed noe mer sårbare ved sykdom, permisjon, ferieavvikling, osv. 3.1 Fag/tjenesteproduksjon Kommunestyret har vedtatt å bygge ny vannkilde til Gulsvik Vannverk i Kårmovika med sjøledning over Krøderen. Dette anlegget vil bli etablert med marmorfilter for ph-justering og UV-filter som ekstra hygienisk barriere. Konsulent arbeider nå med anbudsdokumenter og det er forventet å ha kontakt med entreprenør klar før sommeren med bygging i sommer og høst. Vi har videre pålegg fra Mattilsynet for ny hovedplan vann og utskiftningsplan for ledninger. Det er utarbeidet forslag til ny hovedplan med utskiftningsplan for ledninger. Denne har vært oppe i kommunestyret og ligger nå ute til offentlig ettersyn. Forventes å bli vedtatt over sommerferien. Det er utført et forprosjekt for utbedring av resterende del av Flatsjøvegen (ut til Bårdsplassen). Dette vil bli tatt opp som egen sak i Kommunestyret. Det må utføres en del oppussingsarbeider rundt flerbrukshallen (tilsåing, etablering av park i lunden ved siden av hallen, m.m.). Det må over sommeren utarbeides en plan for hva som skal gjøres med de to «gamle» kommunehusene og parkering til Kirken. Dette må da ut på anbud. Det må arbeides noe mer med beredskapsplaner for alle trinn på enheten. Vi står snart foran ferieavvikling som medfører at det ofte må gjøres en del omprioriteringer for å få driften til å gå rundt. Det har vært og er svært mye arbeid i fbm. tilsyn ved avløpsanlegget i Skarsdalen. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår med dette. Vi ser ikke mulighet til å kunne starte tilsyn med flere anlegg før alle avvik på det gjennomførte tilsynet er lukket. Videre tilsyn må gjøres i tillegg til øvrige gjøremål på enheten, må vi regne med at dette vil pågå et par års tid før vi er igjennom alle anleggene hvor kommunen er tilsynsmyndighet. Det gjennomført planarbeider med ny G/S-veg langs fylkesvegen over Hildejordene samt at det er utført kulturminneundersøkelser. Det må arbeides mer med grunnerverv og en detaljert kostnadsoversikt før dette kan tas opp som egen sak i Kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt å gå over fra bringeordning til henteordning innenfor renovasjon. Kommunestyret har bedt om en plan for denne overgangen. Dette arbeidet skulle vært startet for et år siden, men det har ikke vært kapasitet til dette. Vi er nå i gang sammen med Hallingdal Renovasjon IKS med å lage en plan for dette arbeidet. Dette er et svært stort arbeid med mange befaringer. 23

24 Vi må gjennomføre en anbudsrunde for graveentreprenører og etablere en rammeavtale med en. Dette arbeidet må vi nå prioritere. 24

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015

FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015 FLÅ KOMMUNE TERTIALRAPPORT NR 2 2015 September 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE RUTINE, MAL OG UTFORMING AV TERTIALRAPPORTEN.... 3 RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL DEN ØKONOMISKE - PERSONAL OG FAGLIGE SITUASJONEN....

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling:

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling: EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 111/12 29.11.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer