Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomireglement for Studenttinget NTNU"

Transkript

1 Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte Sist endret på møte Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel Regnskapsår Valg av revisor Fullmakter Ansettelser Tilsetting og lønning av ekstrahjelp Lønning av tillitsvalgte og ansatte Utbetalinger Reisekostnader Utgifter til mat Bestilling av biletter over konto 2.2 Driftsmidler 2.3 Budsjett Budsjett Studenttinget NTNU 2.4 Regnskap Regnskap Studenttinget NTNU 2.5 Økonomirutiner Regskapsrapporter Økonomireglement Studenttinget NTNU Kontoplan side 1

2 0 Innledning 0.1 Mål Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 0.2 Informasjon Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte konsulenter skal bli informert om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i personalarkivet. Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak i løpet av januar. 0.3 Endringer Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall. 0.4 Gyldighet Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU». Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den Om organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser STi: Studenttinget NTNU AU: Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg KK Studenttinget NTNUs kontrollkomite Kons: Studenttinget NTNUs konsulent 1.2 Ansvarsforhold STi: Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom vedtak gjort av Studenttinget NTNU strider mot Studenttinget NTNUs budsjett, går budsjettet foran. KK: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt frem for AU Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og forskrifter, og at plikter overfor det offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir innstilling om regnskapet. AU: Leder: AU gir innspill til budsettsøknad og blir orientert via månedsrapporter i forhold til den økonomiske situasjonen. AU disponerer STis midler etter retningslinjer (budsjett). AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har ansvaret for å se til at vedtak som er gjort i organet blir fulgt opp. Økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU. Leder har også ansvaret for sikre at alle bilag i regnskapet blir anvist og godkjenne alle fakturaene for utbetaling. Konsulent: Konsulent kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte uten etter særskilt fullmakt fra AU. Konsulent er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Etter bilagene er ansvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. Konsulent er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Konsulent skal foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for AU. Konsulent skal revidere halvårsbudsjett innen utgangen av juli. Konsulent kan gjøre innkjøp til daglig drift. 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel Regnskapsår side 2

3 Regnskapet følger kalenderåret. Studenttinget NTNU Valg av revisor AU velger revisor Fullmakter: Leder: Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med konsulent. Kons.: Konsulent har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på Studenttinget NTNUs vegne som angår den ordinære driften. Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i AU, skal dette gjøres i egne vedtak. Konsulent som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i AU. Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av leder og konsulent til Studenttinget NTNU Tilsetting og lønning av personalhjelp: Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. Vernepliktskontakt ansettes etter vedtak i AU. Datadrifter ansettes i samråd med Velferdstinget og studentrådene. Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. Arbeidsmiljøloven. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver Lønning av tillitsvalgte og ansatte: Lønn og honorar utbetales pr. 12. i måneden, lønn med 10 dagers forskudd. Ansatte: Konsulent: Studenttinget NTNU har ansatt konsulent i full stilling. Konsulent lønnes i henhold til egen arbeidsavtale gjennom NTNU. Tillitsvalgte: Leder/fag- og forskningspolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av NTNU. Det utbetales feriepenger. Lønn utbetales for 11 måneder. AU medlemmer: Vervet godtgjøres tilsvarende 25 % av lønnstrinn til ledelsen. Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 måneder Utbetalinger: Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Studenttinget NTNU må være hjemlet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU eller AU. Dette er enten en fullmakt til konsulent, et spesifikt vedtak om å foreta en slik disposisjon eller som en del av et større hele. Konsulent har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder. side 3

4 2.1.8 Reisekostnader: Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av leder. Dette gjelder for: AU, konsulent og de studenter som sendes på Studenttinget NTNUs regning. Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges konsulent Utgifter til mat: Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/konsulent eller andre som reiser på Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet På arrangementer i Studenttinget NTNUs regi hvor det er felles bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr pr. person. Det er AU som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av Studenttinget NTNU. Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU utgifter til mat for AU/konsulent med inntil kr. 100,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig Reiser Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU eller NSU bookes gjennom konsulent. Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til Studenttinget NTNU innen to uker etter reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke utgiftene sine selv. Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis. 2.2 Driftsmidler NTNU: Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret ved NTNU på lik linje som fakultetene. Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under budsjettbehandlingen. «Bevilgningen skal nyttes til den daglige driften av Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, kontorutgifter, møteutgifter o.l.». side 4

5 2.3 Budsjett Budsjett Studenttinget NTNU Budsjettet utarbeides av Leder og AU i samarbied med konsulent. Budsjettet legges frem som orienteringssak for Studenttinget NTNU når driftsmidlene er mottatt, og ses i sammenheng med arbeid kommende år. Inntektsposter: Overføringer fra NTNU Tilbakeføring fra NSU Andre overføringer Utgiftsposter: Personalkostnader Andre driftskostnader Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap med justering i forhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad om ekstraordinære midler. 2.4 Regnskap Regnskap STi Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin konsulent etter anvisninger fra Studenttinget NTNU. Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for AU etter forespørsel. 2.5 Økonomirutiner Regnskapsrapporter For at AU skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, settes det opp regnskapsrapporter hver måned. Konsulent tar disse opp på møter i AU Økonomirutiner Studenttinget NTNU Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger: Konsulent: Bilagene påføres kontonummer og tekst. Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og konsulent. Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i regnskapet før utbetaling. Nestledere Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder Kontoplan Det er utarbeidet en felles kontoplan for Studenttinget NTNU og studentrådene ved NTNU. side 5

6 KONTOPLAN Kontogruppe Konto Bank Kasse 10 Overføringer/Inntekter 101 Overføringer fra NTNU Overføringer fra NTNU Studenttinget Overføringer fra NTNU HF og SVT Overføringer fra NTNU IME og NT Overføringer fra NTNU IVT, IØT og AB Overføringer fra NTNU DMF Overføringer fra NTNU DION 102 Overføringer Prosjektmidler 103 Overføringer/Tilbakeføring NSU 104 Overføringer DION 105 Bokskapgebyr DMF 106 Andre inntekter 20 Kontordrift 201 Kontorrekvisita Kontorrekvisita Studenttinget Kontorrekvisita HF og SVT Kontorrekvisita IME og NT Kontorrekvisita IVT, IØT og AB Kontorrekvisita DMF 202 Telefon Telefon Studenttinget Telefon HF og SVT Telefon IME og NT Telefon IVT, IØT og AB Telefon DMF 203 Mobiltelefon Mobiltelefon Studenttinget Mobiltelefon HF og SVT Mobiltelefon IME og NT side 6

7 203-5 Mobiltelefon IVT, IØT og AB Mobiltelefon DMF 204 Porto Porto Studenttinget Porto HF og SVT Porto IME og NT Porto IVT, IØT og AB Porto DMF 205 Kopiering Kopiering Studenttinget Kopiering HF og SVT Kopiering IME og NT Kopiering IVT, IØT og AB Kopiering DMF 206 Aviser Aviser Studenttinget Aviser HF og SVT Aviser IME og NT Aviser IVT, IØT og AB Aviser DMF 207 Faglitteratur/Bøker Faglitteratur/Bøker Studenttinget Faglitteratur/Bøker HF og SVT Faglitteratur/Bøker IME og NT Faglitteratur/Bøker IVT, IØT og AB Faglitteratur/Bøker DMF 208 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) Studenttinget Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) HF og SVT Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) IME og NT Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) IVT, IØT og side 7

8 AB Studenttinget NTNU Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) DMF 209 Leie og vedlikehold av kontormaskiner Leie og vedlikehold av kontormaskiner Studenttinget Leie og vedlikehold av kontormaskiner HF og SVT Leie og vedlikehold av kontormaskiner IME og NT Leie og vedlikehold av kontormaskiner IVT, IØT og AB Leie og vedlikehold av kontormaskiner DMF 210 Datadrifter Datadrifter Studenttinget Datadrifter HF Datadrifter SVT Datadrifter IME Datadrifter NT Datadrifter IVT Datadrifter IØT Datadrifter AB Datadrifter DMF 30 Seminar / Møter / Kurs / Representasjon 301 Interne kurs og seminarer Interne kurs og seminarer Studenttinget Interne kurs og seminarer HF Interne kurs og seminarer SVT Interne kurs og seminarer IME Interne kurs og seminarer NT Interne kurs og seminarer IVT Interne kurs og seminarer IØT Interne kurs og seminarer AB Interne kurs og seminarer DMF 302 Eksterne kurs, seminarer og konferanser Eksterne kurs, seminarer og konferanser Studenttinget Eksterne kurs, seminarer og konferanser HF Eksterne kurs, seminarer og konferanser SVT Eksterne kurs, seminarer og konferanser IME Eksterne kurs, seminarer og konferanser NT Eksterne kurs, seminarer og konferanser IVT Eksterne kurs, seminarer og konferanser IØT Eksterne kurs, seminarer og konferanser AB Eksterne kurs, seminarer og konferanser DMF 303 Møteutgifter med mer side 8

9 303-0 Møteutgifter med mer Studenttinget Møteutgifter med mer HF Møteutgifter med mer SVT Møteutgifter med mer IME Møteutgifter med mer NT Møteutgifter med mer IVT Møteutgifter med mer IØT Møteutgifter med mer AB Møteutgifter med mer DMF 304 Diverse sosiale aktiviteter Diverse sosiale aktiviteter Studenttinget Diverse sosiale aktiviteter HF Diverse sosiale aktiviteter SVT Diverse sosiale aktiviteter IME Diverse sosiale aktiviteter NT Diverse sosiale aktiviteter IVT Diverse sosiale aktiviteter IØT Diverse sosiale aktiviteter AB Diverse sosiale aktiviteter DMF 305 Representasjon internt Representasjon internt Studenttinget Representasjon internt HF Representasjon internt SVT Representasjon internt IME Representasjon internt NT Representasjon internt IVT Representasjon interntiøt Representasjon internt AB Representasjon internt DMF 306 Representasjon eksternt Representasjon eksternt Studenttinget Representasjon eksternt HF Representasjon eksternt SVT Representasjon eksternt IME Representasjon eksternt NT Representasjon eksternt IVT Representasjon eksternt IØT Representasjon eksternt AB Representasjon eksternt DMF 40 Reiseutgifter og billetter 401 Reiseutgifter og billetter Reiseutgifter og billetter Studenttinget Reiseutgifter og billetter HF Reiseutgifter og billetter SVT Reiseutgifter og billetter IME Reiseutgifter og billetter NT Reiseutgifter og billetter IVT Reiseutgifter og billetter IØT Reiseutgifter og billetter AB Reiseutgifter og billetter DMF 402 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) side 9

10 402-0 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) Studenttinget Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) HF Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) SVT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IME Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) NT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IVT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IØT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) AB Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) DMF 50 Diverse personalkostnader 501 Bespisning i forbindelse med overtid Bespisning i forbindelse med overtid Studenttinget Bespisning i forbindelse med overtid HF og SVT Bespisning i forbindelse med overtid IME og NT Bespisning i forbindelse med overtid IVT, IØT og AB Bespisning i forbindelse med overtid DMF 502 Kursing administrativt personale Kursing administrativt personale Studenttinget Kursing administrativt personale HF og SVT Kursing administrativt personale IME og NT Kursing administrativt personale IVT, IØT og AB Kursing administrativt personale DMF 503 Sekretærpotten /Annum Sekretærpotten /Annum Studenttinget Sekretærpotten /Annum HF og SVT Sekretærpotten /Annum IME og NT Sekretærpotten /Annum IVT, IØT og AB Informasjon/Reklamemateriale 601 Reklame og annonser Reklame og annonser Studenttinget Reklame og annonser HF Reklame og annonser SVT Reklame og annonser IME Reklame og annonser NT Reklame og annonser IVT Reklame og annonser IØT Reklame og annonser AB Reklame og annonser DMF side 10

11 602 Trykksaker Trykksaker Studenttinget Trykksaker HF Trykksaker SVT Trykksaker IME Trykksaker NT Trykksaker IVT Trykksaker IØT Trykksaker AB Trykksaker DMF Studenttinget NTNU 603 Informasjon og profileringsartikler Informasjon og profileringsartikler Studenttinget Informasjon og profileringsartikler HF Informasjon og profileringsartikler SVT Informasjon og profileringsartikler IME Informasjon og profileringsartikler MT Informasjon og profileringsartikler IVT Informasjon og profileringsartikler IØT Informasjon og profileringsartikler AB Informasjon og profileringsartikler DMF 604 Gaver Gaver Studenttinget Gaver HF Gaver SVT Gaver IME Gaver NT Gaver IVT Gaver IØT Gaver AB Gaver DMF 70 Diverse 701 Revisjonshonorar Revisjonshonorar Studenttinget Revisjonshonorar HF og SVT Revisjonshonorar IME og NT Revisjonshonorar IVT, IØT og AB Revisjonshonorar DMF 702 Forsikring Forsikring Studenttinget Forsikring HF og SVT Forsikring IME og NT Forsikring IVT, IØT og AB Forsikring DMF side 11

12 703 Konsulentbistand Konsulentbistand Studenttinget Konsulentbistand HF Konsulentbistand SVT Konsulentbistand IME Konsulentbistand NT Konsulentbistand IVT Konsulentbistand IØT Konsulentbistand AB Konsulentbistand DMF 704 PC-fond PC-fond Studenttinget PC-fond Studentrådene HF OG SVT PC-fond Studentrådene IME og NT PC-fond Studentrådene IVT, IØT og AB PC-fond DMF 705 Prosjektmidler 706 Diverse Diverse Studenttinget Diverse HF Diverse SVT Diverse IME Diverse NT Diverse IVT Diverse IØT Diverse AB Diverse DMF 707 DION??? Driftsutgifter DION Reiseutgifter DION Sosiale utgifter DION Diverse DION 708 Veldedighet 80 Finansinntekter-/kostnader og gebyrer 801 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter Studenttinget Gebyrer og avgifter HF og SVT??? Gebyrer og avgifter IME og NT Gebyrer og avgifter IVT, IØT og AB Gebyrer og avgifter DMF 802 Renter av innskuddskonti side 12

13 802-0 Renter av innskuddskonti Studenttinget Renter av innskuddskonti HF og SVT Renter av innskuddskonti IME og NT Renter av innskuddskonti IVT, IØT og AB Renter av innskuddskonti DMF 90 Kreditorer og debitorer 901 Kreditorer Kreditorer Studenttinget Kreditorer HF Kreditorer SVT Kreditorer IME Kreditorer NT Kreditorer IVT Kreditorer IØT Kreditorer AB Kreditorer DMF Kreditorer DION 902 Debitorer Debitorer Studenttinget Debitorer HF Debitorer SVT Debitorer IME Debitorer NT Debitorer IVT Debitorer IØT Debitorer AB Debitorer DMF Debitorer DION side 13