OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM"

Transkript

1 1 (15) PLANPROGRAM Oppdragsgiver Sandnes kommune Rapporttype Planprogram OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN PLANPROGRAM

2 2 (15) PLANPROGRAM Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Områderegulering AuN5 Filnavn: Planprogram_AuN5_30_08_2013 Revisjon 1 Dato Utarbeidet av Wibecke Natås/ Ragnhild Njå Kontrollert av Randi Helen Ladsten Godkjent av Wibecke Natås/ Ingvild Kjosavik Beskrivelse Planprogram Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sjøhagen 6 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T F

3 3 (15) PLANPROGRAM INNHOLD 1. BAKGRUNN RAMMER FOR PLANARBEIDET Rammer og forutsetninger Planprosessen Medvirkning Avgrensning FORMÅLET MED PLANARBEIDET Mål for planarbeidet Mål for konsekvensutredningen Forskrift om konsekvensutredning Hensikten med planprogrammet FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER Regionalplan for Jæren Kommuneplan for Sandnes ALTERNATIVVURDERINGER Generelt Presentasjon av alternativer alternativet Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Valg av alternativ som legges til grunn for planarbeid og utredning for avklaring av arealformål PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSTEMA UTREDNINGSPROGRAM Fase 1 Avklaring av arealformål Fase 2 Konsekvensutreding Transport og trafikkforhold Flom og overvannshåndtering Fase 3 er å utarbeide planen Grunnforhold Landskap Naturmangfold/ naturverdier Jordressurser/ massedisponering Felles energiløsninger Folkehelse Tilgjengelighet Barn og unge Kriminalitetsforebygging Arkitektonisk uttrykk/ estetisk utforming RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE... 15

4 4 (15) PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN Formannskapet i Sandnes godkjente samarbeidsavtale med Østerhus Tomter AS om utarbeiding av områderegulering for område AuN5. Sandnes kommune som ansvarlig myndighet har vurdert at områdeplanen skal konsekvensutredes jfr. forskrift om konsekvensutredning 5. Sandnes kommune fremmer derfor forslag til planprogram for områderegulering for AuN5. Planprogram, konsekvensutredning og planforslag utarbeides av på oppdrag av Østerhus Tomter AS og i samarbeid med Sandnes kommune. Planen fremmes som en områdereguleringsplan med konsekvensutredning. 2. RAMMER FOR PLANARBEIDET 2.1 Rammer og forutsetninger Planområdet er i kommuneplan for Sandnes disponert som bebyggelse og anlegg med hensynsone for støy, flom og kulturminner. Alternativ bruk av området til næring, bolig og/eller offentlig tjenesteyting fastsettes ved regulering. Det er altså gjennom dette planarbeidet at den endelige bruken av området fastsettes. 2.2 Planprosessen Under er en oversikt over planprosessen, og estimert framdrift fram til endelig behandling av planforslaget. Det vil legges opp til en planprosess bestående av tre faser: 1. Avklaring av arealformål 2. Konsekvensutrening av gitte tema 3. Utarbeing av plan Sept 2013 Forslag til planprogram sendes på høring til berørte parter Sept 2013 Des 2013 Mars 2014 April 2014 Informasjonsmøte På bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, fastsettes planprogrammet. Sandnes kommune er ansvarlig myndighet Planforslag med konsekvensutredning utarbeides av forslagsstiller i samarbeid med Sandnes kommune, med bakgrunn i fastsatt planprogram, og behandles deretter i Utvalg for byutvikling (førstegangsbehandling) Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn April 2014 Oktober 2014 Informasjonsmøte Etter offentlig ettersyn blir eventuelle merknader i saken vurdert, og eventuelle endringer gjennomført. (Bearbeidet) planforslag andregangsbehandles i Utvalg for byutvikling Nov 2014 Vedtak av planforslag med konsekvensutredning (i Bystyret i Sandnes) 2.3 Medvirkning Plan- og bygningsloven 5-1 krever at det skal legges til rette for medvirkning. På denne måten sikres demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal kunne delta og få mulighet til å

5 5 (15) PLANPROGRAM uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i nødvendig utstrekning er ment å være vesentlige elementer både ved plan- og byggesaksbehandling etter loven. Dette er i samsvar med grunnleggende demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper. Kravet til informasjon og medvirkning sikres gjennom: Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram via aviser og kommunens hjemmeside. Informasjonsmøte med berørte parter og interesserte etter varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Utsending av fastsatt planprogram til berørte parter og interesserte. Informasjonsmøte med berørte parter og interesserte ved planoppstart og ved høring av planforslag. 2.4 Avgrensning Planområdet er avgrenset Gamle Ålgårdsvei i vest, Prestegårdsveien i øst, rv 13 i nord og Høylandsåna/ kanal i sør. Planområdets størrelse er 87 daa. Oversiktskart over planområdet Planavgrensningen går ut over selve utbyggingsområdet for å gi rom for planendring og konsekvensutredning av veg og trafikale forhold, samt forhold knyttet til flom og håndtering av overvann. Utbyggingsområdet er skravert. Øvrige områder berøres ikke direkte.

6 6 (15) PLANPROGRAM 3. FORMÅLET MED PLANARBEIDET 3.1 Mål for planarbeidet Sikre et godt og trygt bomiljø. Sikre gode trafikkløsninger for kollektiv, syklende, gående og bilister. Sikre fremtidig bebyggelse mot flom. Sikre at viktige naturverdier ivaretas i området. Sikre muligheten for aktivitet og rekreasjon. Opprettholde og ivareta eksisterende bomiljø. 3.2 Mål for konsekvensutredningen Målet med konsekvensutredningen er å gi grunnlag for å ta stilling til hvordan utbyggingen av området bør gjennomføres. 3.3 Forskrift om konsekvensutredning Planarbeidet omfattes av Forskrift om konsekvensutredning 2.d: Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål. Sandnes kommune er ansvarlig myndighet for områdereguleringen. Videre heter det: Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Det vil være vesentlig av temaene som konsekvensutredes har avgjørende betydning for valg av utbyggingslaternativ. 3.4 Hensikten med planprogrammet Hensikten med utarbeidelse av planprogram er å tilrettelegge en planleggings- og utredningsprosess der alle relevante forhold blir tilfredsstillende belyst og der publikum, myndigheter, organisasjoner får anledning til å medvirke (MD, veileder til forskrift om konsekvensutredninger, s. 5). Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelsen av planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslaget med konsekvensutredning. Fastsatt planprogram kan ikke påklages (MD, veileder til forskrift om konsekvensutredninger, s. 5).

7 7 (15) PLANPROGRAM 4. FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER 4.1 Regionalplan for Jæren Regionalplan for Jæren ble vedtatt i fylkestinget i juni Denne planen staker ut den langsiktige byutviklingen for hele Jær-regionen og gir vesentlige føringer for utnytting av arealressursene. Regionalplanen vil være et viktig styringsdokument for områderegulering av AuN Kommuneplan for Sandnes I gjeldende kommuneplan er området disponert til bebyggelse og anlegg med hensynsone for støy, flom og kulturminner. Alternativ bruk av området kan være til næring, bolig og/eller offentlig tjenesteyting. Utover dette gis det ikke utdypende føringer for utnyttelse av området, da dette fastsettes gjennom regulering. Området skal konsekvensutredes Tilgrensende reguleringsplaner Planområdet grenser til følgende planer (se kartet under til høyre): 6905-Reguleringsplan for Håbet hageby Reguleringsplan for Rv. 13 Hove-Vatnekrossen Gjeldende kommuneplan Reguleringsplan for utvidelse av Høyland gravlund nord for Ågårdsveien Reguleringsplan for Hovemarka Reguleringsplan for boliger på del av gnr.44 bnr Næringsområde på gnr.33 og 44, Tronsholen Detaljregulering for Høyland forsøksgård, Au52 er igangsatt Tilgrensende reguleringplaner

8 8 (15) PLANPROGRAM 5. ALTERNATIVVURDERINGER 5.1 Generelt I forberedende arbeider er det gjennomført befaring av utbyggingsområdet, work-shop med tverrfaglig deltakelse for å fremskaffe mest mulig synspunkter på et tidlig stadie i prosessen. Utbygger ønsker primært å bygge ut til boligformål. Det er imidlertid henvendelser fra private aktører som melder om behov for arealer til næring/tjenesteyting, samt at Sandnes kommune har signalisert behov for boliger tilrettelagt for vanskeligstilte og arealer til ny barnehage. Nærheten til Gamle Ålgårdsvei med høy bussfrekvens, nærhet til sykkelveinett, samt nærhet til gode rekreasjonsområder er tema som er avdekket som viktige å utrede i den videre planprosessen. I tillegg må det hensyntas en overordnet vann og avløpsledning som krysser hele planområdet, samt vannføringen i vassdraget. Første fase vil derfor avklare alrealformålene. 5.2 Planområdet ligger ca. 1,4 km sør for Sandnes sentrum, i Austrått bydel. Innenfor planområdet er det to gårdsanlegg med tilhørende jordbruksareal. Markene er stort sett dyrket mark, og noe areal er beitemark for sau. Viktig nord-sørgående veiforbindelse er Gamle Ålgårdsvei Fv 334 som grenser mot planområdet mot vest, og like nord for området ligger Rv 13 som forbinder Sandnes øst med E39. Gamle Ålgårdsvei er kollektivtrase med bussforbindelse til/fra Sandnes sentrum. Mot Gamle Ålgårdsvei er det høydeforskjeller som er viktige å ta hensyn til i planarbeidet. Planområdet ligger solrikt og luftig til mot sør-vest, og gir gode forutsetninger for solfylte boligområder. Høylandsåna går gjennom ytterkanten av planområdet, og langs med denne er det et område som gjennom grunnundersøkelser har vist seg å være lite egnet for bygging. Innenfor planområdet er det landskapselementer som er verdt å ta vare på i det videre arbeidet. 5.3 Presentasjon av alternativer alternativet 0-alternativet er området slik det er disponert i kommuneplan for Sandnes ; bebyggelse og anlegg Alternativ 1 I alternativ 1 disponeres hele området til boliger Alternativ 2 I alternativ 2 disponeres hele området til næring/privat tjenesteyting/forretning Alternativ 3 I alternativ 3 disponeres hele området til offentlige formål/offentlig tjenesteyting Alternativ 4 Alternativ 4 er en blanding av boligformål, næring og offentlig formål barnehage. 5.4 Valg av alternativ som legges til grunn for planarbeid og utredning Valg av arealformål baseres på utredninger som viser konsekvensen for omkringliggende områder i forhold til trafikk, støy, samt områdets egnethet for ulike arealbehov og formål, senterstruktur og målsetting om samordent areal- og transportplanlegging.

9 9 (15) PLANPROGRAM 5.5 for avklaring av arealformål Sandnes kommune ber om at Statens vegvesens sin metode for konsekvensanaslyser benyttes for å vurdere og avklare arealformål. 6. PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSTEMA I fase 2 vil en konsekvensutrede gitte tema ut fra valgte arealformål. I hht forskrift om konsekvensutredning, vedlegg III, punkt b, er det fastsatt hvilke tema som skal tas med i en konsekvensutredning. Alle temaene er belyst i planprogrammet. Det er kun de beslutningsrelevante temaene som konsekvensutredes. Følgende tema blir konsekvensutredet: 1. Transport og trafikkforhold 2. Grunnforhold, flom og overvann Følgende temaer utredes ikke i KU: Risiko ved havstigning Kulturminner og kulturmiljø Forurensning Området ligger ikke utsatt til i forhold til havstigning. Det er tidligere utført undersøkelser med hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og det vil ikke være behov for videre utredninger. Undersøkelser har ikke avdekket forhold/ aktivitet som tyder på at det er forurensing som medfører behov for videre utredninger. I fase 3 vil planen utarbeides. Følgende temaer avklares i plan: Grunnforhold Landskap Naturmangfold/ naturverdier Jordressurser/ massehåndtering Energiløsninger Folkehelse Barn og unge Kriminalitetsforebygging Tilgjengelighet Arkitektonisk uttrykk/ estetisk utforming

10 10 (15) PLANPROGRAM 7. UTREDNINGSPROGRAM Kapittelet presiserer hvilke metoder og problemstilinger som er aktuelle å se nærmere på i forbindelse med videre konsekvensutredninger og planarbeid. 7.1 Fase 1 Avklaring av arealformål De ulike alternativene vurderes i forhold til konsekvenser for omkringliggende områder ut fra trafikale forhold og støy, områdets egnethet for ulike arealbehov og arealformål, senterstruktur og målsetting om samordnet areal- og trasnportplanlegging. for å vurdere de ulike alternativene skal være Statens vegvesens metode for konsekvensanaslyse. 7.2 Fase 2 Konsekvensutreding Valgt alternativ for arealformål skal ligge til grunn for konsevensutredning av 1. Transport og trafikkforhold 2. Flom og overvann Transport og trafikkforhold Fv 334 Ålgårdsveien har fartsgrense 50 km/t gjennom området. Den fungerer som samleveg og er i tillegg beredskapsveg når E39 er stengt. Strekningen betjenes av 3 forskjellige kollektivruter. Disse har 4 avganger i timen i morgen og ettermiddagsrushet. Hovsbakken holdeplass har busslomme både på øst- og vestsiden av vegen. Hovedsykkelrute mot Ålgård går langs Ålgårdsveien. Gang- og sykkelvegen ligger på vestsiden av Ålgårdsveien. Det er tillatt kjøring til eiendommer på deler av denne. Fotgjengerne krysser i plan, det er ikke anlagt gangfelt på strekningen. Det er to kryss på strekningen. Det pågår kommunedelplanarbeid for E39 på strekningen Ålgård Hove. Kommuneplan for Sandnes hovedkollektiv traseer/hovedsykkelnett (er foreslått i Prestegårdsveien) Utredningsbehov Ålgårdsveien Endring av eksisterende adkomst for boligfelt på vestsiden av Gamle Ålgårdsveien Det skal vurderes trafikale konsekvenser for utbygging av planområdet. Type krysning av Ålgårdsveien for myke trafikanter mot nytt utbyggingsområde skal vurderes. Vurdere ny adkomst Beregner skapt trafikk som følge av utbygging. Vurdere konsekvenser i kryss og langs strekningen. Det skal vurdere planskilt opp mot kryssing i plan ift trafikksikkerhet, framkommelighet for myke trafikanter Gang- og sykkel Mulig ny sykkelrute langs Prestegårdsveien og gjennom området skal vurderes.

11 11 (15) PLANPROGRAM Flom og overvannshåndtering Høylandsåna går langs deler av planområdet og Høylandsåna er flomutsatt vassdrag som flommer over ved store nedbørsmengder. Videre er det dyrka mark. Overvann og flom: Det foreligger 2 rapporter fra SINTEF byggforsk (2011): 200 års flomberegning for Høylandsåna og Storåna vassdraget i Sandnes kommune og (2002): Byutvikling i Sandnes. Konsekvenser for hydrologiske forhold og vannføring i Høylandsåna, Storåna og skjævelandsånavaqssdraget Utredningsbehov Flom Overvann Avgrensing av byggesone i forhold til flomsonekart. Utrede hvordan flomsonen kan brukes som en kvalitet i utbyggingsområdet. Kartlegging av løsninger for lokal overvannshåndtering for å unngå økt avrenning til Høylandsåna. Overvannshåndtering lokalt på tomtene, fra veier og parkeringsplasser, fra grøntområder, i byggefasen og oppfølging/ 3. partskontroll i anleggsfasen. 7.3 Fase 3 er å utarbeide planen Følgende tema må tas med i planarbeidet: Grunnforhold Grunnundersøkelser avdekker at det er bløt og lite egnet grunn for bygging langs Storåna og kanalen. Det er gode grunnforhold på mesteparten av planområdet, noe som vises i geoteknisk rapport. Grunnundersøkelser er foretatt. Geoteknisk datarapport (2013): Gamle Ålgårdsvei, grunnundersøkelser. Utført av Grunnteknikk Grunnforhold som er egnet for bygging. Grunnforhold som ikke er egnet for bygging, men som kan benyttes til andre formål som for eksempel grønt. Angitt i geoteknisk rapport. Angitt i geoteknisk rapport.

12 12 (15) PLANPROGRAM Landskap Landbruk Kulturlandskap Vassdrag med flomproblematikk Ingen rapporter foreligger. Landskap: Viktige trekk i eksisterende natur- og kulturlandskap beskrives som en del av grøntstrukturanalysen Vurdering av planen/tiltakenes utforming i forhold til landskapet, herunder fjernvirkning Tiltakene vil bli visualisert som volumer med bruk av 3d/VR-modell Friluftsliv/grønne interesser: Hvordan ligger planområdet iht. regulerte friområder og den overordnete grøntstrukturen i kommunen? Det skal gjennomføres en samlet grøntstrukturanalyse som grunnlag for helhetlig utforming og evt. omdisponering av grøntareal i området Analysen skal se området i en større sammenheng og omfatte stier, grøntkorridorer og turmål, grøntstruktur/vegetasjon, vassdrag/bekker Felles uteoppholdsarealer Skal løses iht. kommuneplanens bestemmelser Kulturminner Planområdets innhold og betydning for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap beskrives med utgangspunkt i kjent kunnskap Kartlegging Fotoregistrering Analyse Mulighetsstudier 3d modell Fotocollager Kartlegging Fotoregistrering Analyse Mulighetsstudier Kartlegging Fotoregistrering Analyse Mulighetsstudier Kartlegging Fotoregistrering Analyse Naturmangfold/ naturverdier Området består i hovedsak av fulldyrket mark og noe kantvegetasjon. Det er noen spredte åkerholmer med trær og buskvegetasjon i jordbrukslandskapet. Det er også en allé med store gamle trær langs Prestegårdsvegen. Det forekommer fisk i Høylandsåna, sør i planområdet. Strekningen anses som anadrom. Bekkestrengen er steinsatt, men har noe kantvegetasjon. Det er usikkert om det forekommer gyting i det aktuelle området. Tidligere registreringer I miljøplanen er området rundt Høylandskanalen registrer som verna vassdrag klasse 1. Det foreligger ikke andre registrerte miljøverdier i området Biologisk mangfold må utredes i henhold til naturmangfoldloven. Det anses som nødvendig med nye registreringer for å avdekke forekomst av biologiske verdier i og langs Høylandsånå og kanalen. Det vil gjøres en fullkarakterisering av det berørte strekket i Høylandsåna og et stykke nedstrøms planområdet. Det vil i utgangspunktet ikke bli gjort el-fiske her. Det vil også bli foretatt befaring i området for å fange opp vegetasjon, artsmangfold og vilt. Basert på befaringer vil det lage fagrapport med kartfesting av eventuelle verdier, samt en omfang og konsekvensvurdering av planen på naturmangfold. Det gjennomføres artsregistreringer og naturtyperegistreringer i og langs Høylandsånå, i kulturlandskapet og langs Prestegårdsvegen. Verdisetting vil baseres på gjeldene retningsgivende litteratur fra blant annet Direktoratet for Naturforvaltning, og rødlisten. Konsekvens av plan for naturmangfoldet skal avklares. Eventuelle naturtyper/ registreringer vil avsettes som hensynssone i plankartet.

13 13 (15) PLANPROGRAM Jordressurser/ massedisponering Planområdet er dominert av landbruk i form av fulldyrkede arealer og produksjon av dyrefor. Terrenget er lett skrånende og har gode driftsforhold. Det er noe fuktig areal lengst i sør mot Høylandsåna. Det er aktiv drift på alle de berørte eiendommene. Jordbruksområdene har høy produktivitet og består av god matjord, bortsett fra den delen som ligger nærmest elva som oversvømmes jevnlig. Tidligere registreringer Det foreligger bonitetskart, samt informasjon om de driftsmessige forholdene i offentlige databaser. Grunneier vil være viktigste kilde for temaet jordressurser. Ytterligere innhenting av opplysninger vil gjort via offentlige databaser levert av NGU og NVE, samt kommunens egne registre. Det må også lages en plan for håndtering av matjord og for hvordan jorden skal kunne nyttes i regionen uten kvalitetstap som følge av lagring. Relevant informasjon om temaet jordressurser er tilgjengelig i offentlige databaser. Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har kartleggings-materiale for jord- og skogarealer i Norge Felles energiløsninger Utbygging innenfor planområdet skal baseres på energieffektive løsninger. «Fremtidens byer» 1 og Sandnes kommunes overordnede krav til energibruk 2, legger føringer for ambisjonsnivå og mål i forhold til energi og arealbruk. Det er ikke energikilder utover elektrisk strøm i nærhet til utbyggingsområdet. Ingen rapporter foreligger. Kollektiv system vs individuelt opplegg Alternative energikilder Offentige føringer ENERGIUTREDNING - Kartlegge effekt og energibehov for varme og kjøling til området, samt utbyggingstakt. -Vurdere «energitettheten» -Vurdere alternative løsninger for kollektive og distribuerte løsninger. -Beskrive teori og egnethet for ulike energikilder -Beskrive alternative løsninger/konsepter som tilfredsstiller offentlige krav -Miljøregnskap/ klimagassanalyse - Økonomi. (Vurdere i hvor detaljert grad dette skal behandles i denne fasen. Kommunen krever nok lite..) - Opplisting av offentlige krav og føringer prosjektet må forholde seg til, samt beskrive hvordan prosjektet kan forholde seg til disse. 1 Et samarbeidsprosjekt mellom staten og de største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene. 2 Miljøplan for Sandnes , vedtatt , 3.8 Energi og utslipp av klimagasser.

14 14 (15) PLANPROGRAM Folkehelse Området ligger ca 1 km fra friområdet rundt Stokkelandsvatnet og 1,5 km fra større friområder i Melsheia og Vedafjell. Det er god gang- og sykkelforbindelse til Sandnes sentrum og til skolene på Austrått. Området ligger strategisk plassert med tanke på kort avstand til daglige målpunkt og rekreasjosområder. Turkart for Sandnes Støy Mulighet for variert fysisk aktivitet Støymålinger rapport Kartlegging Tilgjengelighet Det skal redegjøres for hvordan løsninger er universelt uformet, herunder temaene orientering og stigningsforhold. Landbruksareal Ingen rapporter foreligger. Nærhet til busstopp Stigningsforhold på veier/veihøyder Organisering av ulike formål avstander Analyse Modell Vurderinger Barn og unge Det skal redegjøres for hvordan barn og unge ivaretas i planarbeidet, herunder forhold som lek, uteopphold og skolevei. Landbruksområde Barnetråkk Skolekapasitet Sikker skolevei Lekeplasser jf ny lekeplassnorm: I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne Kartlegging Vurderinger Kartlegging Fotoregistrering Analyse Mulighetsstudier

15 15 (15) PLANPROGRAM Kriminalitetsforebygging Landbruksareal Ingen rapporter foreligger. Feltes struktur, belysning, oversiktlighet og beplantning Oppvekstvilkår Overgangen mellom private og felles uteområder Strukturvurderinger (konsekvens) Arealbruksvurderinger Arealbruksvurderinger Arkitektonisk uttrykk/ estetisk utforming Landbruksareal Ingen rapporter foreligger. Identitet Helthet versus variasjon i arkitektonisk uttrykk Arkitektur - Volumstudier/tetthetsstudier - Muligheter, trusler, svakheter og styrker ved relevante referanse prosjekter Stedsanalyse Analyse av ulike alternativ Estetikk - Planområdets og omkringliggende områders bebyggelse, karakter og særtrekk i form, struktur, funksjon og uttrykk - Terrengtilpassing, form, struktur, funksjon og uttrykk i forhold til omkringliggende områder, bygningstype, etasjehøyder, struktur/ proporsjoner Analyse av ulike alternativ 8. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. ROS-analyser er ikke en del av konsekvensutredningen, men er et generelt dokumentasjonskrav til område- og detaljplaner. Denne skal vurdere om det planlagte tiltak vil medføre endret risiko for mennesker og miljø. Analysen skal utføres for både anleggsfasen og permanent situasjon. Hovedhensikten med en ROS-analyse er å gjøre en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvens av hendelsen må anslås, for å gi et bilde av hvilken risiko hendelsen kan utgjøre.

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Områderegulering av Fagerlia boligområde, Stjørdal kommune. Boligbebyggelse Friområde / friluftsformål Forslag til P L A N P R O G R A M Idrettsanlegg i kommuneplan Nytt boligområde Dato: 13.03.2015 Rev.

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ØRNEKULA GNR. 2 BNR. 43 M.FL. EIGERØY, EIGERSUND - PLAN PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR ØRNEKULA GNR. 2 BNR. 43 M.FL. EIGERØY, EIGERSUND - PLAN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kontrari AS Rapporttype Planprogram 2013-07-03 DETALJREGULERING FOR ØRNEKULA GNR. 2 BNR. 43 M.FL. EIGERØY, EIGERSUND - PLAN 2013 008 PLANPROGRAM 2 (12) PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ØRNEKULA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

Salte massedeponi, Klepp kommune

Salte massedeponi, Klepp kommune Salte massedeponi, Klepp kommune Planprogram / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Salte massedeponi, Klepp kommune / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Referanse til rapporten:

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland

Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland Det regionale nivå som veileder, medspiller og kontrollør av kommunenes arbeid med KU Utfordringer sett fra fylkesmannen. Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland Sammenheng mellom formål

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Strategier og planer Bestemmelser i kommuneplanen Hovedplan avløp og vannmiljø

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak-dok. 14/10559-14 Saksbehandler Håkon Auglend. Utvalg for byutvikling 06.05.2015

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak-dok. 14/10559-14 Saksbehandler Håkon Auglend. Utvalg for byutvikling 06.05.2015 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/10559-14 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 06.05.2015 Plan nr 2014142 - Detaljregulering av bomstasjon i Roald Amundsens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer