FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN, OG GRUNNEIERE BERØRT I UTVIDELSE AV VEGFORMÅL - SANDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM arkitektkontoret k16 as v/ saksbehandler Anne Kristin Mehren Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Detaljert reguleringsplan med KU for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri Dokument nr.: 1 Revisjon: 12.mai

2 INNHOLD FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNLEDNING Bakgrunn utredningsplikt konsekvensutredning (KU) Hensikten med planprogram PROSESS OG MEDVIRKNING Planprosess Medvirkning BESKRIVELSE AV PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL situasjon Mål Bruk av området - TILTAKET... 8 Trafikkløsning... 9 Bebyggelsen Alternativer alternativet (referansesituasjonen) Alternative løsninger TILTAK SOM ER NØDVENDIGE FOR GJENNOMFØRING Overordnete planer og nødvendige tillatelser Forholdet til overordnete planer og mål Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og nasjonale mål Kommunale planer og mål NØDVENDIGE TILLATELSER FORHOLDET TIL ANNET LOVVERK BESKRIVELSE AV DAGES MILJØ I PLANOMRÅDET Beskrivelse av planområdet

3 Historikk Størrelse Landskap og bebyggelse Nåværende virksomhet Kulturminner Vegsystem eksisterende forhold Teknisk infrastruktur Grunnforurensning Eierforhold Planer og målsettinger i områdene som berøres Gjeldende regulering for området 0-alternativet Forslag til bebyggelse Konsekvenser for miljø og samfunn Generelt Utredningstemaer Landskap, nær- og fjernvirkning MILJØ, ENERGI OG KLIMAGASSER utvikling av planforslaget Trafikk Dagens situasjon Situasjonen etter gjennomføring av utbygging BARN- OG UNGE Andre miljøforhold Risiko og sårbarhetsanalyse Konsekvenser i anleggsperioden Sammenstilling av virkningene Avbøtende tiltak Forslagsstillers anbefaling NÆRMERE UNDERSØKELSER

4 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Det skal utarbeides reguleringsplan for del av eiendom gnr 124 bnr 1, gnr 125 bnr 4, gnr 123 bnr 3, og gnr 123 bnr 6, m.flere i Sande kommune. Planarbeidet er basert på kommende kommuneplans arealdel etter en tilbakemelding fra Vestfold fylkeskommune og Sande kommune etter drøfting i Fylkeskommunens Planforum. Det ble gitt samtykke til at forslagstillers arealinnspill til kommuneplanrulleringen kan igangsettes umiddelbart med oppstart av detaljregulering. Det er forutsatt en løpende dialog med kommunen og en samkjøring i pågående kommuneplanrullering. Forslag til kommuneplanens arealdel ble 1.gangsbehandlet 7.mai-2014 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Arealinnspill for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri er tatt inn i forslaget. 1.2 UTREDNINGSPLIKT Planforslaget faller inn under forskrift om konsekvensutredning 3. Planen sk al konsekvensutredes hvis den fanges opp av kriteriene i 4. Planforslaget er ikke i tråd med overordnet lovverk, gjeldende kommuneplan, og omfattes dermed av forskrift om konsekvensutredning. 1.3 KONSEKVENSUTREDNING (KU) Formålet med konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. Konsekvensutredningen foregår og dokumenteres gjennom planprogram og konsekvensutredning. 1. Planprogram beskriver de forutsetninger forslagsstiller og kommunen har lagt og skal innarbeides i planleggingen av det aktuelle området. 2. Konsekvensutredningen skal beskrive planforslagets virkninger for miljø og samfunn. 1.4 HENSIKTEN MED PLANPROGRAM I henhold til forskrift om konsekvensutredning 3 d) skal detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering vurderes for konsekvensutredning. Dersom ett eller flere av kriteriene i 4 er til stede, altså kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planen konsekvensutrede s. Formålene og intensjonene i planforslaget for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri er vurdert til å falle inn under kriteriene i 4 i forskrift om konsekvensutredning. Etter Plan- og bygningslovens 4.1 skal det utarbeides planprogram for planer som skal konsekvensutredes (dvs. som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn). Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med f rister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert samt behov for utredninger. 4

5 2. PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 PLANPROSESS Tidligere: - Kommuneplan Planstrategi for Sande kommune Planprogram for kommuneplanen Arealinnspill for Løkkatoppen Boligområde ble politisk behandlet i FSK Det ble vedtatt igangsetting av reguleringsplan - Arealinnspill drøftet i Fylkeskommunens Planforum dato: 28/ Fylkeskommunen støtter vedtatt tillatelse til igangsetting av reguleringsplan - Arealinnspill jf. ny veileder levert til rullering av kommuneplanens arealdel Forhåndsmøte med planmyndigheten i Sande kommune og med resultat til å vurdere endrede forutsetninger for gjennomføring av planavgrensning og adkomst dato: 19/ Vurderer kommunens innspill i forhåndsmøte og bearbeider forslaget. - Forhåndskonferanse med planmyndigheten-sande kommune 6/ Kommuneplanens arealdel, 1.gangsbehandling, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 7/ Kommuneplanens samfunnsdel endelig vedtak 7/ Høringsutkast til planprogram (dette dokumentet) kunngjøres samtidig med varsel om oppstart av arbeidet med detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale. Videre: - Planprogrammet fastsettes av Sande kommune. - Planforslag med konsekvensutredning utarbeides. - Utarbeidelse av utbyggingsavtale og offentlig ettersyn. - Planforslaget førstegangbehandles og legges ut til offentlig ettersyn. - Ordinær høringsperiode er minst seks uker. - Sande kommune gjennomgår uttalelsene og vedtar reguleringsplanen. - Utbyggingsavtale vedtas etter vedtatt plan. Reguleringsplan kan trolig vedtas våren Det skal utarbeides en reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens bestemmelser og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen inngår normalt som en del av planbeskrivelsen for reguleringsplanen. Sande kommune vil som planmyndighet ha plikt til å ta konsekvensutredningen i betraktning og vurdere denne når det skal fattes vedtak om reguleringsplanen. Detaljert reguleringsplan for Løkkatoppen Bolig/Løkka Industri utarbeides og bekostes av private tiltakshavere i samarbeid med Sande kommune. Planarbeidet startet med forhåndskonferanse mellom Sande kommune og tiltakshavere. Forslag til planprogram og innhold til materiale i forbindelse med varsling for oppstart av detaljregulering, og utbyggingsavtale, er drøftet og avtalt til videre gjennomføring. Det foreliggende dokumentet er forslag til planprogram og legges ut til høring samtidig som det varsles oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale. Planprogrammet legges til offentlig ettersyn i perioden til annonsert i Sande Avis, og er også tilgjengelig i Sande rådhus, og på kommunens hjemmeside. Sande kommune som planmyndighet fastsetter planprogram med tema som skal konsekvensutredes og hvilke tema som skal drøftes etter at innspillene fra høringen er innarbeidet. Planprogrammet vil sette rammene for det videre arbeidet med konsekvensutredning og regulering. Det vil bli utarbeidet forslag til detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale i henhold til vedtatt planprogram. Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet og innspill til varslet oppstart av reguleringsarbeider og planprogram er: Henrik Langum, Sande kommune Anne Kristin Mehren, arkitektkontoret k16 as. (Forslagsstillers konsulent) E-post: Tlf:

6 Forslag til framdrift: Forhåndskonferanse Tema for konsekvensutredning. Utbyggingsavtale. Forslag til planprogram og varsling oppstart regulering og utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av forslag til planprogram (6 uker) Arbeid med delutredninger Oppsummering høringsuttalelser Fastsetting endelig planprogram Evt. supplering av delutredninger Gjennomført og Varsling oppstart planarbeid med konsekvensutredning og utbyggingsavtale Offentlig ettersyn til Oppstart utarbeiding av planforslag til politisk førstegangsbehandling Bearbeiding av planprogram etter høring Utarbeiding av planforslag Forslag til utbyggingsavtale Utarbeiding og presentasjon av endelig planforslag med KU til førstegangsbehandling oktober 2014 Offentlig ettersyn av planforslag og utbyggingsavtale (6 uker) oktober, november 2014 Evt. informasjonsmøte i høringsperioden Oppsummering av høringsuttalelser Evt. bearbeiding av reguleringsforslaget og justering/supplering av utredningene Planforslaget og utbyggingsavtalen sluttbehandles i samme møte Sluttbehandling og politisk vedtak våren 2015 Utbyggingsavtale vedtas i samme møte 2.2 MEDVIRKNING Plan- og bygningsloven 5-1 Medvirkning definerer følgende: «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.» Medvirkningsprosessen for dette reguleringsplanarbeidet består av lovpålagt varsling og høring av planforslag. I løpet av planprosessen vil alle aktuelle instanser få mulighet til å påvirke planen ved å gi skriftlig innspill til planarbeidet i to høringsrunder. Først ved oppstartsvarsel og høring av planprogram, og deretter ved offentlig ettersyn av ferdig planforslag med konsekvensutredning. Ansvarlig myndighet fastsetter programmet for planforslaget. Det skal redegjøres for innkomne høringsuttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Planforslaget bearbeides etter innkomne bemerkninger til planprogram og varsling og behandles politisk i en 1.gangs behandling. Sande kommune og forslagsstillers konsulent vil vurdere behovet for annen medvirkning, som for eksempel informasjonsmøte med naboer, i perioden mellom første gangs behandling og offentlig ettersyn. Etter 1.gangs behandling og offentlig ettersyn bearbeides planforslaget hvor det redegjøres for høringsuttalelser før planen fremmes kommunestyret til endelig planvedtak. 6

7 3. BESKRIVELSE AV PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL. 3.1 SITUASJON Det foreslåtte planområdet omfatter i hovedsak et ubebygd skogsområde og en mindre del ca. 10,5 daa eksisterende industri. Planområdet utgjør totalt ca. 138 daa. Kartet som vist er forslag til planavgrensning og omfatter adkomst til planområdet. 7

8 3.2 MÅL Forslagsstiller har som mål med reguleringsarbeidet å utvikle et større nytt område til boligformål med konsentrert bebyggelse, som lavblokk/terrasseleiligheter, 2-4.mannsboliger, eneboliger og frittliggende blokkbebyggelse/punkthus boenheter, og tilhørende anlegg for Løkkatoppen Bolig, videreutvikling og en mindre arealutvidelse av vedtatt plan for eksisterende industriområde for Løkka Industri, og ny oppgradert trafikksikker adkomst til planområdet. KIB Eiendom AS ønsker å videreutvikle eksisterende industri og utvide sin industritomt fra ca. 10,6 daa ved å tilskjøte 5 daa. til industriformål. Ny regulering av området vil kunne gi en høyre grad av BYA% utnyttelse tilpasset gjeldende kommuneplans bestemmelser som sier maksimum BYA= 80%. 1. Området Løkkatoppen Boligområde ligger sørøst for Bjørnstadfeltet i åsen øst for gårdstunet til Bjørndalen gbnr 124/1. For å komme til Løkkatoppen Boligområde følger man Bjørnstadveien fra Fv. 319 frem til industriområdet i Bjørnstadfeltet. 2. Det aktuelle planområdet er uten bebyggelse. Innenfor området ligger 5 daa som ønskes regulert til industriformål for Løkka Industriområde v/ KIB Eiendom AS. 3. Området på ca. 138 daa omfatter flere grunneiere; Heidi Helen Hauge og Jan Helge Kalmoe, del av gbnr. 124/1, som spilles inn av Inforum AS. Ca. 26 daa øst i planområdet eies av Leif Helling, del av gbnr. 125/4. En del av Løkka industriområde dvs. ca. 10,6 daa spilles inn samtidig og eies av KIB Eiendom AS, gbnr. 123/6. 4. Det vurderes at Løkkatoppen Bolig skal være et område med fokus på økonomisk bærekraftig bruk av fornybar, gjenvinnbar og klimanøytral energi. Teknisk boligstandard vil være meget energieffektiv og den energien som må brukes til oppvarming og varmt tappevann vurderes tilført gjennom fornybare ressurser og evt. energiavgivelse fra industriell virksomhet. 3.3 BRUK AV OMRÅDET - TILTAKET Boligområdet: Det er utarbeidet en mulighetsstudie som viser noen av idéene for arealbruken og potensialet som ligger i området til å ta en del av den forventede befolkningsveksten i Sande kommune frem mot Mulighetsstudien er å betrakte som en foreløpig og svært skjematisk illustrasjon. Det vil bli utarbeidet flere studier i planbeskrivelsen, og 3D-visualiseringer. Studien viser at det gjennom en planlagt utvikling innenfor gjeldende kommunepla nperiode kan bygges ca boenheter innenfor området. Utviklingen av planområdet vil være avhengig av at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. 8

9 Mulighetsstudie som vist har følgende strategiske hovedgrep: Integrerer kulturlandskapet. Sosiale møteplasser for voksne, barn og unge. Klimatilpasning ved utforming og organisering av bebyggelse i boligområdet og grøntstruktur. Arbeide for å etablere bærekraftige løsninger for bruk av fornybar energi. Industriområde Det er for utvidelse av industriformål pr. i dag ingen konkrete planer. Det er utarbeidet en mulig utbygging som vist i en serie volumskisser under. Mulig utbygging er uthevet med farge. TRAFIKKLØSNING Planområdet er i utgangspunktet tenkt betjent via det vegsystem som finne s i området i dag; og med hovedatkomst fra Sandebuktveien. Det skal utredes videre vedrørende oppgradert kryssløsning i Sandebuktveien, og utvidelse av Bjørnstadveien frem til ny adkomst fra Bjørnstadveien over deler av KIB Eiendom AS og videre inn i Løkkatoppen boligområde. Det planlegges å etablere adkomst fra ny vegtrasé inn til KIB Eiendom AS. Trafikksikre forhold for myke trafikanter skal utredes og ivaretas i planleggingen. Foreløpig utredning og prosjektering i et samarbeid med Statens Vegvesen vedrørende vegkryss i Sandebuktveien som vist i kart til venstre vil være grunnlag for videre arbeider i planprosessen. Kryssløsning som skissert er planlagt med kurvaturer for vogntog på 22 meter slik at dette muliggjør nødvendig trafikk til industriområdet. 9

10 BEBYGGELSEN. Formålet med planarbeidet er å regulere utvidelse av eksisterende industriformål og bebyggelse for eiendom gnr 123 bnr 6 til ca.16 daa., og ca. 100 daa. av eiendom gnr 124 bnr 1 og gnr. 125 bnr 4 til Bebyggelse konsentrert småhusbebyggelse, lavblokk/terrasseleiligheter, 2-4 mannsboliger, eneboliger, frittliggende blokkbebyggelse/punkthus og tilhørende anlegg, adkomst. Byggehøyder vil bli tilpasset det enkelte bebyggelsesområde med primært 1-2 etasjer avhengig av terrengtilpassing. Enkelt områder planlegges med punkthus/lavblokk på 4-6 etasjer med parkering under bakken. Byggehøyder vil her ikke overstige ca. 12m for lavblokk og ca. 18m for punkthus. Løkka Industri skisseres til en arealutnyttelse på ca. 2800m2 BYA, og ca. 5500m2 BRA. PARK OG REKREASJONSAREALER. Det vil innenfor planområdet bli regulert arealer for rekreasjon, lek, opphold, og allmennyttig parkering for adkomst til marka. Planforslaget vil i en utredning vektlegge og ivareta kvaliteter i eksisterende landskapsforhold/vegetasjon til fordel for ovenfor nevnte bruk. KOLLEKTIVTRAFIKK. Det er i dag ikke kollektivforbindelse (buss) direkte til området. Det er god bussforbindelse til Sande sentrum, jernbanestasjon, skoler og b arnehager fra Sandebuktveien. 3.5 ALTERNATIVER En del av planarealet er regulert til industriformål. Arealer for boligbebyggelse sammen med en mindre utvidelse av eksisterende industriformål er etter arealinnspill til kommuneplanens rullering tatt inn i forslaget til revidert arealdel ALTERNATIVET (REFERANSESITUASJONEN) Konsekvensutredningen skal belyse den nye situasjonen sammenliknet med dagens situasjon; 0- alternativet. 0-alternativet er i denne sammenheng definert som føringene i kommuneplanen og de føringer denne gir for fortsatt utvikling. 10

11 ALTERNATIVE LØSNINGER. Det er for tiltakshavere ikke aktuelt å utrede alternative løsninger for bruken av området utover 0- alternativet. Planens innhold og hovedformål Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planforslaget med hensyn på bruk og utforming. Denne skal inneholde: - Begrunnelse for planforslaget. Beskrivelse av planforslaget med konsekvensutredning. - Beskrivelse av 0-alternativet (igangværende utvikling og gjeldende arealbruk i kommuneplan) Tidsplaner for gjennomføring - Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, arealbruk 4. TILTAK SOM ER NØDVENDIGE FOR GJENNOMFØRING Tiltak som er nødvendig for gjennomføring Konsekvensutredningen skal gi en oversikt over hvilke offentlige og private tiltak som er nødvendig for gjennomføringen av det samlede planforslaget. 11

12 5. OVERORDNETE PLANER OG NØDVENDIGE TILLATELSER 5.1 FORHOLDET TIL OVERORDNETE PLANER OG MÅL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) OG NASJONALE MÅL RPR for samordnet areal og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. Retningslinjene tilsier høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. RPR for barn og unges interesser i planleggingen. Barn og unges interesser i planleggingen skal ivaretas ved at egnede arealer for lek, samvær og aktivitet sikres. Retningslinjen krever blant annet at slike arealer som omdisponeres til utbygging skal erstattes. Barn og unge skal sikres medvirkning i planprosesser, og en barnerepresentant skal ivareta barn og unges interesser. Tilgjengelighet for alle. Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. De dreier seg om at samfunnet skal utformes slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal være behov for spesiell tilpasning. Nasjonale mål for god luftkvalitet (1998) setter grensen for luftens innhold av nitrogendioksid, benzen, svevestøv og svoveldioksid. St.melding nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk. Den europeiske landskapskonvensjon; i kraft 1. Mars 2004 Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 Nasjonal målsetting om halvering av dagens omdisponeringstakt av de mest verdifulle jordbruksarealene innen 2010 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Planen er vedtatt i fylkestinget i Vestfold Vestfold fylkeskommune har stått for utarbeidelsen av selve planmaterialet og koordinering av arbeidet, mens flere organer, blant annet i kommunene i Vestfold, har deltatt i arbeidet. Planen har som hovedmål å gi svar på de problemstillingene som berører Vestfolds arealpolitikk, der bærekraft, samfunnsutvikling, jordvern, klimagassutslipp og samordnet areal- og transportplanlegging har vært blant de bærende premissene. Det er gitt retningslinjer og plankart for hver kommune. I Sande er det regnet med at 450 nye boliger skal komme som fortetting og transformasjon, mens 900 nye boliger skal komme i nye byggeområder innenfor tettstedsgrensene. Reviderte kommunekart med konsekvensutredning ble sendt på høring til september 2013, og skal vedtas senere. KOMMUNALE PLANER OG MÅL Kommuneplanens samfunnsdel Sande ble vedtatt 7.mai Kommuneplanens arealdel for Sande foreslår det aktuelle området til fremtidig utvikling av eksisterende industri og nytt område for boligformål. Planområdet er i tråd med kommunens planstrategi, utbyggingsakse. Kommuneplanens arealdel ble 1.gangs behandlet 7. mai og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. 12

13 Ref. forslag til offentlig ettersyn som berører denne planen: «Utbyggingsaksen Sande sentrum Selvik videreføres og utvides. Skafjellåsen nord og Løkkatoppen avsettes som nye boligområder «Arealinnspillene er vurdert i forhold til kommunens arealstrategi, hensynet til jordvernet og Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA).» I samsvar med MDs veileder er konsekvensene av endret arealbruk fastsatt ved å sammenholde områdets verdi og omfanget (virkningen) av tiltaket. Resultatene er presentert presist og oversiktlig i en konsekvensutredning (KU) på en A4 side for hvert område. Vurdering av verdi og omfang/virkning er blitt basert på kjente registreringer, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. Følgende tema er vurdert: Miljø: Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Sikring av jord- og skogressurser (jordvern) Naturmangfold og biologisk mangfold Landskap Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Samfunn: Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS) Transportbehov Teknisk infrastruktur Befolkningsutvikling og tjenestebehov. Sosial infrastruktur Forhold til arealstrategi og tettstedsutvikling» Planprogram for kommuneplan Sande kommune vedtok planprogrammet for ny kommuneplan Det legges opp til å revidere både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Sande sentrums posisjon som kommunens sentrum og den langsiktige utviklingsretningen fra Sande sentrum mot Selvik ligger som premisser. Gjeldende samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt og inneholder visjonen "Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel!" Utviklingsstrategien med Sande sentrum som hovedsenter samt fortettingsområder nord og sør i kommunen i tillegg er lagt til grunn. Gjeldende arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt og inneholder planbeskrivelse samt juridisk bindende kart og bestemmelser. Det legges opp til en variert boligutvikling i samsvar med samfunnsdelens utbyggingsstrategi. Kommuneplan: 3.4 Krav om bruk av utbyggingsavtale 11-9 nr 2, jf og kap.17 Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner. I områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl 20-1 kan iverksettes, krever Sande kommune at det foreligger vedtatt utbyggingsavtale jf Kommunestyrevedtak 49/06, før tiltak iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. Utbyggingsavtalen brukes for alle typer tiltak det er adgang til, jfr. pbl Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg til kommunen, avtales i hvert enkelt tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres og utføres i henhold til Sande kommunes til enhver tid gjeldende normer for vann, vei og avløp. 13

14 5.2 NØDVENDIGE TILLATELSER Gjennomføringen av forslaget forutsetter godkjennelser fra kommunal og offentlige myndigheter. Overordnede planer og nødvendige tillatelser. - Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan reguleringsforslaget forholder seg til fylkets og kommunens overordnede planer og mål. Utredningen skal også redegjøre for hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for gjennomføringen. 6. FORHOLDET TIL ANNET LOVVERK 6.1 Forurensningsloven Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. Forurensningsforskriften er fastsatt i medhold av loven, og regulerer en rekke forhold med grenseverdier, forvaltningsregler og lignende. Forskriften krever blant annet undersøkelser før tiltak der det kan være forurenset grunn. Det er ikke kjent at planforslaget berører forurenset grunn og krever ingen behandling etter forurensningsloven. 6.2 Kulturminneloven Kulturminneloven har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Loven gir automatisk fredning av en rekke kulturminner fra før Kulturminnemyndighetene vil vanligvis kreve at det gjennomføres feltregistreringer for å sikre hensynet til automatisk fredete kulturminner. I ytterkant av planområdet finnes det mindre grunnmursrester etter bosettingen på husmannsplassen Ødeskaug. Som en del av planarbeidet vil plassen identifisert og ut fra sin beskaffenhet bli lagt utenfor regulert planområde eller integrert i friområde/lekeplass. For øvrig er det ingen kjente kulturminner innenfor området jf. søk i tilgjengelig kartgrunnlag. Kommunen kjenner heller ikke til automatisk fredete kulturminner i området. Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 6.3 Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Loven erstatter den tidligere naturvernloven. Planen berører ingen vernede områder, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter, og krever ingen behandling etter naturmangfoldloven. 6.4 Vannressursloven Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Loven omhandler blant annet inngrep i vassdrag, kvalitetsmål, vannføring, kantvegetasjon og vern av vassdrag. Vannressursloven krever i mange tilfeller konsesjon for tiltak i vassdrag og tiltak som vil hindre vannføringen. Tiltak skal vurderes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er innfor planområdet et bekkedrag. Det vil bli utredet om dette har helårlig vannføring og krever en behandling etter vannressursloven. Pettersbekken har helårlig vannføring og krever behandling etter vannressursloven. 14

15 7. BESKRIVELSE AV DAGES MILJØ I PLANOMRÅDET 7.1 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET HISTORIKK Størsteparten av planområdet planlagt til boligformål har til nå vært skog som har inngått som en del av to gårdsbruk. En mindre del av planområdet er eksisterende industri som ønsker en mindre utvidelse av industriformålet med ca. 5 daa. STØRRELSE Planområdets totale størrelse er på ca. 138 dekar og inkluderer kryssløsning og adkomst fra Sandebuktveien. LANDSKAP OG BEBYGGELSE Arealet, med unntak av 123/6, har til nå vært bevokst med skog og er nylig hugget ut for å forberede utbygging. I en landskapsmessig vurdering kan en betegne området som svakt hellende mot vest. Det inngår et bekkedrag i området, (Pettersbekken), og et mindre «bekkedrag» som antas å være uten årlig vannføring ligger i østre delen av planområdet som vist i kartet under: NÅVÆRENDE VIRKSOMHET Området som har vært driftet som skogbruk; gjelder gbnr. 124/1 og gbnr. 125/4. Gbnr. 123/6 er regulert til industri og er nåværende virksomhet. KULTURMINNER Det er ingen kjente kulturminner innenfor området jf. søk i tilgjengelig kartgrunnlag. Kommunen kjenner heller ikke til automatisk fredete kulturminner i området. 15

16 VEGSYSTEM EKSISTERENDE FORHOLD Området har i dag adkomst fra Sandebuktvegen via Bjørnstadveien vist med pil på figuren nedenfor TEKNISK INFRASTRUKTUR. Området har i dag ikke tilfredsstillende teknisk infrastruktur i form av vann, slukkevannkapasitet, og avløp. En utbygging av området vil måtte påkalle en utbedring/oppgradering for kapasitet av kommunalt nett for vann og avløp. GRUNNFORURENSNING Det er ikke utført spesielle miljørapporter eller undersøkelser om forurenset grunn i området for industri og landbruk. Gårdeiere opplyser at det kun har vært drevet skogsdrift på deres områder. Innenfor industriområdet Løkka ligger en nedgravd oljetank. Oljetanken er ikke i bruk og planlegges fjernet i forbindelse med oppføring av ny omsøkt hall. 16

17 EIERFORHOLD En del av eiendommene innenfor foreslått planavgrensning vil ikke bli berørt av reguleringen. 7.2 PLANER OG MÅLSETTINGER I OMRÅDENE SOM BERØRES GJELDENDE REGULERING FOR OMRÅDET 0-ALTERNATIVET. Reguleringsplan: PlanID: 713_ Plannavn: Bjørnstad/Løkka Ikrafttredelsesdato: Bjørnstad Løkka er regulert til industri og til boligformål. Industriområdene og boligområdet er gjennomført jf. gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan for et mindre område med boligformål beliggende mellom de to industriområdene er ikke gjennomført, men det foreligger søknad om igangsetting. Utstrekning for reguleringsplaner i området. 17

18 FORSLAG TIL BEBYGGELSE. Det planlegges en variert bebyggelse som er bærekraftige sosialt, miljømessig og økonomisk. Løkkatoppen Bolig har naturlige avgrensninger til marka og planleggingen vil søke å utnytte de naturlige forutsetninger for å oppnå gode bomiljø/bokvaliteter. Det vil bli tilrettelagt for områder til allmennyttig formål. I planleggingen av leke og møteplasser, vil det bli lagt vekt på å ta i bruk naturlige forutsetninger uten unødige inngrep. Vedtatte RPBA gir føringer for arealutnyttelse og i trå med denne planlegges det med fortetting i områder som naturlige grenser inn mot marka. Høybygg/punkthus planlegges slik at disse ikke fremstår dominerende eller profilerer uønskede siluetter i landskapet. Illustrasjon viser skissert boligplassering. Dagens miljø i planområdet. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planområdet og av dagens miljø i området og tilliggende områder. Denne skal omfatte. - Beskrivelse av dagens miljø, naturressurser og samfunnsforhold. Redegjørelse for planer, målsettinger og retningslinjer i de områdene som berøres. 18

19 8 KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN 8.1 GENERELT Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger, med sikte på å avklare behov for utredning av de ulike temaene. Utredningene skal gjøres for planforslaget og sammenliknes med 0-alternativet, som er definert som utvikling med utgangspunkt i gjeldende arealbruk for området. 8.2 UTREDNINGSTEMAER LANDSKAP, NÆR- OG FJERNVIRKNING Eiendommene ligger nærme marka og landskapets karaktertrekk må ivaretas i det videre arbeid med planen. KU må redegjøre for og så langt som mulig å illustrere hvordan den nye bebyggelsen vil innvirke på landskapsbildet generelt, og hvordan området vil kunne fremstå etter gjennomføring av reguleringsforslaget. KU skal: Så langt som mulig å gi en beskrivelse av fremtidig bebyggelse som forklarer dimensjon, landskapsmessig tilpasning, materialbruk, farger og byggehøyder. MILJØ, ENERGI OG KLIMAGASSER KU skal: - Utrede miljømessige konsekvenser tilknyttet byggetiltaket, også utslipp og støy. Utslipp av klimagasser fra bygninger og trafikk. Det skal redegjøres for valg av materialer og tekniske løsninger med tilhørende energi- og klimagassbudsjett (plan for redusert klimabelastning og lavenergi bebyggelse). Planen skal klargjøre på hvilken måte utbyggingen bidrar til nasjonal målsetning om et klimanøytralt Norge innen 2030 og kommunens mål om å bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Muligheter for fjernvarme og bruk av ulike energikilder skal vurderes. Energiløsninger foreslås utredet i KU. Legger inn massebalanse. UTVIKLING AV PLANFORSLAGET Planforslaget vil legge til rette for etablering av ca boenheter med tilhørende anlegg, utvidelse og utvikling av eksisterende industrivirksomhet, oppgradering av eksisterende vegnett. Vannforurensning Gjennomføring av planforslaget vil gi økt forurensningsproduksjon til avløpssystemet i området. Det kan også bli en økt andel av tette flater i området, og dermed økt avrenning. Det skal redegjøres for overførings- og rensekapasiteten for avløpsvann som skal føres til kommunalt ledningsnett. Overflateavrenning skal vurderes og det skal vurderes systemer for flomveier internt i feltet, samt størst mulig forsinkelse i overvannet før til bekk/bekkedrag. Dette vil vi sørge for en effektiv fordrøyning og filtrering av overvannet før det renner naturlig ned i bekker. 19

20 Vannforurensning foreslås utredet i KU. Landskap og estetikk Utvikling av planområdet vil virke inn på landskapsbildet. Nær- og fjernvirkning av tiltakene skal visualiseres og vurderes ved hjelp av 3D-modell. Konsekvenser for landskap og estetikk foreslås utredet i KU. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett Arealer og ferdselsårer til lek, opphold og rekreasjon skal innarbeides i planforslaget. Trafikksikker adkomst til planområdet må vurderes i sammenheng med vurderingene under temaet "Transport og parkering". Tilgjengelighet til tur- og rekreasjonsområder utenfor planområdet samt grønnstrukturens funksjoner for rekreasjon skal vurderes. Det skal redegjøres for tiltak for å tilrettelegge for ulike brukergrupper, herunder barn og unge samt funksjonshemmede. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett foreslås utredet i KU Utbyggingsrekkefølge og gjennomførbarhet Utviklingen av planområdet vil være avhengig av at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Det kan/vil være ulike aktører som skal gjennomføre tiltakene. Det skal gjøres rede for hvilke betingelser og avhengigheter som er til stede med hensyn til gjennomføringen, og om det finnes hindringer eller forutsetninger som kan vanskeliggjøre den ønskede utviklingen. Massebalansen for bygging av infrastrukturer vil bli vurdert ut fra ønske om å oppnå mest mulig kortreist fyllmasser m.m. I denne sammenheng vil konsekvensen for å deponere masser, samt å etablere midlertidig knuseverk innenfor planområdet, bli vurdert. I grensen mellom industrifeltet og dyrket mark i sør, er det i dag en ubenyttet slukt som vurderes oppfylt for å skape ett helhetlig landskapsbilde. Markeds- og eiendomsmessige forhold samt budsjetter og prosesser vil inngå i disse vurderingene og være avgjørende og retningsgivende for utviklingen. Utbyggingsrekkefølge og gjennomførbarhet foreslås utredet i KU Energiløsninger Muligheter for nærvarme og bruk av ulike energikilder skal vurderes. Energiløsninger foreslås utredet i KU. KU skal: - Avgrense eller definere det område som tiltakene på det aktuelle området vil ha influens på - Vurdere hvordan tiltaket kan tenkes å påvirke trafikkmønsteret i eiendommenes influensområde - Indirekte konsekvenser for fulldyrket mark som ikke berøres av tiltaket, som avrenning av dyrkbar mark, muligheter/risiko for forurensning - Utrede miljømessige konsekvenser tilknyttet byggetiltaket, også utslipp og støy - Tiltakets virkning på kulturlandskapet (fjern- og nærvirkning) - Skogsdelen av eiendommene og skogbruksmulighetene - Utbyggingsstrategi og gjennomførbarhet - Konsekvens for midlertidig massedeponi/knuseverk - Energiløsninger Grunnlag for utredningen: - Kommunale, statlige og fylkeskommunale kartlegginger - Befaring - Foto og flyfoto/ortofoto - Bidrag fra involverte (kommune, eiere) Metode: - Beregninger og tekstlige vurderinger - Illustrasjoner og skisser 20

21 TRAFIKK DAGENS SITUASJON Konsekvensutredningen bør beskrive for dagens situasjon: - Vegnettet i området med kryss og atkomster - Trafikkvolum på vegene - Kapasitet i veinett og viktige kryss - Kollektivtilbud - Tilbud for myke trafikanter i området - Trafikksikkerhet - Miljø og trafikal støy - Konsekvenser for gående og syklende - Alternative adkomstvurderinger Grunnlag for utredningen: - Foreslåtte kapasiteter og volumer for tiltaket - Vurdere støybelastning som følge av tiltaket Metode: - Beregninger - Tekstlige vurderinger SITUASJONEN ETTER GJENNOMFØRING AV UTBYGGING Utbygging av boligområdet vil medføre en trafikkøkning. Konsekvensutredningen bør beskrive for framtidig situasjon: Trafikkvolum på vegene innenfor influensområdet - Kapasitet i veinett og viktige kryss - Kollektivtilbud - Tilbud for myke trafikanter i området - Trafikksikkerhet Konsekvensutredningen skal gjennomgå: - Dagens trafikkløsning og trafikkvolum til og fra området - Kapasitet i veinettet og i viktige vegkryss. - Trafikkbelastning etter gjennomføring av forslaget - Trafikale konsekvenser på lokalt og overordnet nivå - Redegjørelse for utførte trafikkutredninger - Miljø - og trafikal støy - Konsekvenser for gående og syklende med forslag til avbøtende tiltak 21

22 BARN- OG UNGE KU skal utrede: Hvilke konsekvenser tiltaket vil få for barn- og unges interesser og spesielt i forhold til trafikksikker skolevei og tilgjengelighet til lekeområder. Kommuneplanen: Retningslinjer: Ved oppstart av område- og detaljplaner samt byggesøknader som kan berøre barns bruksområder, skal nærmeste barnehage, barne- og ungdomsskole samt elevråd varsles og ha rett til å uttale seg om dagens bruk av området samt planens hensyn til skolevei, lekeområder og bruksareal. Barnetråkkregistreringer skal fortrinnsvis gjennomføres i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel eller i løpet av planperioden. Barn og unges interesser skal omtales i eget avsnitt i saksframstillingen. ANDRE MILJØFORHOLD. Utviklingen av bebyggelsen vil ha fokus på fremtidsrettet byggemåter samtidig med fokus på tiltak for reduksjon av behovet for energi til oppvarming og utslippsreduksjoner. Bebyggelsen vil for øvrig bli utført etter alle forskiftsmessige krav og moderne prinsipper for bygging av boliger. Tiltaket vil for øvrig måtte vurderes opp mot temaene støy, utslipp til luft (ventilasjon og kjøling), forurenset grunn og lokalklima. KU skal utrede: - Støy, utslipp i luft og vann, eventuell forurensning som følge av den aktuelle utbygging. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til PBL. 4-3 skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for planforslaget. ROS-analysen kartlegger mulige farer og uønskede hendelser som analyseområdet kan være utsatt for. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. ROS-analysen vil gi anbefalinger og føringer for eventuelle områder der det er nødvendig å gjennomføre supplerende undersøkelser eller avbøtende tiltak før planforslaget kan godkjennes av kommunene. ROSanalysen leveres som et vedlegg til planforslaget. Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) kan gjennomføres på flere nivåer. Denne konsekvensutredningen skal belyse risiko- og sårbarhetsaspektet på reguleringsplannivået. KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN Det tas sikte på at området bygges ut med boenheter i varierte bygningstyper tilpasset områdets terreng og muligheter. Utbyggingen vil skje i flere trinn. For industri vil bygningsmassen utvides jf. ny reguleringsplans bestemmelser. KU skal utrede: Konsekvenser som den aktuelle utbygging medfører i anleggsperioden for vegnett mm. 22

23 9 SAMMENSTILLING AV VIRKNINGENE Sammenstilling av virkningene KU skal gi en sammenstilling av virkningen. Det skal også gis en sammenstilling og vurdering av virkningene i forhold til relevante planer, målsettinger og retningslinjer. 10 AVBØTENDE TILTAK Avbøtende tiltak Konsekvensutredningen vil behandle utredningstemaene hver for seg, samt gjøre en oppsummering av de samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, skal vurderes. I tillegg til den temavise konsekvensutredningen som følger planprogrammet og er hjemlet i forskrift om konsekvensutredning, vil planbeskrivelsen for reguleringsplanen redegjøre for andre problemstillinger og forhold. 10. FORSLAGSSTILLERS ANBEFALING Anbefaling. I KU skal forslagsstiller gi en anbefaling av valg av løsning. Her oppsummeres en totalvurderingen om tiltaket. På grunnlag av vurderingene i kap. 7 foreslås følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen: - Støy - Forurenset grunn - Vannforurensning - Vann, avløp, slukkevann - Transport og parkering - Energiløsninger - Kulturminner - Naturens mangfold - Landskap og estetikk - Sikring av jordressurser - Tilgjengelighet til uteområder og trafikksikker løsning for myke trafikanter - Beredskap og ulykkesrisiko - Utbyggingsrekkefølge og gjennomførbarhet 12. NÆRMERE UNDERSØKELSER Nærmere undersøkelser. - KU skal gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring av planforslaget. - KU skal også gjøre en vurdering av behovet for undersøkelser etter gjennomføring av forslaget, med sikte på å klargjøre de faktiske virkningene av forslaget. 23

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer