FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: KOMMUNESTYRE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Vedlegg: 1. Regnskap 20 L O 2. Revisjonsberetning fra Salten Kommunerevisjon 3. Kontrollutvalgets vedtak Saksopplysninger: Ved fastsettelse av regnskapet er det Formannskapet som fremmer innstiling til Kommunestyret. Kommunens regnskap skal forelegges Kontrollutvalget til uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og Kommunestyret. Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i Kommunelov og gjeldende forskrifter. Regnskap med tilhørende årsberetning er overlevert revisjonen innen fastsatte frister. Saksbehandlers vurdering: Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 20 L O at årsregnskapet gir et uttrykk for kommunens økonomiske stiling 31. desember 2010 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge. INNSTILLING: Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for Per Gunnar Pedersen rådmann

2 SALEN KOMMUNEREVISJON o ~Y -F~Jske l.commune ~~'(QlL lãksh'6slet/li - Il Til kommunestyret i Fauske kommune ir:/"~~b I S ID I~ ) 3l '....'~...~. L_~""._"_..._...- Deres ref.: Vår ref.: 4010 E6/paa Dato: 12. april 2011 REVISJONSBERETNING FOR 2010 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Fauske kommune, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser kr ,01 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. O, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Rådmannens ansvar for årsregnskapet Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som rådmannen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er Salten kommunerevisjon IKS ww.salten-revisjon.no Org. nr.: MVA E-post: posttãsalten-revisjon.no Hovedkontor Fauske Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Faks: Postboks 140, 8201 Fauske Torggata 10, 2.etg Avdeling Bodø Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Faks: Postboks 429, 8001 Bodø Posthusgården, Havnegata

3 SALEN KOMMUNEREVISJON rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlagfor vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauske kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 ((Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjom), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. e~.~ peja:jørn Andersen Oppdragsansvarlig revisor Kopi: Kontrollutvalget i Fauske kommune Rådmannen i Fauske kommune 2

4 j, SAL TEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE Postboks 54, 8138 Inndyr Vår dato: Jnr i 1/298 Ark L 3!')_11 I r.-~~bi. i;-.s~~ctjt-j i 1(I;;s8ririq'-~-~ ~--" SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE/! ('(gi oijd1rlqhl Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske /1 1 10/11 Årsregnskap Fauske kommune uttalelse fra kontrollutvalget Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 29. april 2011 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2010, og rådmannens kommentarer til regnskapet. Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiler brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr O. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget har i møte 29. april 2011 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2010, og rådmannens kommentarer til regnskapet. Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiler brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr O.

5 Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for ~i~~~ Rett utskrift: Lars Hansen / Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: lfauske kommunestyre. Kopi til formannskapet. 2