Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB"

Transkript

1 Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB Økonomiavdelingen Kursinnhold 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi 2. Økonomiforvaltning i staten Skal gi en oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning 3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 4. Økonomikurs ved UiB Kurs en kan ta innenfor økonomiområdet ved UiB 1

2 Kursinnhold 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi 1. Økonomiteori noen grunnbegreper 1. Hoveddelene i regnskapet 2. Regnskapsprinsipper 3. Kostnadstyper 4. Kalkylemetoder 5. Investeringsanalyse 6. Budsjetteringsmetoder 7. Oppfølgingsmetoder 2

3 Bedriftsøkonomi en startmodell Investering Regnskap: Inntekter - Kostnader =Overskudd Hoveddelene i regnskapet Egenkapital Bedriftsøkonomi en startmodell Plan/budsjett: Inntekter - Kostnader =Overskudd Investering Regnskap: Inntekter - Kostnader =Overskudd Hoveddelene i regnskapet Regnskapsprinsipper Kostnadstyper Kalkylemetoder Investeringsanalyse Regnskapsprinsipper Kostnadstyper Kalkylemetoder Investeringsanalyse Metoder for budsjettering Egenkapital 3

4 Bedriftsøkonomi en startmodell Investering Hoveddelene i regnskapet Plan/budsjett: Inntekter Regnskap: Inntekter Oppfølging: Inntektsavvik Regnskapsprinsipper Kostnadstyper - Kostnader =Overskudd - Kostnader =Overskudd Kostnadsavvik Resultatavvik Kalkylemetoder Investeringsanalyse Metoder for budsjettering Egenkapital Metoder for oppfølging 1. Hoveddelene i regnskapet Hoveddelene i regnskapet Balansen Eiendeler (omløpsmidler/anleggsmidler) Finansieringen av eiendeler (gjeld/egenkapital) Resultatet Inntekter Kostnader Noter (forklaringer) Kontantstrømanalyse (likviditetsbevegelser) 4

5 Resultat og balanse - eksempel Resultat Balanse Anleggsmidler (maskin) 600 Egenkapital IB 300 overskudd 100 Salgsinntekter 1000 UB 400 Kostnader 900 Overskudd 100 Omløpsmidler (bankinnskudd) 300 Gjeld (banklån) 2) 500 sum aktiva 900 sum passiva 900 Noter: 1. Regnskapet er satt opp etter regnskapsprinsippet 2. Banklån er i DnB - 10 år Kontantstrømoppstilling: innbetalinger fra salg 1000 Utbetalinger til lønn 400 Utbetalinger til varekjøp 550 Kontantstrøm fra driften 50 Kontantstrøm fra finans Regnskapsprinsipper Definerer hvordan vi fastsetter størrelsene i regnskapet. To viktige prinsipper for regnskapsføring Kontantprinsippet Innbetalinger Utbetalinger Regnskapsprinsippet Inntekter Kostnader Inn- og utbetalinger periodiseres 5

6 Regnskapsprinsipper - eksempel 2 februar: Er på jobb 12 februar: Lønningsdag 27 februar: Kjøper busskort 12 klipp 28. februar: Bruker ett klipp Tid Opptjener inntekt på Innbetalin g kr Utbetaling på Kr. 250 Kostnad på Kr. 20,80 Februarresultat etter kontantprinsippet: = ,00 Februarresultat etter regnskapsprinsippet: ,80 = ,20 3. Kostnadstyper Faste/variable kostnader faste (FK) faste uavhengig av volum variable (VK) varierer etter volum sprangvis faste Enhetskostnader faste enhetskostnader (FEK) variable enhetskostander (VEK) Gjennomsnittskostnad (SEK) Grensekostnader (GK) 6

7 me n g d e T I - T K = o v e r s k u d d me n gde me n g d e T I - T K = o v e r s k u d d me n gde V K FK V K FK T K T I T K T I 12 0, , 0 8 0, 0 6 0, 0 4 0, 0 2 0, 0-120, 0 100, 0 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 - S E K o g E I men gde me n g de VE K FE K SE K EI Faste og variable kostnader FK + VK = TK (Totalkostnad) <- Totalkostnad Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Faste og variable kostnader FK + VK = TK (Totalkostnad) <- Totalkostnad Kostnad pr enhet -> FEK + VEK = SEK /sum enhetskostnader) Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Pr. enhet -> 7

8 me n gde men gde me n gde men gde VK FK VK FK TK TI TK TI kr 12 0, , 0 8 0, 0 6 0, 0 4 0, 0 2 0, ,0 10 0,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - mengde men gde SEK EI Sprangvis faste kostnader (terskelkostnader) F K + V K = T K ( t o t a l k o s t n a d ) <- Totalkostnad T I o g T K Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Sprangvis faste kostnader (terskelkostnader) FEK+VEK=SEK (Sum enhetskostnad) F K + V K = T K ( t o t a l k o s t n a d ) <- Totalkostnad Kostnad pr enhet -> T I o g T K S E K o g E I Inntekter og kostnader: Hvilken mengde gir oss dekning for kostnadene? <- Total Pr. enhet -> 8

9 me n g d e T I - T K = o v e r s k u d d me n gde V K FK T K T I Grensekostnader og Grenseinntekt FK + VK = TK (Totalkostnad) <- Totalkostnad Grensekostnad og grenseinntekt er for forskjellen i kostnad og inntekt for én enhet til. Inntekter og kostnader: Ofte stor forskjell på gjennomsnittskostnad (SEK) og grensekostnad (GK) <- Total F.eks.: Hva om vi øker antall studenter med 1? Totalkostnad og fallende grensekostnader Kr. Kr. <- Totale kostnader <- Totale kostnader <- Variable kostnader <- Variable kostnader <- Faste kostnader <- Faste kostnader Volum Volum Virkeligheten er gjerne at det er mer komplekse sammenhenger mellom totalkostnad og mengde. Grensekostnaden er avtakende med økende mengde samtidig som terskelkostnader fører til hopp i kostnadene ved kapasitetsgrenser. 9

10 4. Kalkylemetoder Selvkostmetoden + variable kostnader + andel av faste kostnader = selvkost + fortjeneste = salgspris Bidragsmetoden = Salgspris - variable kostnader = bidrag til dekning av faste kostnader og fortjeneste 5. Investeringsanalyse Investerin g overskudd år 1 overskudd år 2 overskudd år Tid Kjøper en maskin -400 Innbetaling Driftsutgift Innbetaling 200 Innbetaling Driftsutgift Innbetaling 200 Innbetaling Driftsutgift Innbetaling 200 Pay back Break even Nullpunkt 10

11 6. Budsjettering planprosessen i tall Budsjettprosesser: oven-fra-og-ned nedenfra-og-opp kombinasjon Høyeste Mellomste Laveste Budsjettmetoder: Rammebudsjettering Konsekvensjustert ramme Programbudsjettering Balanced scorecard Etc. Budsjetter: Salgsbudsjett Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Investeringsbudsjett 7. Oppfølgingsmetoder Formål: Sikre oversikt og kontroll gjennom budsjettåret Flere metoder kan brukes: Avviksrapportering Prognose Andel brukt Rest Resultat/nøkkeltall Fokus på avvik fra plan Revurdert sluttresultat Antar lineært forbruk Ingen plan/dynamisk plan Hyppig resultatmåling 11

12 Oppfølging gjennom avviksrapportering Avviksrapportering sparer tid og bedrer oversikten! da !! Oppfølging gjennom avviksrapportering Klassifisering av avvik prisavvik mengdeavvik periodiseringsavvik endrede planer Vesentlig avvik skal forklares! pga høyere enhetspris! 12

13 Oppfølging gjennom avviksrapportering kroner rapport Rapport rapport rapport rapport rapport rapport status plan Jan. des Oppsummering økonomiteori noen grunnbegreper 1. Hoveddelene i regnskapet 2. Regnskapsprinsipper 3. Kostnadstyper 4. Kalkylemetoder 5. Investeringsanalyse 6. Budsjetteringsmetoder 7. Oppfølgingsmetoder 13

14 Kursinnhold 2. Økonomiforvaltning i staten Skal gi en oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning 2. Økonomiforvaltning i staten Regelhierarkiet Lover Bevilgningsreglementet Reglement for økonomistyring i staten Forskrifter etc. Statens budsjetter Nasjonalbudsjettet Statsbudsjettet Revidert nasjonalbudsjett Statsregnskapet Riksrevisjonen 14

15 Regelhierarkiet Lover (Stortinget) Bevilgningsreglementet (Stortinget) Reglement for økonomistyring i staten - (Regjeringen) Bestemmelser om økonomistyring i staten - (Fin.dep) Instrukser fra departementene (f.eks: Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler (KD) Regler/retningslinjer ved institusjonene (f.eks: Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB) Lover Eksempler på lover som påvirker økonomiforvaltningen i staten Lov og instruks om Riksrevisjonen Lov om offentlige anskaffelser Lov om statens tjenestemenn Spesifikke områdelover ( Lov om universiteter og høyskoler) Andre generelle lover 15

16 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet inneholder Stortingets bestemmelser om Statsbudsjett Statsregnskapet Viktige prinsipper er nedfelt i bevilgningsreglementet Ettårsprinsippet Staten vedtar budsjett for ett år av gangen. Budsjettet er en ramme for hva en kan bruke i budsjettåret Budsjettet er også en pålegg om hva en skal skape aktivitet for i budsjettåret. Bevilgningsreglementet forts. Bruttoprinsippet Alle inntekter og kostnader skal budsjetteres brutto Kontantprinsippet Budsjettet og regnskap følger inn- og utbetalingstidspunkt Stortinget må vedta unntak fra bevilgningsreglementet Universitets- og høgskolesektoren har unntak for bruttoprinsippet og kontantprinsippet (nettobudsjettering) 16

17 Reglement for økonomistyring i Staten Har som formål å sikre at: a) statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger b) fastsatte mål og resultatkrav oppnås c) statlige midler brukes effektivt d) statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte Statens budsjetter Nasjonalbudsjett (st.mld.nr.1) Statsbudsjett (st.prp.nr.1) Gul bok Fagproposisjoner Rammer Romertallsvedtak Blå bok Revidert nasjonalbudsjett - Makroanalyse - Statsfinansene - Totalbudsjettet (forslaget) - Kapitler med omtale - budsjettrammene - evt tilleggsfullmakter - Vedtatt totalbudsjett Makroanalyse / statsbudsjettjusteringer 17

18 Statsbudsjettet Statens viktigste styringsdokument Mål/forventninger Rammebevilgninger Øremerkinger Tekstlig omtale/signaler Forutsatt lønns- og priskompensasjon Statsbudsjettet Statsbudsjettet (mrd kroner) 2013 Statsbudsjettets inntekter i alt 1 314,4 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 401,2 Inntekter utenom petroleumsinntekter 913,2 Statsbudsjettets utgifter i alt 1 064,9 Utgifter til petroleumsvirksomhet 28,0 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 1 036,9 = Overskudd i statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland 249,5 - Netto overskudd fra petroleum 373,2 = Oljekorrigert overskudd -123,7 + Netto overskudd fra petroleum 373,2 + Renteinntekter og utbytte mv. i Statens pensjonsfond 130,6 = Samlet Overskudd i statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond 380,1 18

19 Statsbudsjettets inntekter Statsbudsjettets inntekter Skatt på formue og inntekt 252 Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 265 Tollinntekter 3 Merverdiavgift 236 Avgifter på alkohol 12 Avgifter på tobakk 8 Avgifter på motorvogner 34 Andre avgifter 46 Sum inntekter av statens forretningsdrift 2 Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil) 31 Sum andre inntekter 25 Sum petroleumsinntekter 401 Statsbudsjettets inntekter (mrd. kroner)

20 Statsbudsjettets utgifter Statsbudsjettets utgifter Folketrygden 369,3 Kommunal- og regionaldepartementet 158,8 Helse- og omsorgsdepartementet 121,3 Finansdepartementet 23,8 Arbeidsdepartementet 54,9 Kunnskapsdepartementet 43,6 Forsvarsdepartementet 42,2 Samferdselsdepartementet 38,9 Utenriksdepartementet 36,0 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 32,9 Justis- og beredskapsdepartementet 29,8 Statlig petroleumsvirksomhet 28,0 Landbruks- og matdepartementet 17,1 Olje- og energidepartementet 17,0 Ymse utgifter 14,6 Kulturdepartementet 9,7 Nærings- og handelsdepartementet 6,3 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 6,3 Miljøverndepartementet 5,4 Fiskeri- og kystdepartementet 4,8 Statens forretningsdrift 1,8 Stortinget og underliggende institusjoner 1,7 Regjering 0,3 Det kongelige hus 0,2 Høyesterett 0,1 Sum utgifter 1 064,9 20

21 Statsbudsjettet Statsbudsjettets viktighet for et stor antall parter har betydning for prosessen: Lang prosess Arbeidskrevende prosess Stor lobbyaktivitet underveis i prosessen Statsbudsjettkalender Når Høst Des/feb Mars Mai August/sept. Ca 10. sept. Ca 1. okt Ca 6. okt Hva Budsjettarbeidet starter (fin, dep, inst.) Budsjettforslag fra etatene til dep Konsekvensjusteringer mv fra dep til finans R-konferanse 1 om budsjett (rammer) R-konferanse 2 om budsjett (profil) R-konferanse 3 om budsjett (fordeling) Fagproposisjoner i statsråd Gul bok i statsråd Statsbudsjettet legges frem 21

22 Statsbudsjettkalender Når Okt Okt Okt-des Des Mai Juni Juni Hva Finansdebatten Innstilling fra finanskomiteen (rammer) Innstilling fra fagkomiteene (prioriteringer) Vedtak budsjett (blå bok) Revidert budsjett legges frem Komitebehandling Vedtak revidert Statsregnskapet Statsregnskapet består av Bevilgningsregnskapet Innbetalinger Utbetalinger Overføringer Kapitalregnskapet Oversikt over statens eiendeler og gjeld 22

23 Riksrevisjonen Stortingets organ for kontroll av statsforvaltningen To typer Ordinær revisjon Forvaltningsrevisjon Fremlegger sin rapport ved åpningen av nytt Storting (Dokument nr. 1) Oppsummering økonomiforvaltning i staten Regelhierarkiet Lover Bevilgningsreglementet Reglement for økonomistyring i staten Statens budsjetter Nasjonalbudsjettet Statsbudsjettet Revidert nasjonalbudsjett Statsregnskapet Riksrevisjonen 23

24 Kursinnhold 3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 3. Økonomiforvaltning ved UiB En oversikt over UiB-økonomien nøkkeltall UiB og UiB konsern KD-inntektene og BOA-inntektene Kostnadene Styringen av UiB-økonomien Regelverket Organiseringen Systemene Økonomimodellen Budsjettprosessen Økonomioppfølging/kontroll 24

25 UiB Konsern og randsone Uni Research AS UIB UiB eiendom AS CMR AS UiB konsern 2012: 4,0 mrd UiB konsern Kr mill. netto UiB mill. brutto 49 mill mill. netto Konsernhandel 49 mill mill mill. + 1 mill. = 164 mill. Uni Research AS 393 mill. 93 mill. 300 mill. netto UiB Eiendom AS 21 mill. brutto 21 mill. 0 mill. netto elimineres CMR AS inkl. døtre 240 mill. brutto 1 mill. 239 mill netto 25

26 UiB-økonomien Hovedtall 2012 Resultat: Balanse: Eiendeler Egenkapital og gjeld Inntekter 3,46 mrd Virksomhetskap. 0,05 mrd Kostnader 3,69 mrd Anleggsmidler 5,23 mrd Gjeld 6,27 mrd Driftsresultat -0,235 mrd Omløpsmidler 1,037 mrd 6,3 mrd 6,3 mrd UiB-økonomien Hovedtall 2012 Balanse: Eiendeler Anleggsmidler 5,23 mrd Egenkapital og gjeld Virksomhetskap. 0,05 mrd Gjeld 6,27 mrd Bygninger 4,78 mrd Langsiktig gjeld 5,23 mrd Annet Utstyr mv 0,45 mrd Omløpsmidler 1,04 mrd 6,3 mrd Kortsiktig gjeld 0,62 mrd Forpliktelser 0,41 mrd 6,3 mrd 26

27 UiBs inntekter UiBs inntekter fra KD Ca 1/3 er direkte resultatbasert 27

28 UiBs inntekter fra KD "Prisliste" fra KD i 2011 Basis Resultat Totalt Per doktorgradkandidat Per 1000 kr. EU-midler Per 1000 kr. NFR-midler 133 Per publiseringspoeng Per 60 studiepoeng kl A Per 60 studiepoeng kl B Per 60 studiepoeng kl C Per 60 studiepoeng kl D Per 60 studiepoeng kl E Per 60 studiepoeng kl F Per utvekslingsstudent A Kliniske studium o.a. B Utøvende musikkutdanning, arkitekturog, designutdanninger o.a. C Realfag på høyere grads nivå o.a. D Høyere grad SV og HF, faglærerutd, praktiske mediefag E Realfag lavere grad, helsefag, lærerutd F Laveregrad teori og sosialfaglige utdanninger UiBs inntekter pr. fakultet (Sted) 28

29 UiB total pr. fakultet (virksomhetsområde) UiBs kostnader 29

30 Lønnsandel pr. fakultet GB Andel lønn av inntekt (GB) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % HF MN MOF SV JUS PS FFS UB BM UiB felles UiB-økonomien Høy grad av KD-finansiering -> Høy grad av forutsigbarhet Høy grad av faste kostnader -> Høy grad av forutsigbarhet -> Liten fleksibilitet på kort sikt -> Styring må skje på mellomlang og lang sikt 30

31 UiB-økonomien - styring Vi styrer økonomien ved å : - Etterleve ekstern regelverk og utfylle med eget regleverk - Sørge for en riktig organisering - Ha gode IT-systemer - En tilpasset økonomistruktur (økonomimodell) - En grundig budsjettprosess - Hensiktsmessige oppfølgings- og kontrollrutiner - og god opplæring Regelhierarkiet ved UiB Lover (Stortinget) Bevilgningsreglementet (Stortinget) Reglement for økonomistyring i staten - (Regjeringen) Bestemmelser om økonomistyring i staten - (Fin.dep) Unntak fra Bevilgningsreglementet for nettobudsjetterte institusjoner Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler (KD) og Reglement om bidrags- og oppdragaktivitet Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB) Retningslinjer Rutiner 31

32 Organiseringen av økonomifunksjonen S.adm Sentraladm 43,3 åv Fak Fak Fak. Fakultetsnivået Instituttnivået Total (Tall fra 2010 UiB kartleggingen) 21,4 åv 32,9 åv 97,6 åv Sentraladministrasjonen - tjenester Tjenesteleverandører i sentraladministrasjon: Økonomiavdelingen Forskningsavd Personal Regnskap Lønn Budsjett Innkjøp Stab/ andre Arbeidsoppgaver med økonomi-innhold: Ansettelser-lønnsfastsettelse-planer-budsjettering-bestilling-betalingregnskapsføring-fakturering-økonomistyring-søknad om bidragsmidler fra eksterne-rapportering mv. 32

33 Administrative systemer knyttet til økonomi Rapportdatabase Discoverer Kundereskontro (AR) Bestillingssystem Lønnsog personalsystem PAGA Anleggsregister (FA) Økonomisystem Prosjektmodul (PA) Oracle Leverandørreskontro (AP) Skanning BasWare BasWare Modellering av UiB-økonomien i 3 dimensjoner Art Prosjekt (område) Inntekter område Kostnader Sted 33

34 Modellering av UiB-økonomien i 3 dimensjoner Art Prosjekt (område) Inntekter område Kostnader Sted Multidimensjonal økonomistyring 1. Firma Art Sted Prosjekt Analyse Formål Motpart 00 UiB-konto: (Lik struktur som bankens konti: ) 34

35 Økonomimodell - virksomhetsområder (prosjekt) UiB BFV-Bevilgn.fin.virksomhet Grunnbevilgning (GB) Bidrag/oppdrag (BOA) Bidrag (BA) Oppdrag (OA) GA dep. finansierte annuum NFR EU GP dep.finansierte øremerkede avsetninger Andre Økonomimodell - resultat (art) Resultat: UiB BFV-Bevilgn.fin.virksomhet Grunnbevilgning (GB) BOA 3. Inntekter 4. invest. GA dep. finansierte annuum Bidrag (BA) Oppdrag (OA) 5. Lønn 6-9 drift GP dep.finansierte øremerkede avsetninger 35

36 Budsjettprosessen ved UiB Avdelingens forskningsmelding april Avdelingens utdanningsmelding april Rundskriv fra Udir. juni Avdelingens budsjettforslag ombygging oktober Avdelingens budsjettforslag oktober Styringsdialoger oktober Styrets budsjettfordeling nov/des Fakultetenes- og instituttenes budsjett des/jan Metode for oppfølging av planer: Periodisert budsjett kroner plan Jan. des 36

37 Metode: Regnskapsrapporter mot budsjett -> avviksrapportering kroner Rapport rapport rapport status plan Jan. des Metode: Regnskapsrapporter mot budsjett -> god kontroll gjennom hele året kroner Rapport rapport rapport rapport rapport rapport rapport status plan Jan. des 37

38 Metode for oppfølging - prognoser Prognoser angir sannsynlig sluttresultat 3. Økonomiforvaltning ved UiB - oppsummert En oversikt over UiB-økonomien nøkkeltall UiB og UiB konsern KD-inntektene og BOA-inntektene Kostnadene Styringen av UiB-økonomien Regelverket Organiseringen Systemene Økonomimodellen Budsjettprosessen Økonomioppfølging/kontroll 38

39 Kursinnhold 4. Økonomikurs ved UiB Kurs en kan ta innenfor økonomiområdet ved UiB 4. Økonomikurs ved UiB Prosess- og rollebaserte kurs: Arbeidsprosesser: Rolle: 1. Budsjettering og økonomistyring Controller 2. Prosjektadministrasjon (BOA) Prosjektøkonom 3. Anskaffelser Innkjøper/Bestiller 4. Bestilling til Betaling (BtB) Bestiller 5. Fastlønn Fastlønnsattestant 6. Variabel lønn, reiser og næring/lønn Variabellønnsattestant 7. Innkreving utgående fakturabehandling Utgående fakturaansvarlig 39

40 Økonomikurs ved UiB Typer av kurs 1. Grunnkurs 2. Teorikurs 3. Redskap/-systemkurs 4. Eksterne kurs Økonomikurs ved UiB Kurs Målgruppe Leder Bestiller Controller (øk.kons/- medarbeider - plan, budsjett, oppfølging, Prosjektøkonoom BOA Utgående fakturaansvarlig Attestantfast lønn Attestant - Løs lønn & reiser Frekvens Lengde Kursdatoer ggr/året dager (d)/ vår 2010 timer (t) omposteringer) Grunnopplæring - Lederopplæring BDM introdusjonskurs Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB x 2 (4) 3 t - x x x x x x 2 (4) 3 t 13/4 Teorikurs Redskap- /systemkurs/ Workshop Eksterne kurs Budsjettering x 2 (4) 3 t 5/5 Økonomioppfølging x 2 (4) 3 t 6/5 Bestilling til Betaling 2 (4) 1 d 21/4 x Prosjektadministrasjon BOA x (adm.sjef) x 2 (4) 1 d 12/5 Våren 2010 m/ fokus på PA-modul Fastlønn x d - Variabel lønn og reiser (4) 3 t & x 2 27/4 4/5 Innkreving/Utg. fakturabehandling 2 (4) 3 t 10 & 11/5 x x Mva-håndtering x x x 2 (4) 3 t 26/4 Utstyrsbehandling/aktivering av eiendeler x x 2 (4) 3 t - PM - bestillingsystem x 2 (4) 5 t 22/4 IP - fakturabehandlingssystem x 2 (4) 1 t 22/4 PA - prosjektmodul - prosjektopprettelse x 2 (4) 3 t 20/5 x (adm.sjef) PA - prosjektmodul - utfakturering x 2 (4) 2 t 21/5 x AR - kundemodul x 2 (4) 3 t 11/5 ADI - budsjettinnlasting 1 3 t - x PAGA - lønnsystem (4) 2 - x 2 Discoverer - rapportverktøy - Viewer x x x x x x 4 1 d 27/4 Discoverer - rapportverktøy - Plus (x) (x) (x) (x) (x) (x) 4 2 t 4/5 SSØ/DIFI Visma Ajourit 40

41 Kursinnhold - oppsummering 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi 2. Økonomiforvaltning i staten Skal gi en oversikt over rammene for statlig økonomiforvaltning 3. Økonomiforvaltning ved UiB Skal gi en oversikt over rammene for UiBs økonomiforvaltning 4. Økonomikurs ved UiB Kurs en kan ta innenfor økonomiområdet ved UiB 41

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen Grunnkurs i økonomiforvaltning ved UiB Økonomiavdelingen 11.09.2017 Kursinnhold 1. Økonomiteori noen grunnbegreper i bedriftsøkonomi Skal gi en oversikt over viktige begreper og metoder innen bedriftsøkonomi

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Budsjettering. Kursinnhold. Gry Flatabø Økonomiavdelingen

Budsjettering. Kursinnhold. Gry Flatabø Økonomiavdelingen Budsjettering Gry Flatabø Økonomiavdelingen 1 Kursinnhold Formål med budsjettering Bruk av budsjetter ved UiB Budsjetteringsprosess ved UiB Verktøy til budsjettering 2 1 Behov for budsjettering Budsjettering

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Status regnskapskvalitet

Status regnskapskvalitet Status regnskapskvalitet Utdrag fra et internt notat i Kunnskapsdepartementet fra 2009 som vurderer status for regnskapskvaliteten i Universitets- og høgskolesektoren. Riksrevisjonens merknader de tre

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA)

Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA) Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA) Sven-Egil Bøe og Kari Eidsheim Økonomiavdelingen April 2016 Tema på økonomikurs for økonomer og adm ledere BOAs plass

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/17 24.08.2017 Dato: 17.08.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per juli 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Videreutvikling av administrative systemer og prosesser ved Universitetet i Bergen. Kjell Bernstrøm økonomidirektør

Videreutvikling av administrative systemer og prosesser ved Universitetet i Bergen. Kjell Bernstrøm økonomidirektør Videreutvikling av administrative systemer og prosesser ved Universitetet i Bergen Kjell Bernstrøm økonomidirektør Universitetet i Bergen oversikt Organisasjonen UiB 6 fakultet, samt Bergen Museum 7 avdelinger

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 141/16 20.10.2016 Dato: 10.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per september 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomirapport etter andre tertial 2012

Økonomirapport etter andre tertial 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: - b Sak nr: QD Møte: 27092 Økonomirapport etter andre tertial 202 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen legges frem i sak (49a/2) Her

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KONTROLL AV DISPOSISJONENE

KONTROLL AV DISPOSISJONENE KONTROLL AV DISPOSISJONENE PER A ENGESETH 1. DESEMBER 2006 Riksrevisjonens stilling i statsapparatet Riksrevisjonen er direkte knyttet til Stortinget og er uavhengig overfor forvaltningen Stortinget Regjeringen

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per oktober 2015 Saken gjelder: Saken gir rapport på grunnbevilgning

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kurs i økonomioppfølging

Kurs i økonomioppfølging Kurs i økonomioppfølging Sist oppdatert: 17.10.17 Kurs/opplæring i budsjettering og økonomistyring Teorikurs Budsjettering Teorikurs Økonomioppfølging Systemkurs ADI-budsjettinnlasting E-læring systemer

Detaljer

Kontoplan/økonomirapportering

Kontoplan/økonomirapportering Kontoplan/økonomirapportering Økonomiseminarene oktober 2012 Avd. dir. Joar Nybo og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Tema Standard kontoplan Føringskontoplan Saldobalansen Krysstabell

Detaljer

Budsjett Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015

Budsjett Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015 Budsjett 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 16. desember 2015 1 Hvorfor budsjettere? Fakultetets økonomi er stor og kompleks GB: Ca. 610 millioner kroner inkl. institutt- og avskrinvningsinnt.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 93/17 28.09.2017 Dato: 14.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per august 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor 25.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer