FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN, OG GRUNNEIERE BERØRT I UTVIDELSE AV VEGFORMÅL - SANDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM arkitektkontoret k16 as v/ saksbehandler Anne Kristin Mehren Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Detaljert reguleringsplan med KU for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri Dokument nr.: 1 Revisjon: 12.mai

2 INNHOLD FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNLEDNING Bakgrunn utredningsplikt konsekvensutredning (KU) Hensikten med planprogram PROSESS OG MEDVIRKNING Planprosess Medvirkning BESKRIVELSE AV PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL situasjon Mål Bruk av området - TILTAKET... 8 Trafikkløsning... 9 Bebyggelsen Alternativer alternativet (referansesituasjonen) Alternative løsninger TILTAK SOM ER NØDVENDIGE FOR GJENNOMFØRING Overordnete planer og nødvendige tillatelser Forholdet til overordnete planer og mål Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og nasjonale mål Kommunale planer og mål NØDVENDIGE TILLATELSER FORHOLDET TIL ANNET LOVVERK BESKRIVELSE AV DAGES MILJØ I PLANOMRÅDET Beskrivelse av planområdet

3 Historikk Størrelse Landskap og bebyggelse Nåværende virksomhet Kulturminner Vegsystem eksisterende forhold Teknisk infrastruktur Grunnforurensning Eierforhold Planer og målsettinger i områdene som berøres Gjeldende regulering for området 0-alternativet Forslag til bebyggelse Konsekvenser for miljø og samfunn Generelt Utredningstemaer Landskap, nær- og fjernvirkning MILJØ, ENERGI OG KLIMAGASSER utvikling av planforslaget Trafikk Dagens situasjon Situasjonen etter gjennomføring av utbygging BARN- OG UNGE Andre miljøforhold Risiko og sårbarhetsanalyse Konsekvenser i anleggsperioden Sammenstilling av virkningene Avbøtende tiltak Forslagsstillers anbefaling NÆRMERE UNDERSØKELSER

4 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Det skal utarbeides reguleringsplan for del av eiendom gnr 124 bnr 1, gnr 125 bnr 4, gnr 123 bnr 3, og gnr 123 bnr 6, m.flere i Sande kommune. Planarbeidet er basert på kommende kommuneplans arealdel etter en tilbakemelding fra Vestfold fylkeskommune og Sande kommune etter drøfting i Fylkeskommunens Planforum. Det ble gitt samtykke til at forslagstillers arealinnspill til kommuneplanrulleringen kan igangsettes umiddelbart med oppstart av detaljregulering. Det er forutsatt en løpende dialog med kommunen og en samkjøring i pågående kommuneplanrullering. Forslag til kommuneplanens arealdel ble 1.gangsbehandlet 7.mai-2014 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Arealinnspill for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri er tatt inn i forslaget. 1.2 UTREDNINGSPLIKT Planforslaget faller inn under forskrift om konsekvensutredning 3. Planen sk al konsekvensutredes hvis den fanges opp av kriteriene i 4. Planforslaget er ikke i tråd med overordnet lovverk, gjeldende kommuneplan, og omfattes dermed av forskrift om konsekvensutredning. 1.3 KONSEKVENSUTREDNING (KU) Formålet med konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. Konsekvensutredningen foregår og dokumenteres gjennom planprogram og konsekvensutredning. 1. Planprogram beskriver de forutsetninger forslagsstiller og kommunen har lagt og skal innarbeides i planleggingen av det aktuelle området. 2. Konsekvensutredningen skal beskrive planforslagets virkninger for miljø og samfunn. 1.4 HENSIKTEN MED PLANPROGRAM I henhold til forskrift om konsekvensutredning 3 d) skal detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering vurderes for konsekvensutredning. Dersom ett eller flere av kriteriene i 4 er til stede, altså kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planen konsekvensutrede s. Formålene og intensjonene i planforslaget for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri er vurdert til å falle inn under kriteriene i 4 i forskrift om konsekvensutredning. Etter Plan- og bygningslovens 4.1 skal det utarbeides planprogram for planer som skal konsekvensutredes (dvs. som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn). Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med f rister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert samt behov for utredninger. 4

5 2. PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 PLANPROSESS Tidligere: - Kommuneplan Planstrategi for Sande kommune Planprogram for kommuneplanen Arealinnspill for Løkkatoppen Boligområde ble politisk behandlet i FSK Det ble vedtatt igangsetting av reguleringsplan - Arealinnspill drøftet i Fylkeskommunens Planforum dato: 28/ Fylkeskommunen støtter vedtatt tillatelse til igangsetting av reguleringsplan - Arealinnspill jf. ny veileder levert til rullering av kommuneplanens arealdel Forhåndsmøte med planmyndigheten i Sande kommune og med resultat til å vurdere endrede forutsetninger for gjennomføring av planavgrensning og adkomst dato: 19/ Vurderer kommunens innspill i forhåndsmøte og bearbeider forslaget. - Forhåndskonferanse med planmyndigheten-sande kommune 6/ Kommuneplanens arealdel, 1.gangsbehandling, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 7/ Kommuneplanens samfunnsdel endelig vedtak 7/ Høringsutkast til planprogram (dette dokumentet) kunngjøres samtidig med varsel om oppstart av arbeidet med detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale. Videre: - Planprogrammet fastsettes av Sande kommune. - Planforslag med konsekvensutredning utarbeides. - Utarbeidelse av utbyggingsavtale og offentlig ettersyn. - Planforslaget førstegangbehandles og legges ut til offentlig ettersyn. - Ordinær høringsperiode er minst seks uker. - Sande kommune gjennomgår uttalelsene og vedtar reguleringsplanen. - Utbyggingsavtale vedtas etter vedtatt plan. Reguleringsplan kan trolig vedtas våren Det skal utarbeides en reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens bestemmelser og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen inngår normalt som en del av planbeskrivelsen for reguleringsplanen. Sande kommune vil som planmyndighet ha plikt til å ta konsekvensutredningen i betraktning og vurdere denne når det skal fattes vedtak om reguleringsplanen. Detaljert reguleringsplan for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri utarbeides og bekostes av private tiltakshavere i samarbeid med Sande kommune. Planarbeidet startet med forhåndskonferanse mellom Sande kommune og tiltakshavere. Forslag til planprogram og innhold til materiale i forbindelse med varsling for oppstart av detaljregulering, og utbyggingsavtale, er drøftet og avtalt til videre gjennomføring. Det foreliggende dokumentet er forslag til planprogram og legges ut til høring samtidig som det varsles oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale. Planprogrammet legges til offentlig ettersyn i perioden til annonsert i Sande Avis, og er også tilgjengelig i Sande rådhus, og på kommunens hjemmeside. Sande kommune som planmyndighet fastsetter planprogram med tema som skal konsekvensutredes og hvilke tema som skal drøftes etter at innspillene fra høringen er innarbeidet. Planprogrammet vil sette rammene for det videre arbeidet med konsekvensutredning og regulering. Det vil bli utarbeidet forslag til detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale i henhold til vedtatt planprogram. Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet og innspill til varslet oppstart av reguleringsarbeider og planprogram er: Henrik Langum, Sande kommune Anne Kristin Mehren, arkitektkontoret k16 as. (Forslagsstillers konsulent) E-post: Tlf:

6 Forslag til framdrift: Forhåndskonferanse Tema for konsekvensutredning. Utbyggingsavtale. Forslag til planprogram og varsling oppstart regulering og utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av forslag til planprogram (6 uker) Arbeid med delutredninger Oppsummering høringsuttalelser Fastsetting endelig planprogram Evt. supplering av delutredninger Gjennomført og Varsling oppstart planarbeid med konsekvensutredning og utbyggingsavtale Offentlig ettersyn til Oppstart utarbeiding av planforslag til politisk førstegangsbehandling Bearbeiding av planprogram etter høring Utarbeiding av planforslag Forslag til utbyggingsavtale Utarbeiding og presentasjon av endelig planforslag med KU til førstegangsbehandling oktober 2014 Offentlig ettersyn av planforslag og utbyggingsavtale (6 uker) oktober, november 2014 Evt. informasjonsmøte i høringsperioden Oppsummering av høringsuttalelser Evt. bearbeiding av reguleringsforslaget og justering/supplering av utredningene Planforslaget og utbyggingsavtalen sluttbehandles i samme møte Sluttbehandling og politisk vedtak våren 2015 Utbyggingsavtale vedtas i samme møte 2.2 MEDVIRKNING Plan- og bygningsloven 5-1 Medvirkning definerer følgende: «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.» Medvirkningsprosessen for dette reguleringsplanarbeidet består av lovpålagt varsling og høring av planforslag. I løpet av planprosessen vil alle aktuelle instanser få mulighet til å påvirke planen ved å gi skriftlig innspill til planarbeidet i to høringsrunder. Først ved oppstartsvarsel og høring av planprogram, og deretter ved offentlig ettersyn av ferdig planforslag med konsekvensutredning. Ansvarlig myndighet fastsetter programmet for planforslaget. Det skal redegjøres for innkomne høringsuttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Planforslaget bearbeides etter innkomne bemerkninger til planprogram og varsling og behandles politisk i en 1.gangs behandling. Sande kommune og forslagsstillers konsulent vil vurdere behovet for annen medvirkning, som for eksempel informasjonsmøte med naboer, i perioden mellom første gangs behandling og offentlig ettersyn. Etter 1.gangs behandling og offentlig ettersyn bearbeides planforslaget hvor det redegjøres for høringsuttalelser før planen fremmes kommunestyret til endelig planvedtak. 6

7 3. BESKRIVELSE AV PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL. 3.1 SITUASJON Det foreslåtte planområdet omfatter i hovedsak et ubebygd skogsområde og en mindre del ca. 10,5 daa eksisterende industri. Planområdet utgjør totalt ca. 138 daa. Kartet som vist er forslag til planavgrensning og omfatter adkomst til planområdet. 7

8 3.2 MÅL Forslagsstiller har som mål med reguleringsarbeidet å utvikle et større nytt område til boligformål med konsentrert bebyggelse, som lavblokk/terrasseleiligheter, 2-4.mannsboliger, eneboliger og frittliggende blokkbebyggelse/punkthus boenheter, og tilhørende anlegg for Løkkatoppen Bolig, videreutvikling og en mindre arealutvidelse av vedtatt plan for eksisterende industriområde for Løkka Industri, og ny oppgradert trafikksikker adkomst til planområdet. KIB Eiendom AS ønsker å videreutvikle eksisterende industri og utvide sin industritomt fra ca. 10,6 daa ved å tilskjøte 5 daa. til industriformål. Ny regulering av området vil kunne gi en høyre grad av BYA% utnyttelse tilpasset gjeldende kommuneplans bestemmelser som sier maksimum BYA= 80%. 1. Området Løkkatoppen Boligområde ligger sørøst for Bjørnstadfeltet i åsen øst for gårdstunet til Bjørndalen gbnr 124/1. For å komme til Løkkatoppen Boligområde følger man Bjørnstadveien fra Fv. 319 frem til industriområdet i Bjørnstadfeltet. 2. Det aktuelle planområdet er uten bebyggelse. Innenfor området ligger 5 daa som ønskes regulert til industriformål for Løkka Industriområde v/ KIB Eiendom AS. 3. Området på ca. 138 daa omfatter flere grunneiere; Heidi Helen Hauge og Jan Helge Kalmoe, del av gbnr. 124/1, som spilles inn av Inforum AS. Ca. 26 daa øst i planområdet eies av Leif Helling, del av gbnr. 125/4. En del av Løkka industriområde dvs. ca. 10,6 daa spilles inn samtidig og eies av KIB Eiendom AS, gbnr. 123/6. 4. Det vurderes at Løkkatoppen Bolig skal være et område med fokus på økonomisk bærekraftig bruk av fornybar, gjenvinnbar og klimanøytral energi. Teknisk boligstandard vil være meget energieffektiv og den energien som må brukes til oppvarming og varmt tappevann vurderes tilført gjennom fornybare ressurser og evt. energiavgivelse fra industriell virksomhet. 3.3 BRUK AV OMRÅDET - TILTAKET Boligområdet: Det er utarbeidet en mulighetsstudie som viser noen av idéene for arealbruken og potensialet som ligger i området til å ta en del av den forventede befolkningsveksten i Sande kommune frem mot Mulighetsstudien er å betrakte som en foreløpig og svært skjematisk illustrasjon. Det vil bli utarbeidet flere studier i planbeskrivelsen, og 3D-visualiseringer. Studien viser at det gjennom en planlagt utvikling innenfor gjeldende kommunepla nperiode kan bygges ca boenheter innenfor området. Utviklingen av planområdet vil være avhengig av at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. 8

9 Mulighetsstudie som vist har følgende strategiske hovedgrep: Integrerer kulturlandskapet. Sosiale møteplasser for voksne, barn og unge. Klimatilpasning ved utforming og organisering av bebyggelse i boligområdet og grøntstruktur. Arbeide for å etablere bærekraftige løsninger for bruk av fornybar energi. Industriområde Det er for utvidelse av industriformål pr. i dag ingen konkrete planer. Det er utarbeidet en mulig utbygging som vist i en serie volumskisser under. Mulig utbygging er uthevet med farge. TRAFIKKLØSNING Planområdet er i utgangspunktet tenkt betjent via det vegsystem som finne s i området i dag; og med hovedatkomst fra Sandebuktveien. Det skal utredes videre vedrørende oppgradert kryssløsning i Sandebuktveien, og utvidelse av Bjørnstadveien frem til ny adkomst fra Bjørnstadveien over deler av KIB Eiendom AS og videre inn i Løkkatoppen boligområde. Det planlegges å etablere adkomst fra ny vegtrasé inn til KIB Eiendom AS. Trafikksikre forhold for myke trafikanter skal utredes og ivaretas i planleggingen. Foreløpig utredning og prosjektering i et samarbeid med Statens Vegvesen vedrørende vegkryss i Sandebuktveien som vist i kart til venstre vil være grunnlag for videre arbeider i planprosessen. Kryssløsning som skissert er planlagt med kurvaturer for vogntog på 22 meter slik at dette muliggjør nødvendig trafikk til industriområdet. 9

10 BEBYGGELSEN. Formålet med planarbeidet er å regulere utvidelse av eksisterende industriformål og bebyggelse for eiendom gnr 123 bnr 6 til ca.16 daa., og ca. 100 daa. av eiendom gnr 124 bnr 1 og gnr. 125 bnr 4 til Bebyggelse konsentrert småhusbebyggelse, lavblokk/terrasseleiligheter, 2-4 mannsboliger, eneboliger, frittliggende blokkbebyggelse/punkthus og tilhørende anlegg, adkomst. Byggehøyder vil bli tilpasset det enkelte bebyggelsesområde med primært 1-2 etasjer avhengig av terrengtilpassing. Enkelt områder planlegges med punkthus/lavblokk på 4-6 etasjer med parkering under bakken. Byggehøyder vil her ikke overstige ca. 12m for lavblokk og ca. 18m for punkthus. Løkka Industri skisseres til en arealutnyttelse på ca. 2800m2 BYA, og ca. 5500m2 BRA. PARK OG REKREASJONSAREALER. Det vil innenfor planområdet bli regulert arealer for rekreasjon, lek, opphold, og allmennyttig parkering for adkomst til marka. Planforslaget vil i en utredning vektlegge og ivareta kvaliteter i eksisterende landskapsforhold/vegetasjon til fordel for ovenfor nevnte bruk. KOLLEKTIVTRAFIKK. Det er i dag ikke kollektivforbindelse (buss) direkte til området. Det er god bussforbindelse til Sande sentrum, jernbanestasjon, skoler og b arnehager fra Sandebuktveien. 3.5 ALTERNATIVER En del av planarealet er regulert til industriformål. Arealer for boligbebyggelse sammen med en mindre utvidelse av eksisterende industriformål er etter arealinnspill til kommuneplanens rullering tatt inn i forslaget til revidert arealdel ALTERNATIVET (REFERANSESITUASJONEN) Konsekvensutredningen skal belyse den nye situasjonen sammenliknet med dagens situasjon; 0- alternativet. 0-alternativet er i denne sammenheng definert som føringene i kommuneplanen og de føringer denne gir for fortsatt utvikling. 10

11 ALTERNATIVE LØSNINGER. Det er for tiltakshavere ikke aktuelt å utrede alternative løsninger for bruken av området utover 0- alternativet. Planens innhold og hovedformål Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planforslaget med hensyn på bruk og utforming. Denne skal inneholde: - Begrunnelse for planforslaget. Beskrivelse av planforslaget med konsekvensutredning. - Beskrivelse av 0-alternativet (igangværende utvikling og gjeldende arealbruk i kommuneplan) Tidsplaner for gjennomføring - Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, arealbruk 4. TILTAK SOM ER NØDVENDIGE FOR GJENNOMFØRING Tiltak som er nødvendig for gjennomføring Konsekvensutredningen skal gi en oversikt over hvilke offentlige og private tiltak som er nødvendig for gjennomføringen av det samlede planforslaget. 11

12 5. OVERORDNETE PLANER OG NØDVENDIGE TILLATELSER 5.1 FORHOLDET TIL OVERORDNETE PLANER OG MÅL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) OG NASJONALE MÅL RPR for samordnet areal og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. Retningslinjene tilsier høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. RPR for barn og unges interesser i planleggingen. Barn og unges interesser i planleggingen skal ivaretas ved at egnede arealer for lek, samvær og aktivitet sikres. Retningslinjen krever blant annet at slike arealer som omdisponeres til utbygging skal erstattes. Barn og unge skal sikres medvirkning i planprosesser, og en barnerepresentant skal ivareta barn og unges interesser. Tilgjengelighet for alle. Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. De dreier seg om at samfunnet skal utformes slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal være behov for spesiell tilpasning. Nasjonale mål for god luftkvalitet (1998) setter grensen for luftens innhold av nitrogendioksid, benzen, svevestøv og svoveldioksid. St.melding nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk. Den europeiske landskapskonvensjon; i kraft 1. Mars 2004 Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 Nasjonal målsetting om halvering av dagens omdisponeringstakt av de mest verdifulle jordbruksarealene innen 2010 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Planen er vedtatt i fylkestinget i Vestfold Vestfold fylkeskommune har stått for utarbeidelsen av selve planmaterialet og koordinering av arbeidet, mens flere organer, blant annet i kommunene i Vestfold, har deltatt i arbeidet. Planen har som hovedmål å gi svar på de problemstillingene som berører Vestfolds arealpolitikk, der bærekraft, samfunnsutvikling, jordvern, klimagassutslipp og samordnet areal- og transportplanlegging har vært blant de bærende premissene. Det er gitt retningslinjer og plankart for hver kommune. I Sande er det regnet med at 450 nye boliger skal komme som fortetting og transformasjon, mens 900 nye boliger skal komme i nye byggeområder innenfor tettstedsgrensene. Reviderte kommunekart med konsekvensutredning ble sendt på høring til september 2013, og skal vedtas senere. KOMMUNALE PLANER OG MÅL Kommuneplanens samfunnsdel Sande ble vedtatt 7.mai Kommuneplanens arealdel for Sande foreslår det aktuelle området til fremtidig utvikling av eksisterende industri og nytt område for boligformål. Planområdet er i tråd med kommunens planstrategi, utbyggingsakse. Kommuneplanens arealdel ble 1.gangs behandlet 7. mai og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. 12

13 Ref. forslag til offentlig ettersyn som berører denne planen: «Utbyggingsaksen Sande sentrum Selvik videreføres og utvides. Skafjellåsen nord og Løkkatoppen avsettes som nye boligområder «Arealinnspillene er vurdert i forhold til kommunens arealstrategi, hensynet til jordvernet og Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA).» I samsvar med MDs veileder er konsekvensene av endret arealbruk fastsatt ved å sammenholde områdets verdi og omfanget (virkningen) av tiltaket. Resultatene er presentert presist og oversiktlig i en konsekvensutredning (KU) på en A4 side for hvert område. Vurdering av verdi og omfang/virkning er blitt basert på kjente registreringer, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. Følgende tema er vurdert: Miljø: Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Samfunn: Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Transportbehov Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Sosial infrastruktur Forhold til arealstrategi og tettstedsutvikling» Planprogram for kommuneplan Sande kommune vedtok planprogrammet for ny kommuneplan Det legges opp til å revidere både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Sande sentrums posisjon som kommunens sentrum og den langsiktige utviklingsretningen fra Sande sentrum mot Selvik ligger som premisser. Gjeldende samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt og inneholder visjonen "Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel!" Utviklingsstrategien med Sande sentrum som hovedsenter samt fortettingsområder nord og sør i kommunen i tillegg er lagt til grunn. Gjeldende arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt og inneholder planbeskrivelse samt juridisk bindende kart og bestemmelser. Det legges opp til en variert boligutvikling i samsvar med samfunnsdelens utbyggingsstrategi. Kommuneplan: 3.4 Krav om bruk av utbyggingsavtale 11-9 nr 2, jf og kap.17 Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner. I områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl 20-1 kan iverksettes, krever Sande kommune at det foreligger vedtatt utbyggingsavtale jf Kommunestyrevedtak 49/06, før tiltak iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. Utbyggingsavtalen brukes for alle typer tiltak det er adgang til, jfr. pbl Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg til kommunen, avtales i hvert enkelt tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres og utføres i henhold til Sande kommunes til enhver tid gjeldende normer for vann, vei og avløp. 13

14 5.2 NØDVENDIGE TILLATELSER Gjennomføringen av forslaget forutsetter godkjennelser fra kommunal og offentlige myndigheter. Overordnede planer og nødvendige tillatelser. - Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan reguleringsforslaget forholder seg til fylkets og kommunens overordnede planer og mål. Utredningen skal også redegjøre for hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for gjennomføringen. 6. FORHOLDET TIL ANNET LOVVERK 6.1 Forurensningsloven Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. Forurensningsforskriften er fastsatt i medhold av loven, og regulerer en rekke forhold med grenseverdier, forvaltningsregler og lignende. Forskriften krever blant annet undersøkelser før tiltak der det kan være forurenset grunn. Det er ikke kjent at planforslaget berører forurenset grunn og krever ingen behandling etter forurensningsloven. 6.2 Kulturminneloven Kulturminneloven har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Loven gir automatisk fredning av en rekke kulturminner fra før Kulturminnemyndighetene vil vanligvis kreve at det gjennomføres feltregistreringer for å sikre hensynet til automatisk fredete kulturminner. I ytterkant av planområdet finnes det mindre grunnmursrester etter bosettingen på husmannsplassen Ødeskaug. Som en del av planarbeidet vil plassen identifisert og ut fra sin beskaffenhet bli lagt utenfor regulert planområde eller integrert i friområde/lekeplass. For øvrig er det ingen kjente kulturminner innenfor området jf. søk i tilgjengelig kartgrunnlag. Kommunen kjenner heller ikke til automatisk fredete kulturminner i området. Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 6.3 Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Loven erstatter den tidligere naturvernloven. Planen berører ingen vernede områder, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter, og krever ingen behandling etter naturmangfoldloven. 6.4 Vannressursloven Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Loven omhandler blant annet inngrep i vassdrag, kvalitetsmål, vannføring, kantvegetasjon og vern av vassdrag. Vannressursloven krever i mange tilfeller konsesjon for tiltak i vassdrag og tiltak som vil hindre vannføringen. Tiltak skal vurderes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er innfor planområdet et bekkedrag. Det vil bli utredet om dette har helårlig vannføring og krever en behandling etter vannressursloven. Pettersbekken har helårlig vannføring og krever behandling etter vannressursloven. 14

15 7. BESKRIVELSE AV DAGES MILJØ I PLANOMRÅDET 7.1 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET HISTORIKK Størsteparten av planområdet planlagt til boligformål har til nå vært skog som har inngått som en del av to gårdsbruk. En mindre del av planområdet er eksisterende industri som ønsker en mindre utvidelse av industriformålet med ca. 5 daa. STØRRELSE Planområdets totale størrelse er på ca. 138 dekar og inkluderer kryssløsning og adkomst fra Sandebuktveien. LANDSKAP OG BEBYGGELSE Arealet, med unntak av 123/6, har til nå vært bevokst med skog og er nylig hugget ut for å forberede utbygging. I en landskapsmessig vurdering kan en betegne området som svakt hellende mot vest. Det inngår et bekkedrag i området, (Pettersbekken), og et mindre «bekkedrag» som antas å være uten årlig vannføring ligger i østre delen av planområdet som vist i kartet under: NÅVÆRENDE VIRKSOMHET Området som har vært driftet som skogbruk; gjelder gbnr. 124/1 og gbnr. 125/4. Gbnr. 123/6 er regulert til industri og er nåværende virksomhet. KULTURMINNER Det er ingen kjente kulturminner innenfor området jf. søk i tilgjengelig kartgrunnlag. Kommunen kjenner heller ikke til automatisk fredete kulturminner i området. 15

16 VEGSYSTEM EKSISTERENDE FORHOLD Området har i dag adkomst fra Sandebuktvegen via Bjørnstadveien vist med pil på figuren nedenfor TEKNISK INFRASTRUKTUR. Området har i dag ikke tilfredsstillende teknisk infrastruktur i form av vann, slukkevannkapasitet, og avløp. En utbygging av området vil måtte påkalle en utbedring/oppgradering for kapasitet av kommunalt nett for vann og avløp. GRUNNFORURENSNING Det er ikke utført spesielle miljørapporter eller undersøkelser om forurenset grunn i området for industri og landbruk. Gårdeiere opplyser at det kun har vært drevet skogsdrift på deres områder. Innenfor industriområdet Løkka ligger en nedgravd oljetank. Oljetanken er ikke i bruk og planlegges fjernet i forbindelse med oppføring av ny omsøkt hall. 16

17 EIERFORHOLD En del av eiendommene innenfor foreslått planavgrensning vil ikke bli berørt av reguleringen. 7.2 PLANER OG MÅLSETTINGER I OMRÅDENE SOM BERØRES GJELDENDE REGULERING FOR OMRÅDET 0-ALTERNATIVET. Reguleringsplan: PlanID: 713_ Plannavn: Bjørnstad/Løkka Ikrafttredelsesdato: Bjørnstad Løkka er regulert til industri og til boligformål. Industriområdene og boligområdet er gjennomført jf. gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan for et mindre område med boligformål beliggende mellom de to industriområdene er ikke gjennomført, men det foreligger søknad om igangsetting. Utstrekning for reguleringsplaner i området. 17

18 FORSLAG TIL BEBYGGELSE. Det planlegges en variert bebyggelse som er bærekraftige sosialt, miljømessig og økonomisk. Løkkatoppen Bolig har naturlige avgrensninger til marka og planleggingen vil søke å utnytte de naturlige forutsetninger for å oppnå gode bomiljø/bokvaliteter. Det vil bli tilrettelagt for områder til allmennyttig formål. I planleggingen av leke og møteplasser, vil det bli lagt vekt på å ta i bruk naturlige forutsetninger uten unødige inngrep. Vedtatte RPBA gir føringer for arealutnyttelse og i trå med denne planlegges det med fortetting i områder som naturlige grenser inn mot marka. Høybygg/punkthus planlegges slik at disse ikke fremstår dominerende eller profilerer uønskede siluetter i landskapet. Illustrasjon viser skissert boligplassering. Dagens miljø i planområdet. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planområdet og av dagens miljø i området og tilliggende områder. Denne skal omfatte. - Beskrivelse av dagens miljø, naturressurser og samfunnsforhold. Redegjørelse for planer, målsettinger og retningslinjer i de områdene som berøres. 18

19 8 KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN 8.1 GENERELT Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger, med sikte på å avklare behov for utredning av de ulike temaene. Utredningene skal gjøres for planforslaget og sammenliknes med 0-alternativet, som er definert som utvikling med utgangspunkt i gjeldende arealbruk for området. 8.2 UTREDNINGSTEMAER LANDSKAP, NÆR- OG FJERNVIRKNING Eiendommene ligger nærme marka og landskapets karaktertrekk må ivaretas i det videre arbeid med planen. KU må redegjøre for og så langt som mulig å illustrere hvordan den nye bebyggelsen vil innvirke på landskapsbildet generelt, og hvordan området vil kunne fremstå etter gjennomføring av reguleringsforslaget. KU skal: Så langt som mulig å gi en beskrivelse av fremtidig bebyggelse som forklarer dimensjon, landskapsmessig tilpasning, materialbruk, farger og byggehøyder. MILJØ, ENERGI OG KLIMAGASSER KU skal: - Utrede miljømessige konsekvenser tilknyttet byggetiltaket, også utslipp og støy. Utslipp av klimagasser fra bygninger og trafikk. Det skal redegjøres for valg av materialer og tekniske løsninger med tilhørende energi- og klimagassbudsjett (plan for redusert klimabelastning og lavenergi bebyggelse). Planen skal klargjøre på hvilken måte utbyggingen bidrar til nasjonal målsetning om et klimanøytralt Norge innen 2030 og kommunens mål om å bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Muligheter for fjernvarme og bruk av ulike energikilder skal vurderes. Energiløsninger foreslås utredet i KU. Legger inn massebalanse. UTVIKLING AV PLANFORSLAGET Planforslaget vil legge til rette for etablering av ca boenheter med tilhørende anlegg, utvidelse og utvikling av eksisterende industrivirksomhet, oppgradering av eksisterende vegnett. Vannforurensning Gjennomføring av planforslaget vil gi økt forurensningsproduksjon til avløpssystemet i området. Det kan også bli en økt andel av tette flater i området, og dermed økt avrenning. Det skal redegjøres for overførings- og rensekapasiteten for avløpsvann som skal føres til kommunalt ledningsnett. Overflateavrenning skal vurderes og det skal vurderes systemer for flomveier internt i feltet, samt størst mulig forsinkelse i overvannet før til bekk/bekkedrag. Dette vil vi sørge for en effektiv fordrøyning og filtrering av overvannet før det renner naturlig ned i bekker. 19

20 Vannforurensning foreslås utredet i KU. Landskap og estetikk Utvikling av planområdet vil virke inn på landskapsbildet. Nær- og fjernvirkning av tiltakene skal visualiseres og vurderes ved hjelp av 3D-modell. Konsekvenser for landskap og estetikk foreslås utredet i KU. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett Arealer og ferdselsårer til lek, opphold og rekreasjon skal innarbeides i planforslaget. Trafikksikker adkomst til planområdet må vurderes i sammenheng med vurderingene under temaet "Transport og parkering". Tilgjengelighet til tur- og rekreasjonsområder utenfor planområdet samt grønnstrukturens funksjoner for rekreasjon skal vurderes. Det skal redegjøres for tiltak for å tilrettelegge for ulike brukergrupper, herunder barn og unge samt funksjonshemmede. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett foreslås utredet i KU Utbyggingsrekkefølge og gjennomførbarhet Utviklingen av planområdet vil være avhengig av at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Det kan/vil være ulike aktører som skal gjennomføre tiltakene. Det skal gjøres rede for hvilke betingelser og avhengigheter som er til stede med hensyn til gjennomføringen, og om det finnes hindringer eller forutsetninger som kan vanskeliggjøre den ønskede utviklingen. Massebalansen for bygging av infrastrukturer vil bli vurdert ut fra ønske om å oppnå mest mulig kortreist fyllmasser m.m. I denne sammenheng vil konsekvensen for å deponere masser, samt å etablere midlertidig knuseverk innenfor planområdet, bli vurdert. I grensen mellom industrifeltet og dyrket mark i sør, er det i dag en ubenyttet slukt som vurderes oppfylt for å skape ett helhetlig landskapsbilde. Markeds- og eiendomsmessige forhold samt budsjetter og prosesser vil inngå i disse vurderingene og være avgjørende og retningsgivende for utviklingen. Utbyggingsrekkefølge og gjennomførbarhet foreslås utredet i KU Energiløsninger Muligheter for nærvarme og bruk av ulike energikilder skal vurderes. Energiløsninger foreslås utredet i KU. KU skal: - Avgrense eller definere det område som tiltakene på det aktuelle området vil ha influens på - Vurdere hvordan tiltaket kan tenkes å påvirke trafikkmønsteret i eiendommenes influensområde - Indirekte konsekvenser for fulldyrket mark som ikke berøres av tiltaket, som avrenning av dyrkbar mark, muligheter/risiko for forurensning - Utrede miljømessige konsekvenser tilknyttet byggetiltaket, også utslipp og støy - Tiltakets virkning på kulturlandskapet (fjern- og nærvirkning) - Skogsdelen av eiendommene og skogbruksmulighetene - Utbyggingsstrategi og gjennomførbarhet - Konsekvens for midlertidig massedeponi/knuseverk - Energiløsninger Grunnlag for utredningen: - Kommunale, statlige og fylkeskommunale kartlegginger - Befaring - Foto og flyfoto/ortofoto - Bidrag fra involverte (kommune, eiere) Metode: - Beregninger og tekstlige vurderinger - Illustrasjoner og skisser 20

21 TRAFIKK DAGENS SITUASJON Konsekvensutredningen bør beskrive for dagens situasjon: - Vegnettet i området med kryss og atkomster - Trafikkvolum på vegene - Kapasitet i veinett og viktige kryss - Kollektivtilbud - Tilbud for myke trafikanter i området - Trafikksikkerhet - Miljø og trafikal støy - Konsekvenser for gående og syklende - Alternative adkomstvurderinger Grunnlag for utredningen: - Foreslåtte kapasiteter og volumer for tiltaket - Vurdere støybelastning som følge av tiltaket Metode: - Beregninger - Tekstlige vurderinger SITUASJONEN ETTER GJENNOMFØRING AV UTBYGGING Utbygging av boligområdet vil medføre en trafikkøkning. Konsekvensutredningen bør beskrive for framtidig situasjon: Trafikkvolum på vegene innenfor influensområdet - Kapasitet i veinett og viktige kryss - Kollektivtilbud - Tilbud for myke trafikanter i området - Trafikksikkerhet Konsekvensutredningen skal gjennomgå: - Dagens trafikkløsning og trafikkvolum til og fra området - Kapasitet i veinettet og i viktige vegkryss. - Trafikkbelastning etter gjennomføring av forslaget - Trafikale konsekvenser på lokalt og overordnet nivå - Redegjørelse for utførte trafikkutredninger - Miljø - og trafikal støy - Konsekvenser for gående og syklende med forslag til avbøtende tiltak 21

22 BARN- OG UNGE KU skal utrede: Hvilke konsekvenser tiltaket vil få for barn- og unges interesser og spesielt i forhold til trafikksikker skolevei og tilgjengelighet til lekeområder. Kommuneplanen: Retningslinjer: Ved oppstart av område- og detaljplaner samt byggesøknader som kan berøre barns bruksområder, skal nærmeste barnehage, barne- og ungdomsskole samt elevråd varsles og ha rett til å uttale seg om dagens bruk av området samt planens hensyn til skolevei, lekeområder og bruksareal. Barnetråkkregistreringer skal fortrinnsvis gjennomføres i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel eller i løpet av planperioden. Barn og unges interesser skal omtales i eget avsnitt i saksframstillingen. ANDRE MILJØFORHOLD. Utviklingen av bebyggelsen vil ha fokus på fremtidsrettet byggemåter samtidig med fokus på tiltak for reduksjon av behovet for energi til oppvarming og utslippsreduksjoner. Bebyggelsen vil for øvrig bli utført etter alle forskiftsmessige krav og moderne prinsipper for bygging av boliger. Tiltaket vil for øvrig måtte vurderes opp mot temaene støy, utslipp til luft (ventilasjon og kjøling), forurenset grunn og lokalklima. KU skal utrede: - Støy, utslipp i luft og vann, eventuell forurensning som følge av den aktuelle utbygging. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til PBL. 4-3 skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for planforslaget. ROS-analysen kartlegger mulige farer og uønskede hendelser som analyseområdet kan være utsatt for. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. ROS-analysen vil gi anbefalinger og føringer for eventuelle områder der det er nødvendig å gjennomføre supplerende undersøkelser eller avbøtende tiltak før planforslaget kan godkjennes av kommunene. ROSanalysen leveres som et vedlegg til planforslaget. Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) kan gjennomføres på flere nivåer. Denne konsekvensutredningen skal belyse risiko- og sårbarhetsaspektet på reguleringsplannivået. KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN Det tas sikte på at området bygges ut med boenheter i varierte bygningstyper tilpasset områdets terreng og muligheter. Utbyggingen vil skje i flere trinn. For industri vil bygningsmassen utvides jf. ny reguleringsplans bestemmelser. KU skal utrede: Konsekvenser som den aktuelle utbygging medfører i anleggsperioden for vegnett mm. 22

23 9 SAMMENSTILLING AV VIRKNINGENE Sammenstilling av virkningene KU skal gi en sammenstilling av virkningen. Det skal også gis en sammenstilling og vurdering av virkningene i forhold til relevante planer, målsettinger og retningslinjer. 10 AVBØTENDE TILTAK Avbøtende tiltak Konsekvensutredningen vil behandle utredningstemaene hver for seg, samt gjøre en oppsummering av de samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, skal vurderes. I tillegg til den temavise konsekvensutredningen som følger planprogrammet og er hjemlet i forskrift om konsekvensutredning, vil planbeskrivelsen for reguleringsplanen redegjøre for andre problemstillinger og forhold. 10. FORSLAGSSTILLERS ANBEFALING Anbefaling. I KU skal forslagsstiller gi en anbefaling av valg av løsning. Her oppsummeres en totalvurderingen om tiltaket. På grunnlag av vurderingene i kap. 7 foreslås følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen: - Støy - Forurenset grunn - Vannforurensning - Vann, avløp, slukkevann - Transport og parkering - Energiløsninger - Kulturminner - Naturens mangfold - Landskap og estetikk - Sikring av jordressurser - Tilgjengelighet til uteområder og trafikksikker løsning for myke trafikanter - Beredskap og ulykkesrisiko - Utbyggingsrekkefølge og gjennomførbarhet 12. NÆRMERE UNDERSØKELSER Nærmere undersøkelser. - KU skal gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring av planforslaget. - KU skal også gjøre en vurdering av behovet for undersøkelser etter gjennomføring av forslaget, med sikte på å klargjøre de faktiske virkningene av forslaget. 23

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE DEL AV NESET, FROLAND 12.04.16 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE Ortofoto med forslag til planavgrensning markert med rød stiplet linje. TILTAKSHAVERE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/4913-3 Arkiv: L12 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling Forslag til vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer