Årsrapport for Tjødnalio skule 2013 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Tjødnalio skule 2013 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR"

Transkript

1 Årsrapport for Tjødnalio skule 2013 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Me held fram med prosjektet Vurdering for læring Fokuset dette vert:: -Elevane vert i enno større grad involverte i eige læringsarbeid m.a. gjennom å vurdera sitt eige arbeid og si eiga faglege utvikling. -Det vert lagt vekt på å utvikla elevane si evne til refleksjon gjennom spørsmål som fremjar evna til refleksjon Elevane vert involverte i utvikling av læringsmiljøet( 9a-3.ledd) gjennom: -klasseråd -elevråd -skulemiljøutvalet Teama, heile Rektor, lærarane og elevråds kontakten, heile Resultat betre enn 2,3 i elevundersøkinga (ungdomssteget) Dette spørsmålet gjeld ungdomsskulen. Me har likevel lagt inn tiltak som gjeld medverknad i læringsprosess og i utvikling av positivt skulemiljø. Under medverknad får me ulike resultat. Når det gjeld medverknad m.o.t. val av arbeidsmåtar i fag, er scoren 3,57. Scoren er høgare når det gjeld: elevrådsarbeid, å lytta til elevane, medverknad m.o.t. reglar m.m. Her er scoren i snitt 4,4. Trykket må setjast inn mot medverknad i val av arbeidsmåtar. Elevane trives saman med Lærarane er tydelege Lærarane, heile Resultat betre enn 3,9 i Me har score 4,4 innan dette området. Det ver arbeidd godt på alle trinna

2 lærarane sine klasseleiarar. Lærarane samtalar jamleg med elevane om trivsel og læring. Lærarane, etter oppsett plan elevundersøkinga innan dette området. Alle er tydelege klasseleiarar og kombinerer grenser med omsorg. Teama har oppdaterte planar for utvikling av eit trygt læringsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring.(sos.- ped.tiltak) ART held fram Rektor og teama. heile Sosiallærarane Foreldra opplever god informasjon frå skulen om tilpassa opplæring Temaet vert informert om : -på felles foreldremøte om hausten -på trinn- foreldremøta -eksemplifisert i konferansetimane -på Tjødnaliarket - i info-heftet - på heimesida Rektor, kontaktlærarane,faglærarane og spesialpedagog ane, etter plan Resultat 65 % av svara i foreldreundersøkinga viser nøgde foreldre i stor eller svært stor grad Her har me ikkje måloppnåing. 18,8% av foreldra har svart. Me må gjera ein større innsats for å få foreldra på banen. Foreldre opplever dei vert tatt på alvor når dei tek kontakt med skulen -Temaet vert diskutert i alle personalgruppene på skulen. Alle som arbeider på Tjødnalio skal yta best mogeleg service ovanfor foreldre/føresette -Foreldre/føresette får raske tilbakemeldingar når dei vender seg til skulen med saker Alle, heile tida Resultat 90 % eller meir i foreldreundersøkinga viser nøgde foreldre i stor eller svært stor grad Svara ligg mellom 3,5 og 4,5. Men av di deltakarprosenten er så låg,har me ikkje godt nok bilete av om foreldra er nøgde. ØKONOMI Skulen har god økonomistyring Budsjettet vert tilpassa Rektor, kvar Resultat: Null prosent avvik Fram til november hadde me positivt resultat/overskot trass i at

3 rammene. Rekneskapstala vert jamleg evaluerte og tiltak vert sette i verk dersom tala er negative. månad kr.frå vedtak om spesialundervisning frå 1/1-13 aldri vart tilført budsjettet vårt. Sluttresultatet vart eit underskot på 43888,93. Straum hadde eit underskot på 73864,28. Det er i alle budsjettrapportar peika på at Tjødnalio har meirutgifter til straum av di me har SFO tilbod i skulefrie dagar. Skuleskyss hadde eit underskot på 33638,10. Det skuldast m.a. ein drosjeskyss til Føyno. Konklusjonen vert at budsjettet er styrt etter beste evne, med siktemål om balanse. MEDARBEIDARAR Medarbeidarane er nøgde med arbeidssituasjonen sin -Eventuelle konfliktar får ikkje utvikla seg.. Dei vert tekne tak i gjennom individuelle og gruppesamtalar samt oppfølging. -Eksterne hjelparar vert kopla inn dersom det er behov for det. -Det vert gjennomført årlege evalueringar innan temaet Tid til arbeidet Rektor og alle tilsette, heile tida Etter medarbeider u.s. Resultat 4.7 eller betre i medarbeidarundersøkinga. I «samlespørsmålet «til slutt om kor nøgde dei er med arbeidssituasjonen sin, scorar me 5,0. Det er over forventa nivå. Redusert sjukefråvær -Sjå punkta ovanfor -Følgja NAV-systemet ved rektor Resultat betre enn 7,5 % Resultat på skule er samla 6,07. Våren 2013 hadde me fleire langtidssjukmelde grunna svært

4 sjukefråver. alvorlege sjukdomar. Frå hausten 2013 er alle desse attende i fullt arbeid. Same trenden har gjort seg gjeldande i SFO. Sjukmeldingsprosenten har vore låg heile hausten Medarbeidarane bidreg aktivt til å nå verksemda sine mål Det vert fokusert på måla. Måla vert tydeleggjorte gjennom diskusjonar, arbeid på trinna og oppfølging/tilbakemeldingar frå rektor Rektor og teama,heile Resultat 5 eller betre i medarbeidarundersøkinga Her er scoren 4,4. Dette vert grunngjeve med sterke nasjonale og lokale føringar gjennom Kunnskapsløftet og handlingsplanar. Særleg gjeld dette dei kommunale handlingsplanane kor måla er sette. Personalet sin innverknad gjeld tiltaka i større grad enn måla. Medarbeidarane opplever å ha naudsynt kompetanse til å utføra sine arbeidsoppgåver -Kompetansebehovet vert kartlagt. -Det vert halde høgt trykk på etterutdanninga innan satsingsområda. -Ein vekslar mellom interne og eksterne forelesarar -Delekulturen vert halde vedlike. Rektor, Våren - 13 rektor, kvar veke og på planleggingsdagane Resultat 4.8 eller betre i medarbeidarundersøkinga Her er scoren 5,0. Over forventa nivå Medarbeidarane løyser felles arbeidsoppgåver på sin arbeidsplass på ein god måte -Vidareutvikla teama si gruppevurdering av teamsamarbeidet med utgangspunkt i relevante kriterium. -Gjennomføra gruppevurderingane vår og haust. Rektor, etter plan Resultat 4.9 eller betre i medarbeidarundersøkinga Her er scoren 5,3. Over forventa nivå Medarbeidarane opplever at næraste leiar gjev tilstrekkeleg attendemelding på jobben dei -Halda fram med individuell medarbeidersamtale og teamsamtalar. Rektor,etter plan Resultat 4.2 eller betre i medarbeidarundersøkinga Her er scoren 4,9. Også over forventa nivå. Det hadde vore ønskeleg frå leiar si side

5 gjer -Halda fram med å systematisera samtalar og tilbakemeldingar (korte ) i teamtida kvar måndag. Elles «Grip nokon i å gjera noko positivt» at denne scoren hadde vore enno høgare. Tida v ert «ein fiende». Medarbeidarane er nøgde med arbeidsgjevar si tilrettelegging for relevant kompetanseutvikling Planleggingsdagar,tysdagstid og frikjøpt tid vert nytta til kompetanseutvikling- primært innan satsingsområda, men og med høve til å ta del i relevante kurs dersom økonomien tillet det. Rektor, etter plan Resultat 3.9 eller betre i medarbeidarundersøkinga Her er scoren 4,2. Over forventa nivå. Det er klårt ønskje om meir kompetanseheving. Det strandar på midlar. Mesteparten av kompetansehevinga skjer internt gjennom bruk av «læringsløypa» og eigne ressursar. Skulen har likevel vore heldig å få ta del i Normprosjektet» innan skriving i samarbeid med NTNU og Høgskulen i Sør-Trøndelag. Alle skular har til ei kvar tid oppdatert Beredskapsplan Ein er i gang med fornying av beredskapsplanen. Dette arbeidet vert fullført innan 23/2-13 Alle medarbeidarar er kjent med innhaldet i Beredskapsplanen Beredskapsplanen er ferdig og levert til strategisk leiing. Det er likevel sterkt ønske om meir fokus, meir opplæring og felles mal for berdskapsplanar. Stord kommune har eit heilskapleg og samordna tilbod til alle barn og unge, og medarbeidarane i skulen veit kor dei kan få støtte og hjelp dersom ein har ei bekymring for enkeltelevar Dette fungerer rektor Alle medarbeidarane i skulen er kjend med kva ansvar ein har ift barn ein er bekymra for, veit kor dei kan søkja støtte og hjelp i einskildsaker og er kjend med BTImodellen Ein avventar BTI i full skala. Den interne opplæringa er gjennomført. Skjema er tekne i bruk. Det hastar å starta opp nettverksmøta. Dette er særleg viktig no som støtteteamet er lagt ned. FAGLEG DEL: LESEDUGLEIK I STORD KOMMUNE

6 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid Elevane opplever auka lesedugleiken og leselyst Elevane sitt nivå innan lesedugleik er kartlagt ved hjelp av systematisk observasjon av lesing (SOL) på barnesteget Det vert arbeidd vidare med å implementera Veileda lesing på alle trinna -Prioriteria innkjøp av litteratur: -Gje rom for mykje lesing i kvardagen. -Lesing som tema på foreldremøta -Litteratur som tema i kulturvekene og kulturkvelden våren-13 -halda fram med å implementera bruk av SOLpå alle trinn. -Rektor får inn soleresultata» kvar vår. Rektor,leserettleiarane og lærarane Leserettleiarane Lærarane Teama Alle Leserettleiarane,lærarane og rektor Rektor, kvar vår Teikn på om me har lukkast Prosentvis betre resultatet på nasjonale prøvar i lesing: 5.trinn: Mestringsnivå 1: 25 % Mestringsnivå 2: 49 % Mestringsnivå 3: 26 % 8.trinn: Mestringsnivå 1: 7 % Mestringsnivå 2: 22 % Mestringsnivå 3: 47 % Mestringsnivå 4: 18 % Mestringsnivå 5: 6 % 9.trinn: Mestringsnivå 1: 4,7 % Mestringsnivå 2: 13,5 % Mestringsnivå 3: 31,9 % Mestringsnivå 4: 28,5 % Mestringsnivå 5: 21,4 % Elevane er sola i tråd med tiltaksplan for kvar skule Tilbakemelding om grad av måloppnåing Resultata på nasjonale prøvar gav dette resultatet 12,5% 54,2% 33,3% Dette viser ein positiv trend på 3.. Årsaka er leseprosjektet,særs dugande leserettleiarar og stor lojalitet hos lærarane m.o.t. å gjennomføra tiltak og tilpassa undervisninga til elevane. Alle tiltaka er gjennomførte og vert vidareutvikla også neste skuleår. Det har vist seg vanskeleg å sola alle elevane kontinuerleg. Dette handlar delvis om ressursar,men og problem med sjølve SOLskjemaet. No vert alle elevar ein er uroa for innan lesing solte. Ein er i proseses m.o.t SOLING av alle Elevane opplever systematiske og tilpassa tiltak som fremjar lesing som grunnleggjande -auka fokuset på tiltak gjennom samarbeid mellom ressursteamet, teama og Rektor,ressursteamet og teama Elevane sine oppgåver på skulen og heime viser tilpassing til aktuelt nivå i lesing i tråd Alle elevar har tilpassa lesebøker. Det er auka fokus på lesing i alle fag

7 dugleik rektor. -Halda fram med å prioritera innkjøp av differensierte bøker og anna materiell Rektor og leserettleiarane samt andre med resultat i SOL Alle elevar vert systematisk drøfta i fora sett saman av kontaktlærarar, ressursteam og rektor. Tiltak vert prioriterte. elevane som får tiltak, vert følgde opp. -Auka fokus på lesing i alle fag. -Skapa medvit om at alle lærarane i teama er ansvarlege for lese- utviklinga Rektor, leserettleiarane og teama Skulane gjennomfører eigne planar for innføring og bruk av ulike læringsstrategiar Det er laga ein progresjon for innføring av strategiar -Alle teama arbeider med utgangspunkt i permen. -Erfaringar vert delte i plenum -Etter kvart som elevane har lært strategiane, vert dei synleggjorde i romma. Teama, heile Elevane kan bruka aktuelle læringsstrategiar i tråd med kvar skule sin plan Dette arbeidet held fram kontinuerleg. Skulane prioriterer lesing og tilpassa opplæring m.o.t ressursar Dette vert ei budsjettsak. Stadige reduksjonar har ført til at det er lite ressursar att til desse tiltaka. Så sant det er mogeleg, vert ressursen til leserettleiarane og delingstimar til lesekurs prioritert Rektor Skulane har variert utval av materiell og læremiddel tilpassa lesedugleik på ulike nivå Skulane har leserettleiar (ar) Det er søkt om,og skulen har fått kr frå Nynorsksenteret til innkjøp av differensiert materiell. Me har framleis leserettleiarar Det vart ikkje mogeleg å gjennomføra lesekurs dette skule grunna få delingstimar. RUTINAR OG UTFORDRINGAR I SAMBAND MED TILPASSA OPPLÆRING Elevar får tilfredsstillande og Elevane vert kartlagde slik at Teama,heile Det samla prosenttal 6,25 % av elevane har enkeltvedtak

8 tilpassa opplæring utan enkeltvedtak etter 5-1. ein veit ståstaden Elevane får tilpassa oppgåver og tilpassa materiell. Ein overvakar dei i tråd med rutineplakaten. Teama enkeltvedtak etter 5-1 blir ikkje høgare enn nivået for 2012, dvs om lag 7 % etter 5-1 Dette vert gjennomført Kvart team har ein spes-ped lærar eller rådgjevar knytt til teamet Kvart trinn bør ha ein ekstra timeressurs slik at ein har høve til å organisera kurs, mindre grupper, to- lærar m.m. for å løfta gråsone elevane. Budsjettstoda vil avgjera om dette siste tiltaket er mogeleg Rektor, haust Rektor, haust og eventuelt vår Det er spes.-ped lærar på kvart trinn Dette målet er ikkje nådd på eit tilfredsstillande nivå,grunna svært stram økonomi I barneskulane sine planar for tilpassa opplæring blir tidleg hjelp prioritert I ungdomsskulane sine planar for tilpassa opplæring blir valfag og praktiske arbeidsmåtar prioritert i alle fag. Dette vert gjort. Dei lågaste trinna er prioritert i høve tid, personell og materiell Kvar ungdomsskule tilbyr minst 3 valfag. Praktiske arbeidsmåtar vises igjen i alle fag med omsyn til kompetanse, materiell og utstyr Dette vert gjennomført SPRÅKMILJØ OG SPRÅKLÆRING I BARNEHAGE OG GRUNNSKULE I STORD KOMMUNE (gjeld barneskulane Rommetveit og Tjødnalio) Laga samanhengande plan for arbeid med språk og språkutvikling Dette prosjektet er førebels Utviklingsavdelinga,rektor «lagt på is «i utviklingsavd. og på skulen Elevane får betre resultat når det gjeld ordforråd (vokabular), språklege dugleikar, og når det gjeld å forstå og meistra Dette prosjektet er ikkje sett i gang frå kommunalt hald.

9 språksituasjonar (sosiale situasjonar) FYSISK AKTIVITET OG HELSE Barn og unge opplever trygge og stimulerande leike- og opphaldsareal Dette vert gjort gjennom vernerundar Dette vert gjort gjennom vernerundar Kvar skule fokuserer på dette i rundar for Miljøretta helsevern Vernerundar vert utførte, med fokus på tiltaket. Leikeområdet burde vore opprusta. Det er ikkje pengar til det. ELEVVURDERING OG LÆRARREFLEKSJON Elevane får fagleg rettleiing om kva dei må gjera for å betra læringsresultata sine Elevane får: -jamlege tilbake og framovermeldingar: -frå lærar til elev -eigenvurderingar -parvurderingar -Det vert utvikla kriterium der det er naturleg. -Det vert halde eit høgt læringstrykk gjennom VFL Elevane får større medvit om eigen ståstad,og veit kva dei skal strekkja seg etter. Teama, Teama heile Teama Snittverdi betre enn 3.5 for barnesteget og betre enn 3,0 for ungdomssteget i elevundersøkinga Her er scoren 4,53. Skulen har hatt fokus på VFL i fleire år no. Det viser seg att i arbeidsro på trinna og auka motivasjon for læring hos elevane. Fokuset på VFL vil halda fram. Elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skulen Sjå punktet ovanfor Snittverdi betre enn 3.9 for barnesteget og betre enn 3,8 for ungdomssteget i elevundersøkinga Her er scoren 4,17. Også dette resultatet kan sjåast i lys av VFL.

10 Målretta opplæring med sikte på å auka læringsresultatet Sjå punkta ovanfor Grunnskulepoeng for Stord er betre enn 39,6 (skoleporten) MOBBING Målretta jobbing for å redusera og førebyggja mobbing i skulen -Skulen har eigen handlingsplan mot mobbing gjennom Olweus programmet. -Alle trinna har eigne sosialped.planar som skal førebygggja mobbing -ART-programmet held fram -Det er utvikla «klasse-art» som skal implementerast dette kalender Rektor,sosiallærarane og teama Elevar som opplever at dei blir mobba og kor ofte dei blir mobba er både for barne- og ungdomssteget mindre enn 1,3 i elevundersøkinga Både 5.6 og 7 trinnet har svart på elev u.s. I elev.u-s.er svara inga mobbing. SOSIALT LÆRINGSMILJØ Utvikling av eit godt sosialt læringsmiljø Sjå punktet ovanfor Tilbakemeldingar på elevane sin sosiale trivsel på skulen, inkludert trivsel med medelevar er i elevundersøkinga betre enn 4,4 for barnesteget og betre enn 4,3 for ungdomssteget Det er ulike spørsmål knytt til trivsel: -trivsel med skulearbeidet: 4,41 -trivsel med lærarane: 4,44 -trivsel med elevane i klassen/gruppa: 4,59 Tiltaka som er skisserte vert kontinurleg arbeidd med. FYSISK LÆRINGSMILJØ Utvikling av eit godt fysisk læringsmiljø Ein arbeider kontinuerleg med dette punktet m.a. gjennom prinsipp for innreiing av læringsareal og kontinuerleg overvaking av vedlikehald m.o.t. inventar og rom Rektor og teama Elevane si vurdering av det fysiske læringsmiljøet er betre enn 3,1for barnesteget og 2,6 for ungdomssteget i elevundersøkinga Her er scoren 4,24 BARN OG UNGE MED ULIK KULTUR-OG SPRÅKBAKGRUNN (alle skular med minoritetsspråklege elevar)

11 Barn og unge frå ulike kulturar er deltakarar i sosiale samanhengar Barn og unge frå ulike kulturar er ressursar for kvarandre i læringssituasjonar Tiltak til minoritetsspråklege barn og unge er i samsvar med rettane deira Dette må verta eit samarbeid mellom aktuelle foreldre og fleire aktørar. Skulen kan vera merksame og informera ekstra foreldre om mogelegheiter Rektor for deltaking i sosiale aktiviteta og teama Dette vert gjort i stor grad. Dette er og ei kommunal oppgåve. Ikkje alle elevane får morsmålopplæring Teama Dette er og ei kommunal oppgåve. Ikkje alle elevane får morsmålopplæring Elevar frå ulike land samarbeider og inspirerer kvarandre i ulike tilrettelagte sosiale samanhengar i skulen Elevar frå ulike land arbeider saman i grupper der det skjer både formell og uformell læring Elevane det gjeld får særskilt språkopplæring; særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller anna opplæring tilpassa føresetnadane til eleven i tråd med Opplæringslova 2-8 På dette området kan me gjera meir. Det er krevjande å integrera born frå ulike kulturar på dei ulike trinna.. Mesteparten av fokuset vert førebels lagt her. Born frå same land har ein tendens til å søkja kvarandre og snakka morsmålet sitt. familiar frå andre land søkjer oftast saman på fritida. Dette er store og vanskeleg spørsmål som handlar om «en store integreringa». Alle elvane får norskopplæring. Ingen får tilbod om morsmålsopplæring av di ein ikkje har greidd å skaffa morsmålslærarar. KOMPETANSE HOS TILSETTE Skulane har innan eigne kompetansetiltaksplanar i tråd med arbeidsområde og Planen kjem innan fristen Dokumentasjon av planar Skulen har ingen oppdatert kompetanseplan. Ein avventar satsingsområde frå

12 målsettingar Elevane får opplæring av personale med relevant kompetanse for aktuelle område Dette vert kartlagt. Pr. i dag har alle teama kompetanse som følgjer sentrale og lokale føringar. Det kan likevel vera behov for etterutdanning innan ulike fag og område Rektor,vår-13 Skulane viser samansetting av team og fordeling av personell i tråd med sentrale og lokale føringar regjeringa. Pt. har alle lærarane relevant kompetanse. Det er likevel ønskje om å etablera eit matematikkprosjekt frå hausten -14

Handlingsplan for Tjødnalio skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for Tjødnalio skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for Tjødnalio skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad

Detaljer

Handlingsplan for Tjødnalio skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for Tjødnalio skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for Tjødnalio skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

Handlingsplan for Tjødnalio skule 2015

Handlingsplan for Tjødnalio skule 2015 Handlingsplan for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Teikn på om me. Teama heile året. Resultat: Grønt nivå i PULS. Elevrådskontakt,elev. rådet, rektor og teama. Resultat: Grønt nivå i PULS

Teikn på om me. Teama heile året. Resultat: Grønt nivå i PULS. Elevrådskontakt,elev. rådet, rektor og teama. Resultat: Grønt nivå i PULS HANDLINGSPLAN 2016 Grunnskulane -utgangspunkt i målstyringsdokument i Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Merknad: Einingane kan omforma måla tilpassa si verksemd og står fritt i forhold til mengd tiltak,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR PÅ STORD 2014

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR PÅ STORD 2014 HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR PÅ STORD 2014 Handlingsplan for Tjødnalio barnehage Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid Teikn på om me har lukkast BRUKAR Årsmelding / tilbakemelding

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Referat frå FAU møte ved Tjødnalio skule, tysdag kl.18.00

Referat frå FAU møte ved Tjødnalio skule, tysdag kl.18.00 Referat frå FAU møte ved Tjødnalio skule, tysdag 09.02.2016 kl.18.00 Desse møtte: 1.tr: 2.tr. 3.tr: 4.tr: 5.tr: 6.tr: Kari Aasheim Ann kristin Heggøy for Kjersti Valvatne Terje valvatne Tormod Almås Ajnur

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Handlingsplan for Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

Handlingsplan for Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2014 (21.1.2014) Handlingsplan for Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET MÅNDAG 5. NOV KL PÅ NORDBYGDO UNGDOMSSKULE, BIBLIOTEKET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET MÅNDAG 5. NOV KL PÅ NORDBYGDO UNGDOMSSKULE, BIBLIOTEKET Ingrid Margrethe Sletten Haga, elevrådsleiar Lillian Brakstad Holmedal, nestleiar elevrådet Jacob Bjelland, politisk representant Sveinung Hatlevik, FAU Mats Tonning, FAU Kjersti Kolstø, lærar Vidar Birkeland,

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Språkmiljø og språklæring i barnehage og grunnskule i Stord kommune

Språkmiljø og språklæring i barnehage og grunnskule i Stord kommune Dato: 21.02.11 Prosjektplan Språkmiljø og språklæring i barnehage og grunnskule i Stord kommune Plan for eit samanhengande og samordna arbeid med språk, språkutvikling, språkmiljø, språkbruk og språklæring

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - Oktober

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - Oktober Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2016 2017 Nr 2 - Oktober Hausten blei finare enn sommaren! Sjølv om ikkje turdagen til Synesvarden var den finaste dagen, så blei det ein gild tur med alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Strategisk Plan Ytre Arna skule

Strategisk Plan Ytre Arna skule Strategisk Plan Ytre Arna skule 2012-2016 1 Skulen sitt verdigrunnlag Læringssyn ved Ytre Arna skule: Alle elevar har med seg kunnskap og kompetanse, slik at dei kan lære. Læring er endring av atferd.

Detaljer

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Lærargruppa si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule Rutinar - Overgang Barneskule - ungdomsskule Forord Plan og rutinar for overgang barneskule til ungdomsskule vart endeleg vedteken i levekårsutvalet 28.september 2010. Siktemålet med planen er å sikra

Detaljer

Verksemdsplan. for. Ålvik skule

Verksemdsplan. for. Ålvik skule Verksemdsplan for Ålvik skule 2006-2007 V I S J O N "Ålvik skule skal vera ein god lærestad, der foreldre er trygge for borna sine, og der borna likar å vera!" Hovudmål Skulen vår skal gje elevane best

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/249-684/2015 Arkiv: Utvalsaksnr

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Rettleiar for gjennomføring av vennegrupper på HBUS. «Jo mere vi er sammen» Utarbeida av Arbeidsgruppe 1 ved HBUS 1. Innføring av vennegrupper som strategisk

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Handlingsplan ved urovekkande fråvær

Handlingsplan ved urovekkande fråvær 13.09.2017 Handlingsplan ved urovekkande fråvær Definisjonar og prosedyrar GRANVIN BARNE- OG UNGDOMSSKULE Innhald Handlingsplan ved urovekkande fråvær ved Granvin barne- og ungdomsskule... 3 Føremål...

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2007-2008 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.ELEVDELTAKING TILTAK HOVUDANSVARLEG TIDSFRISTAR Skulen skal sikre elevane deltaking i:

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2007-2008 Utdanningsavdelinga - utviklingsområde og utviklingsmål 1.ELEVDELTAKING TILTAK HOVUDANSVARLEG TIDSFRISTAR Skulen skal sikre elevane deltaking

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

Velkommen til Kleppskulen

Velkommen til Kleppskulen norsk Velkommen til Kleppskulen Informasjonshefte til minoritetsspråklege foreldre/foresatte om samarbeid heim skule Samarbeid heim - skule Det er viktig for skule og heim å oppretta eit godt samarbeid.

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Samarbeid heim skule i Skodje kommune

Samarbeid heim skule i Skodje kommune SKODJE KOMMUNE Samarbeid heim skule i Skodje kommune Eit dokument som er retningsgivande for alle skulane i kommunen, og som seier noko om kva heim og skule skal bidra med og forvente av kvarandre. Stette

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 470 elevar 2014-2015 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut, rådgjevar og sosiallærar Utvida

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE INNHALD I DENNE PLANEN side Mål for skulemiljøet 3 Lovgrunnlag 3 Lokale reglar 3 Systematisk arbeid for å fremje HMT-arbeidet til elevane.

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Arkiv: 430 A20 Arkivsak nr.: 10/440

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Arkiv: 430 A20 Arkivsak nr.: 10/440 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Arkiv: 430 A20 Arkivsak nr.: 10/440 KVALITETSMELDING FOR SKULE... &&& Sett inn saksutgreiinga under (ikkje slett denne linja) &&& SAKSDOKUMENT: Vedlegg:

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer