Vindkraft i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vindkraft i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Vindkraft i Sør-Trøndelag - forslag til planprogram fylkesdelplan HØRINGSUTGAVE SAMMENDRAG s 3 A. Bakgrunn og formål s 4 B. Energi- og miljømål, energisituasjon s 5 C. Andre regionale føringer og planer s 6 D. Avgrensing og rammer for planarbeidet s 6 E. Verdier og hensyn som skal vurderes i planen s 6 F. Sammenfatning s 8 G. Veiledende retningslinjer og mål s 9 H. Kort beskrivelse av planens konsekvenser s 9 J. Organisering, framdrift og medvirkning s 9 Vedlegg: Kart og tabell over vindkraftanlegg pr s 11

2 Offentlig ettersyn og varsel om igangsatt planlegging: Fylkesdelplan vindkraft, Sør-Trøndelag forslag til planprogram Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok at det skal lages en fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag. I håp om å få mange og konstruktive innspill til arbeidet, legges dette forslaget til planprogram nå til offentlig ettersyn. Dette er i henhold til plan- og bygningslovens kap V og VII-a. Planprogrammet beskriver innhold i og framgangsmåte for planen som skal lages. Programmet foreslår at planen viser viktige nasjonale og regionale verneinteresser innen ulike temaer, men at den ikke avsetter konkrete områder for vindkraftutbygging. Selve planen vil omfatte hele Sør-Trøndelag, inkludert fjell- og sjøområder. En del av kartleggingen kan i tillegg dekke Nord-Trøndelag og deler av Møre og Romsdal. Planen vil også inneholde et energinotat som drøfter ulike energikilder og framtidig energibehov. Dette forslaget til planprogram er lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Dorte Bae Solvang, tlf eller Vegard Hagerup, tlf Merknader og kommentarer bes sendt innen til eller Sør- Trøndelag fylkeskommune, postmottak, 7004 Trondheim. Dessuten ønsker vi velkommen til åpent informasjonsmøte i fylkestingsalen, 5. etg i fylkeshuset, Erling Skakkesgt 14, Trondheim mandag 19. mars kl

3 SAMMENDRAG: Mål: Sør-Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med andre aktører og interessenter lage en fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag. Den skal omfatte hele fylket. Temakartene skal også ta for seg grenseområdene i nord og sør samt mest mulig av Nord-Trøndelag for øvrig. Prosess: Februar-mai 2007: Høring og fastsetting av planprogram Mai-desember 2007: Utarbeidelse og høring av planforslag Mars/april 2008: Planvedtak i fylkestinget Arbeidet følges opp av en styringsgruppe (fylkesutvalget), en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Fylkeskommunen er sekretariat. Dette forslaget til planprogram beskriver innhold i og framgangsmåte for plannen som skal lages. Forslaget til planprogram er lagt ut til høring med frist Deretter vil det bli bearbeidet på grunnlag av innkomne merknader og fastsatt av fylkesutvalget. Forslag til planinnhold: 1. Kort energinotat som peker på potensiale og viktige konflikter knyttet til ulike energiformer. Det vil også drøfte forholdet mellom regional oppdekning og nasjonale behov, samt energi- og miljømål. 2. Oversikt over eksisterende og planlagte vindkraftanlegg og overføringsnett i Trøndelag. Bekrivelse av planlagt nettkapasitet. 3. Tematiske kart og beskrivelser med vekt på nasjonale og regionale interesser (se nærmere kap E). Dette ut fra eksisterende kunnskap. 4. Ut fra ovenstående: Gi en vurdering av hvilken kunnskap som synes tilstrekkelig og hvilken tilleggskunnskap som må framskaffes seinere ved vurdering av enkeltsøknader. Ut fra dette igjen: 5. Angivelse av geografiske områder hvor etableringer synes spesielt konfliktfylt ut fra nasjonal og regionale interesser.. Dette gjennom kart og beskrivelser. 6. Angivelse av geografiske områder hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å ta stilling til utbygging og hvilken kunnskap som mangler. 7. Veiledende retningslinjer og mål for planlegging og etablering av vindkraftanlegg og overføringsnett i Sør-Trøndelag. 8. Kort beskrivelse av planens mulige konsekvenser. Planen har ikke som mål å vise konkrete områder hvor etableringer vurderes å være akseptable. Slike avgjørelser om utbygging bør fattes ut fra mer omfattende kunnskap 3

4 og gjennom planvedtak av lokale myndigheter i nær dialog med regionale og statlige aktører. Fylkesdelplanens rolle er derimot å bidra til et best mulig samlet bilde av behov, muligheter, kvaliteter og konflikter. Slik vil det bli lettere å ta stilling til enkeltprosjekter og se sumvirkninger av disse. Dette forventes også å forenkle konsekvensutredningene knyttet til de enkelte anlegg. En viktig del av planen er å avklare hvilken kunnskap man har på oversiktsnivå, og hva som må avklares nærmere i forbindelse med hvert enkelt prosjekt. De oppsummerende retningslinjene vil uttrykke fylkestingets holdninger til omfanget av utbygging. De vil også gi prinsippielle anbefalinger for hvordan utbygging av vindkraft og overføringsnett etter fylkeskommunens mening bør foregå. Slik vil de gi føringer for fylkeskommunens behandling av enkeltsaker. Fylkesdelplanen skal ikke angi områder for utbygging. Likevel følges et opplegg med planprogram og planinnhold som etter fylkeskommunens mening vil tilfredsstille plan- og bygningslovens krav til konsekvensutredning. A. Bakgrunn og formål * NOU. 2006:18 Et klimavennlig Norge peker på behovet for å redusere CO2 utslippene. Utnytting av vindkraft er et av de mulige virkemidlene for å oppnå dette. I St. 29 ( ) er det satt et mål om 3TWh vindkraft innen Regjeringen har et mål om 30TWh fornybar energi innen 2016, uten å angi hvor mye av dette som skal være vindkraft. * I Sør-Trøndelag opplever vi i dag et stort påtrykk fra utbyggere for å sikre seg rettigheter til framtidig vindkraftområder. Dette gjelder både i sjø, langs kysten og etter hvert også i innlandet. I tillegg til 7 anlegg som er gitt konsesjon/er under behandling, er det innmeldt 14 anlegg. I tillegg kommer et ukjent antall som er i startgropen. Hvis alle skulle bli bygd, vil dette dekke mesteparten av de nasjonale mål nevnt i forrige punkt. Det er imidlerrtid knyttet betydelige konflikter til de fleste av anleggene. Dessuten gir eksisterende og planlagt overføringsnett kapasitet til bare en del av de planlagte anleggene. Ut fra dette synes det nødvendig å foreta en prioritering. * Miljøverndepartementet anbefaler i høringsutkast til retningslinjer for planlegging og lokalsiering av vindkraftanlegg (brev av ) at fylkeskommunene i samarbeid med andre aktører utarbeider regionale planer for slike anlegg. Departementet mener disse planene bør få status som fylkesdelplaner. * Fylkestinget i Sør- Trøndelag vedtok at det skal lages en regional plan for vindkraft der man søker å balansere behovet for kraft opp imot hensynet til naturen, turistnæringa og lokalsamfunnet. 4

5 * ble det holdt et møte med en del kystkommuner. Her ble kommunenes holdninger til ulike omsøkte prosjekter gjennomgått. Flere kommuner etterlyste også en oversikt og en vurdering av energiformer og kraftpotensialet i fylket. En regional plan måtte ikke ta for lang tid og ha for høyt ambisjonsnivå. Kommunene var også opptatt av deres holdninger blir tillagt stor vekt og at en regional plan ikke blir brukt til å tvinge igjennom anlegg de selv ikke ønsker. Kommunene så gjerne at vindkraftens betydning for nærings- og kompetanseutvikling også ble nevnt. Målet er dermed å utarbeide et materiale som både gir bakgrunnsinformasjon og veiledende retningslinjer for mer detaljert behandling av vindkraftsaker. I tillegg til å sammenstille eksisterende kunnskap, vil planen peke på hvilken tilleggskunnskap som er nødvendig å framskaffe ved enkeltsaksbehandling. Dette forventes å lette aktørenes og kommunenes vurderinger og å forenkle konsekvensutredningene knyttet til de enkelte anlegg. Det vil bli lettere å vurdere anleggene i en helhet og å vurdere sumvirkninger. B. Energi- og miljømål, energisituasjon I Midt-Norge var strømforbruket i ,5 TWh, derav 7 TWh importert kraft. Midt-Norge har og vil få et betydelig kraftunderskudd, hovedsakelig på grunn av industrinlegg i Møre-og Romsdal og elektrifisering av sokkelen. For Sør-Trøndelag sin del, forventes forbruket å stige fra 5,7 TWh i 2006 til 6,5 TWh i Kraftunderskudd i fylket vil da være 1,6 TWh. (Kilder: Statnett og NVE). Regionen bør ha et syn på om dette underskuddet skal fylles opp, eventuelt om det skal produseres energi for eksport. Med de vindressurser som er i landsdelen, er vindkraft en aktuell kilde for produksjon av fornybar og klimanøytral energi. For å lette en beslutning om hva slags energiformer som bør bygges ut og i hvilket omfang, blir det laget et energinotat i tilknytning til denne planen. Energinotatet vil kort beskrive potensiale og konflikter knyttet til olje- og gasskraft, vindkraft, bioenergi, vasskraft, mulige andre alternative energikilder, oppgradering av tekniske anlegg og ENØK-tiltak. Det vil også drøfte forholdet mellom energi- og miljømål på ulike nivåer samt regional oppdekning og nasjonale behov. En oversikt over etablerte og omsøkte vindkraftanlegg pr er vedlagt. Denne skal oppdateres i fylkesdelplanen. Dagens overføringsett gir ikke kapasitet til flere nye anlegg. Det planlegges nå en 420 kv linje mellom Roan og Namsos. Selv om denne vil forbedre kapasiteten, vil den ikke på langt nær dekke alle de omsøkte vindkraftanleggene på Fosen. Dette betyr at man uansett må foreta en utvelgelse blant de omsøkte anleggene. Vindkraftutbygging i andre deler av Trøndelag vil også være avhengig av ny linjeutbygging. Statnett har startet planlegging av ny hovedlinje fra Rana til Møre. Det har stor betydning for vindkraftutbyggingen hvordan denne legges. 5

6 Fylkesdelplanen vil ta opp behov for framtidig linjeutbygging og hvilken kapasitet denne bør gi. Dette sett i forhold til planlagt utbygging av linjenett. C. Andre regionale føringer og planer Felles fylkesplan gir ingen klare føringer for utnytting av vindkraft. Imidlertid er det et mål å se utnyttelse av energiformer i sammenheng (mål 2.4.2). Når det gjelder andre interesser, peker fylkesplanen på at arealdisponeringen må ivareta reindriftens behov for beiteområder (mål 2.6.4), at næringsutvikling i utkantene skal stimuleres (mål 2.6.7) og at det skal være en fornuftig balanse mellom bruk og vern (mål 2.1.7). Fylkesplanens samhandlingsprogram 2007 sier i kap 4 sier at det skal satses på fornybar energi, men at det er en utfordring ved behandling av de enkelte vindkraftsøknader at det ikke foreligger en oversikt over samla regionale konsekvenser. Programmet har som mål at det skal utvikles en regional politikk for vindkraftutbygging, særlig i grenseområdene på Fosenhalvøya. D. Avgrensing og rammer for planarbeidet Registeringer og temakarter vil så langt mulig ta for seg hele Trøndelag, både kyst, hav og innland, og tilgrensende områder i Møre og Romsdal. Sammenfatning og retningslinjer vil omfatte bare Sør-Trøndelag. På grunn av store mengder innkomne søknader, haster det med å få arbeidet gjort. Dette gjør at arbeidet i hovedsak må basere seg på sammenstilling av eksisterende kunnskap og ikke gå for mye i detalj. Det er ikke mål å avsette spesifikke områder for vindkraft i denne planen. I tråd med Miljøverndepartementets retningslinjer satses det på at planen får status som fylkedelplan. Denne vil bli opplysende og veiledende, men ikke juridisk bindende for videre planlegging innen feltet. Statlige organer kan likevel ikke fravike planen uten at det er drøftet med fylkeskommunen. Planen forutsettes å ha en tidshorisont på 12 år. Alle kommuner i fylket, regionale og statlige myndigheter, nabofylker og berørte lag, foreninger og interesseorganisasjoner vil bli trukket med i prosessen som deltagere og/eller høringsparter, se kap J på side 7 og 8. E. Verdier og hensyn som skal vurderes i planen Dette skal framstilles ved karter og/eller tekst. Så langt mulig skal de graderes i stor verdi middels verdi, eventuelt nasjonal regional verdi. Det er en helhetlig konfliktvurdering for flere temaer som skal legges til grunn for de samlede konklusjoner. Dette betyr at en konflikt innen et tema ikke automatisk ekskluderer området som vindkraftområde. - Næringsmessige og økonomiske følger av vindkraftutbygging: Mulige positive og negative konskevenser for sysselsetting og lokal/regional økonomi, både i anleggs- og driftsfase. I dette inngår også kompetanse- og teknologiutvikling 6

7 og følger av endringer i overføringsnettet. Direkte og indirekte følger for turisme og jord- og skogbruk skal også så langt mulig beskrives. Ansvar: Fylkeskommunen/fylkesmannen i samarbeid med kommunene - Områder omfattet av ulike typer vern o I arbeidet med å utvikle en regional plan for vindkraft vil det være viktig å kunne avklare områder som kommer inn under ulike typer vern og hvor det foreligger konkrete føringer for bruk og forvaltning av området. Dette kan være områder som; Områder som er listet opp på UNESCO s liste over verdens kultur- og naturarv Ramsar-områder Områder vernet etter naturvernloven Områder fredet etter kulturminneloven Områder med biotopvern etter viltloven Områder for bevaring av kulturminner eller naturvernområder regulert etter pbl o En vurdering av konflikt vil også måtte gjøres i områder innenfor nedbørsfelt for verna vassdrag. Ansvar: Fylkesmannen og Fylkeskommunen - Kulturminner og kulturmiljø (på et overordnet nivå hvor nasjonale og regionale verdier vektlegges) Arkeologiske og vedtaksfredede kulturminner Middelalderkirkesteder Fyrstasjoner, losstasjoner, uthavner, sjømerker Handelssteder og gjestegiverier Forsvarsanlegg og krigsminner Særegne bygningsmiljøer Marine kulturminner o Kulturminnedatabasen, Askeladden, Rapporten Vindkraft og kulturminneinteresser RA 2005 Ansvar: Fylkeskommunen Biologisk mangfold Det vil være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den kartleggingen som er igangsatt av Miljøverndepartementet. Denne kartleggingen er i stor grad gjennomført av kommunene og resultatene er etablert i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning). Per 6. februar er det etablert ca 3500 kartobjekter i Naturbasen i Sør-Trøndelag. Her finnes informasjon om: * Viktige funksjonsområder for vilt * Viktige naturtyper (terrestre, marine og evt ferskvann) * Rødlistede arter Disse temaene planlegges klassifisert etter skalaen svært viktig og viktig Resultater fra kartleggingsprogrammer for registrering av biologisk mangfold fra andre sektorer (eksempelvis Miljøregistrering i skog Landbruks- og matdepartementet, Naturhistoriske samlinger ved museene - Kunnskapsdepartementet) kan også være aktuelt å synliggjøre. Ansvar: Fylkesmannen - Inngrepsfrie naturområder (INON) o Spesielt fokus på villmarkspregede områder 7

8 o St.meld nr. 29( ), st.meld. nr. 39 ( ), st. meld. nr. 42 ( ) Ansvar: Fylkesmannen - Reindrift o o o o Ta utgangspunkt i kartverk fra reindriftsadministrasjonen i Alta, reindriftsdistriktenes egne distriktsplaner og arealbrukskart Oppdragsrapport 10/2004 Vindkraft og reindrift (NVE og Reindriftsforvaltningen) Reindriftens særverdiområder: Flytteveier, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, anlegg for merking, skilling og slakting av rein. Minimumsbeiter: årsbeitene som begrenser de ulike reinbeitedistriktenes bæreevne i forhold til reintall o St.prp 64 ( ) - Ansvar: Reinsdriftsforvaltningen - Landskap. (Nasjonalt og regionalt viktige områder NIJOS / DN /RA) o Landskap må ses i en helhet. Det er flere elementer som fremstår som sentrale i en slik vurdering. Eksempler på slike elementer kan være landskapsformer, natur- og kulturhistorie og lokalsamfunnets oppfatning av egne omgivelser. o NIJOS (2005) har utviklet et referansesystem for landskap i Norge hvor landet er delt inn i 45 landskapsregioner. o Landskapets synlighet vil også være en sentral faktor i avveiningen av prosjekter. Ansvar: Fylkesmannen og Fylkeskommunen - Friluftsliv (regionalt viktige områder, kommuneplaner og naturbasen) (Dårlig og gammelt datagrunnlag, må basere seg på INON og peke ut områder av regional verdi dvs for flere kommuner) Ansvar: Fylkesmannen og Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene - Reiseliv (nasjonalt og regionalt viktige områder, lite kartlagt) o Det bør vektlegges områder som er definert som vesentlige for ivaretakelse av det norske reiselivsproduktet, og nasjonale reiselivsdestinasjoner hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen Ansvar: Fylkeskommunen i samarbeid med reiselivsnæringen F. Sammenfatning - Vil angi i kart og tekst områder hvor etableringer ut fra nasjonale eller regionale interesser synes spesielt konfliktfylt og dermed sannsynligvis bør unngås. - Vil vise områder hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å si noe klart og spesifisere hvilken kunnskap som mangler. - Vil ikke angi konkrete områder hvor etableringer vurderes å være akseptable. Foreliggende kunnskap er neppe tilstrekkelig for å angi slike områder på kart. - Planen skal være etterprøvbar, dvs angi kunnskapgrunnlag og vurderingsgrunnlag. 8

9 G. Veiledende retningslinjer og mål Dette er signaler om holdninger på regionalt nivå. Disse vil angi fylkeskommunens syn på omfang av vindkraftutbygging og etter hvilke prinsipper utbyggingen av vindkraftanlegg og overføringsnett bør foregå. Dette vil være prinisippielle signaler fra fylkeskommunen; - om omfang av utbygging og behov for overføringsnett - om anlegg bør klumpes sammen eller spres mest mulig - om utbygging i ulike landskapstyper - om krav til videre dokumentasjon - holdninger til enkeltmøller /småanlegg Dette er ikke tenkt som kart, men som skriftlige retningslinjer som vil være førende for fylkeskommunens holdninger til kommuneplaner og enkeltsaker. H. Kort beskrivelse av planens konsekvenser Her skal planens mulige virkninger for energisituasjon, sysselsetting og næringsliv, bosetting, lokal og regional økonomi, forurensing, samfunnssikkerhet (forsyningssikkerhet og fare), naturmiljø, kulturmiljø, landskap, friluftsliv og folkehelse kort beskrives. En mulig framtidig situasjon uten vindkraftutbygging skal også kort skisseres. J. Organisering, framdrift og medvirkning ORGANISERING: Styringsgruppe: Fylkesutvalget er styringsgruppe i kraft av sin rolle som fylkesplanutvalg. Arbeidsgruppe: Det opprettes en arbeidsgruppe som har som hovedoppgave å framskaffe materialet under pkt 5. Denne settes sammen av representanter fra de etater/organisasjoner som er bidragsytere for dette materialet. Så langt synes dette å være Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag, Fylkeskommunene i Nord- og Sør- Trøndelag, en representant fra reindriftsforvaltingen og en fra reiseliv/nho. Det bør også være med to representanter for kommunene. NVE bør også inviteres til å delta. Sør- Trøndelag fylkeskommune er sekretær for arbeidsgruppen. Referansegruppe: Etter høringen av planprogrammet opprettes en referansegruppe hvor interesserte aktører og interesser er representert. Denne har som oppgave å gi innspill og tilbakeer til det videre planarbeidet. FRAMDRIFT: Det er bebudet er for flere nye anlegg i løpet av For å kunne gi føringer for disse, er det avgjørende at planarbeidet kommer fort i gang og at en ferdig plan 9

10 foreligger snarest mulig. Slik foreslås en relativt grovmasket plan som foreligger innen rimelig tid framfor en detaljert plan som tar lang tid. Ut fra dette er det et mål å få en plan ferdig behandlet i fylkestinget i løpet av våren Videre er det viktig å kunne bruke materialet fra planarbeidet til vurdering av søknader innen den tid. Ut fra dette skisseres følgende framdriftsplan: Februar april 2007: Høring av forslag til planprogram. Mai juni 2007: Fylkesutvalget i S-T fastsetter planprogram Mai- oktober 2007: Utarbeiding av temakarter og planforslag Oktober desember 2007: Høring av planforslag Mars/april 2008: Fylkestinget i S-T sluttbehandler planen (tidspunkt avhengig av møteplan). Planen sendes deretter til Miljøverndepartementet for godkjenning. Som beskrevet tidligere forutsetter denne ambisiøse framdriftsplanen at planen baserer seg på eksisterende kunnskap. Den vil imidlertid også vise til hvilken ytterligere kunnskap som må framskaffes i etterkant for å ta endelig stilling til enkeltprosjekter. MEDVIRKNING Sentrale aktører er kommuner, nabofylker, sektormyndigheter, utbyggere og ulike interesseorganisasjoner. Forslag til program og plan sendes til disse og til Miljøverndepartementet. I tillegg legges materialet ut på internett, og høring av planforslaget annonseres i dagspressen. Det inviteres til åpent møte i forbindelse med høring av planprogram og planforslag. Organisasjoner som gjennom høring av planprogram viser seg interessert, inviteres til å delta i en referansegruppe. Denne vil få i oppgave å gi innspill til planarbeidet. 10

11 VEDLEGG: Etablerte, konsesjonsgitte og omsøkte vindkraftanlegg i Trøndelag

12 NAVN Tabell: Vindkraftanlegg og ledningsnett i Trøndelag pr : kilde: og div. rapporter Fosen og innland.. Husfjellet Hundhammerfjellet 1 og 2 Hundhammerfjellet 3- Ytre Vikna Madsøya Grøndalsfjellet kommune Vikna Nærøy Nærøy Vikna Leka Namsskogan status I drift I drift Konsesjosjon Konse- For- Inngitt gitt prosjekt meldt Tiltakshaver NTE FKF NTE FKF NTE Nett Vindkraft Nord A/S Vindkraft Nord A/S Mariafjellet Røyrvik Lierne Innmeldt Vindkraft Nord A/S Harbaks - fjellet vindpark Bessakerfjellet vindpark Valsneset vindpark Oksbåsheia Roan Åfjord Bjugn Flatanger / Osen konsesjosjon Konse- konse Konse- sjon sjons- gitt gitt gitt søknad TrønderE nergi Kraft Norsk Hydro A Trønd er- Energi + Viva planareal turbiner Ytelse MW 2, og KU Sarepta Energi årsprod GWh merknader 2 områder NAVN Fosen forts. Kvenndalsfjellet vind- vindpark Roan kraftverk (Kiranfjellet) Haraheia Fosen Offshore 2-3 kommune Åfjord Roan Roan Åfjord/ Roan status konsesjons- søknad og KU tiltakshaver Sarepta Energi Sarepta Energi Offshore Vindenergi 132kV ledning for 4 Sarepta, Trønderenergi 420kV ledning Roan- Namsos Statnett SF Storheia Åfjord/ Bjugn Rissa Rissa Benkheia vindkraft -verk Rissa/ Leksvik planareal 100 km2 46 km2 32 km2 4,5 km2 turbiner Ytelse MW Årsproduksjon GWh merknader 2 faser (2 områder) NAVN Fosen forts. Sør for Trondheimsfjorden: Leksvik Eldsfjellet Eldsfjellet vindpark vindpark, utvidelse Snillfjord vindpark Hestgrovheia Heimsfjellet Frøya vindpark kommune Leksvik Hitra Hitra Snill-fjord Agdenes Hemne Frøya status I drift ikke meldt Innmeldt Innmeldt ikke meldt Konsesjon søkt tiltakshaver Agder energi NTE / Trønderenergi planareal 45 km2 turbiner ca Ytelse MW ca Årsproduk-sjon Ca GWh merknader 3 områder Prosjektene er delt i 6 kategorier etter hvor langt de har kommet: I drift (produserer strøm), Konsesjon gitt (men ikke nødvendigvis regulert eller vedtatt bygd), Konsesjonssøknad og KU (saken er utredet og omsøkt), Melding (NVE har sendt oppstarts ), Innmeldt (oppstarts er sendt NVE, men ikke lagt ut til høring), Ikke meldt (oppstart ikke sendt; er dermed svært usikre) Oppdateringer og feil bes meldt : 12

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: 3.6.2005

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

DALANE VIND AS / DALANE MILJØVERK IKS

DALANE VIND AS / DALANE MILJØVERK IKS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Telefon 38 12 92 92 Telefax 38 12 92 93 Bakgiro 3000.05.16569 Reg.nr. NO 965 602 569 MVA E-post: post@sorlandskonsult.no DALANE VIND AS / DALANE MILJØVERK IKS SVÅHEIA VINDPARK

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer