Lokal energiutredning for Snillfjord kommune 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning for Snillfjord kommune 2013"

Transkript

1 Lokal energiutredning for Snillfjord kommune 213

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Beskrivelse av utredningsprosessen Forutsetninger for utredningsarbeidet Revisjonsoversikt Energisystemet i dag Kort om kommunen Energitransport Elektrisitet Fjernvarme Gass Bensin/diesel Ved/biomasse Energiproduksjon Elektrisitet Stasjonært Energibruk Energibruk i Norge Energibruk i Snillfjord kommune Energisystemet i fremtiden Nasjonal klimaforpliktelse Lokal klimaforpliktelse Kommunale planer Befolkningsutvikling Energitransport Elektrisitet Fjernvarme Gass Energiproduksjon Vannkraft Vindkraft Gass Mikrokraftverk Plusskunde Stasjonært energibruk Energiressurser i kommunen ENØK Bioenergi Landbruk Skogbruk Avfall Naturgass og propan Spillvarme Solvarme Varmepumper Grunnvann og bergvarme Uteluft Kloakk/avløpsvann Sjøvarme... 42

3 7. Litteratur:... 43

4 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Innledning I henhold til Forskrift om energiutredninger gjeldende fra og sist endret , er energiverkenes nettselskaper (områdekonsesjonær) pålagt å utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Dette skal gjøres minimum annethvert år. Hemne Kraftlag AS er områdekonsesjonær i Hemne og Snillfjord kommuner, og har ansvaret for lokal energiutredning i disse områder. Hensikten med lokale energiutredninger er å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Energiutredningen vil bl.a. være et hjelpemiddel i kommunens eget planarbeid, der energi i mange sammenhenger er et viktig tema. Prosessen med å utarbeide lokale energiutredninger, skal bidra til større åpenhet og bedre dialog om lokale energispørsmål. Energiutredningen beskriver bl.a. nåværende energisystem, energisammensetning i kommunen og forventet etterspørsel etter energi fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Første energiutredning var for året 24. Denne energiutredningen gjelder for 213. I rapporten er det registrert energiforbruk frem til år 212. For mer informasjon om bakgrunnen for lokale energiutredninger vises det til: Veileder om energiutredning: Lokal energiutredning 27, 21 og 213: Ved eventuelle spørsmål og/ eller innspill til utredningen kan følgende kontaktes: Navn Firma Telefon E-post Per Arne Kaarstad Hemne Kraftlag SA Hans Sæter Hemne Kraftlag SA Beskrivelse av utredningsprosessen Denne energiutredningen er basert på NVE sin Veileder for lokale energiutredninger, Veileder nr Følgende aktører har medvirket til energiutredningen for 213: Hemne Kraftlag SA ved Per Arne Kaarstad Hemne Kraftlag SA ved Hans Sæter Hemne Kraftlag SA ved Vegard Witsø Side 4

5 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Forutsetninger for utredningsarbeidet Forutsetningen for arbeidet er Forskrift om energiutredninger med endring. 3.1 Revisjonsoversikt Denne rapporten er en revidert versjon av lokal energiutredning 26 med senere revisjon i 27 og 21. Statistikk for energiforbruk i kommunen er basert på data fra Hemne Kraftlag SA (elforbruk) samt statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Der hvor tall ikke er tilgjengelige er de stipulert ut ifra tendenser. 4. Energisystemet i dag 4.1 Kort om kommunen Snillfjord kommune ligger vest for Trondheim, rundt fjordarmene Snillfjorden og Åstfjorden og går ut til Trondheimsleia. Kommunen har ingen tettsteder, og bosetningen ligger spredt, hovedsakelig ute ved kysten. Hovednæringen er landbruk med hovedvekt på jordbruk (vesentlig storfe- og sauehold), til dels kombinert med skogbruk eller fiske/fiskeoppdrett. Kommunesenteret ligger på Krokstadøra. Nøkkeltall for Snillfjord Nøkkeltall 213 Areal (km²) 58 Innbyggere 985 Tettsteder Innbyggere Innb. pr km² 1,9 Krokstadøra 25 (25 %) Administrasjonssenter Krokstadøra Sunde 25 (25 %) Arealfordeling 212 km² Ytre Snillfjord 25 (25 %) Jordbruksareal i drift 12,5 Produktivt skogsareal 17,7 Ferskvann 19,2 Annet areal 368,6 Sysselsetting 211 % Jordbruk, skogbruk og fiske 24,7 Industri, bergverk og utvinning 11,8 Bygg- og anleggvirksomhet, El-, gass- og dampforsyning 14,5 Varehandel, reparasjon av motorvogner 9,1 Transport og lagring 5,4 Finans, forsikring og forretningsmessig tjenesteyting 1,8 Off. administrasjon, forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m. 28 Bosetting og boforhold 211 Kommunen Fylket Landet Befolkning pr km² 1, Andel bosatte i tettbygde strøk (%) 8 78 Andel bosatte i boligblokk, bygård e.l. (%), Andel bosatte i bolig bygd etter 1961 (%) 68, Kilde: SSB tabeller 928, 6266, 6913, 7984, 614, 6462 Side 5

6 Bjugn Ørland Hemne Snillfjord Frøya Hitra Osen Roan Åfjord Klæbu Malvik Midtre Gauldal Holtålen Oppdal Rennebu Rissa Røros Tydal Trondheim Halsa Rindal Surnadal % Lokal energiutredning Snillfjord kommune Utbredelse av vannbåren varme Omfanget av eksisterende bebyggelse eller næring med vannbåren varme, forteller noe om energifleksibiliteten i kommunen. Det er ingen abonnenter med tilfeldig kraftavtale (B-kraft) i Snillfjord kommune. Det finnes imidlertid flere anlegg aktører med vannbåren varme. Disse har da el.kjel uten brenselfyrt reserve (vanligvis oljefyr) eller er de er tilnyttet varmepumpe som tar energien fra sjø eller gjødselkjeller. Tabell over boenheter med vannbåren varme i Snillfjord Antall boenheter med vannbåren varme i Snillfjord kommune Byggeår Vannbåren varme Boenheter totalt Vannbåren varme i % før , , , , , , , , , Totalt ,2 Kilde: SSB folke- og boligtellingen 21 Boenheter med vannbåren varme i prosent for kommuner i Sør-Trøndelag Kilde: SSB folke- og boligtellingen 21 Side 6

7 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 I henhold til Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg plikter kommunen å tilrettelegge for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Håndhevelse av Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker vil også medføre en mulighet for bedre oversikt over anlegg med vannbåren oppvarming. Denne er tildels virksom i kommunen, men de har ikke foretatt noen kontroll av slike anlegg. De mangler oversikt, selv om de har registrert de anleggene som vi kjenner til (undersøkelse ca. 1998/99). 4.2 Energitransport De sentrale energiressursene i det norske energisystemet er vann i magasiner og rennende vann, bioenergiressurser og råolje. For å kunne gjøre nytte av disse ressursene, må de omformes til energibærere som kan benyttes for å produsere de tjenestene et samfunn har behov for Elektrisitet Hemne Kraftlag SA har områdekonsesjon for kommunene Hemne og Snillfjord og distribuerer elektrisk energi i begge kommunene. Hemne Kraftlag SA sitt distribusjonsnett er tilkoblet TrønderEnergi Nett AS sitt regionalnett via tre transformatorstasjoner i Hemne (132kV), Snillfjord (132kV) og Malnes (66kV). Wacker Chemicals Norway AS (Holla Metall) får tilført elektrisk energi direkte fra TrønderEnergi Nett AS. Søa Kraftverk mates normalt direkte inn på Holla Smelteverk, men kan ved feilsituasjoner mates inn på Hemne Kraftlag SA sitt distribusjonsnett. I tillegg leverer Eidsfossen kraftverk, Haukvik Kraft AS og Hagaelva Energi AS direkte inn på Hemne Kraftlag AS sitt 22 kv distribusjonsnett. Hemne Kraftlag AS sitt distribusjonsnett er sammenbygd med flere andre distribusjonsnett. Ved spesielle situasjoner kan innmating skje fra NEAS i Kjørsvikbugen, Svorka Energiverk AS i Engdal, Orkdal Energi AS ved Slupphaugen samt TrønderEnergi AS i Vaslagvågen, Hemnskjel og Hitratunellen. Energiloven av 199 har stilt NVE overfor nye utfordringer i forbindelse med nettvirksomheten, dvs. monopoldelen av kraftsystemet. NVE skal bl.a. medvirke til kostnadseffektiv nettdrift gjennom kontroll av nettdriften og nødvendige krav til nettselskapene. NVE legger stor vekt på dokumentasjon av leveringskvalitet. Hele nettsystemet skal planlegges, drives og vedlikeholdes på en samfunnsmessig optimal måte. Dette betyr blant annet at det skal være samsvar mellom den leveringskvalitet nettselskapet tilbyr og den kvalitet som kundene trenger. En viktig del av leveringskvaliteten er leveringspåliteligheten. For å kunne måle denne, er det utviklet et nasjonalt registreringssystem, kalt FASIT (Feil- og Avbruddstatistikk I Totalsystemet), for å kunne samle data om feil og avbrudd i alle punkter i nettet med levering til sluttbruker. På grunnlag av disse registreringene, er nettselskapene pålagt å beregne nøkkeltall for antall avbrudd, avbruddstid og ikke levert energi (ILE). Side 7

8 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Nøkkeltallene rapporteres til NVE for hvert år. Med bakgrunn i innrapporterte tall fra nettselskapene gir NVE hvert år ut en avbruddstatistikk som beskriver påliteligheten til norsk elektrisitetsforsyning. Rapporten gir nasjonale tall, fylkesvise tall og tall per nettselskap. Statistikken har ulike interessegrupper: Kundene har krav på informasjon fra sitt nettselskap om påregnelig leveringskvalitet i området. NVE trenger informasjonen for å kontrollere at nettselskapene følger opp intensjonene i energiloven. Nettselskapene trenger informasjonen for å planlegge, bygge og drive nettet med en kvalitet som er tilpasset kundenes behov. Feil og avbruddstatistikk for Hemne Kraftlag SA ILE og KILE fordelt på årsak og ansvarlig selskap År Avbrudd som eget nett er ansvarlig for Totalt Ikke planlagte avbrudd Planlagte avbrudd Totalt Antall ILE (kwh) KILE (kr) Antall ILE (kwh) KILE (kr) Antall ILE (kwh) KILE (kr) Utskrift fra TekØk/AFEL Annen netteier ansvarlig Antall ILE (kwh) KILE (kr) Fjernvarme Det er pr. dags dato ingen fjernvarmenett i Snillfjord kommune Gass Det er pr i dag ikke noen gassledning i kommunen Bensin/diesel Det er pr i dag to bensinstasjoner i Snillfjord kommune. I tillegg til bensin og diesel til drivstoff omsetter de også fyringsolje og gass i hovedsak til bruk i fritidshus. Tilførsel til petroleumsprodukter skjer med tankbiler fra tankanlegg i Trondheim Ved/biomasse Ved benyttes i utstrakt grad til oppvarming i Snillfjord. Det finnes ikke noe systematisert distribusjonsnett for ved. Den enkelte produsent eller kjøper bringer veden direkte til kunde. Side 8

9 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Energiproduksjon Elektrisitet Snillfjord kommune har i dag en relativ stor elektrisitetsproduksjon. På Kvernstad ligger Kvernstad Kraft AS med en årsproduksjon på 1,2 GWh. I Vuttudal ligger tre mikrokraftverk med til sammen er årlig produksjon på 15 kwh. I tillegg er det i den delen av kommunen hvor TrønderEnergi har konsesjon ett mikrokraftverk ved Djupå og ei vindmølle på Kongensvoll. Dette utgjør ca. 53% av Snillfjord kommunes totale forbruk av elektrisk energi som i 28 var på 19,5 GWh Stasjonært Energibruk Med stasjonært energibruk menes all netto innenlands energibruk fratrukket bruk av energi til transportformål, og omfatter elektrisitetsproduksjon og varmeproduksjon. I vedleggsrapporten kan man se bakgrunn til statistikken fra SSB og hvordan energiforbruket har blitt temperaturkorrigert. På de neste sidene kan man se hvordan energiforbruket i Norge og Snillfjord kommune har variert i sammensetning og fordeling de siste årene. Figurene viser totalt forbruk fordelt på ulike energikilder og brukergrupper. Fra figuren som viser prosentvis endring i forbruk i forhold til et utgangsår, kan man se hvor mye det aktuelle forbruket har økt/sunket vist som prosent. For mer detaljer om forbruket (grafisk og tabellarisk) viser vi til vedleggsrapporten Energibruk i Norge I 212 hadde vi et strømforbruk i Norge på 128 TWh. Dette er økning på 4%. fra året før. Tradisjonelt har elektrisitet utgjort rundt halvparten av sluttforbruket av energi i Norge. De siste to åra har Norge hatt ett netto overskudd på elektrisk energi på 21 TWh. Denne energien eksporteres til utlandet via sjøkabel og linjenett. Pga periodevis import av bl.a. kjernekraft regnes ikke norsk energi lenger som 1% ren kraft selv i år med energioverskudd. Forbruk er også oppgitt med temperaturkorrigering, for å kunne sammenligne fra år til år med minst mulig feilkilde fra varierende utetemperatur i fyringssesongen. Side 9

10 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Elektrisk energiproduksjon og forbruk i Norge Produksjon Forbruk Dekning Temp. korr. År (TWh) (TWh) (TWh) forbr. (TWh) , ,21-7, , , ,3-11,43 122, , ,498 12, , , ,721 -, , ,61 124,774 1,287 13, , ,819 13,846 13, ,562 12,347 9, , , ,129-7, , , ,92 3,531 13, , ,243 18,86 129, Produksjon i TWh Forbruk i TWh Temperaturkorrigert forbruk i TWh Dekning i TWh Kilde: Statnett. Enova for graddagstall. Side 1

11 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Energibruk i Snillfjord kommune Elektrisitet Figurene under viser utvikling av elektrisk energibruk i Snillfjord kommunen. Som vi kan se har forbruket økt jevnt og trutt fra 12,7 GWh i 23 til 19,5 GWh i 28. SSB har sluttet å føre tabeller for energibruk ned på kommunalt nivå, derfor er kun elektrisitetsforbruk ført frem til i dag, basert på interne tall. Dette står i en egen tabell. Elektrisitetsforbruk 9-12 (GWh/år)* Husholdning og fritidsboliger Temperaturkorrigert Husholdning og fritidsboliger Tjenesteytende sektor Temperaturkorrigert Tjenesteytende sektor Primærnæring Temperaturkorrigert Primærnæring Industri og bergverk Temperaturkorrigert Industri og bergverk Fjernvarme Temperaturkorrigert Fjernvarme Totalforbruk Temperaturkorrigert Totalforbruk Kilde: Hemne Kraftlag SA * Inkluderer forbruk for både Hemne og Snillfjord. Forbruk ved Wacker er holdt utenfor. Side 11

12 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Elektrisitetsforbruk 5-9 (GWh/år)* Husholdninger og fritidsbolig Temperaturkorrigert Husholdning og fritidsboliger Tjenesteytende sektor Temperaturkorrigert Tjenesteytende sektor Primærnæring Temperaturkorrigert Primærnæring 1 5 Industri og bergverk Temperaturkorrigert Industri og bergverk Fjernvarme Temperaturkorrigert Fjernvarme Kilde: SSB tabell 6926 Total Forbruk av fyringsolje/diesel (GWh/år),7,6,5,4,3,2, Kilde: SSB tabell 6926 Husholdninger og fritidsbolig Temperaturkorrigert Husholdning og fritidsboliger Tjenesteytende sektor Temperaturkorrigert Tjenesteytende sektor Primærnæring Temperaturkorrigert Primærnæring Industri og bergverk Temperaturkorrigert Industri og bergverk Fjernvarme Temperaturkorrigert Fjernvarme Total Temperaturkorrigert total Side 12

13 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Forbruk av gass (GWh/år),6,5,4,3,2,1 Husholdninger og fritidsbolig Temperaturkorrigert Husholdning og fritidsboliger Tjenesteytende sektor Temperaturkorrigert Tjenesteytende sektor Primærnæring Temperaturkorrigert Primærnæring Industri og bergverk Temperaturkorrigert Industri og bergverk Fjernvarme Temperaturkorrigert Fjernvarme Total Temperaturkorrigert total Kilde: SSB tabell 6926 Forbruk av ved/treavfall (GWh/år) Kilde: SSB tabell 6926 Husholdninger og fritidsbolig Temperaturkorrigert Husholdning og fritidsboliger Tjenesteytende sektor Temperaturkorrigert Tjenesteytende sektor Primærnæring Temperaturkorrigert Primærnæring Industri og bergverk Temperaturkorrigert Industri og bergverk Fjernvarme Temperaturkorrigert Fjernvarme Total Temperaturkorrigert total Side 13

14 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Total energiuttak (GWh/år) Elektrisitet Temperaturkorrigert Elektrisitet Fyringsolje Temperaturkorrigert Fyringsolje Gass Temperaturkorrigert Gass Ved/Treavfall Temperaturkorrigert Ved/treavfall Total Temperaturkorrigert total Hvis vi ser på denne energimengden så utgjør den,54% av det totale elforbruk i Norge. Hemne Snillfjord utgjør ca.,11% av Norges befolkning. 5. Energisystemet i fremtiden Fra OED sin rapport om Energi- og vannressurser i Norge finner vi at det normalt vil være en nær sammenheng mellom et lands energibruk og de materielle levekårene. Energibruken stiger erfaringsmessig med den økonomiske veksten, fordi økt produksjon av varer og tjenester øker behovet for energi. Økt verdiskaping betyr økte inntekter for både privat og offentlig sektor. Inntektsøkningen benyttes delvis til økt forbruk, også av energi. Virkningen av den økonomiske veksten på energibruken vil avhenge av hvilke sektorer i norsk økonomi som vokser. Det er store forskjeller mellom de ulike næringene, både i sammensetningen av energibruken, og i energiintensiteten i produksjonen. Bruken av ulike elektriske apparater har økt betydelig både i husholdningene og i næringslivet siden elektrisitet ble alminnelig tilgjengelig. Synkende priser på produktene kombinert med økt disponibel inntekt, har ført til at slike produkter har blitt lett tilgjengelig for alle. Demografiske forhold som folketallet, befolkningens alderssammensetning, bosettingsmønsteret og antall og størrelsen på husholdninger, har betydning for etterspørselen etter energi. Befolkningsvekst bidrar til vekst i energibruken ved at det bygges flere boliger, skoler og forretningsbygg som skal varmes opp og belyses. Befolkningsvekst fører også til større konsum av varer og tjenester som produseres ved hjelp av energi. Samlet energibruk blir høyere når samme antall personer fordeler seg på mange små husholdninger enn på store. I Norge har utviklingen de senere årene gått i retning av flere husholdninger med færre personer. Energibruken vil også avhenge av energiprisene. Høyere energipriser gir høyere produksjonskostnader i industrien, og bruk av elektrisitet og andre energibærere i husholdningene blir dyrere. Dette bidrar normalt til å begrense forbruket. Energikilder som olje, naturgass og biomasse brukes i Norge vesentlig til å produsere varmeenergi. Energien kan transporteres i rør som fjernvarme eller produseres på stedet. Olje og i noen grad naturgass Side 14

15 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 og bioenergi bidrar i dagens situasjon med verdifull fleksibilitet i det norske energisystemet, og kan lette tilpasningene i tørrår og ved forbrukstopper. Utslippene fra stasjonær forbrenning kommer fra mange ulike energikilder i mange ulike anvendelser. For eksempel benyttes søppel, fyringsolje, biomasse og gass i fjernvarmeanlegg. I industrien brukes tungolje, fyringsolje, naturgass, kull og koks, mens blant annet treforedling bruker mye treavfall og avlut i sin virksomhet. Oljefyring gir utslipp av svoveldioksid (SO 2 ), karbondioksid (CO 2 ), nitrogenoksider (NO x ), samt noe svevestøv/partikler (PM). Forbrenning av biomasse gir utslipp av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), partikler (PM), nitrogenoksider (NO x ), karbonmonoksid (CO) og benzen. 5.1 Nasjonal klimaforpliktelse Norge har påtatt seg flere internasjonale forpliktelser for å redusere utslippene av CO 2, NO x, nm VOC og SO 2. Global klimaforurensning er internasjonalt regulert under FNs Klimakonvensjon. Norges forpliktelse i henhold til Kyoto-protokollen medfører at utslippene i gjennomsnitt for årene ikke må øke med mer enn 1 prosent i forhold til utslippsnivået i 199. Norge har opprettet et nasjonalt kvotesystem for klimagasser i Norge fra 25 til 27 som oppfølging av Kyoto-protokollen. Norge greide ikke å begrense utslippene i tråd med Kyoto avtalens forpliktelser innen 212, i likhet med mange andre i-land. På klimakonferansen i Doha i 212 ble det enighet om å forlenge Kyoto avtalen til 22, etter flere tidligere forhandlinger siden 27 som ikke førte frem. Utslipp som gir regionale miljøkonsekvenser er regulert i ulike protokoller under Konvensjonen for langtransportert luftforurensning (LRTAP-konvensjonen fra 1979). Sammen med USA, Canada og andre europeiske land, undertegnet Norge i 1999 Gøteborgprotokollen som søker å løse miljøproblemene forsuring, overgjødsling og bakkenær ozon. Gøteborgprotokollen trådte i kraft 17. mai 25, og er foreløpig siste protokoll under LRTAP-konvensjonen. I henhold til protokollen skal Norge redusere NO x utslippene med 27 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 199. For nmvoc er den nye forpliktelsen tilnærmet lik det Norge har påtatt seg under den gjeldende Geneve-protokollen. Ifølge sistnevnte er kravet at de årlige nmvoc-utslippene fra hele fastlandet og norsk økonomisk sone sør for 62. breddegrad snarest mulig skal reduseres med 3 prosent i forhold til 1989-nivå. Også utslipp av SO 2 er regulert gjennom Gøteborgprotokollen. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av SO 2 med ca 13 prosent fra dagens nivå innen 21. Olje- og energidepartementets jobber bl.a. for å: få til en overgang fra elektrisitet til bruk av varme, og at det produseres flere kilowattimer fra nye energikilder. Den rike tilgangen på ulike fornybare energikilder byr på mange muligheter til en omlegging av energiproduksjonen. få folk til må spare energi. Blant annet vil ny teknologi gi bedre muligheter til å bruke energi på en mer fornuftig måte enn tidligere. Regjeringen har satt som mål at satsingen gjennom Enova på sparing og nye, fornybare energikilder totalt skal bidra med 1 TWh innen 21. Årlig skal det produseres 3 TWh vindkraft og 4 TWh vannbåren varme basert på fornybare kilder. Side 15

16 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Lokal klimaforpliktelse Kommunen er tilsluttet Fredrikstad-erklæringen hvor følgende mål er opplistet som de største utfordringene i en norsk lokal Agenda 21-prosess: redusere forbruket (inkludert energiforbruket) utvikle en mer bærekraftig transport forholde seg bærekraftig til klimaspørsmålene ta vare på det biologiske mangfoldet utvikle en bærekraftig lokal næringspolitikk 5.3 Kommunale planer Snillfjord kommune har utarbeidet en Klima og energiplan for Snillfjord kommune. Planen ble godkjent i år 21 og er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Kommunen ser det som viktig at folketallet stabiliseres. Kommunen forventer utbygging i eksisterende bolig og hytteområder. Kystlinja mot Trondheimsleia er den mest populære, (Hemnskjel og strekningen Vaslag - Kongensvoll), men også i deler av Åstfjorden er det i de senere årene regulert noen nye områder/fortetting av eksisterende. De nærmeste årene forventer man spredt boligbygging med ca 5 15 boliger. Fritidsboliger ihht. godkjente planer. I perioden har det blitt bygd 8 nye hus. I samme periode har det blitt bygd ca 83 hytter, og det antas at det vil komme ca 3 4 nye hytter pr år. Næringsstruktur målt i sysselsetting i prosent % Snillfjord Sør- Hele kommune Trøndelag landet Jordbruk, skogbruk og fiske 24,7 3,1 2,7 Bergverk og utvinning,4 1,4 2,3 Industri 11,4 7,8 9,3 Elektrisitet, vann og dampforsyning 1,2 1,1 1,2 Bygge- og anleggsvirksomhet 13,3 8,1 8 Varehandel og motorvognreparasjon 9, ,8 Transport og lagring 5,4 4,8 5,7 Finans, forsikring og forretningsmessig tjenesteyting 1,8 7,3 7,2 Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosiale tjenester, undervisning m.m 28 39,2 35,6 Uoppgitt,6,4,7 Kilde SSB, fra 211. Tabell 7984 Side 16

17 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Befolkningsutvikling Fra SSB har vi hentet folketall for årene som har vært, og et estimat for fremskriving av folkemengden. For Snillfjord kommune vurderes lav nasjonal vekst som den mest sannsynlige utviklingen mht. befolkningsvekst fram mot år 23, da denne følger nærmest trendlinjen. Ut fra denne vil befolkningsreduksjonen være 55 personer i perioden fra 213 til 23. Befolkningshistorikk og utvikling, Snillfjord kommune 115 Faktisk befolkning Lav nasjonalvekst Middels nasjonalvekst Høy nasjonalvekst Kilde: SSB tabell 6913 og 9482 Figuren under viser befolkningshistorikk, og utvikling, for Sør Trøndelag fylke. En trend med sterk vekst er tydelig. Befolkningshistorikk og utvikling, Sør Trøndelag fylke Faktisk befolkning Lav nasjonalvekst Middels nasjonalvekst Høy nasjonalvekst Kilde: SSB tabell 6913 og 9482 Side 17

18 Snillfjord Hemne Hitra Orkdal Agdenes Trondheim Bjugn Ørland Frøya Osen Roan Åfjord Klæbu Malvik Midtre Gauldal Holtålen Oppdal Rennebu Rissa Røros Tydal Meldal Melhus Skaun Selbu Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Figuren under viser befolkningsutvikling i den enkelte kommune, for 213 og 23 (middels nasjonal vekst). Befolkningsutvikling i prosent perioden % 4% 3% 2% 1% % -1% Befolkningsendring Kilde: SSB tabell Energitransport Elektrisitet Planlagte endringer i distribusjonsnett Det er under planlegging ny linje fra Kvernstad Kraft og inn til Slørdal med videre tilknytning til eksisterende linje til Snillfjord transformatorstasjon på Krokstadøra. Videre utbygging av småkraftverk vil nødvendiggjøre forsterkninger, ombygging og nybygging av ulike strekninger. Vårt høyspente linjenett er bygd for distribusjon og ikke for produksjon. Kostnadene med ei slik forsterkning vil kunne bli store. Endringer under arbeid i distribusjonsnettet Ny fylkesvei 714 gjennom Snillfjord vil både for anleggsfasen og driftsfasen føre til en vesentlig stor utbygging av høyspentnettet i kommunen Fjernvarme Det er så langt ingen fjernvarmeproduksjon i Snillfjord kommune Gass Det er ingen kjente planer om gassutbygging (nett) i kommunen. Side 18

19 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Energiproduksjon Vannkraft I Snillfjord er det ganske bra potensiale for utbygging av småkraftverk, noen er bygd ut allerede, men flere er på tegnebrettet. Tabellen under viser noen av vannkraftprosjektene som er i Snillfjord. Status på vannkraftprosjekt i Snillfjord Kraftverk Effekt (MW) Energiproduksjon (GWh) Status Venna Kraftverk 2,8 9,8 Konsesjon av Øvre Skorild Kraftverk 2, 6,7 Konsesjon av Nedre Skorild Kraftverk 2, 5,3 Konsesjon av Langtjørna minikraftverk,65 2,2 Konsesjonssøkt Fagerdalen kraftverk 2,18 5,3 Konsesjonssøkt Snilldalselva kraftverk 1,7 4,3 Konsesjonssøkt Snillfjord kraftverk 15 52,4 Melding Total 26,33 86 Kilde: NVE Av ovennevnte anlegg har tre anlegg fått konsesjon av NVE. Tre har søkt om konsesjon, og det siste er under på planleggingsstadium. De til sammen 7 prosjektene vil kunne gi en samlet produksjon på ca 86 GWh. Disse prosjektene er registrert hos NVE, der det enten er vurdert om de er konsesjonspliktige eller ikke, eller at det ligger konsesjonssøknad til behandling hos NVE. Da er plassering av vanninntak, vannvei og kraftverk inntegnet i NVE Atlas, og der kan vi se hvor disse kraftverkene er tenkt plassert. Navn på kraftverkene er inntegnet kun for dem som har fått konsesjonssøknaden ferdigbehandlet. Men av konsesjonssøknaden, som også er tilgjengelig hos NVE, så finner vi også navn på de øvrige prosjektene som er til konsesjonsvurdering. Side 19

20 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Kart over planlagte vannkraftprosjekt i Snillfjord, med status. Planlagte vannkraftverk uten levert konsesjonssøknad er ikke inntegnet. Vannkraftprosjekt i Snillfjord Kilde: NVE Registreringsnummer: 6922: Snillfjord kraftverk 5459: Langtjørna kraftverk 6498: Snilldalselva kraftverk 5874: Fagerdalen kraftverk Side 2

21 Lokal energiutredning Snillfjord kommune Vindkraft I Snillfjord er det mye vindkraftpotensiale, og det er mange prosjekter som har levert konsesjonssøknad. Tabellen under viser status på disse. Vindkraftprosjekt i Snillfjord Effekt Prosjekt (MW) Årlig produksjon (GWh) Antall turbiner Tiltakshaver Status Remmafjellet SAE Vind AS Planlegging avsluttet Krokstadfjellet TrønderEnergi Kraft AS Planlegging avsluttet Remmafjellet Zephyr AS Konsesjon av Geitfjellet SAE Vind AS Konsesjon av Pållifjellet/Svarthammaren SAE Vind AS Konsesjon av Total Kilde: NVE Det er pr. i dag 5 prosjekter fra 3 forsjellige tiltakshavere, hvorav 3 har fått konsesjon og 2 er på planleggingsstadiet. 2 konsesjonssøknader har blitt avslått. Av de prosjektene som har fått konsesjon, eller er til planlegging, vil det årlig kunne bli produsert 2453 GWh, dersom alle blir utbygd. De har en samlet maksimal effekt på 88MW. Side 21

22 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Kart over planlagte vindkraftprosjekt i Snillfjord, med status. Planlagte vindkraftverk uten levert konsesjonssøknad er ikke inntegnet. Planlagte vindkraftprosjekt Kilde: NVE. Korrigert for oppdatert status på prosjekt. Side 22

23 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Utbyggingsplan for Remmafjellet vindkraftverk Kilde: Konsesjonssøknad til NVE Grønne prikker er vindmøller. Svarte linjer er interne adkomstveier. Mørk gul trekant er transformator. Rosa linje er nye riksvei 714. Rød linje er adkomstvei til anlegget. Side 23

24 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Utbyggingsplan for Geitfjellet vindkraftverk Kilde: Konsesjonssøknad til NVE Grønne prikker med linjer er vindmøller med adkomstvei, utbyggingstrinn 1. Rosa prikker med linjer er vindmøller med adkomstvei, utbyggingstrinn 2. Lilla trekant er transformator. Side 24

25 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Utbyggingsplan for Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk Kilde: Konsesjonssøknad til NVE Rosa prikker med linjer er vindmøller med adkomstvei, utbyggingstrinn 1. Lyseblå prikker med linjer er vindmøller med adkomstvei, utbyggingstrinn 2. Oransje trekant er transformator, utbyggingstrinn 1. Blå trekant er transformator, utbyggingstrinn 2. Rosa linje er høyspenttrase. Rød linje er adkomstvei til anlegget Gass Det er ingen kjente planer om gassutbygging (produksjon) i kommunen Mikrokraftverk Temaet små kraftverk har fått økt aktualitet de senere år. NVE har som for øvrige kraftverk et forvaltningsmessig ansvar også for disse små kraftverkene. NVE har utviklet en ny metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 5 og 1 kw. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnader for de ulike anleggsdeler. Kartleggingen viser at det er realistisk å realisere ca 5 TWh av dette potensialet i løpet av en ti års periode. Samlet er det funnet omkring 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kwh. I tillegg kommer omtrent 7 TWh fra Samlet plan slik at potensial for små kraftverk under 1 MW med Side 25

26 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 investeringsgrense 3 kr/kwh er rundt 25 TWh. Kartleggingen er gjengitt i en rapport (finnes på med en ressursoversikt som angir mulighetene for småkraftverk i hvert fylke i landet. I Snillfjord kommune viser oversikten fra NVE 39 slike anlegg, med installert effekt lik 18 MW og en produksjon på ca 73 GWh. Kommunen opplyser at det er utbygd 2 mikrokraftverk (Vuttudal og Djupå). Den fylkesvise oversikten fra MIKRAST som siden 1. mai 25 har vurdert potensialet for små kraftverk i Sør-Trøndelag, viser mange prosjekter i Snillfjord kommune. Samlet dreier det seg om en effekt på ca 8 MW, og en energiproduksjon på ca 35 GWh. Prosjektet har vurdert hele fylket med tanke på å finne gode prosjekter med lave konflikter. Utbyggingspotensiale for småkraft i Sør-Trøndelag Mikrokraftverk i Sør-Trøndelag Side 26

27 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal GWh Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Utbyggingspotensial for småkraft i Sør-Trøndelag 12 Sør-Trøndelag - Potensiale for småkraftverk Samlet Plan kw kw under 3 kr kw under 3 kr kw mellom 3-5 kr kw mellom 3-5 kr Potensial for småkraftverk i Sør-Trøndelag Plusskunde Innledning Med utviklingen av passivhus og plusshus, så har det blitt mer aktuelt med energiproduserende enheter i størrelsesordenen mikrokraftverk, som har til hensikt å helt eller delvis dekke eget forbruk. Dette er utfordrende å håndtere ettersom regelverket og det eksisterende kraftnettet er utformet rundt en tanke om at man enten er energiforbruker, eller energiprodusent, og da er gjerne kraftprodusenter relativt store enheter av få antall, i forhold til forbrukerne. Men et hus med egen uregulert energiproduksjon vil i perioder ha behov for å supplere egenprodusert kraft, med kraft kjøpt fra nettet. I andre perioder vil vedkommende ha kraftoverskudd, og behov for å selge overskuddet. Dette betyr at kunden er både forbruker og produsent på en gang, og det er dette som plusskundeordningen er tiltenkt å løse. Retningslinjene som er gitt fra NVE sier noe om hvordan dette skal løses økonomisk. Dvs, hvordan kunden skal avregnes og hva kunden skal koste av anleggsbidrag. Det retningslinjene ikke sier noe om er hvordan dette skal løses teknisk og i praksis. Definisjon En plusskunde er en forbrukskunde tilknyttet distribusjonsnettet som har en viss energiproduksjon. Plusskunden skal primært produsere energi for å dekke eget forbruk, men kan i kortere perioder mate overskuddseffekt inn på distribusjonsnettet, og selge den til netteier. NVEs definisjon av en plusskunde av er følgende: «Sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet. Produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon eller sluttbrukere med produksjon som også leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av ordningen for plusskunder.» Side 27

28 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Bakgrunn Dette er en ordning vedtatt av NVE den som unntar plusskunder fra konsesjonskrav og en del andre forpliktelser som kraftprodusenter er bundet av. En plusskunde vil ikke måtte inngå ballanseavtale med Statnett for å handle i engrosmarkedet for elkraft, og vil således heller ikke ha adgang til å handle i markedet. Det betyr at netteier kjøper overskuddskraften fra plusskunden. Det er viktig å skille på plusskunde og kraftprodusent, da en plusskunde i et normalår vil forbruke mere en han produserer. En kunde som normalt produserer mer en vedkommende forbruker har ikke anledning til å bli plusskunde. Vedkommende må ha konsesjon, eller være konsesjonsfritatt, som kraftprodusent. Ordningen er frivillig for både kunde og netteier, noe som betyr at det er mulig å bli plusskunde hvis begge parter er enige om det. NVE pålegger ikke nettselskap noen forpliktelse til å inngå en slik avtale, eller å akseptere å kjøpe overflødig energi fra en plusskunde. NVE har bare åpnet muligheten for at man kan gjøre det, hvis en enighet og en avtale om det foreligger mellom kunde og nettselskap (NVE ref.nr.: «Håndtering av plusskunder og vedtak om dispensasjon fra forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v.»). Formål Formålet med ordningen er å gi plusskunder lettere tilgang til å få solgt overskuddskraften sin. Ordningen innebærer at områdekonsesjonær kjøper overskuddskraften fra kunden, og at kunden ikke inngår balanseavtale med Statnett. Plusskunder blir unntatt kravet om omsetningskonsesjon, og får en dispensasjon fra bestemmelsen om tariffering av innmating (kontrollforskriften). Måling og prissetting av energien en plusskunde handler er tariff etter netto energiledd, og at plusskunden slipper å betale andre tariffledd for innmating av kraft. Dette oppnås ved å plassere målepunktet i tilknytningspunktet. Forbruksavgift og elsertifikater Produksjon fra aggregat med ytelse under 1kVA er fritatt forbruksavgift, dersom man er plusskunde, eller kraften leveres direkte til sluttbruker. Den energien som plusskunde kjøper ved energiunderskudd, er ikke fritatt forbruksavgift eller elsertifikatplikt. Grunnlag for fritak fra forbruksavgift og elsertifikatplikt må dokumenteres av kunden. Selvforsynt kraft er unntatt forbruksavgift, elsertifikatplikt og nettleie da denne energien aldri blir målt (Lastflyten går fra produksjonssted til forbruker, bak målepunktet, som sitter i tilknytningspunktet, og blir derfor aldri målt). Det må derfor antas at forbruksavgift og elsertifikatplikten kun gjelder netto uttak fra nettet. Dersom en plusskunde ønsker å få elsertifikater for sin produksjon så må det inngås balanseavtale og separat måling av brutto produksjon må opprettes. Det betyr i praksis at kunden ikke vil være plusskunde, men ordinær kraftverkseier. Avtale med nettselskap Ettersom ordningen er frivillig, forutsetter det enighet mellom nettselskap og plusskunde. Dersom partene ikke kommer til en enighet, må det installeres måling av produksjon, for å ivareta brutto rapportering av produksjon og forbruk til Statnett. Da avregnes også andre tariffledd for produksjon. Ballanseavtale må da inngås, og kraftprodusent selger sin kraft på markedet, og ikke direkte til netteier. Plusskundeordningen forutsetter også at installert effekt ikke oversiger 1kVA. Dersom installert effekt overstiger 1kVA kreves det uansett måling av brutto produksjon og kunden kan ikke defineres som plusskunde. Konsesjonsplikt NVE har vurdert at plusskunder på generell basis vil være unntatt fra kravet om konsesjonsplikt etter energiloven $4-2 bokstav d, ettersom NVEs reguleringsbehov av plusskunder vil være begrenset. Dispensasjonen er gitt som en prøveordning for å finne en hensiktsmessig håndtering av plusskunder. Dispensasjonen gis inntil NVE ser et behov for ny håndtering av plusskunder, og NVE vil da underrette om dette. Side 28

29 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Måler I de tilfeller der hvor det må monteres nytt målerutstyr mener NVE at plusskunden må kunne belastes merkostnaden av dette. Alle eldre målere vil vanligvis kun måle lastflyt inn til forbruker, og ikke kunne måle den energien som plusskunde mater inn i nettet. Måleren må da byttes for at plusskunde skal kunne få avregnet energien vedkommende mater inn i nettet. Vern og selektivitet Som for øvrige kraftprodusenter må det brukes en del ekstra vern som en vanlig forbrukskunde ikke har behov for. Bakgrunnen for dette er at ved bortfall av innmating fra overliggende nett, så må ikke plusskundens generator få levere spenning ut på et ellers mørklagt nett som kan resultere i skade på andres eller eget utstyr tilsluttet samme nett. En generator som leverer effekt ut på et nett som er frakoblet resten av nettet (utilsiktet øydrift) er farlig fordi plusskundens generator har ingen mulighet til innfasing, hvis den produserer spenning når innmating fra overliggende nett automatisk gjeninnkobles (GIK). Mindre generatorer har som regel også begrenset eller ingen kontroll på frekvens og spenning som de leverer ut på nettet, og er avhengig av nettet for å definere spenning og frekvens. Det er dermed høy risiko for feil spenning og/eller frekvens på den delen av nettet som er på øydrift. Og/eller innkobling uten korrekt innfasing. Det kan være skadelig for selve generatoren med sitt utstyr, men påfører også nettet store belastninger. Beskyttelse mot feil frekvens og feil innfasing etter utilsiktet øydrift kan delvis sikres med vektorhoppvern (df/dt vern). Vektorhoppvern på kraftverket i kombinasjon med spenningssjekk på tilsluttet linjeavgang vil beskytte et kraftverk mot innkobling uten innfasing, ved utilsiktet øydrift. Normalt ville en linjeavgang til et kraftverk ikke benytte GIK, med mindre det er spenningssjekk på avgangen, noe som krever spenningsmåling på begge sider av effektbryteren. Det er soppas kostbart at det forutsetter ganske stor utbredelse av plusskunder før slike tiltak er lønnsomme. Det forutsetter for så vidt ganske stor utbygging av plusskunder før problemstillingen blir veldig aktuell også. For plusskunder med litt større generatorer er det viktig at plusskunden heller ikke har anledning til å levere for høy spenning da dette er skadelig for andre komponenter og abonnenter i samme nett. Et overspenningsvern er derfor også nødvendig. Energikilder med inverter tiltenkt nettilslutning har som regel nødvendige vern integrert i inverterenheten. Dette gjelder typisk solcelleanlegg og mindre vindturbiner som går med variabelt turtall. For asynkrone generatorer er heller ikke veldig omfattende vernutrustning nødvendig, da spenningen ut fra maskinen vil falle til når maskinen mister tilknytningen til nettet, fordi maskinen da mister forsyningen av reaktiv effekt til magnetisering. Innfasingsutstyr er heller ikke nødvendig for asynkrone generatorer av samme grunn, den har ingen klemmespenning å fases mot før den får reaktiv effekt fra nettet. Parametrering og valg av vern må være tilpasset for et nett med tilknyttet produksjon. Vern nærmest feilstedet skal koble ut først, og ingen fler, slik at så få kunder som mulig blir berørt av strømbruddet. Dette byr på en utfordring da lastflyten fra plusskunder til tider vil gå motsatt vei av hva som er tenkt. Etter tradisjonell tankegang i distribusjonsnettet for å oppnå god selektivitet så vil utkoblingstider være satt kortest ned mot abonnenter, og utkoblingstider være lengre jo nærmere innmatingspunktet man kommer. Dette for å sikre at vern nærmest feilstedet kobler ut først, og så få abonnenter som mulig blir berørt. Dette er problematisk med kraftprodusenter tilsluttet distribusjonsnettet, da den distribuerte kraftproduksjonen mater effekt inn i feilstedet som gjør at linjeavgangen med tilknyttet kraftproduksjon kan løse ut, selv om den feilen ligger et helt annet sted. For at nettet skal kunne ta høyde for slike situasjoner kreves retningsbestemte vern. Side 29

30 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Noen eksempler i et tenkt distribusjonsnett Bildet viser et tenkt distribusjonsnett. All innmating av effekt skjer fra overliggende nett, og lastflyten går nedover i nettet på samtlige linjeavganger. Dersom en kortslutning oppstår på ei av linjene, vil vernet for den feilbefengte linjeavgangen løse ut, ingen av de andre linjene vil «se» feilen, da ingen av dem vil detektere en overstrøm. Side 3

31 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Feil i overliggende nett, uten distribuert kraftproduksjon. Bildet viser ei samleskinne på et D-nett der det er feil på overliggende nett. Vern i overliggende nett vil se en overstrøm I>, og koble ut. Det er ingen kraftleverandører i noen av linjeavgangene tilkoblet samleskinnen, og samleskinnen blir spenningsløs når overliggende vern kobler ut. Side 31

32 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Feil i overliggende nett, med distribuert kraftproduksjon Her ser vi samme feilsituasjon i samme nett, men her har nettet fått tilknyttet en betydelig mengde plusskunder. Selv om vern i overliggende nett kobler ut på overstrøm, så er ikke samleskinna automatisk spenningsløs, ettersom plusskunder tilsluttet nettet bak feilkilden fortsatt mater effekt inn på nettet. Overstrømsvern på linjeavgangene 1 og 3 vil koble ut på overstrømsfunksjon I> eller I>>, og dermed vil linjeavgangen være spenningssatt av sine tilknyttede kraftprodusenter, uten noen styring av spenning og frekvens fra overliggende nett fordi overliggende nett er helt frakoblet. Trafovernet vil ikke løse ut pga utløsetid og I> verdi, vern på linjeavgangene vil koble ut først. Side 32

33 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Feil på linje i distribusjonsnettet, uten distribuert kraftproduksjon Her ser vi samme nett, der den midterste linjen har feil. En overstrøm vil gå fra overliggende nett, via trafo, trafovern og samleskinne, igjennom vernet på den feilbefengte linjeavgangen, og ut til feilstedet. Fordi I>, og utkoblingstid, på trafovernet er større en på vernet til linjeavgangen, så vil kun vernet på den feilbefengte linjeavgangen løse ut, og de øvrige linjene vil ikke se noen feilstrøm. De vil derfor ikke få brudd i strømforsyningen da trafovernet ikke vil løse ut. God selektivitet er opprettholdt. Side 33

34 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Feil på linje i distribusjonsnettet, med distribuert kraftproduksjon. Dette bildet viser en annen feilsituasjon i samme distribusjonsnett, i en linjeavgang som har tilknyttet et betydelig antall plusskunder. Overstrømsvernet på avgang 1 vil koble ut, og plusskundene er nå satt på en øy i nettet. Disse plusskundene vil forsyne til et nett med feil i. Da er det viktig at disse kundene har tilstrekkelig vernutrustning til å koble ut, så de ikke mater effekt inn i feilstedet. Det er også viktig at parametre for utkobling, og gjeninnkobling, er satt slik at disse ikke får lov til å mate effekt inn på nettet uten at det overliggende vernet har koblet inn, og tilknytning til overliggende nett er gjenopprettet. Dersom feilen er slik at folk må arbeide på strømlinja så er det også viktig at distribuert kraftproduksjon ikke har noen mulighet til å spenningssette linja bak utkoblingsstedet mens den er under arbeid. Side 34

35 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 Feil på linje uten distribuert kraftproduksjon, i et distribusjonsnett med distribuert kraftproduksjon Her ser vi det samme distribusjonsnett, med feil på en linje uten distribuert kraftproduksjon. Forskjellen her er at de øvrige linjene er tilknyttet flere plusskunder, som leverer effekt ut på nettet. Og da oppstår problem med selektiviteten, fordi en overstrøm vil gå fra alle som mater effekt inn i nettet, til feilstedet. Det vil si både overliggende nett, og linjeavganger som har tilknyttet flere plusskunder, eller småkraftverk. Når en overstrøm går igjennom vernet til en frisk linjeavgang som vist på tegningen, så risikerer man at den også kobler ut, trass i at linjen ikke er feilbefengt. Som vi ser av tegningen så vil effektflyten være fra kraftprodusent og inn på samleskinne, som er motsatt retning av hva som er normalt for distribusjonsnettet. Det betyr at dette selektivitetsproblemet kan løses ved å installere retningsbestemte vern på de linjene som er tilknyttet kraftproduksjon. Et slikt overstrømsvern vil løse ut kun dersom feilstrømmen går i forhåndsbestemt retning. 5.7 Stasjonært energibruk I det følgende vil det bli presentert scenarier for forbruksutviklingen i stasjonært energibruk totalt og for de forskjellige brukergrupper. Vi ser først på den totale oversikt, deretter går vi inn på utviklingen for de enkelte brukergrupper. Nedenfor ser en resultatet av 1 simuleringer av utviklingen av stasjonært energiforbruk i kommunen. Grafen viser prognosen for mulige utfallsrom for forbruksutviklingen. Side 35

36 Bjugn Ørland Hemne Snillfjord Frøya Hitra Osen Roan Åfjord Klæbu Malvik Midtre Gauldal Holtålen Trondheim Rennebu Rissa Røros Tydal Halsa Rindal Surnadal % Forbruk kwh Lokal energiutredning Snillfjord kommune Forbruksutvikling totalt alle kategorier, 1 simuleringer % prosentilen viser det scenariet (forbruk) hvor halvparten av simuleringene for gjeldende år ligger høyere enn dette scenariet og den andre halvparten lavere enn dette scenariet. 9 av 1 simuleringer ligger mellom 95% og 5% prosentilen. Det er ingen kjente større planer som vil påvirke energibruken i kommunen betydelig de nærmeste årene. År 99 % 95 % 5 % 5 % 1 % Figuren under viser prognosert endring i energiforbruket i ulike kommuner, hvor differansen mellom reelt forbruk i 24 og prognosert forbruk i 214 vises som prosent. Prognosert prosentvis endring i energiforbruk i perioden Energiforbruk i kommunen fordelt etter energibærere Stolpediagrammet under viser utviklingen i det totale energiforbruket i kommunen, i perioden 23 til 28, fordelt på energibærere. Av viktige faktorer som kan forskyve fordelingen av energibærere i kommende 1 års periode nevnes spesielt 2 ting. Det ene er lettere tilgang på andre energibærere enn el. (videre fjernvarmeutbygging, bedre distribusjon av gass osv.) Det andre er økt strømpris som i tilfelle Side 36

37 Lokal energiutredning Snillfjord kommune 213 sannsynligvis vil medføre omlegging til mer bruk av alternative energikilder (økt vedforbruk for husholdningene og evt. gass for industrien). Når det gjelder framtidige energipriser kan en forvente en forholdsvis stor samvariasjon mellom utviklingen i prisene på de forskjellige energibærere sett på litt lengre sikt. Dette bl.a. fordi energimarkedene blir mer og mer internasjonale. Følgene av dette er at el. prisen ikke lengre er like avhengig av nedbør som tidligere. Både kullpriser og priser på CO 2 kvoter (innført fra årsskiftet 24/25) har stor innvirkning på prisen. Med et mer internasjonalt marked vil det sannsynligvis også bli mindre svingninger i energiprisene (spesielt el. prisene) enn tidligere. Etter hvert vil en sannsynligvis også i Norge, i store deler av året, få et prisnivå nærmere det vi ser i Europa ellers. Det finnes flere andre usikkerhetsmomenter når det gjelder de framtidige energiprisene for sluttbrukerne, blant annet utviklingen i offentlige avgifter, innføring av el. sertifikater (grønn el.) med mer. Energiutviklingen i Snillfjord målt i GWh/år Ved/Treavfall Gass Fyringsolje Elektrisitet Kilde: SSB Tabell 6926 Energiforbruker i forbindelse med bygging av ny FV 714 vil føre til en økning av elforbruket ifm høyspent innmating for tunneldrift. Driftsperioden med lys og vifter for tunnelprosjektene vil også gi en permanent økning av el-forbruket. 6. Energiressurser i kommunen For at energiutredninger skal være et redskap for kommune og næringsinteresser, vil en oversikt over ikke utnyttede energiressurser i kommunen være viktig. Ved å bruke alternative energiressurser, først og fremst til oppvarming, kan en redusere bruken av elektrisitet. Ved å etablere energifleksible løsninger, blir man mindre sårbare for endringer i energimarkedet. Energiutredningen beskriver aktuelle energiressurser og løsninger for kommunen, og i noen tilfeller utdypes dette i områder med forventet vesentlig vekst i etterspørsel etter stasjonært energi, eller Side 37

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2013

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2013 Lokal energiutredning for Hemne kommune 213 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 4 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 5 3.1 Revisjonsoversikt... 5 4.

Detaljer

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 4 3.1 Revisjonsoversikt... 4 4.

Detaljer

Melhus kommune. Lokal energiutredning 2013

Melhus kommune. Lokal energiutredning 2013 Melhus kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fakta om Hitra kommune

Energi- og klimaplan. Fakta om Hitra kommune Energi- og klimaplan Fakta om Hitra kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Utredningsprosessen... 5 2 Fakta om kommunen... 6 2.1 Befolkningsutvikling... 7 2.2

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Orkdal kommune

Lokal energiutredning 2011 Orkdal kommune Lokal energiutredning 2011 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 2. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 3 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem... 4 3.1 Kort om kommunen...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune Lokal energiutredning 2013 Vikna kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 VIKNA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning Sortland kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL OG ORGANISERING... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

Energiutredning Kongsberg kommune 2011

Energiutredning Kongsberg kommune 2011 Energiutredning Kongsberg kommune 2011 1 Bakgrunn I følge energiloven 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune Lokal energiutredning 2012 Meråker kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 MERÅKER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer