Institutt for matematiske realfag og teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for matematiske realfag og teknologi"

Transkript

1 Styremøte 10/2014 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Tor Kristian Stevik, Henrik Iden og Yngve Mardal Moe. Forfall: Som observatør: Margrethe Naalsund Fra adm.: Anita Habbestad Kopi til: tjenestemannsorganisasjonene: Forskerforbundet v/andreas Flø NTL v/erling Krogh PARAT v/gunnar Torp Tekna v/rune Grønnevik NTL v/signe Kroken Protokoll fra styremøte Nr. 10/2014 Mandag kl rom: TF10 Saksoversikt: Sak 59/2014: Innkalling, saksliste og referat fra møte 7/2014, møte 8/2014 og møte 9/2014 Utsendte saksdokumenter: 1. Innkalling og saksliste 2. Protokoll fra instituttstyremøtene 7/2014, 8/2014 og 9/2014

2 Innkalling og saksliste godkjennes og møtet erklært for lovlig satt. Protokoll fra møtene 7/2014, 8/2014 og 9/2014 godkjennes. Sak 60/2014: Drøfting, Orientering og Referatsaker 1. IWA spesialistkonferanse innen partikkel separering i Instituttleder orienterte om at NMBU v/imt skal lede og koordinere IWA spesialistkonferanse innen partikkel separering i 2016 i Norge. Styret tar orienteringen til etterretning og er positive til at det arrangeres internasjonale konferanser ved instituttet. 2. Tidsplan til utarbeidelse av bemanningsplan Tidsplan for utarbeidelse av bemanningsplan legges frem i neste styremøte. Sak 61/2014: Studentenes innspill Utsendte saksdokumenter: 1. Ingen. Studentene etterlyser progresjon i arbeidsgruppen for vurdering av organisasjon og drift av verksted og tekniske støttestillinger. De ønsker seg flere obligatoriske oppgaver og delprøver i MATH111. Studentene ønsker at veiledningskapasiteten på Indøk økes, og ble informert om at det ansettes en person i 20 % stillingen i høst. Sak 62/2014: Økonomi : 1. Regnskap IMT IMT BFV 3. TILDELING IMT Regnskap - Senter for fiskeforsøk inkl. balansen Instituttstyret er svært tilfreds med at budsjettet følges men avventer følgene av lønnsoppgjøret. Økonomisjefen orienterte styret om at budsjettrammene for 2015 ikke er klare fra universitetsstyret.

3 Sak 63/2014: Permisjon - Thomas Thiis 1. Søknad om permisjon fra Thomas Thiis Styret ser positivt på denne type permisjonssøknader og Thomas Thiis innvilges 20 % ulønnet permisjon fra sin stilling som professor ved Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi fra til for å arbeide med utviklingsprosjekt i Multiconsult. Sak ble diskutert, men skal viderebehandles i ekstraordinært styremøte torsdag 25 september. Sak 70/2014: Førstekonsulent i administrasjonen (vikariat) godkjenning av utlysningstekst ref. nr. 14/ Saksnotat Styret godkjenner utlysningsteksten for stillingen som Førstekonsulent i administrasjonen vikariat fra 1.januar 2015 til 31. august Instituttet er fleksibelt mht. oppstartstidspunkt. Sak 71/2014: Forslag på Sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i byggeteknikk - ref.nr. 14/ Saksnotat Dr. ing Nils E. Forsén, Professor Jan Siem, Seniorforsker Kristine Nore og Førsteamanuensis Anders Bjørnfot er oppnevnt til sakkyndig komite for stillingen som Førsteamanuensis i bygningskonstruksjonsteknikk. Arbeidet administreres av Førsteamanuensis Anders Bjørnfot.

4 Sak 72/2014: Overordnet strategisk plan for Institutt for Matematiske realfag og teknologi 2014 til Utkast til Overordnet strategisk plan for Institutt for Matematiske realfag og teknologi 2014 til 2018 Enkelte styremedlem påpeker at strategien bør kommunisere godt til bedrifter og at språket derfor ikke må være for akademisk orientert. FU vil arbeide videre med sitt innspill til strategien vedrørende satsningsområder, og strategien skal kommenteres en tredje gang av seksjonene. Vedtaket av instituttstrategien utsettes. Sak 73/2014: Etiske retningslinjer for NMBU 1. Notat - Etiske retningslinjer for NMBU 2. Brev om Høringsutkast etiske retningslinjer for NMBU Instituttstyret gir sin tilslutning til de etiske retningslinjer for NMBU, men kommenterer at teksten med fordel kan reduseres i omfang, og at det bør inkluderes informasjon om hvordan retningslinjer skal håndheves. 16. september Cecilie Rolstad Denby Instituttleder Claus Schive Administrasjonssjef

5 Ekstraordinært styremøte 11/2014 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Omorganiseringen er diskutert på møte 15.09, Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Tor Kristian Stevik, Henrik Iden og Yngve Mardal Moe. Som observatør: Margrethe Naalsund og i ekstraordinært styremøte Til stede: Audun Ingebretsen, Henrik Iden, Cecilie Futsæther, Egil Stemsrud, Tor Kristian Stevik, Cecilie Rolstad Denby. Elizabeth de Jong fra sentraladministrasjonen bidro med organisasjons- og administrasjonsfaglige innspill. Som observatør: Astrid Sinnes Kopi til: tjenestemannsorganisasjonene: Forskerforbundet v/andreas Flø NTL v/erling Krogh PARAT v/gunnar Torp Tekna v/rune Grønnevik NTL v/signe Kroken

6 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Nr. 11/2014 Torsdag kl rom: TF141 Saksoversikt: Sak 65/2014: Omorganisering av IMTs administrasjon 1. Saksnotat Styret ga sin tilslutning til omorganiseringen av administrasjonen som en prøveordning som skal evalueres etter 1 år, med følgende merknader: Den forslåtte 50 % stillingen som Rådgiver i kommunikasjon bortfaller. Stillingen innen forskningsadministrasjon tillegges ikke personalansvar og lyses ut eksternt som en Rådgiverstilling i ett år, med mulighet for fast tilsetting. Publisering og oppdatering av forskningsinformasjon på websidene skal legges under stillingen som Rådgiver i forskningsadministrasjon. Stillingsendringer for allerede fast ansatte for stillingene som 1) Laboratorieleder og 2) Økonomi og personalleder gjennomføres som en prøveordning på ett år og opprettholdes hvis omorganiseringen er vellykket. Laboratorieleder skal bidra i undervisning og veiledning. Følgende momenter ble diskutert: Skal laboratoriestillingen være leder eller koordinator? laboratorieleder har personalansvar og delegert beslutningsmyndighet fra instituttleder en koordinator har ikke tilsvarende beslutningsmyndighet. Instituttleder ønsker en laboratorieleder for å kunne delegere beslutninger. Stemsrud og Stevik er bekymret for lønnsnivået på Laboratorieleder og Økonomi og personalleder, og at IMT får for mange ledelseslag.

7 Ved avstemning stemte Stevik og Stemsrud for laboratoriekoordinator, mens flertallet stemte for laboratorieleder. Instituttleder er bekymret over at administrasjonen blir belastet med ytterligere oppgaver når 50 % stillingen som Rådgiver i kommunikasjon ikke innvilges samtidig som Administrasjonssjefstillingen fjernes. I formøte før styremøte med instituttleder og tjenestemannsorganisasjonene fremkom følgende: NTL er bekymret for at de to Førstekonsulent stillingene i administrasjonen blir belastet med ytterligere oppgaver under omorganiseringen. Tekna og Forskerforbundet ønsker ikke at personalansvar spres på for mange personer og ønsker av den grunn at personalansvaret for Verkstedet på sikt legges til Laboratorieleder. Sak 66/2014: Stillingsinstruks for Økonomi og personalleder 1. Saksnotat Styret godkjente stillingsinstruksen for økonomi og personalleder. Omorganiseringen vurderes om ett år, og stillingsinstruksen opprettholdes dersom omorganiseringen er vellykket. Sak 67/2014: Rådgiver innen Forskningsadministrasjon godkjenning av utlysningstekst ref. nr. 14/ Utlysningstekst Styret godkjenner utlysning av stillingen som Rådgiver i forskningsadministrasjon for 1 år med mulighet for fast ansettelse. Utlysningstekst godkjennes med endringer: Personalansvar for Rådgiver i kommunikasjon fjernes og Rådgiver i forskningsadministrasjon skal bidra med publisering og oppdatering av forskningsinformasjon på websidene.

8 Sak 68/2014: Rådgiver i kommunikasjon godkjenning av utlysningstekst 1. Utlysningstekst Stillingen lyses ikke ut. Instituttleder er bekymret for at markedsføringen av Instituttets virksomheter ikke vil bli tilstrekkelig ivaretatt. IMT får også utfordringer fordi NMBU skal over på ny webløsning. Sak 69/2014: Stillingsinstruks for laboratorieleder 1. Saksnotat Stillingsinstruks for laboratorieleder vedtas med endring: Laboratorieleder skal bidra i undervisning og veiledning. Omorganiseringen vurderes om ett år, og stillingsinstruksen opprettholdes dersom omorganiseringen er vellykket. 25. september Cecilie Rolstad Denby Instituttleder Claus Schive Administrasjonssjef

9 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: 16. sept Sted: Aasen Møtetid: Kl til kl Deltagere: Jan Vermaat, Jan Mulder, Line Tau Strand, Mona Bakke, Toril Trædal, Anne Kjersti Uhlen (IPV), Sanna Burgess, Åsmund Kvifte, Herbjørn Hovin Forfall: Per Strand (innkalling trolig sendt bare til NMBU-adresse) Saksliste 2014/039 Godkjenning av innkalling og saksliste 2014/040 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2014/041 Tildeling av statsfinansierte stipendiater ved IMV (henvisning til 2014/32) 2014/042 Informasjon om stillinger 2014/043 Fagstrategi - diskusjon 2014/044 Fullmaktsaker 2014/045 Studentenes hjørne 2014/046 Informasjon fra instituttledelse 2014/047 Eventuelt Saksbehandling 2014/039 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2014/040 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: vedtak: Herbjørn Hovin Møtebok fra forrige styremøtet godkjennes. 2014/041 Tildeling av statsfinansierte stipendiater ved IMV Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Saksfremlegg, se også sak 2014/32 Styret følger innstillingen fra arbeidsgruppen som har vurdert de tre stipendiatsøknadene. Styret ved IMV tildeler: 1. Marina Azzaroli Bleken (IMV stipendiat) 2. Nils Otto Kitterød (NMBU stipendiat) Styret forutsetter at Blekens søknad forbedres på noen konkrete punkter, dette følges opp av instituttleder. IMV Innkalling Side 1

10 vedtak: 2014/042 Informasjon om stillinger Saksbehandler: Info: Jan Vermaat PhDs til Susanne Eich-Greatorex og Lindis Skipperud ble godkjent i styremøte 20.mai 2014, og kandidater er under vurdering. Åsgeir Almås og Helen French har begge mottatt nye stipendiater: Lazarus Pierentino Lugoi og Ellen Kayendeke Ellkayen. Ny økonomikonsulent, Christel Nguyen, har begynt i arbeid , og personalrådgiver blir ansatt med det første, trolig Avd.ing/overing. på faggruppe Miljøkjemi er under vurdering, og blir innstilt med det første. Gerad Cornelissen (professor II med hovedarbeidsgiver NGI) ønsker en endring av sin nåværende kontrakt. NGI har betalt halvparten av Cornelissens II-stilling, men ønsker at IMV tar hele kostnaden da det vil være mer i samsvar med undervisning og forskningsportefølgen Cornelissen tilfører IMV. Styret tar informasjonen om stillingene til orientering og vedtar at 20 % professor II stilling til Gerard Cornelissen vil bli finansiert i sin helhet av IMV fra januar /043 Fagstrategi - videre diskusjon Saksbehandler: 2014/044 Fullmaktsaker Saksbehandler: Vedlegg: vedtak: Jan Vermaat Forslag til instituttprosess om fagplan IMV er akseptert. Tre ettermiddager settes av til diskusjon av strategien. Arbeidet organiseres etter et Dahlem-format med tre parallellgrupper på 5-10 personer som diskuterer henholdsvis forskning, undervisning og instituttets struktur og organisering. Jan Vermaat vil organisere dette og velge ut personer til parallellgruppene i samarbeid med utvalgslederne Mona Henriksen (undervisningsutvalget) og Susanne Eich-Greatorex (forskningsutvalget). Tidsramme: Julen Berit Ingebrigtsen Oversikt fullmaktsaker Fullmaktsakene tas til etterretning. Hensikten med disse fullmaktsakene ble etterlyst. Det ble kommentert at listen over engasjementer mv., muligens kunne inneholde opplysninger om første startdato for engasjementene. Dette vil være nyttige opplysninger for å bedømme den totale lengden på engasjementene. Ref. til saksfremlegg 2014/023 IMV Innkalling Side 2

11 2014/045 Studentenes hjørne Studentene orienterte om aktuelle saker. Studentene skal ha faglunsjer med hver faggruppe, siste onsdagen i måneden i demokratitimen Studentene ønsker plass på en kontinuasjon dersom det er eksamenskollisjon, eventuelt alltid mulighet til å kontinuere dersom det går en kontinuasjonseksamen Studentrådet ønsker en bedre synliggjøring av emneevalueringen og oppfølging av emneevalueringene. Synliggjøringen vil føre til en positiv virkning på gjennomføringen av emneevalueringene 2014/046 Informasjon fra instituttledelse (a) Muntlig orientering om regnskapet per 2. tertial: Prognosen viser at vi kan gå mot et underskudd på ca. 0,5 mill. kroner for hele Det vil gå ut mail til prosjektlederne om dette, herunder påpeking av viktigheten av å føre 01-lønn på alle prosjekter. (b) Kantinetjenesten blir ivaretatt av 2 studenter, foreløpig ut året 2014 (c) Universitetspedagogisk kurs til UU (d) Ansettelsesutvalg: vararepresentant for faste vitenskapelige må utpekes, kan gjøres av instituttleder. 2014/047 Eventuelt Neste møter: 21/10, 18/11, 9/12 IMV Innkalling Side 3

12 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: 21. oktober 2014 Sted: Uhlen Møtetid: Kl til kl Deltagere: Jan Vermaat, Jan Mulder, Line Tau Strand, Kurt Johansen, Mona Bakke, Tone Lise Rustøen, Åsmund Kvifte, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Anne Kjersti Uhlen, Per Strand, Sanna Burgess Saksliste 2014/048 Godkjenning av innkalling og saksliste 2014/049 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2014/050 Regnskap per 2. tertial, prognose for hele /051 Informasjon om stillinger 2014/052 Fullmaktsaker 2014/053 Studentenes hjørne 2014/054 Informasjon fra instituttledelse 2014/055 Eventuelt Saksbehandling 2014/048 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2014/049 Godkjenning av referat fra forrige møte Saksbehandler: vedtak: Herbjørn Hovin referat fra forrige styremøtet godkjennes. 2014/050 Regnskap per 2. tertial prognose for hele 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Herbjørn Hovin Regnskapsoversikt med kommentarer var sendt ut på forhånd. Herbjørn gikk gjennom og kommenterte de viktigste punktene. Inntektene går inn noe lavere enn budsjettert, men samtidig er kostnadene, spesielt lønnskostnadene, også lavere enn budsjettert. Poster å være oppmerksom på er på inntektssiden, overhead og 01-lønn. Overhead er betydelig lavere enn budsjett, mens 01-lønn (lønnsrefusjon fra prosjekter) er en del lavere enn budsjettert, men ikke bekymringsfull på dette stadiet. Underliggende grunn til lavere overhead og til forsinkelse i prosjektarbeidet ble diskutert. Inntekter og kostnader for laboratoriene ble sammenlignet. Jord- og vannlaboratoriet har per august et overskudd på ca. 0,5 IMV Referat Side 1

13 mill. kroner, mens de øvrige laboratoriene går omtrent i balanse. Dette er vel og merke før belastning av lønnskostnader. Men vi har ikke fullstendig oversikten ennå. Kostnadene på den ordinære driften er nøkterne, og driftsresultatet viser et underskudd på kr ved utgangen av august i år. Prognosen for hele 2014 er noe usikker, hovedsakelig på grunn av delingen av instituttet, noe som fører til svakt sammenligningsgrunnlag når det gjelder tidligere år. Prognosen for hele 2014 anslår et underskudd på kr Det bemerkes at hele overskuddet på kr blir inntektsført i denne prognosen. Herbjørn komplimenteres for klarhet i oversikten og kunnskap om underliggende detaljer. vedtak: Regnskapet per august godkjennes. Det oppfordres til nøktern og forsiktig forbruk resten av året, da det som påpekt er en god del usikkerhet knyttet til årets siste tertial. Prosjektledere oppfordres til å prioritere og nøye følge opp prosjektenes fremdrift, for derved å øke overhead og 01-lønn. 2014/051 Informasjon om stillinger Saksbehandler: Info: 2014/052 Fullmaktsaker Saksbehandler: Vedlegg: vedtak: Jan Vermaat muntlig Fremdrift i rekruttering av de nye PhD skjer som ønsket. Kitterød og Bleken forbereder utlysinger og tre nyrekrutteringer ved CERAD/kjemi vil bli utlyst snart. Jan V skal jobbe med å bedre forstå de enkelte regler og prosedyrer her på NMBU. Berit Ingebrigtsen Ingen fullmaktsaker til dette styremøtet. Ved fremtidige styremøter vil fullmaktsaker legges under saker til punktet orienteringssaker. Intet vedtak 2014/053 Studentenes hjørne Studentene er opptatt av hva som skjer når det gjelder 3. etasje i jordfagbygget. De skisserte noen muligheter de har til aksjoner og tiltak. 2014/054 Informasjon fra instituttledelse (a) Strategiprosessen er på gang. (b) Bedre rom til kjemilabs har blitt del av en større prosess med flere parter som ønsker 3. etasje i vårt Jordbygg. Vi har befaring 28. oktober med Kjersti Rimer og kolleger, Øystein Johnsen, Tore Krogstad, Elin Gjengedal, Åsmund Kvifte, Tone Rustøen og Jan Vermaat. Hvor målet er (1) forbedre kjemilabs, (2) skifte ut undersøkslabs, (3) ikke miste kantina som utvikler seg nettopp nå til en sosial møteplass. IMV Referat Side 2

14 (c) Hvem gjør hva. Listen er nesten ferdig og vil bli snart publisert på intranettet og websiden. (d) Emnebudsjettering er fint på vei. 2014/055 Eventuelt Line Tau Strand tok opp uklarhet i instituttstyrets myndighetsområde, jfr. sak 052 fullmaktsaker og regler om tilsettningsrådet, og ønsker klarhet om styret skal vurdere utlysingstekster til vitenskapelige stillinger. Mona Bakke pekte på at teknisk tilsatte på biologilaboratoriet har en svært stresset hverdag med gjennomføring av kurs. Hovedsakelig på grunn av lokalitetenes størrelse må det gjennomføres mange flere kurs enn det som ellers ville være tilfelle. Jan svarer at han er klar over situasjonen, men at noen kortsiktig løsning ikke er innen rekkevidde i Orienteringssaker Styret ønsker at orientering fra faggrupper, FU, UU og f.eks. CERAD kan være en sak på styresakslisten i tiden fremover. Neste møter: 18/11, 9/12, Uhlen IMV Referat Side 3

15 Medlemmer: Prof. Sjur Baardsen - Instituttleder - ( ) Prof. Erik Næsset, INA Styrets nestleder - ( ) F.aman. Line Nybakken, INA - ( ) F.aman. Siri Fjellheim, IPV - Seniorrådgiver Kari Thue, INA - ( ) Stipendiat Markus Sydenham, INA - ( ) Forskn.sjef Erik Framstad, NINA - ( ) Student Mari Hulleberg (til ) - ( ) Student Ellen Nordrum Brøste (til ) - ( ) Adm.sjef Ågot Aakra Sekretær - ( ) Vararepresentanter: 1. vara prof. Tone Birkemoe, INA - ( ) 2. vara prof. Knut Asbjørn Solhaug, INA - ( ) Prof. Ståle Navrud, HH - ( ) Rådgiver Gunnar Jensen, INA - ( ) Stipendiat Rannveig M. Jacobsen, INA - ( ) Seniorforsker Ketil Skogen, NINA - ( ) Student Ida Gundersen (til ) - Student Sunniva Østvik Hage (til ) - FORSLAG TIL MØTEBOK FRA STYREMØTE INA 7/14 TIRSDAG , Kl NMBU 14. oktober 2014 Ågot Aakra Møtebok 7/14 1

16 STM 7/14 MØTEBOK FRA STYREMØTE VED INA TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 Tid: Kl Sted: Styrerommet INA (S257) Til stede: Sjur Baardsen, Line Nybakken, Knut Asbjørn Slhaug Siri Fjellheim, Kari Thue, Markus Sydenham, Ketil Skogen, Mari Hulleberg, Ellen Nordrum Brøste. Forfall: Erik Framstad, Erik Næsset Møtebok: Ågot Aakra Sakliste: S-66/14 Godkjenning av innkalling og sakskliste Innkalling og saksliste godkjennes, med følgende merknad: Erik Næsset er styrets nestleder. Dette bør gå tydelig fram av innkallingen. Instituttets nestleder (instituttleders stedfortreder) er Ågot Aakra. S-67/14 Godkjenning av møtebok 6/14 Godkjenning vedtak per e-post sak S-65/14 Møtebok 6/14 godkjennes uten merknader. Vedtak i S-65/14 godkjennes uten merknader. S-68/14 Regnskapsrapport til NMBU 2. tertial 2014 Saksdokumenter Notat fra G. Jensen m/ regnskapsrapport Styret tar regnskapsrapporten for 2. tertial 2014 til etterretning S-69/14 Kalling til II-stilling innen skogbrukets driftsteknikk (personalsak u.off.) Saksdokumenter: Vedtak Ansettelsesutvalget Notat fra Å. Aakra Dag Fjeld: CV, publikasjonsliste, kvalifikasjonsvurderinger INA-styret anbefaler overfor Universitetsstyret at Dag Fjeld kalles til 3-årig II-stilling i skogbrukets driftsteknikk ved INA. S-70/14 Drøftingssak: Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktorstillinger Saksdokumenter: Notat fra Å. Aakra Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktorstillinger på INA Kommentarer og forslag til evt. endringer av Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktorstillinger på INA sendes Ågot per e-post. Møtebok 7/14 2

17 Styret behandler saken på nytt i løpet av høsten. S-71/14 S-72/14 S-73/14 Sammensetning av Forskningsutvalget Saksdokumenter: Notat fra Å. Aakra Retningslinjer for FU Katrine Eldegard oppnevnes som leder for Forskingsutvalet (FU) ved INA f.o.m. 1. oktober Funksjonsperioden er fire år Instituttstyret oppnevner Thrond Haugen som ny fast medlem av FU, f.o.m Vara for instituttleder til Ansettelsesutvalget ved INA Saksdokumenter: Notat fra Å. Aakra Erik Næsset er instituttleders vara i Ansettelsesutvalget ved INA. Forslag til bedømmelseskomité for ph.d.-graden Meley Mekonen Araya Saksdokumenter: Forslag til bedømmelseskomite CV opponent S. Brown CV opponent M.M. Skutsch Bekreftelse på gjennomført utdanningsplan Vedtak INA-FU Forskningsutvalget har behandlet saken, og foreslår følgende bedømmelseskomité for ph.d.-graden for Meley Mekonen Araya: 1. opponent: Chief Scientist Sandra Brown, Winrock International, 2121 Crystal Drive, Suite 500, Arlington, Virginia 22202, USA e-post: 2. opponent: Seniorforsker Margaret M. Skutsch, CIGA, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro de Investigaciones en Geografia Ambential, UNAM Campus Morelia, Antigua carretera a Patzcuaro 8701, Col. Exhacienda de San Jose de la Huerta, C.P , Morelia, Mexico e-post: 3. NMBUs koordinator: Professor Tron Eid, INA e-post: De foreslåtte personer er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i bedømmelseskomiteen. Ole Hofstad er Meley Mekonen Arayas hovedveileder. Styret slutter seg til vedtak i Forskningsutvalget, og fremmer forslag overfor NMBU om bedømmelseskomité for Meley Mekonen Araya S-74/14 Forslag til bedømmelseskomité for ph.d.-graden Karen Lone Saksdokumenter: Forslag til bedømmelseskomite CV opponent K. Vierling Møtebok 7/14 3

18 CV opponent S. Ciuti Bekreftelse på gjennomført utdanningsplan Vedtak INA-FU Forskningsutvalget har behandlet saken, og foreslår følgende bedømmelseskomité for ph.d.-graden for Karen Lone: 1. opponent: Assoc. Prof. Kerri Vierling, University of Idaho, 875 Perimeter drive MS 1136, Moscow, Idaho , USA e-post: 2. opponent: Assoc. Prof. Simone Ciuti, University of Freiburg, Tennenbacher Strasse 4, D Freiburg, Germany e-post: 3. NMBUs koordinator: Professor Geir Sonerud, INA e-post: De foreslåtte personer er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i bedømmelseskomiteen. Leif Egil Loe er Karen Lones hovedveileder. Styret slutter seg til vedtak i Forskningsutvalget, og fremmer forslag overfor NMBU om bedømmelseskomité for Karen Lone. S-75/14 S-76/14 S-77/14 S-78/14 Myhrwolds fond: Søknad om stipend fra student May Birkemose Saksdokumenter: Notat frå Å. Aakra Søknad frå May Birkemose INA-styret anbefaler overfor styret for Myhrwolds fond at May Birkemose får tildelt midler fra fondet, for å dekke utgifter til deltakelse på International Forestry Students' Symposium (IFSS), Administrasjonen ved INA sørger for at finansieringsmuligheter gjennom Myhrwolds fond gjøres bedre kjent på instituttet. Studentenes kvarter Persienner. Midler til rullegardiner Ventilasjon. Må stå på i helgene Prosjektorer i grupperom, "tv" i stedenfor Referatsaker Møtebok INA-FU Møtebok INA-UU Møtebok INA-AU , og Møtebok Universitetsstyret , Møtebok Fakultetsstyret MiljøTek Møtebok Studieutvalget og Møtebok Forskningsutvalget Godkjent sammenslåing av NMBUs forskningsfond Instituttleder orienterer Studentopptaket 2014 Årlig møte i studieprogramgruppene med RSA-representantene Arbeidsmarkedundersøkelse 2014 Møtebok 7/14 4

19 S-79/14 Eventuelt a) Kvotestipendiat som ikke oppfyller lånekassens betingelser 1) Kvotestipendiaten blir ansatt som stipendiat ved INA. Driftsmidler må dekkes av prosjekt. 2) INA ber Rektor om en ekstra rekrutteringsstilling fra rektors pott i 2015, som kompensasjon for denne alvorlige og dyre konsekvensen av administrativ rutinesvikt. 3) INA fyller kvotestipendet som vi ikke får benytte, til en ny kandidat. Administrasjonen utformer og sender brev til Rektor med anmodning om en ekstra rekrutteringsstilling til INA i b) Doktorgradsstudentenes kvarter Doktorgradsstudentenes kvarter blir heretter fast post på sakslista til styremøter. NMBU, 14. oktober 2014 Ågot Aakra Sekretær Møtebok 7/14 5

Saksoversikt: Styremøte 6/2014 Dato: Protokoll fra styremøte Nr. 6/2014. Institutt for matematiske realfag og teknologi

Saksoversikt: Styremøte 6/2014 Dato: Protokoll fra styremøte Nr. 6/2014. Institutt for matematiske realfag og teknologi Styremøte 6/2014 Dato: 17.06.2014 Institutt for matematiske realfag og teknologi Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Ulf Indahl og Audun Ingebrightsen.

Detaljer

PROTOKOLL IMT styremøte

PROTOKOLL IMT styremøte PROTOKOLL IMT styremøte Møte.: 6/2015 Dato: 4.9.2015 Tid: Kl. 09:00-12:00 Sted: TF 141 Tilstede: Fra admin: Observatør: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil

Detaljer

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEBOK Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.01.2017 kl. 9:00-1445 Sted: Tilstede: Sørhellinga, S257 Arne Rørå, Brit Lisa Skjelkvåle,

Detaljer

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi Styremøte 11/2014 Dato: 21.11.2014 Institutt for matematiske realfag og teknologi Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Beathe

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL - Insituttstyret

PROTOKOLL - Insituttstyret INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET PROTOKOLL: MØTE: 4/2015 (godkjent per epost 03.06.15) PROTOKOLL - Insituttstyret Møte.: 4/2015 Dato: 22.05.2015 Tid: Kl. 09:00-12:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/16 MØTE 15. desember 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET DATO: 26. 02.09 TIL STEDE: Oppnevnt av LS: Berit Øksnes, Svein Nybø, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe Ansattes representant: Studentrepresentant: Ingjerd R. Andreassen Administrasjon MHS:

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23.02.2016. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-13:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. september 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

Fakultet for biovitenskap (BioVit)

Fakultet for biovitenskap (BioVit) Institu Fakultet for biovitenskap (BioVit) Referat fra fakultetsstyremøte 01-2017 Dato: 9. februar 2017 Tid: kl. 0900-1500 Sted: Økonomibygningen, Gult rom Deltakere: Meldt forfall: Fra adm: Egil Olsvik,

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet mandag 21. september 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Mandag 21. september 2009 Tid: Kl 10.00-12.15 Sted: Historisk kafé,

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 ØKONOMISK INSTITUTT 09.03.06 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Tore Nilssen (unntatt sak 25/2006), Aanund Hylland, Tone Ognedal, Kjetil Storesletten,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM Norges miljø- og biovitenskapelige universitet UTKAST MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyremøter - LANDSAM Dato: 08.02.2017 kl. 12:30 Sted: Tivoli - 3. etasje Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

NMBU Forskningutvalget

NMBU Forskningutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningutvalget Dato: 31.08.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Adamstuen, Gjesteserveringen Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.09/14 MØTE 25. september 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

MØTEBOK. Instituttstyremøte

MØTEBOK. Instituttstyremøte MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING 1302 1901 MØTEBOK Instituttstyremøte 01.06.2007 Til stede: Forfall: Møteleder: Referent: Terje Holsen, Rolf Jensen, Irene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/17 MØTE 1. juni 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Per Nilsson

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/16 MØTE 8. november 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. desember 2011 kl. 13:15 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/17 MØTE 14. mars 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/16 MØTE 22. september 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Bjørge Herman Hansen Svend Sondre

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Tid: Tirsdag 9. september kl. 9:00 14:00 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken,

Detaljer

2/17 16/ Rektor ansettelse - orientering 2. 3/17 16/ Økonomirapport /17 17/ Foreløpig årsrapport

2/17 16/ Rektor ansettelse - orientering 2. 3/17 16/ Økonomirapport /17 17/ Foreløpig årsrapport OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: 09.02.2017 kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen,

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015 Til Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Mari Sundli Tveit, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa Vår ref. 14/0751 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering

Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2009 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl. 12.00 16.45 Møtested: Kalvskinnet, Styrerommet, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-038/09 HS-V-039/09 HS-V-040/09 HS-V-041/09

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off. UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.12.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-15:10. Til stede fra Fakultetsstyret:

Detaljer

Til instituttstyrets medlemmer. Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 SAKSLISTE REVIDERT PR. 2. DESEMBER 2010 DISKUSJONSSAKER:

Til instituttstyrets medlemmer. Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 SAKSLISTE REVIDERT PR. 2. DESEMBER 2010 DISKUSJONSSAKER: Til instituttstyrets medlemmer Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED PSYKOLOGISK INSTITUTT 7. DESEMBER 2010 Protokollen vedtas formelt av styret på første møte

Detaljer

*****************************************************************************

***************************************************************************** UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 7. november 2012 kl. 13.15 møte ble holdt i nye odontologibygget *****************************************************************************

Detaljer

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2016 Dato:

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2016 Dato: Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referat: Instituttstyremøte nr 3/2016 Dato: 23.09.2016 Tid: 9:00 12.00 Sted: Rom U16, Geologibygningen Deltakere: Tilstede representerer

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referat fra møte i Instituttstyret torsdag 6. november 2014 kl 14.15-16.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus Tilstede: Knut Liestøl,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016 Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016 Til stede: Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbakk, Liv Kari Eskeland og Bjørg Nesje Nybø Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Karl Henrik

Detaljer

Program for IMRT

Program for IMRT Program for IMRT100 2014 Version 1.0 08.08.2014 IMRT100 er innføringsemnet for alle studenter som begynner på Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi- og miljøfysikk ved Institutt

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 3/17 MØTE 16. februar 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

BIOVIT Faglig organisering og forskning

BIOVIT Faglig organisering og forskning BIOVIT Faglig organisering og forskning 12.10.17 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 BIOVIT i tall Institutt for plantevitenskap (IPV) Professor 13 F. aman. 4 Faste forskere 4 Post doc/forskere

Detaljer