Vedlegg i. Energi- og klimaplan Klæbu kommune Visjon, mål og tiltak 4 KL/EBU. kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg i. Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010 - Visjon, mål og tiltak 4 KL/EBU. kommune"

Transkript

1 Energi- og klimaplan Klæbu kommune Vedlegg i kommune 4 KL/EBU Visjon, mål og tiltak

2 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 SAMMEN])RAG 4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE 5 i VISJON 8 2 HOVEDMÅL OG STRATEGIER 8 3 KOMMUNEN SOM BYGGEIER OG AKTOR TILTAK KOMMUNEN SOM BYGGEIER TILTAK KOMMUNENS ROLLE ETTER PBL TILTAK INNKJØP OG FORBRUK I KOMMUNEN TILTAK KLIMA OG ENERGIUNDERVISNING I SKOLE OG BARNEHAGE 11 4 KLIMAVENNLIG TRANSPORTPLANLEGGING TILTAKTRANsP0RT 13 5 ALTERNATIV ENERGIFORSYNING TILTAK PRODUKSJON AV NY FORNYBAR ENERGI FEIL! B0KMERKE ER IKKE DEFINERT. 6 KLIMAVENNLIG LANDBRUK TILTAK INNEN LANDBRUK 15 7 KLIMAKAMPANJE HUSHOLDNING TILTAK KUMAKAMPANJE 16 8 TILTAKENES EFFEKT PÅ KLIMAGASSUTSLIPP I KOMMUNEN VERDISETTING AV KLIMAGASSUTSLIPPENE I KLÆBU KOMMUNE 18 side 2

3 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING Dette dokumentet er Klæbu kommune sin tiltaksdel til kommunedelpian for energi og klima. Som underlag til tiltaksdelen er det utarbeidet en faktadel. Denne beskriver kommunen med energibruk, klimagassutslipp, pendling, energiressurser og mye mer. Historikken strekker seg flere år tilbake i tid, og prognosene gjelder frem til år Faktadelens viktigste funksjon er å gjøre kommunen i stand til å foreta riktige valg når det gjelder hvordan energibruk og klimagassutslipp skal få utvikle seg i fremtiden. Faktadelen er underlaget som tiltakene i denne rapporten bygger på. For de som vil vite mer om situasjonen i egen kommune, anbefaler vi at man laster ned faktadelen fra kommunens hjemmeside. Hovedformål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Den blir integrert i kommuneplanen som kommunedelpian for energi og miuø, faktadel og tiltaksdel. Planen har fatt støtte fra Enova under programmet kommunal energi og miljøplanlegging, og er dermed utformet med tanke på de rammene som gjelder for dette programmet. Energidelen henter data fra Regional energiutredning Trøndelag og Lokal energiutredning i Klæbu kommune. Miljødata er hentet fra SSB, SFT og nettstedet Miljøstatus i Norge. Planarbeidet er organisert med styringsgruppe og arbeidsgruppe. Formannskapet er styringsgruppe. Medlemmene i arbeidsgruppa er Tove Kummeneje, rådgiver miljø (leder), Svein Rodø, enhetsleder drift og vedlikehold, Knut Brauteset, enhetsieder nærings- og utbyggingstjenesten og Geir Magne Sund, plansjef. Liv Berit Hansen, rådgiver skole, er assosiert medlem. Øyvind Moe fra AF Energi- og Miljøteknikk (tidligere Tempero Energitjenester) har vært sekretær og utformet plandokumentet. side 3

4 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune SAMMENDRAG En viktig del av klimautfoitlringen er å utvikle miljøvennlige virksomheter og levemåter. Kommunene har virkemidler som er knyttet til stasjonær energibruk, areal- og transportplanlegging, landbruk og avfall. Det er viktig at disse virkemidlene tas i bruk. Klæbu kommune ønsker å ta i bruk virkemidder i plan og bygningslov i forbindelse med etableringer og reguleringsendringer. Dette gjelder ved etablering av næring, industri eller nye byggefelt, hvor det kan være aktuelt å lage utbyggingsavtaler med ekstra krav til hvordan feltet skal bygges ut. Kommunen ønsker at det utarbeides energi- og effektbudsj ett tidlig i planleggingsfasen av nye bygninger, både kommunale og private. Målet for kommunen er reduserte utslipp, utvikling av fomybar energi og mer effektiv energibruk. Utslipp knyttet til offentlig og privat forbruk er i kraftig vekst på landsbasis Klæbu kommune har valgt målsettinger som bygger opp under Stortingets klima- og energimålsettinger. Kommunen har formulert en erklæring som ledende for sitt arbeid med reduksjon av klimagassutslipp og en bærekraftig energibruk og energiproduksjon: Kkebu skal være en kreativ og handlekraftig kommune. Mi(jobelastningene skal reduseres, og kümmunen skal utvikles innenfor naturens bæreevne. Dette skal skje med grunnlag i nasjonaleforpliktelser innen klima og energi. Det er definert fem overordnede mål for kommunens arbeid med energi- og klimatiltak: 1. Klimagassutslippene i 2020 skal være 10 % lavere enn i Vekst i totalt energiforbruk skal ikke overstige 20 % fram mot Enøk potensialet på 10 % skal realiseres innen Det skal være minimum 2,5 GWh mer vannbåren varme i Innen 2012 skal Klæbu kommune ha fylkets laveste energiforbruk pr m2 i sin bygningsmasse. Målene forsøkes oppnådd gjennom tiltak mot følgende sektorer/innsatsområder: kommunens virksomhet som byggeier og aktør transport- og arealpianlegging ny fornybar energi landbruk kampanjer rettet mot husholdninger Klæbu kommune sitt klimamål tilsvarer : omtrent samme utslippsmengde som om : : du kjørte bil ganger pr år tur/retur : : Klæbu - Trondheim, dvs ca 600 turer pr : : dag. Det betyr at dersom hver person i Klæbu tar bussen 38 ganger i løpet av et : år, så når man målet om reduksjon i : klimagassutslipp. i side 4

5 Som vist i figurene til høyre, Energi- og Klimaplan Klæbu kommune KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE Her gjengis et kort utdrag av planens faktadel. For mer utdypende informasjon viser vi til denne. Klæbu er en kommune i sterk vekst, noe som bl.a. skyldes nærheten til Trondheim. Frem mot 2025 forventes det at befolkningsutviklingen vil øke med ca 15 %, og at det i 2020 vil være ca 6500 bosatte i kommunen. En slik vekst skaper mange utfordringer, og en av dem er utbygging av kollektivtilbud. Det er ca 2400 personer som regnes som pendlere i kommunen, og dette antallet har økt med ca 22 % siden år Antallet utpendlere er høyere enn antall innpendlere, og utgjør en andel på ca 82 %. I 2007 dro ca 92 % av utpendleme til Trondheim, mens ca 3 % dro til Melhus. Helse- og sosialtjenester er dominerende næring i kommunen. I 2007 utgjorde helse/sosial ca 36 % av alle sysselsatte (inkl pendlere), mens bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde ca 12 %. Hovedvekten av areal innen bygningsmasse er private boliger, og ca 70 % av disse er eneboliger. Tilsvarende for Malvik er 76 %. Hver husstand i Klæbu bruker i gjennomsnitt ca kwh/år, mens det tilsvarende i Malvik ligger på ca kwh/år. Dersom alle husstander i Klæbu hadde vært bygd som passivhus, ville energibruken til bolig være redusert med ca 36,5 GWh (ca 29 millioner kroner). Dette tilsvarer en reduksjon i globale klimagassutslipp på ca tonn C02 ekvivalenter (ca 1,8 ganger mer enn klimagassutslippene i Klæbu i 2006). Det er viktig at bygg som bygges nå og i fremtiden bygges mest mulig energieffektivt. Antall fritidsboliger i kommunen er pr ca 130 stk, og de bruker i snitt ca 2000 kwh/år (i tillegg til ved). I kommunen har ca 90 % av fritidsbyggene strøm som energikilde. I Klæbu kommune er elektrisitet den dominerende energibæreren til oppvarming av næringsbygg og boliger. Men også biobrensel er en betydelig energibærer i kommunen. Det er sannsynlig at elektrisitet også i fremtiden er dominerende energibærer til oppvarming i kommunen. Det produseres energi fra vannkraft i kommunen. Produksjonen er ca tre ganger større enn forbruket i kommunen, og man er på den måten selvforsynt med energi. Det er 12 yrkesbygg med vannbåren varme i kommunen, og ca 6 % av alle boenheter har vannbåren varme. Det er fjemvarme i kommunen hvor hovedparten produseres på bioenergi. har stasjonært energibruk (all energibruk utenom transport) økt i perioden Det er forbruk av elektrisitet som har økt mest. Økningeniforbrukermestknyttettilhusholdning 20 og tjenesteytende næring. Ca 70 % av alt forbruk i 10 kommunen er elektrisk, og ca 20 % er bioenergi. LO r. Co o C) C J C) LO (0 0) 0) 0) 0) 0) G G 0 0 0) 0) 0) 0) 0) C l C i C\I ( I C CN C\J Elektrisitet Husholdningene Gass står for ca 70 % av alt Ved, treafall Diesel, fyringsolje energiforbruk, mens tjenesteytende nænng utgjør ca Fjernuamie Sum 29%. side 5

6 C\I Energi- og Klimaplan Klæbu kommune Prognoser for fremtidig stasjonært energibruk viser at forbruket vil øke med ca 19 GWh mot år 2020 (ca 2 7 %). Forbruksøkningen knyttes til husholdninger og tjenesteytende næring. EFEEEE:E i Det er belyst en del alternative energiressurser i kommunen, hvor de med størst potensial knyttes til skogen og småkraftverk. r CD CD CD - C) CD CD CD CD CD CD CD 0 CD 0 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 0 C J C J C CN C J C%J C.j Husholdning Ijenesteyting lndustri Primærnæring Det er anslått at det er mulig å produsere ca 40 GWh (ink enøkpotensial) gjennom alternative energiressurser. I tillegg til dette kommer et potensial fra passiv soloppvamiing. Norge ST-fyllce - Tydal Selbu Malvik Klæbu Skaun Melhus Midtre Gauldal Holtålen Røros Orkdal Meldal Rennebu - Oppdal Osen - Roan Åfjord Bjugn. Rissa - Agdenes ørland Frøya Hitra Snihfjord Hemne - Trondheim III. I Fritid Utslipp av klimagasser fra Klæbu kommune utgjorde i 2005 ca 0,6 % av alle klimagassutslipp i Sør- Trøndelag fylke. Klimagassutslipp fordelt på antall innbyggere, gitt i tonn C02-ekvivalenter per innbygger (2006) I Utslippene var ca tonn C02 ekvivalenter, dvs ca 2,3 tonn C02-ekvivalenter pr innbygger. Dette er vist i figuren til venstre. I 2006 sto landbruk for ca 28 % av klimagassutslippene, og trafikk for ca 59 %. Fremskrivning av klimagassutslippene viser at utslippene vil øke til ca tonn C02 ekvivalenter i 2020, og at biltrafikk vil stå for en økende andel. Klimagassutslippene pr innbygger har gått ned, noe som skyldes en sterk befolkningsøkning. Om det ikke iverksettes tiltak vil utslippene i 2020 være ca 2,1 tonn pr innbygger. side 6

7 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune I faktadelen ble følgende sektorer belyst spesielt: Energiforsyning (muligheter og ressurser), husholdning, primæmæring (jordbruk og skogbruk), tjenesteytende sektor, industri, transport og kommunen som byggeier og aktør. Av disse ble de viktigste i forhold til potensielle reduksjoner i klimagassutslipp vurdert til å være kommunens virksomhet som byggeier og aktør, transport- og arealplanlegging, ny fomybar energi, landbruk og kampanjer rettet mot husholdninger. Det er ikke dermed sagt at tiltak mot tjenesteytende sektor eller industri skal neglisjeres, men mer at tiltak mot disse vil bli av informativ art. Faktadelen til energi- og klimaplanen viser et potensial for nye energikilder. Kapittel 3.3. og i viser at følgende nye energikilder er av størst interesse i Klæbu kommune: Småkraftverk, Energiuttak skog (skogbruk) og Biogass. I tillegg kommer realisering av enøk potensial og binding av klimagassutslipp i skog 4000 (netto tilvekst). o I forhold til Norges klimagassregnskap får man ikke godskrevet binding av klimagass i skog, men vi har tatt det med for å vise anslått størrelsesorden. Potensiell global klimagassreduksjon -_ jej[ejjeeeeee o G) Co 0) o - CI) 2 LIJ (I) Co 0, 0 Som beskrevet i faktadelen er skogens tilvekst ca mo/år. Dersom vi legger dette til grunn får vi en netto binding av C02 lik ca tonn vist som klimaskog, dvs ca 1,8 ganger mer enn klimagassutslippene i kommunen i I forhold til denne vurderingen vil de største potensialene for klimagassreduksjon fra nye energikilder i Klæbu kommune være som i figuren over. Som vi ser er binding av klimagasser i skog, skogbruk og mikrokraftverk svært betydningsfull i global sammenheng. side 7

8 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune i VISJON Det er utformet en viljeserklæring som beskriver i hvilken retning kommunen ønsker at utvildingen skal gå i Klæbu kommune med hensyn på energibruk og klimagassutslipp. fl fl fl fl fl flfl fl fl fl fl fl fl fl fl fifi fl fl flfl fl flfl. fl fl fl fl... fl fl fl fl. fl. fl fl fl fl. fl fl fl fl. fl fl fl fl. I fl fl fl fl flfl fl fifi fl fl fl fl fl fl : Visjon: : Klæbu skal være en kreativ og handlekraftig kommune. Miljøbelastningene skal reduseres, og : kommunen skal utvikles innenfor naturens bæreevne. Dette skal skje med grunnlag i nasjonale : : forpliktelser innen klima og energi. : fl fl r. flflflflifl fl fl fl fl flflflflflfl fl fl fl fl fl fl fl flifliflfl fifififi flflflfl fifififififi fl fl flflflflflfl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl b 2 HOVEDMÅL OG STRATEGIER flfl 1. Klimagassutslippene i 2020 skal være 10 % lavere enn i 1991 * : 2. Vekst i totalt energiforbruk skal ikke overstige 20 % fram mot 2020 : : Enøkpotensialetpå 10% skal realiseres innen : : 4. Det skal være minimum 2,5 GWh mer vannbåren varme i Innen 2012 skal Klæbu kommune ha fylkets laveste energiforbruk pr m2 i sin bygningsmasse. : flifliflflufliflflflflflflflflflfluflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl flflflflflflflflfliflflflflflflflflfliflflflflfl.flflflflflflflfl.flflfll.. * ST-fylke legger opp til en klimagassredukjon på 30 % lavere i 2020 enn Kommunen mener at målsettingen om 30 % lavere enn 1991 erfor atnbisiøstfor Klcebu, og vil iførste omgang konsentrere seg om et lavere mål. I 2012 og i 2016 skal status på klimagassutslipp vurderes og ytterligere tiltak for å nå målene skal settes inn om nødvendig. Dersom målet om klimagassreduksjon ikke nås, vil Klæbu kommune kjøpe klimakvoter inntil målet er nådd. fliflflflfliflfliflflflflflflflflflflflfliflflflflflflflflflflflfliflflflflflflflflflflfliflflflflflflflflflflflflifliflflfl fl.fl.fl...flfl..fl Følgende strategier/innsatsområder er valgt for å nå hovedmålene: : > kommunens virksomhet som byggeier og aktor : transport- og arealpianlegging : : ny fornybar energi : landbruk : > kamnanier rettet mot husho1dniner : r side 8

9 2008, veileder Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 3 KOMMUNENS VIRKSOMHET SOM BYGGEIER OG AKTØR Kommunen har en særdeles viktig rolle som aktor og byggeier, ikke bare i egen virksomhet men også som et forbilde. Eksisterende virksomhet bør gjennomgås slik at energibruken og klimagassutslippene blir så lave som mulig. Dette gjelder ikke bare ved eksisterende virksomhet men også i nye virksomheter. Det er mange hensyn som må tas ved nybygging/større rehabiliteringer av kommunale bygg om en ønsker å sikre at en ivaretar krav til energiøkonomiserende løsninger, godt inneklima og minst mulig påvirkning av det ytre miljø. I tillegg til å vite hva kommunen må ta hensyn til, skal en også vite i en nybyggings /rehabiliteringsprosess det bør fokusere på de forskjellige ting. Dette arbeidet bør derfor prioriteres. Skal Klæbu nå målene for effektiv energibruk i egen bygningsmasse må det utformes en overordnet energipolicy, en målsetting, en strategi og ikke minst en konkret handlingsplan for å nå målene. Det bør utarbeides en kravspesifikasjon for nybygging for å sikre at de bygg hvor kommunen skal være driftsansvarlig/betale driftskostnadene i mange år framover, bygges slik at det gir muligheter for energiøkonomisk drift, samtidig som en sikrer at offentlige krav oppnås. Stiller man krav tidlig i byggeprosessen kan også store deler av ansvaret for at et bygg blir bygd energiøkonomisk flyttes fra kommunen til entreprenør. Kommunen må beskrive funksjonskrav for energi allerede i prosjektidé fasen. Dette gjøres svært sjelden. Grunn til dette kan være flere, en er ofte manglende kompetanse rund energieffektiv drift av bygninger samt hva som kreves av systemløsninger og tekniske anlegg. Det er en fordel både for kommunen/byggeier, arkitekt, forprosjektgruppen og evt. leietakere at funksjonskrav stilles så tidlig som mulig i et prosjekt. Når målsettingen er klar må en ha en strategi og handiingsplan for å nå målene. Det er viktig at kommunen tidlig i prosjektet kommer med sine krav/innspill til arkitekt/prosj ektlederfirma og til de rådgivende konsulenter. Dette må gjøres før en starter med utarbeidelse av anbud, og må følges opp i hele anbudsperioden fram til anbud sendes ut. Når anbud er utsendt og entreprenør valgt vil de fleste endringer være mye dyrere enn om ting gjøres riktig første gang. Dette er nærmere omtalt i faktadelen (kap. 5.6). En gjennomgang av forbruk ved kommunale bygg viste at det er et stort behov for en nærmere vurdering av sparepotensialet og enoktiltak. I forhold til normtall er det, i perioden 2005 anslått en mulig besparelse på ca i million kroner ved Rådhuset. Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak i eksisterende bebyggelse med garantert besparelse - energisparekontrakt. EPC innebærer at en ekstem aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak. Gjennom en resultatavtale garanteres besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Kapasitet, både når det gjelder tid og kunnskap (om både energi og innkjøp), er ofte barrierer i kommunen. EPC er et godt og sikkert verktøy for kommunene for å gjennomføre tiltak for energieffektivisering i egne bygg. EPC samt maler for anbudsdokument/kontrakt er utarbeidet og finnes tilgjengelig. EPC er en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring ihht lov om offentlige anskaffelser. Enova SF har den senei tid kommet med flere programmer hvor kommuner kan søke støtte til investering i bugningsmassen, det være konvertering til nye fornybare energikilder eller rene enøktiltak. Det anbefales på det sterkeste å benytte seg av de støtteonmninger som finnes. Kommunen har som mål å ha laveste energiforbruk pr m2 i sin bygningsmasse i fylket. Som vist i faktadelen krever dette noen tiltak, særlig på bygg innen helse, bamehage og på rådhuset. For å nå målet må energibruken i rådhuset reduseres med nesten 50 %, helse- og omsorg med ca 35 % og bamehagene med ca 16%. side 9

10 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 3.1 Tiltak kommunen som byggeier Nr. Beskrivelse Kostnad (kr) Fremdrift. Nye bygg eller eksisterende bygg som rehabiliteres i kommunal regi, skal vurderes bygdlrehabilitert_etter passivhusstandard Benytte års- og levetidskostnader som et element ved vurdering av alternative løsninger og egne byggeprosjekt._ordinært budsjett. Fase ut eksisterende oljekjeler på Sørborgen skole og ungdomsskolen, og ta i bruk fornybar 3 energi fra fjemvarmeanlegg eller lokale energisentraler basert på ny fornybar energi. Energibærer (bioenergi) til Sørborgen området skal ut på anbud 2010, byggestart og drift 2 mill forventes i Feriestengte skoler og bamehager Gjennomføre enøkanalyse etter EPC modell ved rådhus og sykehjem. (eks evt investeringer, kun analysekostnader) Rådhuset, gammel del av sykehjemmet, kulturhuset, Klæbuhallen og Rydland barnehage skal tilknyttes sentral driftsstyringsanlegg (elektriske anlegg, vannbåme anlegg og 0,8 1,0 mill ventilasjonsanlegg). Automatisk slokking av lys i kommunale bygg (tilbud gitt av CTM-system på rådhuset (eks kjeller) og foajé i Kulturhus. Kostnad er kun knyttet til dette). Tiltaket er avhengig av tiltak _og_avventer resultat fra dette før det evt_gjennomføres Sørborgen skole etterisoleres (noe gjenstår) Klæbu ungdomsskole: skifte av vinduer, etterisolering, VVS. 6 mill Fase ut eksisterende oljekjel ved Tanem oppvekstsenter, og ta i bruk fornybar energi fra lokal energisentral_basert_på_ny_fornybar energi. 2 mill betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. I løpet av 2009 har kommunen finansiert og iverksatt to tiltak som vil føre til en reduksjon i utslipp av klimagasser. Dette er energiøkonomisering av fyrrom og ventilasjonsrom ved Klæbu ungdomsskole og Sørborgen skole. Disse er ikke med i tabellen over. Det er mulig å søke om støtte bl.a. hos Enova for tiltak 3.1 nr 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Størrelse på støttebeløp er ukjent og avhenger bl.a av energireduksjon som tiltaket utløser. Kommunen må imidlertid regne med å finansiere mellom 60 og 75 % på egen hånd Tiltak kommunens rolle etter pbl Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Boligprosjekter større enn 10 boliger eller mer enn 500 m2 plasseres og utformes med hensyn til energieffektivitet og fleksible, miljøvennlige energiløsninger. En utredning skal foreligge ved behandling av detaljert reguleringsplan Ta i bruk utbyggingsavtaler og gå i en aktiv dialog med utbygger ved planlegging av nye byggefelt. Avtaler og vilkår følger byggesaksbehandlinger Forbildeprosjekt lavenergihus/passivhus i Gjellan-Trøåsen Benytte tre som materiale i nye bygg i størst mulig grad (minimere bruk av stållbetong/andre materialer med store klimagassutslipp) Oppfordre bedrifter i Klæbu til miljøsertifisering Sørge for at nye utbyggingsområder utredes med minst ett alternativ til elektrisk oppvarming forhåndskonferanser etter plan- og bygningsloven informere utbygger om kommunens energimål, og hvordan man kan ta energihensyn og aktuelle energiløsninger. Sjekkliste/rutine utarbeides. betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 10

11 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 3.3 Tiltak Innkjøp og forbruk i kommunen Nr. Beskrivelse - Kostnad Fremdrift 3 Ved innkjøp eller leasing av nye biler i kommunal regi, skal man vurdere elbil eller hybridbil fremfor dagens bensin/diselbiler I gatebelysning i kommunal regi skal det benyttes energisparende pærer der det er mulig Kommunen skal ha en aktiv strategi for å endre overordnede rammevilkår, dvs, blant annet fremme overfor fylkeskommunen et ønske om å skjerpe miljøkravene i den fylkeskommunale innkjøpsordning Etablere 6 lade punkt for elbiler. Fått tilskudd fra Transnova på kr til tiltaket Alle kopimaskiner skal ha tosidig utskrift og svart/hvitt som standard Minst 30 % av all mat som serveres i forbindelse med kommunal virksomhet skal være kortreist og.. gjerne økologisk produsert. -- Fra2Oll -- betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. 3.4 Tiltak Klima og energiundervisning i skole og barnehage Nr. Beskrivelse Kostiiad Fremdrift skole Det skal undervises i emnet energi- og klima i skolene og barnehagene. Tanem skole og Sørborgen blir Regnmakerskoler. Etablere Grønt flagg ved skolene i Klæbu. Grønt Flagg er norsk betegnelse på den internasjonale Eco-Schools ordningen. Målet med Grønt Flagg er å stimulere barnehager og skoler til å styrke 1200 kr undervisning for bærekraftig utvikling. Det er nå nærmere 700 bhg og skoler som deltar i Norge pr skole ( internasjonalt i 44 land). For å komme i gang skal bhg/skolen fylle ut et registreringsskjema pr år og en miljøhandlingspian. Trondheim kommune har en meget omfattende Grønt Flagg aktivitet. -- betyr at kostnader tas over ordinært budsjett Vurderes i Tiltak øke_kompetansen i_kommunen Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Kommunens virksomhet skal sertifiseres etter miljøfyrtårn. I 2010 skal rådmannens stab sertifiseres Kursing og sertifisering av teknisk personell i energioppfølging (EOS), sentral driftskontroll (SD), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), ventilasjon, varme og sanitær (VVS) med mer Kurs i øko-kjøring for alle ansatte. Kostnader forbundet med dette er en samling med simulator Priser ligger på ca kr 5000 for 2 timer teoriltrening med 15 deltagere. Det foreslås ca 30 personer på kurs_i_2011_(kommunale_biler)_og_ca_200_personer_i_2012. Kartlegg klimasårbarhet mht. ekstrem nedbør, flom og skred. Tiltak utredes. Jfr. overordnet ROSanalyse. Ordinært budsjett betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 11

12 Klæbu. Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 4 TRANSPORT- OG AREALPLANLEGGING Pendiingsaktiviteten i regionen er økende og med bakgrunn i dagens situasjon har kommunen, i samarbeid med de ulike transportaktører, forsøkt å vurdere ulike alternative løsninger som kan bidra til lavere C02- utslipp. Transportsektoren sto for 61 % av klimagassutslippene i Klæbu i 2007, og av dette utgjorde personbiltrafikken 74 % og lastebil/buss 26 %. Det resterende utgjøres av landbruksmaskiner, snøscootere m.m I..... I I Å øke den relative andelen av biler med lavt drivstofforbruk : Utslipp fra privatbiler i Klæbu kommune : kan være et effektivt tiltak for å redusere utslipp fra : utgjorde i 2007 ca tonn C02- : vegtransporten. Dette gjelder når institusjoner eller : ekvivalenter. Det er ca 0,8 tonn pr enkeltpersoner bevisst velger drivstoffgjerrige biler ved person, noe som tilsvarer at hver person nykjøp. Samtidig vil en generell fornyelse av bilparken føre til kjører ca 56 ganger tur/retur Klæbu lavere utslipp av C02, hvis en slik fornyelse ikke fører til en : Trondheim pr ar. : hh1.hhh1h1 større totalbilpark. Energiforbruket ved kollektivtransport er normalt laveie enn ved bmk av privatbil. Transportselskapene og kommunene i regionen vil kunne legge til rette for et bedre tilbud til innbyggerne enn hva som er tilfellet i dag. I tillegg vil disse tiltakene ha positive effekter for lokalmiljøet og trafikksikkerheten. Plan- og bygningsloven er et av de mest langsiktige klimavirkemidlene en har. Loven gir kommunene ansvar for arealpianlegging og tilrettelegging av transportsystemer. Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vil kunne bidra til tjenester i sammenheng med kollektivtrafikktilbudet. Loven gir også kommunene mulighet til å regulere parkering og utvikle gang-, sykkel- og turveier. Virkningen av de enkelte tiltakene i transportsektoren er små på kort sikt. Det er derfor viktig å se transportsektoren i et helhetlig og langsiktig perspektiv. For at kommunen skal nå sine hovedmål må klimagassutslipp fra transport reduseres med minimum 15 % i 2020 i forhold til 2007, dvs, ca 1400 tonn. Dette tilsvarer ca 17 turer pr person tur /retur Trondheim I tillegg til tiltakene under kommer noen tiltak under kommunen som aktør og mot husholdninger som også vil føre til redusert bilbruk. Dette er blant annet informative tiltak, tilrette legging av gang- og sykkelvei samt fokus på kjøring i kommunal regi. Målet nås dersom alle lar bilen : stå og tar bussen 17 ganger i : løpet av et år. I. I II I I I I I I I I I II Det forutsettes også en drahjelp gjennom statlige virkemidler som fører til en endring i kollektivtrafikk og bilparken. Summen av dette vi vil føre til at Klæbu kommune vil nå sin målsetting om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren. side 12

13 Trondheim -- Fra Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 4.1 Tiltak transport Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Samordnet areal- og transportplanlegging i kommuneplanen i hht interkommunal -- betyr 4. utbygging 4 2 arealpian (IKAP) Vekst i og ved sentrum, men fortsatt noe utbygging på Tanem, og forsiktig i andre deler av kommunen. Tett utnytting og fortetting Næringslokaliserting ut fra_hensynet til minimal transport. Motivere barn til å gå/sykle mer. Gjennomføres ved hver skolestart med oppfølging gjennom skoleåret Holdningsendring og opplysning til foreldre når det gjelder bringing og henting av barn på skolen. Informasjon fra skolen. Det er sunt for barna å gå! Gjennomføres ved hver skolestart med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene. (Trafikksikkerhetsplan ) Dialog med fylkeskommunen, Team trafikk og Klæburuta for å bedre F side 13

14 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 5 NY FORNYBAR ENERGI I Norge har vi hatt tilgang på billig vannkraft i lang 100 % tid, noe som blant annet har ført til at de aller fleste 90 bygg som er satt opp bruker strøm til oppvarming. 0/ Som figuren viser er ca 69 % av all energibruk til 80 o oppvarming av bygninger i Norge, knyttet til 70 /o strøm. I Sverige utgjør samme type oppvarming 60 % bare24%,ogidanmarkbare5 %. 50% 40% Norske myndigheter har i lang tid arbeidet for at vi 30 % skal bruke annen energi til oppvarming av 20 % bygninger, og bare benytte elektrisitet der vi ikke 10 % har noe annet valg. 0 % All den vannkraften vi da frigjør, kan i teorien Norge Srige Danmark Finland Island eksporteres til Europa og blant annd erstatte strøm produsert på kulikraft. i Fjernvarme ii Bio i Olje n Gass/ (other) i Elektrisitet I en global sammenheng er dette meget fornuftig. Dette er en del av årsaken til at det er et stort fokus på utbygging av fornybar energi i Europa. Sett i en større sammenheng bør man arbeide for å bli mindre avhengig av elektrisk energi, særlig til oppvarming. Det bør derfor satses på lavei forbruk, økt energifieksibilitet og bruk av alternative energikilder. Dette vil være positivt både lokalt og nasjonalt, gjennom bedre miljø og mindre press på utbygging av nye vassdrag. Dersom man tok i bruk de ulike energikilder som beskrevet i kapittel 3.3. i faktadelen og realiserte enøk potensialet, ville kommunen bidra med ca 38 GWh ny elektrisitet til Europa. Om vi legger miks UCPTE til grunn (se kap i faktadel) ville dette gi en global klimareduksjon på ca tonn CO2-ekvivalenter. Dette er ca 1,8 ganger mer enn hva Klæbu kommune hadde av klimagassutslipp i år Kommunen har som mål å få til 2,5 GWh mer vannbåren vanne. En evt sterkere fjernvarmesatsning fordrer at man har bygg med vannbåren varme som er lokalisert i sentrale områder. Kommunen bør derfor legge til rette for at evt nye bygg eller bygg som rehabiliteres vurderes med vannbåren varme. Tiltak som sørger for ny fornybar energi finnes innen de andre satsningsområder, som f.eks landbruk. side 14

15 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 6 LANDBRIJK Det er viktig å merke seg at landbruket utgjør mye av løsningen på idimaproblematikken, gjennom opptak i skog og myr men også ved å utnytte alternative fornybare energiressurser. Landbruket er viktig innen produksjon av ny fornybar energi, og innen matproduksjon. Dette blir enda viktigere i fremtiden. a I I I II. I I IlIl I I II : Viste du at kua slipper fra seg ca 11 tonn med gjødsel per Landbrukssektoren sto for 25 prosent av år. Det er mye energi i den møkka, og den kan utnyttes. : klimagassutslippene i kommunen i 2007, i i i..... i.. a... men bare en liten andel av energiforbruket. Det er hovedsakelig lystgass og metan som utgjør klimagassutslippene fra jordbruket. Lystgassutslipp er knyttet til gjødselspredning, erosjon, jordavrenning/flom, restavlinger, myrdyrking. Metanutslipp omfatter husdyra, lagring og spredning av gjødsel, tett jord (jordpakking/myr, brenning av biomasse). En liten andel C02-utslipp er knyttet til bruk av fossil energi og nedbryting av organisk materiale i jord. Flere undersøkelser viser at økologisk landbruk gir lavere utslipp per arealenhet enn konvensjonell drift bl.a. fordi energiforbruket er lavere. Dette skyldes: > Ingen bruk av lettiøselig kunstgjødsel. Ingen bruk av kjemiske sprøytemidler Begrenset bruk av langtransportert fâr Bruk av lokale og fomybare ressurser, kortreiste matvaresystemer. CO2 uraper bl. Fmnoe soni utgøi tonn C02 ekvi pr år. IKlæbu ca 200 tonn av Klæbu kommune anser det som riktig å fokusere på reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket gjennom tiltak som berører drift. Landbruket må gjøre tilpasninger til et endret klima, og landbruket må fungere som virkemiddel mot klimaendringer. Viktige elementer er utslipp og binding av klimagasser fra landbruket, binding av karbon gjennom bærekraftig skogbruk, og mer bruk av trevirke og satsing på bioenergi. Slik det er i dag får ikke Norge godkjent binding av skog som et klimatiltak. Som beskrevet i faktadelen er netto binding av C02 i Klæbu kommune ca tonn, tilsvarende ca 1,5 ganger mer enn klimagassutslippene i kommunen i Det er gjennomført et åpent møte hvor næringen kunne komme med innspill på mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene. For at kommunen skal nå sine hovedmål må landbruket redusere sine klimagassutslipp med ca 20 %, dvs ca 600 tonn. 6.1 Tiltak innen landbruk Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Tiltak i energi- og klimaplan skal benyttes aktivt som et ledd i KSL og miljøplan i landbruket. Stimulere til økt kunnskap om gjødselpianlegging -- Informere om alternative spredeteknikker av husdyrgjødsel og tilskuddsordninger. 6.1 Stimulere til at flere samvirke/gårdbrukere går til innkjøp av nytt og mer effektivt spredeutstyr for gjødsel (innebærer også økonomisk stimulans). Kartlegge kapasitet på eksisterende gjødselsiager, og vurdere hvordan dette kan utnyttes optimalt (2010). Informasjon og gårdsbesøk hvor gårdbrukerne fr innspill på hva de kan gjøre for bedre klima/miljø. 6 2 Dette er et samarbeid med landbruksrådgivningen, og vil omfatte et vist antall områder/bruk. Noe av kostnadene dekkes inn med egenandel fra gårdeiere som vil ha tilbudet. Kostnad ca 6000 kr pr bruk Det er ca 40 bruk i kommunen. Det søkes om eksterne midler (SMIL midler e.l.) 6.3 Ved bortleie/salg av landbrukseiendom prioriteres nabobruk Delfinansiere pådrivestilling i Nidaros skogforum med sikte på klimavennlige tiltak Kartlegging av områder egnet for uttak av biobrensel i Klæbu betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 15

16 2010 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 7 KAMPANJER RETTET MOT HUSHOLDNINGER Husholdninger og enkeltpersoner er en viktig nøkkel i arbeidet med redusert energibnik og utslipp. Transport, mat og bosted er viktige momenter for en husholdning. Kommunen er viktig aktør som rådgiver, nettverksbygger og tilrettelegger med fokus på viktige miljøkonsekvenser. Klimagassutslipp i 2007 utgjorde 2,3 tonn pr innbygger Klæbu kommune skal bruke tilgjengelige virkemiddel i plan og bygningslov i forbindelse med etableringer og reguleringsendringer i byggefelt. Tiltak for dette finnes under kommunen som byggeier og aktør. I forhold til klimagassutslipp fra husholdninger ønsker kommunen først og fremst å arbeide med tiltak for bevisstgjøring. IR I IIU I II I I I II I I I I I : i 2007 produserte hver enkelt : : innbyggeriklæbu ca 280 kg : avfall. : I 1111 I I II 1 IIII I I I I I I IB III I Det er særlig innen områdene transport, energibruk og avfallsminimering at hver enkelt innbygger kan gjøre en forskjell. Fokus på kjøp av kvalitetsvarer som varer lengre, og redusert bruk av emballasje er viktig. I tillegg til de direkte utslippene kommer indirekte utslipp som følge av produksjon av mobiler, MP3 spillere, flatskjermer m.m. I følge forbruksstudier utført av industriell økologi ved NTNU og SSB utgjør disse indirekte utslippene ca 50 % av norske husholdningers totale CO2 utslipp. For at Klæbu kommune skal nå sine klimamål, må utslippene fra husholdning reduseres med ca 150 tonn C02 ekvivalenter. Dette betyr at hver enkelt innbygger må redusere sine klimagassutslipp med ca 23 kg CO2 ekvivalenter. I 2007 utgjorde utslipp fra husholdningene ca 77 kg pr person (utslipp fra transport kommer i tillegg). I.... I I I I I I I I I 1 II I Viste du at dersom alle husstander i Klæbu reduserte energibruken med 10 %, ville klimagassutslippene : reduseres med ca 190 tonn. Om denne elektrisiteten ble : eksportert til Europa ville de globale klimagassutslippene : reduseres med ca tonn CO2 ekvivalenter. I IIII III IIIIIBIIIII IIIII II II II II BIII HVA ER DIT BIDRAG! Tiltak Klimakampanje Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift etablere og vedlikeholde informasjon om energi- og klima på web. B1.a. energibruk i 7.1 husholdninger, enkel enøksjekk i privathus med råd om de mest vanlige enøktips via webskjema/spørsmålsskjema.. + informasjon om ulike tilskuddsordninger etablere tilskuddsordning for utskiftning av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, slik 7.2 at partikkelutslipp/svevestøv og ufulistendig forbrenning reduseres med minst 50 % av beregningen vist i faktadelen. Begrenset til kr 1000 til 20 husstander pr år. 7.3 samarbeid med Envina for å initiere kurs i hjemmekompostering. Fra 2010 stimulere flere innbyggere til å si nei takk til uadressert reklame, ved å sende ut nei takk klistremerker sammen med en kort_veiledning samarbeid med Envina om å etablere miljøstasjon. 7.6 Kommunen skal sammen med Envina vurdere bedre innsamlingsordning for spesialavfall --betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 16

17 Energi- og Kdimaplan Klæbu kommune 8 TILTAKENES EFFEKT PÅ KLIMAGASSUTSLIPP I KOMMUNEN Klæbu kommune har som mål at klimagassutslippene i 2020 skal være ca 10 % lavere enn i 1991, dvs at klimagassutslippene ikke skal være høyere enn tonn CO2 - ekvivalenter. Prognosene for klimagassutslipp i 2020 viser en mengde på ca tonn CO2 - ekvivalenter. Det betyr at Klæbu kommune må redusere sine klimagassutslipp med tonn CO2 - ekvivalenter. I forhold til folketallet i 2020 betyr dette en reduksjon på ca 0,5 tonn pr person. Beregninger viser at tiltakene vil føre til en reduksjon i utslipp av CO2 - ekvivalenter lik tonn. Dette gir en klimagassreduksjon på ca 22 %. For å nå dette målet er det nødvendig med reduksjon i utslipp fra trafikk og fra landbruk. I tillegg er det nødvendig å realisere enøk potensialet, og deler av potensialet for ny fornybar energi. Figurene under viser hva man vil oppnå i reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, dersom foreslåtte tiltak i planen gjennomføres Utvikling i klimagassutstipp o o O O O C O O O c o o c o o c c o c c r r r r4 c r ri r r o 00 o r oo o r b t- 00 Historisk utslipp prognose med tiltak Utvikling i energiforbruk c- r c1 r c4 prognose uten tiltak Hovedmål, Klæbu kommune _:- --- I i Ii I -I r- 1 Må1i (10% <1991), uten tiltak Mobile kilder Proseasutslipp Stasjonær forbrenning 2020 med tiltak obr.æ od cr oo r,r o-b oo O o ri r C-4 C C c (- (- C- C historisk forbmk prognose uten tiltak prognose med tiltak For reduksjon av klimagasser i Klæbu kommune er 45 % av effekten fra tiltakene knyttet til trafikk, 29 % til landbruk/avfall og 26 % til stasjonært energibruk. De foreslåtte tiltak vil også føre til en reduksjon i utslipp av lokale gasser som NOx, S02, CO og partikler/svevestøv. side 17

18 Energi- og Klimaplan Kdæbu kommune 8.1 Verdisetting av klimagassutslippene i Klæbu kommune. Markedet for Carbon Emission allowanses og Carbon Credits er en konsekvens av Kyotoprotokollen. Ordningen dekker både utviklingsland og industriland. Bare industriland har forpliktet seg i henhold til Kyoto protokollen med hensyn til bindende utslippsieduksjoner av drivhusgasser. Med bakgrunn i dette innførte Europa parlamentet et direktiv (2003/87/EC) hvor de etablerte et regime for utslipp av drivhusgasser og utslippstillatelser (EU ETS). I tillegg til regionale muligheter for å handle C02 kvoter finnes også andre muligheter for handel med C02 kvoter under Kyoto protokollens fleksible mekanismer. Dette er CDM (Clean developement mechanism), JI (Joint Implementation) og AAU s (assignment amount units). Alle disse mekanismene kan i teorien bli brukt av Klæbu kommune. En European Union Allowance (EUA) er det offisielle navnet på ç utslippskvote for land innenfor EU i tillegg til bla Norge. En EUA gir eieren av kvoten en rett til å slippe ut drivhusgasser tilsvarende ett tonn C02 ekvivalenter. Det er slike kvoter som handles bl.a på Nordpool. Kvotene omsettes på en børs lik alle andre børser. Prisene blir fastsatt av tilbud og etterspørsel. Figuren viser hvordan prisene på C02 kvoter (for årene var prisen på en utslippskvote handlet på Nord Pool ca. 240 kroner. Siden den gang har 2011) varierte gjennom Sommeren Kvotehandel C02 prisene på utslippskvoter falt jevnt og var ved årsskiftet rundt 160 kr. I månedsskiftet 240 I» januar/februar 2009 har de falt ytterligere og I 2009 nærmer seg na 100 kr Hovedgrunnen til denne z 180 prisreduksjonen tilskrives redusert aktivitet 2011 i 160 Europeisk industri, noe som gir en større 140 tilbudsside for salg av utslippskvoter. Det er ventet at kvote prisen vil stige opp mot 600 kr/tonn. Uke... x2001 Dersom vi legger forventet kvotepris til grunn: har klimagassutslippene i Klæbu (år 2020) en prislapp på ca 8,4 millioner kr. er verdien på beregnet nødvendig reduksjon av klimagassutslippene (2020) ca 1,8 millioner kr. har reduksjonen av globale klimagasser fra alternative energikilder (UCPTE) en verdi på ca 13,8 millioner kr. side 18

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Energi- og klimaplan 2010-2020. Hitra kommune

FULLDISTRIBUSJON. Energi- og klimaplan 2010-2020. Hitra kommune FULLDISTRIBUSJON Energi- og klimaplan 2010-2020 Innhold Side Forord... 4 Hva er en energi- og klimaplan... 6 Energibruk i... 8 Energiressurser i... 12 Befolkningsutvikling, sysselsetting og pendlere...

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fakta om Hitra kommune

Energi- og klimaplan. Fakta om Hitra kommune Energi- og klimaplan Fakta om Hitra kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Utredningsprosessen... 5 2 Fakta om kommunen... 6 2.1 Befolkningsutvikling... 7 2.2

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Energi- og klimaplan 2008-2013 Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Vedtatt i Oppdal kommunestyre 03.12.08, sak 08/125 1 Innhold Innledning 4 Bakgrunn 4 Prosessen 4 Sammendrag 5 Klimautfordringene

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer