Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144"

Transkript

1 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og delta i debatt slik at de utvikler kunnskap i emnet. Det presenteres mange små og større aktiviteter som lærer kan velge fra og sette sammen til et helhetlig undervisningsopplegg etter interesse, kjennskap til elevene, tid avsatt til emnet, m.m. Mange av de foreslåtte aktivitetene gjør at elevene kan få oppgaver tilrettelagt på sitt nivå og sine interesser. De får bruk for de fleste eller alle de grunnleggende ferdighetene. Undervisningsoppleggene innbyr dessuten til varierte vurderingsformer og til flerfaglighet. Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: Kompetansemål etter 7. trinn Fenomener og stoffer: Eleven skal kunne gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt. Forskerspiren: Eleven skal kunne trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Eleven skal publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Læringsmål: Eleven skal kunne beskrive hva vi forstår med energi og energikilder, og at alt som hender, involverer energi, trekke ut naturfaglig informasjon om energikilder fra artikler i aviser, tidsskrifter eller på Internett, systematisere informasjonen ut fra noen valgte kriterier og presentere resultatene, beskrive energikilder som var i bruk i tidligere tider, både i Norge og i andre deler av verden, sammenligne energibruk før og nå og diskutere utviklingen, diskutere mulige konsekvenser for miljøet lokalt og globalt ved ulike typer energibruk og ved økende energibruk. 1

2 side 2 av 19 Innledning Selv om elevene har møtt energibegrepet tidligere, er det viktig at undervisningen har oppmerksomhet rettet mot begrepsinnlæring. Nedenfor er det listet opp begreper og naturfagsord som elevene bør arbeide med og forstå. Det gis eksempler på begrepsinnlæring i noen av undervisningsoppleggene lenger ute i dokumentet. Relevante begreper: energi krefter arbeid energiformer energikjeder energiloven bevegelsesenergi stillingsenergi energiomforming varmeenergi energikilder fornybare energikilder ikkefornybare energikilder kjemisk energi elektrisk energi solenergi vindenergi kjerneenergi bioenergi drivhuseffekt drivhusgasser Når det gjelder bruk av energikilder før og nå, kan det være naturlig å komme inn på: bioenergi: fra ved til nye former for biobrensel vannenergi: fra vannhjul til moderne vannenergi vind: fra seilbåter til moderne vindmøller kull: fra dampmaskiner til kullkraftverk solenergi: fra fotosyntese i planter til solceller kjerneenergi: utnyttet i nyere tid (uran, thorium) Planlegging av undervisningsopplegget. Gruppeinndeling Et godt utgangspunkt når vi skal planlegge eller lage et undervisningsopplegg, er hvor vi er i undervisningsforløpet. Om det er introduksjon til et emne, faglig påfyll for elevene eller at elevene skal få sjekket sin forståelse, betyr mye for hvordan vi legger det opp. Undervisningsoppleggene i dette dokumentet er forsøkt sortert på denne måten, men dere vil se at noen av oppleggene kan brukes på flere måter. 2

3 side 3 av 19 Da mange av aktivitetene forutsetter samarbeid, er det viktig å ha tenkt igjennom hvordan vi vil foreta gruppeinndelingen. Dersom gruppene skal vare over et lengre tidsrom, er det viktig at elevene øves opp til forpliktende samarbeid og i den sammenheng er elevenes sosiale ferdigheter viktige. Forpliktende samarbeid ved at elevene gir hverandre støtte, oppmuntring og hjelp er viktig for å optimalisere læringsutbyttet. Det anbefales ikke for stort faglig sprik innad i gruppa, men det er fint hvis elevene utfyller hverandre på andre områder slik som å tenke kreativt, være flink til å tegne, ta ansvar for gruppa eller å være ekspert på data. Det å bruke tid på bli kjent-øvelser og at elevene lager grupperegler, er vel investert tid. Det er også viktig å fordele ansvarsområder slik som å være bindeledd mellom gruppa og lærer, passe på tidsfrister, fordele arbeid, ha ansvar for utstyr. I noen av aktivitetene er det foreslått at elevene lager roller. Da kan de for eksempel tegne alle gruppas medlemmer slik de framstår i rollene, for så å henge det opp i klasserommet etterfulgt av en kort presentasjon. Flerfaglig undervisningsopplegg om energi og miljø Her følger en oversikt over og forklaring til opplegg og aktiviteter. Det er blant annet tradisjonelle opplegg, aktiviteter med preg av overraskelse og utforskende opplegg. Bruk forslagene som inspirasjon til å lage aktiviteter som passer for deg og din klasse. Elevforsøk er ikke tatt med fordi det ville blitt et stort dokument, og fordi læreren har forslag til forsøk i eget læreverk. Tidsbruk og andre rammefaktorer må veies opp mot elevenes faglige utbytte. A) Forslag til start av et emne Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i hverdagslivet, bygge på begreper elevene kan fra før eller bruke små triggere. Grubletegninger Grubletegninger egner seg fint i oppstarten av et emne. De er små triggere som kan skape diskusjoner og stimulere til naturfaglig tenkning. Grubletegningene har ikke nødvendigvis ett riktig svar, noe naturfaglige problemer ofte ikke har. Grubletegningen Snødame kan brukes i flere faglige sammenhenger, og gjerne i forbindelse med energi: Energibruk i hjemmet energihverdagen vår Elevene kan få i oppgave å finne ut hva de bruker energi til hjemme, og om det er flere energiformer enn elektrisk energi som brukes. Hva tror elevene vi mennesker bruker mye energi på, og hva bruker vi mindre energi på? Eventuelt kan de ta for seg et døgn, inkludert alt de spiser, energiforbruk når de for eksempel spiller fotball, sykler osv. Nettsøk/bruk av aviser Elevene kan søke fritt eller de kan få oppgitt noen søkeord, og så skal de for eksempel finne fram til energibruk både når det gjelder type energikilde og hvor stort forbruket er. Elevene kan utforske temaer og lage egne problemstillinger. Ved å få et eierskap til stoffet blir de forhåpentligvis mer motivert. Når det gjelder bruk av avis, har Avis i skolen mye nyttig: På lenken står det mye om hvordan elevene jobber som journalister. 3

4 side 4 av 19 Idémyldring organisere kunnskap Elevene får for eksempel oppgaven: Energi hva forbinder dere med det? Noen elever eller grupper trenger kanskje tips underveis, mens andre forbinder mye med emnet. Det er viktig at denne aktiviteten følges opp slik at kunnskapen elevene har til sammen, samles og organiseres. Dette kan skje klassevis eller ved at hver gruppe bearbeider ideene sine og lager en oversikt eller et tankekart. Her kan elevene for eksempel lage et digitalt tankekart med Mindomo: Hvis elevene jobber gruppevis, kan én elev om gangen fra hver gruppe få bevege seg stille omkring som en spion for å få ideer fra de andre gruppene. Begrepslæring aktivering og bruk av elevenes forkunnskaper Skisse av et mulig undervisningsforløp: 1. Du kjenner kanskje til noen ord som handler om energi og krefter. Skriv ned alle ord du kommer på. Elevene skriver ned ordene individuelt. 2. Læreren skriver opp ordene på tavla ved at elevene sier ett ord etter tur og eventuelt flere ord når alle har fått mulighet til å bidra. Kanskje klarer elevene å bli enige om noen kategorier underveis? For eksempel fornybar og ikkefornybar, energiformer og bioenergi. Er det noen av ordene elevene skrev ned som ikke handler om energi i naturfaglig betydning? 3. Kommer dere på andre viktige ord som bør tas med? 4. Prøv å forklare følgende ord.. (læreren plukker ut de mest sentrale ordene). Eventuelt individuelt først og deretter i gruppe/klasse. 5. De viktigste begrepene forklares og defineres. Arbeide med ordforklaringer og begrepsforståelse Her er et skjema som kan brukes, enten som en del av forrige aktivitet eller i begynnelsen av en time. Høyre kolonne skal ikke fylles ut før i slutten av timen. Dette vet jeg: Dette ønsker jeg å lære mer om: Dette har jeg lært: 4

5 side 5 av 19 B) Faglig påfyll Når de viktigste begrepene er på plass og elevene begynner å få et forhold til emnet, må de gis oppgaver som motiverer for å skaffe seg mer kunnskap. Her passer det blant annet å legge til rette for ulike måter å innhente informasjon på. Mange av eksemplene som er tatt med, bygger på et sammenhengende forløp der elevene får roller og konkrete oppgaver underveis. Det går fint å bruke deler av forslagene. Roller: Her er forslag til at elevene lager seg roller. Læreren må tenke igjennom hva som er hensiktsmessig for det videre arbeidet. Vil noen spesielle yrker, interesser, politisk tilhørighet, land de kommer fra eller annet være viktig for oppgaven, må læreren informere om det. Elevene må også vite hva de skal jobbe, med slik at de lettere kan bruke rollene sine senere. Forslag til informasjon som leses opp for elevene: INFO Dere er år gamle og er en søskenflokk fra Norge. Bestem dere for navn, alder, bosted, personkarakteristikk m.m. Det er en fordel hvis minst en av dere er tradisjonell og minst en er nytenkende. Dere bør representere ulike yrker/studier/interesser som gjerne har med energi, energikilder og miljø å gjøre. Videre kan elevene få i oppgave å tegne et familieportrett som presenteres for resten av klassen og som kan henge på veggen. INFO Tegn familien og presenter dere for resten av klassen. Når gruppeinndelingen er foretatt og roller er beskrevet, kan elevene bes om å velge hvert sitt land eller læreren kan fordele land på gruppene. Lærer kan ha forslag til land, landene bør være spredt rundt om i verden og flest mulige energikilder bør være representert. Elevene bør senest på dette tidspunktet få vite at de skal jobbe med energikilder, energibruk og miljøproblemer i dette landet. 5

6 side 6 av 19 Oppgave: INFO Bestem dere for et land og finn fram til en energikilde som er vanlig i det landet. Når alle har bestemt seg for et land, må det settes av tid til informasjonsinnhenting og til å arbeide faglig med den valgte energikilden. Oppgave: LES Bruk lærebok, andre bøker og Internett til å finne ut mer om landet og energikilden dere har valgt å arbeide med. Husk å notere kildene dere bruker. Hvis læreren har latt elevene velge roller, kan følgende oppdrag være en spennende vri: Oppdrag Elevene får vite at de har vunnet i en konkurranse, og at de skal ut å reise og oppsøke landet de har lest om. Her er rollene viktige! Vet de nok om landet slik at de er klare til å reise? Er det mer de bør vite om energikilder i dette landet før og nå? Hva med eventuelle miljøproblemer i dette landet knyttet til energibruken? Nå er forhåpentligvis motivasjonen for å lære på topp! 6

7 side 7 av brev dato Til familien X GRATULERER! Dere er valgt ut blant mer enn tusen søkere til å få reise og oppleve landet Y på nært hold. Reise og opphold er dekket for dere i 10 dager. Avreise fra Gardermoen.dag kl:. Som det sto i konkurransereglene, skal dere bidra med reportasjestoff til vårt magasin. I tillegg ønsker vi å samle dere og de andre familiene til en konferanse når dere kommer hjem igjen. Lykke til med arbeidet og god tur!!! Med hilsen magasinet Verden i dag Dersom det ikke er gjort allerede, må gruppene bestemme seg for et land og velge en energikilde som er vanlig i dette landet. Når det gjelder informasjonssøk, bør læreren ha tips til litteratur og lenker slik at elevene kommer i gang. De av elevene som er vant til å hente ut og bearbeide relevant informasjon, må oppmuntres til dette og veiledes slik at de ikke kjører seg fast. I arbeidet med emnet bør elevene få mulighet til å arbeide praktisk. Det kan være elevforsøk hvor noen forsøk vil passe for alle, mens andre forsøk kanskje kan tilpasses emnet som gruppen har valgt. Eller elevene kan få i oppgave å lage et konkret produkt. Lage et produkt Det å be elevene lage et produkt (teknologi), for eksempel et energiverk eller en modell av den valgte energikilden, vil kunne skape engasjement. Kriterier slik som materialvalg og størrelse på modellen, må settes opp. Stikkord i arbeidet er arbeidstegninger og målestokk. Se for ideer. 7

8 side 8 av 19 INFO Konkurranse energikilder: Lag en modell av energikilden. Lag en modell som viser energikilden dere har valgt. Kriterier for vurdering: (materialvalg, ) Arbeidstegning skal vises veileder for godkjenning innen. Modellen skal være ferdig senest. Da skal gruppa redegjøre for modellen. I arbeidet med emnet er norskfaget et viktig støttefag, og det er ideelt å jobbe flerfaglig. Det å lese om emnet i for eksempel dikt, vil kunne oppleves som positivt, og også tilføre elevene kunnskap og åpne for refleksjon. Her følger et forslag til en måte å bruke dikt på: Tolke og lage dikt 2. brev dato Til familien X Vi har den glede å invitere dere til en sosial sammenkomst for å treffe og bli kjent med de andre familiene som skal ut og reise. Arrangementet holdes. på Hotell Utsikten. Det blir diktaften med mye god mat, fokus på miljø og overraskelser. Vel møtt! Med hilsen magasinet Verden i dag 8

9 side 9 av 19 Elevene får en invitasjon til diktaften med mat (noen av elevene har fått i oppdrag å bake) og forfatterbesøk (for eksempel en utkledd lærer). Elevene skal lese, tolke og dramatisere dikt som forfatteren har skrevet og lage egne dikt som de leser opp. Forfatteren kan for eksempel være Rolf Jacobsen: DIKTAFTEN MED ROLF JACOBSEN Hei! Jeg heter Rolf Jacobsen. Jeg var journalist og forfatter og levde fra 1907 til Siden dere blant annet skal undersøke bruk av energikilder i tidligere tider, tok jeg meg en reise fram i tid! I mange av mine dikt og det jeg ellers har skrevet, var jeg opptatt av forholdet mellom teknikk og natur, og etter det jeg har forstått er ikke dette mindre viktig nå i år.. Jeg vil derfor deklamere to dikt for dere.. Forslag til oppgave: Lese, tolke og dramatisere dikt av Rolf Jacobsen. Hver gruppe kan f.eks. få ett av diktene: - Rulle rundt (og rundt) - Til jorden (med vennlig hilsen) - Den lille bonden - Grønn mann - Landskap med gravemaskiner - Hyss -- I tillegg kan elevene bli bedt om å lage et energi og miljø -dikt. Det skal de skrive pent på en plakat, før de leser det opp og henger det opp i klasserommet. Elevene vil ha behov for undervisning og tid til å lære seg viktige begreper mens de arbeider med de konkrete arbeidsoppgavene. En time det står undervisning på planen deres, kan vi legge inn et overraskelsesmoment: Undervisning overraskende besøk i klasserommet Undervisning for å samle trådene og gi elevene mulighet til å sjekke om det de har funnet så langt, er riktig og et godt grunnlag for å jobbe videre helst ved at de får et overraskende besøk av en kjent person (eller personen som en rolle). Elevene har med naturfagsbøker og alt de så langt har skrevet. Når læreren starter opp timen som elevene tror er en vanlig time, banker det på døra: Inn kommer denne personen som er aktuell innen emnet (miljøvernministeren, energiministeren, leder av Bellona, oljeprodusent, ). Denne personen forteller om arbeidet sitt og viktigheten av å tenke miljø. Videre kan han/hun utfordre elevene på - om de kan viktige energiord og miljøord - hva de vil undersøke i landet de skal reise til - hvorfor de valgte nettopp dette landet - hva de selv kan gjøre for å forandre verden. Den som er på besøk, bør trekke paralleller til andre land og vise til hva som er gjort andre steder for å redusere miljøproblemene. 9

10 side 10 av 19 C) Vurdering: Sjekke forståelsen Vi kan bruke ulike metoder og aktiviteter for å finne ut om elevene har fått de kunnskapene eller ferdighetene de trenger: Små tester, flervalgsoppgaver og rett galt. Her forklares to andre måter. Leseprosessen tekstforståelse Det er viktig at teksten får mening for elevene når de leser naturfag. Mangel på konsentrasjon hos elevene og vanskelige ord og uttrykk i teksten kan vanskeliggjøre det. Elevene må være tankemessig aktive, og for å aktivisere og bevisstgjøre elevene kan følgende skjema brukes: Før du leser: Hva tror du teksten handler om? Leseskjema Hva kan du om emnet fra før? Før og mens du leser: Hvilke spørsmål kan stilles til teksten? Mens du leser: Skriv ned vanskelige ord: Etter at du har lest: Skriv et kort sammendrag av det du har lært: 10

11 side 11 av 19 For å fremme tekstforståelse slik at elevene får tak i meningsinnholdet i en tekst, kan følgende strategier være nyttige for elevene: 1. Lage oppsummering av det viktigste i teksten 2. Klargjøring av vanskelige ord 3. Lage spørsmål til teksten 4. Gjette hva som kommer på neste side Begrepssjekk Elevene kan sjekke hvor mye de husker, ved å spille Memory. Denne spillaktiviteten egner seg til å sjekke at elevene har forstått viktige begreper og til å prøve ut kunnskap på egen hånd. Hvert par eller hver gruppe får et sett med spillkort. Hvert sett inneholder kort med to farger. Kort med den ene fargen har et spørsmål eller begrep som skal forklares, mens kort med den andre fargen har svar på spørsmålene eller definisjoner. Elevene jobber sammen to og to. Kortene legges ut i to rader: én med f.eks. røde og én med gule kort. En elev trekker et rødt kort først, tenker litt og trekker deretter et gult kort. Elevene forklarer hvorfor kortet er feil eller riktig. Hvis de trekker to kort som passer sammen, får de et par (et stikk). 11

12 side 12 av 19 ENERGI Det som får ting til å skje. KREFTER Kan forandre farten, retningen og formen til en gjenstand. ENERGILOVEN Energimengden er konstant, men kvaliteten avtar hver gang energi omformes. ENERGIOVERFØRING Ved arbeid og ved varme. ENERGIKILDE Noe vi kan utnytte energi fra. Påstander: Helt enig eller helt uenig For å undersøke om elevene har en dypere forståelse for bruk av noen energikilder, kan vi be elevene om å ta standpunkt til noen påstander. De kan ha alternativene helt enig eller helt uenig. Her følger åtte påstander som elevene skal avgjøre om de er helt enige i eller om de er helt uenige. I tillegg til å ta et standpunkt må de kunne begrunne standpunktet sitt. Det kan for eksempel gjøres ved at alle som er helt enige, sammen må komme fram til en begrunnelse, mens de andre på tilsvarende måte må begrunne hvorfor de er uenige. 12

13 side 13 av 19 Forslag tilpåstander: 1. Atomenergi er den mest forurensende energikilden. 2. Biomasse er en fornybar og lite forurensende energikilde. 3. Mennesker og dyr får energien sin fra fossilt brennstoff. 4. Vind oppstår ved at vannet beveger seg. 5. Vindenergi har ingen ulemper som kilde til elektrisitet. 6. Vi trenger ikke utvikle nye måter å utnytte fornybare energikilder på, fordi vi har mer enn nok olje og gass. 7. CO 2 -utslipp fra fossilt brensel medvirker til økt drivhuseffekt. 8. Drivhuseffekten er positiv for miljøet. D) Praktisere ved hjelp av veiledning eller ved å prøve på egen hånd Her kan elevene få veiledning fra læreren eller medelever og/eller mulighet til på egen hånd å prøve ut det de har lært. Dersom elevene har brukt roller aktivt, kan en reise til et annet land virke motiverende. Følgende forslag inkluderer norskfaget gjennom flere skriftlige produkter. Elevene vil dessuten få tidsfrister å forholde seg til. Reise Sted: Gardermoen Tid: dag kl:. Da ønsker vi dere en flott reise til landet dere har valgt. Hver familie får med en person fra magasinet Verden i dag, som bl.a. skal fungere som reiseleder. Artikler og reportasjestoff leveres til denne personen etter frister dere får. God reise! Hilsen magasinet Verden i dag 13

14 side 14 av 19 Når elevene reiser til landet sitt, er det flere oppgaver som venter dem. Det kan være oppgaver knyttet til det å produsere tekster i ulike sjangere, f.eks. fem skriftlige arbeider i minst tre ulike sjangere (reiseskildring, reportasje, leserbrev, fagartikkel, ). Se heftet Miljøjournalisten, som tar for seg mange ulike miljøproblemer. Her er det dessuten mange lenker om miljø. Heftet beskriver ulike sjangere og har mye konkret innen journalistikk: Læreren må bestemme om artiklene skal skrives ut fra den rollen elevene eventuelt har eller uavhengig av det. Det må også bestemmes hva som eventuelt skal skrives individuelt og hva som skal være felles produkt. Læreren kan gi flere tidsfrister underveis slik at ikke alt blir gjort rett før siste frist. Når elevene skal finne ut om energibruk i tidligere tider, kan en reise med en tidsmaskin være en idé. Tidsmaskin Elevene reiser etter hvert tilbake i tid for å finne ut hvordan det var å leve i landet for 100 år siden. Vi kan for eksempel be elevene om å lage nye roller: Dere er en familie som levde i dette landet for 100 år siden. Dere skal representere to eller tre generasjoner. Hvordan var det å leve her for 100 år siden? Hvordan var det å være gammel eller ung? Hva slags og hvor mye energi ble brukt på matlaging og hvordan foregikk transport av mennesker, vann, ved og eventuelt varer? Skriv en fortelling om dette livet. Tenk på hvorfor energibruken eventuelt har forandret seg mye til slik det er nå. Forslag til informasjon om tidsreisen: TIDSMASKIN Hei Vil dere prøve min nyutviklede tidsmaskin? Jeg har hørt at dere lurer på hvordan folk levde i dette landet for 100 år siden. Mye kan dere sikkert finne ut ved å lese om det og høre folk fortelle om hvordan forfedrene deres levde. Vil dere ikke heller oppleve det selv?!!! Hei på dere som ser så rare ut. Jeg hører fra min slektning i framtiden at dere har ønsket å besøke oss. Kom hit og ta på dere slike klær som vi bruker. Her er et ledig hus dere kan få bo i, mens dere er her. 14

15 side 15 av 19 E) Avslutning Elevene skal finne ut om mål og hensikt er oppnådd, og oppsummere det de har lært. Tester og egenvurdering er nyttige til det formålet. Her er forslag til en måte å avrunde undervisningsopplegget på. Delta på en konferanse: Elevene får invitasjon til å delta på en konferanse med debattmøte. Debatten kan holdes som en ordentlig konferanse ( Verden i dag. Med fokus på energibruk og miljø ), med debattleder, kjente folk i panelet (lærere i roller), navnelapper, lunsj m.m. Elevene kan for eksempel være i rollene sine under hele konferansen eller de kan gå inn i og ut av rollene. Med tanke på vurdering får elevene vite kjennetegn på måloppnåelse. De vil bli vurdert ut fra hvordan de legger fram gruppas arbeid og i hvilken grad de klarer å svare på relevante spørsmål fra andre elever. Det teller også med i vurderingen om de klarer å stille gode spørsmål til de andre gruppene ut fra deres presentasjoner. Forslag til hvordan konferansen kan arrangeres: Velkommen til konferansen Verden i dag. Med fokus på energibruk og miljø Da vil vi ønske alle familiene velkommen. Ut fra hva vi har lest i artiklene og reportasjestoffet dere har sendt oss, gleder vi oss stort til denne konferansen. Først får hver familie fem minutter til å presentere landet de har besøkt, med fokus på energi og miljø. Takk for de interessante presentasjonene! Nå ønsker vi velkommen til dagens panel bestående av. Dere får to minutter til en kort presentasjon av hvem dere er. Så starter vi første del av debatten med fokus på energikilder: LUNSJ Nå skal vi få høre litt om tidsreisen dere gjorde, og om hvordan dere tror utviklingen vil gå videre i landene dere har besøkt. Avslutning: to minutter per familie: Hva er deres viktigste råd til lederne i landet dere var i, når det gjelder energi og miljø? 15

16 side 16 av 19 Flerfaglige muligheter Deler av undervisningsopplegget gir muligheter for flerfaglighet. Matematikk, samfunnsfag (geografi og historie), religion, livssyn og etikk (RLE) og norsk har kompetansemål som er passer med emnet. Her er aktuelle kompetansemål for disse fagene: Matematikk beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent og plassere dem på tallinja, stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter og argumentere for løsingsmetoder, presentere data i tabeller og diagram som er framstilt digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er. Samfunnsfag bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortiden og nåtiden ved å plassere en rekke historiske hendelser på en tidslinje, skape fortellinger om mennesket i fortiden og bruke dem til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i, forklare hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. RLE samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. Norsk Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner, lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres, gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer, presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. Skriftlige tekster med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst, bruke oppslagsverk og ordbøker, bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster, bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Når det gjelder norskfaget, tar heftet Miljøjournalisten for seg ulike miljøproblemer og beskriver ulike sjangere og journalistikk. Grunnleggende ferdigheter Den store variasjonen i oppgaver, undervisning, utforskende arbeidsmetoder, kreative opplegg m.m. legger til rette for at elevene får bruke alle de grunnleggende ferdighetene. Det å kunne lese, skrive og uttrykke seg muntlig er viktige ferdigheter gjennom hele opplegget, mens regning og bruk av digitale verktøy kan inngå i større eller mindre grad. Det er viktig å hjelpe elevene med å utvikle disse ferdighetene, slik vi ellers gjør med læringsmål i fagene. 16

17 side 17 av 19 Vi har tatt utgangspunkt i grunnleggende ferdigheter i naturfag når vi fremhever følgende: - å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Elevene må kunne formulere spørsmål og hypoteser, og de må bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer både muntlig og skriftlig. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger inngår også. - å kunne lese. Å kunne samle, tolke og reflektere over informasjon fra aviser, bøker, tabeller, diagrammer og internett er viktig. - å kunne regne. I tekster og i forbindelse med eksperimenter kan tall og beregninger inngå. I noen sammenhenger vil det at elevene lager tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold, heve det faglige nivået på besvarelsen. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data. - å kunne bruke digitale verktøy. Det å nyttiggjøre seg digitale verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering og registrering vil være aktuelt. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon er viktig i informasjonsinnhentingen. Vurdering De første vurderingene for læring vi gir elevene, kan med fordel gis i form av framovermeldinger som hjelper eleven til å vite hvordan det kan være lurt å jobbe videre og med hva. Loggskriving kan brukes jevnlig, og det kan være styrte logger hvor læreren sier hva elevene skal skrive om, eller vi kan be elevene skrive ned det de synes er viktig. Uansett er det viktig med egenvurdering og refleksjon rundt egen læring. De nedbrutte læringsmålene kan være utgangspunkt for faglige tilbakemeldinger når det gjelder hva eleven kan og hva de må jobbe mer med. Hvis læreren velger å la mye av arbeidet foregår i grupper, er det viktig å sette av tid til å jobbe med gruppedynamikk. Elevene må blant annet øves opp slik at de kan vurdere egen og andres innsats og arbeide slik at de bidrar til optimalt læringsutbytte for alle. Elevene blir bedt om å gjøre mange oppgaver i løpet av det foreslåtte undervisningsopplegget. Blant annet skal de produsere tekster, framføre og tolke dikt og delta i debatt. I tillegg skal de kanskje produsere noe (teknologi) eller gjennomføre forsøk hvor de skriver en rapport. Alt dette i tillegg til eventuelle begrepstester, oppgaver, drøfting av artikler m.m. er ting læreren kan gjøre avtale om å ta med i sluttvurderingen. For at vurderingen skal ha en læringseffekt, bør elevene få hyppige tilbakemeldinger. Læreren kan velge å ha en prøve når undervisningsopplegget er avsluttet. Med så mange muligheter for varierte vurderingssituasjoner underveis kan det anbefales å knytte vurderingen til disse. Det er viktig at elevene får vite hva de blir vurdert i og hva som er vurderingskriteriene, i tillegg til en eventuell vektlegging. 17

18 side 18 av 19 Forslag til kjennetegn på måloppnåelse knyttet til kompetansemålene for emnet: Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Teori, modeller og begreper Viser noe kunnskap om energi og miljø. Bruker i stor grad hverdagslige begreper. Viser kunnskaper om energi, energikilder og miljø. Bruker en del faglige begreper. Viser solide kunnskaper om energi, energikilder og miljø. Bruker i stor grad faglige begreper. Viser noe kunnskap om bruk av energikilder før og nå. Gir noen eksempler på miljøkonsekvenser. Gjør greie for bruk av noen energikilder før og nå. Beskriver noen konsekvenser for miljøet. Gjør meget godt greie for bruk av energikilder før og nå. Beskriver konsekvenser for miljøet både lokalt og globalt. Kan til en viss grad trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster. Viser god evne til å trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Viser meget god evne til å trekke naturfaglig informasjon ut fra naturfaglige tekster i ulike medier. Kommunikasjon Framstillingen av emnet er stort sett forståelig. Bruker enkelte faglige begreper og uttrykksformer. Framstillingen av emnet er grei å forstå. Bruker faglige begreper og uttrykksformer. Framstillingen av emnet er klar og presis med korrekt og relevant bruk av faglige begreper og uttrykksformer. Kan med mye hjelp publisere resultater ved hjelp av digitale verktøy. Kan med litt hjelp presentere og publisere resultater ved hjelp av digitale verktøy. Kan på egen hånd presentere og publisere resultater ved hjelp av digitale verktøy. Bruker mange hverdagslige begreper og presenterer fagstoffet med mye hjelp fra manus. Bruker en del faglige begreper og presenterer fagstoffet med noe støtte i manus. Bruker mange faglige begreper og viser god variasjon og presenterer fagstoffet fritt og selvstendig. Deltar i noen grad i diskusjoner i timene. Deltar aktivt i diskusjoner i timene. Deltar engasjert og anvender fagkunnskap i diskusjoner i timene. Forskerspiren Kan med hjelp innhente informasjon fra en eller flere kilder og systematisere den. Kan innhente informasjon fra flere kilder og til en viss grad systematisere den. Kan innhente informasjon fra flere ulike kilder og selvstendig systematisere den. 18

19 side 19 av 19 Sosiale ferdigheter (skal ikke vurderes med karakter) Deltar i samarbeid med andre elever og trenger mye hjelp og veiledning for å fullføre oppgaver. Deltar aktivt i samarbeid med andre elever. Trenger litt hjelp fra lærer eller andre elever for å fullføre. Deltar engasjert, aktivt og kreativt i samarbeid med andre elever, er en pådriver i arbeidet og hjelper andre. Trenger lite hjelp og veiledning for å fullføre. Tilpasset opplæring Det ligger mange muligheter for tilpasset opplæring i dette undervisningsopplegget. Den store variasjonen av aktiviteter gjør at elevene får arbeide på mange ulike måter. Videre kan lærer veilede elevene med hensyn til tekstvalg og hvilken produktform/sjanger de bør velge å skrive i, i tillegg til det rent faglige. Det at elevene eier opplegget i stor grad, lever seg inn i roller og gjør det til sitt, kan også virke positivt med tanke på tilpasset opplæring. Mange blir mer motivert for faget og klarer å gjøre arbeidsoppgaver på sitt nivå når det legges opp så variert. Når det gjelder elever med stort faglig potensial, kan de oppmuntres til å lese avanserte artikler og utfordres til å skrive fagartikler på høyt nivå. Videre bør disse elevene oppfordres til å sette seg godt inn i alle energikildene slik at de kan drøfte og sammenlikne energikilder og bruken av dem, blant annet i debatten. Fordi det ikke legges opp til så mange lærerstyrte aktiviteter, kan læreren bruke mye tid på veiledning. Og ut fra sitt kjennskap til elevene kan han/hun tilrettelegge for den enkelte elev. 19

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen:

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen: Oversikt og manus Kort oversikt over dagen: 1. Innledning til dagen - velkomst, link til forarbeid - kompetansemål 2. Innledning energi. Ses i sammenheng med kulebaneaktivitet. 3. Kulebaneaktivitet. Grubletegninger,

Detaljer

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet Innhold Portrettet LK06 og vurdering Eksamen i videregående Vurdering på barnetrinnet Rulleringsframføring Sentrale funn i PISA Vurdering av kompetansemål knyttet til Forskerspiren Tallkarakter eller skriftlig

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer