Freedom 3x230V / 3x400V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Freedom 3x230V / 3x400V"

Transkript

1 MOS NO MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK

2

3 Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren Transport og lagring 5 Installasjonskontroll 5 Plassering 5 Styring 5 Rørtilkopling Generelt 6 Rørtilkopling varmebærer 6 Vannvolumer 6 Trykkfall, varmebærerside 6 Installasjon Generelt 7 Forkortelser 7 koplet med dobbeltmantlet bereder og akkumulator sammen med SMO 10 (flytende kondensering og prioritering av varmtvann) 8 Flere sammen med SMO 10 samt varmtvannsbereder (flytende kondensering) 9 standard installasjon (fast kondensering) 10 installert uten varmtvannsbereder (fast kondensering) 11 El-tilkopling Generelt 13 Tilkopling 13 Sirkulasjonspumpe 14 Frostbeskyttelsesfunksjon 14 Ekstern varmekabel 14 Uteføler 14 Termostatstyring 15 Tilleggsvarme/stillstand 15 Eksempel på tilkopling av tilleggsvarme 15 Ytre indikasjon på summeralarm 15 Igangkjøring og justering Forberedelser 16 Påfylling og lufting av varmebærersystemet 16 Balansetemperatur 16 Stopptemperatur 16 Mykstartrelé 16 Kompressorvarmer 16 Kontroll av faserekkefølge 16 Oppstart og kontroll 17 Etterjustering, varmebærerside 17 Justering, sirkulasjon 18 Styring Forklaring 0 Kanalbeskrivelse 1 Styrebetingelser, kald uteluft 3 Styrebetingelser, avriming 3 Følerplassering Data for temperaturgiver 4 Data for hetgassføler 4 Øvrig Koplingsskjema 3x30V 8-10 kw 5 3x30V 14 kw 9 3x400V 8-10 kw 33 3x400V 14 kw 37 Oversettelsestabell 41 Tekniske spesifikasjoner Plassering av komponenter 4 Lydtrykknivåer 45 Mål- og oppstillingsplass 46 Tekniske data 47 Ekstrasett 50 Ekstrautstyr 50 Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Statuskontroll 51 ikke i drift 51 Avtapping, varmebærerside 5 1

4 Til huseieren Generelt Generelt For å få best utbytte av varmepumpen bør du lese nøye gjennom den delen av informasjonen som er merket Til huseieren. er en varmepumpe for grunnoppvarming av mindre hus, flerbolighus og mindre industribygg. Som varmekilde brukes uteluften. er et svenskprodusert kvalitetsprodukt med lang levetid og sikker drift. Serienummer* (103), må alltid oppgis ved kommunikasjon med NIBE. Installeringsdato Typebetegnelse - Installatører Innstilling Kanal Fabrikkinnstilling A1 Kommunikasjonsadresse... 1 A Maks. returtemperatur C A3 Koplingsdiff. returtemp C A4 Startintervall kompressor... 0 min. A5 Balansetemperatur C A6 Tidsforsinkelse tilleggsvarmerelé min. A7 Stopptemperatur C A8 Min. tid mellom avriming... se side A9 Start avriming... 0 C A10 Stopp avriming C A11 Lengste avriming... 7 min. Her føres eventuelle endringer av grunninnstilte verdier. Dato Sign *Se "Plassering av komponenter" side 4 for plassering av serienummeret. Dette produktet skal ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre en person med ansvar for deres sikkerhet fører tilsyn med dem eller instruerer dem. Det skal føres tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med produktet. Med forbehold om konstruksjonsendringer.

5 Til huseieren Systembeskrivelse Systembeskrivelse Virkemåte er en luft/vann-varmepumpe spesielt beregnet på det nordiske klimaet. utnytter uteluften, slik at det ikke er nødvendig med verken borehull eller slynger i bakken. har en automatisk -trinns kapasitetsregulering av viften. er beregnet på installasjon med **vannbårne varmesystemer. Avansert styring for optimal kontroll av varmepumpen er innebygd. starter på signal fra en annen regulering eller termostat. kan også styres fra en spesialutviklet reguleringsenhet, SMO 10*. Denne kopler tilleggsvarmen inn og ut og styrer vekslingen mellom romoppvarming og varmtvannsberedning. Ekstrautstyr som ekstra shuntgruppe og bassengstyring kan tilkoples hvis SMO finnes. kan både varme opp vann ved høy utetemperatur og gi høy effekt til varmesystemet ved lavere utetemperaturer. Hvis utetemperaturen skulle synke til et nivå under stopptemperaturen, må all oppvarming skje med ekstern tilleggsvarme. produseres i tre størrelser: 8, 10 og 14 kw. Materialet er valgt med tanke på lang levetid og høy holdbarhet under nordiske klimaforhold. * ekstrautstyr til ** Ved installasjon med anbefales et totalt vannvolum, inkludert kjele, radiatorer, rør osv., på minst 0 liter kjelevann per kw effekt på varmepumpen. 3

6 Til huseieren Vedlikeholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Generelt har innebygd styring og overvåkingsutstyr, men det må likevel utføres et visst ytre vedlikehold. Kontroller regelmessig gjennom hele året at inntaksgitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Videre må man i den kalde delen av året passe på at det ikke bygger seg opp for mye rim eller is under. Kondensvannbeholderen KVT 10 er ekstrautstyr som brukes til håndtering og avledning av kondensvann. Sterk vind i forbindelse med stort snøfall kan medføre at inntaks- og avtrekksgitteret tetter seg. Pass på at gitteret er fritt for snø. Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Unngå å skylle med vann inn i gitteret eller på sidene, slik at det kan trenge vann inn i. Unngå at kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler.! ADVARSEL! Roterende vifte 4

7 3 m 350 mm Til installatøren Generelt for installatøren Generelt for installatøren Transport og lagring skal transporteres og oppbevares stående. Installasjonskontroll Ifølge gjeldende regler må kjelesystemet gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person som er kvalifisert for oppgaven, og kontrollen må dokumenteres. Ovenstående gjelder for lukkede varmesystemer. Utskifting av varmepumpe må ikke skje uten ny kontroll. Plassering plasseres ute på et fast underlag, helst betongfundament. bør ikke plasseres inntil følsomme vegger, for eksempel mot et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke medfører ubehag for naboene. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved installasjonen. Det kan forekomme betydelige mengder kondensvann og smeltevann. Sørg derfor for god drenering der hvor varmepumpen er plassert, samt at det ikke kan renne vann ut på ganger eller andre flater i den perioden hvor det kan danne seg is. Det er en fordel å lede kondensvannet til en grunnvannsbrønn eller tilsvarende. Det er også mulig å installere ekstrautstyret KVT 10, som er en oppsamlingsbeholder for avledning av kondensvann. Avstanden mellom og husvegg skal være på minst 350 mm. Fri tilgang over skal være minst en meter. skal ikke plasseres slik at uteluften kan resirkuleres. Det medfører lavere effekt og dårligere virkningsgrad. Styring er utstyrt med en intern elektronisk styring som håndterer funksjonene som er nødvendige for driften av varmepumpen. Slik styres avriming, stopp ved maks./min.-temperatur, innkopling av kompressorvarmer samt innkopling av varmer til avrenningsskålen, overvåking av motorvern og trykkvakter. Dessuten er det mulig å lese av antall starter samt driftstid. Den innebygde styringen stilles inn ved installasjon og kan benyttes ved service. Under normal drift trenger ikke huseieren tilgang til styringen. har innebygd elektronisk returledningsføler som begrenser returtemperaturen. kan også styres på/av via signaler fra en annen reguleringsenhet eller termostat. Hvis styres fra ekstrautstyret SMO 10, er styringen beskrevet i tilhørende anvisning. SMO kommuniserer med, slik at innstillinger og måleverdier fra kan justeres og avleses i SMO. Fritt tilgang utrymme bak bakom FriFritt tilgang utrymme 400 mm Min. Min. avstand avstånd ved bruk av flere vid användning av flera F 05 Fritt tilgang utrymme foranframför 5

8 Til installatøren Rørtilkopling Rørtilkopling Generelt Rørinstallasjonen skal utføres ifølge gjeldende bestemmelser. kan bare arbeide med en returtemperatur på opptil ca. 50 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på ca. 58 C. Fordi ikke er utstyrt med avstengningsventiler på vannsiden, må slike monteres for å lette eventuell framtidig service. Returtemperaturen begrenses av returledningsføleren og justeres i kanal A. OBS! Rørsystemet må gjennomspyles før varmepumpen tilkoples, slik at ikke forurensninger skader inngående komponenter. Trykkfall, varmebærerside -8, 10, 14 Trykkfall Tryckfall kpa 9 8, 10 kw kw Volumstr Flöde 0 0 0,10 0,0 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 l/s l/s Rørtilkopling varmebærer kan koples til varmesystemet, se avsnitt Installasjon, eller i henhold til en av systemløsningene som kan hentes på Internett-adressen Varmepumpen skal luftes ved den øvre koplingen (70, VBout) med avluftingsnippelen på medfølgende fleksislange. Det medfølgende smussfilteret (SF) monteres før innløpet, som vil si den nedre koplingen (71, VB-in) på. Alle rør utendørs må varmeisoleres med minst 19 mm tykk rørisolasjon. Sirkulasjonspumpen skal være i drift selv om ikke er i drift, for å unngå at den fryser i stykker. Sirkulasjonspumpen kan også styres direkte fra, plint (11), som tar hensyn til utetemperaturen. Alternativt koples varmepumpen til med en mellomkrets med veksler, pumpe og vann med frostvæske. Avstengings- (AV) og tappeventil (TV) monteres slik at kan tømmes ved lengre strømbrudd. Medfølgende fleksislanger fungerer som vibrasjonsdempere. Fleksislangene monteres slik at det blir en liten bøy - dermed fungerer vibrasjonsdempingen. Vannvolumer Ved installasjon med anbefales et totalt vannvolum i kjele og akkumulator på minst 0 liter kjelevann per kw effekt på varmepumpen. LEK Varmeisolering LEK 6

9 Til installatøren Installasjon Installasjon Generelt kan installeres på flere forskjellige måter. For alle installasjonsalternativene gjelder det at påkrevd sikkerhetsutstyr skal monteres ifølge gjeldende bestemmelser. Ved installasjon med anbefales et totalt vannvolum i kjele og akkumulator på minst 0 liter kjelevann per kw effekt på varmepumpen. Forkortelser AV Avstengingsventil CP1 Sirkulasjonspumpe FG1 Temperaturføler, turledning HR Hjelperelé LP Sirkulasjonspumpe RG1 Temperaturføler, returledning RV Reguleringsventil SF Smussfilter SV Shuntventil SÄV Sikkerhetsventil TV Tappeventil UG Uteføler VT Varmetermostat VVG Varmtvannsføler Inngår i SMO 10 Inngår i SMO 10 Inngår i 7

10 Til installatøren Installasjon koplet med dobbeltmantlet bereder og akkumulator sammen med SMO 10 (flytende kondensering og prioritering av varmtvann) SMO 10 T TG EXP AV VXV A ELVVB RG UG SVENT FB AB B VVG F05 HR VVB HR AKK HR SF RV LP1 prioriterer oppvarming av varmtvann via vekselventil (VXV*). Ved fullt oppvarmet varmtvannsbereder (VVB) veksler (VXV) til varmekretsen via AKK. Da styres varmepumpen av utetemperaturføleren (UG) i kombinasjon med den innebygde tilførselsføleren (TG). El-radiatorer (AKK) koples automatisk inn når energibehovet overstiger varmepumpens kapasitet. Til dette alternativet kreves tilbehøret VST 11 og SMO 10. Hjelperelé (kontaktor) (HR) leveres av elektriker. *Når varmepumpen ikke klarer å dekke varmebehovet alene (under balansetemperatur), produseres varmtvann ved hjelp av radiatoren i berederen. Varmepumpen prioriterer da varmeanlegget, noe som gir høyere effektfaktor. OBS! For å unngå forstyrrelser skal følerkabler og kommunikasjonskabler skilles (min. 0 cm.) fra sterkstrømsledninger ved kabeltrekking. 8

11 Til installatøren Installasjon Flere sammen med SMO 10 samt varmtvannsbereder (flytende kondensering) SMO 10 P SV1 FG1 HR CP1 HR PG RG1 BV UG FIGHTER 00 VP SÄV AV BV SÄV SF TV RV LP FIGHTER 00 VP1 SÄV VXV1 HR AV BV VVG SF TV RV LP1 SMO 10 styrer opptil ni (av disse maks. én til varmtvann), el-element, sirkulasjonspumpe, shunt m.m. arbeider med flytende kondensering mot varmesystemet og prioriterer tilførsel av varmtvann via vekselventil VXV1. VP1 produserer varmtvann. Hvis ikke klarer å dekke varmebehovet, shuntes tilleggsvarmen inn fra oljekjelen. Ved tilkoplet tilleggsvarme varmes varmtvannet med el-elementet i varmtvannsberederen. OBS! For å unngå forstyrrelser skal følerkabler og kommunikasjonskabler skilles (min. 0 cm.) fra sterkstrømsledninger ved kabeltrekking. 9

12 Til installatøren Installasjon standard installasjon (fast kondensering) Eksisterende DMK eller standardbereder Høiax standard kompaktshunt EXP SVENT F05 SÄV BV AV VT HR SF TV RV LP1 Akkumulator med tappespiral varmer akkumulatortanken styrt av termostat (UT). Selvsirkulasjon gjennom varmepumpen forhindres av tilbakeslagsventil (BV). Tilleggsvarme koples inn etter behov, noe som styres av varmepumpen. Termostaten (VT) stilles inn etter varmeanleggets behov. Varmtvannet oppbevares i akkumulatoren og ettervarmes i en separat bereder. OBS! For å unngå forstyrrelser skal følerkabler og kommunikasjonskabler skilles (min. 0 cm.) fra sterkstrømsledninger ved kabeltrekking. 10

13 Til installatøren Installasjon installert uten varmtvannsbereder (fast kondensering) Høiax standard kompaktshunt EXP SVENT F05 SÄV BV AV VT HR SF TV RV LP1 Akkumulator lader akkumulatortanken styrt av termostaten (VT). Selvsirkulasjon gjennom varmepumpe forhindres av tilbakeslagsventil (BV). Tilleggsvarme koples inn etter behov, noe som styres av varmepumpen. Termostaten (VT) stilles inn etter varmeanleggets behov. 11

14 Til installatøren El-tilkopling El-tilkopling OBS! El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. OBS! Ved tilkopling må det tas hensyn til spenningsførende ekstern styring LEK Innkommende strømforsyning Innkommende tilførselskabel følger med i leveransen og er koplet til plint -X9 fra fabrikk. Utenfor varmepumpen finnes ca. 1,8 m kabel tilgjengelig. 1

15 Til installatøren El-tilkopling Generelt Leggingen av kabler for sterkstrøm skal gjøres fra undersiden i kabelgjennomføringene på venstre side av varmepumpen, sett forfra (100) og signalkabler bakfra (10). Tilkopling Varmepumpen må ikke tilkoples før installatøren har gitt tillatelse, og tilkopling skal skje under oppsyn av en autorisert elektroinstallatør. Hvis det brukes automatsikringer, må de ha motoregenskap D (kompressordrift). Opplysninger om sikringsstørrelse finnes i avsnittet Tekniske data. er ikke utstyrt med allpolet bryter for innkommende el-forsyning. Varmepumpens tilførselskabel skal derfor koples til en hovedbryter med minst 3 mm bryteravstand. Hvis boligen har jordfeilbryter, bør varmepumpen utstyres med en separat bryter. Innkommende strømforsyning skal være 400 V 3NAC 50Hz eller 3 x 30 V + PE 50Hz (avhengig av varmepumpe) via fordelingsskap med sikringer. Ved eventuell isolasjonstest av boligen skal varmepumpen frakoples. Styresignalkabel for termostater koples til plint (30). Kabeltype: uskjermet LiYY, skjermet LiYCY. Kabeltverrsnitt, minst 0, mm² ved en kabellengde på under 50 m. Alternativt tilkoples beregnet signalkabel fra plint (44) på styrekort (34) til SMO 10. Sirkulasjonspumpe for kan koples på koplingsplint (11) eller til separat strømforsyning. OBS! Hvis gjøres spenningsløs og sirkulasjonspumpen er koplet til koplingsplint (11), foreligger det fryserisiko. Eventuell summeralarm koples til plint (11). 3x30 V LEK 3x400 V 5,5 mm 1 mm LEK

16 Til installatøren El-tilkopling Sirkulasjonspumpe Når sirkulasjonspumpe koples til koplingsplint X11 (11), posisjon 3 og 4, styres pumpen av. Pumpens aktivitet avhenger av statusen til, varme-/varmtvannsbehov og utetemperatur. Pumpemosjonering besørges av. Frostbeskyttelsesfunksjon Ved temperaturer under + C går sirkulasjonspumpen periodevis, og ved temperaturer under -0 C går den kontinuerlig. Denne funksjonen gjelder under forutsetning av at det tilføres spenning til. 3x30 V LEK Minutter per 30 minutter x400 V Temperatur OBS! 11 6 Det foreligger fare for frysing hvis sirkulasjonspumpen er koplet til koplingsplint X11 (11) og gjøres spenningsløs Signal ved ingen alarm Signal vid icke larm Signal ved vid alarm Laddpump Sirkulasjonspumpe Extern Eksternvärmekabel varmekabel N EKSTERNT EXTERNT FIGHTER 00 X V N Ekstern varmekabel er utstyrt med plint for ekstrautstyret kondensvannbeholder KVT 10. Maks. belastning er 00 W. Uteføler En uteføler (15) er plassert på undersiden av. 14

17 Til installatøren El-tilkopling OBS! Følgende sider om termostater, tilleggsvarme, summeralarm og stillstand gjelder ikke, i og med at styres av SMO 10. Termostatstyring Til- og frakopling av kompressor kan styres ved hjelp av en enkel termostat eller en sluttende potensialfri kontakt. Denne termostaten skal være av typen avbrytende (NC) når innstilt temperatur er nådd. Kontakten skal være potensialfri. Tilkopling av ettrinnstermostat gjøres i henhold til figuren nedenfor. Ved drift uten behov for tilleggsvarme eller stillstand er relékontaktene sluttet mellom NO og COM. Tilleggsvarme, henholdsvis stillstand, fås mellom NC og COM. Kontaktene er tegnet i spenningsløs tilstand. Releer for tilleggsvarme, henholdsvis stillstand, er aktivert i normal driftstilstand for. Ved driftsforstyrrelser deaktiveres begge releene. Eksempel på tilkopling av tilleggsvarme Illustrasjon som viser tilkopling av hjelpekontakter for tilleggsvarme, henholdsvis stillstand. EKSTERNT Termostat X NO NC COM O/C 1 30V Tilleggsvarme/stillstand er utstyrt med en potensialfri kontakt beregnet for tilleggsvarme. Maks. 50V A. Innstilling av utetemperaturen (balansetemperaturen) når releet for tilleggsvarme aktiveres, utføres i kanal A5, se avsnittet Styring kanalbeskrivelse. Ekstern tilleggsvarme tilkoples via tilleggsvarmerelé, plint X01 (14). Betingelser for tilkopling av tilleggsvarme: Utetemperaturen skal være lavere enn innstilt balansetemperatur (kanal A5). Kompressoren skal ha vært i drift i det minste i løpet av den tiden som er valgt i kanal A6. Avrimingen regnes med i denne tiden. Hvis temperaturen på uteluften synker ned til et nivå under innstilt verdi (stopptemperatur (stillstand)) i kanal A7, blokkeres kompressordriften og all oppvarming må skje med ekstern tilleggsvarme via stillstandsrelé, plint X01 (14). Denne funksjonen aktiveres også når gjøres spenningsløs. Hvis utetemperaturen overstiger 35 C, blokkeres kompressordriften og stillstandsreleet aktiveres. Tilkopling til tilleggsvarmerelé gjøres i henhold til figuren nedenfor. Hjälpkontaktor Hjelpekontaktor (inngår ikke ved levering) Ytre indikasjon på summeralarm er utstyrt med en kontakt for ytre indikasjon av summeralarm. Funksjonen blir aktiv ved alle typer vedvarende alarm. Maks. belastning for relékontakt er 50V A. Tilkopling for ytre indikasjon av summeralarm utføres i henhold til bildet nedenfor: Signal ved ingen alarm Signal vid icke larm Signal ved vid alarm Laddpump Sirkulasjonspumpe Extern Eksternvärmekabel varmekabel N EKSTERNT EXTERNT FIGHTER 00 X V N Tilleggsvarme Tillsatsvärme Stillstand Stillestånd EKSTERNT EXTERNT NO NC COM NO NC COM FIGHTER 00 X Maks. belastning over relékontakter er 50V A. 15

18 Til installatøren Igangkjøring og justering Igangkjøring og justering Forberedelser Kontroller at varmekretsen er fylt og godt avluftet, før igangkjøring. Kontroller at rørsystemet er tett. Påfylling og lufting av varmebærersystemet Varmebærersystemet fylles opp med vann til påkrevd trykk. Luft systemet med avluftingsnippel på medfølgende fleksislange og eventuell sirkulasjonspumpe. Avluftingsnippel Kontroll av faserekkefølge Ved første gangs oppstart eller etter inngrep på strømtilførselen, må faserekkefølgen kontrolleres. Dette er viktig fordi kompressoren i er av typen scroll og kan ta skade hvis den er i drift med feil rotasjonsretning i lengre tid. Se punkt under Oppstart og kontroll. OBS! Kontroller faserekkefølgen ved oppstart! Balansetemperatur Balansetemperatur er den utetemperaturen der varmepumpens avgitte effekt er like stor som husets effektbehov. Dette innebærer at varmepumpen dekker hele husets effektbehov ned til denne temperaturen. Innstillingen av balansetemperaturen, tilleggsvarmen, utføres i kanal A5. Stopptemperatur Når stopptemperaturen (kanal A7) stilles inn på mellom -7 og -0 C, begrenses turledningstemperaturen lineært fra -7 C / 58 C til -0 C / 50 C. Mykstartrelé er utstyrt med et mykstartrelé (97) som begrenser startstrømmen for kompressoren. Kompressoren skal ikke tvinges til start med kortere intervaller enn 1 start per 15 minutter. Kompressorvarmer er utstyrt med en kompressorvarmer som varmer kompressoren før oppstart og ved kald kompressor. Kompressorvarmeren skal ha vært tilkoplet i 6-8 timer før FØRSTE start, se avsnittet Oppstart og kontroll. OBS! Kompressorvarmeren skal ha vært tilkoplet i 6 8 timer før første start, se avsnittet Oppstart og kontroll. 16

19 Til installatøren Igangkjøring og justering Oppstart og kontroll 1. Kommunikasjonskabel (44) eller termostat, plint (30) skal ikke være tilkoplet.. Hovedbryteren settes på. 3. Kontroller at alle innkommende faser tilføres spenning. 4. Kontroller at automatsikring () er tilkoplet. 5. Kompressorvarmeren (5) må ha vært i drift i minst 6 8 timer før kompressorstart kan skje. Dette gjøres ved at styrespenningen er tilkoplet, og at kommunikasjonskabel eller termostat er frakoplet. 6. Displayet på styrekortet (34) viser C0/CC F0 H1/H3, avhengig av utetemperaturen. I løpet av denne tiden varmes kompressoren opp for å øke levetiden. 7. Etter 6 8 timer tilkoples kommunikasjonskabel eller eksterne termostater. Se avsnittet "El-tilkopling Termostatstyring. 8. Start om eventuell SMO Etter tilkopling starter kompressoren etter cirka 0 minutter hvis det er behov. 10. Når kompressoren starter, gå til kanal T5 på eller til meny 5.13 i SMO 10 og kontroller at hetgasstemperaturen stiger minst 10 C innen 60 sek. 11. Hvis temperaturen på hetgassføleren ikke stiger, er ikke rotasjonsretningen riktig. - Stans kompressoren ved å bryte strømmen på hovedbryteren. - Undersøk at anlegget ikke tilføres spenning. Bytt om på to innkommende faser på hovedbryteren. - Spenningssett anlegget og gå tilbake til punkt 8 for å utføre en ny kontroll av faserekkefølgen. 1. Juster sirkulasjonen i henhold til diagrammet, se avsnittet Justering, sirkulasjon 13. Fyll ut igangkjøringsrapporten på side. OBS! Ved tilkopling må det tas hensyn til spenningsførende ekstern styring 3x30 V LEK 3x400 V Etterjustering, varmebærerside I begynnelsen frigjøres luft fra varmtvannet, og avlufting kan bli nødvendig. Hvis det kommer boblelyder fra varmepumpen, sirkulasjonspumpen og radiatorer, må hele systemet avluftes enda mer. Når systemet er blitt stabilt (korrekt trykk og all luft ute), kan varmeautomatikken stilles til ønskede verdier

20 Til installatøren Igangkjøring og justering Justering, sirkulasjon Justering av temperaturdifferansen (ΔT) mellom turledningstemperatur og returtemperatur ved varmtvannstilførsel eller ved høyeste belastning. Dette gjøres enklest ved hjelp av temperaturene som måles i kanal T (turledningstemperatur) minus kanal T3 (returtemperatur), denne temperaturforskjellen (ΔT) justeres ved hjelp av sirkulasjonspumpe og reguleringsventil. Justeringen utføres ved stabil drift cirka 5 minutter etter start, eller cirka 5 minutter etter avriming ved kald utetemperatur. Temperaturforskjellen skal være i henhold til illustrasjonen nedenfor (+1- K). Ved utetemperaturer over 8 C kan sirkulasjonen økes med 30 % for å oppnå lavere ΔT. Illustrasjonen viser varmepumpen med høy viftehastighet, ved lav viftehastighet blir ΔT 0,5 til 1 grader lavere. 1 og 4 turledningstemp. 35 og 5 turledningstemp og 6 turledningstemp. 55 3x30 V -8 Fasestrøm, A ΔT Avgitt effekt, kw Fasestrøm Avgitt effekt Utetemperatur Utetemperatur -10 ΔT Utetemperatur 1 3 Fasestrøm, A Avgitt effekt, kw Fasestrøm Avgitt effekt Utetemperatur -14 ΔT Utetemperatur 1 3 Fasestrøm, A Avgitt effekt, kw Fasestrøm Avgitt effekt Utetemperatur 18

21 Til installatøren Igangkjøring og justering 3x400 V -8 ΔT Utetemperatur Fasestrøm, A Avgitt effekt, kw Avgitt effekt Fasestrøm Utetemperatur Fasestrøm, A ΔT Avgitt effekt, kw Avgitt effekt Fasestrøm Utetemperatur Utetemperatur -14 ΔT Utetemperatur 1 3 Fasestrøm, A Avgitt effekt, kw Avgitt effekt Fasestrøm Utetemperatur

22 Til installatøren Styring Styring Forklaring C0 F0 H0 CD F0 H S1 0 S1 01 CD Avriming pågår Vifte: F0 Viften har to hastigheter, høy og lav. Viften styres av utetemperaturen. Den lavere hastigheten benyttes når utetemperaturen er høy, slik at effekten begrenses. Viften er ikke i drift ved avriming. Ved en utetemperatur som er lavere enn temperaturen i tabellen nedenfor, endres viftehastigheten til høy. Type 8kW 10 kw 14 kw Utetemperatur Kompressor: C0 Viser aktuell kompressorstatus. Kanal: S1 Viser aktuell kanal. Bytter kanal med plussknappen eller minusknappen. CC F0 H3 S1 01 CC H3 Kompressor frakoplet, sirkulasjonspumpe tilkoplet Kompressorvarmer tilkoplet Avrenningsskålvarmer tilkoplet Varmer: H0 Kompressorvarmeren er alltid aktiv når kompressoren er frakoplet. Varmeren for avrenningsskålen koples inn når utetemperaturen synker under C, og koples ut når stopptemperaturen oppnås. Verdi: 01 Viser aktuell verdi. Øker/reduserer verdi med plussknappen, henholdsvis minusknappen. C0 F0 H1 S1 01 C0 C F0 H1 Kompressor frakoplet, sirkulasjonspumpe frakoplet Blinker når kompressor vil starte, men er hindret av tidsvilkår eller høy returtemperatur. Vifte frakoplet Kompressorvarmer tilkoplet Avrenningsskålvarmer frakoplet 34 C1 F1 H0 S1 01 C1 Kompressor tilkoplet, sirkulasjonspumpe tilkoplet F1 Vifte tilkoplet, lav hastighet H0 Kompressorvarmer frakoplet Avrenningsskålvarmer frakoplet C1 F H S1 01 C1 Kompressor tilkoplet, sirkulasjonspumpe tilkoplet F Vifte tilkoplet, høy hastighet H Kompressorvarmer frakoplet Avrenningsskålvarmer tilkoplet Plussknapp Med plussknappen (37) blar du i kanalsystemet (forover) eller reduserer verdien for valgt parameter. Se avsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Minusknapp Med minusknappen (38) blar du i kanalsystemet (bakover) eller reduserer verdien for valgt parameter. Se avsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Enterknapp Med enterknappen (39) aktiveres samt bekreftes eventuell verdiendring. Se avsnittet Styring Kanalbeskrivelse. 0

23 Til installatøren Styring Kanalbeskrivelse Med plussknappen og minusknappen kan du bla fremover/bakover i kanalene for displayet. Hvis du vil endre en verdi, trykker du først på enterknappen for å aktivere endringsmodus, verdien blinker. Juster til ønsket verdi med plussknappen eller minusknappen. Hvis plussknappen eller minusknappen holdes inntrykt i cirka 3 sekunder, skjer en hurtigtelling. Bekreft deretter med enterknappen. Verdien slutter deretter å blinke. Kanalene er inndelt i tre ulike typer: status, temperaturer og innstillbare verdier. Hurtigforflytning mellom de ulike typene skjer ved et trykk på enterknappen når STATUS, TEMP. eller ADJUST. vises. Status Disse kanalene viser status og statistikk. Kanal S1 Viser driftsstatus for. Verdi 01 Normal drift. 0 Avrimingsrutine kjøres. 03 Kald utelufttemperatur. 04 Høy returtemperatur. 05 Lavtrykkspressostaten har løst ut. 06 Høytrykkspressostaten har løst ut. 07 Motorvernet har løst ut. 08 Føleralarm. Det er feil på en av temperaturfølerne. 09 Kommunikasjonsfeil (bare når SMO 10 er tilkoplet). 10 Høytrykkspressostaten har løst ut ved avriming (tilbakestilles automatisk). 11 Benyttes ikke. 1 Feilmontert tur- og returledning. 13 Varm uteluft. Skjer hvis utetemperaturen overstiger 35 C. 14 Høy turledningstemperatur. 15 Avriming avbrutt. Skjer hvis avrimingen har vært mislykket 3 ganger på rad. 16 Korte driftstider. Skjer hvis driftstiden har vært kortere enn minutter 3 ganger på rad. 17 Hetgassalarm. Skjer hvis hetgassen har oversteget 10 C. Alarmen tilbakestilles automatisk når temperaturen synker under 60 C. Hvis alarmen utløses 3 ganger i løpet av 40 minutter, blir alarmen vedvarende. 18 Feil rotasjonsretning. OBS!Ved hurtigstart må du sørge for at hetgasstemperaturen har sunket til ca. 40 C før start. S Verdi Viser kompressortilstand. 00 Kompressor frakoplet. 01 Kompressor tilkoplet. XX Kompressor blokkert på grunn av alarm. nn Kompressorstart om nn minutter. S3 Viser antall kompressorstarter, akkumulerende. S4 Viser driftstiden i timer for kompressoren, akkumulerende. S5 Viser driftstiden i timer for tilkoplet tilleggsvarme, akkumulerende. S6 Viser om termostatinngangen er aktiv. Aktiv inngang indikeres med 1. Ikke aktiv inngang indikeres med 0. S7 Status alarminnganger (HP, LP og MS), 1 indikerer inngang OK. S7 1/1/1 1

24 Til installatøren Styring Temp. Disse kanalene viser aktuelle temperaturer. Kanal T1 Målt temperatur på uteføleren. T Målt temperatur på turledningsføleren. T3 Målt temperatur på returledningsføleren. T4 Målt temperatur på sugegassføleren. T5 Målt temperatur på hetgassføleren. T6 Målt temperatur på væskeledningsføleren. T7 Målt temperatur på fordamperføleren. Adjust. Alle innstillinger utføres i disse kanalene. Kanal A1 Adresse for kommunikasjon med SMO 10. Ved kopling mot SMO 10 skal denne velges slik at hver i systemet får en unik adresse (1 9) for kommunikasjon med SMO 10. Hvis det for eksempel er 3 i samme system, gis disse adressene 1, henholdsvis 3. Den som produserer varmtvann, skal velges til 1. A Maks. returtemperatur. Når returtemperaturen oppnår innstilt verdi, stoppes kompressoren. Verdien kan stilles inn mellom 5 og 50 C. Fabrikkinnstilling 48 C. A8 A9 Minste driftstid, varmeproduksjon før ny avriming er tillatt. Verdien kan stilles inn mellom 10 og 90 minutter. Fabrikkinnstilling i henhold til tabell nedenfor. Type Minutter 8kW kw kw 40 Starttemperatur for tillatt avriming (fordamperføleren). Verdien kan stilles inn mellom 1 og 5 C. Fabrikkinnstilling1 C. A10 Stopptemperatur for avriming (fordamperføleren). Verdien kan stilles inn mellom 10 og 40 C. Fabrikkinnstilling10 C. A11 Lengste tillatte avrimingstid. Verdien kan stilles inn mellom 5 og 1 minutter. Fabrikkinnstilling 7 minutter. OBS! Hvis det oppstår problemer med avrimingen, kan verdien i kanal A11 økes for eventuelt å avhjelpe problemet. A1 Manuell aktivering av avrimingsrutine. Endre verdien fra 0 til 1 og bekreft med enterknappen. A13 Retur til fabrikkinnstillinger. Endre verdien fra 0 til 1 og bekreft med enterknappen. A3 A4 A5 A6 A7 Hvis SMO 10 er tilkoplet, kan ikke denne menyen endres, men er låst på 50 C. Koplingsfrekvens returtemperatur. Når kompressoren har stoppet på grunn av høy returtemperatur, skal returtemperaturen synke med innstilt verdi før start av kompressoren tillates. Verdien kan stilles inn mellom 0 og 10 C. Fabrikkinnstilling er 4 C. Hvis SMO 10 er tilkoplet, kan ikke denne menyen endres, men er låst på C. Minste tidsintervall i minutter mellom hver kompressorstart. Verdien kan stilles inn mellom 0 og 60 minutter. Fabrikkinnstilling 0 minutter. Balansetemperatur, den innstilte utetemperaturverdien som bestemmer når tilleggsvarmereleet (14) kan aktiveres fra kanal A6 uten å påvirke kompressordriften. Tilleggsvarmerelé (14) aktiveres først etter innstilt tid i kanal A6. Verdien kan stilles inn mellom -0 (innstilt stopptemperatur, kanal A7) og +10 C. Fabrikkinnstilling er 0 C. Kontinuerlig driftstid med kompressoren før tilleggsvarme tillates. Verdien kan stilles inn mellom 0 og 10 minutter. Fabrikkinnstilling 10 minutter. Stopptemperatur, den innstilte utetemperaturverdien som stillstandsrelé (16) aktiveres ved, og stanser. Når stopptemperaturen stilles inn på mellom -7 og -0 C, begrenses turledningstemperaturen lineært fra -7 C / 58 C til -0 C / 50 C. Fabrikkinnstilling er -0 C.

25 Til installatøren Styring Styrebetingelser, kald uteluft Hvis uteføleren (kanal T1) synker under innstilt temperatur i kanal A7, stanser varmepumpen og angir 03 i kanal S1. Både tilleggsvarmerelé og stillstandsrelé aktiveres da samtidig. Hvis uteføleren registrerer en temperatur som er minst,1 C høyere enn innstilt temperatur i kanal A7, starter en tidtaker. Når tidtakeren har nådd 45 minutter, deaktiveres både tilleggsvarmereleet og stillstandsreleet for å gi kompressoren en behageligere temperatur å starte mot. Etter ytterligere 15 minutter tillates kompressoren å starte, og tilleggsvarmereleet aktiveres noen sekunder senere. Stillstandsreleet er fortsatt deaktivert. Hvis utetemperaturen i løpet av disse totalt 60 minuttene skulle synke under kanal A7 +,1 C, nullstilles tidtakeren og begynner ikke å telle igjen før temperaturen er høy nok igjen. B = Innstilt temperatur for kald uteluft (kanal A7). A = Innstilt temperatur for kald uteluft +,1 C. 1. Utetemperaturen (kanal T1) synker under innstilt temperatur i kanal A7 (B). Varmepumpen stanser og begge releene aktiveres.. Utetemperaturen overstiger,1 C innstilt temperatur i kanal A7 (A). En tidtaker starter fra Utetemperaturen synker under A. Tidtakeren nulles ut og stoppes. 4. Utetemperaturen overstiger A igjen. Tidtakeren startes igjen (fra 0). 5. Tidtakeren har talt til 45 minutter. Begge releene deaktiveres. 6. Tidtakeren har talt til 60 minutter. Kompressoren tillates å starte igjen. Styrebetingelser, avriming Hvert minutt teller en tidtaker opp om kompressoren er i gang, og om temperaturen på fordamperføleren (kanal T7) ligger under innstillingen i kanal A9. Hvis tidtakeren har nådd innstillingen i kanal A8, startes en avriming. Selve avrimingen skjer på følgende måte: 1. Fireveisventilen slår over mot avriming.. Viften stanser og kompressoren fortsetter å gå. 3. Når avrimingen er ferdig, veksler fireveisventilen tilbake mot varmedrift, og etter 30 sekunder starter viften. 4. Uteføleren er låst, og alarm på høy returtemperatur er sperret i løpet av og to minutter etter en avriming. Det er fire mulige årsaker til at en avriming avsluttes: 1. Temperaturen på fordamperføleren har oppnådd innstilt temperatur i kanal A10. Normal stopp.. Avrimingen har pågått lengre enn innstillingen i kanal A11. Kan skyldes for lite energi i varmekilden, at føleren på fordamperen sitter dårlig og gir for lav temperatur (ved kald uteluft). 3. Temperaturen på returføleren er under 10 C. 4. Høytrykkspressostaten utløses under avriming. Indikeres som alarm 10 i kanal S1. Kompressoren kommer til å stanse når dette skjer, og hvis trykket har sunket minutter senere, kan den startes som vanlig, ellers utløses en vedvarende høytrykksalarm (alarm 06). Temperaturen på turledningsføleren er under 4 C. Utetemperatur Utelufttemperatur utelufttemp. A B Tips: Det er varmepumpens uteføler som gjelder. Hvis SMO 10 er tilkoplet, benyttes ikke verdien i meny 4.0, men verdien på utetemperaturen i meny

26 Til installatøren Følerplassering Følerplassering Data for temperaturgiver LP HP Temperatur ( C) Motstand (k ) Spenning (V) ,35 4, ,51 4, ,44 4, ,9 4,47-0 9,0 4, ,93 4, ,6 3,90-5 1,71 3, ,81 7,6 3,38 3, ,97 4,71,80,50 0 3,75, ,00,4 1,96 1,95 1,70 1, ,60 1,7 45 1,31 1, ,08 0, Uteføler Lavtrykkspressostat Høytrykkspressostat Temperaturføler, fordamper Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, turledning Temperaturføler, sugegass Temperaturføler, hetgass Temperaturføler, returledning Data for hetgassføler Temperatur ( C) Motstand (k ) 40 1, , ,1 55 1, , ,74 Spenning (V) 1,7 1,1 0,97 0,88 0,74 0, ,64 0, ,55 0, ,47 0, ,41 0, ,36 0, ,31 0, ,7 0, ,4 0, ,1 0, ,19 0, ,17 0, ,15 0, ,13 0, ,1 0, ,11 0,11 4

27 Øvrig Koplingsskjema Koplingsskjema 3x30V 8-10 kw HØIAX-FREEDOM 5

28 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 6

29 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 7

30 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 8

31 Øvrig Koplingsskjema 3x30V 14 kw HØIAX-FREEDOM 9

32 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 30

33 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 31

34 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 3

35 Øvrig Koplingsskjema 3x400V 8-10 kw HØIAX-FREEDOM 33

36 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 34

37 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 35

38 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 36

39 Øvrig Koplingsskjema 3x400V 14 kw HØIAX-FREEDOM 37

40 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 38

41 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 39

42 Øvrig Koplingsskjema HØIAX-FREEDOM 40

43 Øvrig Koplingsskjema Oversettelsestabell Engelsk 4 way valve Additional Black Blue Brown Charge pump Common alarm Communication to other Höiax modules Compressor CPU Card Crankcase heater Downtime Drip tray heater Fan Green/Yellow Grey Heating cable High pressure pressostat Low pressure pressostat No jumper for #kw Orange Out door temperature sensor Relay Card Softstart Relay Supply Voltage Temperature sensor evaporator Temperature sensor fluid line Temperature sensor hot gas Temperature sensor return Temperature sensor suction gas Temperature sensor supply line Thermostat (not in use) (not supplied) (option) Oversettelse 4-veisventil Tilleggsvarme Svart Blå Brun Sirkulasjonspumpe Generell alarm Kommunikasjon med andre Høiax-moduler Kompressor CPU-kort Kompressorvarmer Stillstandstid Varmer for avrenningsskål Vifte Grønn/Gul Grå Varmekabel Høytrykkspressostat Lavtrykkspressostat Ingen overkopling for #kw Oransje Temperaturføler, uteluft Relékort Mykstartrelé Innkommende strømforsyning/spenning Temperaturføler, fordamper Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, hetgass Temperaturføler, returledning Temperaturføler, sugegass Temperaturføler, turledning Termostat (benyttes ikke) (følger ikke med) (ekstrautstyr) 41

44 Øvrig Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Plassering av komponenter LEK LEK

45 Øvrig Tekniske spesifikasjoner 3x30 V LEK x400 V

46 Øvrig Tekniske spesifikasjoner Komponentliste Automatsikring 7 Servicetilkopling, lavtrykk 9 Koplingsplint, innkommende strømforsyning 11 Koplingsplint, sirkulasjonspumpe, summeralarm 14 Koplingsplint, tilleggsvarme, stillstand 15 Temperaturføler, uteluft 17 Fordamper 18 Kondensator 19 4-veisventil 4 Varmer for avrenningsskål 5 Kompressorvarmer 6 Motorvern, inkl. tilbakestiller 7 Kompressor 9 Relékort med nettdel 30 Koplingsplint, termostat 33 Høytrykkspressostat 34 Styrekort med display 36 Vifte 37 Plussknapp 38 Minusknapp 39 Enterknapp 40 Tilbakestillingsknapp 41 Lavtrykkspressostat 4 Servicetilkopling, høytrykk 43 Kontrast for display 44 Tilkopling, kommunikasjon 48 Ekspansjonsventil 57 Driftskondensator, vifte 60 Støyfilter 63 Smussfilter (følger med) 65 Tørkefilter 66 Tilbakeslagsventil 68 Kontaktor, kompressor 70 Tilkopling, varmebærer ut av, G1 (Ø8 mm) 71 Tilkopling, varmebærer inn til, G1 (Ø8 mm) 86 Temperaturføler, fordamper 88 Temperaturføler, væskeledning 89 Temperaturføler, turledning 90 Temperaturføler, sugegass 91 Temperaturføler, hetgass 93 Temperaturføler, returledning 95 Typeskilt 97 Mykstartrelé 100 Kabelgjennomføring, innkommende strømforsyning 10 Kabelgjennomføring, føler 103 Serienummer 104 Tilkoplinger, føler 44

47 LEK R Øvrig Tekniske spesifikasjoner Lydtrykknivåer plasseres som regel inntil en husvegg, noe som gir en rettet lydspredning som det må tas hensyn til. Velg derfor alltid den siden som vender mot det minst lydfølsomme området i nabolaget, ved plassering av FIGHTER 00. Lydtrykksnivåene påvirkes av ytterligere vegger, murer, forskjeller i bakkenivå og så videre og må derfor bare ses som veiledende verdier. arbeider ved lav henholdsvis høy viftehastighet, avhengig av utetemperatur. 1 m 4 m 10 m Lydeffektnivå L W (A) 57/6 57/6 66/69 Lydtrykknivå ved 1 m. Vifte lav/høy db(a) 51/56 51/56 60/63 Lydtrykknivå ved 4 m. Vifte lav/høy db(a) 39/44 39/44 48/51 Lydtrykknivå ved 10 m. Vifte lav/høy db(a) 31/36 31/36 40/43 45

48 3 m 350 mm Øvrig Tekniske spesifikasjoner Mål- og oppstillingsplass Fritt tilgang utrymme bak bakom FriFritt tilgang utrymme 400 mm Min. Min. avstand avstånd ved bruk av flere vid användning av flera F 05 Fritt tilgang utrymme foranframför 46

49 Øvrig Tekniske spesifikasjoner Tekniske data 3x400V Type Avgitt/tilført effekt* ved /35 C ** (kw) 8,1/,1 9,4/,5 1,9/3,8 Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 C ** (kw) 9,3/, 10,9/,7 14,6/3,9 Avgitt/tilført effekt* ved -7/45 C ** (kw) 5,8/,3 7,1/,7 10,0/4,1 Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 C ** (kw) 7,3/,4 8,6/,9 11,9/4,3 Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 C ** (kw) 8,8/,6 10,4/3,0 14,/4,5 Avgitt/tilført effekt* ved -7/50 C ** (kw) 5,7/,5 6,8/,9 9,8/4,5 Avgitt/tilført effekt* ved /50 C ** (kw) 7,4/,7 8,9/3, 1,4/4,8 Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 C ** (kw) 8,6/,8 10,1/3, 14,/5,0 Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 C ** (kw) 10,1/,9 11,8/3,3 16,6/5,1 Avgitt/tilført effekt* ved -0/50 C ** (kw) 4,1/,3 5,0/,8 7,0/4, Startstrøm (A) Innstilling av motorvern (A) Mykstartrelé inngår som standard Driftsspenning 400 V 3NAC 50Hz Kompressor Scrollkompressor Nominell volumstrøm, varmebærer (l/s) 0,0 0,5 0,34 Internt trykkfall ved nominell volumstrøm (kpa) 1,5, 4,4 Min.-/maks.trykk varmebærerside (bar) 0,5/,5 Volumstrøm (m 3 /h) 1700/ /000 50/3050 Nominell effekt, vifte (W) 90/130 90/ /30 Sikring (A) Kapslingsgrad IP 4 Maks. utgående varmebærertemperatur ( C) Kuldemediemengde (R404A) (kg),,,3 Tilkopling varmebærer utv. Ø G1 (Ø 8 mm) Avrimingssystem hetgassavriming Trykkgr. pressostat HP (bar) 9 Trykkgr. pressostat LP (bar) 0,3 Differanse pressostat HP (bar) -7 Differanse pressostat LP (bar) +0,7 Høyde med stativ (mm) 1045 Bredde (mm) 100 Dybde (mm) 50 Vekt (kg) Farge rustfritt stål Laveste driftspunkt, uteluft/turledning ( C) -0/50 (-7/58) Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning ( C) 35/58 Art. nr

50 Øvrig Tekniske spesifikasjoner 3x30V Type Avgitt/tilført effekt* ved /35 C ** (kw) 7,6/,1 9,4/,5 1,7/3,5 Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 C ** (kw) 8,7/,1 10,7/,7 14,5/3,7 Avgitt/tilført effekt* ved -7/45 C ** (kw) 5,7/, 7,1/,8 9,6/3,8 Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 C ** (kw) 7,0/,3 8,6/,9 11,7/4,0 Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 C ** (kw) 8,4/,4 10,3/3,1 14,1/4,3 Avgitt/tilført effekt* ved -7/50 C ** (kw) 5,6/,5 7,0/3,1 9,5/4, Avgitt/tilført effekt* ved /50 C ** (kw) 7,/,6 8,8/3, 1,/4,5 Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 C ** (kw) 8,/,6 10,0/3,3 13,9/4,6 Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 C ** (kw) 9,9/,7 1,/3,5 16,6/4,8 Avgitt/tilført effekt* ved -0/50 C ** (kw) 3,6/,1 4,7/,9 6,6/3,9 Startstrøm (A) Innstilling av motorvern (A) Driftsspenning 3x30V+PE50Hz Kompressor Scrollkompressor Nominell volumstrøm, varmebærer (l/s) 0,0 0,5 0,34 Internt trykkfall ved nominell volumstrøm (kpa) 1,5, 4,4 Min.-/maks.trykk varmebærerside (bar) 0,5/,5 Volumstrøm (m 3 /h) 1700/ /000 50/3050 Nominell effekt, vifte (W) 90/130 90/ /30 Sikring (A) Kapslingsgrad IP 4 Maks. utgående varmebærertemperatur ( C) Kuldemediemengde (R404A) (kg),,,3 Tilkopling varmebærer utv. Ø G1 (Ø 8 mm) Avrimingssystem hetgassavriming Trykkgr. pressostat HP (bar) 9 Trykkgr. pressostat LP (bar) 0,3 Differanse pressostat HP (bar) -7 Differanse pressostat LP (bar) +0,7 Høyde med stativ (mm) 1045 Bredde (mm) 100 Dybde (mm) 50 Vekt (kg) Farge rustfritt stål Laveste driftspunkt, uteluft/turledning ( C) -0/50 (-7/58) Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning ( C) 35/58 Art. nr * ** Kompressor, vifte og styring. Volumstrøm i henhold til EN 55. Avriming reduserer forholdet mellom tilført/avgitt effekt med cirka 10 %. Utetemperatur/turledningstemperatur 48

51 Øvrig Tekniske spesifikasjoner Arbeidsområdet Vanntemperatur C Turledningstemperatur Returledningstemperatur Utelufttemperatur C I en kort periode er det tillatt å ha en lavere arbeidstemperatur på vannsiden, f.eks ved oppstart. 49

52 LEK LEK AJ LEK C Øvrig Tekniske spesifikasjoner Ekstrasett stk. fleksislanger (R5) med 4 stk. pakninger Smussfilter R5 Ekstrautstyr LEK KVT 10 Kondensvannbeholder Art. nr SMO 10 Reguleringssentral Art. nr HR 10 Hjelperelé Art. nr VST 11 Varmtvannsstyring Vekselventil, Cu-rør Ø8 Maks. anbefalt lasteeffekt, 15 kw Art. nr VST 0 Varmtvannsstyring Vekselventil, DN 3 (11/4 ) Maks. anbefalt lasteeffekt, 40 kw Art. nr LEK VT 10 Varmetermostat Art. nr RT 10 Romtermostat Art. nr

53 Øvrig Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Statuskontroll Bla med plussknappen til kanal S1 for å lese av status samt eventuell alarm. Se også avsnittet Styring Kanalbeskrivelse. OBS! Inngrep bak fastskrudde luker må bare foretas under oppsyn av autorisert installatør OBS! Ved kommunikasjon med Høiax må produktets serienummer alltid oppgis. ikke i drift Årsak: Ekstern reguleringsenhet har ikke gitt startsignal. Tiltak: Kontroller innstillingene i reguleringsenheten. Årsak: Tiltak: Årsak: Tiltak: Årsak: Tiltak: Sikringer har løst ut. Bytt sikring eller tilbakestill automatsikring. Kontakt installatøren hvis sikringen løser ut igjen. Motorvern har løst ut. Indikeres som 07 i kanal S1. Kontroller sikringer. Kald uteluft. Indikeres som 03 i kanal S1. Vent til utetemperaturen blir høyere enn varmepumpens innstilte stoppverdi. OBS! Hvis det oppstår problemer med avrimingen, kan verdien i kanal A11 økes for eventuelt å avhjelpe problemet. Årsak: Tiltak: Utløst høytrykkspressostat. Indikeres som 06 i kanal S1. Kontroller at systemet er skikkelig avluftet. Kontroller sikringer. Kontroller at smussfilteret ikke er tettet igjen. Kontroller at sirkulasjonspumpen roterer. Kontakt installatøren hvis feilen vedvarer. Årsak: Tiltak: Utløst lavtrykkspressostat. Indikeres som 05 i kanal S1. Sørg for at volumstrømmen ikke er blokkert. Ved tilbakevendende feil må installatøren kontaktes. Årsak: Tiltak: Feilmontert tur- og returledning. Indikeres som 1 i kanal S1. Kontakt installatør. Årsak: Tiltak: Varmepumpen avrimes ikke. Kontroller temperaturen på returføleren (kanal T3). Hvis den er lavere enn 10 C, blir ikke varmepumpen avrimet. Kontroller temperaturen på fordamperføleren (kanal T7). Hvis den er høyere enn innstillingen for starttemperatur, avriming (kanal A9) under kompressordrift, avrimes ikke varmepumpen. Årsak: Tiltak: Tidsvilkår tillater ikke start. Vent til innstilt vilkår har utløpt. (Hvis C blinker i displayet, er det angitt startvilkår.) Årsak: Tiltak: Utetemperatur varmere enn 35 C. Indikeres som 13 i kanal S1. Vent til utetemperaturen er lavere enn 33,0 C. Årsak: Tiltak: Høy turledningstemperatur (T). Indikeres som 14 i kanal S1. Kontroller sirkulasjon samt smussfilter, som kan være delvis tiltettet. 51

54 Øvrig Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Årsak: Tiltak: Årsak: Tiltak: Årsak: Tiltak: Årsak: Tiltak: Årsak: Høy returledningstemperatur (T3). Indikeres som 04 i kanal S1. Kontroller sirkulasjonen og noter kompressorens begrensninger ved lave utetemperaturer. Mislykket avriming. Indikeres som 15 i kanal S1. Kontroller sirkulasjonen. Korte driftstider. Indikeres som 16 i kanal S1. Kontroller koplingsdifferanse for termostat. Kontroller starttemperatur varmtvann (meny 1.1) i eventuell SMO. Kontroller sirkulasjon samt smussfilter, som kan være delvis tiltettet. Hetgasstemperaturen overstiger 10 C. Indikeres som 17 i kanal S1. Kontakt installatør. Feil rotasjonsretning. Indikeres som 18 i kanal S1. Tiltak: Årsak: Tiltak: Ved ny start etter inngrep i fordelingsskap se avsnittet Igangkjøring og innjustering Oppstart og kontroll. Viften har stoppet. Sørg for at volumstrømmen ikke er blokkert. Ved tilbakevendende feil må installatøren kontaktes. Alarmer kvitteres for ved at spenningen til varmepumpen brytes, for så å startes på nytt. Avtapping, varmebærerside Ved lengre strømbrudd anbefales tømming av den delen av varmesystemet som er plassert utendørs. (se avsnittet Rørtilkopling) OBS! Fordi kan tilkoples et stort antall eksterne enheter, må disse også kontrolleres. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan utbedres ved hjelp av ovennevnte tiltak, må installatør tilkalles. 5

55

56 Høiax avdeling Trondheim Klæbuveien 196b 7037 Trondheim Høiax avdeling Oslo Nils Hansens Vei Oslo Høiax AS Trippeveien Fredrikstad Tlf: Fax: Tlf: Fax: Tlf: Fax: