Videreutdanningstilbud innen offentlig revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07.06.2012. Videreutdanningstilbud innen offentlig revisjon"

Transkript

1 Videreutdanningstilbud innen offentlig revisjon

2 VIDEREUTDANNING INNEN OFFENTLIG REVISJON OVERSIKT 18. september 2013

3 Sammendrag Hovedmålgruppen er ansatte i Riksrevisjonen og medlemmer av NKRF Programmet er på mastergradsnivå, og kandidater som fullfører, kan få en Executive MBA grad Utdanningen består av fem moduler: 1. Offentlig styring 2. Effektevaluering 3. Offentlig rett 4. Budsjettering og regnskapsføring 5. Revisjon Totalt er det lagt opp til 48 dager med undervisning 3

4 Modul 1: Offentlig styring Samling 1: Markeds- og velferdsteori Samling 2: Økonomisk organisasjonsteori I Styring, delegering og insentiver Samling 3: Økonomisk organisasjonsteori II Konkurranseeksponering Samling 4: Politiske spilleregler og rammebetingelser 4

5 Samling 1: Markeds- og velferdsteori. Ansv: Lars Mathiesen Hvordan fungerer en blandingsøkonomi som den norske? Velferdsteoretiske (og andre) begrunnelser for offentlig aktivitet innen vare- og tjenesteproduksjon og som regulator av privat virksomhet Valg av virkemidler Samfunnsøkonomisk perspektiv på INTOSAIs 3 E-er: - Economy (Økonomi) - Efficiency (Produktivitet) - Effectiveness (Måloppnåelse og virkninger) 5

6 Samling 2: Økonomisk organisasjonsteori I: Styring og insentiver. Ansv: Alexander Cappelen, Gaute Torsvik Prinsipal-agent teori: Asymmetrisk informasjon, adferdsrisiko (moral hazard), ugunstig utvalg (adverse selection) Motivasjon og insentiver et utvidet perspektiv Etiske retningslinjer Norske styringssystemer 6

7 Samling 3: Økonomisk organisasjonsteori II: Konkurranseeksponering. Ansv: Kenneth Fjell, Steinar Vagstad, Kåre Hagen Målestokkonkurranse (bench-marking) Anbudskonkurranse og auksjonsteori Betaling følger brukeren Offentlig-privat samarbeid (OPS) Konkurranseeksponering i Norge 7

8 4: Politiske spilleregler og rammebetingelser. Ansv: Per Lægreid, Kristin Reichborn-Kjennerud Statsvitenskapelig organisasjonsteori: Demokrativerdier og organisasjons- og styringsformer Den uavhengige offentlige revisjonens rolle i samfunnet Forvaltningspolitikk, NPM Metoder og innhold i forvaltningsrevisjon 8

9 Modul 2: Effektevaluering Samling 1: Nyttekostnadsanalyse Teori og anvendelser Samling 2: Empirisk analyse Samling 3: Programevaluering eksperimenter og kvasieksperimenter 9

10 Samling 1: Nyttekostnadsanalyse teori og anvendelser. Ansv: Kåre Hagen, Karl Pedersen Samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader betalingsvillighet/kompensasjonsbehov og alternativkostnader Diskontering, nåverdi og internrente Sammenlikningsgrunnlaget nullalternativet Rangering og prioritering ex ante Måloppnåelse samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader ex post 10

11 Samling 2: Empirisk analyse. Ansv: Øivind Anti Nilsen, Kjell Salavanes Empirisk analyse begreper, metodefundament og forutsetninger Hvordan tolke og forstå resultater av empiriske analyser Hvordan gjennomføre en empirisk analyse ved hjelp av standard programvare 11

12 Samling 3: Programevaluering eksperimenter og kvasieksperimenter. Ansv: Øivind Anti Nilsen, Kjell Salvanes Målte effekter, skyldes de bakenforliggende variable eller tiltaket selv? Hvordan måle den kausale effekten av et tiltak? Utvalgte eksempler Empirisk analyse som verktøy i offentlig revisjon 12

13 Modul 3: Budsjettering og regnskapsføring Samling 1: Regnskap og budsjett prinsipper, regler og standarder Samling 2: Prestasjonsmåling Utvikling i rammeverk og regnskap 13

14 Samling 1: Regnskap og budsjett prinsipper, regler og standarder. Ansv: Anatoli Bourmistrov, Levi Gårseth-Nesbakk Prinsipper - Budsjett og regnskap - Kommunalt og statlig nivå Rapporter Rapporteringssystemer Hovedgrupper (inntekt, utgifter, eiendeler og gjeldsposter) Regnskapsbruk Kvalitetskrav 14

15 Samling 2: Prestasjonsmåling, rammeverk m.m. Ansv: Trond Bjørnenak, Kjell-Ove Røsok, Lars Tynes Pedersen Styring, kalkyler og prestasjonsmåling - Finansiell og ikke-finansiell informasjon - Sammenlignbare data - Kalkyler og tjenestekostnader Integrert rapportering - Etikk - Samfunnsansvar - Finansielle forhold Utvikling i rammeverk - Offentlige vs private regnskap - Norske vs internasjonale regnskapsregler (NRS vs IFRS) - Status og utvikling 15

16 Modul 4: Offentlig rett Samling 1: Forvaltningsretten og forvaltningslovens krav til saksbehandling Samling 3: Kommuneforvaltningen økonomi, revisjon og kontroll Samling 2: Kontroll med og overprøving av kommunal myndighetsutøving Samling 4: Offentlig anskaffelse 16

17 Samling 1: Forvaltningsretten og forvaltningslovens krav til saksbehandling. Ansv: Jan Fridtjof Bernt, Karl Harald Søvig, Bjørn Henning Østenstad, Karl O. Wallevik Innledning til forvaltningsretten Forvaltningslovens krav til saksbehandling Ulovfestede krav til offentlig myndighetsutøving - Saklighet, likebehandling, forholdsmessighet 17

18 Samling 2: Kontroll med og overprøving av kommunal myndighetsutøving. Ansv: Jan Fridtjof Bernt, Karl Harald Søvig, Bjørn Henning Østenstad, Karl O. Wallevik Forvaltningsklage Rettslig kontroll av forvaltningsvedtak - Ved fylkesmann, departement, Sivilombudsmannen, domstolene Lovlighetsklage Tilsyn - Fylkesmannen, Statens helsetilsyn Allmenhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter 18

19 Samling 3: Kommuneforvaltningen økonomi, revisjon og kontroll. Ansv: Jan Fridtjof Bernt Kommuneforvaltningen en generell innføring Saksbehandling og kompetanse i kommunalforvaltningen Reglene om revisjon og kontroll med kommuneforvaltningen Forholdet mellom administrativ internkontroll (rådmannen); kommunerevisjonen (privat eller kommunal) og folkevalgt kontroll (kontrollutvalg og kommunestyre) 19

20 Samling 4: Offentlig anskaffelse. Ansv: Arnhild Dordi Gjønnes Innføring i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser EU-direktiver og EU-praksis Reglene om offentlig innsyn i anbudsprosesser Eksempler fra praksis i klagenemda for offentlige anskaffelser 20

21 Modul 5: Revisjon Samling 1: Rammeverk, roller og utviklingstrekk Samling 3: Gjennomføring av revisjon og kommunikasjon Samling 2: Planlegging av revisjon 21

22 Samling 1: Rammeverk, roller og utviklingstrekk. Ansv: Aasmund Eilifsen, Iris Stuart, Kåre Rødssæteren Behovet for revisjon Revisors rolle Forventning til revisor Green Paper on Audit Policy Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Forskjeller - Rammeverk Revisjonskriterier Uavhengighetsvurderinger Kvalitetssikringssystemer 22

23 Samling 2: Planlegging av revisjon. Ansv: Aasmund Eilifsen, Iris Stuart, Kåre Rødssæteren Vurdering av revisjonskriterier Risiko for vesentlig feilinformasjon Vesentlighetsvurdering Mislighetsvurdering Revisjonsbevis Dokumentasjonskrav 23

24 Samling 3: Gjennomføring av revisjon og kommunikasjon. Ansv: Aasmund Eilifsen, Iris Stuart, Kåre Rødssæteren Revisjonshandlinger - Prosesser - Substanshandlinger og test av kontroller IT-revisjon - Risiko som følge av bruk av IT-systemer Konklusjon - Konsekvens av avdekkede avvik Kommunikasjon - Revisjonsberetning - Rapporter 24