Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi"

Transkript

1 Innledning Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi av Atle Harby Seniorforsker og senterleder Centre for Environmental Design of Renewable Energy SINTEF Energi Postboks 4761 Sluppen, 7465 Trondheim Alle inngrep i naturen påvirker miljøet, og energiprosjekter er ikke noe unntak. Ulike energikilder vil gi ulike miljøvirkninger, men virkningene kan også variere mye fra sted til sted ved bruk av samme energikilde. Miljøvirkninger er et bredt begrep som omfatter hvordan omgivelsene påvirkes av et inngrep og spesielt hvordan det virker på naturen, organismer og økosystemer og hvordan mennesket oppfatter dette. Når vi forsøker å tilpasse et inngrep for å redusere eller fjerne negative miljøvirkninger er dette miljødesign. Virkninger av et inngrep trenger ikke bare å være negative, men miljøvirkninger av vannkraft, vindkraft og infrastruktur for energiproduksjon blir som regel oppfattet som negative. Vannkraft De viktigste miljøvirkningene av vannkraft er neddemming av landområder eller tidligere elver og våtmarker, barriereeffekten som dammer og andre konstruksjoner skaper i vassdragene og endringer i vannføring som i noen tilfeller også gir tørrlegging av deler av vassdrag. Konsekvensutredninger for vannkraftutbygging skal i henhold til NVEs veileder 1 inneholde beskrivelse av konsekvenser for: Hydrologi inkludert overflatehydrologi, vanntemperatur, isforhold, lokalklima og grunnvann Erosjon og sedimenttransport Skred Landskap og inngrepsfrie naturområder Naturmiljø og naturens mangfold, inkludert geofaglige forhold, naturtyper, karplanter, moser, lav, sopp, pattedyr, krypdyr, fugl, fisk, ferskvannsbiologi, Marine forhold inkludert ferskvannstilførsel, vanntemperatur, isforhold, lokalklima, marinbiologi, marine ressurser og deponering av masser Kulturminne og kulturmiljø Forurensning og vannkvalitet, inkludert utslipp til vann og grunnen og annen forurensning Samisk natur- og kulturgrunnlag Naturressurser som jord, skog, ferskvann, grunnvann, mineraler og masseforekomster Samfunn i betydningen av næringsliv og sysselsetting, utvikling i bosetning og boligbygging, tjenestetilbud og kommunal økonomi, sosiale forhold, helsemessige forhold, friluftsliv og reiseliv. Bortsett fra konsekvenser for samisk kulturgrunnlag og samfunn blir disse fagtema regnet som miljøkonsekvenser. I tillegg kommer globale miljøkonsekvenser som utslipp av klimagasser og virkninger på global oppvarming. 1 Rettleiar nr 3/2010. Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader, NVE, Oslo. 1

2 Vindkraft Med miljøvirkninger av vindkraft tenker de fleste på landskapsvirkninger, støy og til en viss grad andre konsekvenser som arealbeslag og virkninger på fugl og vilt. NVEs krav til konsekvensutredninger 2 viser også at landskapsvirkninger, synlighet og opplevelsesverdi er viktig, men det legges også vekt på effekter for rødlistearter, sjeldne naturområder, planteog dyreliv. Vindkraftparker krever også infrastruktur som kraftledninger, koblingsstasjoner og veianlegg for montering, vedlikehold og kontroll som igjen gir miljøvirkninger. Overføringslinjer Norge har til sammen over km overføringslinjer for strøm pr. 2011, fordelt på litt over km i sentralnettet, km i regionalnettet og km i lokalnettet. Med ryddebelte legger dette nettet beslag på om lag 1700 km 2 arealer, noe som tilsvarer Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. I den nærmeste framtid planlegger Statnett store investeringer for å forsterke, oppgradere og utvide sentralnettet med investeringer i størrelsesorden Mrd kr i neste tiårsperiode 3. De viktigste miljøvirkningene av overføringslinjer er arealbeslag, visuelle virkninger, helseeffekter fra elektromagnetiske felt og mulige barriereeffekter for vilt og dyreliv. Kraftledninger er også med på å fragmentere leveområder. Det er kollisjonsfare for fugl forbundet med alle kraftledninger. Lokalnettet som har kortere avstand mellom fasene, kan også ta livet av fugl gjennom elektrokusjon dersom vingene kommer i kontakt med to faser samtidig. En slik kortslutning er ofte dødelig for fuglen og vil også gi problemer med strømforsyning. Dette gjelder spesielt rovfugl med stort vingespenn. Strømkabler i jord gir miljøeffekter under bygging og i forbindelse med vedlikehold. På høye spenningsnivåer må det også være aksess til kablene som medfører annen infrastruktur for ferdsel med sine miljøvirkninger. Kraftledningsgater kan også gi noen positive miljøeffekter ettersom de skaper spesielle naturforhold med lav vegetasjon som kan være gunstig for noen arter. Kraftledningsgater i skog gir f eks ofte gunstige beiteforhold for hjortevilt og kan skape såkalte kanteffekter i et ellers monotont landskap. Hovedutfordringer Det norske vannkraftsystemet er relativt gammelt og det er store behov for rehabilitering og opprustning. Dersom man skal stanse anlegg for rehabilitering og fornyelse, er det samtidig viktig å se på mulighetene for å utvide kraftproduksjonen, både gjennom nye tekniske løsninger og mulighetene for å utvide nedslagsfeltet. Det kan i mange tilfeller være gunstig miljømessig, spesielt dersom moderne krav til miljøbasert vannføring innføres. Mange konsesjonsvilkår kommer opp til revisjon de nærmeste årene. Dette bør ses i sammenheng med implementering av Vanndirektivet som setter innebærer at alle vannforekomster skal ha miljømål som følges opp med eventuelle tiltak der man ikke når målene. I en framtid med en stigende andel uregulerbar og fornybar energiforsyning settes det nye krav til vannkraft som er den eneste fornybare energikilden med mulighet for lagring av energi (se kapittel om vannkraft). Dette blir spesielt viktig dersom vi i Norge satser på å betjene deler av det europeiske markedet med storskala balansekraft fra vannkraft. For å begrense miljøvirkningene er det viktig at storskala balansekraft kun foregår i kraftverk som har inntak og utløp i magasiner, innsjøer eller havet. Miljøvirkningene i allerede berørte magasin, innsjøer og fjorder vil da endre seg, og det er behov for ny kunnskap. I kraftverk som har utløp direkte i elver må det tas store miljøhensyn til endringer i kjøremønster, og det er aktuelt å innføre begrensninger i driften og fysiske tiltak i vassdraget nedstrøms Fremtidens nett for et fremtidsrettet samfunn. Nettutviklingsplan 2011, Statnett. 2

3 Som følge av el-sertifikatmarkedet vil det bli bygget mer fornybar kraft i Norge og Sverige, og vi forventer at en betydelig andel av dette kommer som vindkraft og liten vannkraft (småkraft) i tiden fram til Småkraft, dvs vannkraft med mindre enn 10 MW installert effekt, har ofte små magasin og produksjonen blir da helt avhengig av tilsiget. Miljøeffektene av hvert enkelt småkraftanlegg er ofte ikke store, men regnet pr kwh blir ofte miljøvirkningene større av mange små anlegg enn et stort anlegg 4. Sumvirkningene av mange små anlegg kan også bli store. Det mangler imidlertid metodikk for å kvantifisere sumvirkningene og det er en stor utfordring å utrede disse. For vindkraft er utfordringene på miljøsiden noe tilsvarende situasjonen for småkraft. Norge har pr i dag få vindkraftparker, men en stor utbygging i tidligere til dels urørte naturområder vil også for vindkraft gi sumvirkninger vi i dag ikke kjenner. Det er etter hvert mange vindkraftprosjekter som møter lokal motstand, ofte begrunnet i estetiske hensyn. Vindkraft fører til store arealbeslag, spesielt dersom man regner arealbeslag pr produsert energi. Dette gir utfordringer i forhold til sårbar natur, vilt, fugl og andre arter. Det er store utfordringer knyttet til samfunnsaksept og estetiske virkninger av nye overføringslinjer, noe som f eks motstanden mot ny linje fra Sima til Samnanger med kryssing av Hardangerfjorden viste 5. Den såkalte "NIMBY"-effekten ("Not in my backyard") er en viktig årsak til motstanden, og det blir tatt til ordet for kompensasjonstiltak for berørte interessenter. Det er imidlertid signaler i Nettutviklingsplanen 3 og Energiutredningen 6 som tilsier at menigmann må akseptere at kraftlinjer passerer i deres "bakgård" uten økonomisk kompensasjon. Både luftlinjer og kabler medfører inngrep i naturen som kan påvirke leveområder og atferd for mange arter. Norge er avhengig av å bygge flere mellomlandsforbindelser som vil gå under vann. Ved utbygging av offshore vindkraft og/eller elektrifisering av olje- og gassaktiviteten på kontinentalsokkelen vil det også bli behov for flere sjøkabler. Det er fortsatt usikkert hvor stort omfang kraftutveksling med Europa og eventuelle sjøkabler til norske plattformer og norske offshore vindparker vil få, men det er uten tvil utfordringer forbundet med så vel teknologi og system, som miljøvirkninger, internasjonalt regelverk og samfunnsaksept. En stor utfordring forbundet med alle former for energiprosjekter og overføringslinjer, er tiden det tar fra melding om inngrepet sendes til man kan starte bygging. Spesielt konsesjonsbehandlingen tar lang tid, og det er rom for effektivisering som ikke trenger å gå på bekostning av å ta hensyn til alle interessenter. Et nøkkelelement i effektiv konsesjonsbehandling er tidlig involvering av berørte parter slik at man forhåpentligvis har kommet fram til den beste totalløsningen med hensyn på økonomi, teknologi, miljø og samfunn før konsesjonssøknad sendes. Det er også store politiske, regulatoriske og forvaltningsmessige utfordringer forbundet med implementering av de to EU-direktivene for vann og fornybar energi (Vanndirektivet og Fornybardirektivet). Gjennom fornybardirektivet og el-sertifikatordningen har vi forpliktet oss til å øke andelen fornybar energi og bygge ut mer fornybart, mens vi gjennom vanndirektivet forplikter oss til å bringe våre regulerte vassdrag tilbake til naturtilstanden eller noe nært naturtilstanden for såkalte sterkt modifiserte vannforekomster. Dette vil trolig føre til tap av kraftproduksjon, selv om det også heter at målsettingen i vanndirektivet ikke skal gi store samfunnsøkonomiske tap som tapt kraftproduksjon kan gi. 4 Bakken, T.H., Ruud, A. og Sundt, H Mange og små eller store og få? En sammenligning av miljøvirkningene ved ulike strategier for utvikling av vannkraft. SINTEF Energi Rapport TR A Ruud, A., Haug, J.J.K. og Lafferty, W.M "Case Hardanger" - En analyse av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen knyttet til den omsøkte luftledningen Sima-Samnanger. CEDREN/SINTEF Energi rapport TR A Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. NOU

4 Potensialet Oppgradering, utvidelser og videreutvikling av vannkraft i Norge har et stort potensiale for å tilføre Norge mer fornybar energi og balansekraft i stor skala til Europa. Med moderne miljødesign og dagens kunnskapsgrunnlag er det mulig å gjennomføre dette og samtidig forbedre miljøforholdene. I mange områder av Norge har de pågående klimaendringene gitt et ført til endringer både i mengde og fordeling over tid av tilsiget. Dette kan i noen tilfeller også gi store miljøgevinster dersom det forvaltes rett. Det er ingen tvil om at utbygginger av mer vannkraft, vindkraft og overføringslinjer samlet sett vil påvirke lokalmiljøet og naturen i negativ retning. Med moderne miljødesign er det mulig å velge bort de minst gunstige prosjektene og skape akseptable miljøforhold i de prosjektene man gjennomfører. Det er imidlertid av avgjørende betydning at man søker helhetlige løsninger både innenfor et prosjekt med hensyn på optimalisering av teknologi, økonomi, miljø og samfunn og på tvers av prosjekter gjennom helhetlig tilnærming til planlegging av nye anlegg, oppgradering av eksisterende anlegg og infrastruktur. Forskningsutfordringer De forskningsmessige utfordringene knyttet til miljøforhold ved opprustning og utvidelse av vannkraft knytter seg først og fremst til implementering og sammenkobling av nyere kunnskap om miljøvirkninger. Spesielt med tanke på design av miljøbasert vannføring på strekninger med framført vann eller endret vannføringsregime, og med tanke på langtidseffekter av regulering er det viktig å integrerer eksisterende kunnskap på en god måte. Dersom Norge skal levere storskala balansekraft til Europa er det avgjørende at nye kraftverk legges til eksisterende magasin og at nye kraftverk med nødvendig infrastruktur miljødesignes. For alle energiprosjekter og spesielt med tanke på mulige nye vind- og småkraftprosjekter er det en stor utfordring å etablere god metodikk for såkalte sumvirkninger på miljøet. Det ligger også en betydelig utfordring i å etablere metodikk for å sammenligne og vekte ulike miljøvirkninger som f eks konsekvenser for laksefisk i elver sammenlignet med moser som lever i fossesprutområder. Hovedutfordringene med hensyn på forskning innenfor miljødesign av vannkraft, vindkraft og overføringslinjer er oppsummert: Miljøeffekter og avbøtende tiltak i regulerte elver nedstrøms kraftverk med fleksibel drift og såkalt effektkjøring Miljødesign av mulig storskala fleksibel kraft fra norsk vannkraft til balansering av annen fornybar ikke-regulerbar kraft Sumvirkninger på miljøet av mange mindre inngrep i et begrenset område eller innenfor en naturtype Stimulere til å bringe fagfelt innenfor teknologi, økonomi, miljø og samfunnsfag sammen slik at forskningen bidrar til å løse de mange utfordringene knyttet til samkjøring av miljøog energipolitikk Konklusjon og anbefalinger Alle energiprosjekter vil innebære inngrep i naturen, og det vil alltid gi lokale miljøvirkninger. Hvilke energiformer man satser på i et land eller en kommune innebærer også at man velger hvilke miljøvirkninger man får. Det er derfor meget viktig at man både der klar over konsekvensene for miljøet, og samtidig evner å velge de beste prosjektene med de rette avbøtende tiltak for å motvirke de negative lokale konsekvensene. Det er dette vi kaller miljødesign, og vi anbefaler at helhetlig miljødesign legges til grunn for framtidens energipolitikk. I tillegg til at ulike fagfelt innenfor forskningen jobber sammen er det også meget 4

5 viktig at aktører innen energibransjen, interessenter, miljøvernorganisasjoner, myndigheter og politiske miljø finner en felles arena for å komme fram til fornuftige og bærekraftige avveininger mellom de negative lokale miljøvirkningen og energiproduksjon, med de mulige positive globale miljøvirkningene som økt andel fornybar elektrisitetsforsyning innebærer. 5

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING JØLSTER OG FØRDE KOMMUNER, SOGN OG FJORDANE FYLKE NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 12.12.2013 Deres ref: NVE200904486-64 Søknad om konsesjon

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer