Forprosjekt Nasjonalt Vindenergisenter Smøla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Nasjonalt Vindenergisenter Smøla"

Transkript

1 Forprosjekt Nasjonalt Vindenergisenter Smøla 2.juni.2009

2 Innholdsliste Sammendrag Bakgrunn Smøla kommune Statkraft Energiregion Møre Forprosjekt kompetansesenter Visjon og mål Visjon Mål Målgrupper og oppgaver Faglig innhold Generelt om energi Spesielt om vindenergi Fasiliteter Demonstrasjonsanlegg Demonstrasjonsmøller Smøla vindpark Gurisentret Andre demonstrasjonsanlegg Værstasjon Klasserom Overnatting og servering Samarbeidspartnere Faglige partnere Økonomiske partnere Organisering Bemanning av Nasjonalt vindenergisenter Smøla Markedsføring Økonomi Markedspotensiale Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Kapitalbehov Etableringsplan Konklusjon

3 Sammendrag Dette forprosjektet, om et kompetansesenter for vindenergi på Smøla, er et resultat av at Møre og Romsdal fylke ønsker å være et pilotfylke for fornybar energi, og at fylket skal være ledende på kompetanse om fornybar energi i Norge. Som følge av dette ønsker de at det blir etablert flere kompetansesenter i fylket, som spesialiseres på ulike kilder til fornybar energi. Ved å spre kompetanse om fornybar energi vil kompetansesentrene også være med å øke interessen for realfag generelt i fylket. Tre aktuelle lokaliteter for etablering av kompetansesenter vurderes. Disse lokalitetene er valgt med bakgrunn i særlig kompetanse og ulike demonstrasjonsanlegg på lokalitetene. Smøla er aktuell med vindenergi som tema, Tingvoll med sol- og bioenergi som tema, og Runde miljøsenter med havenergi som tema. Arbeidet med forprosjektet startet den 15.januar 2009 og ble avsluttet den 2.juni Energuide as har vært sekretær og prosjektleder for forprosjektet. Deltagere i styringsgruppen og eiere av forprosjektet har vært Smøla kommune, Energiregion Møre, Nordmøre Energiverk AS og Statkraft. Hovedkonklusjonene er at flere sentrale aktører har et mål om at et kompetansesenter for vindenergi kan etableres og driftes på Smøla, og at det er realistisk å få etablert kompetansesenteret som beskrevet i rapporten. Senteret skal tilby tilpassede kurs og nøytral kompetanse for de fleste som kan tenkes å ha en eller annen interesse for vindenergi. Målgruppene er vidtfavnende med alt fra skoleverket, studenter og forskere, mulige utbyggere av vindenergianlegg, entreprenører, samarbeidspartnere, politikere og offentlig ansatte, miljø- og naturvernorganisasjoner til turister som ønsker generell kunnskap om temaene. Kompetansesenteret vil knyttes tett opp til eksisterende aktører på Smøla, både faglig og med tanke på overnatting og andre praktiske behov. Smøla Vindpark og visningssenteret Møter med vinden er lokalisert på Smøla, og vil være sentrale visnings- og demonstrasjonsanlegg ved kompetansesenteret, sammen med ulike modeller av forskjellige vindturbiner og -møller. Kompetansesenteret vil leie kontorplass i et nytt planlagt administrasjonsbygg i vindparken, der en også kan dra nytte av at betydelig eksisterende nettverk med fagfolk innen vindenergi. Forprosjektet konkluderer med at kompetansesenteret vil ha behov for 1,5-2 årsverk, med minst en fullstilling fra oppstart. Den første ansatte vil ha stor innvirkning på hvor vellykket kompetansesenteret vil bli. Forprosjektet har hatt kontakt med sterke fagmiljøer underveis i prosjektperioden, og har forsøkt å få et inntrykk av behovet for et slikt kompetansesenter. Tilbakemeldingene har vært at de ser et nasjonalt behov for et kompetansesenter for vindenergi, og at de fleste ønsker å bidra med å la senteret få ta del i nettverket til de ulike aktørene. På dette stadiet er det ikke tatt kontakt med mulige økonomiske partnere utenom eierne av forprosjektet. Kompetansesenteret bør være økonomisk uavhengig siden det skal formidle nøytral kompetanse. Eventuelle andre økonomiske bidrag utenom det eierne bidrar med bør være sponsing av modeller og lignende. Møre og Romsdal fylke har allerede vedtatt å støtte kompetansesentrene både i etableringen og med årlige driftsmidler. Kapitalbehovet ved etableringen vil være i størrelsesorden 2,1 mill kr, og vil gå med ca kr ,- i overskudd første året. Eventuelle overskudd er tenkt benyttet til å utvikle senteret med kjøp av modeller og lignende. Etablering av kompetansesenteret vil skje på høsten 2009, og med oppstart av senteret i januar 2010 når en ansetter daglig leder. 3

4 1 Bakgrunn 1.1 Smøla kommune Da Statkraft lanserte sine planer om et vindenergiverk på Smøla høsten 1997, tok ordfører Iver Nordseth initiativ til et nasjonalt pilotprosjekt, Smølaprosjektet. Gjennom dette prosjektet ble flere tunge prosesser samordnet på Smøla: utarbeidelse av egen delplan for vindenergi i arealplanen et lokalt forankret verneplanprosjekt konsekvensutredninger for vindenergi Smølaprosjektet var et pilotprosjekt som skulle ha overføringsverdi til prosjekter i andre kommuner. Prosjektet hadde derfor hele tiden et nært samarbeid og rapporterte underveis til sentrale myndigheter som Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og NVE. Smølaprosjektet gikk over en periode på to år, fra til Som den første vindenergikommunen i Norge har Smøla tatt på seg store oppgaver, bl.a. som vertskap for alle som ønsker å lære mer om vindenergi. Smøla kommune har et svært godt samarbeid med Statkraft, og sammen kan de ønske velkommen til det store vindenergilaboratoriet i Norge. Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) ble, etter initiativ fra ordførerne i Smøla og Frøya, stiftet i Organisasjonen skal bygge opp et nasjonalt nettverk av vindenergikommuner med formål blant annet å erverve fagkompetanse i vindenergispørsmål, og bygge opp et interkommunalt forum med relevant fagkompetanse innen etablering og utvikling av vindenergi. LNVK har nærmere 40 kommuner som medlemmer. Smøla har hatt sekretariat og lederen for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner siden stiftelsen. Gjennom blant annet Smølaprosjektet, engasjementet i Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner, omstillingsprosjektet i Smøla kommune og Smøla Næringssenter KF, har kommunen vist stor vilje til å bruke ressurser på vindenergi siden Statkraft I september 2001 fikk Statkraft konsesjon for utbygging av Nord-Europas største landbaserte vindpark på Smøla. Ved Olje- og energidepartementets avgjørelse om konsesjon fremhevet både OED og Miljøverndepartementet at Smøla vindpark må bli nasjonalt referanseområde for vindenergierfaringer. Informasjon om Smøla vindpark, sammenhenger mellom vindpark, miljø og samfunn og generell informasjon både til turister og det offentlige er nevnt som mulige tema. Statkraft vil ha Smøla som sitt visningssenter for vindenergi, der Smøla vindpark og Gurisentret med utstillingsdelen Møter med vinden inngår som hovedfaktorer. Det er på Smøla de har driftskompetansen sin på vindenergi, og hvor de overvåker anleggene i Kjøllefjord og på Hitra. Statkraft og Smøla kommune skal samarbeide om Møter med vinden, som blant annet vil vise den historiske utviklingen av utnytting av vindressurser i Norge. Deler av ustillingen er spesielt rettet mot barn og unge. Smøla vindpark er også Statkraft sitt visningssenter for studenter fra NTNU. Ofte er det 5.års studenter fra sivilingeniørstudiene på NTNU som har studier ved parken. I tillegg har de også tatt med studenter fra andre land til vindparken. Statkraft har også hatt kortere kurs for doktorgradsstudenter på Smøla. De har ikke arrangert slike kurs de siste årene, men de forsøker å få i gang kursene igjen. 4

5 Statkraft samarbeider nært med landets fremste eksperter fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) for å utrede mulige tiltak som kan redusere faren for kollisjoner og som kan bidra til å redusere dødeligheten hos havørn og andre fuglearter, også utenfor parken. Tema for forskningen er overvåkning, bestandsutvikling, måling av hekkesuksess samt adferdsstudier ved hjelp av visuelle observasjoner og ved hjelp av GPS-sendere festet på ungfugl av havørn. NINA og Sintef er i gang med et forskningsprosjekt som vil vare frem mot midten av 2011, der de blant annet skal benytte radar og kamera for å lære mer om havørna sine bevegelser i Smøla vindpark. 8 forskere skal arbeide med prosjektet som har en økonomisk ramme på ca 20 mill kr. Havørn som kolliderer med vindturbiner er spesielt for Smøla, som har en stor og tett bestand. Det har vært knyttet spenning til hvordan fuglene ville takle vindturbinene og derfor er havørnbestanden spesielt, og fuglelivet generelt, overvåket siden før vindparken ble bygget. Smøla vindpark er det eneste stedet hvor det systematisk innhentes ny kunnskap om hvordan havørn forholder seg til vindturbiner. Kunnskapen man får vil være uvurderlig som kunnskapsgrunnlag for planleggingen av andre vindenergianlegg. 1.3 Energiregion Møre Energiregion Møre har som målsetting at Møre og Romsdal skal bli et pilotfylke for miljøvennlig og bærekraftig energiomforming, og at statusen som pilotfylke skal føre til at det blir oppretta regionalt/nasjonalt/internasjonalt senter for bærekraftig utvikling. Nærings- og miljøutvalget har skissert målgrupper, innhold og oppgaver for sentrene. De har også stilt midler til disposisjon for å utarbeide forprosjekt for tre senter lokalisert på følgende steder: Runde Miljøsenter i Runde med fokus på havenergi Bioforsk Økologisk i Tingvoll med fokus på bio- og solenergi Smøla med fokus på vindenergi Energiregion Møre utfordret Smøla kommune til å gjennomføre et forstudie som beskrev innhold og faktorer som tilsier at et kompetansesenter for vindenergi bør legges til Smøla. Forstudiet ble gjennomført, og konkluderte blant annet med at et kompetansesenter for vindenergi på Smøla er såpass interessant at en bør gå videre med et forprosjekt. Siden 2007 er det årlig arrangert elevleirer og lærerkurs med vindenergi som tema. Disse har vært gjennomført i samarbeid mellom Smøla kommune, Statkraft, Energiregion Møre og Nordmøre Energiverk AS, og har vært svært vellykket. 1.4 Forprosjekt kompetansesenter De fire foreslåtte eierne, Smøla kommune, Statkraft, Energiregion Møre og Nordmøre Energiverk AS, ønsket å være med på forprosjektet og bidro økonomisk slik det ble foreslått i forstudiet. Naturlige oppgaver for et nasjonalt senter for vindenergi, vil være å: samle og bygge opp kompetanse omkring vindenergi, og koordinere dette opparbeide gode kontakter og nettverk utarbeide informasjon tilpasset ulike brukergrupper ha modeller av ulike vindturbiner ha spesielt utstyr til bruk i undervisningssammenheng, utstyr som hver enkelt skole ellers ikke har tilgang til ha utstyr som gjør at elevene selv kan gjøre målinger og eksperimentere omkring temaet vindenergi inspirere og øke interessen for realfagene 5

6 Styringsgruppen for forprosjektet har bestått av følgende personer: Iver Nordseth Smøla kommune (leder) Einar Wikan Smøla Næringssenter (nestleder) Kai Magne Holmen Smøla Næringssenter/vindkraftkontoret Einar Oterholm Energiregion Møre Aslak Øverås Statkraft Arild Soleim Statkraft Tor Henrik Eide Nordmøre Energiverk as Underveis har styringsgruppen hatt fem møter, der oppdaterte utkast til rapporten har vært tema. Energuide as har vært prosjektleder og sekretær for forprosjektet. 2 Visjon og mål Navn på kompetansesenteret har også vært diskutert i forbindelse med diskusjonen om visjon og mål. Navnet bør være kort og presist, og det må være sammenheng mellom navn, visjon og mål. Som arbeidstittel er Nasjonalt vindenergisenter Smøla valgt. 2.1 Visjon Viktige emneord for visjonen er nasjonalt, vindenergi og nøytral formidling av erfaring og kompetanse. Formidling av kunnskap vil være en vesentlig del av Nasjonalt vindenergisenter Smøla, og visjonen bør være ambisiøs. Siden navnet Nasjonalt vindenergisenter Smøla dekker mange av intensjonene med kompetansesenteret, behøver en ikke å ha med ordet nasjonalt og navnet Smøla i visjonen. Visjonen blir i hovedsak nevnt etter navnet i de fleste tilfeller uansett. Før en eventuelt benytter mer profesjonell ekspertise til å utforme visjonen og navnet, vil visjonen være til intern bruk. Visjonen for Nasjonalt vindenergisenter Smøla er følgende: ledende kunnskapsformidler om vindenergi. 2.2 Mål Det er flere nasjonale senter som arbeider med forskning og utvikling av vindenergi i Norge, men det er ingen som har tatt posisjonen som nasjonalt senter med hovedmål å formidle kunnskap. Smøla kan derfor ha en god timing med dette forprosjektet. Hovedmålet for Nasjonalt vindenergisenter Smøla er: Nasjonalt vindenergisenter Smøla skal øke interessen og kompetansen om bruk av vindenergi i Norge, ved å utveksle og formidle kunnskap. Etter første driftsår ønsker kompetansesenteret at antall besøkende og henvendelser registreres og fordeles etter målgrupper, og at det gjennomføres undersøkelser som kan være grunnlag for tallsetting av videre målsettinger for senteret. Tema i undersøkelsene vil være holdninger og kunnskap om vindenergi og nasjonal og regional kjennskap til kompetansesenteret. Målingene og undersøkelsene må gjennomføres regelmessig som en kvalitetssikring. 6

7 Legge til rette for selvstendige opplevelser og kompetanseheving Gi råd og svar på konkrete spørsmål Legge til rette for innhenting av data i felt til oppgaver og avhandlinger Dele erfaringer om prosessen og driftsfasen ved utbygging Tilby tilpasset omvisning Tilby tilpasset omvisning og kurs Nasjonalt Vindenergisenter Smøla 3 Målgrupper og oppgaver Statkraft og Smøla kommune får i dag mange og ulike henvendelser om informasjon, erfaringer og omvisning i Smøla vindpark. De ønsker å overføre disse oppgavene og henvendelsene til Nasjonalt vindenergisenter Smøla. Nasjonalt vindenergisenter Smøla skal sammen med samarbeidspartnere tilby oppdatert informasjon tilpasset til de enkelte målgruppene. Målet er en kompetanseheving om vindenergi for hver enkelt besøkende, både regionalt og nasjonalt. Tabell 1. Oversikt over de mest aktuelle målgruppene og oppgaver Oppgaver / innhold Nasjonale målgrupper Skoleverket; lærere, elever og skoleklasser Studenter og forskere Utbyggere av vindenergianlegg Entreprenører og annet bransjepersonell Eiernes samarbeidspartnere Politikere og kommuner Miljø- og naturvernorganisasjoner Barn og unge Turister 7

8 4 Faglig innhold Nærings- og miljøutvalget i fylket skisserte disse oppgavene for kompetansesenteret: Samle, bygge opp og koordinere kompetanse om utnytting av vindenergi Tilby oppdatert og tilpasset informasjon og kompetanseheving for ulike målgrupper Tilby opplevelser i tilknytning til utnytting av vindenergi Bli en naturlig del av et størst mulig nettverk på fagområdet Inspirere og stimulere interessen for realfag hos alle, men særlig hos de yngre Læreplanen har aktuelle kompetansemål om utnytting av vindenergi i naturfag for alle nivå i skolen, fra barneskolen til og med videregående skole. For å kunne utføre disse oppgavene må Nasjonalt vindenergisenter Smøla ha tilgang til fasiliteter og spesielt utstyr til bruk i undervisningssammenheng. Utstyr som hver enkelt skole ellers ikke har tilgang til, og som gjør at elevene selv kan gjøre målinger og eksperimentere omkring temaet vindenergi. Smøla vindpark, Gurisentret, Eivind (se 5.1.4), Amerikamøllen og andre modeller, stiftelsen Norsk myrmuseum etc kan være ekskursjonsmål for skoleelever, studenter og andre interesserte hvor de kan få erfaringer og innspill omkring temaet vindenergi. Å lære om andre sine erfaringer i forhold til utnytting av vindenergi, vil for eksempel kunne være nyttig for politikere i kommuner og fylker der det søkes om konsesjon for vindturbiner. 4.1 Generelt om energi Nasjonalt vindenergisenter Smøla skal tilby en grunnleggende orientering om energi generelt. Denne informasjonen må tilpasses og ses i sammenheng med Møter med vinden ved Gurisentret. Møter med vinden vil ha hovedfokus på vindenergi og den historiske utnyttingen av den. Eksempel på den generelle energidelen ved Nasjonalt vindenergisenter Smøla kan være å definere hva energi er, hvilke fordeler og ulemper de ulike energikilder har, energikvalitet (eks. riktig kvalitet til ulike formål) og energibruk i forhold til globale og lokale utfordringer. 4.2 Spesielt om vindenergi Moderne utnytting av vindenergi handler om å omforme bevegelsesenergi i vinden til elektrisk energi. Nasjonalt vindenergisenter Smøla vil ha fokus på denne omforminga av energien, også i historisk perspektiv. Tabell 2. Faglig innhold Tema Generelt om energi Vindenergiens historie Innhold Fullskala/Demo/ Omtale Vindenergisenteret/ Gurisentret Energi, mengder og kvalitet O V Ulike energikilder O V Energilover O V Effektiv energibruk O V Globale og lokale utfordringer O V/G Smøla og vind Film, kart osv G Annen utnytting av vind D G Ulike mølletyper F/D G/V Vindenergiindustrien O G/V 8

9 Tema Vindens egenskaper Oppbygging av moderne vindturbiner Prestasjoner Vindkraftverk i elnettet Samfunnet og vindenergiverk Miljøpåvirkning Prosjektering og planlegging av energiverk Økonomi Innhold Fullskala/Demo/ Omtale Vindenergisenteret/ Gurisentret Lufttrykk og temperatur O V/G Energiinnhold D V/G Vindmålinger D V/G Luftens bevegelser O V/G Turbulens O V Vind i ulike høyder D V/G Fundament F/D V/G Tårn F/D V/G Gir og generator F/D V/G Nacelle F/D V/G Vinge F/D V/G Utforming rotor F/D V/G Styringssystemer D V/G Virkningsgrader O V Vedlikeholdstid O V Produksjonskalkyle D/O V Brukstid O V Elsystemet O V Lokal bruk av el O V Vindkraft i nettet O V/G Miljøvern O V Elmarkedet O V Politikk O V Tilskudd O V Ringvirkninger for lokalsamfunnet O V Friluftsliv O V Biologisk mangfold O V Lyd O V Visuelle påvirkninger O V Landskapsbilde D/O V Energiregnskap O V Søknadsprosesser O V Informasjon O V Detaljplanlegging O V Lover og forskrifter O V Avvikling O V Investeringer O V Driftskostnader O V Vedlikeholdskostnader O V Inntekter O V Tilskuddsmuligheter O V Lønnsomhetsberegning O V 9

10 5 Fasiliteter Forprosjektet tar som utgangspunkt at Nasjonalt vindenergisenter Smøla vil være lokalisert både ved Gurisentret og ved et nytt driftsbygg i vindmølleparken. Begge lokalitetene bør være selvstendige enheter med egne opplegg, men må også kunne utfylle hverandre. Ved Nasjonalt vindenergisenter Smøla bør det være fasiliteter som gjør at en kan tilby undervisning og elevaktiviteter, gjennomføre enkle forsøk og forskning innen fagområdet, ha demonstrasjonsanlegg og installasjoner innen fagområdet vindenergi i tillegg til å sørge for overnatting og servering. Nasjonalt vindenergisenter Smøla må ha et rikholdig bibliotek om utnytting av vindenergi. Det bør bli den naturlige basen i Norge der interesserte kan få veiledning om hvor en kan få videre informasjon og litteratur. 5.1 Demonstrasjonsanlegg Nasjonalt vindenergisenter Smøla må tilby tilpassede opplevelser tilknyttet temaet vindenergi. Det tenkes da spesielt på å utnytte den eksisterende vindparken, men også ulike modeller av demonstrasjonsvindmøller kan være aktuelt å bygge etter hvert Demonstrasjonsmøller Den første vindmølla på Nordmøre stod sannsynligvis på Edøya, på Møllehaugen, like ved Gurisentret. Mølla var trolig en stavmølle som ble bygd først på 1600-tallet. En mulig opplevelse, også historisk interessant, ville vært om en modell av stavmølla fra 1600-tallet ble gjenreist på Edøya der den opprinnelig har stått. Tabell 3. Typer vindmøller/-turbiner som bør være demonstrert på Smøla Type Bilde Amerikamølle Darrieus Hollendermølle 10

11 Type Bilde H-rotor Klappmølle Puu Savonius Seglmølle 11

12 Type Bilde Stavmølle Vindrose Smøla vindpark Smøla vindpark består av 20 turbiner på 2 MW og 48 turbiner på 2,3 MW, og er dermed Nord- Europas største landbaserte vindpark. Turbinene har en installert effekt på 150 MW og en årsproduksjon omkring 450 GWh. Statkraft bygde Smøla vindpark i to byggetrinn, der trinn en var i 2001/2002 (20 turbiner) og trinn to i 2004/2005 (48 turbiner). I parken er det ca 28 km vei. En av vindturbinene benytter Statkraft som en fullskala visningsturbin med utsiktspunkt og heis. Men turbinen har normal produksjon, og dermed begrenset kapasitet for visninger. Bilde: fra Smøla vindpark. Foto: Kari Neerland Walseth.. 12

13 5.1.3 Gurisentret Nasjonalt Vindenergisenter Smøla For de aller fleste tilreisende vil Gurisentret være innfallsporten til både Smøla og vindenergi. Gurisentret vil bestå av to hoveddeler: a) Et uteamfi med 1000 sitteplasser for teater (Gurispelet m.v.) og konserter b) Innendørs utstilling, Møter med vinden - nasjonalt visningssenter som omhandler vindenergi i vid forstand, fra vikingtid til nåtid. Virkemidler som brukes er tekst, bilder, film, vindeffekter, tekniske innretninger, interaktive spill og audioguider. Det forutsettes at Nasjonalt vindenergisenter Smøla og Gurisentret skal utfylle og ha gjensidig nytte av hverandre. Sentret vil ha innretning mot skoler, studenter og besøkende generelt. Gurisentret åpner i juli Tegning av Gurisenteret på Edøya. Bilde: fra byggingen av Gurisenteret. Foto: Endre Skar. 13

14 5.1.4 Andre demonstrasjonsanlegg Nasjonalt Vindenergisenter Smøla Et annet ekskursjonsmål er Amerikamølla som står ved Bakkamyra skole. Den er ei original mølle av en type som var relativt vanlig langs hele norskekysten fra 1930-tallet til langt utpå 1950-tallet, og som kan produsere 650 W elektrisk energi. Ferdigmontering av Amerikamølla inngår i den årlige elevleiren. Bilde: ferdigmontering av Amerikamølle i Vindturbinen Eivind på Hammarøya, med 300 kw installert effekt, ble satt i drift i 1989 og er en sentral del av den moderne historien om utnytting av vindenergi på Smøla. Per dags dato er turbinen delvis demontert og ute av funksjon. Nordmøre Energiverk as som eier turbinen vurderer for tiden hva som skal skje videre med den. 5.2 Værstasjon Alle de tre aktuelle kompetansesentrene vil ha interesse og bruk for kjennskap til klimaet. Et aktuelt samarbeidsopplegg mellom sentrene vil kunne være å ha værstasjoner ved hvert enkelt senter, og dele på informasjonen fra disse. Kvaliteten på dataene fra klimamålingene avgjør om det også kan ha verdi for andre aktører. Når en vurderer mulighetene for nye utbygginger av vindparker og annen utnytting av vindenergi vil tolking av vindmålinger være et vesentlig grunnlag. For Smøla sin del vil det derfor være et minimumskrav å kunne vise kontinuerlige vindmålinger, både som bakgrunn for forskning og ved opplæring og studier. En større kostnad vil det være å ha kontinuerlige vind- og bølgemålinger til havs, men med dagens fokus på offshore utnytting av vindenergi og havenergi vil det være desto mer interessant. Disse målingene vil også være svært interessante for et kompetansesenter på Runde. Tilsvarende vil det være for Tingvoll med kontinuerlige målinger av solinnstrålingen, for utnytting av solenergi. Kjennskap til temperatur, vind og solinnstråling er også sentralt når en skal beregne energibehov i bygg. Sammen med logistikk er dimensjonering av energisentraler for bioenergi av de mest sentrale utfordringene ved utnytting av bioenergi. Felles system for værmålinger kan også brukes som middel for å markedsføre hverandre. 14

15 5.3 Klasserom Nasjonalt Vindenergisenter Smøla Statkraft og Neas har allerede lokaler i Smøla vindpark. I tillegg til disse er Neas, Energuide og NINA aktører som kan ha interesse av et nytt administrasjonsbygg i vindparken. Det er allerede i gang en utredning om et slikt bygg, der det kan være mulighet for å kombinere både kontorbygg og Nasjonalt vindenergisenter Smøla med undervisningsfasiliteter. Undervisningsrommet bør ha kapasitet til å ta i mot minst en hel busslast, for å ha mulighet til omvisning for større grupper. For å ha mulighet til undervisning bør rommet utformes med flatt gulv og ha god plass. I undervisningsrommet bør det kunne tilbys muligheter for undervisning, multimedia fremvisninger, brosjyrer og annet materiell. Ved Bakkamyra skole er det et klasserom som er egnet til kompetansesenter for vind både med tanke på størrelse og utforming. I påvente av et nybygg i parken, vil det være aktuelt å benytte dette klasserommet. 5.4 Overnatting og servering Det er mange gode muligheter for servering og overnatting på Smøla. Overnattingsstedene finnes rundt hele øya, men med størst konsentrasjon på nordsida og på Veiholmen. Flere av overnattingsstedene har servering. Nasjonalt vindenergisenter Smøla bør samarbeide med disse, i stedet for å ha slike tilbud på egen hånd. 6 Samarbeidspartnere Eierne av forprosjektet har ulik tilknytning til Nasjonalt vindenergisenter Smøla. Men felles for alle er at de kan bidra med den økonomiske driften, ved for eksempel kjøp av tjenester, og at de har kompetanse på ulike fagfelt som kan være interessant å utnytte i senteret. Nedenfor er det opplistet faktorer som gjør eierne til naturlige, både faglig og økonomisk, aktører i Nasjonalt vindenergisenter Smøla. Møre og Romsdal fylke o Energiregion Møre o Utdanningsdirektøren/Fylkeskolesjefen o Skoledirektøren Smøla kommune o Smøla Næringssenter KF / LNVK o Skolene o Gurisentret o Smøla historielag Statkraft o Smøla vindpark o Visningssenteret Møter med vinden i Gurisentret Nordmøre Energiverk as o Vindmølla Eivind fra 1989 o Områdekonsesjonær nett 15

16 6.1 Faglige partnere Nasjonalt Vindenergisenter Smøla Under arbeidet med forprosjektet er det tatt kontakt med flere andre aktuelle faglige samarbeidspartnere. Formålet med henvendelsen er å kartlegge hvilke oppgaver fagmiljøet etterspør, og å kartlegge hva fagmiljøet kan bidra med overfor Nasjonalt vindenergisenter Smøla. Kompetansesenter for sol- og bioenergi på Tingvoll og havenergi på Runde Som tidligere nevnt er det planer om et kompetansesenter for sol- og bioenergi på Tingvoll. Sentralt i dette senteret er Tingvoll gard med forskningsmiljøet Bioforsk økologisk og et planlagt økologisk kunnskaps- og opplevelsessenter. Runde miljøsenter AS er lokalisert på øya Runde, og har som formål å bygge opp forskings- og overvåkningsaktivitet. De skal også arbeide med fornybar energi fra havet, i samarbeid med investorer som Rolls-Royce, Møre og Romsdal Fylke med flere. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) NINA samarbeider med NTNU og SINTEF om forskningssenteret Center for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN). Dette senteret skal fokusere spesielt på miljødesign av fornybar energi, med fokus på bivirkninger av nye klimavennlige energianlegg. Som eksempel søker senteret å finne gode løsninger for fugleliv ved vindmølleparker, økologisk gunstige løsninger i vassdrag som utsettes for effektkjøring og faunavennlig utforming av kraftlinjer. Samarbeidet om CEDREN har 8 års perspektiv fra årsskiftet 2008/2009, og inneholder en egen pakke for formidling av kunnskap. Forskningsrådet har utpekt CEDREN som ett av 8 forskningssenter for miljøvennlig energi som vil få statlige midler til drift i en periode på minimum 5 år, med mulighet for utvidelse til 8 år. NINA er positive til initiativet til et kompetansesenter for vindenergi på Smøla, med formål å spre kunnskap om produksjon og bruk av vindenergi. Oppgavene som Energuide antydet i forespørselen synes å være dekkende for hva NINA ser for seg som oppgaver for et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi. Som landets største forskningsinstitusjon for anvendt økologisk forskning er NINA opptatt av et bredt spekter av hvilke miljøeffekter vindenergi, både landbasert og offshore, vil ha. Siden Nasjonalt vindenergisenter Smøla tar mål av seg til å være et nasjonalt kompetansesenter ønsker de at kompetansesenteret på Smøla også bør omfatte offshore utnytting av vindenergi. På spørsmål om hva NINA kan bidra med overfor Nasjonalt vindenergisenter Smøla vil det i første omgang være forhold knyttet til formidling av forskningsbasert kunnskap om vindenergi og fornybar energi generelt. Med fokus på miljørelaterte effekter av vindenergi i hovedsak. Ulike forskningsmetoder og -verktøy, hva konsekvensene av naturinngrepene kan bli, og hvordan miljøeffektene blir mest mulig akseptable er konkret kunnskap som NINA kan bidra med. Formidling av denne kunnskapen på de fleste nivå, fra barneskole til politikere og folk generelt, kan de også bidra med. Som rådgivere kan de være med på å kvalitetssikre, utforme og etablere utstillinger. NINA er imidlertid en ikke-statlig institusjon, og er i utgangspunktet avhengig av økonomisk kompensasjon for oppdragene de utfører. NINA er i gang med feltarbeid og datainnsamling på Smøla i et prosjekt som ser på konfliktene mellom vindturbiner og fugler. Dette skjer blant annet gjennom ukentlige søk sammen med spesialtrente hunder, og ved merking av fugler. En spesialtilpasset radar og flere kamera er også satt opp på Smøla for å observere fugler, og å lære mer om fuglenes adferd nært opp til turbinene. I løpet av 2008 har NINA lagt ned et stort arbeid i å få funksjonelle operative systemer for bredbåndsoverføring av data fra radar- og kamerasystemene på Smøla til NINA i Trondheim. 16

17 Senter for fornybar energi (SFFE): Har stort sett samme utgangspunkt som NINA. Gjennom deltagelse i det tidligere nevnte CEDREN har de kompetanse på sol-, bio- og vindenergi, og er langt fremme på forskning på disse energiformene. Alle de tre aktuelle kompetansesentrene i fylket hadde et felles møte med SFFE den 15.mai Formålet med møtet var å se på mulighetene for samarbeid og å bli bedre kjent med hverandre. Konklusjonen fra møtet var at følgende kan være interessante muligheter for samarbeid: Kompetansesentrene kan få tilgang til tjenester fra SFFE, eks ved arrangement av seminarer og kurs. SFFE kan formidle henvendelser videre til kompetansesentrene. Kompetansesentrene kan arrangere kurs og samlinger for studenter som er forbundet med SFFE. SFFE kan være behjelpelig med å få studenter og forskere til å gjennomføre datafangst for oppgaver og studier ved kompetansesentrene. Kompetansesentrene har en kilde til ferske forskningsresultater gjennom SFFE. Kompetansesentrene har fått en mulighet til å bli en deltager i nettverket til SFFE, hvis en aktiv tar vare på den. ENOVA Enova anser initiativet om opprettelse av kompetansesentrene som spennende, og de ønsker å bli oppdatert om resultatene når de er ferdige. Så langt de har ressursmessig kapasitet vil de bidra med sin kompetanse og informasjon om egen virksomhet knyttet til aktiviteten ved kompetansesentrene. De har tidligere deltatt i energifaglige seminarer i regi av Energiregion Møre, og er åpne for tilsvarende samarbeid også i fremtiden. Danmarks Vindmølleforening: De har ikke ressurser til å delta i oppbyggingen av et norsk kompetansesenter. Men de tilbyr Nasjonalt vindenergisenter Smøla å benytte og linke til hjemmesiden deres. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Deltagere fra de tre mulige kompetansesentrene i Møre og Romsdal var på studietur til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Danmark. Dette er et senter som ligner mye på de sentrene som en forsøker å etablere i Møre og Romsdal. Forskjellen er hovedsakelig at de ikke holder seg til en spesiell energikilde, selv om de har størst fokus på vindenergi. Studieturen var svært nyttig i forhold til å etablere kontakt med folkesenteret, og at vi fikk sett et eksempel på et vellykket kompetansesenter. NORWEA, Norsk Vindkraftforening Foreningens hovedmål er å tilrettelegge at vindkraftressursene i Norge blir tatt i bruk på best mulig måte. Dette gjøres gjennom å spre informasjon til befolkning og beslutningstagere, samt å arbeide for gode rammevilkår slik at vindresursene blir utnyttet til fulle i Norge. Medlemmene i NORWEA er aktører som har tilknytning til vindenergi, og de er over 70 stykker. Norwea er en av aktørene som forprosjektet har hatt kontakt med, og som vil være en viktig partner i forhold til nettverk osv. Aktører som SWAY, HYWIND, Havgul, Siemens, Energuide as, Jærmuseet, ZERO, Bellona, Naturvernforbundet, Kjeller Vindteknikk AS, Vitensentra og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap er interessante fagaktører. På dette stadiet av prosjektet er det ikke tatt kontakt med disse aktørene, men det vil kunne være mer aktuelt når kompetansesenteret er etablert. 17

18 6.2 Økonomiske partnere Nasjonalt Vindenergisenter Smøla Som omtalt i kapitel 9 ønsker forprosjektet at driften av Nasjonalt vindenergisenter Smøla skal være økonomisk uavhengig av andre aktører, for å synliggjøre at senteret er en leverandøruavhengig aktør. Andre økonomiske partnere vil først være aktuell ved forespørsler som gjelder konkrete prosjekter, som f.eks sponsing av modeller og utstyr. Hvilke aktører som kan være aktuell som sponsorer vil derfor være umulig å avgjøre før en ser hvilke prosjekter som dukker opp. Det er ikke tatt kontakt med mulige økonomiske partnere, men som eksempel på mulige partnere kan Enercon, Nordex, Nord-Trøndelag Elektisitetsverk/Siemens, Vestas, Energibedriftenes Landsforening (EBL), Trønderenergi AS, Agder Energi AS, Vestavind Kraft AS og StatoilHydro nevnes. 7 Organisering Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke, Statkraft og Nordmøre Energiverk as bør være naturlige sentrale eiere i Nasjonalt vindenergisenter Smøla, siden de har vist interesse og bidratt med midler så langt i prosjektet. Andre mulige eiere/interessenter er nevnt under kapitel 6 Faglige og økonomiske samarbeidspartnere. En etablering av Nasjonalt vindenergisenter Smøla som et aksjeselskap vil medføre at eierne får et sterkere eierforhold og føler mer forpliktelse til senteret. Senteret vil være avhengig av aktive eiere som er villig til å gi økonomiske bidrag og/eller oppdrag. Blanding av offentlige og private aktører blant eierne taler for at Nasjonalt vindenergisenter Smøla etableres som et aksjeselskap. 7.1 Bemanning av Nasjonalt vindenergisenter Smøla Prosjektgruppen ser for seg at det etter hvert må ansettes 1,5-2 årsverk, med minst en fullstilling fra oppstart. Til sammen må de ansatte ha god faglig innsikt om vindenergi, og evne til å inspirere andre til å bruke denne ressursen. Stillingene kan kombineres med arbeid med prosjekt, rådgiving, FoU - arbeid, formidling, informasjon og inspirasjon overfor ulike målgrupper. Etablere og utvikle samarbeid med kommunene, fylket og næringslivet generelt og gjennomføre prosjekter der vindenergi tas i bruk, vil være aktuelle oppgaver. Det forutsettes et tett samarbeid med daglig leder ved Gurisentret. Tilknytting til skolene gir nær kontakt opp mot mange av brukerne av opplæringstilbudet. Viktige oppgaver og kvalifikasjoner for den første ansatte vil være: Daglig ledelse God faglig innsikt i energi generelt, og spesielt innen vindenergi Gode pedagogiske evner Arrangere kurs og informere besøkende Markedsføring Oppbygging og utvikling av senteret Nettverksbygging og ønske om faglig utvikling Ved å ha kontorplass i nytt administrasjonsbygg i Smøla vindpark vil en ha god nærhet til et fagmiljø med forskning, kompetanse og utvikling som fokus. Den/de som blir ansatt vil dermed kunne dra nytte av et betydelig nettverk med fagfolk innen vindenergi. 18

19 8 Markedsføring Markedsføringen av Nasjonalt vindenergisenter Smøla bør hovedsaklig skje gjennom nettverksbygging og å være synlig i miljøet. Med en vellykket merkevarebygging, nettverksbygging, egen hjemmeside og brosjyre bør det være unødvendig å bruke store ressurser på markedsføring via annonser og lignende. Andre mulige markedsføringskanaler kan være: Utdanningsavdelingen hos Møre og Romsdal fylke, spesielt ansvar for markedsføring mot elever og lærere som skoleeier Skolenettverk og fagtidsskrift for pedagogisk personale Smøla kommune o hjemmesider o skoler Statkraft sine nettsteder og andre kanaler Gurisentret Reiselivsbransjen LNVK Norwea Energibransjen (vindenergibransjen) Berørte aktører/interessenter En kan også utnytte samarbeidet med kompetansesentrene på Runde og Tingvoll i markedsføringen. Med for eksempel felles hjemmeside og logo, og eventuelt felles overbygning vil en forhåpentligvis få en lavere markedsføringskostnad, og et bredere publikum. Bilde: fra elevleiren i

20 9 Økonomi Forprosjektet ser det som en fordel om Nasjonalt vindenergisenter Smøla kan være økonomisk uavhengig av andre partnere enn eierne. Siden det vil være viktig å synliggjøre at senteret er en leverandøruavhengig aktør, bør senteret være økonomisk uavhengig ved hjelp av salg av tjenester i tillegg til evt driftstilskudd fra eierne. Økonomiske bidrag fra andre samarbeidsparter bør skje gjennom konkrete prosjekter og forespørsler som gjelder f.eks sponsing av modeller og utstyr. Møre og Romsdal fylke har allerede vedtatt å støtte kompetansesentrene med årlige økonomiske midler også i driftsfasen. Fylkestinget vedtok i sak 70/08 følgende: "Fylket gjennom Energiregion Møre har sett seg store mål om å bli pilotfylke for miljøvenleg og berekraftig energiomforming. Fylket vil difor støtte etablering av kompetansesentra for havenergi på Runde i Herøy, bio- og solenergi på Tingvoll og vindkraft på Smøla med økonomiske midlar og kompetanse også i driftsfasen. Fylkestinget ber om å få framlagt ei sak om dette." Forprosjektet vil derfor synliggjøre omfanget av dette behovet i et driftsbudsjett for Nasjonalt vindenergisenter Smøla. 9.1 Markedspotensiale Statkraft anslår at de så langt har hatt ca 750 besøkende per år i parken. I tillegg kommer en del uregistrerte besøk. Ut fra dagens erfaringer kan en anslå ca 2500 besøkende per år i parken i de første åra. Det budsjetteres med besøkende i 2009, stk i 2010 og stk fra Investeringsbudsjett Forprosjektet forutsetter at kompetansesenteret har tilgang til eksisterende demonstrasjonsanlegg, og at det i oppstarten blir investert i ulike modeller av vindmøller og vindturbiner. Ytterligere modeller finansieres enten ved sponsing eller ved å benytte eventuelle overskudd ved senteret. Tabell 4. Antatt investeringsbehov ved oppstart av kompetansesenteret til demonstrasjonsanlegg og inventar til undervisningsrom: Modeller, ulike vindturbiner og vindmøller, kr ,- Interaktive skjermer, 2 stk à kr ,-, kr ,- Presentasjonsmateriell, plakater, brosjyrer m.m., kr ,- Web-side, kr ,- Kontorutstyr, to arbeidsplasser, PC, telefon etc., kr ,- Undervisningsrom, PC, innredning m.m., kr ,- Sum, kr ,- Bilde: fra Smøla vindpark. Foto: Kari Neerland Walseth. 20

21 9.3 Driftsbudsjett Tabell 5. Driftsbudsjett, kr eks mva. Inntekter: Nasjonalt Vindenergisenter Smøla 1. år 2. år 3. år Salg av billetter. Pris pr. stk: 50 1) Driftstilskudd fra Energiregion Møre 2) Oppdrag for Utdanningsavd. i fylket 3) Oppdrag for Statkraft (tilsv. 1/2 årsverk) 4) Oppdrag for energiselskap 5) Smøla kommune 6) Oppdrag fra kommuner, skole 7) Sponsorer 8) Andre oppdrag 9) Salg av "Strø artikler". Påslag: 50 % Sum inntekter Kostnader: Lønn DL / pedagog Lønn medarbeider II, 50 % Sosiale kostnader, 25 % Leid hjelp Reisekostnader Markedsføring, profilering 10) Kjøp av artikler for videresalg Telefon/datalinjer/porto Service data/telefoni/kopiering Husleie inkl. strøm/brensel 11) Forsikring Regnskap/revisor Styrehonorar Andre kostnader, uforutsett Avskrivninger 12) Sum kostnader Driftsresultat Antall besøkende ) Nettoinntekter fra billettsalg 2) Utføre oppdrag etter avtale med Energiregion (eks. kurs, generell info). Tilsvarer ett årsverk. 3) Utføre etterutdanningskurs og ta i mot besøk av skoleklasser (videregående skoler). 4) Utføre oppdrag etter avtale med Statkraft (ta i mot besøkende m.m.). 5) Levere opplegg for skoleklasser i NEAS området (25 klasser, a' kr). 6) Levere tjenester til Smøla kommune, eks. vertskap for besøkende, markedsføring av kommunen. 7) Utføre etterutdanningskurs og ta i mot besøk av skoleklasser (grunnskoler) 21

22 8) Det er ikke lagt opp til sponsorer for drift av senteret, forbeholdt; prosjekter og demomodeller etc. 9) Kurs etc. for målgrupper utenom kunder nevnt over. Netto bidrag. 10) Bør delvis kunne koordineres og samkjøres med Tingvoll og Runde. 11) Kontorer, undervisningsrom og felles areal, ca 120 m 2 i nytt bygg i parken. 12) Det er ikke lagt inn avskrivninger. Avhengig av aksjekapital eller tilskudd. 9.4 Kapitalbehov Driftsresultatet er lagt opp til å gå i balanse første år. Nødvendig driftskapital er vurdert til kr, hvilket tilsvarer ca 1/3 av årsomsetningen. Om en regner en nødvendig omløpskapital på 1/3 av omsetningen gir det ca kr. Summen av investeringer og driftskapital blir da ca 2,1 mill kr, som forutsettes dekt av eierne som aksjekapital. 10 Etableringsplan I samsvar med forprosjektets konklusjon om at en etablering av et kompetansesenter for vindenergi på Smøla er interessant, bør Smøla Næringssenter KF lede prosessen videre til en etablering av senteret er gjennomført. Tabell 6. Fremdriftsplan, enkel oversikt over milepæler Aktivitet Tidspunkt Ferdig forprosjekt Presentasjon av forprosjektet Overlevering til fylket juni 2009 Invitasjon deltagere/medeiere aug.2009 Etablere selskap okt./nov.2009 Ansette daglig leder jan Konklusjon Forprosjektet konkluderer med at det er behov for et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi på Smøla. Senteret vil dekke behov og være nyttig for Smøla kommune, Statkraft og Møre og Romsdal fylke, samtidig som det vil øke kompetansen om energiformen generelt og interessen for realfag. Kompetansesenteret er avhengig av lokaler i Smøla vindpark, og vil samarbeide tett med og ha nytte av fasilitetene ved Gurisenteret. De ansatte ved kompetansesenteret må ha et nært samarbeid med daglig leder ved Gurisenteret, og vil ha stor nytte av nær kontakt med den faglige kompetansen på vindenergi som er i Smøla vindpark. I oppstartsfasen vil det være behov for 1,5-2 årsverk ved kompetansesenteret, med ansettelse av daglig leder i januar Kompetansesenteret bør etableres som et aksjeselskap. Det er ikke lagt opp til at senteret gir eierne vesentlig økonomisk utbytte, men at et eventuelt overskudd benyttes til å oppgradere senteret med relevante modeller og annet utstyr. Behovet for aksjekapital ved oppstart er beregnet til ca kr 2,1 mill. Dette vil dekke nødvendige investeringer i oppstarten og nødvendig driftskapital. Driftsbudsjettet viser et overskudd første år på ca kr ,-, og et overskudd i størrelsesorden ca kr ,- de påfølgende årene. Smøla Næringssenter KF vil lede prosessen videre til en etablering av senteret er gjennomført. 22

Stor jubileumskonferanse på Smøla -- 5. september 2012

Stor jubileumskonferanse på Smøla -- 5. september 2012 Aud Lindseth Fra: vikna Til: Relnert Eidshaug; Roy Harald Ottesen Emne: VS: Stor vindkraftkonferanse på Smøla 4, og 5. september 2012 Vedlegg: Smølakonferansen.pdf Fra: Tor Moholt [mailto:tor.moholt mail.com]

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Erfaringer og utfordringer med vindkraftutbygging

Erfaringer og utfordringer med vindkraftutbygging Vindkraftn : Erfaringer og utfordringer med vindkraftutbygging Energi 2009-18. november 2009 Iver Nordseth Ordfører i Vindkraftn Vindkraftutbygging i Erfaringer/utfordringer og betydning for og næringsliv

Detaljer

Vindkraftutbygging. Erfaringer/utfordringer og betydning for kommune og næringsliv. Smøla kommune

Vindkraftutbygging. Erfaringer/utfordringer og betydning for kommune og næringsliv. Smøla kommune Vindkraftutbygging Erfaringer/utfordringer og betydning for og næringsliv Vindkraftprosessen: Tre konkrete hovedområder Arealavklaringer Grunneierproblematikken Kommunesamarbeid LNVK Utfordringer for

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Fornybar energi i Energiregion Møre

Fornybar energi i Energiregion Møre Fornybar energi i Energiregion Møre Fornybar Forum 22.09.2010 Joralf Flataukan Leiar Energiregion Møre Bakgrunn for etablering av Energiregion Møre Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal med underskot

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole!

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 25. 27.januar 2012 Deltagere fra Nasjonal Gründercamp i Trondheim 2011 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Tid: onsdag

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Hva må til for å etablere en vindkraftnæring i Norge?

Hva må til for å etablere en vindkraftnæring i Norge? Hva må til for å etablere en vindkraftnæring i Norge? Kjell Hilde Partner, Keypex AS HOG Energi - Representantskapsmøte 16.12 2009 Innhold Glimt om Vindkraft i Norge & Europa Onshore/offshore Eksempler

Detaljer

Vindkraft som grunnlag for lokal næringsutvikling i Smøla kommune! Smøla kommune

Vindkraft som grunnlag for lokal næringsutvikling i Smøla kommune! Smøla kommune Vindkraft som grunnlag for lokal næringsutvikling i! Vindkraftn Vindkraftutbygging Erfaringer/utfordringer og betydning for og næringsliv Landssammenslutninga av Norske Vindkraftr LNVK www.lnvk.no Stikkord

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Samfunnsrespons på vindkraft. Torstein Thorsen Norsk Vind Energi AS Lindesnesseminaret 2005

Samfunnsrespons på vindkraft. Torstein Thorsen Norsk Vind Energi AS Lindesnesseminaret 2005 Samfunnsrespons på vindkraft Torstein Thorsen Norsk Vind Energi AS Lindesnesseminaret 2005 Norsk Vind Energi AS Etablert høsten 1996 Selskapets forretningsidé er å identifisere, utvikle og delta i utbygging

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2015/16

AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2015/16 Stiftelsen inasjonalparker www.nasjonalparker.org AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2015/16 Nedenfor er listet aktiviteter og prosjekter planlagt og gjennomført 2015 med videreføring i 2016. Beløpene er ikke nøyaktige

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige

Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige Konflikter om fornybar energi: Hva kan vi lære av Danmark og Sverige Audun Ruud, Dr. polit og siv-øk. Forskningsleder for Sintef Energiforskning sitt nyopprettede faglag om Politikk og Styring, lokalisert

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Teknisk Ukeblad TU.no

Teknisk Ukeblad TU.no Teknisk Ukeblad TU.no Norske vindparker produserer gjennomgående mindre enn oppgitt i konsesjonssøknaden. Her fra Høg-Jæren, hvor de faktisk får det til. Foto: Håkon Jacobsen Vindmøllene skuffer år etter

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling Dragvoll gård, 10. april Foto: Schrøder Naturfagkonferansen 2012 Innhold Om Naturfagsenteret Utdanning

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN 2011-2015 1) INNLEDNING Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29.08.02.

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Notat. Vindkraft - Produksjonsstatistikk. 1. Produksjonsstatistikk for 2009 NVE

Notat. Vindkraft - Produksjonsstatistikk. 1. Produksjonsstatistikk for 2009 NVE Notat Til: Fra: Knut Hofstad Sign.: Ansvarlig: Torodd Jensen Sign.: Dato: 26.4.2010 Vår ref.: Arkiv: Kopi: NVE Vindkraft - Produksjonsstatistikk 1. Produksjonsstatistikk for 2009 1.1 Innledning/sammendrag

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

30 år med nyttig miljøforsking!

30 år med nyttig miljøforsking! 30 år med nyttig miljøforsking! Presentasjon på Jubileumsseminaret for feiringa av Vestlandsforsking sitt 30års jubileum Carlo Aall Vestlandsforsking Noen fakta om miljøgruppas historie (1) 1988: Det første

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

FosenVind. Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune

FosenVind. Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune Frokost møte Rissa 21.02.2014 FosenVind Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune Fosenpakken til sammen 860 MW ny energi Sørmarfjellet 150. Eksisterende Bessaker 90 mw Roan transformatorstasjon Vår

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Ny fornybar kraftproduksjon

Ny fornybar kraftproduksjon Ny fornybar kraftproduksjon EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Solgun Furnes Rådgiver, EBL sf@ebl.no Kurs Ny i energibransjen, 28. oktober 2009 1 Agenda Hvorfor fokus på fornybart Hva

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Ny fornybar kraftproduksjon: Hvorfor, hvor og hvordan? Og hvordan påvirker dette miljøet? Solgun Furnes v/tom Wigdahl, Energi Norge

Ny fornybar kraftproduksjon: Hvorfor, hvor og hvordan? Og hvordan påvirker dette miljøet? Solgun Furnes v/tom Wigdahl, Energi Norge Ny fornybar kraftproduksjon: Hvorfor, hvor og hvordan? Og hvordan påvirker dette miljøet? Solgun Furnes v/tom Wigdahl, Energi Norge Agenda Hvorfor fokus på fornybart? Hva gjøres i Norge? Fra ressurs til

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Organisering av Build Up Skills i Norge

Organisering av Build Up Skills i Norge Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Ny fornybar kraftproduksjon. Solgun Furnes, EnergiAkademiet

Ny fornybar kraftproduksjon. Solgun Furnes, EnergiAkademiet Ny fornybar kraftproduksjon Solgun Furnes, EnergiAkademiet Agenda Hvorfor fokus på fornybart? Hva gjøres i Norge? Fra ressurs til bruk: En oversikt De nye fornybare energikildene Situasjonen i Norge Vind

Detaljer

Dalanerådet Dato: 16.04.12

Dalanerådet Dato: 16.04.12 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Dalanerådet Årlig rapport BOLYST Dato: 16.04.12 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Sokndal og Lund kommuner Arbeidsplasser i møtet mellom

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 I denne oversikten kan du se hvilke kompetansemål de ulike filmene omhandler. Læreplananalysen er gjort utifra kompetansemålene for naturfag etter 10. trinn og Vg1, etter

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Lære gjennom å gjøre

Lære gjennom å gjøre Lære gjennom å gjøre Den nasjonale vitensentersatsningen Vitensentersatsningen er en del av regjeringens realfagssatsning - Vitenprogrammet 1.000.000 besøkende i Norge 2013 Vi startet med aktiviteter i

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Elevverksted relasjon til Newton Hvilken rolle kan skolelaboratoriet spille? ved

Elevverksted relasjon til Newton Hvilken rolle kan skolelaboratoriet spille? ved Elevverksted relasjon til Newton Hvilken rolle kan skolelaboratoriet spille? ved Nils Kr. Rossing ved for matematikk, naturfag og teknologi Etablert 1999 Del av Program for lærerutdanning ved Ca. 4 årsverk

Detaljer