Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Dokumenter i saken: Vedlegg 1 Delårsregnskap med utvalgte noter pr Vedlegg 2 Ledelseskommentarer til delårsregnskap pr Vedlegg 3 Internrapporter til delårsregnskap pr Vedlegg 4 Redegjørelse fra enhetene - delårsregnskap pr Regnskapet viser et mindreforbruk på til sammen på 1,9 mill pr ,0 mill. i merforbruk BFV og 2,9 mill gjelder BOA. Det er planlagt merforbruk for BFV på til sammen 13,8 mill for året 2015, jamfør US 09/15 Endelig fordeling av statlig fordeling Merforbruket på 1,0 mill er langt fra budsjettert nivå. Investeringsnivået er høyt og følger planene, men Universitetsdirektøren presiserer at det er viktig at vi gjennomfører investeringer som planlagt også resten av året. Foreløpig er det generert et resultat fra oppdragsvirksomheten på 2,1 mill. ABFV har et mindreforbruk på 0,8 mill. Mindreforbruket ville vært ca 3,5 mill høyere uten prinsippendringen hvor midler til nasjonale sentre nå er klassifisert som basis midler i stedet for ABFV-midler. Nye kontraktsverdier har økt for EVU og AM, mens vi registrerer en nedgang for fakultetene. Størst nedgang er det for TN. Det er en liten økning i nye kontraktsverdier for NFR-prosjekter i forhold til 2014, dersom vi ser bort fra den ekstraordinære tildelingen fra NFR i 2014 i forbindelse med IOR-senteret. Vi ser også en positiv trend for EU-prosjekter med 8,7 mill. i økning fra Universitetsdirektøren vil understreke at vi nå merker de endrede markedsbetingelsene i regionen. Universitetsdirektøren følger utviklingen i BOA-virksomheten tett og understreker sterkt at alle enheter har et klart ansvar for å tilføre eksterne inntekter, selv med den endrede markedssituasjonen. Det er spesielt viktig å prioritere kvalitativt gode søknader til NFR og EU, slik at vi kan opprettholde ønsket nivå for eksterne inntekter. Årsprognosen, gitt våre forutsetninger, estimeres til i underkant av ca 5,0 mill i merforbruk, mot 13,8 mill, som er planlagt merforbruk. Forslag til vedtak: Styret tar framlagt og rapportert regnskap pr for Universitetet i Stavanger til orientering Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1

2 US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial REGNSKAP PR Universitetsdirektøren legger regnskap pr 2. tertial 2015 og prognose pr fram for styret til orientering. Regnskapet er avlagt og rapportert i henhold til gjeldende regnskapsprinsipper og statlige regnskapsstandarder. Regnskapsrapporteringen pr 2. tertial er en underveisrapportering og legges på et overordnet og forenklet nivå i samsvar med departementets brev av 26. august Resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømanalyse, noteopplysninger pr , samt signerte ledelseskommentarer og internrapporter er vedlagt styresaken (vedlegg 1-3). 1.1 TOTALREGNSKAPET HOVEDTALL (BFV og BOA) Universitetets samlede økonomi deles i to hovedkategorier med utgangspunkt i finansieringskilder som regnskapsmessig holdes adskilt. Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) betegner statlig finansiering som bevilges av Kunnskapsdepartementet (KD) og fordeles videre internt av styret. I tillegg inngår grunntildeling og særskilte tildelinger fra Utdanningsdirektoratet til de nasjonale sentrene. Bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er en fellesbetegnelse for den eksterne prosjektvirksomheten ved UiS. Tabell 1: Totalregnskap UiS pr pr. finansieringskategori (tall i tusen) Finansieringskategorier BFV BOA Totalt Totalt Endring i % Inntekter* ,6 Lønn og sosiale kostnader ,8 Andre driftskostnader ,7 Tilbakeførte indir. Kostn/avregn Prosjektoverskudd/underskudd (-/+) Avskrivninger ,6 Sum kostnader og interne avregninger ,8 Overforbruk(-)/underforbruk(+) ,9 *Inkl. investeringer ,1 *) Investeringer er etter gjeldende regelverk bokført som reduksjon i inntekter Regnskap og resultater pr Regnskapet pr 2. tertial viser driftsinntekter på totalt 941,0 mill. og driftskostnader på 939,1 mill. Den bevilgningsfinansierte delen (BFV) er gjort opp med et merforbruk på ca 1,0 mill. Annen bevilgningsfinansiert virksomhet (ABFV) har et mindreforbruk på 0,8 mill, mens oppdragsfinansiert aktivitet har gitt prosjektoverskudd på ca 2,1 mill. Dette gir et mindreforbruk på totalt ca 1,9 mill, se tabell 1 ovenfor. Sammenlignet med 2. tertial 2014 viser inntektene en netto økning på 74,6 mill. I dette ligger blant annet en inntektsøkning på 42,9 mill knyttet til bevilgninger fra KD, mens 31,7 gjelder økt aktivitet BOA. 2

3 Inntektene relatert til BOA har økt fra 166,1 mill i 2. tertial 2014 til 197,8 mill i 2. tertial Andelen BOA inntekter utgjør 22,4 % av statsfinansieringen fra KD, som er en økning fra 20,9 % samme tid i Deler av inntektene fra BOA bestemmes av aktiviteten, siden vi inntektsfører etter løpende avregning uten fortjeneste. Økningen viser at vi har høyere aktivitet innen BOA pr 2. tertial 2015 enn vi hadde i 2. tertial Aktiviteten på kort sikt henger nødvendigvis ikke sammen med tilførselen av nye fremtidige prosjekter/kontrakter og må derfor følges nøye, se nærmere under avsnittet om BOA. Andre driftskostnader eksklusive avskrivninger har økt med 38,7 mill til 302,6 mill. Avskrivningsnivået viser en liten økning på ca 3,5 mill, som følge av at investeringsnivået økte i både 2014 og Lønnskostnader og årsverksutvikling Totale lønnskostnader har økt med 49,5 mill til 610,1 mill, som henger sammen med at vi har hatt en økning i årsverk fra 2. tertial 2014 på 78, fra 1170 til 1248 pr 2. tertial Dette skyldes i hovedsak lønnsglidning fra 2014 i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene, samt en årsverksøkning på om lag 6,6 % i forhold til samme periode i fjor. Når det gjelder økning i antall ansatte finner vi den største økningen innen BOA, med 45 årsverk, mens det er en relativt mye lavere økning i basis, med 33 årsverk. Investeringer Investeringer gjennomført i 2. tertial 2014 var på 25,3 mill, mens det pr 2. tertial 2015 er investert for 47,6 mill. Det høye investeringsnivået inkluderer ferdigstillingen av nytt SV bygg og noe overheng fra Investeringene er iht budsjettert nivå. Universitetsdirektøren er tilfreds med utviklingen, men presiserer at det fortsatt er viktig å ha fokus på at planlagte investeringer følges opp. 1.2 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) Den årlige statsbevilgningen utgjør, med tillegg av avsatte og ubenyttede statlige midler fra tidligere år, hoveddelen av institusjonens totale økonomi. For 2015 er UiS tildelt en grunnbevilgning over statsbudsjettets kap. 260 og 281 på totalt 1 185,6 mill. som er en nominell økning på 85,8 mill. (7,5 %) fra 2014 til Realveksten (utover pris- og lønnsvekst) er på 4,2 %, hovedsakelig knyttet til økt studieplassfinansiering og finansiering av totalt 24 nye rekrutteringsstillinger. I tillegg kommer tildeling av 1,7 mill. til nye studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett. Grunntildelingen og særskilte tildelinger fra Utdanningsdirektoratet til Lesesenteret og NSLA utgjør 46,9 mill. I tabell 2 under vises hovedtall for den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) ved UiS pr : Tabell 2 Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV (tall i tusen) UiS bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Regnskapstal l Endring i % Sum driftsinntekter ,1% Sum driftskostnader inkl avskrivninger ,6% Overhead-inntekter/prosjektresultat/interne avregninger ,7% Overforbruk (-)/underforbruk (+) Tabell 2 viser en økning av inntekter innenfor den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten på 6,1 % som i sin helhet er relatert til økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Driftskostnader inklusive avskrivninger viser en økning på 9,6 % fra 2. tertial Allikevel er merforbruket lavere enn budsjettert, jamfør US 09/15, Endelig fordeling av statlig finansiering 2015, hvor det er godkjent bruk av 13,8 mill av tidligere års ubenyttede midler i

4 Resultatene pr 2.tertial varierer blant fag- og støtteenheter men det registreres at to av fakultetene samt museet viser underforbruk. Som følge av dette er fagenhetenes opparbeidete handlingsrom fra tidligere år fremdeles tilnærmet ubenyttet. Totalt utgjør dette pr ca 71,5 mill. av totalt 135,4 mill, jamfør note 15 del 1. De øvrige ubenyttede midlene er avsatt til ulike prioriterte oppgaver og øremerkinger, samt udisponerte midler ved styret. Det er også vedtatt at ubenyttede midler i større grad refordeles via styret, ref sak US 44/15, Evaluering og justering av intern budsjettforelingsmodell, hvor styret vedtok retningslinjer for videreføring av underforbruk samt oppbygging av akkumulerte midler på fagenhetsnivå. Dette medføre at midler frigjøres til strategisk prioriterte og gjennomførbare oppgaver i påfølgende år BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) benyttes som en felles betegnelse for den eksterne prosjektvirksomheten ved UiS, og deles inn i følgende tre underkategorier: Annen bevilgningsfinansiert virksomhet (ABFV) som betegner bevilgninger universitetet mottar fra departementer/statlige etater/ andre offentlige virksomheter, Tilskudd/midler fra Norges forskningsråd (NFR) og Eksternt finansiert virksomhet (EFV) som er inntekter universitetet mottar fra andre eksterne oppdragsgivere samt EUmidler. BOA virksomheten, med unntak av ABFV, føres etter prinsippet om løpende avregning uten fortjeneste. Det betyr at inntektsføring av midlene skjer etter hvert som kostnadene i de ulike prosjektene påløper/belastes. Det vil derfor ikke genereres resultater fra denne aktiviteten før prosjektene avsluttes. ABFV inntektsføres i hovedsak når midlene mottas (kontantprinsippet), og leder til at resultat påvirkningen kan variere, alt etter når bevilgningene kommer. Pr 2. tertial har vi et mindreforbruk på 0,8 mill, mens vi hadde et merforbruk på 5,2 mill ved 1. tertial. Ca 3,5 mill gjelder merforbruket ved prinsippendring fom som medførte en omklassifisering av gamle ABFV prosjekter relatert til de nasjonale sentrene (Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret) til interne prosjekter rapportert under BFV. Mindreforbruket ville altså vært høyere uten denne prinsippendringen. Utviklingen av kontraktsverdier for BOA pr 2. tertial Den samlede prosjektporteføljen ved UiS omfatter pr totalt 404 aktive prosjekter, som er en nedgang fra samme periode i 2014 på 17. Det er så langt i år opprettet 115 nye prosjekter, mot 124 prosjekter i 2. tertial Antallet nye NFRprosjekter er redusert fra 22 til 17. Derimot er kontraktsverdiene relatert til NFR prosjektene pr 2. tertial ,8 mill som er en økning fra 25,9 mill i samme periode i fjor. Verdiene er da korrigert for IOR-senteret som hadde en uttelling fra NFR på 52 mill pr 2. tertial Antallet EU-prosjekter har økt fra 1 til 5 mens tilhørende EU-kontraktsverdier har økt fra ca 2,0 mill i 2014 til 10,7 mill på samme tid i Nye kontraktsverdier avtalt i 2. tertial er på ca 131,6 mill, mens i samme periode i 2014 var nivået på 145,7 mill, en nedgang på ca 14,1 mill. Dette utgjør 9,7 %. Det er justert for den ekstraordinære kontraktsverdien relatert til IOR-senteret som ble inngått i Nedgangen i nye kontraktsverdier er på 19,7 % ved sammenligning med snittet i årene siden Det er positive trender for EVU og AM, mens fakultetene har nedgang. Det er ulike årsaker til nedgangen, men det er grunn til å tro at nedgangen for spesielt TN kommer av den endrede markedssituasjonen innen olje- og gass sektoren. Nedgangen for TN er på hele 54,6 % i forholdet til snittet de siste 6 årene inkludert effekten av IOR. Dersom det justeres for den ekstraordinære tildelingen til IOR-senteret i 2014 vil nedgangen være 25,7 % som også er betydelig. Universitetsdirektøren følger utviklingen i prosjekttilgangen nøye, og ser at det framover blir veldig viktig å øke innsatsen på alle enheter med det formål å øke tilgangen på NFR og EU prosjekter. 4

5 1.4 Årsprognose BFV og risikovurdering Regnskapet pr 2. tertial viser et driftsmessig merforbruk for den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) på i underkant av 1 mill. Dette representerer en aktivitetsøkning, men likevel lavere enn det som ligger forutsatt i budsjettet for Basert på regnskapet pr og en framskrivning av aktiviteten ut året, kan det estimeres en samlet årsprognose 2015 for UiS på i underkant av 5,0 mill. i merforbruk innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten. Prognoseanslaget forutsetter fortsatt høy investeringsaktivitet samtidig som det er knyttet usikkerhet til i) framdriften i planlagte ansettelser, herunder spesielt innenfor rekrutteringsstillinger ii) disponering av midler innenfor sentrale tiltak samt iii) utviklingen innenfor og dermed effekten av den eksterne prosjektvirksomheten. Det forventes dermed ikke at en kommer opp i et merforbruk tilsvarende det som er lagt til grunn ved budsjettfordelingen for 2015 dvs 13,8 mill. I tillegg har vi kontaktet Kunnskapsdepartementet i forhold til en prinsippavklaring om vi kan løse opp en avsetning på ca 8,4 mill for ubenyttet ferie og mertid, som også vil påvirke prognosen. Universitetsdirektøren vurderer at hovedutfordringen for UiS fortsatt ligger i å bygge tilstrekkelig kapasitet for å sikre utvikling og vekst i samsvar med strategi og planer, særlig vil det være viktig å ha fokus på å sikre den planlagte økningen innenfor rekrutterings-stillinger. Forslag til vedtak: Styret tar framlagt og rapportert regnskap pr for Universitetet i Stavanger til orientering Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Erlend Kristensen Regnskapssjef 5

6 Vedlegg 1 Delårsregnskap med utvalgte noter pr

7 Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Stavanger. Org.nr: Tall i 1000 kroner Note Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger RE.1 Inntekt fra gebyrer RE.2 Inntekt fra tilskudd og overføringer RE.3 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner RE.4 Salgs- og leieinntekter RE.5 Andre driftsinntekter RE.6 Sum driftsinntekter RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader RE.8 Varekostnader RE.9 Andre driftskostnader RE.10 Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4, RE.11 Avskrivninger 4, RE.12 Nedskrivninger 4,5 0 0 RE.13 Sum driftskostnader RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter RE.16 Finanskostnader RE.17 Sum finansinntekter og finanskostnader RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v RE.19 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE.21 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) RE.22 Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) RE.23 Sum avregninger RE.24 Periodens resultat RE.25 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital RE.26 Sum disponeringer RE.27 Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen RE.28 Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet RE.30 Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten RE.31 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre RE.32 Utbetalinger av tilskudd til andre RE.33 Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten RE.34

8 Balanse Virksomhet: Universitetet i Stavanger Tall i 1000 kroner EIENDELER Note Referanse A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling AI.01 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler AI.02 Sum immaterielle eiendeler AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom AII.01 Maskiner og transportmidler AII.02 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende AII.03 Anlegg under utførelse AII.04 Beredskapsanskaffelser AII.05 Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper AIII.01 Investeringer i tilknyttet selskap AIII.02 Investeringer i aksjer og andeler AIII.03 Obligasjoner og andre fordringer 0 0 AIII.04 Sum finansielle anleggsmidler AIII.1 Sum anleggsmidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører BI.3 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer BII.4 III Investeringer Tøyenfondet og Observatoriefondet BIII.01 Sum finansielle omløpsmidler 0 0 BIII.1 IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse og bank BIV.4 Sum omløpsmidler BIV.5 Sum eiendeler BV.1

9 Balanse Virksomhet: Universitetet i Stavanger Tall i 1000 kroner VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Note Referanse I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital C.01 Sum innskutt virksomhetskapital 5 5 C.02 II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital C.03 Sum opptjent virksomhetskapital C.04 Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser DI.3 II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 DII.01 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld 18, DIII.6 Sum kortsiktig gjeld DIII.7 IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 DIV.1 Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) DIV.2 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger DIV.4 Sum avregninger DIV.5 Sum gjeld DV.1 Sum virksomhetskapital og gjeld DVI.1

10 Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell) Virksomhet: Universitetet i Stavanger Tall i 1000 kroner Note B 2015 Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) KS.1 innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen KS.2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre KS.3 innbetalinger fra salg av varer og tjenester KS.4 innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser KS.5 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater KS.6 innbetalinger av utbytte KS.7 innbetalinger av renter KS.8 innbetaling av refusjoner KS.9 andre innbetalinger KS.10 Sum innbetalinger KS.INN Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader KS.11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk KS.12 utbetalinger av renter KS.13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter KS.14 utbetalinger og overføringer til andre statsetater KS.14A utbetalinger og overføringer til andre virksomheter KS.14B andre utbetalinger KS.15 Sum utbetalinger KS.UT Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter* KS.OP Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler KS.16 - utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+) KS.17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak KS.18 - utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (+) KS.19 - utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+) KS.20 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter KS.21 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KS.INV Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital KS.22 - tilbakebetalinger av virksomhetskapital (+) KS.23 - utbetalinger av utbytte til statskassen (+) KS.24 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter KS.FIN Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) KS.24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) KS.25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse KS.26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt KS.BEH

11 * Avstemming Note periodens resultat KS.27 bokført verdi avhendede anleggsmidler KS.28 ordinære avskrivninger KS.29 nedskrivning av anleggsmidler KS.30 netto avregninger KS.31 inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter) KS.32 arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/ KS.33 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) KS.34 resultatandel i datterselskap KS.35 resultatandel tilknyttet selskap KS.36 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler KS.37 endring i varelager KS.38 endring i kundefordringer KS.39 endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag KS.40 endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger KS.41 endring i leverandørgjeld KS.42 effekt av valutakursendringer KS.43 inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) KS.44 pensjonskostnader (kalkulatoriske) KS.45 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter KS.46 korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling KS.46A endring i andre tidsavgrensningsposter KS.47 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KS.AVS

12 Virksomhet: Universitetet i Stavanger Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Tall i 1000 kroner B 2015 Referanse Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter) N1.1 Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet N1.2 - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N1.3 - ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) N1.4 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) N1.5 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) N1.5A + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) N1.6 + inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) N1.7 - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.8 Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet* N1.9 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet N1.10 Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement* N1.11A - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) N1.14A + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) N utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.17 Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) N1.18 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement N1.19 * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen. Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) N1.20 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring N1.21 Periodens tilskudd /overføring N1.21 Andre tilskudd /overføringer i perioden* N1.21A - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.21B Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet N1.21C - utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-) N1.21D Periodens tilskudd /overføring fra NFR N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) N1.29 Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) N1.30 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer N1.31 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) N1.22A - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-) N1.22B Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater N1.32 Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser N1.33 Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private N1.34 Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horizon 2020) N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) N1.35A Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) N1.36A Periodens tilskudd/overføring fra andre N1.37 Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet N1.38 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden N ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-) N utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+) N1.42 Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger N1.43 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) N1.44 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendom N1.45 Salg av maskiner, utstyr mv N1.46 Salg av andre driftsmidler N1.47 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) N1.48 * Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note 9. Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts Salgs- og leieinntekter

13 Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater N1.49 Kommunale og fylkeskommunale etater N1.50 Organisasjoner og stiftelser N1.51 Næringsliv/privat N1.52 Andre N1.54 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet N1.55 Andre salgs- og leieinntekter Kommunale/fylkeskommunale N1.56 Næringsliv/private N1.56 Andre salgs- og leieinntekter N1.57 Sum andre salgs- og leieinntekter N1.59 Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) N1.60 Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres N1.61 Purregebyr og erstatning for bøker, film og musikk N1.62 Medlemsavgifter og kontigenter N1.62 Andre tilfeldige inntekter, inkl refusjoner N1.63 Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) N1.65 Gebyrer og lisenser* Gebyrer N1.661 Lisenser N1.662 Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) N1.66 *Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9. Sum driftsinntekter N1.67

14 Virksomhet: Universitetet i Stavanger Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Tall i 1000 kroner Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Del I: Inntektsførte bevilgninger: Avsetning pr Overført fra virksomhetskapital Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Forskerutdanning/stipendiater N15I.011 Forpliktelser lærerutdanningen og følgegruppen N15I.011 Underforbruk/overforbruk fagenheter, samt insentivmidler N15I.011 Andre prioriterte oppgaver* N15I.012 SUM utsatt virksomhet N15I.1 Strategiske formål Omstillingstiltak UiS N15I.021 Gavepensjon N15I.021 Tverrgående satsinger N15I.021 Andre prioriterte oppgaver* N15I.022 SUM strategiske formål N15I.2 Større investeringer Avsatt til investeringer bygg N15I.031 Avsatt til investeringer i utstyr N15I.031 Avsatt til investeringer IKT* N15I.031 Andre prioriterte oppgaver* N15I.032 SUM større investeringer N15I.3 Andre avsetninger Skyldig fagenheter, virksomhetskapital N15I.041 Midler til utgjevning av produksjon N15I.041 Udisponerte midler ved styret N15I.041 Andre formål* N15I.042 SUM andre avsetninger N15I.4 Sum Kunnskapsdepartementet N15I.KD Andre departementer Utsatt virksomhet N15I.051 Strategiske formål N15I.052 Større investeringer N15I.053 Andre avsetninger N15I.054 Sum andre departementer N15I.5 Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet N15I.5A Inntektsførte bidrag: Andre statlige etater Utsatt virksomhet N15I.061 Strategiske formål N15I.062 Større investeringer N15I.063 Andre avsetninger N15I.064 Sum andre statlige etater N15I.6 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet N15I.071 Strategiske formål N15I.072 Større investeringer N15I.073 Andre avsetninger N15I.074 Sum Norges forskningsråd N15I.7

15 Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet N15I.081 Strategiske formål N15I.082 Større investeringer N15I.083 Andre avsetninger N15I.084 Sum regiuonale forskningsfond N15I.8 Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet N15I.091 Strategiske formål N15I.092 Større investeringer N15I.093 Andre avsetninger N15I.094 Sum andre bidragsytere N15I.9 Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) N15I.FPF Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N15I.10 Korreksjon - feriepengeforpliktelser Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert aktivitet -2 N15I.10A 0 N15I.10B -198 N15I.11

16 Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Periodisering KD inntekter N15II.011 Nasjonale senter N15II.011 Tiltak/oppgave/formål* N15II.011 Sum Kunnskapsdepartementet N15II.1 Andre departementer Undervisningsrelaterte prosjekter N15II.021 Tiltak/oppgave/formål N15II.021 Tiltak/oppgave/formål* N15II.021 Sum andre departementer N15II.2 Andre statlige etater (unntatt NFR) Tiltak/oppgave/formål N15II.061 Tiltak/oppgave/formål N15II.061 Tiltak/oppgave/formål* N15II.061 Sum andre statlige etater N15II.6 Norges forskningsråd NFR N15II.031 Tiltak/oppgave/formål N15II.031 Tiltak/oppgave/formål* N15II.031 Sum Norges forskningsråd N15II.3 Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond N15II.041 Tiltak/oppgave/formål N15II.041 Tiltak/oppgave/formål* N15II.041 Sum regionale forskningsfond N15II.4 Andre bidragsytere EU-prosjekter N15II.051 Kurs, IRIS og andre prosjekter N15II.051 Andre bidragsytere N15II.051 Sum andre bidragsytere N15II.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag N15II.BB Gaver og gaveforsterkninger Gaveforsterkningsprosjekter N15II.071 Gaveforsterkning NFR N15II.071 Tiltak/oppgave/formål/giver* N15II.071 Sum gaver og gaveforsterkninger N15II.7 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv N15II.BBG * Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. * I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

17 Vedlegg 2 Ledelseskommentarer til delårsregnskap pr

18

19

20

21 Vedlegg 3 Internrapporter til delårsregnskap pr

22 UiS Total Regnskap pr BFV ABFV NFR Budsjett pr Regnskap vs Regnskap pr Budsjett pr Regnskap vs Regnskap pr Budsjett pr budsjett budsjett Regnskap vs budsjett EU/EØS EFV EU/EØS/EFV Total alle Fin kat Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Regnskap vs Regnskap pr budsjett Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerket Tilskudd Nasjonale sentre Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Innt ABFV, NFR, EU, EFV og andre Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffelser) Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Balansekonti Sum til disposisjon *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygninger inkl påkostning Maskiner og anlegg Biler Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IT/Audiovisuelt utstyr Andre driftsmidler Undervisningsutstyr Kunst Aktiverte, ikke anleggsførte investeringer Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører in *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader

23 AM Regnskap pr BFV ABFV NFR Budsjett pr Regnskap vs Regnskap pr Budsjett pr Regnskap vs Regnskap pr Budsjett pr budsjett budsjett Regnskap vs budsjett EU/EØS EFV EU/EØS/EFV Total alle Fin kat Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Regnskap vs Regnskap pr budsjett Driftsinntekter og driftkostnader Inntekter fra KD rammetildeling Inntekter fra KD øremerket Tilskudd Nasjonale sentre Interne overføringer - årets bevilgning Inntektsført ubenyttede KD-midler fra tidl. år Egenandel til prosjekt (BOA) Investeringer, aktivert *1) Inntekt til dekning av avskrivninger *2) Innt ABFV, NFR, EU, EFV og andre Sum Driftsinntekter Lønnskostnader med mer Lønnskostnader Lønn Lønn til/fra prosjekt/basis Sosiale kostnader *3) Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Andre driftskostnader Husleie And kostn drift av eiendom og lokaler Rep og vedl av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre eksterne tjenester Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyranskaffelser) Andre kontorkostnader Varekostnad Øvrige driftskostnader Avskrivninger Interne avregninger inntekter Interne avregninger kostnader Overhead inntekter Overhead kostnader Prosjektoverskudd/underskudd til VK Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA Sum Driftskostnader Resultat Balansekonti Sum til disposisjon *1) Detaljer Investeringer Programvare/lisenser Bygninger inkl påkostning Maskiner og anlegg Biler Inventar Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IT/Audiovisuelt utstyr Andre driftsmidler Undervisningsutstyr Kunst Aktiverte, ikke anleggsførte investeringer Total Investeringer *2) Inntekt til dekning av avskrivninger er en teknisk føring, siden det ikke er gitt budsjett til dekning av avskrivninger, se motpost avskrivninger under driftskostnader. Dette medfører in *3) Sosiale kostnader består av påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader