Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB"

Transkript

1 Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB Økonomiavdelingen Kursinnhold 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi 2. Økonomiforvaltning i staten Skal gi en oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning 3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 4. Økonomikurs ved UiB Kurs en kan ta innenfor økonomiområdet ved UiB 1

2 Kursinnhold 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi 1. Økonomiteori noen grunnbegreper 1. Hoveddelene i regnskapet 2. Regnskapsprinsipper 3. Kostnadstyper 4. Kalkylemetoder 5. Investeringsanalyse 6. Budsjetteringsmetoder 7. Oppfølgingsmetoder 2

3 Bedriftsøkonomi en startmodell Investering Regnskap: Inntekter - Kostnader =Overskudd Hoveddelene i regnskapet Egenkapital Bedriftsøkonomi en startmodell Plan/budsjett: Inntekter - Kostnader =Overskudd Investering Regnskap: Inntekter - Kostnader =Overskudd Hoveddelene i regnskapet Regnskapsprinsipper Kostnadstyper Kalkylemetoder Investeringsanalyse Regnskapsprinsipper Kostnadstyper Kalkylemetoder Investeringsanalyse Metoder for budsjettering Egenkapital 3

4 Bedriftsøkonomi en startmodell Investering Hoveddelene i regnskapet Plan/budsjett: Inntekter Regnskap: Inntekter Oppfølging: Inntektsavvik Regnskapsprinsipper Kostnadstyper - Kostnader =Overskudd - Kostnader =Overskudd Kostnadsavvik Resultatavvik Kalkylemetoder Investeringsanalyse Metoder for budsjettering Egenkapital Metoder for oppfølging 1. Hoveddelene i regnskapet Hoveddelene i regnskapet Balansen Eiendeler (omløpsmidler/anleggsmidler) Finansieringen av eiendeler (gjeld/egenkapital) Resultatet Inntekter Kostnader Noter (forklaringer) Kontantstrømanalyse (likviditetsbevegelser) 4

5 Resultat og balanse - eksempel Resultat Balanse Anleggsmidler (maskin) 600 Egenkapital IB 300 overskudd 100 Salgsinntekter 1000 UB 400 Kostnader 900 Overskudd 100 Omløpsmidler (bankinnskudd) 300 Gjeld (banklån) 2) 500 sum aktiva 900 sum passiva 900 Noter: 1. Regnskapet er satt opp etter regnskapsprinsippet 2. Banklån er i DnB - 10 år Kontantstrømoppstilling: innbetalinger fra salg 1000 Utbetalinger til lønn 400 Utbetalinger til varekjøp 550 Kontantstrøm fra driften 50 Kontantstrøm fra finans Regnskapsprinsipper Definerer hvordan vi fastsetter størrelsene i regnskapet. To viktige prinsipper for regnskapsføring Kontantprinsippet Innbetalinger Utbetalinger Regnskapsprinsippet Inntekter Kostnader Inn- og utbetalinger periodiseres 5

6 Regnskapsprinsipper - eksempel 2 februar: Er på jobb 12 februar: Lønningsdag 27 februar: Kjøper busskort 12 klipp 28. februar: Bruker ett klipp Tid Opptjener inntekt på Innbetalin g kr Utbetaling på Kr. 250 Kostnad på Kr. 20,80 Februarresultat etter kontantprinsippet: = ,00 Februarresultat etter regnskapsprinsippet: ,80 = ,20 3. Kostnadstyper Faste/variable kostnader faste (FK) faste uavhengig av volum variable (VK) varierer etter volum sprangvis faste Enhetskostnader faste enhetskostnader (FEK) variable enhetskostander (VEK) Gjennomsnittskostnad (SEK) Grensekostnader (GK) 6

7 me n g d e T I - T K = o v e r s k u d d me n gde me n g d e T I - T K = o v e r s k u d d me n gde V K FK V K FK T K T I T K T I 12 0, , 0 8 0, 0 6 0, 0 4 0, 0 2 0, 0-120, 0 100, 0 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 - S E K o g E I men gde me n g de VE K FE K SE K EI Faste og variable kostnader FK + VK = TK (Totalkostnad) <- Totalkostnad Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Faste og variable kostnader FK + VK = TK (Totalkostnad) <- Totalkostnad Kostnad pr enhet -> FEK + VEK = SEK /sum enhetskostnader) Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Pr. enhet -> 7

8 me n gde men gde me n gde men gde VK FK VK FK TK TI TK TI kr 12 0, , 0 8 0, 0 6 0, 0 4 0, 0 2 0, ,0 10 0,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - mengde men gde SEK EI Sprangvis faste kostnader (terskelkostnader) F K + V K = T K ( t o t a l k o s t n a d ) <- Totalkostnad T I o g T K Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Sprangvis faste kostnader (terskelkostnader) FEK+VEK=SEK (Sum enhetskostnad) F K + V K = T K ( t o t a l k o s t n a d ) <- Totalkostnad Kostnad pr enhet -> T I o g T K S E K o g E I Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Pr. enhet -> 8

9 me n g d e T I - T K = o v e r s k u d d me n gde V K FK T K T I Grensekostnader og Grenseinntekt FK + VK = TK (Totalkostnad) <- Totalkostnad Grensekostnad og grenseinntekt er for forskjellen i kostnad og inntekt for én enhet til. Inntekter og kostnader: Ofte stor forskjell på gjennomsnittskostnad (SEK) og grensekostnad (GK) <- Total F.eks.: Hva om vi øker antall studenter med 1? Totalkostnad og fallende grensekostnader Kr. Kr. <- Totale kostnader <- Totale kostnader <- Variable kostnader <- Variable kostnader <- Faste kostnader <- Faste kostnader Volum Volum Virkeligheten er gjerne at det er mer komplekse sammenhenger mellom totalkostnad og mengde. Grensekostnaden er avtakende med økende mengde samtidig som terskelkostnader fører til hopp i kostnadene ved kapasitetsgrenser. 9

10 4. Kalkylemetoder Selvkostmetoden + variable kostnader + andel av faste kostnader = selvkost + fortjeneste = salgspris Bidragsmetoden = Salgspris - variable kostnader = bidrag til dekning av faste kostnader og fortjeneste 5. Investeringsanalyse Investerin g overskudd år 1 overskudd år 2 overskudd år Tid Kjøper en maskin -400 Innbetaling Driftsutgift Innbetaling 200 Innbetaling Driftsutgift Innbetaling 200 Innbetaling Driftsutgift Innbetaling 200 Pay back Break even Nullpunkt 10

11 6. Budsjettering planprosessen i tall Budsjettprosesser: oven-fra-og-ned nedenfra-og-opp kombinasjon Høyeste Mellomste Laveste Budsjettmetoder: Rammebudsjettering Konsekvensjustert ramme Programbudsjettering Balanced scorecard Etc. Budsjetter: Salgsbudsjett Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Investeringsbudsjett 7. Oppfølgingsmetoder Formål: Sikre oversikt og kontroll gjennom budsjettåret Flere metoder kan brukes: Avviksrapportering Prognose Andel brukt Rest Resultat/nøkkeltall Fokus på avvik fra plan Revurdert sluttresultat Antar lineært forbruk Ingen plan/dynamisk plan Hyppig resultatmåling 11

12 Oppfølging gjennom avviksrapportering Avviksrapportering sparer tid og bedrer oversikten! da !! Oppfølging gjennom avviksrapportering Klassifisering av avvik prisavvik mengdeavvik periodiseringsavvik endrede planer Vesentlig avvik skal forklares! pga høyere enhetspris! 12

13 Oppfølging gjennom avviksrapportering kroner rapport Rapport rapport rapport rapport rapport rapport status plan Jan. des Oppsummering økonomiteori noen grunnbegreper 1. Hoveddelene i regnskapet 2. Regnskapsprinsipper 3. Kostnadstyper 4. Kalkylemetoder 5. Investeringsanalyse 6. Budsjetteringsmetoder 7. Oppfølgingsmetoder 13

14 Kursinnhold 2. Økonomiforvaltning i staten Skal gi en oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning 2. Økonomiforvaltning i staten Regelhierarkiet Lover Bevilgningsreglementet Reglement for økonomistyring i staten Forskrifter etc. Statens budsjetter Nasjonalbudsjettet Statsbudsjettet Revidert nasjonalbudsjett Statsregnskapet Riksrevisjonen 14

15 Regelhierarkiet Lover (Stortinget) Bevilgningsreglementet (Stortinget) Reglement for økonomistyring i staten - (Regjeringen) Bestemmelser om økonomistyring i staten - (Fin.dep) Instrukser fra departementene (f.eks: Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler (KD) Regler/retningslinjer ved institusjonene (f.eks: Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB) Lover Eksempler på lover som påvirker økonomiforvaltningen i staten Lov og instruks om Riksrevisjonen Lov om offentlige anskaffelser Lov om statens tjenestemenn Spesifikke områdelover ( Lov om universiteter og høyskoler) Andre generelle lover 15

16 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet inneholder Stortingets bestemmelser om Statsbudsjett Statsregnskapet Viktige prinsipper er nedfelt i bevilgningsreglementet Ettårsprinsippet Staten vedtar budsjett for ett år av gangen. Budsjettet er en ramme for hva en kan bruke i budsjettåret Budsjettet er også en pålegg om hva en skal skape aktivitet for i budsjettåret. Bevilgningsreglementet forts. Bruttoprinsippet Alle inntekter og kostnader skal budsjetteres brutto Kontantprinsippet Budsjettet og regnskap følger inn- og utbetalingstidspunkt Stortinget må vedta unntak fra bevilgningsreglementet Universitets- og høgskolesektoren har unntak for bruttoprinsippet og kontantprinsippet (nettobudsjettering) 16

17 Reglement for økonomistyring i Staten Har som formål å sikre at: a) statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger b) fastsatte mål og resultatkrav oppnås c) statlige midler brukes effektivt d) statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte Statens budsjetter Nasjonalbudsjett (st.mld.nr.1) Statsbudsjett (st.prp.nr.1) Gul bok Fagproposisjoner Rammer Romertallsvedtak Blå bok Revidert nasjonalbudsjett - Makroanalyse - Statsfinansene - Totalbudsjettet (forslaget) - Kapitler med omtale - budsjettrammene - evt tilleggsfullmakter - Vedtatt totalbudsjett Makroanalyse / statsbudsjettjusteringer 17

18 Statsbudsjettet Statens viktigste styringsdokument Mål/forventninger Rammebevilgninger Øremerkinger Tekstlig omtale/signaler Forutsatt lønns- og priskompensasjon Statsbudsjettet Statsbudsjettet (mrd kroner) 2013 Statsbudsjettets inntekter i alt 1 314,4 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 401,2 Inntekter utenom petroleumsinntekter 913,2 Statsbudsjettets utgifter i alt 1 064,9 Utgifter til petroleumsvirksomhet 28,0 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 1 036,9 = Overskudd i statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland 249,5 - Netto overskudd fra petroleum 373,2 = Oljekorrigert overskudd -123,7 + Netto overskudd fra petroleum 373,2 + Renteinntekter og utbytte mv. i Statens pensjonsfond 130,6 = Samlet Overskudd i statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond 380,1 18

19 Statsbudsjettets inntekter Statsbudsjettets inntekter Skatt på formue og inntekt 252 Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 265 Tollinntekter 3 Merverdiavgift 236 Avgifter på alkohol 12 Avgifter på tobakk 8 Avgifter på motorvogner 34 Andre avgifter 46 Sum inntekter av statens forretningsdrift 2 Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil) 31 Sum andre inntekter 25 Sum petroleumsinntekter 401 Statsbudsjettets inntekter (mrd. kroner)

20 Statsbudsjettets utgifter Statsbudsjettets utgifter Folketrygden 369,3 Kommunal- og regionaldepartementet 158,8 Helse- og omsorgsdepartementet 121,3 Finansdepartementet 23,8 Arbeidsdepartementet 54,9 Kunnskapsdepartementet 43,6 Forsvarsdepartementet 42,2 Samferdselsdepartementet 38,9 Utenriksdepartementet 36,0 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 32,9 Justis- og beredskapsdepartementet 29,8 Statlig petroleumsvirksomhet 28,0 Landbruks- og matdepartementet 17,1 Olje- og energidepartementet 17,0 Ymse utgifter 14,6 Kulturdepartementet 9,7 Nærings- og handelsdepartementet 6,3 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 6,3 Miljøverndepartementet 5,4 Fiskeri- og kystdepartementet 4,8 Statens forretningsdrift 1,8 Stortinget og underliggende institusjoner 1,7 Regjering 0,3 Det kongelige hus 0,2 Høyesterett 0,1 Sum utgifter 1 064,9 20

21 Statsbudsjettet Statsbudsjettets viktighet for et stor antall parter har betydning for prosessen: Lang prosess Arbeidskrevende prosess Stor lobbyaktivitet underveis i prosessen Statsbudsjettkalender Når Høst Des/feb Mars Mai August/sept. Ca 10. sept. Ca 1. okt Ca 6. okt Hva Budsjettarbeidet starter (fin, dep, inst.) Budsjettforslag fra etatene til dep Konsekvensjusteringer mv fra dep til finans R-konferanse 1 om budsjett (rammer) R-konferanse 2 om budsjett (profil) R-konferanse 3 om budsjett (fordeling) Fagproposisjoner i statsråd Gul bok i statsråd Statsbudsjettet legges frem 21

22 Statsbudsjettkalender Når Okt Okt Okt-des Des Mai Juni Juni Hva Finansdebatten Innstilling fra finanskomiteen (rammer) Innstilling fra fagkomiteene (prioriteringer) Vedtak budsjett (blå bok) Revidert budsjett legges frem Komitebehandling Vedtak revidert Statsregnskapet Statsregnskapet består av Bevilgningsregnskapet Innbetalinger Utbetalinger Overføringer Kapitalregnskapet Oversikt over statens eiendeler og gjeld 22

23 Riksrevisjonen Stortingets organ for kontroll av statsforvaltningen To typer Ordinær revisjon Forvaltningsrevisjon Fremlegger sin rapport ved åpningen av nytt Storting (Dokument nr. 1) Oppsummering økonomiforvaltning i staten Regelhierarkiet Lover Bevilgningsreglementet Reglement for økonomistyring i staten Statens budsjetter Nasjonalbudsjettet Statsbudsjettet Revidert nasjonalbudsjett Statsregnskapet Riksrevisjonen 23

24 Kursinnhold 3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 3. Økonomiforvaltning ved UiB En oversikt over UiB-økonomien nøkkeltall UiB og UiB konsern KD-inntektene og BOA-inntektene Kostnadene Styringen av UiB-økonomien Regelverket Organiseringen Systemene Økonomimodellen Budsjettprosessen Økonomioppfølging/kontroll 24

25 UiB Konsern og randsone Uni Research AS UIB UiB eiendom AS CMR AS UiB konsern 2012: 4,0 mrd UiB konsern Kr mill. netto UiB mill. brutto 49 mill mill. netto Konsernhandel 49 mill mill mill. + 1 mill. = 164 mill. Uni Research AS 393 mill. 93 mill. 300 mill. netto UiB Eiendom AS 21 mill. brutto 21 mill. 0 mill. netto elimineres CMR AS inkl. døtre 240 mill. brutto 1 mill. 239 mill netto 25

26 UiB-økonomien Hovedtall 2012 Resultat: Balanse: Eiendeler Egenkapital og gjeld Inntekter 3,46 mrd Virksomhetskap. 0,05 mrd Kostnader 3,69 mrd Anleggsmidler 5,23 mrd Gjeld 6,27 mrd Driftsresultat -0,235 mrd Omløpsmidler 1,037 mrd 6,3 mrd 6,3 mrd UiB-økonomien Hovedtall 2012 Balanse: Eiendeler Anleggsmidler 5,23 mrd Egenkapital og gjeld Virksomhetskap. 0,05 mrd Gjeld 6,27 mrd Bygninger 4,78 mrd Langsiktig gjeld 5,23 mrd Annet Utstyr mv 0,45 mrd Omløpsmidler 1,04 mrd 6,3 mrd Kortsiktig gjeld 0,62 mrd Forpliktelser 0,41 mrd 6,3 mrd 26

27 UiBs inntekter UiBs inntekter fra KD Ca 1/3 er direkte resultatbasert 27

28 UiBs inntekter fra KD "Prisliste" fra KD i 2011 Basis Resultat Totalt Per doktorgradkandidat Per 1000 kr. EU-midler Per 1000 kr. NFR-midler 133 Per publiseringspoeng Per 60 studiepoeng kl A Per 60 studiepoeng kl B Per 60 studiepoeng kl C Per 60 studiepoeng kl D Per 60 studiepoeng kl E Per 60 studiepoeng kl F Per utvekslingsstudent A Kliniske studium o.a. B Utøvende musikkutdanning, arkitekturog, designutdanninger o.a. C Realfag på høyere grads nivå o.a. D Høyere grad SV og HF, faglærerutd, praktiske mediefag E Realfag lavere grad, helsefag, lærerutd F Laveregrad teori og sosialfaglige utdanninger UiBs inntekter pr. fakultet (Sted) 28

29 UiB total pr. fakultet (virksomhetsområde) UiBs kostnader 29

30 Lønnsandel pr. fakultet GB Andel lønn av inntekt (GB) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % HF MN MOF SV JUS PS FFS UB BM UiB felles UiB-økonomien Høy grad av KD-finansiering -> Høy grad av forutsigbarhet Høy grad av faste kostnader -> Høy grad av forutsigbarhet -> Liten fleksibilitet på kort sikt -> Styring må skje på mellomlang og lang sikt 30

31 UiB-økonomien - styring Vi styrer økonomien ved å : - Etterleve ekstern regelverk og utfylle med eget regleverk - Sørge for en riktig organisering - Ha gode IT-systemer - En tilpasset økonomistruktur (økonomimodell) - En grundig budsjettprosess - Hensiktsmessige oppfølgings- og kontrollrutiner - og god opplæring Regelhierarkiet ved UiB Lover (Stortinget) Bevilgningsreglementet (Stortinget) Reglement for økonomistyring i staten - (Regjeringen) Bestemmelser om økonomistyring i staten - (Fin.dep) Unntak fra Bevilgningsreglementet for nettobudsjetterte institusjoner Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler (KD) og Reglement om bidrags- og oppdragaktivitet Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB) Retningslinjer Rutiner 31

32 Organiseringen av økonomifunksjonen S.adm Sentraladm 43,3 åv Fak Fak Fak. Fakultetsnivået Instituttnivået Total (Tall fra 2010 UiB kartleggingen) 21,4 åv 32,9 åv 97,6 åv Sentraladministrasjonen - tjenester Tjenesteleverandører i sentraladministrasjon: Økonomiavdelingen Forskningsavd Personal Regnskap Lønn Budsjett Innkjøp Stab/ andre Arbeidsoppgaver med økonomi-innhold: Ansettelser-lønnsfastsettelse-planer-budsjettering-bestilling-betalingregnskapsføring-fakturering-økonomistyring-søknad om bidragsmidler fra eksterne-rapportering mv. 32

33 Administrative systemer knyttet til økonomi Rapportdatabase Discoverer Kundereskontro (AR) Bestillingssystem Lønnsog personalsystem PAGA Anleggsregister (FA) Økonomisystem Prosjektmodul (PA) Oracle Leverandørreskontro (AP) Skanning BasWare BasWare Modellering av UiB-økonomien i 3 dimensjoner Art Prosjekt (område) Inntekter område Kostnader Sted 33

34 Modellering av UiB-økonomien i 3 dimensjoner Art Prosjekt (område) Inntekter område Kostnader Sted Multidimensjonal økonomistyring 1. Firma Art Sted Prosjekt Analyse Formål Motpart 00 UiB-konto: (Lik struktur som bankens konti: ) 34

35 Økonomimodell - virksomhetsområder (prosjekt) UiB BFV-Bevilgn.fin.virksomhet Grunnbevilgning (GB) Bidrag/oppdrag (BOA) Bidrag (BA) Oppdrag (OA) GA dep. finansierte annuum NFR EU GP dep.finansierte øremerkede avsetninger Andre Økonomimodell - resultat (art) Resultat: UiB BFV-Bevilgn.fin.virksomhet Grunnbevilgning (GB) BOA 3. Inntekter 4. invest. GA dep. finansierte annuum Bidrag (BA) Oppdrag (OA) 5. Lønn 6-9 drift GP dep.finansierte øremerkede avsetninger 35

36 Budsjettprosessen ved UiB Avdelingens forskningsmelding april Avdelingens utdanningsmelding april Rundskriv fra Udir. juni Avdelingens budsjettforslag ombygging oktober Avdelingens budsjettforslag oktober Styringsdialoger oktober Styrets budsjettfordeling nov/des Fakultetenes- og instituttenes budsjett des/jan Metode for oppfølging av planer: Periodisert budsjett kroner plan Jan. des 36

37 Metode: Regnskapsrapporter mot budsjett -> avviksrapportering kroner Rapport rapport rapport status plan Jan. des Metode: Regnskapsrapporter mot budsjett -> god kontroll gjennom hele året kroner Rapport rapport rapport rapport rapport rapport rapport status plan Jan. des 37

38 Metode for oppfølging - prognoser Prognoser angir sannsynlig sluttresultat 3. Økonomiforvaltning ved UiB - oppsummert En oversikt over UiB-økonomien nøkkeltall UiB og UiB konsern KD-inntektene og BOA-inntektene Kostnadene Styringen av UiB-økonomien Regelverket Organiseringen Systemene Økonomimodellen Budsjettprosessen Økonomioppfølging/kontroll 38

39 Kursinnhold 4. Økonomikurs ved UiB Kurs en kan ta innenfor økonomiområdet ved UiB 4. Økonomikurs ved UiB Prosess- og rollebaserte kurs: Arbeidsprosesser: Rolle: 1. Budsjettering og økonomistyring Controller 2. Prosjektadministrasjon (BOA) Prosjektøkonom 3. Anskaffelser Innkjøper/Bestiller 4. Bestilling til Betaling (BtB) Bestiller 5. Fastlønn Fastlønnsattestant 6. Variabel lønn, reiser og næring/lønn Variabellønnsattestant 7. Innkreving utgående fakturabehandling Utgående fakturaansvarlig 39

40 Økonomikurs ved UiB Typer av kurs 1. Grunnkurs 2. Teorikurs 3. Redskap/-systemkurs 4. Eksterne kurs Økonomikurs ved UiB Kurs Målgruppe Leder Bestiller Controller (øk.kons/- medarbeider - plan, budsjett, oppfølging, Prosjektøkonoom BOA Utgående fakturaansvarlig Attestantfast lønn Attestant - Løs lønn & reiser Frekvens Lengde Kursdatoer ggr/året dager (d)/ vår 2010 timer (t) omposteringer) Grunnopplæring - Lederopplæring BDM introdusjonskurs Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB x 2 (4) 3 t - x x x x x x 2 (4) 3 t 13/4 Teorikurs Redskap- /systemkurs/ Workshop Eksterne kurs Budsjettering x 2 (4) 3 t 5/5 Økonomioppfølging x 2 (4) 3 t 6/5 Bestilling til Betaling 2 (4) 1 d 21/4 x Prosjektadministrasjon BOA x (adm.sjef) x 2 (4) 1 d 12/5 Våren 2010 m/ fokus på PA-modul Fastlønn x d - Variabel lønn og reiser (4) 3 t & x 2 27/4 4/5 Innkreving/Utg. fakturabehandling 2 (4) 3 t 10 & 11/5 x x Mva-håndtering x x x 2 (4) 3 t 26/4 Utstyrsbehandling/aktivering av eiendeler x x 2 (4) 3 t - PM - bestillingsystem x 2 (4) 5 t 22/4 IP - fakturabehandlingssystem x 2 (4) 1 t 22/4 PA - prosjektmodul - prosjektopprettelse x 2 (4) 3 t 20/5 x (adm.sjef) PA - prosjektmodul - utfakturering x 2 (4) 2 t 21/5 x AR - kundemodul x 2 (4) 3 t 11/5 ADI - budsjettinnlasting 1 3 t - x PAGA - lønnsystem (4) 2 - x 2 Discoverer - rapportverktøy - Viewer x x x x x x 4 1 d 27/4 Discoverer - rapportverktøy - Plus (x) (x) (x) (x) (x) (x) 4 2 t 4/5 SSØ/DIFI Visma Ajourit 40

41 Kursinnhold - oppsummering 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi 2. Økonomiforvaltning i staten Skal gi en oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning 3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 4. Økonomikurs ved UiB Kurs en kan ta innenfor økonomiområdet ved UiB 41

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Budsjettering. Kursinnhold. Gry Flatabø Økonomiavdelingen

Budsjettering. Kursinnhold. Gry Flatabø Økonomiavdelingen Budsjettering Gry Flatabø Økonomiavdelingen 1 Kursinnhold Formål med budsjettering Bruk av budsjetter ved UiB Budsjetteringsprosess ved UiB Verktøy til budsjettering 2 1 Behov for budsjettering Budsjettering

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Videreutvikling av administrative systemer og prosesser ved Universitetet i Bergen. Kjell Bernstrøm økonomidirektør

Videreutvikling av administrative systemer og prosesser ved Universitetet i Bergen. Kjell Bernstrøm økonomidirektør Videreutvikling av administrative systemer og prosesser ved Universitetet i Bergen Kjell Bernstrøm økonomidirektør Universitetet i Bergen oversikt Organisasjonen UiB 6 fakultet, samt Bergen Museum 7 avdelinger

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor 25.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Budsjett Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015

Budsjett Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015 Budsjett 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015 1 Hvorfor budsjettere? Fakultetets økonomi er stor og kompleks GB: Ca. 610 millioner kroner inkl. institutt- og avskrinvningsinnt.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

DISCOVERER PLUS. Rapportverktøy for UiB. Kursinnhold Discoverer Plus

DISCOVERER PLUS. Rapportverktøy for UiB. Kursinnhold Discoverer Plus DISCOVERER PLUS Rapportverktøy for UiB Kursholder Signe Marie Bjordal Økonomiavdelingen (ØKA) Oppdatert: 14.oktober 2015 Kursinnhold Discoverer Plus Litt om rapportverktøyet Discoverer 11i Beskrivelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Rapportkurs i Discoverer Viewer

Rapportkurs i Discoverer Viewer Rapportkurs i Discoverer Viewer Signe Marie Bjordal Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (OKA) Kursinnhold Litt om rapportløsningen Discoverer Viewer Beskrivelse Målsetting Fordeler og svakheter Håndbøker

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi SERVICEAVTALE FOR BIDRAGS - OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED MOF Mål for oppgaven Hva avtalen omfatter Hvem avtalen omfatter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer