Institutt for matematiske realfag og teknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for matematiske realfag og teknologi"

Transkript

1 Styremøte 10/2014 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Tor Kristian Stevik, Henrik Iden og Yngve Mardal Moe. Forfall: Som observatør: Margrethe Naalsund Fra adm.: Anita Habbestad Kopi til: tjenestemannsorganisasjonene: Forskerforbundet v/andreas Flø NTL v/erling Krogh PARAT v/gunnar Torp Tekna v/rune Grønnevik NTL v/signe Kroken Protokoll fra styremøte Nr. 10/2014 Mandag kl rom: TF10 Saksoversikt: Sak 59/2014: Innkalling, saksliste og referat fra møte 7/2014, møte 8/2014 og møte 9/2014 Utsendte saksdokumenter: 1. Innkalling og saksliste 2. Protokoll fra instituttstyremøtene 7/2014, 8/2014 og 9/2014

2 Innkalling og saksliste godkjennes og møtet erklært for lovlig satt. Protokoll fra møtene 7/2014, 8/2014 og 9/2014 godkjennes. Sak 60/2014: Drøfting, Orientering og Referatsaker 1. IWA spesialistkonferanse innen partikkel separering i Instituttleder orienterte om at NMBU v/imt skal lede og koordinere IWA spesialistkonferanse innen partikkel separering i 2016 i Norge. Styret tar orienteringen til etterretning og er positive til at det arrangeres internasjonale konferanser ved instituttet. 2. Tidsplan til utarbeidelse av bemanningsplan Tidsplan for utarbeidelse av bemanningsplan legges frem i neste styremøte. Sak 61/2014: Studentenes innspill Utsendte saksdokumenter: 1. Ingen. Studentene etterlyser progresjon i arbeidsgruppen for vurdering av organisasjon og drift av verksted og tekniske støttestillinger. De ønsker seg flere obligatoriske oppgaver og delprøver i MATH111. Studentene ønsker at veiledningskapasiteten på Indøk økes, og ble informert om at det ansettes en person i 20 % stillingen i høst. Sak 62/2014: Økonomi : 1. Regnskap IMT IMT BFV 3. TILDELING IMT Regnskap - Senter for fiskeforsøk inkl. balansen Instituttstyret er svært tilfreds med at budsjettet følges men avventer følgene av lønnsoppgjøret. Økonomisjefen orienterte styret om at budsjettrammene for 2015 ikke er klare fra universitetsstyret.

3 Sak 63/2014: Permisjon - Thomas Thiis 1. Søknad om permisjon fra Thomas Thiis Styret ser positivt på denne type permisjonssøknader og Thomas Thiis innvilges 20 % ulønnet permisjon fra sin stilling som professor ved Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi fra til for å arbeide med utviklingsprosjekt i Multiconsult. Sak ble diskutert, men skal viderebehandles i ekstraordinært styremøte torsdag 25 september. Sak 70/2014: Førstekonsulent i administrasjonen (vikariat) godkjenning av utlysningstekst ref. nr. 14/ Saksnotat Styret godkjenner utlysningsteksten for stillingen som Førstekonsulent i administrasjonen vikariat fra 1.januar 2015 til 31. august Instituttet er fleksibelt mht. oppstartstidspunkt. Sak 71/2014: Forslag på Sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i byggeteknikk - ref.nr. 14/ Saksnotat Dr. ing Nils E. Forsén, Professor Jan Siem, Seniorforsker Kristine Nore og Førsteamanuensis Anders Bjørnfot er oppnevnt til sakkyndig komite for stillingen som Førsteamanuensis i bygningskonstruksjonsteknikk. Arbeidet administreres av Førsteamanuensis Anders Bjørnfot.

4 Sak 72/2014: Overordnet strategisk plan for Institutt for Matematiske realfag og teknologi 2014 til Utkast til Overordnet strategisk plan for Institutt for Matematiske realfag og teknologi 2014 til 2018 Enkelte styremedlem påpeker at strategien bør kommunisere godt til bedrifter og at språket derfor ikke må være for akademisk orientert. FU vil arbeide videre med sitt innspill til strategien vedrørende satsningsområder, og strategien skal kommenteres en tredje gang av seksjonene. Vedtaket av instituttstrategien utsettes. Sak 73/2014: Etiske retningslinjer for NMBU 1. Notat - Etiske retningslinjer for NMBU 2. Brev om Høringsutkast etiske retningslinjer for NMBU Instituttstyret gir sin tilslutning til de etiske retningslinjer for NMBU, men kommenterer at teksten med fordel kan reduseres i omfang, og at det bør inkluderes informasjon om hvordan retningslinjer skal håndheves. 16. september Cecilie Rolstad Denby Instituttleder Claus Schive Administrasjonssjef

5 Ekstraordinært styremøte 11/2014 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Omorganiseringen er diskutert på møte 15.09, Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Tor Kristian Stevik, Henrik Iden og Yngve Mardal Moe. Som observatør: Margrethe Naalsund og i ekstraordinært styremøte Til stede: Audun Ingebretsen, Henrik Iden, Cecilie Futsæther, Egil Stemsrud, Tor Kristian Stevik, Cecilie Rolstad Denby. Elizabeth de Jong fra sentraladministrasjonen bidro med organisasjons- og administrasjonsfaglige innspill. Som observatør: Astrid Sinnes Kopi til: tjenestemannsorganisasjonene: Forskerforbundet v/andreas Flø NTL v/erling Krogh PARAT v/gunnar Torp Tekna v/rune Grønnevik NTL v/signe Kroken

6 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Nr. 11/2014 Torsdag kl rom: TF141 Saksoversikt: Sak 65/2014: Omorganisering av IMTs administrasjon 1. Saksnotat Styret ga sin tilslutning til omorganiseringen av administrasjonen som en prøveordning som skal evalueres etter 1 år, med følgende merknader: Den forslåtte 50 % stillingen som Rådgiver i kommunikasjon bortfaller. Stillingen innen forskningsadministrasjon tillegges ikke personalansvar og lyses ut eksternt som en Rådgiverstilling i ett år, med mulighet for fast tilsetting. Publisering og oppdatering av forskningsinformasjon på websidene skal legges under stillingen som Rådgiver i forskningsadministrasjon. Stillingsendringer for allerede fast ansatte for stillingene som 1) Laboratorieleder og 2) Økonomi og personalleder gjennomføres som en prøveordning på ett år og opprettholdes hvis omorganiseringen er vellykket. Laboratorieleder skal bidra i undervisning og veiledning. Følgende momenter ble diskutert: Skal laboratoriestillingen være leder eller koordinator? laboratorieleder har personalansvar og delegert beslutningsmyndighet fra instituttleder en koordinator har ikke tilsvarende beslutningsmyndighet. Instituttleder ønsker en laboratorieleder for å kunne delegere beslutninger. Stemsrud og Stevik er bekymret for lønnsnivået på Laboratorieleder og Økonomi og personalleder, og at IMT får for mange ledelseslag.

7 Ved avstemning stemte Stevik og Stemsrud for laboratoriekoordinator, mens flertallet stemte for laboratorieleder. Instituttleder er bekymret over at administrasjonen blir belastet med ytterligere oppgaver når 50 % stillingen som Rådgiver i kommunikasjon ikke innvilges samtidig som Administrasjonssjefstillingen fjernes. I formøte før styremøte med instituttleder og tjenestemannsorganisasjonene fremkom følgende: NTL er bekymret for at de to Førstekonsulent stillingene i administrasjonen blir belastet med ytterligere oppgaver under omorganiseringen. Tekna og Forskerforbundet ønsker ikke at personalansvar spres på for mange personer og ønsker av den grunn at personalansvaret for Verkstedet på sikt legges til Laboratorieleder. Sak 66/2014: Stillingsinstruks for Økonomi og personalleder 1. Saksnotat Styret godkjente stillingsinstruksen for økonomi og personalleder. Omorganiseringen vurderes om ett år, og stillingsinstruksen opprettholdes dersom omorganiseringen er vellykket. Sak 67/2014: Rådgiver innen Forskningsadministrasjon godkjenning av utlysningstekst ref. nr. 14/ Utlysningstekst Styret godkjenner utlysning av stillingen som Rådgiver i forskningsadministrasjon for 1 år med mulighet for fast ansettelse. Utlysningstekst godkjennes med endringer: Personalansvar for Rådgiver i kommunikasjon fjernes og Rådgiver i forskningsadministrasjon skal bidra med publisering og oppdatering av forskningsinformasjon på websidene.

8 Sak 68/2014: Rådgiver i kommunikasjon godkjenning av utlysningstekst 1. Utlysningstekst Stillingen lyses ikke ut. Instituttleder er bekymret for at markedsføringen av Instituttets virksomheter ikke vil bli tilstrekkelig ivaretatt. IMT får også utfordringer fordi NMBU skal over på ny webløsning. Sak 69/2014: Stillingsinstruks for laboratorieleder 1. Saksnotat Stillingsinstruks for laboratorieleder vedtas med endring: Laboratorieleder skal bidra i undervisning og veiledning. Omorganiseringen vurderes om ett år, og stillingsinstruksen opprettholdes dersom omorganiseringen er vellykket. 25. september Cecilie Rolstad Denby Instituttleder Claus Schive Administrasjonssjef

9 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: 16. sept Sted: Aasen Møtetid: Kl til kl Deltagere: Jan Vermaat, Jan Mulder, Line Tau Strand, Mona Bakke, Toril Trædal, Anne Kjersti Uhlen (IPV), Sanna Burgess, Åsmund Kvifte, Herbjørn Hovin Forfall: Per Strand (innkalling trolig sendt bare til NMBU-adresse) Saksliste 2014/039 Godkjenning av innkalling og saksliste 2014/040 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2014/041 Tildeling av statsfinansierte stipendiater ved IMV (henvisning til 2014/32) 2014/042 Informasjon om stillinger 2014/043 Fagstrategi - diskusjon 2014/044 Fullmaktsaker 2014/045 Studentenes hjørne 2014/046 Informasjon fra instituttledelse 2014/047 Eventuelt Saksbehandling 2014/039 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2014/040 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: vedtak: Herbjørn Hovin Møtebok fra forrige styremøtet godkjennes. 2014/041 Tildeling av statsfinansierte stipendiater ved IMV Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Saksfremlegg, se også sak 2014/32 Styret følger innstillingen fra arbeidsgruppen som har vurdert de tre stipendiatsøknadene. Styret ved IMV tildeler: 1. Marina Azzaroli Bleken (IMV stipendiat) 2. Nils Otto Kitterød (NMBU stipendiat) Styret forutsetter at Blekens søknad forbedres på noen konkrete punkter, dette følges opp av instituttleder. IMV Innkalling Side 1

10 vedtak: 2014/042 Informasjon om stillinger Saksbehandler: Info: Jan Vermaat PhDs til Susanne Eich-Greatorex og Lindis Skipperud ble godkjent i styremøte 20.mai 2014, og kandidater er under vurdering. Åsgeir Almås og Helen French har begge mottatt nye stipendiater: Lazarus Pierentino Lugoi og Ellen Kayendeke Ellkayen. Ny økonomikonsulent, Christel Nguyen, har begynt i arbeid , og personalrådgiver blir ansatt med det første, trolig Avd.ing/overing. på faggruppe Miljøkjemi er under vurdering, og blir innstilt med det første. Gerad Cornelissen (professor II med hovedarbeidsgiver NGI) ønsker en endring av sin nåværende kontrakt. NGI har betalt halvparten av Cornelissens II-stilling, men ønsker at IMV tar hele kostnaden da det vil være mer i samsvar med undervisning og forskningsportefølgen Cornelissen tilfører IMV. Styret tar informasjonen om stillingene til orientering og vedtar at 20 % professor II stilling til Gerard Cornelissen vil bli finansiert i sin helhet av IMV fra januar /043 Fagstrategi - videre diskusjon Saksbehandler: 2014/044 Fullmaktsaker Saksbehandler: Vedlegg: vedtak: Jan Vermaat Forslag til instituttprosess om fagplan IMV er akseptert. Tre ettermiddager settes av til diskusjon av strategien. Arbeidet organiseres etter et Dahlem-format med tre parallellgrupper på 5-10 personer som diskuterer henholdsvis forskning, undervisning og instituttets struktur og organisering. Jan Vermaat vil organisere dette og velge ut personer til parallellgruppene i samarbeid med utvalgslederne Mona Henriksen (undervisningsutvalget) og Susanne Eich-Greatorex (forskningsutvalget). Tidsramme: Julen Berit Ingebrigtsen Oversikt fullmaktsaker Fullmaktsakene tas til etterretning. Hensikten med disse fullmaktsakene ble etterlyst. Det ble kommentert at listen over engasjementer mv., muligens kunne inneholde opplysninger om første startdato for engasjementene. Dette vil være nyttige opplysninger for å bedømme den totale lengden på engasjementene. Ref. til saksfremlegg 2014/023 IMV Innkalling Side 2

11 2014/045 Studentenes hjørne Studentene orienterte om aktuelle saker. Studentene skal ha faglunsjer med hver faggruppe, siste onsdagen i måneden i demokratitimen Studentene ønsker plass på en kontinuasjon dersom det er eksamenskollisjon, eventuelt alltid mulighet til å kontinuere dersom det går en kontinuasjonseksamen Studentrådet ønsker en bedre synliggjøring av emneevalueringen og oppfølging av emneevalueringene. Synliggjøringen vil føre til en positiv virkning på gjennomføringen av emneevalueringene 2014/046 Informasjon fra instituttledelse (a) Muntlig orientering om regnskapet per 2. tertial: Prognosen viser at vi kan gå mot et underskudd på ca. 0,5 mill. kroner for hele Det vil gå ut mail til prosjektlederne om dette, herunder påpeking av viktigheten av å føre 01-lønn på alle prosjekter. (b) Kantinetjenesten blir ivaretatt av 2 studenter, foreløpig ut året 2014 (c) Universitetspedagogisk kurs til UU (d) Ansettelsesutvalg: vararepresentant for faste vitenskapelige må utpekes, kan gjøres av instituttleder. 2014/047 Eventuelt Neste møter: 21/10, 18/11, 9/12 IMV Innkalling Side 3

12 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: 21. oktober 2014 Sted: Uhlen Møtetid: Kl til kl Deltagere: Jan Vermaat, Jan Mulder, Line Tau Strand, Kurt Johansen, Mona Bakke, Tone Lise Rustøen, Åsmund Kvifte, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Anne Kjersti Uhlen, Per Strand, Sanna Burgess Saksliste 2014/048 Godkjenning av innkalling og saksliste 2014/049 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2014/050 Regnskap per 2. tertial, prognose for hele /051 Informasjon om stillinger 2014/052 Fullmaktsaker 2014/053 Studentenes hjørne 2014/054 Informasjon fra instituttledelse 2014/055 Eventuelt Saksbehandling 2014/048 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2014/049 Godkjenning av referat fra forrige møte Saksbehandler: vedtak: Herbjørn Hovin referat fra forrige styremøtet godkjennes. 2014/050 Regnskap per 2. tertial prognose for hele 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Herbjørn Hovin Regnskapsoversikt med kommentarer var sendt ut på forhånd. Herbjørn gikk gjennom og kommenterte de viktigste punktene. Inntektene går inn noe lavere enn budsjettert, men samtidig er kostnadene, spesielt lønnskostnadene, også lavere enn budsjettert. Poster å være oppmerksom på er på inntektssiden, overhead og 01-lønn. Overhead er betydelig lavere enn budsjett, mens 01-lønn (lønnsrefusjon fra prosjekter) er en del lavere enn budsjettert, men ikke bekymringsfull på dette stadiet. Underliggende grunn til lavere overhead og til forsinkelse i prosjektarbeidet ble diskutert. Inntekter og kostnader for laboratoriene ble sammenlignet. Jord- og vannlaboratoriet har per august et overskudd på ca. 0,5 IMV Referat Side 1

13 mill. kroner, mens de øvrige laboratoriene går omtrent i balanse. Dette er vel og merke før belastning av lønnskostnader. Men vi har ikke fullstendig oversikten ennå. Kostnadene på den ordinære driften er nøkterne, og driftsresultatet viser et underskudd på kr ved utgangen av august i år. Prognosen for hele 2014 er noe usikker, hovedsakelig på grunn av delingen av instituttet, noe som fører til svakt sammenligningsgrunnlag når det gjelder tidligere år. Prognosen for hele 2014 anslår et underskudd på kr Det bemerkes at hele overskuddet på kr blir inntektsført i denne prognosen. Herbjørn komplimenteres for klarhet i oversikten og kunnskap om underliggende detaljer. vedtak: Regnskapet per august godkjennes. Det oppfordres til nøktern og forsiktig forbruk resten av året, da det som påpekt er en god del usikkerhet knyttet til årets siste tertial. Prosjektledere oppfordres til å prioritere og nøye følge opp prosjektenes fremdrift, for derved å øke overhead og 01-lønn. 2014/051 Informasjon om stillinger Saksbehandler: Info: 2014/052 Fullmaktsaker Saksbehandler: Vedlegg: vedtak: Jan Vermaat muntlig Fremdrift i rekruttering av de nye PhD skjer som ønsket. Kitterød og Bleken forbereder utlysinger og tre nyrekrutteringer ved CERAD/kjemi vil bli utlyst snart. Jan V skal jobbe med å bedre forstå de enkelte regler og prosedyrer her på NMBU. Berit Ingebrigtsen Ingen fullmaktsaker til dette styremøtet. Ved fremtidige styremøter vil fullmaktsaker legges under saker til punktet orienteringssaker. Intet vedtak 2014/053 Studentenes hjørne Studentene er opptatt av hva som skjer når det gjelder 3. etasje i jordfagbygget. De skisserte noen muligheter de har til aksjoner og tiltak. 2014/054 Informasjon fra instituttledelse (a) Strategiprosessen er på gang. (b) Bedre rom til kjemilabs har blitt del av en større prosess med flere parter som ønsker 3. etasje i vårt Jordbygg. Vi har befaring 28. oktober med Kjersti Rimer og kolleger, Øystein Johnsen, Tore Krogstad, Elin Gjengedal, Åsmund Kvifte, Tone Rustøen og Jan Vermaat. Hvor målet er (1) forbedre kjemilabs, (2) skifte ut undersøkslabs, (3) ikke miste kantina som utvikler seg nettopp nå til en sosial møteplass. IMV Referat Side 2

14 (c) Hvem gjør hva. Listen er nesten ferdig og vil bli snart publisert på intranettet og websiden. (d) Emnebudsjettering er fint på vei. 2014/055 Eventuelt Line Tau Strand tok opp uklarhet i instituttstyrets myndighetsområde, jfr. sak 052 fullmaktsaker og regler om tilsettningsrådet, og ønsker klarhet om styret skal vurdere utlysingstekster til vitenskapelige stillinger. Mona Bakke pekte på at teknisk tilsatte på biologilaboratoriet har en svært stresset hverdag med gjennomføring av kurs. Hovedsakelig på grunn av lokalitetenes størrelse må det gjennomføres mange flere kurs enn det som ellers ville være tilfelle. Jan svarer at han er klar over situasjonen, men at noen kortsiktig løsning ikke er innen rekkevidde i Orienteringssaker Styret ønsker at orientering fra faggrupper, FU, UU og f.eks. CERAD kan være en sak på styresakslisten i tiden fremover. Neste møter: 18/11, 9/12, Uhlen IMV Referat Side 3

15 Medlemmer: Prof. Sjur Baardsen - Instituttleder - ( ) Prof. Erik Næsset, INA Styrets nestleder - ( ) F.aman. Line Nybakken, INA - ( ) F.aman. Siri Fjellheim, IPV - Seniorrådgiver Kari Thue, INA - ( ) Stipendiat Markus Sydenham, INA - ( ) Forskn.sjef Erik Framstad, NINA - ( ) Student Mari Hulleberg (til ) - ( ) Student Ellen Nordrum Brøste (til ) - ( ) Adm.sjef Ågot Aakra Sekretær - ( ) Vararepresentanter: 1. vara prof. Tone Birkemoe, INA - ( ) 2. vara prof. Knut Asbjørn Solhaug, INA - ( ) Prof. Ståle Navrud, HH - ( ) Rådgiver Gunnar Jensen, INA - ( ) Stipendiat Rannveig M. Jacobsen, INA - ( ) Seniorforsker Ketil Skogen, NINA - ( ) Student Ida Gundersen (til ) - Student Sunniva Østvik Hage (til ) - FORSLAG TIL MØTEBOK FRA STYREMØTE INA 7/14 TIRSDAG , Kl NMBU 14. oktober 2014 Ågot Aakra Møtebok 7/14 1

16 STM 7/14 MØTEBOK FRA STYREMØTE VED INA TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 Tid: Kl Sted: Styrerommet INA (S257) Til stede: Sjur Baardsen, Line Nybakken, Knut Asbjørn Slhaug Siri Fjellheim, Kari Thue, Markus Sydenham, Ketil Skogen, Mari Hulleberg, Ellen Nordrum Brøste. Forfall: Erik Framstad, Erik Næsset Møtebok: Ågot Aakra Sakliste: S-66/14 Godkjenning av innkalling og sakskliste Innkalling og saksliste godkjennes, med følgende merknad: Erik Næsset er styrets nestleder. Dette bør gå tydelig fram av innkallingen. Instituttets nestleder (instituttleders stedfortreder) er Ågot Aakra. S-67/14 Godkjenning av møtebok 6/14 Godkjenning vedtak per e-post sak S-65/14 Møtebok 6/14 godkjennes uten merknader. Vedtak i S-65/14 godkjennes uten merknader. S-68/14 Regnskapsrapport til NMBU 2. tertial 2014 Saksdokumenter Notat fra G. Jensen m/ regnskapsrapport Styret tar regnskapsrapporten for 2. tertial 2014 til etterretning S-69/14 Kalling til II-stilling innen skogbrukets driftsteknikk (personalsak u.off.) Saksdokumenter: Vedtak Ansettelsesutvalget Notat fra Å. Aakra Dag Fjeld: CV, publikasjonsliste, kvalifikasjonsvurderinger INA-styret anbefaler overfor Universitetsstyret at Dag Fjeld kalles til 3-årig II-stilling i skogbrukets driftsteknikk ved INA. S-70/14 Drøftingssak: Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktorstillinger Saksdokumenter: Notat fra Å. Aakra Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktorstillinger på INA Kommentarer og forslag til evt. endringer av Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktorstillinger på INA sendes Ågot per e-post. Møtebok 7/14 2

17 Styret behandler saken på nytt i løpet av høsten. S-71/14 S-72/14 S-73/14 Sammensetning av Forskningsutvalget Saksdokumenter: Notat fra Å. Aakra Retningslinjer for FU Katrine Eldegard oppnevnes som leder for Forskingsutvalet (FU) ved INA f.o.m. 1. oktober Funksjonsperioden er fire år Instituttstyret oppnevner Thrond Haugen som ny fast medlem av FU, f.o.m Vara for instituttleder til Ansettelsesutvalget ved INA Saksdokumenter: Notat fra Å. Aakra Erik Næsset er instituttleders vara i Ansettelsesutvalget ved INA. Forslag til bedømmelseskomité for ph.d.-graden Meley Mekonen Araya Saksdokumenter: Forslag til bedømmelseskomite CV opponent S. Brown CV opponent M.M. Skutsch Bekreftelse på gjennomført utdanningsplan Vedtak INA-FU Forskningsutvalget har behandlet saken, og foreslår følgende bedømmelseskomité for ph.d.-graden for Meley Mekonen Araya: 1. opponent: Chief Scientist Sandra Brown, Winrock International, 2121 Crystal Drive, Suite 500, Arlington, Virginia 22202, USA e-post: 2. opponent: Seniorforsker Margaret M. Skutsch, CIGA, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro de Investigaciones en Geografia Ambential, UNAM Campus Morelia, Antigua carretera a Patzcuaro 8701, Col. Exhacienda de San Jose de la Huerta, C.P , Morelia, Mexico e-post: 3. NMBUs koordinator: Professor Tron Eid, INA e-post: De foreslåtte personer er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i bedømmelseskomiteen. Ole Hofstad er Meley Mekonen Arayas hovedveileder. Styret slutter seg til vedtak i Forskningsutvalget, og fremmer forslag overfor NMBU om bedømmelseskomité for Meley Mekonen Araya S-74/14 Forslag til bedømmelseskomité for ph.d.-graden Karen Lone Saksdokumenter: Forslag til bedømmelseskomite CV opponent K. Vierling Møtebok 7/14 3

18 CV opponent S. Ciuti Bekreftelse på gjennomført utdanningsplan Vedtak INA-FU Forskningsutvalget har behandlet saken, og foreslår følgende bedømmelseskomité for ph.d.-graden for Karen Lone: 1. opponent: Assoc. Prof. Kerri Vierling, University of Idaho, 875 Perimeter drive MS 1136, Moscow, Idaho , USA e-post: 2. opponent: Assoc. Prof. Simone Ciuti, University of Freiburg, Tennenbacher Strasse 4, D Freiburg, Germany e-post: 3. NMBUs koordinator: Professor Geir Sonerud, INA e-post: De foreslåtte personer er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i bedømmelseskomiteen. Leif Egil Loe er Karen Lones hovedveileder. Styret slutter seg til vedtak i Forskningsutvalget, og fremmer forslag overfor NMBU om bedømmelseskomité for Karen Lone. S-75/14 S-76/14 S-77/14 S-78/14 Myhrwolds fond: Søknad om stipend fra student May Birkemose Saksdokumenter: Notat frå Å. Aakra Søknad frå May Birkemose INA-styret anbefaler overfor styret for Myhrwolds fond at May Birkemose får tildelt midler fra fondet, for å dekke utgifter til deltakelse på International Forestry Students' Symposium (IFSS), Administrasjonen ved INA sørger for at finansieringsmuligheter gjennom Myhrwolds fond gjøres bedre kjent på instituttet. Studentenes kvarter Persienner. Midler til rullegardiner Ventilasjon. Må stå på i helgene Prosjektorer i grupperom, "tv" i stedenfor Referatsaker Møtebok INA-FU Møtebok INA-UU Møtebok INA-AU , og Møtebok Universitetsstyret , Møtebok Fakultetsstyret MiljøTek Møtebok Studieutvalget og Møtebok Forskningsutvalget Godkjent sammenslåing av NMBUs forskningsfond Instituttleder orienterer Studentopptaket 2014 Årlig møte i studieprogramgruppene med RSA-representantene Arbeidsmarkedundersøkelse 2014 Møtebok 7/14 4

19 S-79/14 Eventuelt a) Kvotestipendiat som ikke oppfyller lånekassens betingelser 1) Kvotestipendiaten blir ansatt som stipendiat ved INA. Driftsmidler må dekkes av prosjekt. 2) INA ber Rektor om en ekstra rekrutteringsstilling fra rektors pott i 2015, som kompensasjon for denne alvorlige og dyre konsekvensen av administrativ rutinesvikt. 3) INA fyller kvotestipendet som vi ikke får benytte, til en ny kandidat. Administrasjonen utformer og sender brev til Rektor med anmodning om en ekstra rekrutteringsstilling til INA i b) Doktorgradsstudentenes kvarter Doktorgradsstudentenes kvarter blir heretter fast post på sakslista til styremøter. NMBU, 14. oktober 2014 Ågot Aakra Sekretær Møtebok 7/14 5